Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Dato Katrine Svane Jørgensen Tel Sundhedsstyrelsen udsendte i juni 2015 reviderede specialevejledninger til de 36 lægefaglige specialer Side 1 Den aktuelle ansøgningsrunde er 2. gang, at regionerne og de private sygehuse skal ansøge om specialfunktioner, og det er den gældende specialeplan, der danner udgangspunkt for ansøgningsprocessen. Udgangspunktet fra såvel Sundhedsstyrelsens som Region Midtjyllands side har været i størst muligt omfang at bevare status quo. Der er således med fremsendte ansøgning ikke lagt op til væsentlige ændringer i organiseringen af den specialiserede behandling i Region Midtjylland. Region Midtjylland vil indledningsvist understrege, at vi forudsætter, at i det omfang Sundhedsstyrelsen mangler oplysninger, rettes der henvendelse til regionen. Vi forudsætter endvidere en dialog forud for Sundhedsstyrelsens afgørelser vedrørende placering af funktioner, herunder at Sundhedsstyrelsen kontakter os, hvis man står i en situation, hvor der skal vælges mellem matrikler. Region Midtjyllands ansøgning om varetagelse af specialfunktioner tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens udgivelse fra april 2015 Specialeplanlægning Begreber, principper og krav. Sundhedsstyrelsen har ultimo november 2015 offentliggjort notatet Ændringer til specialevejledninger til ansøgning, der indeholder en oversigt over justeringer til den kommende specialeplan. Notatet er udsendt til regionerne den 15. december Region Midtjylland har ikke kunnet nå at køre en proces omkring de ændringer, der er beskrevet i notatet og forbeholder sig ret til efter den 15. januar 2015 at komme med eventuelle ændringer i regionens ansøgninger i

2 forhold til de funktioner, der er beskrevet i notatet. Ansøgningsmaterialet er omfattende, videnstungt og i en udstrakt detaljeringsgrad. Region Midtjylland har i alle ansøgninger og bilag efterstræbt at give korrekte og koordinerede oplysninger, men kan ikke afvise, at der kan forekomme uoverensstemmelser. Ved fejl opdaget efter indsendelse af materialet retter vi naturligvis henvendelse til Sundhedsstyrelsen, således at fejlene kan blive korrigeret. Region Midtjylland har vurderet, at der i tillæg til ansøgningerne er behov for at gøre Sundhedsstyrelsen opmærksom på en række forhold, der gælder på tværs af ansøgningerne. Der redegøres i det følgende for disse forhold og forudsætninger. Organiseringen af hospitalsvæsenet i Region Midtjylland Region Midtjylland er med sine km2 og 1,3 mio. indbyggere en stor region, såvel geografisk som i indbyggertal. Samtidig er det en region med universitetshospital og store og stærke regionshospitaler. Begge dele har stor betydning for planlægningen af sygdomsbehandlingen i regionen og den ønskede placering af regions- og højtspecialiserede funktioner. Region Midtjyllands hospitalsplan og psykiatriplan og de efterfølgende politisk godkendte justeringer udgør rammen for specialeansøgningerne. Hospitalsplanen og psykiatriplanen fastlægger den overordnede ramme og struktur for udviklingen af hospitalsvæsenet i Region Midtjylland og udstikker blandt andet de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. Region Midtjylland lægger vægt på, at der er overensstemmelse mellem regionens overordnede plangrundlag og den fremtidige placering af specialfunktioner. De principper, der gør sig gældende i specialeansøgningerne fra Region Midtjylland, er således enslydende med de principper, der er vedtaget i forbindelse med de politisk besluttede planer i Region Midtjylland. Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet følgende principper, som gældende for fordelingen af specialfunktioner: På et overordnet plan er det Region Midtjyllands målsætning, at specialeplanen generelt bidrager til den videre udvikling og fremtidssikring af hospitalsvæsenet i regionen. Herunder er det et klart mål, at specialeplanen også fremadrettet understøtter Region Midtjyllands plangrundlag og bæredygtigheden af akuthospitalerne samt Diagnostisk Center og Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg. Det anerkendes dog, at specialeplanen på nogle punkter kan vise sig at blive styrende for regionens planer. Aarhus Universitetshospital er den primære ramme om regionens højtspecialiserede kliniske virksomhed, og det er derfor et fokusområde, at det sikres, at Aarhus Universitetshospital dækker samtlige specialer på et højtspecialiseret niveau, og at så mange specialiserede funktioner, som det er fagligt relevant, tildeles Aarhus Universitetshospital. Det er et klart mål, at der også fremadrettet og med den kommende specialeplan er mulighed for at tilrettelægge gode og hensigtsmæssige patientforløb. Der kan således Side 2

3 være patientkategorier, for hvem der er et særligt behov for, at hensynet til gode patientforløb og nærhed prioriteres. Region Midtjylland vil i sådanne situationer arbejde for, at regionshospitalerne får mulighed for at varetage specialfunktioner - og at der etableres det nødvendige faglige samarbejde mellem hospitalerne. Organiseringen af akutområdet i Region Midtjylland Som det fremgår af prosaansøgningerne har vi valgt at beskrive Region Midtjyllands akutorganisering i dette notat og ikke i de enkelte prosaansøgninger. Regionsrådet i Region Midtjylland vedtog i 2007 en akutplan, der beskriver de overordnede rammer for arbejdet med udmøntning af Sundhedsstyrelsens udspil om Styrket Akutberedskab. Overordnet set er Region Midtjyllands strategi, at uafklarede akutte patienter modtages gennem en af regionens fem akutafdelinger. Dette gælder også uafklarede, akut syge patienter med psykiatriske symptomer. Tre patientgrupper er generelt undtaget modtagelse via akutafdelingerne, fordi der foreligger tydelig præhospital indikation og præcist beskrevne og højeffektive patientforløb. Visitationen af disse patientgrupper sker udenom hospitalsvisitationerne. Det gælder: Fødende de indlægges direkte på relevant fødeafdeling, og henvisning sker også direkte til fødeafdeling. Patienter med STEMI dvs. mistanke om stor blodprop i hjertet. De triageres præhospitalt og henvises direkte til Aarhus Universitetshospital, Skejby. Patienter med mistanke om apopleksi dvs. mistanke om blodprop i hjernen. Disse patienter triageres præhospitalt og henvises direkte til Aarhus Universitetshospital eller Regionshospitalet Holstebro efter henvendelse til trombolysevagten. Der er på baggrund af ovenstående etableret akutafdelinger på Hospitalsenhed Horsens, Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Vest i Herning, Hospitalsenhed Midt i Viborg samt på Aarhus Universitetshospital. Derudover modtages der på Regionshospitalet Silkeborg visiterede akutte medicinske patienter i dagtid og i et vist omfang ortopædkirurgiske patienter fra Silkeborg Kommune. Alle fem akuthospitaler har optageområder med befolkningsstørrelse på mellem og , som anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Status vedrørende modtagelse af akutte patienter for de enkelte akuthospitaler beskrives nærmere nedenfor. Aarhus Universitetshospital er akuthospital for ca indbyggere. Aarhus Universitetshospital er desuden højtspecialiseret traumecenter. Som følge af akutplanen etableres ét samlet hospital med en fuldt udbygget akutmodtagelse i Skejby. I en overgangsfase modtages fortsat akutte patienter flere steder i Skejby, flere steder på Nørrebrogade og på Tage Hansens Gade. Frem mod udflytning af akutmodtagelsen i 2016, og den endelige udflytning af alle relevante specialer m.v. i 2019, arbejdes der med gradvis inkludering af flere og flere af de akutte patientgrupper gennem en fælles indgang i akutafdelingen. Patienterne indlægges og visiteres efter visitationsretningslinjer, der tager udgangspunkt i de faglige kompetencer, der er til stede i de enkelte dele af hospitalsenheden. Aarhus Universitetshospital har som regionens øvrige akuthospitaler akutlæger/speciallæger i akutlægefunktion i døgndækkende tilstedeværelse i akutafdelingen. Derudover lever Aarhus Universitetshospital generelt op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger i forhold til tilgængelige specialer/faciliteter på højtspecialiseret niveau, herunder Side 3

4 anbefaling om tilstedeværelsesvagt i en række konkrete specialer. Dog gælder det, at døgndækkende tilstedeværelse af speciallæger i specialerne kardiologi, pædiatri og thoraxkirurgi i en overgangsfase frem til færdiggørelse af nybyggeriet er på en anden matrikel end akutafdelingen. Der er kort fysisk afstand mellem matriklerne og velfungerende samarbejdsaftaler, der sikrer, at relevant personale altid kan være i akutafdeling/traumecenter med kort varsel, også i de tilfælde hvor personalet kaldes fra en anden matrikel. Regionshospitalet Randers er akuthospital for ca indbyggere. Frem til endelig ibrugtagning af nybyggeriet modtages der fortsat akutte patienter flere steder på matriklen. Samling af indgangen for de akutte patienter gennem akutafdelingen sker gradvist frem til byggeriet står færdigt. Regionshospitalet Randers har som regionens øvrige akuthospitaler akutlæger/speciallæger i akutlægefunktion i døgndækkende tilstedeværelse i akutafdelingen. Derudover lever Regionshospitalet Randers generelt op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger i forhold til tilgængelige specialer/faciliteter på akuthospitaler med fælles akutmodtagelser, herunder anbefaling om tilstedeværelsesvagt i en række konkrete specialer. Regionshospitalet Horsens er akuthospital for ca indbyggere. Også i Horsens modtages der stadig akutte patienter flere steder på matriklen, selvom hovedparten af de akutte patienter allerede modtages i akutafdelingen. Det gælder således akutte medicinske patienter, akutte kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter. Patienter med mistanke om akutte kardiologiske og gynækologiske problemstillinger modtages frem til endelig ibrugtagning af det nye byggeri fortsat direkte i specialafdeling. Der modtages ikke akut syge børn i Horsens. Regionshospitalet Horsens har som regionens øvrige akuthospitaler akutlæger/speciallæger i akutlægefunktion i døgndækkende tilstedeværelse i akutafdelingen. Derudover lever Regionshospitalet Horsens generelt op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger i forhold til tilgængelige specialer/faciliteter på akuthospitaler med fælles akutmodtagelser, herunder anbefaling om tilstedeværelsesvagt i en række konkrete specialer. Vedrørende kirurgi og ortopædkirurgi gælder dog, at vagten aften/nat momentvis dækkes af yngre læger med speciallæger i bagvagtsfunktion på tilkald. Hospitalsenhed Midt er akuthospital for ca indbyggere. Regionshospitalet Silkeborg modtager visiterede akutte intern medicinske og ortopædkirurgiske patienter fra Silkeborg Kommune i dagtid på hverdage. I weekender og uden for dagtiden modtages akutte patienter i Viborg med henblik på at sikre den fornødne speciallægetilstedeværelse. Visitationen til Regionshospitalet Silkeborg sker via hospitalsvisitation i akutafdelingen i Hospitalsenhed Midt. Øvrige akutte patienter fra Silkeborg Kommune modtages som øvrige akutte medicinske patienter i optageområdet på Akutafdelingen i Viborg. Frem til endelig ibrugtagning af det nye byggeri modtages udvalgte patientgrupper (fx børn og patienter med mistanke om kardiologiske problemstillinger) fortsat direkte i specialafdeling. Hospitalsenhed Midt har som regionens øvrige akuthospitaler akutlæger/speciallæger i akutlægefunktion i døgndækkende tilstedeværelse i akutafdelingen. Derudover lever Hospitalsenhed Midt generelt op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger i forhold til tilgængelige specialer/faciliteter på akuthospitaler med fælles akutmodtagelser, herunder anbefaling om tilstedeværelsesvagt i en række konkrete specialer. Hospitalsenheden Vest er akuthospital for ca indbyggere. Som følge af akutplanen etableres ét samlet hospital med en fuldt udbygget akutmodtagelse i Gødstrup til erstatning for hospitalerne i Herning og Holstebro. Indtil da kan akutte patienter modtages og behandles både på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro. Patienterne indlægges og Side 4

5 visiteres efter visitationsretningslinjer, der tager udgangspunkt i de faglige kompetencer, der er til stede i de enkelte dele af hospitalsenheden. Alle akutte indlæggelse på de to hospitalsenheder sker gennem den fælles hospitalsvisitation, der er baseret i akutafdelingen i Hospitalsenheden Vest. Hospitalsenheden Vest har som regionens øvrige akuthospitaler akutlæger/speciallæger i akutlægefunktion i døgndækkende tilstedeværelse i akutafdelingen. Derudover lever Hospitalsenheden Vest (matriklen i Herning) generelt op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger i forhold til tilgængelige specialer/faciliteter på akuthospitaler med fælles akutmodtagelser, herunder anbefaling om tilstedeværelsesvagt i en række konkrete specialer. For alle regionens akutafdelinger gælder, at der er etableret samarbejdsaftaler mellem akutafdelingen og hospitalets øvrige afdelinger om vilkår for tilkald af specialister, som sikrer, at patienter i akutafdelingerne hurtigst muligt ses af specialister med den relevante kompetence. Dette gælder også, hvor enkelte specialer er tilstede på en anden matrikel end akutafdelingen. Som eksempel kan nævnes, at thoraxkirurger i relevante tilfælde kan alarmeres allerede i forbindelse med den præhospitale melding om modtagelse af en traumepatient og derfor kan være tilstede i akutafdeling/traumeceneter samtidig med patienten. Områder med behov for yderligere afklaring Det er i Region Midtjylland besluttet at gennemføre analyser af tre områder, hvilket kan få betydning for placeringen af specialfunktioner. Det drejer sig om områderne brystkræftkirurgi, neurorehabilitering og ortopædkirurgi. Der er i vedlagte ansøgning søgt om varetagelse af regionsfunktioner inden for disse områder til samme matrikler, som har godkendelse til at varetage funktionerne i dag. Region Midtjylland gør dog opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen i løbet af 2016 muligvis vil modtage en ansøgning om ændret fordeling af specialfunktionerne på disse områder. Særlige opmærksomhedsfelter Regionen ønsker at henlede opmærksomhed på en række forhold, der er af afgørende betydning for den videre udvikling og fremtidssikring af hospitalsvæsenet i Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital De matrikler, der i dag udgør Aarhus Universitetshospital, vil inden for overskuelig fremtidig smelte sammen til ét samlet hospital i Skejby. Matriklerne er som en del af Aarhus Universitetshospital sikret adgang til samarbejde med alle relevante specialer, såvel kliniske som parakliniske, som ikke forefindes på matriklen. Der er inden for Aarhus Universitetshospital tæt samarbejde på alle ledelsesniveauer, ligesom man som speciallæge på Aarhus Universitetshospital er forpligtet til at yde tilsyn på de øvrige matrikler. De højtspecialiserede funktioner på Aarhus Universitetshospitals forskellige matrikler skal ses i tæt sammenhæng. Det er Region Midtjyllands udgangspunkt, at matriklerne fungerer og specialefordelingsmæssigt betragtes som én samlet enhed i forhold til fx opfyldelse af krav om assistance, krav til samarbejdende specialer m.v. Det er vigtigt at understrege, at det eksisterende samarbejde og sammenhæng mellem specialer og konkrete funktioner nødvendigvis må bibeholdes, så man sikrer, at der er et sammen- Side 5

6 hængende universitetshospital af højeste internationale standard, også når Aarhus Universitetshospital samlet set om få år er en realitet. Som ønsket er de medsendte excel-ark opgjort helt ned på SOR-koder, mens vi i prosaansøgningerne har holdt os til de matrikler, der hidtil er arbejdet med i specialeplansmæssig sammenhæng, jf. tidligere dialog herom med Sundhedsstyrelsen. Samarbejde mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Region Midtjylland og Region Nordjylland har et velfungerende samarbejde, der i særlig grad har fokus på samarbejdet mellem de to universitetshospitaler. Samarbejdet er velfungerende og omfatter en række formaliserede samarbejdsaftaler. De to regionsråd har netop godkendt en rammeaftale om samarbejde om specialeplanlægning. Placering af højtspecialiserede funktioner Placering af de højtspecialiserede funktioner er sket under hensynstagen til kriterierne om funktionernes kompleksitet, herunder behov for samarbejde med andre specialer. De højtspecialiserede funktioner vil primært blive varetaget i regi af Aarhus Universitetshospital. Der søges kun få funktioner, der ikke allerede i dag varetages på Aarhus Universitetshospital. Dette vil fremgå af den konkrete ansøgning. Placering af regionsfunktioner Placering af regionsfunktioner sker under hensynstagen til kriterierne om funktionernes kompleksitet, herunder behov for samarbejde med andre specialer. Region Midtjylland har overvejet placering af regionsfunktioner i henhold til patientgruppens størrelse og regionens geografi, krav til adgang til det nødvendige set-up med hensyn til personale samt adgang til påkrævet apparatur. Ansøgning om varetagelse af regionsfunktioner i Region Midtjylland er desuden sket på grundlag af en lægefaglig rådgivning fra de respektive specialeråd. Den helt overordnede overvejelse er i tråd med akutplanen at øvelse gør mester. For en række specialer gør det sig gældende, at den basale/indledende diagnostik naturligt foretages på alle hospitaler, men at komplicerede tilfælde og den videre diagnostik og behandling foregår på det hospital, der har regionsfunktionen. Disse naturlige forbehold er ligeledes anført i de pågældende specialer. På samme vis vil der for nogle specialer være en række funktioner, hvor overgangen fra hovedfunktionsniveau til regionsfunktionsniveau og videre til højtspecialiseret niveau er glidende. Disse forhold er søgt håndteret ud fra de grundlæggende principper om faglig kvalitet og et sammenhængende patientforløb. Antallet af regionsfunktioner Region Midtjylland er i udgangspunktet enig med Sundhedsstyrelsens overvejelser omkring samling af funktioner ud fra devisen øvelse gør mester. Vi kan dog konstatere, at overvejelserne omkring samling af funktioner i visse tilfælde må vige for andre hensyn. Fx gør befolkningsunderlaget og geografien i Region Midtjylland det vanskeligt at samle funktioner inden for alle specialer, således at der kun er op til tre regionsfunktioner. Geografien giver lange afstande, som der så vidt muligt kvaliteten fortsat er optimal skal tages højde for, fx i form af at visse kontroller søges til varetagelse på flere matrikler. Det stor befolkningsunderlag giver også mulighed for dette i en række tilfælde. Side 6

7 Formaliseret samarbejde Der er i Region Midtjylland aftalt en intern proces for indgåelse af og opfølgning på formaliserede samarbejdsaftaler. I forhold til indgåelse af aftaler er det aftalt, at det hospital, der ønsker at søge om at varetage en specialfunktion i et formaliseret samarbejde, skal have haft en dialog med det hospital, som aftalen forventes at skulle indgås med, forud for fremsendelsen af endelig specialeansøgning. Det er aftalt, at der mellem hospitalerne skal være tydelige aftaler om følgende: Patientforløb eller patienter, som er omfattet af aftalen. Kvalitetsudvikling, herunder udarbejdelse af konkrete mål og aftale om fælles uddannelse. Opfølgning på disse mål og generel overholdelse af aftalen. De endelige skriftlige formaliserede samarbejdsaftaler vil blive udarbejdet umiddelbart efter Sundhedsstyrelsens godkendelse af ansøgningen. I forhold til opfølgning på indgåede aftaler er der i Region Midtjylland følgende forventninger til de formaliserede samarbejder: Der afholdes som minimum to årlige møder mellem de samarbejdende afdelinger. På disse møder drøftes kvaliteten. På baggrund af disse drøftelser aftales der om nødvendigt specifikke behov for øget samarbejde om for eksempel uddannelse og oplæring. Såfremt den ene eller begge oplever, at der opstår problemer i forhold til overholdelse af aftalen, er hospitalerne gensidigt forpligtede til at tage dette op. Ved eventuelle kvalitetsmæssige problemer er det hospitalet, der er godkendt til at varetage en given specialfunktion i formaliseret samarbejde, der har det fulde ansvar for, at der hurtigt tages hånd om disse problemer, sådan at kvalitetsmangler udbedres. Vedrørende befolkningsunderlag Sundhedsstyrelsen har anmodet om en præcis angivelse af det forventede befolkningsunderlag. Da befolkningsunderlaget inden for et speciale kan variere fra funktion til funktion, og der i øvrigt er frit sygehusvalg, er materialet udarbejdet efter bedste skøn. I nogle tilfælde vil en funktion i udgangspunktet blive varetaget med et givent befolkningsunderlag. Særlige forhold kan dog betyde, at en regionsfunktion alligevel videresendes til det højt specialiserede niveau på grund af den konkrete situation. Dette betyder for eksempel, at befolkningsunderlaget på Aarhus Universitetshospital i visse tilfælde vil være op til 1,3 mio., samtidig med at regionsfunktionen varetages på 1-2 regionshospitaler, der også lever op til volumenkravet. Tilsvarende er der en række specialiserede funktioner, som et eller flere regionshospitaler varetager i formaliseret samarbejde, og hvor regionshospitalet kun varetager en del af funktionen. Det betyder, at Aarhus Universitetshospital har hele befolkningen som underlag for en del af funktionen, men en mindre del for resten af funktionen. Der er her truffet et valg i forbindelse med udfyldelsen af excel-arkene, men angivelsen bedes set i dette lys. Vedrørende datagrundlag Det kan oplyses, at data i excel-arkene dels baserer sig på registerudtræk, dels på lægefaglige skøn. Side 7

8 Beslutningsprocessen i Sundhedsstyrelsen Vi står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger, såfremt supplerende oplysninger ønskes. Med venlig hilsen Rikke Skou Jensen Side 8

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland.

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. !!" # $ # %& '$ Jf. hospitalsplanen for Region Midtjylland modtages der nefrologiske patienter på fem hospitaler i regionen. Det nefrologiske speciale er således repræsenteret på følgende matrikler: Regionshospitalet

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på ! ""# $ % $ &'% Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Til Sekretariatet for hospitalsplanlægning, Viborg d. 10.06.2011 Hospitalsledelsen, Neurologisk afdelingsledelse, Formanden for Det

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

På Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er der desuden højt specialiseret traumecenter.

På Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er der desuden højt specialiseret traumecenter. !!" # $ # %& '$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet at der vil være anæstesiologiske afdelinger på følgende hospitaler: Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Viborg Hospitalsenheden

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17. Region Midtjylland Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 30 Regionsrådet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk

Sundhedsstyrelsens svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk TIL DANSK ORTOPÆDISK SELSKABS, DOS FORMAND PER KJAERSGAARD-ANDERSEN s svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk kirurgi. udmeldte den 22. juni 2010 placeringen

Læs mere

Tema 2: Planlagte patientforløb

Tema 2: Planlagte patientforløb Introduktion... 2 1. Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland... 4 2. Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM... 9 3. Urologi - decentralisering af budgetansvar... 13 4. Kirurgi

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Regionudbyder: Region Syddanmark Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Akut Kardiologi Hvordan?

Akut Kardiologi Hvordan? Akut Kardiologi Hvordan? Klinikermøde 13. december 2016 www.regionmidtjylland.dk Vision for de akutte patientforløb Rette hjælp på rette tidspunkt en fælles opgave! De akut syge patienter får den rette

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 14. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Til medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning j.nr. 7-203-01-43/1/CHH Referat af 7. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

" # Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på:

 # Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på: ! " # " $%# Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på: Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg Hospitalsenheden

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Der har i foråret været kørt en proces med deltagelse cheflæger/lægelige direktører omkring en model for den fremtidige behandling af akut

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning N O T A T Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning Region Sjælland har den 19. februar 2007 sendt administrationens Oplæg til principper og hovedlinjer for specialeplanlægningen i Region Sjælland

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Torsdag den 9. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 2152 Møde nr. 7 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. dermato-venerologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Tfiidt regionmidtjylland

Tfiidt regionmidtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.reglonmicltjylland.dk Tfiidt regionmidtjylland Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Bærende principper for organisering af det neurologiske område i Region Midtjylland

Bærende principper for organisering af det neurologiske område i Region Midtjylland Regionshuset Viborg NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 87 82 44 33 www.regionmidtjylland.dk Bærende principper for organisering af det neurologiske område i Region Midtjylland Med

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 14.01.2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Referat fra møde i Klinikforum den 16. september 2011

Referat fra møde i Klinikforum den 16. september 2011 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk fra møde i Klinikforum den 16. september 2011 Deltagere: Cheflæge Claus Thomsen, Aarhus

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Dato: Den 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Tand-, Mund- og kæbekirurgi 1 1 Generelle

Læs mere

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Til Region Syddanmark Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Region Syddanmark har i brev af 7. maj 2010 til forespurgt om en række forhold i forbindelse med etablering af et hjertecenter samt

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ)

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere