VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November /09452 Anne Mette Sommer VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER SAP OPGAVENR. - ID NR./KONTRAKT NR. Fastlægges i rekvisition vedr. de enkelte opgaver FAKTURAREFERENCE Fastlægges i rekvisition vedr. de enkelte opgaver 1. PARTERNE Mellem Vejdirektoratet Niels Juels Gade København og <Anfør rådgiverens firmanavn og adresse> CVR nr.: < Anfør CVR nr.> i det følgende kaldet rådgiveren er der indgået følgende aftale om in-house konsulenter under henvisning til Vejdirektoratets særlige betingelser for rådgivning af december 2013 (SBR). Rammeaftalen er gældende fra 1. marts 2015 til og med 28. februar Nærværende rammeaftale omfatter et antal delaftaler, som fremgår af bilag 1. Indgåelse af rammeaftalen giver ikke rådgiveren krav på, at der efterfølgende indgås rådgiveraftaler om konkrete opgaver. Rammeaftalen er i forhold til rådgiveren ikke eksklusiv. Vejdirektoratet kan således i konkrete situationer vælge at indgå rådgiveraftale med rådgivere, der ikke har en rammeaftale. Niels Juels Gade København EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af TILDELING AF KONKRETE OPGAVER (REKVISITIONER) Brug af denne rammeaftale forudsætter afholdelse af miniudbud, hvor de rådgivere, der er indgået rammeaftale med, får mulighed for at give tilbud på den konkrete opgave. Ved miniudbud vil Vejdirektoratet følge nedenstående procedure: Vejdirektoratet fremsender pr. en opfordring til at give tilbud indeholdende: o Oplysninger om delaftale/fagområde. o Adresse på det kontor, hvor opgaverne skal løses. o Oplysninger om forventede arbejdsopgaver, aftaleperiode og belastningsgrad. o Krav til medarbejderkategori og kompetencer (faglige kvalifikationer og erfaring), herunder eventuel uddybning af hvad Vejdirektoratet lægger vægt på i forbindelse med tilbudsevalueringen. o Oplysning om vægtning og bedømmelsesinterval (jf. afsnit 2.1). o Tilbudsfrist (min. 5 arbejdsdage), frist for spørgsmål og rettelsesblade samt e- mailadresse, som tilbud skal fremsendes til. Rådgiveren giver snarest muligt fra modtagelse af ovennævnte opfordring meddelelse til Vejdirektoratet pr. , hvis rådgiveren ikke ser sig i stand til at deltage i miniudbuddet Rådgiverens tilbud fremsendes pr. inden den oplyste tilbudsfrist. Tilbuddet skal indeholde: o Timepriser for den/de tilbudte personer. De tilbudte timepriser må ikke være højere end de i rammeaftalen anførte timepriser. Dette gælder dog ikke opgaver, der planlægges udført som natarbejde. Såfremt opgaver planlægges udført som natarbejde helt eller delvist vil det fremgå af det konkrete miniudbud, og der afgives timepriser på basis af de beskrevne forudsætninger. o CV med oplysninger om navn, alder, anciennitet, kompetencer og erfaring for hver af den/de tilbudte personer, max. 3 sider. CV er skal være udfærdiget på dansk, med mindre andet er angivet af Vejdirektoratet. o Oplysninger om muligt opstartstidspunkt og ugentlig arbejdstid. Vejdirektoratet vurderer tilbuddene og tildeler rådgiveraftalen til den, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. tildelingsmodellen i afsnit 2.1. I forbindelse med evalueringen gennemføres evt. et personligt interview med hver af de tilbudte personer. Tilbud på miniudbud skal vedstås i 30 kalenderdage. 2.1 Tildelingsmodel Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier: Underkriterium Vægtning A Timepris % B Kompetencer %

3 3 af 14 Vægtningen for det konkrete miniudbud fastlægges på baggrund af en vurdering af den konkrete opgave. Vægtningen vil fremgå af miniudbuddet, således at den er kendt for tilbudsgiver forud for afgivelse af tilbud. Hvert underkriterium bedømmes ud fra en karakterskala, jf. nedenstående. Summen af de vægtede karakterer for de enkelte underkriterier udgør den samlede karakter. Den samlede karakter kan blive maksimalt 10. Bedømmelse af underkriterium A Pris: Laveste tilbud tildeles karakteren 10. Et tilbud, der er <X> kr. over laveste pris tildeles karakteren 0. De øvrige tilbudskarakterer findes ved retlinet interpolation og ekstrapolation. Tilbud, der ligger højere end kr. <X> kr. over laveste pris tildeles negativ karakter. <X> angivet i kr. er bedømmelsesintervallet. Bedømmelse af underkriterium B Kompetencer: Ved bedømmelse af kvalitative underkriterier anvendes en 11-trins karakterskala fra 0 til 10. Bedømmelsen sker iht. følgende karakterskala: Karakter 10 Beskrivelse Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser Gives for tilbud med god opfyldelse af underkriteriet 6 5 Gives for tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 3 Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (underkriteriet lige netop opfyldt) Mellemliggende karakterer finder anvendelse til at udtrykke nuancer i forhold til ovenstående definition af skalaen. Ved bedømmelse af underkriterium B lægges der vægt på: Der lægges vægt på, at den tilbudte medarbejder har relevante kompetencer og erfaringer i forhold til den udbudte opgave. Om den tilbudte medarbejder er ansat på fuld tid eller er på nedsat tid.

4 4 af RÅDGIVERENS YDELSER Rådgiveren skal stille konsulenter til rådighed for Vejdirektoratet til gennemførelse af rådgivnings- og projekteringsopgaver på det af Vejdirektoratets kontorer, som er angivet i det enkelte miniudbud. Konsulenternes virke Rådgiveren skal sikre, at den tilbudte konsulent repræsenterer Vejdirektoratet loyalt og på en måde, der bidrager til at opretholde et positivt og respekteret omdømme i forhold til Vejdirektoratets kunder, opdragsgivere og samarbejdspartnere, og vedkommende skal i alle forhold præsentere sig som repræsentant for Vejdirektoratet. Konsulenter som giver anledning til berettiget kritik, kan af Vejdirektoratet kræves fjernet og erstattet. Arbejdstid og ferie Den ugentlige arbejdstid er som udgangspunkt 37 timer excl. frokost og excl. transporttid til og fra Vejdirektoratets kontor. Anden ugentlig arbejdstid kan efter gensidig overenskomst aftales, ligesom Vejdirektoratet i nogle tilfælde kan være fleksible med hjemmearbejdsordninger. Afholdelse af ferie skal ske efter aftale med konsulentens nærmeste leder i Vejdirektoratet, hvilket typisk er afdelingslederen i den afdeling, som konsulenten er tilknyttet. Øvrige forhold Konsulenter bør som udgangspunkt have internetopkobling på deres bopæl, således at de har mulighed for at koble sig på Vejdirektoratets netværk hjemmefra. Udgifter til internetopkobling og datatrafik kan ikke faktureres til Vejdirektoratet. Med mindre andet er angivet i miniudbuddet forventes det, at de tilbudte konsulenter taler og skriver flydende dansk. Derudover vil det i nogle tilfælde være et krav, at vedkommende mestrer engelsk eller et andet sprog på et niveau, der vil være nærmere defineret i miniudbuddet. 3.1 Delaftaler I relation til uddannelse, viden og erfaring, har Vejdirektoratet følgende krav og ønsker til konsulenternes faglige profiler inden for de enkelte fagområder. Den enkelte konsulents faglige profil skal dog ikke opfylde alle krav, idet kravene i relation til de konkrete opgaver vil fremgå af miniudbuddene. Generelle krav og ønsker vedr. alle delaftaler/fagområder Konsulenten skal være velformuleret i dansk skrift og tale Konsulenten bør have erfaring med kvalitetsstyring Konsulenten skal have gode samarbejdsevner og evne at indgå i en projektgruppe, så der etableres et godt samarbejde med leder og øvrige samarbejdsparter Det vil være ønskeligt, at konsulenten har erfaring med motorvejsprojekter Ved indgåelse af rammeaftalen slettes de delaftaler, som den pågældende rådgiver ikke får tildelt.

5 5 af 14 Delaftale 1. Projekt- og fagprojektledelse Teknisk administrativ medarbejder: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer eller tilsvarende mellemlang uddannelse Gerne erfaring med offentlig sagsbehandling Projektleder og fagprojektleder: Krav til den faglige profil: Videregående uddannelse som ingeniør, landinspektør eller lign. med relevant erfaring, gerne suppleret med en projektlederuddannelse eller kursus i projektledelse. Erfaring med projektledelse Erfaring med projekteringsledelse. Ved fagprojektledelse forstås projekteringsledelse af en nærmere defineret del af et anlægsprojekt. Erfaring med styring af og opfølgning på økonomi, tid og kvalitet.(ebm) Gerne erfaring med offentlig sagsbehandling Gerne erfaring med anlægsentreprisers tekniske, økonomiske og juridiske aspekter Gerne erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale i henhold til Vejreglernes udbudsforskrifter Gerne god til engelsk i skrift og tale Skal selvstændigt, i dialog med involverede medarbejdere, kunne varetage ledelse af et anlægsprojekt eller projekteringsleverancer i anlægsprojekter, herunder skabe og bevare overblik over det samlede projekt eller projektleverance. Skal kunne motivere og lede en projektgruppe og evne at koordinere samarbejde og leverancer mellem forskellige fagteams og mellem interne medarbejdere og eksterne rådgivere. I nogle tilfælde vil det være et krav, at vedkommende kan mestre engelsk på et forhandlingsniveau. Dette vil i såfald være angivet i det enkelte miniudbud. Delaftale 2. Geometrisk vejprojektering Teknisk designer: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, anlægstekniker eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal være øvet bruger af systemet MicroStation til bearbejdning af vejprojekter i 3D Ingeniør: Uddannelse som ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant projekteringserfaring Skal efter kort tids oplæring i brug af Vejdirektoratets vejprojekterings-systemet (MX eller Open Road) kunne bruge dette til geometrisk vejprojektering af alle typer vejprojekter

6 6 af 14 Skal kunne varetage opgavehåndteringen af vejprojekter iht. Vejdirektoratets Kvalitetsstyringssystem Skal have erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale i henhold til Vejreglernes udbudsforskrifter og også gerne Vejdirektoratets paradigmesæt Skal selvstændigt - i dialog med involverede medarbejdere - kunne varetage sagsbehandlingen for alle typer vejprojekter Skal selvstændigt kunne foreslå og argumentere for vej- og trafiktekniske løsninger på alle detaljeringsniveauer og i alle typer vejprojekter Delaftale 3. Vejafvanding Teknisk designer: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, anlægstekniker eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal kunne anvende tegnesystemet MicroStation til bearbejdning af afvandingsprojekter og Vejvand til bearbejdning af vejanlæggets interne afvanding Afvandingsingeniør: Uddannelse som ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant erfaring i projektering af vejafvanding Skal selvstændigt kunne arbejde med skitse- og detailprojektering af såvel det interne som det eksterne afvandingssystem i forskellige typer af vejprojekter og have kendskab til de myndighedstilladelser som danner rammen herfor Bør kunne foretage afvandingsprojektering via et eller flere af projekteringssystemerne Storm and Sanitary, MX-Drainage eller Vejvand Skal selvstændigt kunne beskrive og argumentere for specielle afvandingstekniske løsninger på alle detaljeringsniveauer Skal have erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale i henhold til Vejreglernes udbudsforskrifter og Vejdirektoratets paradigmesæt Delaftale 4. Vejvisning Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, ingeniør eller anden tilsvarende mellemlang eller lang uddannelse Skal have erfaring i udarbejdelse af vejvisningsprojekter Gerne erfaring i anvendelse af programmet Mikroskilt Delaftale 5. Miljø og natur Teknisk designer:

7 7 af 14 Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, anlægstekniker eller tilsvarende mellemlang uddannelse Gerne øvet bruger af systemet MicroStation til bearbejdning af projekter i 3D samt erfaring med GIS-mapinfo Miljøkonsulent: Uddannelse som cand.scient., ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant miljøerfaring Miljøhensyn og projektledelse i forbindelse med planlægningsopgaver (miljøvurderinger mv.) Gennemførelse af myndighedsarbejde i relation til natur og miljøopgaver i forbindelse med store og små anlægs- og driftsopgaver mv. Indhentning af viden og formidling i form af udarbejdelse af analyser og rapporter mv. Opgaverne omfatter også natur og miljøundersøgelser, projektledelse, styring af rådgivere Udarbejdelse af analyser og rapporter Delaftale 6. Geoteknik Geotekniker: Uddannelse som ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant geoteknisk erfaring Skal selvstændigt kunne arbejde med opgaver inden for geoteknik Skal selvstændigt kunne gennemføre og styre udbud af geoteknikopgaver til rådgiver, herunder både borearbejde og rapporteringsarbejde Skal kunne håndtere spørgsmål fra rådgivere, projekterende og entreprenør vedr. geotekniske problemstillinger Skal kunne beskrive og argumentere for specielle geotekniske løsninger på alle detaljeringsniveauer Skal have erfaring med geoteknisk rådgivning i forbindelse med vej- og broanlæg. Delaftale 7. Trafikafvikling Teknisk designer: Uddannelse som teknisk designer, anlægstekniker eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal kunne anvende tegnesystemet MicroStation til bearbejdning af vejprojekter i 3D Skal kunne udføre vejtilsyn i forbindelse med trafikafvikling i anlægsperioden Konsulent til trafikafvikling: Uddannelse som ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant trafikafviklingsmæssig erfaring

8 8 af 14 Skal kunne planlægge anlægsprojekter og udarbejde afmærkningsprojekt for trafikafvikling i anlægsperioden Skal kunne udføre vejtilsyn i forbindelse med trafikafvikling i anlægsperioden Skal være øvet bruger af systemet MicroStation til bearbejdning af vejprojekter i 3D Konsulent til myndighedsbehandling: Uddannelse som ingeniør, landinspektør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant kendskab til sagsbehandling af myndighedsopgaver, blandt andet i forhold til forvaltnings- og offentlighedslove Gerne med kendskab til Vejman.dk Skal kunne udføre vejtilsyn i forbindelse med trafikafvikling i anlægsperioden Delaftale 8. Broer og bygværker Bygværkskonsulent: Uddannelse som bygningsingeniør Skal have relevant erfaring med: Arbejde med brodesign, herunder statiske beregninger Geoteknik i tilknytning til bygværker Jordarbejde og afvanding i forbindelse med bygværker Støbestillads og form Betonteknologi Betonstøbning, herunder armeringsforhold Fugtisolering og belægningsarbejde Stål og overfladebehandling deraf Drift og vedligeholdsplaner Delaftale 9. Befæstelser Befæstelseskonsulent: Uddannelse som ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant materieleteknologisk erfaring Skal have viden og erfaring med materialer og opbygning af vejkassen Skal have indgående viden inden for Vejreglernes Udbudsforskrifter om befæstelser Skal have indgående viden om dimensioneringsprogrammet MMOPP Skal have indsigt i og kunne udarbejde et udbudsmateriale i relation til befæstelser

9 9 af 14 Delaftale 10. IT-support og tilpasning (Bentley-produkter) vest (Skanderborg) Opgaverne vil skulle løses fra Vejdirektoratets kontor i Skanderborg. Teknisk designer: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, anlægstekniker, kort og landmålingstekniker eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal være øvet bruger af MicroStation til bearbejdning af 3D-data Skal være øvet bruger af GIS, anvendelse af databaser og håndtering af data. Skal have gode formuleringsevner i forhold til brugersupport. Landinspektør, it-ingeniør, eller tilsvarende: Uddannelse som landinspektør, ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant it- og databaseerfaring. Skal have erfaring med Bentley produkter, primært MicroStation, men gerne GIS, ProjectWise, og Open Road, samt tilknytning til Oracle database. Skal have erfaring med brugertilpasning, brugersupport og datadrift. Skal have gode evner til dokumentation af IT-programmer. Delaftale 11. Arealerhvervelse vest (Skanderborg) Opgaverne vil skulle løses fra Vejdirektoratets kontor i Skanderborg. Teknisk designer til udarbejdelse af arealerhvervelsesmateriale og ledningsplaner: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, anlægstekniker, kort- og landmålingstekniker, eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal være øvet bruger af MicroStation til udarbejdelse af besigtigelsesplaner, ekspropriationsplaner og ledningsplaner. Skal have kendskab til matrikulær sagsbehandling og ejendomsdannelse Teknisk designer til projektassistance ved arealerhvervelse: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, kort- og landmålingstekniker, eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal have kendskab til matrikulær sagsbehandling og ejendomsdannelse

10 10 af 14 Ejendomsadministrator (Afregnes som medarbejderkategori Teknisk designer eller lign.): Uddannelse som ejendomsadministrator eller tilsvarende uddannelse Har erfaring med udlejning og administration af ejendomme Har eventuel erfaring med salg af ejendomme og arealer Landinspektør: Uddannelse som landinspektør eller tilsvarende uddannelse Skal have juridisk viden vedr. fast ejendom og indgående kendskab til matrikulære sagsbehandling og ejendomsdannelse Skal have erfaring inden for arealforvaltning og selvstændigt kunne forestå ejendoms- og naboretlig sagsbehandling Skal selvstændigt kunne forestå besigtigelses- og ekspropriationsforretninger Skal have flair for at tale med borgere og lodsejere Skal være erfaren bruger af kontorprogrammer som MS Office Skal have erfaring med budgetlægning og styring samt med opgave-/projektledelse Skal løbende kunne fungere som vejleder/coach for mindre erfarne kollegaer Kan have erfaring med jordfordeling Kan have erfaring med taksation Kan have erfaring med omlægning af fremmede ledninger i forbindelse med strækningsanlæg Delaftale 12. Arealerhvervelse øst (Hovedstadsområdet) Opgaverne vil skulle løses fra Vejdirektoratets kontorer i hovedstadsområdet. Teknisk designer til projektassistance ved arealerhvervelse: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, kort- og landmålingstekniker, eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal have kendskab til matrikulær sagsbehandling og ejendomsdannelse Landinspektør: Uddannelse som landinspektør eller tilsvarende uddannelse Skal have juridisk viden vedr. fast ejendom og indgående kendskab til matrikulære sagsbehandling og ejendomsdannelse Skal have erfaring inden for arealforvaltning og selvstændigt kunne forestå ejendoms- og naboretlig sagsbehandling

11 11 af 14 Skal selvstændigt kunne forestå besigtigelses- og ekspropriationsforretninger Skal have flair for at tale med borgere og lodsejere Skal være erfaren bruger af kontorprogrammer som MS Office Skal have erfaring med budgetlægning og styring samt med opgave-/projektledelse Skal løbende kunne fungere som vejleder/coach for mindre erfarne kollegaer Kan have erfaring med jordfordeling Kan have erfaring med taksation Kan have erfaring med omlægning af fremmede ledninger i forbindelse med strækningsanlæg Delaftale 13. Kortlægning og landmåling vest (Skanderborg) Opgaverne vil skulle løses fra Vejdirektoratets kontor i Skanderborg. Teknisk designer: Uddannelse som kort- og landmålingstekniker, teknisk assistent, teknisk designer, anlægsteknik eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal have godt kendskab til GIS og kartografi Skal være øvet bruger af MicroStation. Skal selvstændigt kunne bearbejde geodata og håndtere geodata i Oracle-database Landinspektør: Uddannelse som landinspektør eller tilsvarende uddannelse Skal have kendskab til landmåling, fotogrammeretri og laserscanning Skal have godt kendskab til GIS og kartografi Skal have erfaring med budgetlægning og styring samt med opgave-/projektledelse Skal selvstændigt kunne forestå forhandling med rådgivningsfirmaer om vilkår og betingelse i forbindelse med bestilling af opmålingsopgaver. 4. AFTALEGRUNDLAGET Aftalegrundlag er i prioriteret rækkefølge: a) Nærværende aftale. b) Rådgiverens tilbud, inkl. tilbudsliste (TBL). c) Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen. d) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), november e) Særlige betingelser for rådgivning (SBR), december SBR indeholder supplerende, særlige bestemmelser til ABR89, som er tilgængelig på:

12 12 af 14 Følgende indgår i aftalegrundlaget til orientering. a) Paradigme for rekvisition, november b) Paradigme for miniudbud, november VEJDIREKTORATETS YDELSER Vejdirektoratet har ledelsesansvaret for konsulentens ressourceanvendelse på Vejdirektoratets kontorer. Vejdirektoratet stiller vederlagsfrit kontorfaciliteter, It-udstyr og It-programmer mv. til rådighed for konsulenten. Vejdirektoratets eventuelle ydelser i øvrigt fremgår af den for den enkelte opgave udarbejdede rekvisition. 6. PARTERNES MEDARBEJDERE Opgaveansvarlig hos Vejdirektoratet Opgaveansvarlig hos Vejdirektoratet er:. med hvem bindende aftaler kan indgås inden for aftalens rammer. I forbindelse med de enkelte rekvisitionsaftaler, vil den opgaveansvarlige med hvem bindende aftaler kan indgås, være angivet i miniudbuddet eller på selve rekvisitionsaftalen. Projektansvarlig hos rådgiveren Der skal angives én projektansvarlig hos rådgiver. Projektansvarlig hos rådgiveren er: <Her anføres medarbejderens stillingsbetegnelse, navn og adresse> 7. BUDGET Budgettet (budgetrammen) for de enkelte opgaver vil fremgå af rekvisitionen. 8. TIDSFRISTER Tidsfrister vil fremgå af rekvisitionen.

13 13 af AFREGNING Afregning sker efter medgået tid, til den timepris som er aftalt i rekvisitionen. Den timepris, der er tilbudt ved gennemførelse af miniudbuddet, er bindende for hele rekvisitionens aftaleperiode for den pågældende medarbejder, bortset fra prisregulering. Medarbejderen kan således ikke flytte til en højere medarbejderkategori. Konsulenten fører en timeseddel på månedsbasis i henhold til Vejdirektoratets anvisninger. Ved eventuelt overarbejde betales samme timepris som ved arbejde inden for normal arbejdstid. Overarbejde må kun udføres efter forudgående aftale med Vejdirektoratet. Transport til og fra Vejdirektoratets kontor Tidsforbrug og omkostninger i forbindelse med transport til og fra Vejdirektoratets kontor honoreres ikke af Vejdirektoratet. Udlæg i forbindelse med løsning af opgaver Vejdirektoratet dækker de udgifter som konsulenten har i forbindelse med udførelse af opgaverne, herunder f.eks. omkostninger til transport i arbejdstiden. Udlæg refunderes uden tillæg. Befordringsudlæg, udover transport til og fra Vejdirektoratets kontor, refunderes iht. Statens gældende sats for erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse. Efteruddannelse og personalemæssige aktiviteter Såfremt Vejdirektoratet tager initiativ til efteruddannelses- eller personalemæssige aktiviteter for konsulenten, dækker Vejdirektoratet kursusafgiften og evt. rejseomkostninger. Derimod dækker Vejdirektoratet ikke medgået tid til disse aktiviteter. Aktiviteterne vil således være et tilbud til konsulenten som skal aftales med moderfirmaet. Sådanne aktiviteter forventes på årsbasis at have et omfang, der svarer til ca. 40 timer. Såfremt alle parter (konsulenten, moderfirmaet og Vejdirektoratet) har interesse i en særlig efteruddannelsesaktivitet for konsulenten, kan der indgås aftale om fordeling af omkostningerne. Dog kan medgået tid hertil ikke faktureres til Vejdirektoratet. 10. ANSVAR Rådgiverens ansvar begrænses til kr FORSIKRING Der stilles ikke krav til rådgiverens forsikring.

14 14 af SUPPLERENDE BESTEMMELSER 12.1 Kontrakt uden virkning Hvis Klagenævnet for Udbud eller en domstol fastslår, at kontrakten er uden virkning, kan Vejdirektoratet bringe aftalen til ophør i overensstemmelse med afgørelsen. I tilfælde heraf kan rådgiveren ikke over for Vejdirektoratet rejse krav om erstatning eller krav på anden form for godtgørelse som følge af kontraktens ophør In-house konsulenters habilitet ved håndtering af tilbud Vejdirektoratet ønsker ikke at udelukke konsulenters moderfirma fra at afgive tilbud på projekter, som konsulenten er tilknyttet. Når der er tale om udbud, hvor moderfirmaet kunne tænkes at byde, tilrettelægges arbejdet derfor således, at: 1. Konsulenten indgår ikke i fastlæggelse af tildelingskriterier og tildelingsmodel. 2. Konsulenten indgår ikke i evaluering af indkomne tilbud. 3. At konsulenten kun får kendskab til forhold, som offentliggøres i udbudsprocessen, således at det sikres, at alle bydende byder på et ensartet grundlag. I relation til de relevante udbud registreres det løbende, hvilke arbejdsopgaver konsulenten har, og hvilke dokumenter konsulenten er med til at udarbejde 13. BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Oversigt over indgåede rammeaftaler om in-house konsulenter og tilhørende delaftaler. (Udarbejdes efter tildeling med angivelse af de konkrete rådgivere og de delaftaler, deres rammeaftale omfatter. Se principoversigt i BUT, afsnit 2) 14. UNDERSKRIFTER For Vejdirektoratet: For rådgiveren: København, den <sted>, den <navn> <navn> <titel> <titel> <navn> <navn> <titel> <titel>

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni 2013 13/13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Rammeaftale om tilsynsopgaver

Rammeaftale om tilsynsopgaver YDELSESBESKRIVELSE Rådgivning Rammeaftale om tilsynsopgaver Vej- og anlægsarbejder af 2013 JUNI 2013 YDELSESBESKRIVELSE (YB) 1. GENERELT Rådgiveren skal stille tekniske konsulenter til rådighed for Vejdirektoratet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013 aftale rådgivning ANL-ANA-R08 RTK-TJENESTE I VEJDIREKTORATET 2014-2015 oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.09.2013 13/18051-4 Lars Busk Jensen lbje@vd.dk 2252 1200 AFTALE OM RÅDGIVNING

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere