VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November /09452 Anne Mette Sommer VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER SAP OPGAVENR. - ID NR./KONTRAKT NR. Fastlægges i rekvisition vedr. de enkelte opgaver FAKTURAREFERENCE Fastlægges i rekvisition vedr. de enkelte opgaver 1. PARTERNE Mellem Vejdirektoratet Niels Juels Gade København og <Anfør rådgiverens firmanavn og adresse> CVR nr.: < Anfør CVR nr.> i det følgende kaldet rådgiveren er der indgået følgende aftale om in-house konsulenter under henvisning til Vejdirektoratets særlige betingelser for rådgivning af december 2013 (SBR). Rammeaftalen er gældende fra 1. marts 2015 til og med 28. februar Nærværende rammeaftale omfatter et antal delaftaler, som fremgår af bilag 1. Indgåelse af rammeaftalen giver ikke rådgiveren krav på, at der efterfølgende indgås rådgiveraftaler om konkrete opgaver. Rammeaftalen er i forhold til rådgiveren ikke eksklusiv. Vejdirektoratet kan således i konkrete situationer vælge at indgå rådgiveraftale med rådgivere, der ikke har en rammeaftale. Niels Juels Gade København EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af TILDELING AF KONKRETE OPGAVER (REKVISITIONER) Brug af denne rammeaftale forudsætter afholdelse af miniudbud, hvor de rådgivere, der er indgået rammeaftale med, får mulighed for at give tilbud på den konkrete opgave. Ved miniudbud vil Vejdirektoratet følge nedenstående procedure: Vejdirektoratet fremsender pr. en opfordring til at give tilbud indeholdende: o Oplysninger om delaftale/fagområde. o Adresse på det kontor, hvor opgaverne skal løses. o Oplysninger om forventede arbejdsopgaver, aftaleperiode og belastningsgrad. o Krav til medarbejderkategori og kompetencer (faglige kvalifikationer og erfaring), herunder eventuel uddybning af hvad Vejdirektoratet lægger vægt på i forbindelse med tilbudsevalueringen. o Oplysning om vægtning og bedømmelsesinterval (jf. afsnit 2.1). o Tilbudsfrist (min. 5 arbejdsdage), frist for spørgsmål og rettelsesblade samt e- mailadresse, som tilbud skal fremsendes til. Rådgiveren giver snarest muligt fra modtagelse af ovennævnte opfordring meddelelse til Vejdirektoratet pr. , hvis rådgiveren ikke ser sig i stand til at deltage i miniudbuddet Rådgiverens tilbud fremsendes pr. inden den oplyste tilbudsfrist. Tilbuddet skal indeholde: o Timepriser for den/de tilbudte personer. De tilbudte timepriser må ikke være højere end de i rammeaftalen anførte timepriser. Dette gælder dog ikke opgaver, der planlægges udført som natarbejde. Såfremt opgaver planlægges udført som natarbejde helt eller delvist vil det fremgå af det konkrete miniudbud, og der afgives timepriser på basis af de beskrevne forudsætninger. o CV med oplysninger om navn, alder, anciennitet, kompetencer og erfaring for hver af den/de tilbudte personer, max. 3 sider. CV er skal være udfærdiget på dansk, med mindre andet er angivet af Vejdirektoratet. o Oplysninger om muligt opstartstidspunkt og ugentlig arbejdstid. Vejdirektoratet vurderer tilbuddene og tildeler rådgiveraftalen til den, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. tildelingsmodellen i afsnit 2.1. I forbindelse med evalueringen gennemføres evt. et personligt interview med hver af de tilbudte personer. Tilbud på miniudbud skal vedstås i 30 kalenderdage. 2.1 Tildelingsmodel Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier: Underkriterium Vægtning A Timepris % B Kompetencer %

3 3 af 14 Vægtningen for det konkrete miniudbud fastlægges på baggrund af en vurdering af den konkrete opgave. Vægtningen vil fremgå af miniudbuddet, således at den er kendt for tilbudsgiver forud for afgivelse af tilbud. Hvert underkriterium bedømmes ud fra en karakterskala, jf. nedenstående. Summen af de vægtede karakterer for de enkelte underkriterier udgør den samlede karakter. Den samlede karakter kan blive maksimalt 10. Bedømmelse af underkriterium A Pris: Laveste tilbud tildeles karakteren 10. Et tilbud, der er <X> kr. over laveste pris tildeles karakteren 0. De øvrige tilbudskarakterer findes ved retlinet interpolation og ekstrapolation. Tilbud, der ligger højere end kr. <X> kr. over laveste pris tildeles negativ karakter. <X> angivet i kr. er bedømmelsesintervallet. Bedømmelse af underkriterium B Kompetencer: Ved bedømmelse af kvalitative underkriterier anvendes en 11-trins karakterskala fra 0 til 10. Bedømmelsen sker iht. følgende karakterskala: Karakter 10 Beskrivelse Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser Gives for tilbud med god opfyldelse af underkriteriet 6 5 Gives for tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 3 Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (underkriteriet lige netop opfyldt) Mellemliggende karakterer finder anvendelse til at udtrykke nuancer i forhold til ovenstående definition af skalaen. Ved bedømmelse af underkriterium B lægges der vægt på: Der lægges vægt på, at den tilbudte medarbejder har relevante kompetencer og erfaringer i forhold til den udbudte opgave. Om den tilbudte medarbejder er ansat på fuld tid eller er på nedsat tid.

4 4 af RÅDGIVERENS YDELSER Rådgiveren skal stille konsulenter til rådighed for Vejdirektoratet til gennemførelse af rådgivnings- og projekteringsopgaver på det af Vejdirektoratets kontorer, som er angivet i det enkelte miniudbud. Konsulenternes virke Rådgiveren skal sikre, at den tilbudte konsulent repræsenterer Vejdirektoratet loyalt og på en måde, der bidrager til at opretholde et positivt og respekteret omdømme i forhold til Vejdirektoratets kunder, opdragsgivere og samarbejdspartnere, og vedkommende skal i alle forhold præsentere sig som repræsentant for Vejdirektoratet. Konsulenter som giver anledning til berettiget kritik, kan af Vejdirektoratet kræves fjernet og erstattet. Arbejdstid og ferie Den ugentlige arbejdstid er som udgangspunkt 37 timer excl. frokost og excl. transporttid til og fra Vejdirektoratets kontor. Anden ugentlig arbejdstid kan efter gensidig overenskomst aftales, ligesom Vejdirektoratet i nogle tilfælde kan være fleksible med hjemmearbejdsordninger. Afholdelse af ferie skal ske efter aftale med konsulentens nærmeste leder i Vejdirektoratet, hvilket typisk er afdelingslederen i den afdeling, som konsulenten er tilknyttet. Øvrige forhold Konsulenter bør som udgangspunkt have internetopkobling på deres bopæl, således at de har mulighed for at koble sig på Vejdirektoratets netværk hjemmefra. Udgifter til internetopkobling og datatrafik kan ikke faktureres til Vejdirektoratet. Med mindre andet er angivet i miniudbuddet forventes det, at de tilbudte konsulenter taler og skriver flydende dansk. Derudover vil det i nogle tilfælde være et krav, at vedkommende mestrer engelsk eller et andet sprog på et niveau, der vil være nærmere defineret i miniudbuddet. 3.1 Delaftaler I relation til uddannelse, viden og erfaring, har Vejdirektoratet følgende krav og ønsker til konsulenternes faglige profiler inden for de enkelte fagområder. Den enkelte konsulents faglige profil skal dog ikke opfylde alle krav, idet kravene i relation til de konkrete opgaver vil fremgå af miniudbuddene. Generelle krav og ønsker vedr. alle delaftaler/fagområder Konsulenten skal være velformuleret i dansk skrift og tale Konsulenten bør have erfaring med kvalitetsstyring Konsulenten skal have gode samarbejdsevner og evne at indgå i en projektgruppe, så der etableres et godt samarbejde med leder og øvrige samarbejdsparter Det vil være ønskeligt, at konsulenten har erfaring med motorvejsprojekter Ved indgåelse af rammeaftalen slettes de delaftaler, som den pågældende rådgiver ikke får tildelt.

5 5 af 14 Delaftale 1. Projekt- og fagprojektledelse Teknisk administrativ medarbejder: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer eller tilsvarende mellemlang uddannelse Gerne erfaring med offentlig sagsbehandling Projektleder og fagprojektleder: Krav til den faglige profil: Videregående uddannelse som ingeniør, landinspektør eller lign. med relevant erfaring, gerne suppleret med en projektlederuddannelse eller kursus i projektledelse. Erfaring med projektledelse Erfaring med projekteringsledelse. Ved fagprojektledelse forstås projekteringsledelse af en nærmere defineret del af et anlægsprojekt. Erfaring med styring af og opfølgning på økonomi, tid og kvalitet.(ebm) Gerne erfaring med offentlig sagsbehandling Gerne erfaring med anlægsentreprisers tekniske, økonomiske og juridiske aspekter Gerne erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale i henhold til Vejreglernes udbudsforskrifter Gerne god til engelsk i skrift og tale Skal selvstændigt, i dialog med involverede medarbejdere, kunne varetage ledelse af et anlægsprojekt eller projekteringsleverancer i anlægsprojekter, herunder skabe og bevare overblik over det samlede projekt eller projektleverance. Skal kunne motivere og lede en projektgruppe og evne at koordinere samarbejde og leverancer mellem forskellige fagteams og mellem interne medarbejdere og eksterne rådgivere. I nogle tilfælde vil det være et krav, at vedkommende kan mestre engelsk på et forhandlingsniveau. Dette vil i såfald være angivet i det enkelte miniudbud. Delaftale 2. Geometrisk vejprojektering Teknisk designer: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, anlægstekniker eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal være øvet bruger af systemet MicroStation til bearbejdning af vejprojekter i 3D Ingeniør: Uddannelse som ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant projekteringserfaring Skal efter kort tids oplæring i brug af Vejdirektoratets vejprojekterings-systemet (MX eller Open Road) kunne bruge dette til geometrisk vejprojektering af alle typer vejprojekter

6 6 af 14 Skal kunne varetage opgavehåndteringen af vejprojekter iht. Vejdirektoratets Kvalitetsstyringssystem Skal have erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale i henhold til Vejreglernes udbudsforskrifter og også gerne Vejdirektoratets paradigmesæt Skal selvstændigt - i dialog med involverede medarbejdere - kunne varetage sagsbehandlingen for alle typer vejprojekter Skal selvstændigt kunne foreslå og argumentere for vej- og trafiktekniske løsninger på alle detaljeringsniveauer og i alle typer vejprojekter Delaftale 3. Vejafvanding Teknisk designer: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, anlægstekniker eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal kunne anvende tegnesystemet MicroStation til bearbejdning af afvandingsprojekter og Vejvand til bearbejdning af vejanlæggets interne afvanding Afvandingsingeniør: Uddannelse som ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant erfaring i projektering af vejafvanding Skal selvstændigt kunne arbejde med skitse- og detailprojektering af såvel det interne som det eksterne afvandingssystem i forskellige typer af vejprojekter og have kendskab til de myndighedstilladelser som danner rammen herfor Bør kunne foretage afvandingsprojektering via et eller flere af projekteringssystemerne Storm and Sanitary, MX-Drainage eller Vejvand Skal selvstændigt kunne beskrive og argumentere for specielle afvandingstekniske løsninger på alle detaljeringsniveauer Skal have erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale i henhold til Vejreglernes udbudsforskrifter og Vejdirektoratets paradigmesæt Delaftale 4. Vejvisning Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, ingeniør eller anden tilsvarende mellemlang eller lang uddannelse Skal have erfaring i udarbejdelse af vejvisningsprojekter Gerne erfaring i anvendelse af programmet Mikroskilt Delaftale 5. Miljø og natur Teknisk designer:

7 7 af 14 Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, anlægstekniker eller tilsvarende mellemlang uddannelse Gerne øvet bruger af systemet MicroStation til bearbejdning af projekter i 3D samt erfaring med GIS-mapinfo Miljøkonsulent: Uddannelse som cand.scient., ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant miljøerfaring Miljøhensyn og projektledelse i forbindelse med planlægningsopgaver (miljøvurderinger mv.) Gennemførelse af myndighedsarbejde i relation til natur og miljøopgaver i forbindelse med store og små anlægs- og driftsopgaver mv. Indhentning af viden og formidling i form af udarbejdelse af analyser og rapporter mv. Opgaverne omfatter også natur og miljøundersøgelser, projektledelse, styring af rådgivere Udarbejdelse af analyser og rapporter Delaftale 6. Geoteknik Geotekniker: Uddannelse som ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant geoteknisk erfaring Skal selvstændigt kunne arbejde med opgaver inden for geoteknik Skal selvstændigt kunne gennemføre og styre udbud af geoteknikopgaver til rådgiver, herunder både borearbejde og rapporteringsarbejde Skal kunne håndtere spørgsmål fra rådgivere, projekterende og entreprenør vedr. geotekniske problemstillinger Skal kunne beskrive og argumentere for specielle geotekniske løsninger på alle detaljeringsniveauer Skal have erfaring med geoteknisk rådgivning i forbindelse med vej- og broanlæg. Delaftale 7. Trafikafvikling Teknisk designer: Uddannelse som teknisk designer, anlægstekniker eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal kunne anvende tegnesystemet MicroStation til bearbejdning af vejprojekter i 3D Skal kunne udføre vejtilsyn i forbindelse med trafikafvikling i anlægsperioden Konsulent til trafikafvikling: Uddannelse som ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant trafikafviklingsmæssig erfaring

8 8 af 14 Skal kunne planlægge anlægsprojekter og udarbejde afmærkningsprojekt for trafikafvikling i anlægsperioden Skal kunne udføre vejtilsyn i forbindelse med trafikafvikling i anlægsperioden Skal være øvet bruger af systemet MicroStation til bearbejdning af vejprojekter i 3D Konsulent til myndighedsbehandling: Uddannelse som ingeniør, landinspektør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant kendskab til sagsbehandling af myndighedsopgaver, blandt andet i forhold til forvaltnings- og offentlighedslove Gerne med kendskab til Vejman.dk Skal kunne udføre vejtilsyn i forbindelse med trafikafvikling i anlægsperioden Delaftale 8. Broer og bygværker Bygværkskonsulent: Uddannelse som bygningsingeniør Skal have relevant erfaring med: Arbejde med brodesign, herunder statiske beregninger Geoteknik i tilknytning til bygværker Jordarbejde og afvanding i forbindelse med bygværker Støbestillads og form Betonteknologi Betonstøbning, herunder armeringsforhold Fugtisolering og belægningsarbejde Stål og overfladebehandling deraf Drift og vedligeholdsplaner Delaftale 9. Befæstelser Befæstelseskonsulent: Uddannelse som ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant materieleteknologisk erfaring Skal have viden og erfaring med materialer og opbygning af vejkassen Skal have indgående viden inden for Vejreglernes Udbudsforskrifter om befæstelser Skal have indgående viden om dimensioneringsprogrammet MMOPP Skal have indsigt i og kunne udarbejde et udbudsmateriale i relation til befæstelser

9 9 af 14 Delaftale 10. IT-support og tilpasning (Bentley-produkter) vest (Skanderborg) Opgaverne vil skulle løses fra Vejdirektoratets kontor i Skanderborg. Teknisk designer: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, anlægstekniker, kort og landmålingstekniker eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal være øvet bruger af MicroStation til bearbejdning af 3D-data Skal være øvet bruger af GIS, anvendelse af databaser og håndtering af data. Skal have gode formuleringsevner i forhold til brugersupport. Landinspektør, it-ingeniør, eller tilsvarende: Uddannelse som landinspektør, ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant it- og databaseerfaring. Skal have erfaring med Bentley produkter, primært MicroStation, men gerne GIS, ProjectWise, og Open Road, samt tilknytning til Oracle database. Skal have erfaring med brugertilpasning, brugersupport og datadrift. Skal have gode evner til dokumentation af IT-programmer. Delaftale 11. Arealerhvervelse vest (Skanderborg) Opgaverne vil skulle løses fra Vejdirektoratets kontor i Skanderborg. Teknisk designer til udarbejdelse af arealerhvervelsesmateriale og ledningsplaner: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, anlægstekniker, kort- og landmålingstekniker, eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal være øvet bruger af MicroStation til udarbejdelse af besigtigelsesplaner, ekspropriationsplaner og ledningsplaner. Skal have kendskab til matrikulær sagsbehandling og ejendomsdannelse Teknisk designer til projektassistance ved arealerhvervelse: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, kort- og landmålingstekniker, eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal have kendskab til matrikulær sagsbehandling og ejendomsdannelse

10 10 af 14 Ejendomsadministrator (Afregnes som medarbejderkategori Teknisk designer eller lign.): Uddannelse som ejendomsadministrator eller tilsvarende uddannelse Har erfaring med udlejning og administration af ejendomme Har eventuel erfaring med salg af ejendomme og arealer Landinspektør: Uddannelse som landinspektør eller tilsvarende uddannelse Skal have juridisk viden vedr. fast ejendom og indgående kendskab til matrikulære sagsbehandling og ejendomsdannelse Skal have erfaring inden for arealforvaltning og selvstændigt kunne forestå ejendoms- og naboretlig sagsbehandling Skal selvstændigt kunne forestå besigtigelses- og ekspropriationsforretninger Skal have flair for at tale med borgere og lodsejere Skal være erfaren bruger af kontorprogrammer som MS Office Skal have erfaring med budgetlægning og styring samt med opgave-/projektledelse Skal løbende kunne fungere som vejleder/coach for mindre erfarne kollegaer Kan have erfaring med jordfordeling Kan have erfaring med taksation Kan have erfaring med omlægning af fremmede ledninger i forbindelse med strækningsanlæg Delaftale 12. Arealerhvervelse øst (Hovedstadsområdet) Opgaverne vil skulle løses fra Vejdirektoratets kontorer i hovedstadsområdet. Teknisk designer til projektassistance ved arealerhvervelse: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, kort- og landmålingstekniker, eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal have kendskab til matrikulær sagsbehandling og ejendomsdannelse Landinspektør: Uddannelse som landinspektør eller tilsvarende uddannelse Skal have juridisk viden vedr. fast ejendom og indgående kendskab til matrikulære sagsbehandling og ejendomsdannelse Skal have erfaring inden for arealforvaltning og selvstændigt kunne forestå ejendoms- og naboretlig sagsbehandling

11 11 af 14 Skal selvstændigt kunne forestå besigtigelses- og ekspropriationsforretninger Skal have flair for at tale med borgere og lodsejere Skal være erfaren bruger af kontorprogrammer som MS Office Skal have erfaring med budgetlægning og styring samt med opgave-/projektledelse Skal løbende kunne fungere som vejleder/coach for mindre erfarne kollegaer Kan have erfaring med jordfordeling Kan have erfaring med taksation Kan have erfaring med omlægning af fremmede ledninger i forbindelse med strækningsanlæg Delaftale 13. Kortlægning og landmåling vest (Skanderborg) Opgaverne vil skulle løses fra Vejdirektoratets kontor i Skanderborg. Teknisk designer: Uddannelse som kort- og landmålingstekniker, teknisk assistent, teknisk designer, anlægsteknik eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal have godt kendskab til GIS og kartografi Skal være øvet bruger af MicroStation. Skal selvstændigt kunne bearbejde geodata og håndtere geodata i Oracle-database Landinspektør: Uddannelse som landinspektør eller tilsvarende uddannelse Skal have kendskab til landmåling, fotogrammeretri og laserscanning Skal have godt kendskab til GIS og kartografi Skal have erfaring med budgetlægning og styring samt med opgave-/projektledelse Skal selvstændigt kunne forestå forhandling med rådgivningsfirmaer om vilkår og betingelse i forbindelse med bestilling af opmålingsopgaver. 4. AFTALEGRUNDLAGET Aftalegrundlag er i prioriteret rækkefølge: a) Nærværende aftale. b) Rådgiverens tilbud, inkl. tilbudsliste (TBL). c) Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen. d) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), november e) Særlige betingelser for rådgivning (SBR), december SBR indeholder supplerende, særlige bestemmelser til ABR89, som er tilgængelig på:

12 12 af 14 Følgende indgår i aftalegrundlaget til orientering. a) Paradigme for rekvisition, november b) Paradigme for miniudbud, november VEJDIREKTORATETS YDELSER Vejdirektoratet har ledelsesansvaret for konsulentens ressourceanvendelse på Vejdirektoratets kontorer. Vejdirektoratet stiller vederlagsfrit kontorfaciliteter, It-udstyr og It-programmer mv. til rådighed for konsulenten. Vejdirektoratets eventuelle ydelser i øvrigt fremgår af den for den enkelte opgave udarbejdede rekvisition. 6. PARTERNES MEDARBEJDERE Opgaveansvarlig hos Vejdirektoratet Opgaveansvarlig hos Vejdirektoratet er:. med hvem bindende aftaler kan indgås inden for aftalens rammer. I forbindelse med de enkelte rekvisitionsaftaler, vil den opgaveansvarlige med hvem bindende aftaler kan indgås, være angivet i miniudbuddet eller på selve rekvisitionsaftalen. Projektansvarlig hos rådgiveren Der skal angives én projektansvarlig hos rådgiver. Projektansvarlig hos rådgiveren er: <Her anføres medarbejderens stillingsbetegnelse, navn og adresse> 7. BUDGET Budgettet (budgetrammen) for de enkelte opgaver vil fremgå af rekvisitionen. 8. TIDSFRISTER Tidsfrister vil fremgå af rekvisitionen.

13 13 af AFREGNING Afregning sker efter medgået tid, til den timepris som er aftalt i rekvisitionen. Den timepris, der er tilbudt ved gennemførelse af miniudbuddet, er bindende for hele rekvisitionens aftaleperiode for den pågældende medarbejder, bortset fra prisregulering. Medarbejderen kan således ikke flytte til en højere medarbejderkategori. Konsulenten fører en timeseddel på månedsbasis i henhold til Vejdirektoratets anvisninger. Ved eventuelt overarbejde betales samme timepris som ved arbejde inden for normal arbejdstid. Overarbejde må kun udføres efter forudgående aftale med Vejdirektoratet. Transport til og fra Vejdirektoratets kontor Tidsforbrug og omkostninger i forbindelse med transport til og fra Vejdirektoratets kontor honoreres ikke af Vejdirektoratet. Udlæg i forbindelse med løsning af opgaver Vejdirektoratet dækker de udgifter som konsulenten har i forbindelse med udførelse af opgaverne, herunder f.eks. omkostninger til transport i arbejdstiden. Udlæg refunderes uden tillæg. Befordringsudlæg, udover transport til og fra Vejdirektoratets kontor, refunderes iht. Statens gældende sats for erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse. Efteruddannelse og personalemæssige aktiviteter Såfremt Vejdirektoratet tager initiativ til efteruddannelses- eller personalemæssige aktiviteter for konsulenten, dækker Vejdirektoratet kursusafgiften og evt. rejseomkostninger. Derimod dækker Vejdirektoratet ikke medgået tid til disse aktiviteter. Aktiviteterne vil således være et tilbud til konsulenten som skal aftales med moderfirmaet. Sådanne aktiviteter forventes på årsbasis at have et omfang, der svarer til ca. 40 timer. Såfremt alle parter (konsulenten, moderfirmaet og Vejdirektoratet) har interesse i en særlig efteruddannelsesaktivitet for konsulenten, kan der indgås aftale om fordeling af omkostningerne. Dog kan medgået tid hertil ikke faktureres til Vejdirektoratet. 10. ANSVAR Rådgiverens ansvar begrænses til kr FORSIKRING Der stilles ikke krav til rådgiverens forsikring.

14 14 af SUPPLERENDE BESTEMMELSER 12.1 Kontrakt uden virkning Hvis Klagenævnet for Udbud eller en domstol fastslår, at kontrakten er uden virkning, kan Vejdirektoratet bringe aftalen til ophør i overensstemmelse med afgørelsen. I tilfælde heraf kan rådgiveren ikke over for Vejdirektoratet rejse krav om erstatning eller krav på anden form for godtgørelse som følge af kontraktens ophør In-house konsulenters habilitet ved håndtering af tilbud Vejdirektoratet ønsker ikke at udelukke konsulenters moderfirma fra at afgive tilbud på projekter, som konsulenten er tilknyttet. Når der er tale om udbud, hvor moderfirmaet kunne tænkes at byde, tilrettelægges arbejdet derfor således, at: 1. Konsulenten indgår ikke i fastlæggelse af tildelingskriterier og tildelingsmodel. 2. Konsulenten indgår ikke i evaluering af indkomne tilbud. 3. At konsulenten kun får kendskab til forhold, som offentliggøres i udbudsprocessen, således at det sikres, at alle bydende byder på et ensartet grundlag. I relation til de relevante udbud registreres det løbende, hvilke arbejdsopgaver konsulenten har, og hvilke dokumenter konsulenten er med til at udarbejde 13. BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Oversigt over indgåede rammeaftaler om in-house konsulenter og tilhørende delaftaler. (Udarbejdes efter tildeling med angivelse af de konkrete rådgivere og de delaftaler, deres rammeaftale omfatter. Se principoversigt i BUT, afsnit 2) 14. UNDERSKRIFTER For Vejdirektoratet: For rådgiveren: København, den <sted>, den <navn> <navn> <titel> <titel> <navn> <navn> <titel> <titel>

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013 aftale rådgivning ANL-ANA-R08 RTK-TJENESTE I VEJDIREKTORATET 2014-2015 oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.09.2013 13/18051-4 Lars Busk Jensen lbje@vd.dk 2252 1200 AFTALE OM RÅDGIVNING

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. september 2013 13/12943-11 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud 93200.R01 STORSTRØMSBROEN,

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. november 2014 14/14216 JP/BT UDBUDSBETINGELSER for Udbud af tjenesteydelseskoncession etablering, drift, vedligehold og finansiering af el-ladestandere på rastepladser

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbud S10. Sideanlæg i VH og VSJ Bedømmelse af tilbud. Dato: 07.09.2010. Notat om tildeling

Udbud S10. Sideanlæg i VH og VSJ Bedømmelse af tilbud. Dato: 07.09.2010. Notat om tildeling Notat om tildeling 1 1. Konklusion Resultatet af bedømmelsen iht. bedømmelsesgrundlagt i BUT er, at tilbud fra Hededanmark er fundet økonomisk mest fordelagtigt. 2. Tilbudsfasen Bekendtgørelse om udbuddet

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Fartvisere" Rettelsesblad nr. ME-FV-2 Tidligere

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling www.ski.dk/standardsoftware Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bilag 1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund i det efterfølgende kaldet bygherren

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Vordingborg Kommune Side 1 af 6 Udsendelse nr. 1 til de bydende Der har været afholdt spørgemøde den 1. juli 2011 kl. 10:00-11:30 for ovennævnte entreprise. Ved mødet besvarede ordregiver skriftligt fremsendte

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP

INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ankestyrelsen Enheden for Antidiskrimination

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-ND-1 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Vejdirektoratet Strækningstilsynet det tidligere vejmandstilsyn

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere