Fem boligorganisationer og Slagelse Kommune Sammen sætter vi kurs for bæredygtige boligområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fem boligorganisationer og Slagelse Kommune Sammen sætter vi kurs for bæredygtige boligområder"

Transkript

1 Beretning

2 1 Indhold Indledning punktsanalysen et fælles udgangspunkt... 3 Årlige opfølgninger... 3 Beretningen for Sekstanten... 4 Sekstantens sekretariat... 5 Aktiviteter Økonomirådgivningen... 8 Motalavej Uddrag af 0-punktsanalysen Fakta om den boligsociale helhedsplan: 5M Mennesker på Motalavej Målopfyldelse Oasen Uddrag af 0-punktsanalysen Fakta om den boligsociale helhedsplan: Oasen Målopfyldelse Skælskør Uddrag af 0-punktsanalysen Fakta om den boligsociale helhedsplan: På spring for fremtiden Målopfyldelse Sydbyen Uddrag af 0-punktsanalysen Fakta om den boligsociale helhedsplan: Udvikling i Fællesskab Målopfyldelse

3 2 Indledning Denne beretning er den første samlede formidling af resultater i Sekstanten, økonomirådgivningen og de fire boligsociale helhedsplaner. Netop målfastsættelse, dokumentation og formidling er en hovedopgave for Sekstanten, der er et fælles sekretariat for de fire boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune: Den boligsociale helhedsplan for Motalavej: 5M Mennesker på Motalavej Den boligsociale helhedsplan for Ringparken og Schackenborgvænge: Oasen Den boligsociale helhedsplan for Skælskør: På spring for fremtiden Den boligsociale helhedsplan for Sydbyen: Udvikling i Fællesskab. De fire boligsociale helhedsplaner er etableret i dialog med og støtte fra Landsbyggefonden, Slagelse kommune og boligorganisationerne. I lovgrundlaget er der fokus på en målrettet indsats i forhold til at sikre, at flere fra de udsatte boligområder er i uddannelse eller arbejde. Hovedvægten i den boligsociale indsats i helhedsplanerne er derfor lagt inden for områderne: Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv På disse områder er der etableret et bredt samarbejde med Slagelse Kommune og for Motalavej og Ringparken/Schackenborgvænge desuden et partnerskab med politiet. Alle fire helhedsplaner gennemfører desuden indsatser inden for områderne: Beboernetværk, inddragelse og demokrati Sundhed Image og kommunikation Indsats med klare mål, der kan følges De overordnede mål for den boligsociale indsats er: Bedre livsbetingelser o Højere uddannelsesniveau o Højere gennemsnitligt indtægtsniveau Højere tryghed o Mindre kriminalitet LBF har i foråret 2014 udmeldt målopfyldelsesskema, hvor målene skal opsættes i faste indsatskategorier og succesparametre. Her er både mål for selve indsatsen eksempelvis omfanget af aktiviteter og antallet af deltagere som helhedsplannerne dokumenterer i logbøger, og for effekten f.eks. i form af nedsat antal hærværksepisoder eller stigning i ventelisterne. For hver enkelt helhedsplan er der udarbejdet et målopfyldelsesskema, som bruges til indberetninger til Landsbyggefonden (LBF). Målene er opstillet med udgangspunkt i den indsats, som styregruppen har fastlagt i helhedsplanen. Da indsatskategorier og succesparametre er udmeldt efter, vi har udviklet helhedsplanerne, har det i nogle tilfælde været svært at tilpasse opgørelsesform til indsats. Den efterfølgende opgørelse viser, at det på en række punkter vil være nødvendigt, at ændre opgørelsesform og/eller succes paramter.

4 3 0-punktsanalysen et fælles udgangspunkt Styregruppen for Sekstanten har i juni 2014 godkendt, hvilke parametre der skal følges for at beskrive udviklingen i områderne. I samarbejde med Slagelse Kommune har Sekstanten i december 2014 udgivet 0-punktsanalyse for de fire boligområder, som giver et øjebliksbillede af boligområderne og deres bebeboere. Disse oplysninger er indsamlet gennem: boligorganisationernes årsregnskaber, årlige opgørelser fra Danmarks Statistik (BL-tal), LBFs opgørelse over tomgang, optællinger fra Slagelse Kommune og beredskab særkørsel fra Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU) Desuden er der i forbindelse med 0-punktsanalysen gennemført en tryghedsundersøgelse, hvor studerende har ringet på hos alle beboere i hver tredje opgang. Denne undersøgelse gentages ved de boligsociale helhedsplaners afslutning. Årlige opfølgninger Udviklingen i de boligsociale indsatsområder beskrives i to årlige udgivelser: Statusnotat, som udarbejdes i maj måned til drøftelse på styregruppens møde i juni og efterfølgende fremlæggelse for byrådet og boligorganisationernes bestyrelser. 0-Punktsanalysen danner baggrund for en opfølgning på den generelle udvikling i boligområderne, enkeltvis, på tværs og set i forhold til Slagelse Kommune samlet. Beretningen, som normalt vil udkomme i februar, er en opsamling af indsatsen i det forgangne år, primært gennem de opnåede resultater i målopfyldelsesskemaerne. Beretningen for 2014 Da en del af resultaterne i målopfyldelsesskemaerne kommer fra den årlige opfølgning i maj, vil en del af målene i denne første beretning være udeladt eller stå som 0. De resultater, der beskrives i denne beretning, er derfor primært baseret på de boligsociale helhedsplaners egen dokumentation i form af logbøger. Såfremt I ønsker yderligere oplysninger om mål og målopfyldelse er I velkomne til at kontakte Sekstanten.

5 4 Sekstanten Sekstanten er i december 2012 oprettet af de fem almene boligorganisationer: BoligKorsør - BK Fællesorganisationens Boligforening - FOB Slagelse Almennyttige Boligselskab SAB v/dab Slagelse Boligselskab SB Skælskør Boligselskab SBS v/dab Sekstanten har ikke selvstændigt bevilling, men indgår som en integreret del af de fire boligsociale helhedsplaner. Nedenstående beløb indgår derfor også i de opstillede økonomiskemaer for de fire boligsociale helhedsplaner Projektperiode Idet 2013 blev betragtet som en forlængelse af det tidligere områdesekretariat Budget samlet periode i hele tusinder /finansieret af Landsbyggefonden (15 % af LBF støtte til hver boligsocial helhedsplan) Slagelse Kommune Boligorgani sationerne Kontant Timer/lokaler I alt Den kommunale medfinansiering sker gennem ydelser, primært til samarbejde og dokumentation. I 2014 er tryghedskonferencen indgået som en del af den kommunale medfinansiering timer fra sundhedsplejen, projekt Ringparken og Motalavej (unge og job/uddannelse) og UU samt medfinansiering af Sekstanten gennem statistik mv. Budget 2014 medarbejdere aktiviteter Projektorganisation i øvrigt I alt Kontant Timer/lokaler I alt Sekstanten ledes af en styregruppe bestående af repræsentanter for de fem boligorganisationer og Slagelse Kommune. Styregruppen er samtidig styregruppe for økonomirådgivningen. Styregruppens medlemmer i 2014: Arne Juul, SB, formand Vini Lindhardt, Slagelse Kommune Mette Bjarnt, Slagelse Kommune Peter Hjorth, BK Jørgen Mejlgaard, FOB Jørgen Holm, FOB Lars Frank Jensen, SAB Nadja Wismann, SBS Bettina Foltinger, DAB I alt

6 5 Styregruppen har det overordnede ansvar for Sekstanten og drøfter emner af betydning for det boligsociale samarbejde, godkender budget, regnskab og prioritering af tværgående indsats. Styregruppen for Sekstanten skal mødes minimum 2 gange årligt i forbindelse med hhv. regnskabsgodkendelse og status i juni og budget og målopfyldelse i december. Decembermødet, der prioriterer den tværgående indsats, holdes sammen med projektlederne. I 2014 er afholdt 5 møder: fællesmøde med projektlederne Desuden er der i forbindelse med beslutning om imageanalyse gennemført møde med formænd og direktører for boligorganisationerne Sekstantens sekretariat Sekstantens sekretariat har til huse i baghuset hos Slagelse Boligselskab i Fruegade. Sekstanten er i samspil med økonomirådgivningen normeret til 4 faste tidsbegrænsede medarbejdere og har desuden en pulje til ansættelse af projektmedarbejdere/studentermedhjælpere. Sekretariatsleder Hanne Thomsen Projektkoordinator Mette Nielsen ansat 30 timer i økonomirådgivningen og 7 timer til PR og Kommunikation for Sekstanten Økonomirådgiver Morten Nielsen frem til derefter Jan Milo Administrativ koordinator Lene Carlsen frem til Projektsekretær Vivi Bell Studentermedhjælper til retorikforløb Ibrahim Demir Analysemedarbejder i forbindelse med 0-punktsanalyse og imageanalyse Mads Engholm Ansættelsesmæssigt har 2014 været et omskifteligt år. Og de manglende administrative ressourcer har selvfølgelig haft betydning for en række opgaver. Specifikt afsluttes imageanalysen, der skal danne baggrund for den målrettede imageindsats, først i marts Med virkning fra er sekretariatet fuldt bemandet, idet Helle Medom Petersen er tiltrådt som administrativ koordinator og Jakob Holmgaard Larsen er startet som ny økonomirådgiver.

7 6 Kontakt: Sekstanten Sekretariatsleder Hanne Thomsen Fruegade Slagelse Tlf Økonomirådgivning Tlf Aktiviteter har både været start og konsoliderings år og et år i drift. Det samme gælder for de boligsociale helhedsplaner, hvor arbejdet med at udvikle de nye helhedsplaner er foregået samtidig med, at projekterne har været i ordinær drift. Helhedsplanernes forskellige starttidspunkter har givet luft til at færdiggøre planerne, men samtidig betydet, at der har været en række forskelligartede forventninger til Sekstanten, alt efter hvor helhedsplanerne var i forløbet. Styregruppen har derfor besluttet, at de egentlige driftsaktiviteter på image- og kommunikationsområdet startede i andet halvår I 2014 er der arbejdet med opgave og forventningsafstemning, som er konkretiseret i samarbejdsaftaler mellem Sekstanten og de enkelte boligsociale helhedsplaner. En række opgaver løses i et tæt samspil mellem de fire boligsociale helhedsplaner og Sekstanten. Der er derfor lagt mange kræfter i at styrke samspillet mellem projektlederne -og mellem projektlederne og Sekstanten - i et fælles team. Sekstantens hovedaktiviteter for 2014 er nedenfor oplistet inden for sekstantens hovedansvarsområder: Projektorganisation med ansøgninger, indberetninger, administrativ støtte til projektlederne, samarbejde med Slagelse kommune og andre tværgående parter o Medvirken til udarbejdelse af helhedsplan/ansøgning for Skælskør o Udarbejdelse af helhedsplan/ansøgning for Sydbyen o Forhandling om kommunal medfinansiering/samarbejde om udarbejdelse af leveranceaftaler for Sydbyen og Skælskør o Udarbejdelse af målopfyldelsesskemaer o Udarbejdelse af fælles oplæg og dokumentation til tryghedskonferencen 2014 o Bistand til fonds- og puljeansøgninger (Oasen) o Udarbejdelse af reguleringskonto (Motalavej) o Udarbejdelse af allonge til den boligsociale helhedsplan for Oasen, som udvides med Schackenborgvænge o Udarbejdelse af ansøgning/budget for merbevilling til Motalavej

8 7 o o o o o Repræsentationer sekretariatsleder: Deltager i lokalrådets arbejde (samarbejde med politiet) Indgår i Partnerskabsarbejde med Politi, Kommune, SAB, FOB og BK om Motalavej og Ringparken Repræsenterer boligorganisationerne i Rådet for socialt udsatte Repræsenterede de boligsociale helhedsplaner i 17 stk. 4 udvalg om ny sundhedspolitik Analyse og dokumentation o Udvikling af måleparametre og indsamlingsmetoder i samarbejde med Slagelse Kommune o Udarbejdelse af 0-punktsanalyse o Løbende besvarelser til LBF mv Metodeudvikling o Samarbejdsaftale for Cafe som uddannelsessted (SYDBYEN) o Afdækning i forhold til nyt cafetilbud Motalavej o Kommissorium for Socialøkonomi i udsatte boligområder o Samarbejde med bibliotek om særlig målrettet indsats i udsatte boligområder (opnåede ikke puljestøtte) o Udvikling af tværgående samarbejde ERFA temadag 20.6 i FOB o Udvikling af tværgående samarbejde projektlederseminar på Sorø Storkro Beboernetværk, inddragelse og demokrati o Medvirken ved etablering af ny samarbejdsmodel for Kvarterhuset/opbygning af aktivitetsudvalg (Motalavej) o Planlægning og afvikling af workshop for frivillige i Parkvejshuset (Skælskør) Image og kommunikation o Økonomisk støtte, koordination og pressehåndtering i forbindelse med fælles Game-event o Finansiering, udvikling og gennemførelse af kurser for samtlige ejendomsfunktionærer i de boligsociale helhedsplaner. Afviklet i samarbejde med Selandia i Multihuset, i Kvarterhuset og i FOB o Finansiering, udvikling og gennemførelse af træningsgange i retorik Respekt med ord 3 startarrangementer/undervisning i hvert lokalområde november 2014 gennemført i samarbejde med RHETOR 2 workshops med rap og retorik november 2014 Afslutningsevent med forumteater december 2014 o Imageanalyse Udvikling af koncept Dialogmøde Planlægning Selve analysen med interviews og udarbejdelse af strategi er gennemført i 2015

9 8 Økonomirådgivningen Økonomirådgivningsprojektet er en del af Sekstanten. Projektet har sin egen bevilling, finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og løber frem til udgangen af Projektet dækker beboerne i de 9775 almene boliger, der er tilknyttet de fem boligorganisationer, der også samarbejder om de boligsociale helhedsplaner: BoligKorsør - BK Fællesorganisationens Boligforening - FOB Slagelse Almennyttige Boligselskab SAB v/dab Slagelse Boligselskab SB Skælskør Boligselskab SBS v/dab Projektet har fået en samlet bevilling på 1,9 mio. Der er ansat en økonomirådgiver på fuld tid og en projektkoordinator på 30 timer pr. uge. Formålet med projektet er at nedsætte antallet af Inkassosager Udsættelser hos de beboere, som kommer bagud med huslejen Andre restancer til boligorganisationerne Aktivitet pr : I gang Afsluttet Tilbud /nej tak Henvendt sig selv Opsøgt af rådgivning Henvist af boligorganisation Der er pr igangsat 201 rådgivningsforløb. Udover de beboere, som har takket ja tak til rådgivning, har Økonomirådgivningen været i kontakt med og tilbudt rådgivning til 169 beboere, som er bagud med huslejen, og som i første omgang har takket nej tak til rådgivning. Fordeling Antal lejemål % fordeling Igangsatte forløb Forløb pr boliger BK , ,9 SAB 336 4,5 9 26,8 FOB , ,5 SBS , ,6 SB , ,5 I alt , ,6

10 9 I nedenstående er måltal pr år beregnet ud fra en effektiv projekttid på 38 mdr. Måltal Vægtet mål pr år Akkumuleret måltal Igangsatte forløb akkumuleret Tilbudte forløb i alt Forudsat niveau akkumuleret Mål i procent Efter endt rådgivning evalueres effekten og tilfredsheden af rådgivningsindsatsen. Status pr på de 99 afsluttede forløb, hvoraf 62 har medvirket ved evalueringen. Evaluering - rådgivningsforløb antal % Har du fået et overblik over din økonomi? Føler du dig bedre rustet til selv at styre din økonomi? Har du fået større interesse for din økonomi (budget, netbank, SKAT) Har du fået større viden om din økonomi (kommunen, Udbetaling Danmark, SKAT) Har du været tilfreds med rådgivningen? Tror du andre kunne få glæde af rådgivningen? I alt evalueret 62 Ja 58 93,5 Ved ikke 1 1,6 Nej 3 4,8 Ja 47 75,8 Ved ikke 4 6,5 Nej 11 17,7 Ja 47 75,8 Ved ikke 6 9,7 Nej 4 6,5 Ja 44 71,0 Ved ikke 3 4,8 Nej 15 24,2 Ja 55 88,7 Ved ikke 4 6,5 Nej 3 4,8 Ja ,0 Ved ikke 0 0,0 Nej 0 0,0 Afsluttet uden evaluering 37

11 10 Motalavej Uddrag af 0-punktsanalysen Motalavej (BoligKorsørs afdelinger 15, 21 og 35) havde i og beboere et fald på 353 beboere siden Sammenligning med ministeriets kriterier for særligt udsatte boligområder Figur 1. Sammenligning mellem MBBLs kriterier for særligt udsatte boligområder og de tre udvalgte parametre for henholdsvis Motalavej og hele Slagelse Kommune 70% 60% Andel uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse MBBLs grænseværdi Motalavej nyeste måling Slagelse Kommune 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel kun med grundskole eller uoplyst uddannelse Indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande Kilder: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters liste over særligt udsatte boligområder pr. 1. februar 2014 samt tabel 1, 2, 10, 11 og 12 i Danmarks Statistiks Nøgletal på Boligområder Figur 1 ovenfor viser ministeriets kriterier sammenlignet med de tre udvalgte parametre for henholdsvis Motalavej og hele Slagelse Kommune. Motalavej er på ministeriets liste over udsatte boligområder, hvilket blandt andet skyldes, at området har en højere andel uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked og en højere andel med grundskole eller uoplyst uddannelse end den grænseværdi, ministeriet bruger.

12 11 45 % af de beboere, der er 15 år eller ældre og endnu ikke er gået på pension på grund af alder, har ikke tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Det er en svag stigning fra 43 % fem år før. 42 % af beboerne har oprindelse uden for Danmark og EU-landene. Det er en stigning fra 35 % fem år før. 61 % af de årige beboere har grundskolen som højeste uddannelse eller har uoplyst uddannelse. Det er et svagt fald fra 62 % fem år før. 29 % af beboerne i området er under 18 år. 57 % er år. 14 % er 65 eller ældre. Dermed har Motalavej en væsentlig højere andel af børn og unge og en væsentlig lavere andel af beboere i pensionsalderen end Slagelse Kommune samlet. Udgangspunktet for at opfylde helhedsplanens succeskriterier Med udgangspunkt i Slagelse Kommunes mål for den boligsociale indsats har boligorganisationen opstillet følgende mål for indsatsen i Motalavej: Bedre livsbetingelser o Højere uddannelsesniveau o Højere gennemsnitligt indtægtsniveau Højere tryghed o Mindre kriminalitet Nulpunktsundersøgelsen fra december 2014 viste: At 60 % af områdets årige var i gang med en uddannelse og uddannelsesforberedende aktiviteter eller havde gennemført uddannelse over folkeskoleniveau. At 28 % af områdets årige modtog kontanthjælp. At gennemsnitsindkomsten for personer på 15 år og derover på kr. svarer til 68 % af niveauet i Slagelse Kommune. At boligafdelingerne i seneste afsluttede regnskabsår (2013) havde hærværksudgifter på kr. og i alt havde 14 hærværks- eller utryghedsskabende episoder. At Center for Beredskab i de første 11 måneder af 2014 registrerede 10 episoder med brande i affaldscontainere, aviscontainere, transportmidler eller påsatte brande i bygninger. Det er lavere end alle de foregående år At 58 % af deltagerne i tryghedsundersøgelsen fra 2014 var trygge ved at bo i området, mens 19 % var utrygge. Andelen af trygge var højere blandt mænd end blandt kvinder og lavere blandt de ældre beboere end blandt de yngre. At fraflytningsprocenten var 24 i seneste afsluttede regnskabsår (2013). At BoligKorsør i samme periode udsendte 272 første rykkere til beboere, der var i restance med huslejen og foretog 25 udsættelser, som alle var på grund af beboernes økonomiske forhold. At 42 lejemål var i tomgang i oktober At boligafdelingerne i seneste afsluttede regnskabsår (2013) havde tab på knap 2,1 mio. kr. i forbindelse med fraflytninger.

13 12 Fakta om den boligsociale helhedsplan: 5M-Mennesker på Motalavej Styregruppens medlemmer: Peter Hjort, BoligKorsør (formand) Vini Lindhardt, Slagelse Kommune (frem til ) Mette Bjarnt, Slagelse Kommune (frem til ) Bo Mouritzen, Slagelse Kommune (fra ) Hanne Thomsen, Sekstanten Projektperiode budget Landsbyg Slagelse Boligorganisation I alt i hele tusinder /finansieret af gefonden Kommune /boligafdelinger Kontant Timer/lokaler I alt Den kommunale medfinansiering sker gennem timer fra sundhedsplejen, projekt Ringparken og Motalavej (unge og job/uddannelse) og UU samt medfinansiering af Sekstanten gennem statistik mv. Boligafdelingernes medfinansiering omfatter lokaler i Kvarterhuset. BoligKorsør bidrager med lejemål og kontant medfinansiering af løn og bidrag til Sekstanten Budget 2014 medarbejdere aktiviteter Projektorg. i øvrigt Bidrag til Sekstanten I alt Kontant Timer/lokaler I alt Kontakt: Projektleder Karin Sneevang Kvarterhuset Motalavej 57 B 4220 Korsør Tlf

14 13 Målopfyldelse 2014 Projektperioden for Motalavej er registreret som , men frem til oktober 2013 var der tale om en overgangsperiode finansieret på en engangsudbetaling, hvor projektet kørte på lavt blus, mens den nye helhedsplan og ansøgningen blev udarbejdet. Da bevillingen fra LBF kom i efteråret 2013, var den som forudsat på 9 mio. kr., men perioden, som pengene skulle række til, var forlænget med 10 mdr., for at sikre samtidig slutdato for alle de boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune. Den boligsociale helhedsplan startede derfor med et stort underskud i budgettet, og med kun to medarbejdere i stedet for de tre, der var forudsat i forhold til den beskrevne indsats og de opstillede mål. I foråret 2014 gav LBF forhåndstilsagn om en ekstra million, og Bolig Korsør kunne derfor ansætte en opsøgende børne- og ungemedarbejder. Slagelse Kommune har i efteråret 2014 tilsluttet sig forlængelsen af perioden og den tilhørende kommunale medfinansiering. Forsinkelsen i forhold til medarbejdere og budget har betydet, at en del aktiviteter, som var planlagt til 2014, først iværksættes i Det gælder bl.a. projektlederuddannelse for unge, som derfor ikke indgår i nedenstående målopfyldelse. Motalavej 2014: Børn, unge og familie Fædregruppen - mindst 30 voksne er frivillige - opnået 20 Foreningsintegration - mindst 6 unge henvist til fritidspas - opnået 4 67% 67% Aktiviteter for børn og unge i Kvarterhuset - mindst 4 eksterne samarbejdspartnere - opnået 4 Aktiviteter for børn og unge i Kvarterhuset - mindst 50 aktiviteter - opnået 78 Aktiviteter for børn og unge i Kvarterhuset - mindst 10 voksne er frivillige - opnået % 156% Game, idræt og event med klubber - mindst 15 deltagere i snit pr gang - opnået 9 60% Game, idræt og event med klubber - mindst 50 arrangementer afholdt - opnået 50 Game, idræt og event med klubber - mindst 3 eksterne samarbejdspartnere - opnået 7 233% 0% 50% 150% 200% 250%

15 14 Sekstantens kommentarer: Såvel den boligsociale helhedsplan som projekt Ringparken og Motalavej er i løbende dialog med fædregruppen. Som følge af ramadanen har Game været afviklet i to perioder med pause imellem, hvilket har gjort det sværere at opretholde deltagertallet. Motalavej 2014: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Lektiecafé - mindst 60 gange åbent - opnået % U-turn uddannelsesindsats - mindst 10 beboere har benyttet tilbuddet - opnået % U-turn uddannelsesindsats - mindst 60 beboere er blevet mere job- og uddannelsesparate - opnået 24 gennem hele perioden 40% Iværksætterprojekt - mindst 3 personer bruger iværksætterbasen - opnået 6 Kommunal jobindsats - mindst 6 deltagere over 30 år er kommet i beskæftigelse - opnået 10 Kommunal jobindsats - mindst 6 deltagere under 30 år er kommet i beskæftigelse - opnået 12 Formidling af fritidsjobs - mindst 3 arbejdsgiverarrangementer - opnået 5 Formidling af fritidsjobs - mindst 5 unge kom i fritidsjob - opnået 9 Fyraftensmøder og studieture - mindst 8 aktiviteter afholdt - opnået % 167% 200% 167% 180% 138% 0% 50% 150% 200% 250% Sekstantens kommentar Søjler med grønt markerer, at målet gælder for den samlede periode udgør 27 % af måleperioden. Når der således på et år er opnået en målopfyldelse på 40 % er det et meget fint resultat.

16 15 Den boligsociale helhedsplan 5M har et stærkt samarbejde med erhvervslivet i Korsør bl.a. gennem Rotary. 5M er med i det CSR-projekt, som foreningen Nydansker gennemfører for Center for Boligsocial Udvikling CFBU. Her er bl.a. etableret et partnerskab med Føtex. Motalavej 2014: Beboernetværk, inddragelse og demokrati Debatmøder for beboerne - mindst 2 debatmøder - opnået 2 Ungeråd - mindst 2 debatarrangementer - opnået 0 0% Ungeråd - mindst 15 unge frivilige - opnået 12 over hele perioden 80% Lokale beboeraktiviteter - mindst 4 nye frivillige beboerforeninger - 0 opnået over hele perioden 0% 0% 20% 40% 60% 80% 120% Sekstantens kommentar Ungerådet er kommet vældig godt fra start. I 2014 har aktiviteterne været meget koblet på medvirken til udvikling af de nye udearealer, ligesom ungerådet har været medvirkende ved planlægning og afvikling af sommer/eid-fest i samarbejde med en række andre lokale aktører i området. Målet om mindst fire nye frivillige beboerforeninger er i lighed med målet for ungeråd for den samlede periode frem til Motalavej 2014: Sundhed Zumba, stavgang og linedance - mindst 50 aktiviteter - opnået 74 Dagpleje- og mødregrupper - mindst 50 aktiviteter - opnået % 160% 0% 20% 40% 60% 80% 120% 140% 160% 180%

17 16 Motalavej 2014: Image og kommunikation Medieomtale - mindst 3 positive mediehistorier opnået 8 Imageforbedrende events - mindst 200 deltagere opnået 400 Ungejournalister - bidrag til mindst 6 positive mediehistorier - opnået 2 Ungejournalister - mindst 2 unge deltager i forløbet opnået 3 Ambassadørkorps - mindst 1 arrangement for lokale håndværkere m.fl. - opnået 5 Ambassadørkorps - mindst 8 af områdets ejendomsfunktionærer på kursus - opnået 10 Retorikforløb for unge - mindst 8 unge gennemfører forløbet - opnået 0 Retorikforløb for unge - mindst 10 unge deltager - opnået 8 267% 200% 33% 150% 125% 0% 80% 500% 0% 200% 400% 600% Sekstantens kommentar Ovenpå den meget medieomtalte nytårsaften 2013/14 har BoligKorsør og den boligsociale helhedsplan arbejdet meget bevidst med at få positive historier i medierne. De flotte tal for ambassadørkorps arrangementer for lokale håndværkere m.fl. skal ses i sammenhæng med BoligKorsørs igangværende renoveringsprojekter og den markante CSR indsats. Måltallet for deltagere i retorikforløb er sat for højt. Erfaringen fra den gennemførte sæson viser, at 8 deltagere er absolut maksimum for at få et godt udbytte. Når ingen af deltagerne i retorikforløbet gennemførte, skyldes det bl.a. sammenfald mellem det afsluttende fællesarrangement og en stor familiefest. To af deltagerne forventes at deltage i et fortsætterforløb i 2015.

18 17 Oasen Uddrag af 0-punktsanalysen Oasen, som omfatter Ringparken og Schackenborgvænge (FOBs afdelinger 23, 24, 26 og 32 og SABs afdeling 2405), havde i boliger og beboere. Sammenligning med ministeriets kriterier for særligt udsatte boligområder Figur 1. Sammenligning mellem MBBLs kriterier for særligt udsatte boligområder og de tre udvalgte parametre for henholdsvis Ringparken og Schackenborgvænge og hele Slagelse Kommune 60% 50% Andel uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse MBBLs grænseværdi 40% Ringparken og Schackenborgvænge nyeste måling Slagelse Kommune 30% 20% 10% 0% Andel kun med grundskole eller uoplyst uddannelse Indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande Kilder: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters liste over særligt udsatte boligområder pr. 1. februar 2014 samt tabel 1, 2, 10, 11 og 12 i Danmarks Statistiks Nøgletal på Boligområder Figur 1 ovenfor viser ministeriets kriterier sammenlignet med de tre udvalgte parametre for henholdsvis boligområdet og hele Slagelse Kommune. Området er på ministeriets liste over udsatte boligområder, hvilket afspejler at området på alle figurens tre kriterier ligger på en højere andel end den grænseværdi, ministeriet bruger.

19 18 50 % af de beboere, der er 15 år eller ældre og endnu ikke er gået på pension på grund af alder, har ikke tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Det er en markant stigning fra 40 % fem år før. 57 % af beboerne har oprindelse uden for Danmark og EU-landene. Det er en stigning fra 51 % fem år før. 58 % af de årige beboere har grundskolen som højeste uddannelse eller har uoplyst uddannelse. Det er samme andel som fem år før. 29 % af beboerne i området er under 18 år. 63 % er år. 8 % er 65 eller ældre. Området har en væsentlig højere andel af 0-34-årige og en væsentlig lavere andel af beboere på 50 år og ældre end Slagelse Kommune. Udgangspunktet for at opfylde helhedsplanens succeskriterier Med udgangspunkt i Slagelse Kommunes mål for den boligsociale indsats har boligorganisationen opstillet følgende mål for indsatsen i Ringparken/Schackenborgvænge: Bedre livsbetingelser o Højere uddannelsesniveau o Højere gennemsnitligt indtægtsniveau Højere tryghed o Mindre kriminalitet Nulpunktsundersøgelsen fra december 2014 viste: At 61 % af de årige beboere var i gang med en uddannelse og uddannelsesforberedende aktiviteter eller havde gennemført uddannelse over folkeskoleniveau. At 27 % af de årige beboere modtog kontanthjælp. At gennemsnitsindkomsten for personer på 15 år og derover på kr. svarer til 64 % af niveauet i Slagelse Kommune. At boligafdelingerne i seneste afsluttede regnskabsår (2013) havde hærværksudgifter på kr. At Center for Beredskab i de første 11 måneder af 2014 registrerede 13 episoder med brande i affaldscontainere, aviscontainere, transportmidler eller påsatte brande i bygninger. Det er færre end samtlige foregående år tilbage til At 65 % af deltagerne i tryghedsundersøgelsen fra 2014 var trygge ved at bo i området, mens 12 % var utrygge. Andelen af trygge var højere blandt mænd end blandt kvinder. At fraflytningsprocenten var 18 i seneste afsluttede regnskabsår (2013). At boligorganisationerne i seneste afsluttede regnskabsår (2013) sendte 665 første rykkere til beboere, der var i restance med huslejen og foretog 4 udsættelser, hvoraf 3 var på grund af beboernes økonomiske forhold. At boligafdelingerne i samme periode havde tab på knap 1,1 mio. kr. i forbindelse med fraflytninger.

20 19 Fakta om den boligsociale helhedsplan: Oasen Styregruppens medlemmer: Jørgen Holm, FOB (formand) Lars Frank Jensen DAB for SAB Vini Lindhardt, Slagelse Kommune (frem til ) Mette Bjarnt, Slagelse Kommune (frem til ) Bo Mouritzen, Slagelse Kommune (fra ) Karin Müller, FOB Poul-Erik Johansen, SAB Hanne Thomsen, Sekstanten Projektperiode budget Landsbyg Slagelse Boligorganisation I alt i hele tusinder /finansieret af gefonden Kommune /boligafdelinger Kontant Timer/lokaler I alt Den kommunale medfinansiering sker gennem timer fra Nordbycentret, projekt Ringparken og Motalavej (unge og job/uddannelse) og UU samt medfinansiering af Sekstanten gennem statistik mv. Boligafdelingernes medfinansiering omfatter drift af lokaler i Oasen og medarbejdertimer. FOB og SAB bidrager med lejemål og kontant medfinansiering af løn samt bidrag til Sekstanten Budget 2014 medarbejdere aktiviteter Projektorg. i øvrigt Bidrag til Sekstanten I alt Kontant Timer/lokaler I alt Efter at beboerne først havde stemt nej, indtrådte Schackenborgvænge i den boligsociale helhedsplan med virkning fra LBF forhøjede samtidig sit tilskud fra 9,5 mio. til 10,5 mio. kr. Forhøjelsen, som gør det muligt at opretholde personalebudgettet i hele projektperioden indarbejdes i budgettet med virkning fra Kontrakt: Projektleder Britta Clemmensen Oasen Albert Ibsensvej Slagelse Tlf

På spring for fremtiden

På spring for fremtiden På spring for fremtiden Boligsocial Helhedsplan Skælskør 2014-2017 1 2 Indhold 1 Forord... 3 2 Resumé... 4 3 Baggrund Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 6 4 Vision... 10 5 Overordnede

Læs mere

Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015

Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015 OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN OG SCHACKENBORGVÆNGE 2014 2017 ALLONGE TIL BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN 2013-2017 1 ALLONGE Denne allonge er et tillæg til Oasen Boligsocial Helhedsplan

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Resumé... 4 3. Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 5 3.1 Et udsat boligområde...

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012 Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 31. oktober 2012 Præsentation af Projektmedarbejdere Projektleder og leder af Unge for Unge Eva Bak Mail: Eva.Bak@silkeborg.dk Mobil: 30 66 43

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING Programbestyrelsens afslutningskonference 27/11 2008 Renovering og beboerrådgivning Ringparken, Slagelse Boligområdet Ringparken beliggende i den nordlige udkant af

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2013-2017. projekt2 Varde 29-04-2013

Helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2013-2017. projekt2 Varde 29-04-2013 2013 Helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2013-2017 projekt2 Varde 29-04-2013 Indhold... 3 Indledning... 4 Vision, mål og succeskriterier... 5 Baggrund... 7 Beskrivelse af boligområderne... 8 Områdets

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2013-2017. Maria Ladegaard-Pedersen Varde

Helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2013-2017. Maria Ladegaard-Pedersen Varde Helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2013-2017 2013 Maria Ladegaard-Pedersen Varde Indhold Indledning...2 Baggrund...5 Organisering...9 Styregruppe...9 Forretningsudvalg (FU)...10 Sekretariat og sekretariatschef...10

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde

Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde V/ Mia Jauernik, boligsocial koordinator i Sønderborg Kommune & Kathrine Bek Nyboe, boligsocial konsulent i KL Hvad undrer dig? Er du i dit boligsociale arbejde

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Den kommunale tandpleje

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Den kommunale tandpleje Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Den kommunale tandpleje TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Fagsspecifikke indsatsområder

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere