VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November /09452 Anne Mette Sommer VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER SAP OPGAVENR. - ID NR./KONTRAKT NR. Fastlægges i rekvisition vedr. de enkelte opgaver FAKTURAREFERENCE Fastlægges i rekvisition vedr. de enkelte opgaver 1. PARTERNE Mellem Vejdirektoratet Niels Juels Gade København og <Anfør rådgiverens firmanavn og adresse> CVR nr.: < Anfør CVR nr.> i det følgende kaldet rådgiveren er der indgået følgende aftale om in-house konsulenter under henvisning til Vejdirektoratets særlige betingelser for rådgivning af december 2013 (SBR). Rammeaftalen er gældende fra 1. marts 2015 til og med 28. februar Nærværende rammeaftale omfatter et antal delaftaler, som fremgår af bilag 1. Indgåelse af rammeaftalen giver ikke rådgiveren krav på, at der efterfølgende indgås rådgiveraftaler om konkrete opgaver. Rammeaftalen er i forhold til rådgiveren ikke eksklusiv. Vejdirektoratet kan således i konkrete situationer vælge at indgå rådgiveraftale med rådgivere, der ikke har en rammeaftale. Niels Juels Gade København EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af TILDELING AF KONKRETE OPGAVER (REKVISITIONER) Brug af denne rammeaftale forudsætter afholdelse af miniudbud, hvor de rådgivere, der er indgået rammeaftale med, får mulighed for at give tilbud på den konkrete opgave. Ved miniudbud vil Vejdirektoratet følge nedenstående procedure: Vejdirektoratet fremsender pr. en opfordring til at give tilbud indeholdende: o Oplysninger om delaftale/fagområde. o Adresse på det kontor, hvor opgaverne skal løses. o Oplysninger om forventede arbejdsopgaver, aftaleperiode og belastningsgrad. o Krav til medarbejderkategori og kompetencer (faglige kvalifikationer og erfaring), herunder eventuel uddybning af hvad Vejdirektoratet lægger vægt på i forbindelse med tilbudsevalueringen. o Oplysning om vægtning og bedømmelsesinterval (jf. afsnit 2.1). o Tilbudsfrist (min. 5 arbejdsdage), frist for spørgsmål og rettelsesblade samt e- mailadresse, som tilbud skal fremsendes til. Rådgiveren giver snarest muligt fra modtagelse af ovennævnte opfordring meddelelse til Vejdirektoratet pr. , hvis rådgiveren ikke ser sig i stand til at deltage i miniudbuddet Rådgiverens tilbud fremsendes pr. inden den oplyste tilbudsfrist. Tilbuddet skal indeholde: o Timepriser for den/de tilbudte personer. De tilbudte timepriser må ikke være højere end de i rammeaftalen anførte timepriser. Dette gælder dog ikke opgaver, der planlægges udført som natarbejde. Såfremt opgaver planlægges udført som natarbejde helt eller delvist vil det fremgå af det konkrete miniudbud, og der afgives timepriser på basis af de beskrevne forudsætninger. o CV med oplysninger om navn, alder, anciennitet, kompetencer og erfaring for hver af den/de tilbudte personer, max. 3 sider. CV er skal være udfærdiget på dansk, med mindre andet er angivet af Vejdirektoratet. o Oplysninger om muligt opstartstidspunkt og ugentlig arbejdstid. Vejdirektoratet vurderer tilbuddene og tildeler rådgiveraftalen til den, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. tildelingsmodellen i afsnit 2.1. I forbindelse med evalueringen gennemføres evt. et personligt interview med hver af de tilbudte personer. Tilbud på miniudbud skal vedstås i 30 kalenderdage. 2.1 Tildelingsmodel Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier: Underkriterium Vægtning A Timepris % B Kompetencer %

3 3 af 14 Vægtningen for det konkrete miniudbud fastlægges på baggrund af en vurdering af den konkrete opgave. Vægtningen vil fremgå af miniudbuddet, således at den er kendt for tilbudsgiver forud for afgivelse af tilbud. Hvert underkriterium bedømmes ud fra en karakterskala, jf. nedenstående. Summen af de vægtede karakterer for de enkelte underkriterier udgør den samlede karakter. Den samlede karakter kan blive maksimalt 10. Bedømmelse af underkriterium A Pris: Laveste tilbud tildeles karakteren 10. Et tilbud, der er <X> kr. over laveste pris tildeles karakteren 0. De øvrige tilbudskarakterer findes ved retlinet interpolation og ekstrapolation. Tilbud, der ligger højere end kr. <X> kr. over laveste pris tildeles negativ karakter. <X> angivet i kr. er bedømmelsesintervallet. Bedømmelse af underkriterium B Kompetencer: Ved bedømmelse af kvalitative underkriterier anvendes en 11-trins karakterskala fra 0 til 10. Bedømmelsen sker iht. følgende karakterskala: Karakter 10 Beskrivelse Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser Gives for tilbud med god opfyldelse af underkriteriet 6 5 Gives for tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 3 Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (underkriteriet lige netop opfyldt) Mellemliggende karakterer finder anvendelse til at udtrykke nuancer i forhold til ovenstående definition af skalaen. Ved bedømmelse af underkriterium B lægges der vægt på: Der lægges vægt på, at den tilbudte medarbejder har relevante kompetencer og erfaringer i forhold til den udbudte opgave. Om den tilbudte medarbejder er ansat på fuld tid eller er på nedsat tid.

4 4 af RÅDGIVERENS YDELSER Rådgiveren skal stille konsulenter til rådighed for Vejdirektoratet til gennemførelse af rådgivnings- og projekteringsopgaver på det af Vejdirektoratets kontorer, som er angivet i det enkelte miniudbud. Konsulenternes virke Rådgiveren skal sikre, at den tilbudte konsulent repræsenterer Vejdirektoratet loyalt og på en måde, der bidrager til at opretholde et positivt og respekteret omdømme i forhold til Vejdirektoratets kunder, opdragsgivere og samarbejdspartnere, og vedkommende skal i alle forhold præsentere sig som repræsentant for Vejdirektoratet. Konsulenter som giver anledning til berettiget kritik, kan af Vejdirektoratet kræves fjernet og erstattet. Arbejdstid og ferie Den ugentlige arbejdstid er som udgangspunkt 37 timer excl. frokost og excl. transporttid til og fra Vejdirektoratets kontor. Anden ugentlig arbejdstid kan efter gensidig overenskomst aftales, ligesom Vejdirektoratet i nogle tilfælde kan være fleksible med hjemmearbejdsordninger. Afholdelse af ferie skal ske efter aftale med konsulentens nærmeste leder i Vejdirektoratet, hvilket typisk er afdelingslederen i den afdeling, som konsulenten er tilknyttet. Øvrige forhold Konsulenter bør som udgangspunkt have internetopkobling på deres bopæl, således at de har mulighed for at koble sig på Vejdirektoratets netværk hjemmefra. Udgifter til internetopkobling og datatrafik kan ikke faktureres til Vejdirektoratet. Med mindre andet er angivet i miniudbuddet forventes det, at de tilbudte konsulenter taler og skriver flydende dansk. Derudover vil det i nogle tilfælde være et krav, at vedkommende mestrer engelsk eller et andet sprog på et niveau, der vil være nærmere defineret i miniudbuddet. 3.1 Delaftaler I relation til uddannelse, viden og erfaring, har Vejdirektoratet følgende krav og ønsker til konsulenternes faglige profiler inden for de enkelte fagområder. Den enkelte konsulents faglige profil skal dog ikke opfylde alle krav, idet kravene i relation til de konkrete opgaver vil fremgå af miniudbuddene. Generelle krav og ønsker vedr. alle delaftaler/fagområder Konsulenten skal være velformuleret i dansk skrift og tale Konsulenten bør have erfaring med kvalitetsstyring Konsulenten skal have gode samarbejdsevner og evne at indgå i en projektgruppe, så der etableres et godt samarbejde med leder og øvrige samarbejdsparter Det vil være ønskeligt, at konsulenten har erfaring med motorvejsprojekter Ved indgåelse af rammeaftalen slettes de delaftaler, som den pågældende rådgiver ikke får tildelt.

5 5 af 14 Delaftale 1. Projekt- og fagprojektledelse Teknisk administrativ medarbejder: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer eller tilsvarende mellemlang uddannelse Gerne erfaring med offentlig sagsbehandling Projektleder og fagprojektleder: Krav til den faglige profil: Videregående uddannelse som ingeniør, landinspektør eller lign. med relevant erfaring, gerne suppleret med en projektlederuddannelse eller kursus i projektledelse. Erfaring med projektledelse Erfaring med projekteringsledelse. Ved fagprojektledelse forstås projekteringsledelse af en nærmere defineret del af et anlægsprojekt. Erfaring med styring af og opfølgning på økonomi, tid og kvalitet.(ebm) Gerne erfaring med offentlig sagsbehandling Gerne erfaring med anlægsentreprisers tekniske, økonomiske og juridiske aspekter Gerne erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale i henhold til Vejreglernes udbudsforskrifter Gerne god til engelsk i skrift og tale Skal selvstændigt, i dialog med involverede medarbejdere, kunne varetage ledelse af et anlægsprojekt eller projekteringsleverancer i anlægsprojekter, herunder skabe og bevare overblik over det samlede projekt eller projektleverance. Skal kunne motivere og lede en projektgruppe og evne at koordinere samarbejde og leverancer mellem forskellige fagteams og mellem interne medarbejdere og eksterne rådgivere. I nogle tilfælde vil det være et krav, at vedkommende kan mestre engelsk på et forhandlingsniveau. Dette vil i såfald være angivet i det enkelte miniudbud. Delaftale 2. Geometrisk vejprojektering Teknisk designer: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, anlægstekniker eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal være øvet bruger af systemet MicroStation til bearbejdning af vejprojekter i 3D Ingeniør: Uddannelse som ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant projekteringserfaring Skal efter kort tids oplæring i brug af Vejdirektoratets vejprojekterings-systemet (MX eller Open Road) kunne bruge dette til geometrisk vejprojektering af alle typer vejprojekter

6 6 af 14 Skal kunne varetage opgavehåndteringen af vejprojekter iht. Vejdirektoratets Kvalitetsstyringssystem Skal have erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale i henhold til Vejreglernes udbudsforskrifter og også gerne Vejdirektoratets paradigmesæt Skal selvstændigt - i dialog med involverede medarbejdere - kunne varetage sagsbehandlingen for alle typer vejprojekter Skal selvstændigt kunne foreslå og argumentere for vej- og trafiktekniske løsninger på alle detaljeringsniveauer og i alle typer vejprojekter Delaftale 3. Vejafvanding Teknisk designer: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, anlægstekniker eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal kunne anvende tegnesystemet MicroStation til bearbejdning af afvandingsprojekter og Vejvand til bearbejdning af vejanlæggets interne afvanding Afvandingsingeniør: Uddannelse som ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant erfaring i projektering af vejafvanding Skal selvstændigt kunne arbejde med skitse- og detailprojektering af såvel det interne som det eksterne afvandingssystem i forskellige typer af vejprojekter og have kendskab til de myndighedstilladelser som danner rammen herfor Bør kunne foretage afvandingsprojektering via et eller flere af projekteringssystemerne Storm and Sanitary, MX-Drainage eller Vejvand Skal selvstændigt kunne beskrive og argumentere for specielle afvandingstekniske løsninger på alle detaljeringsniveauer Skal have erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale i henhold til Vejreglernes udbudsforskrifter og Vejdirektoratets paradigmesæt Delaftale 4. Vejvisning Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, ingeniør eller anden tilsvarende mellemlang eller lang uddannelse Skal have erfaring i udarbejdelse af vejvisningsprojekter Gerne erfaring i anvendelse af programmet Mikroskilt Delaftale 5. Miljø og natur Teknisk designer:

7 7 af 14 Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, anlægstekniker eller tilsvarende mellemlang uddannelse Gerne øvet bruger af systemet MicroStation til bearbejdning af projekter i 3D samt erfaring med GIS-mapinfo Miljøkonsulent: Uddannelse som cand.scient., ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant miljøerfaring Miljøhensyn og projektledelse i forbindelse med planlægningsopgaver (miljøvurderinger mv.) Gennemførelse af myndighedsarbejde i relation til natur og miljøopgaver i forbindelse med store og små anlægs- og driftsopgaver mv. Indhentning af viden og formidling i form af udarbejdelse af analyser og rapporter mv. Opgaverne omfatter også natur og miljøundersøgelser, projektledelse, styring af rådgivere Udarbejdelse af analyser og rapporter Delaftale 6. Geoteknik Geotekniker: Uddannelse som ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant geoteknisk erfaring Skal selvstændigt kunne arbejde med opgaver inden for geoteknik Skal selvstændigt kunne gennemføre og styre udbud af geoteknikopgaver til rådgiver, herunder både borearbejde og rapporteringsarbejde Skal kunne håndtere spørgsmål fra rådgivere, projekterende og entreprenør vedr. geotekniske problemstillinger Skal kunne beskrive og argumentere for specielle geotekniske løsninger på alle detaljeringsniveauer Skal have erfaring med geoteknisk rådgivning i forbindelse med vej- og broanlæg. Delaftale 7. Trafikafvikling Teknisk designer: Uddannelse som teknisk designer, anlægstekniker eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal kunne anvende tegnesystemet MicroStation til bearbejdning af vejprojekter i 3D Skal kunne udføre vejtilsyn i forbindelse med trafikafvikling i anlægsperioden Konsulent til trafikafvikling: Uddannelse som ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant trafikafviklingsmæssig erfaring

8 8 af 14 Skal kunne planlægge anlægsprojekter og udarbejde afmærkningsprojekt for trafikafvikling i anlægsperioden Skal kunne udføre vejtilsyn i forbindelse med trafikafvikling i anlægsperioden Skal være øvet bruger af systemet MicroStation til bearbejdning af vejprojekter i 3D Konsulent til myndighedsbehandling: Uddannelse som ingeniør, landinspektør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant kendskab til sagsbehandling af myndighedsopgaver, blandt andet i forhold til forvaltnings- og offentlighedslove Gerne med kendskab til Vejman.dk Skal kunne udføre vejtilsyn i forbindelse med trafikafvikling i anlægsperioden Delaftale 8. Broer og bygværker Bygværkskonsulent: Uddannelse som bygningsingeniør Skal have relevant erfaring med: Arbejde med brodesign, herunder statiske beregninger Geoteknik i tilknytning til bygværker Jordarbejde og afvanding i forbindelse med bygværker Støbestillads og form Betonteknologi Betonstøbning, herunder armeringsforhold Fugtisolering og belægningsarbejde Stål og overfladebehandling deraf Drift og vedligeholdsplaner Delaftale 9. Befæstelser Befæstelseskonsulent: Uddannelse som ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant materieleteknologisk erfaring Skal have viden og erfaring med materialer og opbygning af vejkassen Skal have indgående viden inden for Vejreglernes Udbudsforskrifter om befæstelser Skal have indgående viden om dimensioneringsprogrammet MMOPP Skal have indsigt i og kunne udarbejde et udbudsmateriale i relation til befæstelser

9 9 af 14 Delaftale 10. IT-support og tilpasning (Bentley-produkter) vest (Skanderborg) Opgaverne vil skulle løses fra Vejdirektoratets kontor i Skanderborg. Teknisk designer: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, anlægstekniker, kort og landmålingstekniker eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal være øvet bruger af MicroStation til bearbejdning af 3D-data Skal være øvet bruger af GIS, anvendelse af databaser og håndtering af data. Skal have gode formuleringsevner i forhold til brugersupport. Landinspektør, it-ingeniør, eller tilsvarende: Uddannelse som landinspektør, ingeniør eller tilsvarende længere (akademisk) uddannelse med relevant it- og databaseerfaring. Skal have erfaring med Bentley produkter, primært MicroStation, men gerne GIS, ProjectWise, og Open Road, samt tilknytning til Oracle database. Skal have erfaring med brugertilpasning, brugersupport og datadrift. Skal have gode evner til dokumentation af IT-programmer. Delaftale 11. Arealerhvervelse vest (Skanderborg) Opgaverne vil skulle løses fra Vejdirektoratets kontor i Skanderborg. Teknisk designer til udarbejdelse af arealerhvervelsesmateriale og ledningsplaner: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, anlægstekniker, kort- og landmålingstekniker, eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal være øvet bruger af MicroStation til udarbejdelse af besigtigelsesplaner, ekspropriationsplaner og ledningsplaner. Skal have kendskab til matrikulær sagsbehandling og ejendomsdannelse Teknisk designer til projektassistance ved arealerhvervelse: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, kort- og landmålingstekniker, eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal have kendskab til matrikulær sagsbehandling og ejendomsdannelse

10 10 af 14 Ejendomsadministrator (Afregnes som medarbejderkategori Teknisk designer eller lign.): Uddannelse som ejendomsadministrator eller tilsvarende uddannelse Har erfaring med udlejning og administration af ejendomme Har eventuel erfaring med salg af ejendomme og arealer Landinspektør: Uddannelse som landinspektør eller tilsvarende uddannelse Skal have juridisk viden vedr. fast ejendom og indgående kendskab til matrikulære sagsbehandling og ejendomsdannelse Skal have erfaring inden for arealforvaltning og selvstændigt kunne forestå ejendoms- og naboretlig sagsbehandling Skal selvstændigt kunne forestå besigtigelses- og ekspropriationsforretninger Skal have flair for at tale med borgere og lodsejere Skal være erfaren bruger af kontorprogrammer som MS Office Skal have erfaring med budgetlægning og styring samt med opgave-/projektledelse Skal løbende kunne fungere som vejleder/coach for mindre erfarne kollegaer Kan have erfaring med jordfordeling Kan have erfaring med taksation Kan have erfaring med omlægning af fremmede ledninger i forbindelse med strækningsanlæg Delaftale 12. Arealerhvervelse øst (Hovedstadsområdet) Opgaverne vil skulle løses fra Vejdirektoratets kontorer i hovedstadsområdet. Teknisk designer til projektassistance ved arealerhvervelse: Uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, kort- og landmålingstekniker, eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal have kendskab til matrikulær sagsbehandling og ejendomsdannelse Landinspektør: Uddannelse som landinspektør eller tilsvarende uddannelse Skal have juridisk viden vedr. fast ejendom og indgående kendskab til matrikulære sagsbehandling og ejendomsdannelse Skal have erfaring inden for arealforvaltning og selvstændigt kunne forestå ejendoms- og naboretlig sagsbehandling

11 11 af 14 Skal selvstændigt kunne forestå besigtigelses- og ekspropriationsforretninger Skal have flair for at tale med borgere og lodsejere Skal være erfaren bruger af kontorprogrammer som MS Office Skal have erfaring med budgetlægning og styring samt med opgave-/projektledelse Skal løbende kunne fungere som vejleder/coach for mindre erfarne kollegaer Kan have erfaring med jordfordeling Kan have erfaring med taksation Kan have erfaring med omlægning af fremmede ledninger i forbindelse med strækningsanlæg Delaftale 13. Kortlægning og landmåling vest (Skanderborg) Opgaverne vil skulle løses fra Vejdirektoratets kontor i Skanderborg. Teknisk designer: Uddannelse som kort- og landmålingstekniker, teknisk assistent, teknisk designer, anlægsteknik eller tilsvarende mellemlang uddannelse Skal have godt kendskab til GIS og kartografi Skal være øvet bruger af MicroStation. Skal selvstændigt kunne bearbejde geodata og håndtere geodata i Oracle-database Landinspektør: Uddannelse som landinspektør eller tilsvarende uddannelse Skal have kendskab til landmåling, fotogrammeretri og laserscanning Skal have godt kendskab til GIS og kartografi Skal have erfaring med budgetlægning og styring samt med opgave-/projektledelse Skal selvstændigt kunne forestå forhandling med rådgivningsfirmaer om vilkår og betingelse i forbindelse med bestilling af opmålingsopgaver. 4. AFTALEGRUNDLAGET Aftalegrundlag er i prioriteret rækkefølge: a) Nærværende aftale. b) Rådgiverens tilbud, inkl. tilbudsliste (TBL). c) Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen. d) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), november e) Særlige betingelser for rådgivning (SBR), december SBR indeholder supplerende, særlige bestemmelser til ABR89, som er tilgængelig på:

12 12 af 14 Følgende indgår i aftalegrundlaget til orientering. a) Paradigme for rekvisition, november b) Paradigme for miniudbud, november VEJDIREKTORATETS YDELSER Vejdirektoratet har ledelsesansvaret for konsulentens ressourceanvendelse på Vejdirektoratets kontorer. Vejdirektoratet stiller vederlagsfrit kontorfaciliteter, It-udstyr og It-programmer mv. til rådighed for konsulenten. Vejdirektoratets eventuelle ydelser i øvrigt fremgår af den for den enkelte opgave udarbejdede rekvisition. 6. PARTERNES MEDARBEJDERE Opgaveansvarlig hos Vejdirektoratet Opgaveansvarlig hos Vejdirektoratet er:. med hvem bindende aftaler kan indgås inden for aftalens rammer. I forbindelse med de enkelte rekvisitionsaftaler, vil den opgaveansvarlige med hvem bindende aftaler kan indgås, være angivet i miniudbuddet eller på selve rekvisitionsaftalen. Projektansvarlig hos rådgiveren Der skal angives én projektansvarlig hos rådgiver. Projektansvarlig hos rådgiveren er: <Her anføres medarbejderens stillingsbetegnelse, navn og adresse> 7. BUDGET Budgettet (budgetrammen) for de enkelte opgaver vil fremgå af rekvisitionen. 8. TIDSFRISTER Tidsfrister vil fremgå af rekvisitionen.

13 13 af AFREGNING Afregning sker efter medgået tid, til den timepris som er aftalt i rekvisitionen. Den timepris, der er tilbudt ved gennemførelse af miniudbuddet, er bindende for hele rekvisitionens aftaleperiode for den pågældende medarbejder, bortset fra prisregulering. Medarbejderen kan således ikke flytte til en højere medarbejderkategori. Konsulenten fører en timeseddel på månedsbasis i henhold til Vejdirektoratets anvisninger. Ved eventuelt overarbejde betales samme timepris som ved arbejde inden for normal arbejdstid. Overarbejde må kun udføres efter forudgående aftale med Vejdirektoratet. Transport til og fra Vejdirektoratets kontor Tidsforbrug og omkostninger i forbindelse med transport til og fra Vejdirektoratets kontor honoreres ikke af Vejdirektoratet. Udlæg i forbindelse med løsning af opgaver Vejdirektoratet dækker de udgifter som konsulenten har i forbindelse med udførelse af opgaverne, herunder f.eks. omkostninger til transport i arbejdstiden. Udlæg refunderes uden tillæg. Befordringsudlæg, udover transport til og fra Vejdirektoratets kontor, refunderes iht. Statens gældende sats for erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse. Efteruddannelse og personalemæssige aktiviteter Såfremt Vejdirektoratet tager initiativ til efteruddannelses- eller personalemæssige aktiviteter for konsulenten, dækker Vejdirektoratet kursusafgiften og evt. rejseomkostninger. Derimod dækker Vejdirektoratet ikke medgået tid til disse aktiviteter. Aktiviteterne vil således være et tilbud til konsulenten som skal aftales med moderfirmaet. Sådanne aktiviteter forventes på årsbasis at have et omfang, der svarer til ca. 40 timer. Såfremt alle parter (konsulenten, moderfirmaet og Vejdirektoratet) har interesse i en særlig efteruddannelsesaktivitet for konsulenten, kan der indgås aftale om fordeling af omkostningerne. Dog kan medgået tid hertil ikke faktureres til Vejdirektoratet. 10. ANSVAR Rådgiverens ansvar begrænses til kr FORSIKRING Der stilles ikke krav til rådgiverens forsikring.

14 14 af SUPPLERENDE BESTEMMELSER 12.1 Kontrakt uden virkning Hvis Klagenævnet for Udbud eller en domstol fastslår, at kontrakten er uden virkning, kan Vejdirektoratet bringe aftalen til ophør i overensstemmelse med afgørelsen. I tilfælde heraf kan rådgiveren ikke over for Vejdirektoratet rejse krav om erstatning eller krav på anden form for godtgørelse som følge af kontraktens ophør In-house konsulenters habilitet ved håndtering af tilbud Vejdirektoratet ønsker ikke at udelukke konsulenters moderfirma fra at afgive tilbud på projekter, som konsulenten er tilknyttet. Når der er tale om udbud, hvor moderfirmaet kunne tænkes at byde, tilrettelægges arbejdet derfor således, at: 1. Konsulenten indgår ikke i fastlæggelse af tildelingskriterier og tildelingsmodel. 2. Konsulenten indgår ikke i evaluering af indkomne tilbud. 3. At konsulenten kun får kendskab til forhold, som offentliggøres i udbudsprocessen, således at det sikres, at alle bydende byder på et ensartet grundlag. I relation til de relevante udbud registreres det løbende, hvilke arbejdsopgaver konsulenten har, og hvilke dokumenter konsulenten er med til at udarbejde 13. BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Oversigt over indgåede rammeaftaler om in-house konsulenter og tilhørende delaftaler. (Udarbejdes efter tildeling med angivelse af de konkrete rådgivere og de delaftaler, deres rammeaftale omfatter. Se principoversigt i BUT, afsnit 2) 14. UNDERSKRIFTER For Vejdirektoratet: For rådgiveren: København, den <sted>, den <navn> <navn> <titel> <titel> <navn> <navn> <titel> <titel>

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

OVERSÆTTELSE - ENGELSK

OVERSÆTTELSE - ENGELSK UDKAST TIL RAMMEAFTALE OVERSÆTTELSE - ENGELSK MARTS 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 72443130 RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND, OVERSÆTTELSE-ENGELSK

Læs mere

RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING

RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244

Læs mere

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014 Rammeaftale Entreprise AD-AG.R03 Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. oktober 2014 14292-3 Svend Elgaard

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RAMMEAFTALER. Planlægning af mindre anlæg MARTS 2014

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RAMMEAFTALER. Planlægning af mindre anlæg MARTS 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RAMMEAFTALER Planlægning af mindre anlæg MARTS 2014 2 af 16 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. rådgivning 93200.R01. Storstrømsbroen, hovedrådgivning. Sjælland (Masnedø) og Falster. august 2013.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. rådgivning 93200.R01. Storstrømsbroen, hovedrådgivning. Sjælland (Masnedø) og Falster. august 2013. Tilbuds- og afregningsgrundlag rådgivning 93200.R01 Storstrømsbroen, hovedrådgivning Sjælland (Masnedø) og Falster august 2013 Bilag C DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juli 2013 Erik Stoklund Larsen

Læs mere

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning 89800 Jernbanebro over Vejle Fjord Oktober 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2013 13/16532- Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

Aftale om rådgivning og bistand vedrørende ITsystem til modtagelse af 112 alarmer

Aftale om rådgivning og bistand vedrørende ITsystem til modtagelse af 112 alarmer Dato 12. september 2014 Sagsbehandler Henrik Friis Mail hf@vd.dk Telefon 3341 3390 Dokument 13/10341-6 Side 1/5 Aftale om rådgivning og bistand vedrørende ITsystem til modtagelse af 112 alarmer SAP OPGAVENR.

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Bilag 4 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser AD-AG.R13. Rammeaftale om støjberegningsydelser. December 2015

Udbudsbetingelser AD-AG.R13. Rammeaftale om støjberegningsydelser. December 2015 Udbudsbetingelser AD-AG.R13 Rammeaftale om støjberegningsydelser December 2015 2 af 10 Indhold AD-AG.R13 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering...

Læs mere

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013 aftale rådgivning ANL-ANA-R08 RTK-TJENESTE I VEJDIREKTORATET 2014-2015 oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.09.2013 13/18051-4 Lars Busk Jensen lbje@vd.dk 2252 1200 AFTALE OM RÅDGIVNING

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014 Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet September 2014 2 af 5 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE LKB RAMMEAFTALE NR. REKVISITION

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Bestemmelser om miniudbud. Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Bestemmelser om miniudbud. Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om miniudbud Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM MINIUDBUD 3 1 TILDELING AF RÅDGIVERAFTALER 3 1.1 Vurderingsmodel 4 2 BESTEMMELSER OM MINIUDBUD

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE JERNBANEBRO OVER VEJLE FJORD - SKITSEPROJEKTERING I FORBINDELSE MED VVM (PLA-PA.R002)

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE JERNBANEBRO OVER VEJLE FJORD - SKITSEPROJEKTERING I FORBINDELSE MED VVM (PLA-PA.R002) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE JERNBANEBRO OVER VEJLE FJORD

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H06026.R02 Brorådgivning H060 Østjyske Motorvej TSA 56 b Hatting, Horsens Maj 2016 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rådgivning vedr. tilsyn med bygværker

Rådgivning vedr. tilsyn med bygværker Rådgivning vedr. tilsyn med bygværker 1 af 20 Rådgivning vedr. tilsyn med bygværker 2 af 20 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud... 4 3.1.

Læs mere

ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN HOVEDRÅDGIVER RÅDGIVERAFTALE

ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN HOVEDRÅDGIVER RÅDGIVERAFTALE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244 3750 ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN HOVEDRÅDGIVER RÅDGIVERAFTALE BILAG F SAP OPGAVENR.

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014 UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE Brugerundersøgelser AUGUST 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER Sine Dyreborg 20-08-2014 MAIL sjl@vd.dk TELEFON 7244 3408 UDKAST TIL RAMMEAFTALE RAMMEAFTALE BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital.

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. Sag: Virksomhedens navn: Opgavens navn: Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. 1. Parterne: I det følgende kaldet Klienten og medundertegnede: I det følgende kaldet

Læs mere

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1 ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. september 2013 13/12943-11 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud 93200.R01 STORSTRØMSBROEN,

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

REKVISITION <Årstal-Løbenr.> AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

REKVISITION <Årstal-Løbenr.> AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter Dato 25. januar 2017 Sagsbehandler Jørn Andreas Kristensen Mail jkris@vd.dk Telefon +45 7244 2245 Dokument 16/14990-3 Side 1/9 REKVISITION AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) VD.R004 Rammeaftale om rekruttering Oktober 2016 Dokumentnr. 16/08545 2 af 11 Indhold VD.R004 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment...

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

RAMMEAFTALER TVÆRGÅENDE MANAGEMENTYDELSER (LOHR)

RAMMEAFTALER TVÆRGÅENDE MANAGEMENTYDELSER (LOHR) RAMMEAFTALER TVÆRGÅENDE MANAGEMENTYDELSER (LOHR) (LEDELSE, ORGANISATIONSUDVIKLING OG VISSE HR YDELSER) BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) AUGUST 2011 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Klapbroer" Rettelsesblad nr. ME-KB-2+3 Tidligere

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

SKABELON FOR OPFORDRINGSSKRIVELSE IFM. GENÅBNING AF KONKURREN- CEN (MINIUDBUD)

SKABELON FOR OPFORDRINGSSKRIVELSE IFM. GENÅBNING AF KONKURREN- CEN (MINIUDBUD) SKABELON FOR OPFORDRINGSSKRIVELSE IFM. GENÅBNING AF KONKURREN- CEN (MINIUDBUD) Bygherren afholder miniudbud i overensstemmelse med punkt 5.1 i den indgåede rammeaftale af dato 2017 mellem Rådgiveren og

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 1-4 Kontraktbilag 2

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 1-4 Kontraktbilag 2 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving 1-4 Kontraktbilag 2 Tilbudte medarbejdere Vejledning til Tilbudsgivere: I nærværende Kontraktbilag skal Tilbudsgiver

Læs mere

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014 BUT Udbud AD-AG.R04 Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft November 2014 2 af 6 Indhold AD-AG.R04 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2.

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Tilbudsgiver skal stille de i tilbuddet anførte personer og medarbejdere til rådighed for udførelsen af opgaven.

Tilbudsgiver skal stille de i tilbuddet anførte personer og medarbejdere til rådighed for udførelsen af opgaven. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. september 2013 13/13188 UB/PBX ub@vd.dk 7244 3457 RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND LYSTEKNISKE UNDERSØGELSER PÅ STATSVEJE I DANMARK SAP OPGAVENR. DRI-NORDUDST

Læs mere

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand.

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. Region Midtjylland 15. Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Organisering... 5 3. Rammeaftalerne... 6 3.1. Generelt... 6 3.2. Miniudbud... 6 3.3.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015 Indstilling Valg af totalrådgiver Rebild Kommune Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev 17. december 2015 Side 2 af 10 Forord I forbindelse med indgåelse af totalrådgivningsaftale vedrørende

Læs mere

RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013

RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013 RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16-04-2013 Rammeaftale RAMMEAFTALE Levering og montering af vejvisningstavler i

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Servicering af glatføremålerstationer Maj 2016 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 2 1. Alment...

Læs mere

Kvalitet som tildelingskriterium

Kvalitet som tildelingskriterium Kvalitet som tildelingskriterium Kvalitet som tildelingskriterium Tildeling er kompliceret og ressourcekrævende Et vigtigt punkt for den efterfølgende byggeproces Tendens til at tildele på laveste pris

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (KirstenThorup, Palle Skaarup) 14. december 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (KirstenThorup, Palle Skaarup) 14. december 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-14164 (KirstenThorup, Palle Skaarup) 14. december 2016 K E N D E L S E Winkler Engineering v/ Mogens Winkler (advokat Thomas Vang Christensen, Hillerød) mod Vejdirektoratet

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 5 Kontraktbilag 2

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 5 Kontraktbilag 2 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 5 Kontraktbilag 2 Tilbudte medarbejdere Vejledning til Tilbudsgivere: I nærværende Kontraktbilag skal Tilbudsgiver

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Forkortelser i Retningslinjer og Paradigmer (Anlægsprojekter)

Forkortelser i Retningslinjer og Paradigmer (Anlægsprojekter) Dato 12. september 2014 Sagsbehandler Kirsten Helboe Jørgensen Mail khj@vd.dk Telefon 7244 2453 Dokument 13/23447 Side 1/5 r i Retningslinjer og Paradigmer (Anlægsprojekter) Listen indeholder forkortelser

Læs mere

Tilbudsevalueringen har vist at pakkerne/delaftalen tildeles følgende:

Tilbudsevalueringen har vist at pakkerne/delaftalen tildeles følgende: Den 15. november 2012 Vejdirektoratet Rådgivning for Vejdirektoratets Store Bygværker Notat vedr. vurdering af bud 1. KONKLUSION Tilbudsevalueringen har vist at pakkerne/delaftalen tildeles følgende: Pakke

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD. Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD. Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 3 BILAG 4 - Undertegnede tilbudsgiver tilbyder hermed på de i "Rammeaftale

Læs mere

Vejdirektoratet Intern Service Niels Juels Gade 13 Postboks København K

Vejdirektoratet Intern Service Niels Juels Gade 13 Postboks København K 1 Orientering 1.1 Ordregiver Opgaven rekvireres af: Vejdirektoratet Intern Service Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan findes på: www.vejdirektoratet.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Trafikledelsessystemer" Rettelsesblad nr. ME-TL-4

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1. Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale

Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1. Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1 Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 2 Indhold 1. Aftalens parter... 3 2. Projektledelse... 3 3. Aftalegrundlaget...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. november 2014 14/14216 JP/BT UDBUDSBETINGELSER for Udbud af tjenesteydelseskoncession etablering, drift, vedligehold og finansiering af el-ladestandere på rastepladser

Læs mere