OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER"

Transkript

1 OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem de to lande på socialsikringsområdet, har besluttet at indgå en overenskomst med dette formål og er blevet enige om følgende: AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel 1 Definitioner 1. I denne overenskomst a) betyder kontraherende stat : Kongeriget Danmark, herefter blot kaldet Danmark eller Republikken Filippinerne, herefter blot kaldet Filippinerne; b) betyder territorium : i relation til Danmark, dets nationale område med undtagelse af Grønland og Færøerne; eller i relation til Filippinerne, Filippinernes område c) betyder statsborger : i relation til Danmark: En person med dansk indfødsret; i relation til Filippinerne: En person med filippinsk statsborgerskab 1

2 d) betyder lovgivning de love og bestemmelser, der er nævnt i denne overenskomsts artikel 2, og alle regler, bekendtgørelser, ordninger og meddelelser, der falder herunder. e) betyder kompetente myndigheder for Danmark: Social og Integrationsministeren; eller for Filippinerne: Præsidenten og den øverste leder for socialvæsnet og den administrerende direktør for det statslige serviceforsikringssystem, i det omfang de hver især er ansvarlige for den i overenskomstens artikel 2, stk.1, litra b) specificerede lovgivning; f) betyder kompetent institution for Danmark: Den institution der er ansvarlig for anvendelsen af lovgivningen i Danmark, eller; for Filippinerne: Det sociale sikkerhedsvæsen og det statslige serviceforsikringssystem, hver i den grad hvortil de er ansvarlige for den i overenskomstens artikel 2, stk.1, litra b) specificerede lovgivning; g) betyder forsikringsperiode : en bidrags- eller bopælsperiode eller en periode, der er anerkendt som en sådan efter den lovgivning, i medfør af hvilken en sådan periode er tilbagelagt eller en tilsvarende periode i det omfang, den er anerkendt under denne lovgivning; h) betyder ydelse : enhver ydelse i henhold til den lovgivning, der er anført i denne overenskomsts artikel 2; i) betyder familiemedlem : enhver person, der i henhold til de kontraherende staters lovgivning defineres eller anerkendes som et familiemedlem, og; j) betyder bopæl : sædvanlig, lovligt etableret bopæl 2. Andre udtryk, der ikke er defineret i stk. 1 i denne artikel, skal have den betydning, der er tillagt dem i den pågældende lovgivning. Artikel 2 Anvendelsesområde 1. Denne overenskomst finder anvendelse på a) i relation til Danmark i. lov om social pension og administrative bestemmelser, der vedrører denne lov; ii. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og de administrative bestemmelser, der vedrører denne lov og 2

3 iii. lov om arbejdsmarkedets tillægspension (ATP) og administrative bestemmelser, der vedrører denne lov. b) i relation til Filippinerne: i. socialsikringsloven af 1997, i det omfang den vedrører alders-, invalide- og efterlevelsesydelser, ii. den statslige serviceforsikringslov af 1997, i det omfang den vedrører alders-, invalide- og dødsfaldsydelse samt efterlevelsesydelse, og iii. loven om ret til eksport af ydelser, i det omfang den omhandler sammenlægning af godskrevne perioder og ydelser i henhold til den i ovenfor anførte litra i og ii i denne artikel specificerede lovgivning. 2. Denne overenskomst skal ligeledes gælde for den lovgivning, som ændrer eller supplerer den lovgivning, der er nævnt i denne artikels stk. 1. Overenskomsten skal ligeledes gælde for den lovgivning, som inddrager nye grupper af modtagere i de eksisterende ordninger, medmindre den kontraherende stat, der har ændret sin lovgivning, i den forbindelse senest seks måneder efter offentliggørelsen af den pågældende lovgivning underretter den anden kontraherende stat om sine indvendinger mod inddragelse af disse nye grupper af modtagere. Denne overenskomst skal ikke omfatte lovgivning, der fastlægger en ny socialsikringsgren, medmindre de kompetente myndigheder i de kontraherende stater er enige om dette. Artikel 3 Personkreds Medmindre andet er bestemt, finder denne overenskomst anvendelse på alle statsborgere, der er eller har været omfattet af lovgivningen i en af de kontraherende stater, og andre personer, der afleder rettigheder fra en sådan person. Artikel 4 Ligebehandling Medmindre andet følger af denne overenskomst, skal de personer, der er nævnt i artikel 3 i denne overenskomst med sædvanlig bopæl på en af de kontraherende staters område, ligebehandles med denne kontraherende stats statsborgere med hensyn til anvendelsen af lovgivningen i denne kontraherende stat. 3

4 Artikel 5 Eksport af ydelser Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst, skal en kontraherende stat ikke nedsætte eller ændre ydelser optjent i henhold til denne stats lovgivning alene med den begrundelse, at modtageren opholder sig eller er bosat på den anden kontraherende stats område. Artikel 6 Bestemmelser om nedsættelse eller bortfald af ydelser Bestemmelser om nedsættelse eller bortfald af ydelser i henhold til en kontraherende stats lovgivning, i tilfælde af at en ydelse falder sammen med en anden social ydelse eller med andre erhvervsmæssige indkomster, finder anvendelse på modtagere, selvom disse ydelser blev optjent i henhold til bestemmelser i den anden kontraherende stat, eller hvis de dertil hørende erhvervsmæssige aktiviteter udøves i en anden kontraherende stat. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, for så vidt angår ydelser af samme art. AFSNIT II BESTEMMELSER OM DEN LOVGIVNING, DER FINDER ANVENDELSE Artikel 7 Generelle bestemmelser Med forbehold for bestemmelserne i artiklerne 8 til 10 i denne overenskomst er den lovgivning, der finder anvendelse, fastsat i henhold til følgende bestemmelser: a) Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst, skal en person, der er omfattet af denne overenskomst, være underlagt lovgivningen i den kontraherende start, hvori vedkommende har bopæl; b) Arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der har bopæl i en af de kontraherende stater og arbejder eller udøver sit hverv i den anden kontraherende stat, er omfattet af lovgivningen i den stat, hvori de er beskæftiget eller udøver selvstændig virksomhed; 4

5 c) Rejsende personale, som mod aflønning eller for egen regning er beskæftiget i en international transportvirksomhed, som omfatter gods eller passagerer, og som har sit hjemsted på en af de kontraherende staters område, skal være omfattet af denne stats lovgivning; og d) En person, der arbejder ombord på et skib, der fører et af de kontraherende staters flag, er omfattet af lovgivningen i den stat, hvis flag skibet fører. Artikel 8 Særlige bestemmelser 1. Når en person, der normalt er ansat hos en arbejdsgiver i en kontraherende stat, bliver midlertidigt udsendt af arbejdsgiveren til den anden kontraherende stat, er personen udelukkende underlagt lovgivningen i den første kontraherende stat, som om personen var beskæftiget og bosat på dette område, forudsat at beskæftigelsesperioden i den anden kontraherende stat ikke forventes at overstige tre år. Ved anvendelsen af dette stk. 1 skal en arbejdsgiver og et datterselskab anses for én og samme under forudsætning af, at beskæftigelsen ville have været omfattet af den første kontraherende stats lovgivning i mangel af denne overenskomst. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på ledsagende familiemedlemmer i det omfang, de ikke i kraft af egen beskæftigelse er berettiget til ydelser i henhold til lovningen i den kontraherende stat, på hvis område de har bopæl. 3. I denne artikel betyder person også statsborgere fra et tredje land. Artikel 9 Tjenestemænd, medlemmer af diplomatiske missioner og konsulater 1. Tjenestemænd og tilsvarende personale skal være omfattet af lovgivningen i den stat, i hvis administration de er beskæftiget. Disse personer, såvel som deres familiemedlemmer skal i den forbindelse anses for at have bopæl i den kontraherende stat, selvom de opholder sig på den anden kontraherende stats område. 2. Denne overenskomst påvirker ikke bestemmelserne i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser af 18. april 1961, eller Wienerkonventionen om konsulære forbindelser af 24. april

6 Artikel 10 Ændringsbestemmelser 1. For visse personer eller visse personkategorier, der er omfattet af den kontraherende stats lovgivning, kan de kompetente myndigheder eller de kompetente institutioner, der er bemyndiget hertil efter fælles aftale, gøre undtagelse fra bestemmelserne i artikel 7 til 9, forudsat at de berørte personer forbliver omfattet af en af de kontraherende staters lovgivning. 2. Filippinske statsborgere, bortset fra dem der er omfattet af artikel 8 i denne overenskomst, og som er beskæftiget på dansk område, skal være omfattet af Arbejdsmarkedet Tillægspension (ATP), medmindre beskæftigelsesperioden er af kortere varighed, hvilket betyder højst 6 måneders varighed, eller i tilfælde af beskæftigelse som led i et uddannelsesforløb 18 måneder.. 3. Danske statsborgere, bortset fra dem der er omfattet af artikel 8 i denne overenskomst, og som er beskæftiget på Filippinernes område, skal være omfattet af filippinsk lovgivning, medmindre beskæftigelsesperioden er af kortere varighed, hvilket betyder højst 6 måneders varighed, eller i tilfælde af beskæftigelse som led i et uddannelsesforløb 18 måneder. AFSNIT III BESTEMMELSER OM YDELSER Artikel 11 Ydelser efter dansk lovgivning 1. Filippinske statsborgere er berettigede til dansk social pension på samme betingelser som danske statsborgere, der er bosat i Danmark, såfremt de i den optjeningsperiode, der er fastlagt i lov om social pension, har haft en sammenlagt beskæftigelsesperiode på mindst 12 måneder under dansk lovgivning. 2. Social pension og højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension udbetales til filippinske statsborgere, der er bosat på Filippinerne, såfremt den pågældende person opfylder beskæftigelseskravet i stk Selvom beskæftigelseskravet i stk. 1 ikke er opfyldt, skal en pension, der efter lov om social pension er ydet til en filippinsk statsborger under bopæl i Danmark, fortsat kunnet udbetales på Filippinerne. 4. For at opfylde kravet om 12 måneders beskæftigelse i stk. 1 skal følgende perioder lægges til grund: 6

7 a) beskæftigelsesperioder, hvor der er betalt bidrag for et medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP); b) perioder før 1964, hvor personen kan godtgøre, at han eller hun arbejdede under dansk lovgivning; c) perioder, hvor personen kan godtgøre, at han eller hun var selvstændig erhvervsdrivende under dansk lovgivning. 5. Perioder, der er opregnet i stk. 4, kan sammenlægges for at opfylde kravet om 12 måneders beskæftigelse i stk Grundbeløb og førtidspension, der udbetales efter lov om social pension, samt grundbeløb, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og ekstra tillægsydelse, der udbetales efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, udbetales til en person, der er omfattet af stk. 3, under bopæl på Filippinerne. 7. De bestemmelser, der er fastlagt i lov om social pension om opgørelse af bopælsperioder, hvorefter perioder, der er tilbagelagt i udlandet, ligestilles med bopælsperioder i Danmark, finder kun anvendelse på filippinske statsborgere, såfremt de har tilbagelagt en bopælsperiode eller en beskæftigelsesperiode i Danmark under dansk lovgivning, der sammenlagt udgør mindst 12 måneder indenfor den optjeningsperiode, der er fastlagt i lov om social pension. 8. Bopælsperioder, der er tilbagelagt efter dansk lovgivning efter 31. marts 1957, medregnes ved beregningen af social pension efter dansk lovgivning til filippinske statsborgere, som er bosat på Filippinerne. Artikel 12 Ydelser efter filippinsk lovgivning 1. Hvis en person ikke er berettiget til ydelser efter filippinsk lovgivning fordi pågældende ikke har optjent en tilstrækkelig bidragsperiode under filippinsk lovgivning, skal den kompetente institution på Filippinerne medregne den bidragsperiodeperiode, som er godskrevet under dansk lovgivning, forudsat at perioderne ikke er sammenfaldende. 2. Den kompetente institution på Filippinerne skal ikke anvendelse bestemmelserne i stk. 1 i denne artikel, såfremt personen, for hvem ydelserne udregnes, har tilstrækkelig bidragsperiode til at opfylde kravene for ret til ydelser under dets lovgivning. 3. Uanset øvrige bestemmelser i denne overenskomst skal den kompetente institution på Filippinerne ikke være forpligtet til at anvende stk.1 i denne artikel, hvis en persons akkumulerede beskæftigelsesperiode under filippinsk lovgivning er mindre end et år 7

8 4. Hvis en person ikke er berettiget til ydelser udelukkende på baggrund af den opfyldte bidragsperiode under filippinsk lovgivning, men er berettiget til ydelser i henhold til stk. 1 i denne artikel, skal den kompetente institution på Filippinerne udregne ydelsens størrelse efter følgende forskrifter: a) Institutionen skal først udregne den teoretiske ydelses størrelse i henhold til filippinsk lovgivning og udelukkende på basis af den minimumsperiode for bidrag, der er fastlagt, b) Institutionen skal derefter multiplicere den teoretiske ydelse med den brøkdel der udgør den faktiske bidragsperiode tilbagelagt under filippinsk lovgivning under hensyn til minimumsperioden for ret til den pågældende ydelse under filippinsk lovgivning. Afsnit IV Forskellige bestemmelser De kompetente myndigheder skal: Artikel 13 De kompetente myndigheders ansvar a) ved hjælp af en administrativ aftale træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre denne overenskomst, herunder foranstaltninger med hensyn til forsikringsperioder, der skal tages i betragtning, samt udpege forbindelsesorganer og kompetente institutioner; b) definere procedurerne for fælles administrativ bistand, herunder delingen af udgifter forbundet med tilvejebringelse af medicinsk, administrativt og anden nødvendig dokumentation i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale; c) direkte meddele hinanden oplysninger om de foranstaltninger, der er taget med henblik på anvendelsen af denne overenskomst; og d) hurtigst muligt give hinanden meddelelse om alle ændringer i deres lovgivning, i det omfang disse berører anvendelsen af denne overenskomst. Artikel 14 Administrativt samarbejde 8

9 1. Ved gennemførelsen af denne overenskomst skal de kompetente myndigheder såvel som de kompetente institutioner i de kontraherende stater yde hinanden bistand i forbindelse med fastsættelsen af retten til og udbetaling af ydelser i henhold til denne overenskomst, som om det drejede sig om anvendelse af egen lovgivning. Som udgangspunkt skal denne bistand være vederlagsfri, idet de kompetente myndigheder dog kan aftale at yde refusion for nogle af omkostningerne. 2. Den ret, der er hjemlet i en af de kontraherende staters lovgivning til fritagelse for eller reduktion af afgifter, stempelafgifter eller registreringsgebyrer i forbindelse med akter eller andre dokumenter, der skal fremlægges i henhold til den kontraherende stats lovgivning, skal udstrækkes til også at omfatte tilsvarende akter og dokumenter, der er nødvendige for anvendelsen af lovgivningen i den anden kontraherende stat. 3. Dokumenter og erklæringer, der skal anvendes i forbindelse med gennemførelsen af denne overenskomst, skal være fritaget for legalisering af diplomatiske eller konsulære myndigheder. Kopier af dokumenter, som er bekræftede som ægte af en institution i en kontraherende stat, skal af en organisation i den anden kontraherende stat accepteres som ægte kopier uden yderligere bekræftelse. 4. Ved gennemførelsen af denne overenskomst kan de kompetente myndigheder og institutioner i de kontraherende stater korrespondere direkte med hinanden og med enhver person, uanset hvor denne er bosat. Denne korrespondance kan foretages på et af de kontraherende staters officielle sprog. 5. En ansøgning eller et dokument må ikke afvises af den kompetente myndighed eller institution i en kontraherende stat alene med den begrundelse, at det er affattet på den anden kontraherende stats sprog. Artikel 15 Ansøgninger, erklæringer og anker 1. Ansøgninger, erklæringer eller anker, som efter lovgivningen i en af de kontraherende stater skulle have været indgivet til en myndighed eller en institution i den kontraherende stat inden for en bestemt tidsfrist, skal accepteres som rettidig indgivet, hvis de inden for denne frist er indgivet til en myndighed eller institution i den anden kontraherende stat. I den forbindelse skal ansøgningerne, erklæringerne eller ankerne uden yderligere forsinkelse sendes til den første kontraherende stat, enten direkte eller igennem de kompetente myndigheder i den anden kontraherende stat. 2. Datoen, hvorpå disse ansøgninger, erklæringer eller anker er blevet indgivet til en myndighed eller institution i den anden kontraherende stat, skal betragtes som værende indgivelsesdatoen til den myndighed eller institution, der er bemyndiget til at modtage sådanne ansøgninger, erklæringer eller anker. 3. En ansøgning om ydelser i henhold til lovgivningen i en af de kontraherende stater skal anses for også at være en ansøgning om en ydelse af samme art i henhold til lovgivningen i 9

10 den anden kontraherende stat, forudsat at ansøgeren ønsker det og giver oplysninger om, at forsikringsperioder er tilbagelagt i henhold til lovgivningen i den anden stat. Artikel 16 Fortrolige oplysninger Medmindre andet et fastsat i en kontraherende stats lovgivning, anvendes personoplysninger, der er overført til den kompetente myndighed eller institution i den kontraherende stat af den kompetente myndighed eller institution i den anden kontraherende stat i overensstemmelse med denne overenskomst, udelukkende med henblik på at gennemføre denne overenskomst og den lovgivning, hvorpå overenskomsten finder anvendelse. Sådanne oplysninger, der er modtaget af en kompetent myndighed eller institution i en kontraherende stat, omfattes af denne kontraherende stats lovgivning om beskyttelse af fortrolige persondata. Artikel 17 Udbetaling af ydelser 1. Udbetaling af ydelser efter denne overenskomst kan ske i en af de kontraherende staters valutaer. 2. I tilfælde af at en kontraherende stat indfører valutakontrol eller andre lignende restriktioner, der begrænser udbetalinger, overførsler eller finansielle instrumenter til personer udenfor den kontraherende stat, skal den pågældende stat uden yderligere forsinkelser tage de nødvendige skridt til at sikre udbetalingen af ethvert beløb, der udbetales i overensstemmelse med denne overenskomst til personer omfattet af overenskomstens artikel 3, som er bosiddende i den anden kontraherende stat. Artikel 18 Bilæggelse af tvister Tvister opstået i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af denne overenskomst skal, så vidt muligt, bilægges ved fælles samråd mellem de kompetente myndigheder. AFSNIT V OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 10

11 Artikel 19 Begivenheder indtruffet forud for overenskomstens ikrafttrædelse 1. Denne overenskomst finder også anvendelse på begivenheder, der er indtruffet før dens ikrafttrædelse. 2. Denne overenskomst giver ikke ret til udbetaling af ydelser for noget tidsrum, der ligger før dens ikrafttrædelse. 3. Alle forsikringsperioder tilbagelagt under lovgivningen i en af de kontraherende stater før denne overenskomsts ikrafttrædelsesdato, skal tages i betragtning ved fastlæggelsen af retten til enhver ydelse omfattet af denne overenskomsts bestemmelser. 4. Denne overenskomst finder ikke anvendelse på rettigheder, som er ophørt ved tildelingen af en engangsudbetaling eller ved refusion af bidrag. 5. I tilfælde hvor personer var udsendt til Danmark fra Filippinerne før denne overenskomsts ikrafttrædelsesdato, skal beskæftigelsesperioderne, der henvises til i artikel 8, betragtes som påbegyndt på denne dato. Artikel 20 Revurdering, hævd og fortabelse 1. Enhver ydelse, som ikke er blevet udbetalt, eller som er blevet suspenderet på grund af den pågældende persons nationalitet eller på grund af dennes bopæl på den anden kontraherende stats område end på det, hvor den for udbetalingen ansvarlige institution er beliggende, skal fra denne overenskomsts ikrafttrædelse udbetales eller kompenseres den pågældende person ved ansøgning herom. 2. En person, som forud for denne overenskomsts ikrafttrædelse fik udbetalt en ydelse, kan ved ansøgning få retten til ydelsen revurderet i overensstemmelse med denne overenskomsts bestemmelser. En sådan revurdering skal i intet tilfælde resultere i en reduktion af personens tidligere rettigheder. 3. Hvis ansøgning efter stk. 1-2 i denne artikel indgives indenfor to år fra denne overenskomsts ikrafttrædelse, skal enhver rettighed opnået efter denne overenskomst have virkning fra ikrafttrædelsen, og begge kontraherende staters lovgivning om fortabelse eller forældelse af rettigheder skal ikke omfatte disse personer. 4. Hvis ansøgning efter stk. 1-2 i denne artikel indgives indenfor to år fra denne overenskomsts ikrafttrædelse, skal rettigheder, der ikke er genstand for fortabelse eller endnu ikke er forældet, kunne opnås fra ansøgningstidspunktet, medmindre gunstigere bestemmelser finder anvendelse i den kontraherende stat. 11

12 12

13 Artikel 21 Varighed Denne overenskomst er indgået uden begrænsninger vedrørende dens varighed. Den kan ophæves af en kontraherende stat med 12 måneders skriftlig varsel til den anden kontraherende stat. Artikel 22 Bevarelse af erhvervede rettigheder og rettigheder under erhvervelse I tilfælde af denne overenskomsts ophør bevares enhver rettighed og udbetaling af ydelser, der er opnået efter overenskomsten. De kontraherende stater skal indgå aftaler angående rettigheder, der er under erhvervelse. Artikel 23 Ikrafttrædelse Denne overenskomst træder i kraft på den første dag i den tredje måned, der følger efter den dato, hvor den sidste af de kontraherende stater har meddelt den anden kontraherende stat, at alle indenlandske betingelser er overholdt. Til bekræftelse af foranstående har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget, underskrevet denne overenskomst. Udfærdiget den 11. september 2012 i København i to eksemplarer på henholdsvis dansk og engelsk, idet begge tekster har samme gyldighed. I tilfælde af uoverensstemmelser i fortolkningen er den engelske version gældende. FOR KONGERIGET DANMARKS REGERING: FOR REPUBLIKKEN FILIPPINERNES REGERING: 13

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK REPUBLIKKEN KOREA

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK REPUBLIKKEN KOREA OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN KOREA Kongeriget Danmarks regering og Republikken Koreas regering Der ønsker at samarbejde på socialsikringsområdet, har besluttet

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK REPUBLIKKEN INDIEN

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK REPUBLIKKEN INDIEN OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN INDIEN Kongeriget Danmarks regering og Republikken Indiens regering, der ønsker at styrke de gensidige relationer mellem de to lande

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 iet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 18. december 1996 mellem Danmark og Letland om tilbagetagelse af personer som rejser ind i et land

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 23. september 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00061-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1 ALMINDELIGE

Læs mere

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte BEK nr 976 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-773-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om BKI nr 54 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965)

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Indledning. De i nærværende konvention deltagende stater, Som anser frihed for ethvert menneskes ved fødselen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man 1. Aftale

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1 Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 3 2. Hvem er omfattet af aftalen... 3 3. Definitioner... 4 4. Princippet om ikke-forskelsbehandling...

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 5.9.2003 L 222/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (* 1) Ved kgl. resolution af

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern 1. Bestemmelserne i aftale

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

OG OVERENSKOMSTANSATTE

OG OVERENSKOMSTANSATTE AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.27.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Aftalen er en sammenskrivning

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern LOV nr 377 af 02/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0036 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande]

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] Det Europæiske Atomenergifællesskab ( Fællesskabet ), repræsenteret

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til 2007/2 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0006 Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1 Rammeaftale om deltidsarbejde KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.83 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger til aftalen... 3 1 Formål... 3 2 Anvendelsesområde... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana LOV nr 1471 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2015 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 10-0214295 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien 1. Overenskomst

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 07.07.2008 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 189 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009 2. oktober 2009. Nr. 942. Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Herved bekendtgøres lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

16127/12 kf/bbi/gj/lao/top/mc 1 DG B 4A LIMITE DA

16127/12 kf/bbi/gj/lao/top/mc 1 DG B 4A LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. november 2012 (22.11) (OR. en) 16127/12 Inte rinstitutionel sag: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til:

Læs mere