Fem boligorganisationer og Slagelse Kommune Sammen sætter vi kurs for bæredygtige boligområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fem boligorganisationer og Slagelse Kommune Sammen sætter vi kurs for bæredygtige boligområder"

Transkript

1 Beretning

2 1 Indhold Indledning punktsanalysen et fælles udgangspunkt... 3 Årlige opfølgninger... 3 Beretningen for Sekstanten... 4 Sekstantens sekretariat... 5 Aktiviteter Økonomirådgivningen... 8 Motalavej Uddrag af 0-punktsanalysen Fakta om den boligsociale helhedsplan: 5M Mennesker på Motalavej Målopfyldelse Oasen Uddrag af 0-punktsanalysen Fakta om den boligsociale helhedsplan: Oasen Målopfyldelse Skælskør Uddrag af 0-punktsanalysen Fakta om den boligsociale helhedsplan: På spring for fremtiden Målopfyldelse Sydbyen Uddrag af 0-punktsanalysen Fakta om den boligsociale helhedsplan: Udvikling i Fællesskab Målopfyldelse

3 2 Indledning Denne beretning er den første samlede formidling af resultater i Sekstanten, økonomirådgivningen og de fire boligsociale helhedsplaner. Netop målfastsættelse, dokumentation og formidling er en hovedopgave for Sekstanten, der er et fælles sekretariat for de fire boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune: Den boligsociale helhedsplan for Motalavej: 5M Mennesker på Motalavej Den boligsociale helhedsplan for Ringparken og Schackenborgvænge: Oasen Den boligsociale helhedsplan for Skælskør: På spring for fremtiden Den boligsociale helhedsplan for Sydbyen: Udvikling i Fællesskab. De fire boligsociale helhedsplaner er etableret i dialog med og støtte fra Landsbyggefonden, Slagelse kommune og boligorganisationerne. I lovgrundlaget er der fokus på en målrettet indsats i forhold til at sikre, at flere fra de udsatte boligområder er i uddannelse eller arbejde. Hovedvægten i den boligsociale indsats i helhedsplanerne er derfor lagt inden for områderne: Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv På disse områder er der etableret et bredt samarbejde med Slagelse Kommune og for Motalavej og Ringparken/Schackenborgvænge desuden et partnerskab med politiet. Alle fire helhedsplaner gennemfører desuden indsatser inden for områderne: Beboernetværk, inddragelse og demokrati Sundhed Image og kommunikation Indsats med klare mål, der kan følges De overordnede mål for den boligsociale indsats er: Bedre livsbetingelser o Højere uddannelsesniveau o Højere gennemsnitligt indtægtsniveau Højere tryghed o Mindre kriminalitet LBF har i foråret 2014 udmeldt målopfyldelsesskema, hvor målene skal opsættes i faste indsatskategorier og succesparametre. Her er både mål for selve indsatsen eksempelvis omfanget af aktiviteter og antallet af deltagere som helhedsplannerne dokumenterer i logbøger, og for effekten f.eks. i form af nedsat antal hærværksepisoder eller stigning i ventelisterne. For hver enkelt helhedsplan er der udarbejdet et målopfyldelsesskema, som bruges til indberetninger til Landsbyggefonden (LBF). Målene er opstillet med udgangspunkt i den indsats, som styregruppen har fastlagt i helhedsplanen. Da indsatskategorier og succesparametre er udmeldt efter, vi har udviklet helhedsplanerne, har det i nogle tilfælde været svært at tilpasse opgørelsesform til indsats. Den efterfølgende opgørelse viser, at det på en række punkter vil være nødvendigt, at ændre opgørelsesform og/eller succes paramter.

4 3 0-punktsanalysen et fælles udgangspunkt Styregruppen for Sekstanten har i juni 2014 godkendt, hvilke parametre der skal følges for at beskrive udviklingen i områderne. I samarbejde med Slagelse Kommune har Sekstanten i december 2014 udgivet 0-punktsanalyse for de fire boligområder, som giver et øjebliksbillede af boligområderne og deres bebeboere. Disse oplysninger er indsamlet gennem: boligorganisationernes årsregnskaber, årlige opgørelser fra Danmarks Statistik (BL-tal), LBFs opgørelse over tomgang, optællinger fra Slagelse Kommune og beredskab særkørsel fra Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU) Desuden er der i forbindelse med 0-punktsanalysen gennemført en tryghedsundersøgelse, hvor studerende har ringet på hos alle beboere i hver tredje opgang. Denne undersøgelse gentages ved de boligsociale helhedsplaners afslutning. Årlige opfølgninger Udviklingen i de boligsociale indsatsområder beskrives i to årlige udgivelser: Statusnotat, som udarbejdes i maj måned til drøftelse på styregruppens møde i juni og efterfølgende fremlæggelse for byrådet og boligorganisationernes bestyrelser. 0-Punktsanalysen danner baggrund for en opfølgning på den generelle udvikling i boligområderne, enkeltvis, på tværs og set i forhold til Slagelse Kommune samlet. Beretningen, som normalt vil udkomme i februar, er en opsamling af indsatsen i det forgangne år, primært gennem de opnåede resultater i målopfyldelsesskemaerne. Beretningen for 2014 Da en del af resultaterne i målopfyldelsesskemaerne kommer fra den årlige opfølgning i maj, vil en del af målene i denne første beretning være udeladt eller stå som 0. De resultater, der beskrives i denne beretning, er derfor primært baseret på de boligsociale helhedsplaners egen dokumentation i form af logbøger. Såfremt I ønsker yderligere oplysninger om mål og målopfyldelse er I velkomne til at kontakte Sekstanten.

5 4 Sekstanten Sekstanten er i december 2012 oprettet af de fem almene boligorganisationer: BoligKorsør - BK Fællesorganisationens Boligforening - FOB Slagelse Almennyttige Boligselskab SAB v/dab Slagelse Boligselskab SB Skælskør Boligselskab SBS v/dab Sekstanten har ikke selvstændigt bevilling, men indgår som en integreret del af de fire boligsociale helhedsplaner. Nedenstående beløb indgår derfor også i de opstillede økonomiskemaer for de fire boligsociale helhedsplaner Projektperiode Idet 2013 blev betragtet som en forlængelse af det tidligere områdesekretariat Budget samlet periode i hele tusinder /finansieret af Landsbyggefonden (15 % af LBF støtte til hver boligsocial helhedsplan) Slagelse Kommune Boligorgani sationerne Kontant Timer/lokaler I alt Den kommunale medfinansiering sker gennem ydelser, primært til samarbejde og dokumentation. I 2014 er tryghedskonferencen indgået som en del af den kommunale medfinansiering timer fra sundhedsplejen, projekt Ringparken og Motalavej (unge og job/uddannelse) og UU samt medfinansiering af Sekstanten gennem statistik mv. Budget 2014 medarbejdere aktiviteter Projektorganisation i øvrigt I alt Kontant Timer/lokaler I alt Sekstanten ledes af en styregruppe bestående af repræsentanter for de fem boligorganisationer og Slagelse Kommune. Styregruppen er samtidig styregruppe for økonomirådgivningen. Styregruppens medlemmer i 2014: Arne Juul, SB, formand Vini Lindhardt, Slagelse Kommune Mette Bjarnt, Slagelse Kommune Peter Hjorth, BK Jørgen Mejlgaard, FOB Jørgen Holm, FOB Lars Frank Jensen, SAB Nadja Wismann, SBS Bettina Foltinger, DAB I alt

6 5 Styregruppen har det overordnede ansvar for Sekstanten og drøfter emner af betydning for det boligsociale samarbejde, godkender budget, regnskab og prioritering af tværgående indsats. Styregruppen for Sekstanten skal mødes minimum 2 gange årligt i forbindelse med hhv. regnskabsgodkendelse og status i juni og budget og målopfyldelse i december. Decembermødet, der prioriterer den tværgående indsats, holdes sammen med projektlederne. I 2014 er afholdt 5 møder: fællesmøde med projektlederne Desuden er der i forbindelse med beslutning om imageanalyse gennemført møde med formænd og direktører for boligorganisationerne Sekstantens sekretariat Sekstantens sekretariat har til huse i baghuset hos Slagelse Boligselskab i Fruegade. Sekstanten er i samspil med økonomirådgivningen normeret til 4 faste tidsbegrænsede medarbejdere og har desuden en pulje til ansættelse af projektmedarbejdere/studentermedhjælpere. Sekretariatsleder Hanne Thomsen Projektkoordinator Mette Nielsen ansat 30 timer i økonomirådgivningen og 7 timer til PR og Kommunikation for Sekstanten Økonomirådgiver Morten Nielsen frem til derefter Jan Milo Administrativ koordinator Lene Carlsen frem til Projektsekretær Vivi Bell Studentermedhjælper til retorikforløb Ibrahim Demir Analysemedarbejder i forbindelse med 0-punktsanalyse og imageanalyse Mads Engholm Ansættelsesmæssigt har 2014 været et omskifteligt år. Og de manglende administrative ressourcer har selvfølgelig haft betydning for en række opgaver. Specifikt afsluttes imageanalysen, der skal danne baggrund for den målrettede imageindsats, først i marts Med virkning fra er sekretariatet fuldt bemandet, idet Helle Medom Petersen er tiltrådt som administrativ koordinator og Jakob Holmgaard Larsen er startet som ny økonomirådgiver.

7 6 Kontakt: Sekstanten Sekretariatsleder Hanne Thomsen Fruegade Slagelse Tlf Økonomirådgivning Tlf Aktiviteter har både været start og konsoliderings år og et år i drift. Det samme gælder for de boligsociale helhedsplaner, hvor arbejdet med at udvikle de nye helhedsplaner er foregået samtidig med, at projekterne har været i ordinær drift. Helhedsplanernes forskellige starttidspunkter har givet luft til at færdiggøre planerne, men samtidig betydet, at der har været en række forskelligartede forventninger til Sekstanten, alt efter hvor helhedsplanerne var i forløbet. Styregruppen har derfor besluttet, at de egentlige driftsaktiviteter på image- og kommunikationsområdet startede i andet halvår I 2014 er der arbejdet med opgave og forventningsafstemning, som er konkretiseret i samarbejdsaftaler mellem Sekstanten og de enkelte boligsociale helhedsplaner. En række opgaver løses i et tæt samspil mellem de fire boligsociale helhedsplaner og Sekstanten. Der er derfor lagt mange kræfter i at styrke samspillet mellem projektlederne -og mellem projektlederne og Sekstanten - i et fælles team. Sekstantens hovedaktiviteter for 2014 er nedenfor oplistet inden for sekstantens hovedansvarsområder: Projektorganisation med ansøgninger, indberetninger, administrativ støtte til projektlederne, samarbejde med Slagelse kommune og andre tværgående parter o Medvirken til udarbejdelse af helhedsplan/ansøgning for Skælskør o Udarbejdelse af helhedsplan/ansøgning for Sydbyen o Forhandling om kommunal medfinansiering/samarbejde om udarbejdelse af leveranceaftaler for Sydbyen og Skælskør o Udarbejdelse af målopfyldelsesskemaer o Udarbejdelse af fælles oplæg og dokumentation til tryghedskonferencen 2014 o Bistand til fonds- og puljeansøgninger (Oasen) o Udarbejdelse af reguleringskonto (Motalavej) o Udarbejdelse af allonge til den boligsociale helhedsplan for Oasen, som udvides med Schackenborgvænge o Udarbejdelse af ansøgning/budget for merbevilling til Motalavej

8 7 o o o o o Repræsentationer sekretariatsleder: Deltager i lokalrådets arbejde (samarbejde med politiet) Indgår i Partnerskabsarbejde med Politi, Kommune, SAB, FOB og BK om Motalavej og Ringparken Repræsenterer boligorganisationerne i Rådet for socialt udsatte Repræsenterede de boligsociale helhedsplaner i 17 stk. 4 udvalg om ny sundhedspolitik Analyse og dokumentation o Udvikling af måleparametre og indsamlingsmetoder i samarbejde med Slagelse Kommune o Udarbejdelse af 0-punktsanalyse o Løbende besvarelser til LBF mv Metodeudvikling o Samarbejdsaftale for Cafe som uddannelsessted (SYDBYEN) o Afdækning i forhold til nyt cafetilbud Motalavej o Kommissorium for Socialøkonomi i udsatte boligområder o Samarbejde med bibliotek om særlig målrettet indsats i udsatte boligområder (opnåede ikke puljestøtte) o Udvikling af tværgående samarbejde ERFA temadag 20.6 i FOB o Udvikling af tværgående samarbejde projektlederseminar på Sorø Storkro Beboernetværk, inddragelse og demokrati o Medvirken ved etablering af ny samarbejdsmodel for Kvarterhuset/opbygning af aktivitetsudvalg (Motalavej) o Planlægning og afvikling af workshop for frivillige i Parkvejshuset (Skælskør) Image og kommunikation o Økonomisk støtte, koordination og pressehåndtering i forbindelse med fælles Game-event o Finansiering, udvikling og gennemførelse af kurser for samtlige ejendomsfunktionærer i de boligsociale helhedsplaner. Afviklet i samarbejde med Selandia i Multihuset, i Kvarterhuset og i FOB o Finansiering, udvikling og gennemførelse af træningsgange i retorik Respekt med ord 3 startarrangementer/undervisning i hvert lokalområde november 2014 gennemført i samarbejde med RHETOR 2 workshops med rap og retorik november 2014 Afslutningsevent med forumteater december 2014 o Imageanalyse Udvikling af koncept Dialogmøde Planlægning Selve analysen med interviews og udarbejdelse af strategi er gennemført i 2015

9 8 Økonomirådgivningen Økonomirådgivningsprojektet er en del af Sekstanten. Projektet har sin egen bevilling, finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og løber frem til udgangen af Projektet dækker beboerne i de 9775 almene boliger, der er tilknyttet de fem boligorganisationer, der også samarbejder om de boligsociale helhedsplaner: BoligKorsør - BK Fællesorganisationens Boligforening - FOB Slagelse Almennyttige Boligselskab SAB v/dab Slagelse Boligselskab SB Skælskør Boligselskab SBS v/dab Projektet har fået en samlet bevilling på 1,9 mio. Der er ansat en økonomirådgiver på fuld tid og en projektkoordinator på 30 timer pr. uge. Formålet med projektet er at nedsætte antallet af Inkassosager Udsættelser hos de beboere, som kommer bagud med huslejen Andre restancer til boligorganisationerne Aktivitet pr : I gang Afsluttet Tilbud /nej tak Henvendt sig selv Opsøgt af rådgivning Henvist af boligorganisation Der er pr igangsat 201 rådgivningsforløb. Udover de beboere, som har takket ja tak til rådgivning, har Økonomirådgivningen været i kontakt med og tilbudt rådgivning til 169 beboere, som er bagud med huslejen, og som i første omgang har takket nej tak til rådgivning. Fordeling Antal lejemål % fordeling Igangsatte forløb Forløb pr boliger BK , ,9 SAB 336 4,5 9 26,8 FOB , ,5 SBS , ,6 SB , ,5 I alt , ,6

10 9 I nedenstående er måltal pr år beregnet ud fra en effektiv projekttid på 38 mdr. Måltal Vægtet mål pr år Akkumuleret måltal Igangsatte forløb akkumuleret Tilbudte forløb i alt Forudsat niveau akkumuleret Mål i procent Efter endt rådgivning evalueres effekten og tilfredsheden af rådgivningsindsatsen. Status pr på de 99 afsluttede forløb, hvoraf 62 har medvirket ved evalueringen. Evaluering - rådgivningsforløb antal % Har du fået et overblik over din økonomi? Føler du dig bedre rustet til selv at styre din økonomi? Har du fået større interesse for din økonomi (budget, netbank, SKAT) Har du fået større viden om din økonomi (kommunen, Udbetaling Danmark, SKAT) Har du været tilfreds med rådgivningen? Tror du andre kunne få glæde af rådgivningen? I alt evalueret 62 Ja 58 93,5 Ved ikke 1 1,6 Nej 3 4,8 Ja 47 75,8 Ved ikke 4 6,5 Nej 11 17,7 Ja 47 75,8 Ved ikke 6 9,7 Nej 4 6,5 Ja 44 71,0 Ved ikke 3 4,8 Nej 15 24,2 Ja 55 88,7 Ved ikke 4 6,5 Nej 3 4,8 Ja ,0 Ved ikke 0 0,0 Nej 0 0,0 Afsluttet uden evaluering 37

11 10 Motalavej Uddrag af 0-punktsanalysen Motalavej (BoligKorsørs afdelinger 15, 21 og 35) havde i og beboere et fald på 353 beboere siden Sammenligning med ministeriets kriterier for særligt udsatte boligområder Figur 1. Sammenligning mellem MBBLs kriterier for særligt udsatte boligområder og de tre udvalgte parametre for henholdsvis Motalavej og hele Slagelse Kommune 70% 60% Andel uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse MBBLs grænseværdi Motalavej nyeste måling Slagelse Kommune 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel kun med grundskole eller uoplyst uddannelse Indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande Kilder: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters liste over særligt udsatte boligområder pr. 1. februar 2014 samt tabel 1, 2, 10, 11 og 12 i Danmarks Statistiks Nøgletal på Boligområder Figur 1 ovenfor viser ministeriets kriterier sammenlignet med de tre udvalgte parametre for henholdsvis Motalavej og hele Slagelse Kommune. Motalavej er på ministeriets liste over udsatte boligområder, hvilket blandt andet skyldes, at området har en højere andel uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked og en højere andel med grundskole eller uoplyst uddannelse end den grænseværdi, ministeriet bruger.

12 11 45 % af de beboere, der er 15 år eller ældre og endnu ikke er gået på pension på grund af alder, har ikke tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Det er en svag stigning fra 43 % fem år før. 42 % af beboerne har oprindelse uden for Danmark og EU-landene. Det er en stigning fra 35 % fem år før. 61 % af de årige beboere har grundskolen som højeste uddannelse eller har uoplyst uddannelse. Det er et svagt fald fra 62 % fem år før. 29 % af beboerne i området er under 18 år. 57 % er år. 14 % er 65 eller ældre. Dermed har Motalavej en væsentlig højere andel af børn og unge og en væsentlig lavere andel af beboere i pensionsalderen end Slagelse Kommune samlet. Udgangspunktet for at opfylde helhedsplanens succeskriterier Med udgangspunkt i Slagelse Kommunes mål for den boligsociale indsats har boligorganisationen opstillet følgende mål for indsatsen i Motalavej: Bedre livsbetingelser o Højere uddannelsesniveau o Højere gennemsnitligt indtægtsniveau Højere tryghed o Mindre kriminalitet Nulpunktsundersøgelsen fra december 2014 viste: At 60 % af områdets årige var i gang med en uddannelse og uddannelsesforberedende aktiviteter eller havde gennemført uddannelse over folkeskoleniveau. At 28 % af områdets årige modtog kontanthjælp. At gennemsnitsindkomsten for personer på 15 år og derover på kr. svarer til 68 % af niveauet i Slagelse Kommune. At boligafdelingerne i seneste afsluttede regnskabsår (2013) havde hærværksudgifter på kr. og i alt havde 14 hærværks- eller utryghedsskabende episoder. At Center for Beredskab i de første 11 måneder af 2014 registrerede 10 episoder med brande i affaldscontainere, aviscontainere, transportmidler eller påsatte brande i bygninger. Det er lavere end alle de foregående år At 58 % af deltagerne i tryghedsundersøgelsen fra 2014 var trygge ved at bo i området, mens 19 % var utrygge. Andelen af trygge var højere blandt mænd end blandt kvinder og lavere blandt de ældre beboere end blandt de yngre. At fraflytningsprocenten var 24 i seneste afsluttede regnskabsår (2013). At BoligKorsør i samme periode udsendte 272 første rykkere til beboere, der var i restance med huslejen og foretog 25 udsættelser, som alle var på grund af beboernes økonomiske forhold. At 42 lejemål var i tomgang i oktober At boligafdelingerne i seneste afsluttede regnskabsår (2013) havde tab på knap 2,1 mio. kr. i forbindelse med fraflytninger.

13 12 Fakta om den boligsociale helhedsplan: 5M-Mennesker på Motalavej Styregruppens medlemmer: Peter Hjort, BoligKorsør (formand) Vini Lindhardt, Slagelse Kommune (frem til ) Mette Bjarnt, Slagelse Kommune (frem til ) Bo Mouritzen, Slagelse Kommune (fra ) Hanne Thomsen, Sekstanten Projektperiode budget Landsbyg Slagelse Boligorganisation I alt i hele tusinder /finansieret af gefonden Kommune /boligafdelinger Kontant Timer/lokaler I alt Den kommunale medfinansiering sker gennem timer fra sundhedsplejen, projekt Ringparken og Motalavej (unge og job/uddannelse) og UU samt medfinansiering af Sekstanten gennem statistik mv. Boligafdelingernes medfinansiering omfatter lokaler i Kvarterhuset. BoligKorsør bidrager med lejemål og kontant medfinansiering af løn og bidrag til Sekstanten Budget 2014 medarbejdere aktiviteter Projektorg. i øvrigt Bidrag til Sekstanten I alt Kontant Timer/lokaler I alt Kontakt: Projektleder Karin Sneevang Kvarterhuset Motalavej 57 B 4220 Korsør Tlf

14 13 Målopfyldelse 2014 Projektperioden for Motalavej er registreret som , men frem til oktober 2013 var der tale om en overgangsperiode finansieret på en engangsudbetaling, hvor projektet kørte på lavt blus, mens den nye helhedsplan og ansøgningen blev udarbejdet. Da bevillingen fra LBF kom i efteråret 2013, var den som forudsat på 9 mio. kr., men perioden, som pengene skulle række til, var forlænget med 10 mdr., for at sikre samtidig slutdato for alle de boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune. Den boligsociale helhedsplan startede derfor med et stort underskud i budgettet, og med kun to medarbejdere i stedet for de tre, der var forudsat i forhold til den beskrevne indsats og de opstillede mål. I foråret 2014 gav LBF forhåndstilsagn om en ekstra million, og Bolig Korsør kunne derfor ansætte en opsøgende børne- og ungemedarbejder. Slagelse Kommune har i efteråret 2014 tilsluttet sig forlængelsen af perioden og den tilhørende kommunale medfinansiering. Forsinkelsen i forhold til medarbejdere og budget har betydet, at en del aktiviteter, som var planlagt til 2014, først iværksættes i Det gælder bl.a. projektlederuddannelse for unge, som derfor ikke indgår i nedenstående målopfyldelse. Motalavej 2014: Børn, unge og familie Fædregruppen - mindst 30 voksne er frivillige - opnået 20 Foreningsintegration - mindst 6 unge henvist til fritidspas - opnået 4 67% 67% Aktiviteter for børn og unge i Kvarterhuset - mindst 4 eksterne samarbejdspartnere - opnået 4 Aktiviteter for børn og unge i Kvarterhuset - mindst 50 aktiviteter - opnået 78 Aktiviteter for børn og unge i Kvarterhuset - mindst 10 voksne er frivillige - opnået % 156% Game, idræt og event med klubber - mindst 15 deltagere i snit pr gang - opnået 9 60% Game, idræt og event med klubber - mindst 50 arrangementer afholdt - opnået 50 Game, idræt og event med klubber - mindst 3 eksterne samarbejdspartnere - opnået 7 233% 0% 50% 150% 200% 250%

15 14 Sekstantens kommentarer: Såvel den boligsociale helhedsplan som projekt Ringparken og Motalavej er i løbende dialog med fædregruppen. Som følge af ramadanen har Game været afviklet i to perioder med pause imellem, hvilket har gjort det sværere at opretholde deltagertallet. Motalavej 2014: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Lektiecafé - mindst 60 gange åbent - opnået % U-turn uddannelsesindsats - mindst 10 beboere har benyttet tilbuddet - opnået % U-turn uddannelsesindsats - mindst 60 beboere er blevet mere job- og uddannelsesparate - opnået 24 gennem hele perioden 40% Iværksætterprojekt - mindst 3 personer bruger iværksætterbasen - opnået 6 Kommunal jobindsats - mindst 6 deltagere over 30 år er kommet i beskæftigelse - opnået 10 Kommunal jobindsats - mindst 6 deltagere under 30 år er kommet i beskæftigelse - opnået 12 Formidling af fritidsjobs - mindst 3 arbejdsgiverarrangementer - opnået 5 Formidling af fritidsjobs - mindst 5 unge kom i fritidsjob - opnået 9 Fyraftensmøder og studieture - mindst 8 aktiviteter afholdt - opnået % 167% 200% 167% 180% 138% 0% 50% 150% 200% 250% Sekstantens kommentar Søjler med grønt markerer, at målet gælder for den samlede periode udgør 27 % af måleperioden. Når der således på et år er opnået en målopfyldelse på 40 % er det et meget fint resultat.

16 15 Den boligsociale helhedsplan 5M har et stærkt samarbejde med erhvervslivet i Korsør bl.a. gennem Rotary. 5M er med i det CSR-projekt, som foreningen Nydansker gennemfører for Center for Boligsocial Udvikling CFBU. Her er bl.a. etableret et partnerskab med Føtex. Motalavej 2014: Beboernetværk, inddragelse og demokrati Debatmøder for beboerne - mindst 2 debatmøder - opnået 2 Ungeråd - mindst 2 debatarrangementer - opnået 0 0% Ungeråd - mindst 15 unge frivilige - opnået 12 over hele perioden 80% Lokale beboeraktiviteter - mindst 4 nye frivillige beboerforeninger - 0 opnået over hele perioden 0% 0% 20% 40% 60% 80% 120% Sekstantens kommentar Ungerådet er kommet vældig godt fra start. I 2014 har aktiviteterne været meget koblet på medvirken til udvikling af de nye udearealer, ligesom ungerådet har været medvirkende ved planlægning og afvikling af sommer/eid-fest i samarbejde med en række andre lokale aktører i området. Målet om mindst fire nye frivillige beboerforeninger er i lighed med målet for ungeråd for den samlede periode frem til Motalavej 2014: Sundhed Zumba, stavgang og linedance - mindst 50 aktiviteter - opnået 74 Dagpleje- og mødregrupper - mindst 50 aktiviteter - opnået % 160% 0% 20% 40% 60% 80% 120% 140% 160% 180%

17 16 Motalavej 2014: Image og kommunikation Medieomtale - mindst 3 positive mediehistorier opnået 8 Imageforbedrende events - mindst 200 deltagere opnået 400 Ungejournalister - bidrag til mindst 6 positive mediehistorier - opnået 2 Ungejournalister - mindst 2 unge deltager i forløbet opnået 3 Ambassadørkorps - mindst 1 arrangement for lokale håndværkere m.fl. - opnået 5 Ambassadørkorps - mindst 8 af områdets ejendomsfunktionærer på kursus - opnået 10 Retorikforløb for unge - mindst 8 unge gennemfører forløbet - opnået 0 Retorikforløb for unge - mindst 10 unge deltager - opnået 8 267% 200% 33% 150% 125% 0% 80% 500% 0% 200% 400% 600% Sekstantens kommentar Ovenpå den meget medieomtalte nytårsaften 2013/14 har BoligKorsør og den boligsociale helhedsplan arbejdet meget bevidst med at få positive historier i medierne. De flotte tal for ambassadørkorps arrangementer for lokale håndværkere m.fl. skal ses i sammenhæng med BoligKorsørs igangværende renoveringsprojekter og den markante CSR indsats. Måltallet for deltagere i retorikforløb er sat for højt. Erfaringen fra den gennemførte sæson viser, at 8 deltagere er absolut maksimum for at få et godt udbytte. Når ingen af deltagerne i retorikforløbet gennemførte, skyldes det bl.a. sammenfald mellem det afsluttende fællesarrangement og en stor familiefest. To af deltagerne forventes at deltage i et fortsætterforløb i 2015.

18 17 Oasen Uddrag af 0-punktsanalysen Oasen, som omfatter Ringparken og Schackenborgvænge (FOBs afdelinger 23, 24, 26 og 32 og SABs afdeling 2405), havde i boliger og beboere. Sammenligning med ministeriets kriterier for særligt udsatte boligområder Figur 1. Sammenligning mellem MBBLs kriterier for særligt udsatte boligområder og de tre udvalgte parametre for henholdsvis Ringparken og Schackenborgvænge og hele Slagelse Kommune 60% 50% Andel uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse MBBLs grænseværdi 40% Ringparken og Schackenborgvænge nyeste måling Slagelse Kommune 30% 20% 10% 0% Andel kun med grundskole eller uoplyst uddannelse Indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande Kilder: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters liste over særligt udsatte boligområder pr. 1. februar 2014 samt tabel 1, 2, 10, 11 og 12 i Danmarks Statistiks Nøgletal på Boligområder Figur 1 ovenfor viser ministeriets kriterier sammenlignet med de tre udvalgte parametre for henholdsvis boligområdet og hele Slagelse Kommune. Området er på ministeriets liste over udsatte boligområder, hvilket afspejler at området på alle figurens tre kriterier ligger på en højere andel end den grænseværdi, ministeriet bruger.

19 18 50 % af de beboere, der er 15 år eller ældre og endnu ikke er gået på pension på grund af alder, har ikke tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Det er en markant stigning fra 40 % fem år før. 57 % af beboerne har oprindelse uden for Danmark og EU-landene. Det er en stigning fra 51 % fem år før. 58 % af de årige beboere har grundskolen som højeste uddannelse eller har uoplyst uddannelse. Det er samme andel som fem år før. 29 % af beboerne i området er under 18 år. 63 % er år. 8 % er 65 eller ældre. Området har en væsentlig højere andel af 0-34-årige og en væsentlig lavere andel af beboere på 50 år og ældre end Slagelse Kommune. Udgangspunktet for at opfylde helhedsplanens succeskriterier Med udgangspunkt i Slagelse Kommunes mål for den boligsociale indsats har boligorganisationen opstillet følgende mål for indsatsen i Ringparken/Schackenborgvænge: Bedre livsbetingelser o Højere uddannelsesniveau o Højere gennemsnitligt indtægtsniveau Højere tryghed o Mindre kriminalitet Nulpunktsundersøgelsen fra december 2014 viste: At 61 % af de årige beboere var i gang med en uddannelse og uddannelsesforberedende aktiviteter eller havde gennemført uddannelse over folkeskoleniveau. At 27 % af de årige beboere modtog kontanthjælp. At gennemsnitsindkomsten for personer på 15 år og derover på kr. svarer til 64 % af niveauet i Slagelse Kommune. At boligafdelingerne i seneste afsluttede regnskabsår (2013) havde hærværksudgifter på kr. At Center for Beredskab i de første 11 måneder af 2014 registrerede 13 episoder med brande i affaldscontainere, aviscontainere, transportmidler eller påsatte brande i bygninger. Det er færre end samtlige foregående år tilbage til At 65 % af deltagerne i tryghedsundersøgelsen fra 2014 var trygge ved at bo i området, mens 12 % var utrygge. Andelen af trygge var højere blandt mænd end blandt kvinder. At fraflytningsprocenten var 18 i seneste afsluttede regnskabsår (2013). At boligorganisationerne i seneste afsluttede regnskabsår (2013) sendte 665 første rykkere til beboere, der var i restance med huslejen og foretog 4 udsættelser, hvoraf 3 var på grund af beboernes økonomiske forhold. At boligafdelingerne i samme periode havde tab på knap 1,1 mio. kr. i forbindelse med fraflytninger.

20 19 Fakta om den boligsociale helhedsplan: Oasen Styregruppens medlemmer: Jørgen Holm, FOB (formand) Lars Frank Jensen DAB for SAB Vini Lindhardt, Slagelse Kommune (frem til ) Mette Bjarnt, Slagelse Kommune (frem til ) Bo Mouritzen, Slagelse Kommune (fra ) Karin Müller, FOB Poul-Erik Johansen, SAB Hanne Thomsen, Sekstanten Projektperiode budget Landsbyg Slagelse Boligorganisation I alt i hele tusinder /finansieret af gefonden Kommune /boligafdelinger Kontant Timer/lokaler I alt Den kommunale medfinansiering sker gennem timer fra Nordbycentret, projekt Ringparken og Motalavej (unge og job/uddannelse) og UU samt medfinansiering af Sekstanten gennem statistik mv. Boligafdelingernes medfinansiering omfatter drift af lokaler i Oasen og medarbejdertimer. FOB og SAB bidrager med lejemål og kontant medfinansiering af løn samt bidrag til Sekstanten Budget 2014 medarbejdere aktiviteter Projektorg. i øvrigt Bidrag til Sekstanten I alt Kontant Timer/lokaler I alt Efter at beboerne først havde stemt nej, indtrådte Schackenborgvænge i den boligsociale helhedsplan med virkning fra LBF forhøjede samtidig sit tilskud fra 9,5 mio. til 10,5 mio. kr. Forhøjelsen, som gør det muligt at opretholde personalebudgettet i hele projektperioden indarbejdes i budgettet med virkning fra Kontrakt: Projektleder Britta Clemmensen Oasen Albert Ibsensvej Slagelse Tlf

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Boligsociale helhedsplaner i Odense

Boligsociale helhedsplaner i Odense Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forfatter: Det boligsociale sekretariat i Lejerbo København Redigering: Ditte Bjarnild,

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015 - af helhedsplanen del. 2 Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne evaluering? Baggrund for og formål med evalueringen... 4 Læsevejledning 4 Udgangspunkt for helhedsplanen og de faktuelle resultater...

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere