Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st."

Transkript

1 Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Ulla Larsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Dialogmøde med ældrerådet Socialudvalget - Årsberetning Strandlyst Plejecenter - Regnskab Regnskab Sygekassens Hjem Hesselager Plejecenter - Regnskab Fritvalgspriser 2012 vedr. praktisk bistand, personlig pleje og madservice - samt efterregulering for Regnskaber for anvendelse af arve under Socialudvalgets område Årsrapport Demens Samlet redegørelse for tilsyn på plejecentrene i Registrering af magtanvendelse i 2011 på ældreområdet Overgange fra barn til voksen Til efterretning...52

2 Socialudvalget s møde den Dialogmøde med ældrerådet 12/10025 Beslutningstema: Dialogmøde med Ældrerådet Sagsfremstilling: Dialogmøde med Ældrerådet fra klokken Det er aftalt at Socialudvalget har to årlige dialogmøder med ældrerådet, heraf et i forbindelse med budgetlægningen. Ældrerådet har forinden dette dialogmøde valgt at afholde et borgermøde omkring Visioner for fremtidens ældreomsorg. På dette dialogmøde ønsker Ældrerådet således at drøfte: Synspunkter fra borgermødet Projekt Nye Veje til aktivt liv /rehabilitering Brug af velfærdsteknologi Og andet relevant i forhold til ældrepolitik Indstilling: Til drøftelse Beslutning i Socialudvalget den : Drøftet. Ulla Larsen (V) var fraværende. 2. Socialudvalget - Årsberetning /37923 Beslutningstema: Socialudvalgets bidrag til regnskab, og dermed årsberetning for 2011, er udarbejdet. Årsberetningen indeholder endvidere opfølgning på udvalgets kvalitetskontrakter. Sagsfremstilling: Årsberetning: Udvalgets samlede regnskab 2011 viser et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf vedrører 11,0 mio. kr. serviceudgifterne og 0,8 mio. kr. indkomstoverførsler. 40

3 Socialudvalget s møde den Mindreforbruget på 11,0 mio. kr. fordeler sig med 6,8 mio. kr. på ældreområdet og 8,9 mio. kr. på socialområdet, der modsvares af et merforbrug på 4,7 mio. kr. på sekretariatet. Jf. Svendborg Kommunes overførselsregler, overføres mindreforbruget til Dog overføres der godt 1,4 mio. kr. vedrørende statsligt finansierede projekter til Af mindreforbruget i 2013 skal de 2,0 mio. kr. tilgå takstregulering på takstinstitutionerne og 0,7 mio. kr. tilgå de selvejende institutioner og Ældrerådet. Således er der reelt 6,9 mio. kr. til disponering i Det vedtagne budget er i årets løb reduceret med 5,0 mio. kr., hvilket dækker over mange udsving. Heraf er de største indkøbsbesparelser, barselspuljebesparelse, refusionsberigtigelse til råderumspulje, telefoniprojekt, genbevillinger og barselspuljemidler. På anlægssiden er der et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ønskes overført til Overførslen vedrører primært færdiggørelse af om- og udbygningen af plejecenter Vindeby Pilevej. Der henvises i øvrigt til vedlagte bidrag til årsberetningen, der mere detaljeret beskriver udvalgets regnskabsresultat. Kvalitetskontrakter: Svendborg Kommune har fastlagt, at fagudvalgene følger op på udvalgets kvalitetskontrakter to gange om året - i forbindelse med halvårsårsregnskab pr. 30. juni og i forbindelse med årsregnskabet. Af årsberetningens afsnit Hvad nåede vi i 2011 fremgår status på udvalgets kvalitetskontrakter. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med de kommende budgetdrøftelser om budget 2013 kan fremkomme nye forslag til kvalitetskontrakter. Jf. Den Kommunale Styrelseslov skal Svendborg Kommunes kvalitetskontrakter og opfølgningsredegørelse offentliggøres på IT-portal senest en måned efter Byrådets vedtagelse. Lovgrundlag: Den Kommunale Styrelseslov 62, stk. 1 og 62 a, stk. 1. Indstilling: Administrationen anbefaler, at Udvalgsbidraget fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet. Opfølgningsredegørelsen af udvalgets kvalitetskontrakter, der er indeholdt i årsberetningen, tages til efterretning. 41

4 Socialudvalget s møde den Bilag: Åben - SU årsberetning 2011 Åben - SU - driftsoverførsler 2011/2012 Åben - SU - anlægsoverførsler 2011/2012 Beslutning i Socialudvalget den : Anbefaling følges. Ulla Larsen (V) var fraværende. 3. Strandlyst Plejecenter - Regnskab /9266 Beslutningstema: Strandlyst Plejecenter - regnskab Sagsfremstilling: Der foreligger et revideret regnskab for den selvejende institution Strandlyst. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. I forhold til budgettet på kr. ex. moms udviser regnskabet et mindreforbrug på kr. ex. moms. Mindreforbruget reducerer delvis merforbrug i 2010 på kr Økonomiske konsekvenser: Mindreforbruget ønskes overført til driftstilskuddet for Strandlyst Plejecenter for budgetåret Indstilling: Administrationen anbefaler Socialudvalget at indstille, at: det reviderede regnskab godkendes mindreforbruget på kr. ex. moms overføres til Strandlyst Plejecenters budget 2013 Bilag: Åben - Strandlyst revisoratt. og bestyrelsesunderskrevet regnskab.pdf Beslutning i Socialudvalget den : 42

5 Socialudvalget s møde den Anbefaling følges. Ulla Larsen (V) var fraværende. 4. Regnskab Sygekassens Hjem 07/50907 Beslutningstema: Sygekassens Hjem - regnskab Sagsfremstilling: Der foreligger et revideret regnskab for den selvejende institution Sygekassens Hjem for Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. I forhold til budgettet på kr. ex. moms udviser regnskabet et merforbrug på kr. ex. moms i Økonomiske konsekvenser: Merforbruget på kr. ex. moms ønskes overført til driftstilskuddet i 2013 for Sygekassens Hjem. Indstilling: Administrationen anbefaler Socialudvalget at indstille, at: det reviderede regnskab 2011 godkendes merforbruget på kr. ex. moms overføres til Sygekassens Hjems budget 2013 Bilag: Åben - Driftsregnskab og status Sygekassens Hjem Beslutning i Socialudvalget den : Anbefaling følges. Ulla Larsen (V) var fraværende. 5. Hesselager Plejecenter - Regnskab /9265 Beslutningstema: 43

6 Socialudvalget s møde den Hesselager Plejecenter - regnskab Sagsfremstilling: Der foreligger et revideret regnskab for den selvejende institution Hesselager Plejecenter. Revisionen har ikke givet anledning til anmærkninger. I forhold til det korrigerede budget på kr. ex. moms udvises et mindreforbrug på kr. ex. moms. Økonomiske konsekvenser: Mindreforbruget ønskes overført til driftstilskuddet i 2013 for Hesselager Plejecenter til anskaffelse af inventar som har været sparet væk i Indstilling: Administrationen anbefaler Socialudvalget at indstille, at: det reviderede regnskab 2011 godkendes mindreforbruget på kr. ex. moms overføres til Hesselager Plejecenters budget 2013 Bilag: Åben - Hesselager revisor attesteret + bestyrelsesgodkendt regnskab 1.pdf Beslutning i Socialudvalget den : Anbefaling følges. Ulla Larsen (V) var fraværende. 6. Fritvalgspriser 2012 vedr. praktisk bistand, personlig pleje og madservice - samt efterregulering for /37923 Beslutningstema: Fritvalgspriser 2012 vedrørende praktisk hjælp, personlig pleje og madservice - samt efterregulering vedrørende Sagsfremstilling: Generelt: Efter bestemmelserne i Lov om Social Service, kapitel 16, stilles der i Fritvalgsordningen krav om årlige beregninger af timepriserne vedr. praktisk bistand og pleje samt madservice på ældreområdet. Priserne er beregnet på baggrund af regnskab I forlængelse af beregningen opgøres evt. efterregulering i forhold til de private leverandører for 2011 i henhold til lov om Social Service 91, stk

7 Socialudvalget s møde den Praktisk bistand og pleje: Der skal som minimum beregnes timepriser for praktisk bistand og personlig pleje på henholdsvis hverdage og ubekvemme tider. I Svendborg Kommune beregnes priser for praktisk bistand, som leveres på hverdage i dagtimerne, og personlig pleje på hverdage, aften, nat og weekend. Det giver en hensigtsmæssig styringsmulighed og en mere korrekt afregning. Vejledende kommunal takst gældende pr. 1. januar Kommunal takst ex. moms: 2012 pris Praktisk bistand 237 Personlig pleje - hverdag 293 Personlig pleje - aften 428 Personlig pleje - weekend 387 Personlig pleje - nat 595 Den Kommunale udgift fremgår af vedlagte bilag. Vejledende privat takst gældende pr. 1. januar Privat takst ex. moms: 2012 pris Praktisk bistand 310 Personlig pleje - hverdag 366 Personlig pleje - aften 501 Personlig pleje - weekend 460 Personlig pleje - nat 668 Forskellen på den kommunale og private takst er driftsudgifter og overhead. Madservice: Den vejledende pris for madservice beregnes på baggrund af regnskab 2011 og fremskrives til 2012-niveau. Beregningen viser, at den vejledende 2012 pris stiger med 1 kr. - til 42 kr. ex. moms for en hovedret. Loftet i 2012 for opkrævning af en hovedret er 47 kr. Ved fastsættelse af prisen kan beregningen indeholde udgiften til moms. I Svendborg Kommune er praksis, at prisen er ex. moms, da momsen refunderes i den kommunale momsudligningsordning. Det anbefales, at denne praksis fortsætter således, at prisen i 2012 er ex. moms. De private leverandører afregnes - jf. lovgrundlaget - med moms. Vejledende madpriser gældende pr. 1. januar Vejledende pris ex. moms: Hovedret Lille hovedret Biret Hovedret + biret Økonomiske konsekvenser: I 2005 indførtes regel om, at kommunerne skal efterregulere de private leverandører, såfremt timeprisen eller taksten viste sig beregnet for lavt. Regulering af private leverandører af praktisk bistand: 45

8 Socialudvalget s møde den Med baggrund i Socialministeriets vejledning er der beregnet en faktisk timepris for 2011 til de private leverandører. Den faktiske pris i 2011 for praktisk bistand er 305 kr., hvilket er 4 kr. lavere end den vejledende pris. Der skal således ikke ske en efterregulering af de private leverandører af praktisk bistand på baggrund af regnskab Regulering af private leverandører af madservice: I 2010 fik Svendborg kommune en privat leverandør af madservice. Den private leverandør er i 2011 blevet afregnet 41 kr. incl. levering + moms for en hovedret. På baggrund af regnskab 2011 er den faktiske pris pr. hovedret incl. levering beregnet til 40,61 kr., hvilket i hele kroner er 41 kr. Den private leverandør af madservice skal således ikke reguleres på baggrund af regnskab Lovgrundlag: Lov om Social Service kapitel 16. Indstilling: Administrationen anbefaler, at: Ovenstående priser vedrørende praktisk bistand og personlig pleje godkendes Der foretages ikke nogen efterregulering af private leverandører af praktisk bistand vedrørende 2011 Ovenstående priser vedrørende mad godkendes. Priserne er ex. moms Der foretages ikke nogen efterregulering af private leverandører af madservice vedrørende 2011 Bilag: Åben - Fritvalgsnotat 2012 Beslutning i Socialudvalget den : Anbefaling følges. Ulla Larsen (V) var fraværende. 46

9 Socialudvalget s møde den Regnskaber for anvendelse af arve under Socialudvalgets område 10/18261 Beslutningstema: Socialudvalgets godkendelse af/orientering om regnskaber for aktiviteter i 2011 afholdt for midler af arven fra Christian Jørgensen på Ollerup Plejecenter Anna Nielsen, Wandallshaven Einer Marius Larsen, Stenstrup Plejehjems Beboerlegat Sagsfremstilling: Ifølge beslutning i Socialudvalget i april 2011, skal udvalget godkende regnskaber for afholdte midler fra arven efter Christian Jørgensen fra Ollerup Plejecenter og Anna Larsen, Wandallshaven samt orienteres om regnskab for Stenstrup Plejehjems Beboerlegat. Christian Jørgensen/Ollerup Plejecenter: Der er i løbet af 2011 givet administrativt tilsagn til 1) køb af fladskærm til brug i fællesstuen på Ollerup plejecenter samt til 2) køb af partytelt til afholdelse af arrangementer og fester for borgerne på plejecenteret. I alt afholdt udgifter i 2011 for kr. Ovenstående afholdte udgifter er afholdt inden for arvens bestemmelser. Anna Nielsen/Wandallshaven: Der er i 2010 og 2011 givet administrativt tilsagn til 1) udgifter til høstfest 2) ekstra festligheder ifm. Mortens aften samt 3) køb af TV. I alt afholdt udgifter i 2010/2011 for kr. Ovenstående afholdte udgifter er afholdt inden for arvens bestemmelser. Stenstrup Plejehjems Beboerlegat: Der er i 2011 afholdt udgifter til 1) diverse underholdning 2) forplejning I alt afholdt udgifter i 2011 for ,50 kr. Svendborg Kommunes økonomiafdelingen har gennemgået regnskabet og påset, at udgifterne er afholdt inden for arvens bestemmelser. Økonomiske konsekvenser: Christian Jørgensen/Ollerup Plejecenter: Arven udgør efter regnskabsaflæggelse kr. Anna Nielsen/Wandallshaven: Arven udgør efter regnskabsaflæggelse kr. Stenstrup Plejehjems Beboerlegat: Arven udgør efter regnskabsaflæggelse kr. Indstilling: 47

10 Socialudvalget s møde den Administrationen anbefaler, at: regnskab for Christian Jørgensen/Ollerup Plejecenter godkendes regnskab for Anna Larsen/Wandallshaven godkendes regnskab for Stenstrup Plejehjems Beboerlegat tages til efterretning Beslutning i Socialudvalget den : Anbefaling følges. Ulla Larsen (V) var fraværende. 8. Årsrapport Demens 12/9672 Beslutningstema: Årsrapport Demenskoordination i Svendborg Kommune. Sagsfremstilling: På landsplan anslås det at danskere har en demenssygdom. Fremskrivningerne tyder på, at der om 30 år vil være ca. dobbelt så mange mennesker med en demenssygdom. Næsten mennesker, svarende til ca. hver 10. dansker, lever i dag som pårørende til et menneske med demens. Beregninger viser, at sygdommen i dag koster samfundet 9-15 milliarder kroner om året. Demenssygdomme er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark, og der findes ingen helbredelsesmuligheder. I denne årsrapporten beskrives demensområdet i Svendborg Kommune, i forhold de forskellige opgaver og aktiviteter der er på området, initiativer i 2011 samt i udviklings mål for Indstilling: Årsrapporten tages til efterretning. Bilag: Åben - Forside Åben - Årsrapport demenskoordination

11 Socialudvalget s møde den Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Ulla Larsen (V) var fraværende. 9. Samlet redegørelse for tilsyn på plejecentrene i /8571 Beslutningstema: Samlet redegørelse for tilsyn på plejecentrene i uanmeldte tilsyn, dialogbaserede anmeldte tilsyn og embedslæge tilsyn. Sagsfremstilling: Ifølge Serviceloven skal der én gang årligt udarbejdes og offentliggøres en redegørelse for tilsyn på plejecentrene. Socialudvalget skal drøfte redegørelsen med henblik på opfølgning af tilsynet. For 2011 kan det konkluderes, at Svendborg Kommune generelt overholder de politisk vedtagne kvalitetsstandarder for tilsyn på plejehjem og plejeboliger m.v. Beboerne gav ved tilsyn udtryk for generel tilfredshed og plejepersonalet udviste faglig kompetence overfor beboernes pleje- og omsorgsbehov. I forhold til de dialogbaserede anmeldte tilsyn, har der været stor variation i deltagelsen, samt i de emner der har været drøftet. Projekt Nye Veje til aktivt liv har været drøftet på alle møder, og der har været positive tilkendegivelser fra både beboere og pårørende. Generelt har der været udtrykt tilfredshed med aktivitetstilbud, indflytningsforløb samt med Kommunens kosttilbud. Ved alle de anmeldte tilsyn har der været stor ros til personalet for deres måde at være på. Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg beskriver, at plejeboligenhedernes sundhedsfaglige forhold generelt har været acceptable. Lovgrundlag: Lov om social Service 151. Indstilling: Administrationen anbefaler Redegørelsen til godkendelse. Bilag: Åben - Årsrapport Tilsyn

12 Socialudvalget s møde den Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt. Ulla Larsen (V) var fraværende. 10. Registrering af magtanvendelse i 2011 på ældreområdet 12/9647 Beslutningstema: Registrering af magtanvendelse i forhold til Lov om Social Service for Langeland samt Svendborg Kommune. Sagsfremstilling: Enhver form for magtanvendelse i forbindelse med foranstaltninger efter i Lov om Social Service skal registreres og indberettes til det politiske udvalg. Ud over indberetningen fra Svendborg Kommune vedlægges indberetningen fra Langeland og Ærø kommune, idet Myndighedsafdelingen i Svendborg Kommune er myndighed for Langeland på magtanvendelsesområdet. Magtanvendelse kan anvendes hos voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensynstagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Lovgrundlag: Serviceloven Indstilling: Administrationen anbefaler, at: Registreringen af indberetninger tages til efterretning. Bilag: Åben - Registrering af magtanvendelse i 2011 fra hjemmeplejen og plejecentrene i Svendborg-, Ærø- og Langeland Kommune. Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Ulla Larsen (V) var fraværende. 50

13 Socialudvalget s møde den Overgange fra barn til voksen 12/7069 Beslutningstema: Evaluering af sagsovergange fra Barn til Voksen. Sagsfremstilling: Afgrænsningen mellem barn og voksen er tydelig i Servicelovens bestemmelser, hvor der opereres i deciderede børne- og voksenbestemmelser. Organiseringen i Svendborg Kommune afspejler denne opdeling, hvor Direktørområdet Børn & Unge håndterer bestemmelserne på børneområdet, og hvor Direktørområdet Social & Sundhed samt Jobcenteret håndterer voksenbestemmelserne. Dette stiller krav til kommunen om en tydelig koordinering mellem forvaltninger og områder, for at helhedsorienteringen og sammenhængen i sagsbehandlingen og indsatserne kan opretholdes ved den unges overgang til voksenlivet. I foråret 2011 fik Socialudvalget en orientering omkring sagsovergange i kommunen. I den forbindelse blev det besluttet, at følge området tæt i 2011 og foråret Jobcenter, Familieafdelingen og Socialafdelingen har således haft særlig fokus på overgange fra Barn til Voksen, med henblik på at optimere samarbejdet. Afdelingerne har i fællesskab evalueret samarbejdet - evalueringen bilægges. Evalueringen består af en opsummering på samtlige oversendte sager, på udvalgte relevante parametre og en skriftlig vurdering af samarbejdet. I 2011 var der to sager hvor overdragelsen ikke er foregået som aftalt. I de øvrige sager er vurderingen at overdragelsen er sket tilfredsstillende. Evalueringen viser, at den større fokus i 2011 har været relevant og medført bedre sagsgange. Der er enighed om, at der fortsat er et udviklingspotentiale i samarbejdet. I 2012 vil der således fortsat være et særligt fokus på overgangene. Indstilling: Administrationen indstiller, at: evalueringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Evaluering af sagsovergange Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Ulla Larsen (V) var fraværende. 51

14 Socialudvalget s møde den Til efterretning 12/5570 Beslutningstema: Til efterretning. Sagsfremstilling: 1. Orientering ved udvalgsformanden 2. Orientering ved udvalgets medlemmer 3. Orientering ved administrationen 1. Møde med Ældrerådet 2. Ombudsmandens rapport for tilsyn med det socialpsykiatriske botilbud på Skovsbovej 3. Orientering om 2 personsager 4. Orientering om temadag Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Ulla Larsen (V) var fraværende. 52

15 Socialudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:30 Lars Erik Hornemann Masoum Moradi Ulla Larsen Grete Schødts Bjarne Hansen Bente Bondebjerg Tina Petersen 53

16 Bilag: 2.1. SU årsberetning 2011 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 26. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 57094/12

17 Side 1 af 14 Acadresag: Regnskab 2011 Socialudvalget Socialudvalget I 2011 har ældreområdet: Ældreområdet Socialområdet Udmøntet I 2011 har fastholdelses- socialområdet: og rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på sygefravær og trivsel - f.eks. uddelt Vedtaget Arbejdsglædens bolighandlingsplan Pris to gange herunder bevilget midler til ombygning og renovering af Trappebæksvej Videreført seniorlivspolitikken og Tvedvej, der ved forventes bl.a. at etablere afsluttet sygeplejeklinikker, i 2013 så borgerne kan komme til sygeplejerskerne, Haft fokus på overgange i stedet fra for Barn at vente til Voksen i hjemmet bl.a. samt sikret udbygget større sammenhæng informationen og omkring helhed kommunes i indsatsen plejecentre på Svendborg Kommunes hjemmeside Besluttet at etablere et Frivillighus Opstart af projektet Nye Veje til aktivt liv med fokus på mulighederne for rehabilitering og Etableret et nyt værested, der samler indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade velfærdsteknologi til gavn og glæde for den enkelte borger - status efter 4 måneder er, at knap 7 ud af Afviklet 10 borgere entreprenøraftaler i træningsforløb og bliver etableret selvhjulpne nye bilaterale aftaler på misbrugsområdet og administration samtidig er der indgået aftaler om etablering af satellitter på Langeland og Ærø for at sikre Fortsat tilgængelighed fokus på sund- og ernæringsrigtig kost til de ældre borgere ved hjælp af bl.a. ernæringsscreening Arbejdet videre med bolighandlingsplan, herunder udvidelse af plejecenter Vindeby Pilevej med 12 nye demensboliger og 8 nyindrettede gæsteboliger Produceret godt hovedretter i Det Gode Madhus Leveret omkring timers praktisk bistand og pleje Har en boligmasse på 306 ældreboliger og 555 plejeboliger Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser

18 Side 2 af 14 Acadresag: Regnskab 2011 Socialudvalget Socialudvalget Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 532,8 532,1 531,3 524,5-6,8 Myndighedsafdelingen incl. de selvejende institutioner 121,8 231,2 127,8 124,3-3,5 Myndighedsafdelingen, netto -2,9 Hjemmepleje Øst 79,7 24,2 71,6 69,5-2,1 Hjemmepleje Vest 72,4 22,7 71,2 70,9-0,3 Plejecenter Øst 136,2 131,6 136,1 135,3-0,8 Plejecenter Vest 122,7 122,4 124,6 124,5-0,1 Socialområdet excl. takstinstitutioner 213,9 237,3 235,0 228,1-6,9 Socialfagligt Center 196,4 221,6 216,9 210,7-6,2 Handicap 2,5 2,6 4,6 4,7 0,1 Psykiatri 11,3 9,8 9,8 9,1-0,7 Misbrug 3,7 3,3 3,7 3,6-0,1 Socialområdet incl. takstinstitutioner 209,0 224,6 224,0 215,1-8,9 Takstinstitutioner -4,9-12,7-11,0-13,0-2,0 Sekretariat 4,1-9,4-13,0-8,3 4,7 Serviceudgifter i alt 745,9 747,3 742,3 731,3-11,0 Indkomstoverførsler 0,0 5,1 4,7 3,9-0,8 Socialudvalget i alt 745,9 752,4 747,0 735,2-11,8 Heraf overføres til 2013 Anlæg: Socialudvalget 19,3 2,3 28,4 24,0-4,4 Anlæg i alt 19,3 2,3 28,4 24,0-4,4 Heraf overførs til ,4 Socialudvalget i alt 765,2 754,7 775,4 759,2-16,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen i forventet regnskab Socialudvalget regnskab 2011 udviser et mindreforbrug 11,0 mio. kr. på serviceudgifterne og 0,8 mio. kr. på indkomstoverførsler. Regnskabet på serviceudgifterne afviger med 6,0 mio. kr. i forhold til forventet regnskab pr. september. Det skyldes bl.a. lavere sygefravær, vakante timer i hjemmesygeplejen og færre dyre enkeltsager på ældreområdet end forventet samt forbedret belægning på takstinstitutionerne og færre foranstaltninger end forventet under socialområdet. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaringer Sammenholdes Socialudvalgets regnskab med det korrigerede budget på 747,3 mio. kr., fremgår det, at Socialudvalget har et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 6,8 mio. kr. på ældreområdet og 8,9 mio. kr. på socialområdet, der modsvares af et merforbrug på 4,7 mio. kr. på sekretariatet. Socialområdets mindreforbrug skyldes primært myndighedsbudgettet, hvor der har været færre udgifter til døgnforanstaltninger end forventet samt højere belægning på takstinstitutionerne end budgetteret.

19 Side 3 af 14 Acadresag: Regnskab 2011 Socialudvalget Ældreområdets mindreforbrug kan henføres til såvel hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter som til Myndighedsafdelingen. Myndighedsafdelingens mindreforbrug vedrører hovedsageligt et mindreforbrug på fritvalgspuljen og på puljen til dyre enkeltsager samt statsrefusion. I Myndighedsafdelingens resultat indgår mindreforbrug på knap 0,6 mio. kr. vedrørende de selvejende institutioner, hvorved Myndighedsafdelingens mindreforbrug reelt er 2,9 mio. kr. Sekretariatets merforbrug skyldes primært en ankesag på en mellemkommunal borger, tomgangshusleje på ældreboliger samt engangsudgifter til opsigelse af pedeller jf. besparelse i budget Af Socialudvalgets mindreforbrug på 11,0 mio. kr., skal 1,4 mio. kr. overføres til 2012 til de statsfinansierede projekter. Desuden skal takstinstitutionernes mindreforbrug på 2,0 mio. kr. overføres til budget 2013 til drift og takstregulering, ca. 0,1 mio. kr. skal overføres til Ældrerådet og de selvejendes mindreforbrug på 0,6 mio. kr. skal tilgå institutionerne. Således er der reelt 6,9 mio. kr. til disponering i Se nedenstående oversigt. Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. på indkomstoverførsel tilgår kassen, da der ikke er overførselsadgang. Socialudvalgets mindreforbrug til disponering i 2013: Mindreforbrug 2011: Statslige projekter (overføres til 2012) Takstinstitutioner Selvejende institutioner + Ældrerådet 11,0 mio. kr. -1,4 mio. kr. -2,0 mio. kr. -0,7 mio. kr. Mindreforbrug til disponering i ,9 mio. kr. Bevillinger 2011 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Genbevillinger (indefrosne overførsler fra 2009 til socialområdet, hjælpemidler, selvejende) 2,8 Seniorplus midler (trepartsmidler) 0,5 Lokalløn, selvejende 0,3 Lokalløn ledere 0,3 Barselspuljemidler 2,4 Telefoniprojekt (flytte budget fra Socialudvalget til IT) -1,0 Kørselsgodtgørelse (besparelse) -0,5 Budget fra takstinstitutioner til Barselspuljen -0,6 Budget til misbrugsbehandling af unge under 18 til B&U -0,4 Administrativ besparelse (konto 6) -0,6 Indkøbsbesparelse -1,9 Barselspulje besparelse -1,1 Refusionsberigtigelse der tilgår råderumspuljen -1,2 Takstregulering vedrørende ,3 Regulering af overførsel fra 2009 vedr. leasingydelse (halvdelen overføres til 2012) -0,6 Regulering af overførsel fra 2009 vedr. leasingydelse 0,6 Renter og afdrag til Øk. Konto 7 og 8-4,7 Diverse reguleringer -0,1 Løn ergoterapeut fra B&U 0,4 Lønmidler sekretariat 0,05 Forebyggende hjemmebesøg 0,1 Driftsbevillinger i alt -5,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Socialudvalgets budget er blevet reduceret med 5,0 mio. kr. i primært grundet: Indkøbsbesparelse på 1,9 mio. kr.

20 Side 4 af 14 Acadresag: Regnskab 2011 Socialudvalget Budget til betaling af renter og afdrag til Økonomiudvalget på 4,7 mio. kr. (teknisk omplacering) Telefoniprojektet på 1,0 mio. kr. Refusionsberigtigelse til råderumspuljen på 1,2 mio. kr. Barselspuljebesparelse på 1,1 mio. kr. Midler fra barselspuljen på 2,4 mio. kr. Genbevillinger på 2,8 mio. kr. Anlæg: Udviklingen i forventet regnskab Faktisk regnskab afviger med 3,0 mio. kr. i forhold til forventet regnskab pr. september. Det skyldes primært mindreforbruget på servicedelen på Vindeby Pilevej, der er øget med 2,5 mio. kr. grundet udgifter, der først afholdes i Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaringer Der er samlet set et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., der forventes overført til Beløbet vedrører hovedsageligt om og udbygning af plejecenter Vindeby Pilevej, hvor der ønskes overført 0,6 mio. kr. på boligdelen og 2,9 mio. kr. på servicedelen til afholdelse af restudgifter samt anlæggelse af haveanlæg. Projektet forventes regnskabsafsluttet medio Ældreområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Ældreområdets mindreforbrug på 6,8 mio. kr. fordeler sig med 3,5 mio. kr. til Myndighedsafdelingen og 3,3 mio. kr. til plejecentrenes- og hjemmeplejens løn- og driftsbudgetter. Plejecentrenes- og hjemmeplejens resultat fordeler sig med hhv. 2,4 mio. kr. på hjemmeplejens løn og driftsbudgetter og 0,9 mio. kr. på plejecentrenes løn- og driftsbudgetter. Førstnævnte skyldes bl.a. lavt sygefravær samt vakante timer i hjemmesygeplejen. Myndighedsafdelingens mindreforbrug dækker over flere udsving, se nedenstående tabel. Således kan nævnes, at fritvalgspuljen har et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., og puljen til dyre enkeltsager har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. I den anden retning trækker bl.a. hjælpemiddelområdet, der har et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes en ugunstig udvikling i pris til trods for udbud - og i mængder. De væsentligste årsager til Myndighedsafdelingens mindreforbrug: Mindreforbrug: Fritvalgspuljen De selvejende institutioner + ældreråd Statsrefusion dyre enkeltsager Pulje til dyre enkeltsager Lønpulje til opsagte køkkenmedarbejdere Merforbrug: Hjælpemidler samlet set, herunder abonnementsordningen på hjælpemiddelområdet (CRS) 1-2,5 mio. kr. -0,7 mio. kr. -3,5 mio. kr. -1,5 mio. kr. -0,3 mio. kr. 3,4 mio. kr. 1 Kontrakten med CRS er forhandlet for 2012, dette vil betyde en reduktion i prisen for 2012 på kr.

21 Side 5 af 14 Acadresag: Regnskab 2011 Socialudvalget Indkøb af dagligvarer Plejevederlag SOSU-uddannelser 0,8 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,6 mio. kr. Hvad nåede vi i 2011? Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi Befolkningsudviklingen og udviklingen i medarbejdersammensætningen gør det nødvendigt med en proaktiv indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet i Svendborg Kommune. For fortsat at kunne yde optimal service inden for kommunens rammer har ældreområdet udarbejdet en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi. Målet med strategien er, at tiltrække kvalificerede medarbejdere og fastholde nuværende medarbejdere ved at fremme god trivsel, lavt sygefravær og godt arbejdsmiljø, således at området til stadighed kan levere service af høj kvalitet. Der foretages hvert 3. år en måling af trivslen på ældreområdet. På baggrund af trivselsundersøgelsen udarbejdes der handleplaner på identificerede problemstillinger, og der tilbydes undervisning i at arbejde med det gode arbejdsmiljø. Desuden er der uddelt Arbejdsglædens Pris to gange i 2011 til sektion Ovinehøj og Munkevænget. Derudover er der fokus på god ledelse gennem samtaler, uddannelse og lederevalueringer De mange initiativer, der allerede foretages indenfor området, er blevet gennemarbejdet og set i en større sammenhæng. To rekrutterings- og fastholdelsesstrategier er blevet udarbejdet (en for ældreområdet og en for handicaphjælperområdet), og en række nye tiltag er sat i søen. Der er månedlige opfølgninger på sygefraværet vha. ledelsesrapporterne Essentia. Desuden udarbejdes der en kvartalsrapport indeholdende en oversigt over hver sektions sygefravær, herunder eventuelle initiativer iværksat for at reducere sygefraværet. Endvidere indeholder kvartalsrapporten en status på antallet af ansøgere til ledige stillinger inden for ældreområdet. Området har oplevet et stigende ansøgertal siden projektets start. I 2010 var der ansøgere til samtlige stillinger, modsat 2009 hvor ca. 3 % af de opslåede stillinger ikke havde nogle ansøgere. I samarbejde med Social- og Sundhedsskolen er der etableret en mentoruddannelse. Alle nyansatte får stillet en mentor til rådighed. Ligeledes tilbydes elever en mentor i deres praktikperiode. Kostpolitik Sund og ernæringsrigtig kost er afgørende for de ældres sundhed, funktionsevne og dermed trivsel og livskvalitet. Kostpolitikken på ældreområdet sætter fokus på disse aspekter. Svendborg kommunes kostpolitik for ældreområdet skal bidrage til at skabe livskvalitet for kommunens borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. Kostpolitikkens hovedtemaer er: Målrettet indsats omkring mad og måltider sker i samarbejde med den enkelte borger og efter individuel vurdering fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner. Der gennemføres årligt tilfredshedsundersøgelser om mad og måltider for alle borgere på ældreområdet. Tilfredshedsundersøgelsen blev gennemført ved 10 tilfældigt udvalgte interviewpersoner i hver sektion. Undersøgelsen omhandlede morgenmad, frokost og mellemmåltider med fokus på indflydelse, servering og tilfredshed. Undersøgelsen viste stor tilfredshed, men at der specielt på plejecentre skal sættes fokus på borgernes indflydelse. Hvert år udvælges et fokusområde omhandlende mad og måltider for hele ældreområdet.

22 Side 6 af 14 Acadresag: Regnskab 2011 Socialudvalget I 2010 var fokusområdet borgere med et BMI under 24 - i dårlig ernæringstilstand eller i risiko for samme. Resultatet viste, at 38% af de screenede borgere var i risiko for dårlig ernæringstilstand eller i dårlig ernæringstilstand, med BMI under det anbefalede. I 2011 var fokus området Ernæringsscreening og hvad så. Der blev udarbejdet materiale til medarbejderne, der guider til relevante handlinger afhængigt af screeningsresultatet. Seniorlivspolitik Svendborg Kommune har siden 2009 arbejdet med en overordnet og visionær seniorpolitik, der som en paraply samler de igangværende indsatser/politikker på området. Den overordnede seniorpolitik vil være det bærende element i fremtidens udvikling af ældreområdet. Målet er at udfordre, inddrage og understøtte en udvikling, hvor seniorernes mange ressourcer i form af tid, viden, evner og erfaringer bliver sat i spil samt at skabe tryghed og sikkerhed for de borgere, der har behov for hjælp og støtte. Seniorpolitikken koncentrerer sig om 6 emner; 1) Aktivt seniorliv, 2) Omgivelser og boliger, 3) Pleje og omsorg, 4) Mødet med borgeren, 5) Sundhed og forebyggelse og 6) Trafik, transport, tilgængelighed Seniorpolitikken beskriver mål og indsatser inden for hvert af de ovenstående emner. Siden seniorlivspolitikkens vedtagelse, er der sket en kontinuerlig udvikling inden for flere af de ovenstående 6 emner Indenfor sundheds og forebyggelses området blev rehabiliteringstilbuddet Mit liv tilbage til hverdagen startet op for borgere med kræft og hjertekar sygdomme i foråret 2010, og fra d. 1. marts 2011 fik borgere med KOL og diabetes ligeledes dette rehabiliteringstilbud. Der er således et tilbud inden for 4 store sygdomsområder. Derudover er der i 2011 etableret sygeplejeklinikker, så borgerne kan komme til sygeplejerskerne, og ikke behøver at sidde i eget hjem og vente på at sygeplejersken kommer. I løbet af 2011 kunne 12 nye demensboliger og 8 nyindrettede gæsteboliger tages i brug på Vindeby Pilevej. Pleje og omsorgs sektoren udvikles også kontinuerligt. Gæstebolig projektet er nu implementeret, og der også i 2011 gennemført kurser for personalet. Desuden er der foretaget beskrivelse af sygeplejerskeprofiler for at styrke og udvikle sygepleje i kommunen til gavn for borgere og pårørende. I foråret 2011 kom en væsentlig udbygning af informationen omkring kommunes plejecentre på Svendborg Kommunes hjemmeside. Ældrerådet har vurderet, at seniorlivspolitikken fortsat indeholder de elementer, der er relevante for et godt seniorliv, og at det fortsat er en politik, der er relevant at inddrage i arbejdet på ældreområdet. Ældrerådet finder det ikke aktuelt relevant at evaluere på seniorlivspolitikken. Velfærdsteknologi Udviklingen på det teknologiske område giver fortløbende nye muligheder for at benytte ny teknologi på ældreområdet. Ældreområdet ønsker at være på forkant med de muligheder den teknologiske udvikling giver i forhold til arbejdskraftbesparende teknologier og i forhold til at sikre bedre livskvalitet for borgerne.

23 Side 7 af 14 Acadresag: Regnskab 2011 Socialudvalget Der er i 2010 og 2011 iværksat konkrete projekter, hvor nye teknologiske muligheder afprøves i hjemmeplejen: Borgere, som i dag kun er visiteret til ydelsen støvsugning/fejning, kan i stedet vælge en robotstøvsuger. Borgere, som kan blive selvhjulpne i forhold til toiletbesøg, kan i stedet vælge automatiske vaskeog tørretoiletter, som kan monteres på eksisterende toiletter. Der er implementeret nye hjælpemidler til påtagning af støttestrømper, således flere borgere selv kan varetage opgaven. Der er implementeret øjendryppestøtter således flere selv kan dryppe øjne. Forflytninger via loftlifte foretages som udgangspunkt nu af én person. Projekt om telesår i sygeplejen. Fotografier og beskrivelser af sår sendes til speciallæger, så de kan vurdere på sårene uden at se patienten, projektet er forlænget ½ år. Opstart af projekt omkring Tale til tekst i forhold til dokumentation på ældreområdet. Opstart af projekt omkring elektronisk låsesystem. Opstart af projekt omkring intelligent ble. Opstart af projekt med udlevering af arbejdstøj via container. Der er politisk besluttet, at der i 2011 blev iværksat et projekt på ældreområdet omkring visitation til træning og hjælpemidler, i stedet for hjemmehjælp. Projektet hedder Nye veje til aktivt liv. Det er besluttet at arbejdet med velfærdsteknologi indarbejdes i dette projekt, som en selvstændig arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens opgaver er at koordinere og skabe overblik over velfærdsteknologiske tiltag, medvirke til at sikre retningen for den velfærdsteknologiske udvikling samt komme med anbefalinger til projekter. Desuden er arbejdsgruppen ansvarlig for at dagsordensætte velfærdsteknologi og formidle tiltag. Der er opstartet et innovationsforløb med emnet: Velfærdsteknologi på ældreområdet Idéudvikling I projektet ønsker vi at få idéudvikling og problemløsning indenfor velfærdsteknologiområdet bredt ud til borgere, også udenfor ældreområdet. Nye Veje til aktivt liv Den demografiske udvikling betyder, at der på landsplan bliver flere ældre, hvilket i fremtiden vil have betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne. Fortsætter den nuværende demografiske udvikling, vil der i løbet af 15-årig periode være en fordobling af borgere over 70 år, der modtager hjemmehjælp. På ældreområdet er der derfor fokus på, hvordan ældre medborgere kan hjælpes, på en anden og mindre ressourcekrævende måde. Der har i de senere år været øget fokus på mulighederne for rehabilitering og velfærdsteknologi, og der er i flere af landets kommuner sat konkrete projekter i gang, med rigtig gode resultater. Socialudvalget i Svendborg Kommune besluttede derfor i februar 2011 at Nye Veje til aktivt liv skulle være et af Socialudvalgets fokusområder i resten af byrådsperioden. Formålet er: At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp Projektet er gået i drift pr Status efter 4 måneder er, at knap 7 ud af 10 borgere i træningsforløb bliver selvhjulpne og der ses muligheder i forhold til at udvide målgruppen for nye borgere, der kan være med i træningsforløbene i Nye Veje. De (få) borgere, der er målt livskvalitet på, har fået en bedre livskvalitet efter deltagelse i projektet, og samtidig er det sektionsledere, projektterapeuter og hjemmetræneres oplevelse, at langt de fleste borgere, beskriver glæde ved at deltage i projektet. Udgifterne til opstart og drift af budgetter er holdt indenfor eksisterende budget.

24 Regnskab 2011 Socialudvalget Projektplanen holder. Der er fundet en model for fase 1 - de nye borgere. Fase 2 er i fuld - borgere på plejecentre, og der er inspiration til at gå i gang med planlægningen af fase 3 - de borgere der i forvejen modtager hjemmehjælp. Projektet afsluttes som projekt i juni Bolighandlingsplan en samlet oversigt over fremtidens behov og ønsker Ældreområdet i Social og Sundhed følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune, således at Svendborg Kommune både nu og i fremtiden kan leve op til de udfordringer, der kommer af den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. Der blev i 2010 udarbejdet en sammenhængende plan for boligmassen på ældreområdet. En årlig opdateret bolighandlingsplan skal give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv samt give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger med udbuddet af boliger. Der er i 2011 foretaget forskellige initiativer i forhold til ommærkninger af boliger fra f.eks. ældreboliger til demensboliger og ældreboliger uden center til ældreboliger med center. I efteråret 2011 blev 12 nye demensboliger og 8 nye gæsteboliger på Vindeby Pilevej taget i brug. Disse initiativer forventes at sikre, at boligmassen svarer til boligbehovet. Svendborg Kommune har siden indførelse af ventelistegarantien i 2009 skulle overholde lovkravet om, at ingen borgere på garantiventeliste til pleje- og demensboliger må vente over 2 måneder. Denne garanti har Svendborg Kommune også kunne overholde i Innovationsprojekter Færre indlæggelser I innovationsprojektet sættes der fokus på ældreområdets borgeres indlæggelser. Der ønskes kortlagt alle vinkler på området samt forslag til indsatsområder. Arbejdet fortsættes i Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet - årsbasis og på kvartalsbasis: Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen - på årsbasis Regnskab 2010 Regnskab 2011 Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Forskellen på timeforbruget i 2010 og det forventede timeforbrug i 2011, skyldes primært bortfald af omsorg/nærvær fra Herudover reduceres timerne også på grund af projekt Nye veje til aktivt liv. Timerne til projekt Nye veje til aktivt liv indgår p.t. ikke i ovennævnte timetal der er brugt 1,3 mio. kr. fra fritvalgspuljen til projektet. Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen - på månedsbasis Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere Total Hjemmehjælpsmodtagere 1. kvt kvt kvt kvt Side 8 af 14 Acadresag:

25 Side 9 af 14 Acadresag: Regnskab 2011 Socialudvalget Det bemærkes, at der normalt leveres flere timer i de første måneder af året, for så at falde hen over foråret og sommeren - for igen at stige hen mod efteråret og vinteren. Indførsel af projekt Nye veje til aktivt liv betyder imidlertid, at udviklingen i 2011 er anderledes end foregående år, da de leverede timer er fortsat med at falde. Det skal bemærkes, at det gennemsnitlige ugentlige modtagne timetal pr. borger ikke er faldet hen over året. Udviklingen i antal hjemmeboende borgere, der får hjælp fra private leverandører på årsbasis og på kvartalsbasis: Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet - på årsbasis Regnskab 2010 Regnskab 2011 Private leverandører antal borgere Private leverandører antal timer Praktisk hjælp Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet - på månedsbasis 1. kvt kvt kvt kvt Private leverandører antal borgere Private leverandører antal timer Praktisk hjælp Der er en stigning i antallet af borgere som modtager praktisk hjemmehjælp fra private leverandører. Der var i gennemsnit 248 borgere i 2009 og 306 borgere i I 2011 er der i gennemsnit 367 borgere, der modtager praktisk bistand fra private leverandører. Timerne som de private leverer, udgør 2,8% af det samlede timetal i 1. og 2. kvartal 2011, 3,0% i 3. kvartal 2011 og 3,1% i 4. kvartal. I 2010 udgjorde de privat leverandørers andel 2,7 %. Den private andels stigning i 3. og 4. kvartal 2011, skyldes bl.a. nedgangen i det totale forventede timetal forårsaget af projekt Nye veje til aktivt liv. Nøgletal for ældreområdet: ECO Nøgletal for ældreområdet 2,, Regnskab 2011 Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Andel af 65-årige og derover (i procent af hele befolkningen) 18,8 19,8 19,4 16,8 Aldersbetinget plejebolighyppighed 107,2 102,8 100,6 100,0 (indeks, hele landet = 100) * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted Ovenstående tabel viser, at andelen af 65-årige og over, er større i Svendborg Kommune end hos Hele landet, men lavere end i Sammenligningsgruppen. Desuden ligger den aldersbetingede plejebolighyppighed i Svendborg 7,2% over landsgennemsnittet. ECO Nøgletal for ældreområdet. Regnskab Udgifter og behov Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Udgiftsniveau (ex. ældreboliger) - indeks 88,9 94,6 89,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov indeks 101,9 100,6 98,9 100,0

26 Side 10 af 14 Acadresag: Regnskab 2011 Socialudvalget Beregnet service - indeks 87,2 94,1 91,0 100,0 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted. Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes udgiftsbudget er 88,9% i forhold til hele Landet. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre, aldersbetinget plejehjemshyppighed og beregnet rejsetid i hjemmeplejen er vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov. Svendborg Kommunes behov ligger 1,9% over Hele Landet og 1,3% over Sammenligningsgruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune ligger på 87,2% i forhold til landsgennemsnittet. ECO Nøgletal for ældreområdet, Regnskab Personale pr ældre over 67 år. Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Administration og ledelse 2,2 2,8 4,1 3,9 Pleje og omsorg 95,7 104,3 97,7 98,2 Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært m.v.) 8,6 10,4 10,5 9,5 Ældreomsorg i alt (ex. jobtræning) 106,6 117,5 112,3 111,7 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted Svendborg Kommune bruger samlet set 10% færre personaler til ældreomsorg pr ældre over 67 år end Sammenligningsgruppen og knap 5% færre personaler end Hele Landet. Antallet af administrative medarbejdere og ledere i Svendborg på 2,2 personaler er næsten på niveau med Sammenligningsgruppen men knap 50% lavere end Region Syddanmark. Med hensyn til pleje og omsorg bruger Svendborg Kommune 9% færre personaler end Sammenligningsgruppen.

27 Side 11 af 14 Acadresag: Regnskab 2011 Socialudvalget Socialområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Socialområdets mindreforbrug på 8,9 mio. kr. fordeler sig således: De væsentligste årsager til Socialområdets mindreforbrug: Mindreforbrug: Takstinstitutioner Betaling for borgere på forsorgscenter Botilbud Alkoholbehandling Behandling stofmisbrugere Resttilskud fra statsfinansierede projekter Refusion særlig dyre enkeltsager BPA (personlig hjælperordning) Beskyttet beskæftigelse -2,0 mio. kr. -0,5 mio. kr. -1,5 mio. kr. -1,6 mio. kr. -1,1 mio. kr. -1,4 mio. kr. -0,3 mio. kr. -1,6 mio. kr. -0,6 mio. kr. Merforbrug: Invalidebiler 2,1 mio. kr. Mindreudgiften på takstinstitutioner skal overføres eller indgå i en takstregulering i Svendborg Kommune har vundet en sag om betalingskommuneforholdet for en borger i et Botilbud. Der er modtaget en tilbagebetaling på ca. 1,6 mio. kr. Mindreudgiften på 2,7 mio. kr. til misbrugere er på døgnforanstaltninger antal foranstaltninger og udgiften kan variere meget fra år til år. Udgiften til BPA er væsentlig lavere end budgettet. Den lavere udgift skyldes primært ændring af betalingskommuneforhold i 2 sager. Socialområdets statsfinansierede projekter har et uforbrugt tilskud på 1,4 mio. kr. Tilskuddet overføres til budget Mindreudgifterne modsvares af en merudgift til invalidebiler på 2,1 mio. kr. Der er bevilget og betalt 41 biler, og den gennemsnitlige udgift er på kr inkl. specialindretninger. Hvad nåede vi i 2011? Svendborg Kommune har politisk vedtaget en række politikker og strategier, der udgør rammerne for arbejdet på det sociale område handicappolitik, politik for socialt udsatte borgere, frivilligpolitik handicapstrategi, psykiatristrategi. Nedenstående beskrives en del af de initiativer, der er arbejdet med i 2011 for at udmøntet de politisk vedtagne mål for området.

28 Side 12 af 14 Acadresag: Regnskab 2011 Socialudvalget Bolighandlingsplan Socialudvalget har i 2011 vedtaget en sammenhængende plan for boligforsyningen for socialområdet. Bolighandlingsplanen afdækker behovet for boliger og kommer med forslag til kapacitetsændringer. Foruden de helt konkrete anbefalinger til udvidelser peges der i bolighandlingsplanen på forhold, der bør have en særlig bevågenhed, for at kommunen også fremadrettet vil være på forkant med boligforsyningen. Bolighandlingsplanen foreslår konkret, at der bygges 8-10 handicapboliger til borgere med betydelige og varige funktionsnedsættelser samt etableres en række midlertidige botilbud målrettet psykiatri og handicapområdet der etableres 3-5 isoleret placerede boliger til socialt udsatte borgere Trappebæksvej og Tvedvej renoveres / fornyes Trappebæksvej og Tvedvej ombygges og renoveres i Etablering af nye handicapboliger påbegyndes i Frivilligt Socialt arbejde Det frivillige sociale arbejde er et af områdets primære fokusområder. Således har Socialudvalget besluttet at etablere et frivillighus i Svendborg Kommune. Der er afsat økonomiske midler fra 1. januar I efteråret 2011 har Svendborg Frivilligråd og kommunens administration samarbejdet omkring realiseringen af huset. Styrkelse af indsatsen over for hjerneskadede I et samarbejde mellem Sundhedsafdelingen og Socialafdelingen er der etableret et værested for borgere med erhvervet hjerneskade. Værestedet samler de eksisterende indsatser til målgruppen. Værestedet er etableret i lokaler på Vestergade i tilknytning til det eksisterende værested På hjørnet. Entreprenøraftaler I forbindelse med afviklingen af de fynske entreprenøraftaler har Svendborg Kommune indgået nye aftaler med Langeland og Ærø på stofområdet. Således vil Svendborg Kommune også i 2012 og 2013 levere ydelser på misbrugsområdet til de sydfynske Kommuner. I de nye aftaler lægges der op til et udvidet administrativt samarbejde. Der er samtidigt indgået aftaler om etablering af satellitter på Langeland og Ærø for at sikre tilgængeligheden for kommunernes borgere. I forbindelse med afviklingen af entreprenøraftalerne har Svendborg Kommune virksomhedsoverdraget Behandlingscenter Svendborgs afdeling i Faaborg til Faaborg-Midtfyn Kommune. Overgang fra Barn til Voksen I 2011 har der på tværs af Arbejdsmarkedsudvalget, Udvalget for Børn & Unge og Socialudvalget været fokus på overgange fra Barn til Voksen. Den ekstra fokus har medført ændrede sagsgange samt en større helhed og sammenhæng i indsatsen til kommunens unge borgere.

29 Side 13 af 14 Acadresag: Regnskab 2011 Socialudvalget Indsatser i det nye år Der er truffet beslutning om, at der fra 2012 etableres en tilgængelighedspulje. Den skal fremme tilgængeligheden til offentlige bygninger og tilbud for handicappede borgere. Der er truffet beslutning om, at der i 2012 etableres en Ungeenhed i Svendborg Kommune. Enheden er en udvidelse af de eksisterende indsatser til unge med problemer med rusmidler. Indsatsen er et tværgående samarbejde mellem Børn & Unge, Jobcenteret og Socialafdelingen. Der er truffet beslutning om at permanent gøre Udsatte-teamet. Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Belægning i 2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns antal 85 socialpædagogisk ,4 33 bistand 96 BPA , Dagtilbud , Dagtilbud , Midlertidig ,3 216 botilbud 108 Længerevarende ,1 776 botilbud Sidste kolonne er gennemsnitlig årlig udgift i 2011 pr. foranstaltning i kr. Refusion særlig dyre enkeltsager er ikke modregnet. Gns. Udg. Svendborg kommunes gennemsnitlige årlige udgift pr. foranstaltning i 2010 og 2011 fremgår af graf nedenfor. Udgiften er vist i kr. Der forligger ikke oplysning om udgift pr. foranstaltning efter 85 i For de øvrige foranstaltninger er der mindre afvigelser fra 2010 til 2011.

30 Side 14 af 14 Acadresag: Regnskab 2011 Socialudvalget Sekretariatet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sekretariatet har et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. restancebogføring af en mellemkommunal ankesag på 2,8 mio. kr., som forventeligt først bliver afgjort i Det betyder, at der er et samlet merforbrug på de mellemkommunale betalinger på 2,3 mio. kr. Desuden er der et samlet merforbrug 1,7 mio. kr. på ældreboliger, hvilket primært skyldes tomgangshusleje på især Hessely samt engangsudgifter i forbindelse med opsigelse af pedeller jf. besparelse. Endelig er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. på tolkebudgettet, der er sikret budgetmæssig balance fra De væsentligste årsager til sekretariatets merforbrug: Merforbrug: Mellemkommunale betalinger Ældreboliger, herunder tomgangshusleje og pedeludgifter Tolkebudget 2,3 mio. kr. 1,7 mio. kr. 0,4 mio. kr.

31 Bilag: 2.2. SU - driftsoverførsler 2011/2012 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 26. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 62745/12

32 Uforbrugte bevillinger 2011 Bilag til note 3 i årsberetning Drift og overførselsindkomst Socialudvalget Politikområde Stednr. og eller Tekst Nettobeløb Politikområde Registreringsfunktion gruppering i alt konto Overførsel til 2012: Takstinstitutioner: Takstinsitutioner i alt 0 0 Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Alkoholforebyggelse i kommunen Gratis prævention til stofmisbrugere Udsatteråd i Svendborg Kommune Alkohol Bostøtteforløb til hjemløse Udsatte Team Utilsigtede hændelser Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2012 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) Fruerlunden pengegaver fra brugere Øvrige overførsler til 2012 i alt Overførsel til 2012 i alt Overførsel til budget 2013: Takstinstitutioner: Bilag Bilag 1 - afvigelser i forhold til ØS Bilag Bilag 2 - afvigelser i forhold til ØS Bilag 2 - afvigelser i forhold til ØS Takstinsitutioner i alt Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Ældreområdet: Heraf: Selvejende: Strandlyst Hesselager Sygekassens Hjem Ældrerådet Ældreområdet restbeløb - fælles pulje Socialområdet Socialområdet restbeløb - fælles pulje Sekretariatet Øvrige overførsler til 2013 i alt Overførsel til 2013 i alt Områder der ikke overføres til 2012 eller 2013: Indkomstoverførsler Kassen I alt Afstemning pr.: Restbudget i ØS: Skema i alt Difference 0

33 Driftsoverførsler Statsfinansierede projekter Takstinstitutioner Strandlyst Hesselager Sygekassens Hjem Ældrerådet Rest - pulje Overførsler i alt

34 Bilag: 2.3. SU - anlægsoverførsler 2011/2012 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 26. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 62726/12

35 Uforbrugte bevillinger 2011 Bilag til note 3 i årsberetning Anlæg Socialudvalget Politikområde Stednr. og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto Registrerings- Kvalitetsfunktion gruppering konto fondsmidler Socialudvalget Overførsel til 2012: 3 Sekretariatet Tilbud til ældre og handicappede - Ældreboliger Vindeby Pilevej - boliger Tilbud til ældre og handicappede - Pleje og omsorg m.v Vindeby Pilevej - servicearealer X Trappebæksvej - servicearealer X Mærskgården udbygning - renovering X Bolighandlingsplanen X Støtte til frivilligt socialt arbejd og øvrige sociale formål Myndighedskrav på det sociale område Renoveringsudgifter - ejendomme under SU s område Ekstraarbejder Overførsel til 2012 i alt Projekter der afsluttes i 2011 og ikke overføres til 2012: Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til Afstemning pr.: Restbudget i ØS: Skema i alt Difference 0

36 Bilag: 3.1. Strandlyst revisoratt. og bestyrelsesunderskrevet regnskab.pdf Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 26. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 58958/12

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Bilag: 4.1. Driftsregnskab og status Sygekassens Hjem Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 26. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 65479/12

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 Bilag: 5.1. Hesselager revisor attesteret + bestyrelsesgodkendt regnskab 1.pdf Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 26. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 58929/12

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85 Bilag: 6.1. Fritvalgsnotat 2012 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 26. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 62895/12

86 NOTAT Vejledende Prisberegning på fritvalg 2012 Siden indførelsen af fritvalgs ordningen 1. januar 2003 er der blevet beregnet fritvalgs priser til brug for afregning med de private og kommunale leverandører. I dag bliver sektionerne i Hjemmepleje Øst og Vest afregnet for det antal timer som leveres til borgeren. I 2012 fortsættes med den organisering, som blev udformet under kommunesammenlægningen og derfor afregnes der i fem forskellige kategorier Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred Svendborg Den. 8. marts 2012 Økonomiafdelingen Dokmla Tlf Praktisk hjælp Personlig pleje hverdag Personlig pleje aften Personlig pleje weekend Personlig pleje nat Acadre sagsnr. 11/37923 I henhold til lov om Social Service 91, stk. 9 har kommunalbestyrelsen pligt til at efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end de faktiske omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp. Prisberegningen for 2012 omfatter derfor lige som i 2011, både en beregning af de faktiske priser for 2011 samt vejledende priser for I den faktiske pris for 2011 blev beregningen foretaget på timer, mens der i 2010 blev udført timer i beregningen. Der er altså afholdt 5,8% færre timer i I 2011 kunne sektionerne samlet set afholde udgifterne indenfor deres budgetter. Den samlede afvigelse pr. time er -0,17 kr. Den vejledende pris for 2011, har som nævnt, blandt andet været udgangspunkt for afregningen med de kommunale leverandører og for eventuel regulering til private leverandører. Beregningen af den faktiske pris for 2011 betyder at de private leverandører ikke skal efterreguleres, da den vejledende pris for 2011 og den faktiske pris for 2011 er enslydende. Der er kun leverandører af praktisk bistand i Svendborg Kommune.

87 Den vejledende timepris for 2012 består af: Kr. pr. time ex. moms Privat takst Kommunal udgift Kommunal takst Praktisk hjælp Pleje hverdag Pleje aften Pleje weekend dag Pleje nat Kommunal takst: Skal dække de direkte lønudgifter til praktisk hjælp og pleje leveret af kommunens sektioner. Kommunal udgift: Kommunal takst tillagt forbrug til ledere, driftsudgifter og administration m.v. Privat takst (total kommunal udgift): Kommunal takst tillagt overhead (udgifter til fællesadministrationen).

88 Bilag: 8.1. Forside Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 26. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 69610/12

89 Årsrapport 2011 Demenskoordination Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Lisbeth Drasbek Karoline Raundahl Marts 2012

90 Bilag: 8.2. Årsrapport demenskoordination 2012 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 26. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 69613/12

91 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2011.side 8 Udviklingsmål indsatser i side 10 Bilagfortegnelse.side 11 Bilag 1..side 12 Bilag 2 side 14 Bilag 3 side 15 Side 1 af 16

92 Indledning Formålet med årsrapporten er at beskrive demensområdet i Svendborg Kommune med udgangspunkt i vores funktion som demenskoordinatorer. Vi håber årsrapporten kan give læseren et indblik i de forskellige opgaver, aktiviteter, samt i de fremtidige mål for udvikling. På landsplan anslås det at danskere har en demenssygdom. Fremskrivningerne tyder på, at der om 30 år vil være ca. dobbelt så mange mennesker med en demenssygdom. Næsten mennesker, svarende til ca. hver 10. dansker, lever i dag som pårørende til et menneske med demens. Beregninger viser, at sygdommen i dag koster samfundet 9-15 milliarder kroner om året. Demenssygdomme er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark, og der findes ingen helbredelsesmuligheder. Samarbejdsaftalen i Region Syddanmark på demensområdet er godkendt i august Samarbejdsaftalen er en aftale mellem praksisudvalget, den regionale demensindsats og regionens 22 kommuner. Formålet med aftalen er at sætte fokus på en klar arbejdsdeling og sektorovergange i demensindsatsen i Region Syddanmark, og sikre regionens borgere et ensartet tilbud uanset bopæl. Den National Handleplan på demensområdet blev udgivet af Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i december Handleplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter fra Socialministeriet, Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner. Handleplanen har til formål at sikre Det gode Demensforløb, og der er peget på syv områder, hvor demensindsatsen med fordel kan udvikles yderligere. Den gode demenspleje I Svendborg Kommune tager sit afsæt i Svendborg Kommunes Demenspolitik, i Samarbejdsmodellen og i Den nationale Handleplan. Fremskrivning af demensforekomst i Svendborg Kommune kan læses på næste side. Side 2 af 16

93 Fremskrivning af Demens i Side 3 af 16

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

Socialudvalget Kort fortalt!

Socialudvalget Kort fortalt! Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Side 1 af 17 2015 Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og forebyggelsesområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 14-10-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 14-10-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 14-10-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte, Jeppe

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 127 054. Månedlig

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere