Fem boligorganisationer og Slagelse Kommune Sammen sætter vi kurs for bæredygtige boligområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fem boligorganisationer og Slagelse Kommune Sammen sætter vi kurs for bæredygtige boligområder"

Transkript

1 Beretning

2 1 Indhold Indledning punktsanalysen et fælles udgangspunkt... 3 Årlige opfølgninger... 3 Beretningen for Sekstanten... 4 Sekstantens sekretariat... 5 Aktiviteter Økonomirådgivningen... 8 Motalavej Uddrag af 0-punktsanalysen Fakta om den boligsociale helhedsplan: 5M Mennesker på Motalavej Målopfyldelse Oasen Uddrag af 0-punktsanalysen Fakta om den boligsociale helhedsplan: Oasen Målopfyldelse Skælskør Uddrag af 0-punktsanalysen Fakta om den boligsociale helhedsplan: På spring for fremtiden Målopfyldelse Sydbyen Uddrag af 0-punktsanalysen Fakta om den boligsociale helhedsplan: Udvikling i Fællesskab Målopfyldelse

3 2 Indledning Denne beretning er den første samlede formidling af resultater i Sekstanten, økonomirådgivningen og de fire boligsociale helhedsplaner. Netop målfastsættelse, dokumentation og formidling er en hovedopgave for Sekstanten, der er et fælles sekretariat for de fire boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune: Den boligsociale helhedsplan for Motalavej: 5M Mennesker på Motalavej Den boligsociale helhedsplan for Ringparken og Schackenborgvænge: Oasen Den boligsociale helhedsplan for Skælskør: På spring for fremtiden Den boligsociale helhedsplan for Sydbyen: Udvikling i Fællesskab. De fire boligsociale helhedsplaner er etableret i dialog med og støtte fra Landsbyggefonden, Slagelse kommune og boligorganisationerne. I lovgrundlaget er der fokus på en målrettet indsats i forhold til at sikre, at flere fra de udsatte boligområder er i uddannelse eller arbejde. Hovedvægten i den boligsociale indsats i helhedsplanerne er derfor lagt inden for områderne: Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv På disse områder er der etableret et bredt samarbejde med Slagelse Kommune og for Motalavej og Ringparken/Schackenborgvænge desuden et partnerskab med politiet. Alle fire helhedsplaner gennemfører desuden indsatser inden for områderne: Beboernetværk, inddragelse og demokrati Sundhed Image og kommunikation Indsats med klare mål, der kan følges De overordnede mål for den boligsociale indsats er: Bedre livsbetingelser o Højere uddannelsesniveau o Højere gennemsnitligt indtægtsniveau Højere tryghed o Mindre kriminalitet LBF har i foråret 2014 udmeldt målopfyldelsesskema, hvor målene skal opsættes i faste indsatskategorier og succesparametre. Her er både mål for selve indsatsen eksempelvis omfanget af aktiviteter og antallet af deltagere som helhedsplannerne dokumenterer i logbøger, og for effekten f.eks. i form af nedsat antal hærværksepisoder eller stigning i ventelisterne. For hver enkelt helhedsplan er der udarbejdet et målopfyldelsesskema, som bruges til indberetninger til Landsbyggefonden (LBF). Målene er opstillet med udgangspunkt i den indsats, som styregruppen har fastlagt i helhedsplanen. Da indsatskategorier og succesparametre er udmeldt efter, vi har udviklet helhedsplanerne, har det i nogle tilfælde været svært at tilpasse opgørelsesform til indsats. Den efterfølgende opgørelse viser, at det på en række punkter vil være nødvendigt, at ændre opgørelsesform og/eller succes paramter.

4 3 0-punktsanalysen et fælles udgangspunkt Styregruppen for Sekstanten har i juni 2014 godkendt, hvilke parametre der skal følges for at beskrive udviklingen i områderne. I samarbejde med Slagelse Kommune har Sekstanten i december 2014 udgivet 0-punktsanalyse for de fire boligområder, som giver et øjebliksbillede af boligområderne og deres bebeboere. Disse oplysninger er indsamlet gennem: boligorganisationernes årsregnskaber, årlige opgørelser fra Danmarks Statistik (BL-tal), LBFs opgørelse over tomgang, optællinger fra Slagelse Kommune og beredskab særkørsel fra Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU) Desuden er der i forbindelse med 0-punktsanalysen gennemført en tryghedsundersøgelse, hvor studerende har ringet på hos alle beboere i hver tredje opgang. Denne undersøgelse gentages ved de boligsociale helhedsplaners afslutning. Årlige opfølgninger Udviklingen i de boligsociale indsatsområder beskrives i to årlige udgivelser: Statusnotat, som udarbejdes i maj måned til drøftelse på styregruppens møde i juni og efterfølgende fremlæggelse for byrådet og boligorganisationernes bestyrelser. 0-Punktsanalysen danner baggrund for en opfølgning på den generelle udvikling i boligområderne, enkeltvis, på tværs og set i forhold til Slagelse Kommune samlet. Beretningen, som normalt vil udkomme i februar, er en opsamling af indsatsen i det forgangne år, primært gennem de opnåede resultater i målopfyldelsesskemaerne. Beretningen for 2014 Da en del af resultaterne i målopfyldelsesskemaerne kommer fra den årlige opfølgning i maj, vil en del af målene i denne første beretning være udeladt eller stå som 0. De resultater, der beskrives i denne beretning, er derfor primært baseret på de boligsociale helhedsplaners egen dokumentation i form af logbøger. Såfremt I ønsker yderligere oplysninger om mål og målopfyldelse er I velkomne til at kontakte Sekstanten.

5 4 Sekstanten Sekstanten er i december 2012 oprettet af de fem almene boligorganisationer: BoligKorsør - BK Fællesorganisationens Boligforening - FOB Slagelse Almennyttige Boligselskab SAB v/dab Slagelse Boligselskab SB Skælskør Boligselskab SBS v/dab Sekstanten har ikke selvstændigt bevilling, men indgår som en integreret del af de fire boligsociale helhedsplaner. Nedenstående beløb indgår derfor også i de opstillede økonomiskemaer for de fire boligsociale helhedsplaner Projektperiode Idet 2013 blev betragtet som en forlængelse af det tidligere områdesekretariat Budget samlet periode i hele tusinder /finansieret af Landsbyggefonden (15 % af LBF støtte til hver boligsocial helhedsplan) Slagelse Kommune Boligorgani sationerne Kontant Timer/lokaler I alt Den kommunale medfinansiering sker gennem ydelser, primært til samarbejde og dokumentation. I 2014 er tryghedskonferencen indgået som en del af den kommunale medfinansiering timer fra sundhedsplejen, projekt Ringparken og Motalavej (unge og job/uddannelse) og UU samt medfinansiering af Sekstanten gennem statistik mv. Budget 2014 medarbejdere aktiviteter Projektorganisation i øvrigt I alt Kontant Timer/lokaler I alt Sekstanten ledes af en styregruppe bestående af repræsentanter for de fem boligorganisationer og Slagelse Kommune. Styregruppen er samtidig styregruppe for økonomirådgivningen. Styregruppens medlemmer i 2014: Arne Juul, SB, formand Vini Lindhardt, Slagelse Kommune Mette Bjarnt, Slagelse Kommune Peter Hjorth, BK Jørgen Mejlgaard, FOB Jørgen Holm, FOB Lars Frank Jensen, SAB Nadja Wismann, SBS Bettina Foltinger, DAB I alt

6 5 Styregruppen har det overordnede ansvar for Sekstanten og drøfter emner af betydning for det boligsociale samarbejde, godkender budget, regnskab og prioritering af tværgående indsats. Styregruppen for Sekstanten skal mødes minimum 2 gange årligt i forbindelse med hhv. regnskabsgodkendelse og status i juni og budget og målopfyldelse i december. Decembermødet, der prioriterer den tværgående indsats, holdes sammen med projektlederne. I 2014 er afholdt 5 møder: fællesmøde med projektlederne Desuden er der i forbindelse med beslutning om imageanalyse gennemført møde med formænd og direktører for boligorganisationerne Sekstantens sekretariat Sekstantens sekretariat har til huse i baghuset hos Slagelse Boligselskab i Fruegade. Sekstanten er i samspil med økonomirådgivningen normeret til 4 faste tidsbegrænsede medarbejdere og har desuden en pulje til ansættelse af projektmedarbejdere/studentermedhjælpere. Sekretariatsleder Hanne Thomsen Projektkoordinator Mette Nielsen ansat 30 timer i økonomirådgivningen og 7 timer til PR og Kommunikation for Sekstanten Økonomirådgiver Morten Nielsen frem til derefter Jan Milo Administrativ koordinator Lene Carlsen frem til Projektsekretær Vivi Bell Studentermedhjælper til retorikforløb Ibrahim Demir Analysemedarbejder i forbindelse med 0-punktsanalyse og imageanalyse Mads Engholm Ansættelsesmæssigt har 2014 været et omskifteligt år. Og de manglende administrative ressourcer har selvfølgelig haft betydning for en række opgaver. Specifikt afsluttes imageanalysen, der skal danne baggrund for den målrettede imageindsats, først i marts Med virkning fra er sekretariatet fuldt bemandet, idet Helle Medom Petersen er tiltrådt som administrativ koordinator og Jakob Holmgaard Larsen er startet som ny økonomirådgiver.

7 6 Kontakt: Sekstanten Sekretariatsleder Hanne Thomsen Fruegade Slagelse Tlf Økonomirådgivning Tlf Aktiviteter har både været start og konsoliderings år og et år i drift. Det samme gælder for de boligsociale helhedsplaner, hvor arbejdet med at udvikle de nye helhedsplaner er foregået samtidig med, at projekterne har været i ordinær drift. Helhedsplanernes forskellige starttidspunkter har givet luft til at færdiggøre planerne, men samtidig betydet, at der har været en række forskelligartede forventninger til Sekstanten, alt efter hvor helhedsplanerne var i forløbet. Styregruppen har derfor besluttet, at de egentlige driftsaktiviteter på image- og kommunikationsområdet startede i andet halvår I 2014 er der arbejdet med opgave og forventningsafstemning, som er konkretiseret i samarbejdsaftaler mellem Sekstanten og de enkelte boligsociale helhedsplaner. En række opgaver løses i et tæt samspil mellem de fire boligsociale helhedsplaner og Sekstanten. Der er derfor lagt mange kræfter i at styrke samspillet mellem projektlederne -og mellem projektlederne og Sekstanten - i et fælles team. Sekstantens hovedaktiviteter for 2014 er nedenfor oplistet inden for sekstantens hovedansvarsområder: Projektorganisation med ansøgninger, indberetninger, administrativ støtte til projektlederne, samarbejde med Slagelse kommune og andre tværgående parter o Medvirken til udarbejdelse af helhedsplan/ansøgning for Skælskør o Udarbejdelse af helhedsplan/ansøgning for Sydbyen o Forhandling om kommunal medfinansiering/samarbejde om udarbejdelse af leveranceaftaler for Sydbyen og Skælskør o Udarbejdelse af målopfyldelsesskemaer o Udarbejdelse af fælles oplæg og dokumentation til tryghedskonferencen 2014 o Bistand til fonds- og puljeansøgninger (Oasen) o Udarbejdelse af reguleringskonto (Motalavej) o Udarbejdelse af allonge til den boligsociale helhedsplan for Oasen, som udvides med Schackenborgvænge o Udarbejdelse af ansøgning/budget for merbevilling til Motalavej

8 7 o o o o o Repræsentationer sekretariatsleder: Deltager i lokalrådets arbejde (samarbejde med politiet) Indgår i Partnerskabsarbejde med Politi, Kommune, SAB, FOB og BK om Motalavej og Ringparken Repræsenterer boligorganisationerne i Rådet for socialt udsatte Repræsenterede de boligsociale helhedsplaner i 17 stk. 4 udvalg om ny sundhedspolitik Analyse og dokumentation o Udvikling af måleparametre og indsamlingsmetoder i samarbejde med Slagelse Kommune o Udarbejdelse af 0-punktsanalyse o Løbende besvarelser til LBF mv Metodeudvikling o Samarbejdsaftale for Cafe som uddannelsessted (SYDBYEN) o Afdækning i forhold til nyt cafetilbud Motalavej o Kommissorium for Socialøkonomi i udsatte boligområder o Samarbejde med bibliotek om særlig målrettet indsats i udsatte boligområder (opnåede ikke puljestøtte) o Udvikling af tværgående samarbejde ERFA temadag 20.6 i FOB o Udvikling af tværgående samarbejde projektlederseminar på Sorø Storkro Beboernetværk, inddragelse og demokrati o Medvirken ved etablering af ny samarbejdsmodel for Kvarterhuset/opbygning af aktivitetsudvalg (Motalavej) o Planlægning og afvikling af workshop for frivillige i Parkvejshuset (Skælskør) Image og kommunikation o Økonomisk støtte, koordination og pressehåndtering i forbindelse med fælles Game-event o Finansiering, udvikling og gennemførelse af kurser for samtlige ejendomsfunktionærer i de boligsociale helhedsplaner. Afviklet i samarbejde med Selandia i Multihuset, i Kvarterhuset og i FOB o Finansiering, udvikling og gennemførelse af træningsgange i retorik Respekt med ord 3 startarrangementer/undervisning i hvert lokalområde november 2014 gennemført i samarbejde med RHETOR 2 workshops med rap og retorik november 2014 Afslutningsevent med forumteater december 2014 o Imageanalyse Udvikling af koncept Dialogmøde Planlægning Selve analysen med interviews og udarbejdelse af strategi er gennemført i 2015

9 8 Økonomirådgivningen Økonomirådgivningsprojektet er en del af Sekstanten. Projektet har sin egen bevilling, finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og løber frem til udgangen af Projektet dækker beboerne i de 9775 almene boliger, der er tilknyttet de fem boligorganisationer, der også samarbejder om de boligsociale helhedsplaner: BoligKorsør - BK Fællesorganisationens Boligforening - FOB Slagelse Almennyttige Boligselskab SAB v/dab Slagelse Boligselskab SB Skælskør Boligselskab SBS v/dab Projektet har fået en samlet bevilling på 1,9 mio. Der er ansat en økonomirådgiver på fuld tid og en projektkoordinator på 30 timer pr. uge. Formålet med projektet er at nedsætte antallet af Inkassosager Udsættelser hos de beboere, som kommer bagud med huslejen Andre restancer til boligorganisationerne Aktivitet pr : I gang Afsluttet Tilbud /nej tak Henvendt sig selv Opsøgt af rådgivning Henvist af boligorganisation Der er pr igangsat 201 rådgivningsforløb. Udover de beboere, som har takket ja tak til rådgivning, har Økonomirådgivningen været i kontakt med og tilbudt rådgivning til 169 beboere, som er bagud med huslejen, og som i første omgang har takket nej tak til rådgivning. Fordeling Antal lejemål % fordeling Igangsatte forløb Forløb pr boliger BK , ,9 SAB 336 4,5 9 26,8 FOB , ,5 SBS , ,6 SB , ,5 I alt , ,6

10 9 I nedenstående er måltal pr år beregnet ud fra en effektiv projekttid på 38 mdr. Måltal Vægtet mål pr år Akkumuleret måltal Igangsatte forløb akkumuleret Tilbudte forløb i alt Forudsat niveau akkumuleret Mål i procent Efter endt rådgivning evalueres effekten og tilfredsheden af rådgivningsindsatsen. Status pr på de 99 afsluttede forløb, hvoraf 62 har medvirket ved evalueringen. Evaluering - rådgivningsforløb antal % Har du fået et overblik over din økonomi? Føler du dig bedre rustet til selv at styre din økonomi? Har du fået større interesse for din økonomi (budget, netbank, SKAT) Har du fået større viden om din økonomi (kommunen, Udbetaling Danmark, SKAT) Har du været tilfreds med rådgivningen? Tror du andre kunne få glæde af rådgivningen? I alt evalueret 62 Ja 58 93,5 Ved ikke 1 1,6 Nej 3 4,8 Ja 47 75,8 Ved ikke 4 6,5 Nej 11 17,7 Ja 47 75,8 Ved ikke 6 9,7 Nej 4 6,5 Ja 44 71,0 Ved ikke 3 4,8 Nej 15 24,2 Ja 55 88,7 Ved ikke 4 6,5 Nej 3 4,8 Ja ,0 Ved ikke 0 0,0 Nej 0 0,0 Afsluttet uden evaluering 37

11 10 Motalavej Uddrag af 0-punktsanalysen Motalavej (BoligKorsørs afdelinger 15, 21 og 35) havde i og beboere et fald på 353 beboere siden Sammenligning med ministeriets kriterier for særligt udsatte boligområder Figur 1. Sammenligning mellem MBBLs kriterier for særligt udsatte boligområder og de tre udvalgte parametre for henholdsvis Motalavej og hele Slagelse Kommune 70% 60% Andel uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse MBBLs grænseværdi Motalavej nyeste måling Slagelse Kommune 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel kun med grundskole eller uoplyst uddannelse Indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande Kilder: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters liste over særligt udsatte boligområder pr. 1. februar 2014 samt tabel 1, 2, 10, 11 og 12 i Danmarks Statistiks Nøgletal på Boligområder Figur 1 ovenfor viser ministeriets kriterier sammenlignet med de tre udvalgte parametre for henholdsvis Motalavej og hele Slagelse Kommune. Motalavej er på ministeriets liste over udsatte boligområder, hvilket blandt andet skyldes, at området har en højere andel uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked og en højere andel med grundskole eller uoplyst uddannelse end den grænseværdi, ministeriet bruger.

12 11 45 % af de beboere, der er 15 år eller ældre og endnu ikke er gået på pension på grund af alder, har ikke tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Det er en svag stigning fra 43 % fem år før. 42 % af beboerne har oprindelse uden for Danmark og EU-landene. Det er en stigning fra 35 % fem år før. 61 % af de årige beboere har grundskolen som højeste uddannelse eller har uoplyst uddannelse. Det er et svagt fald fra 62 % fem år før. 29 % af beboerne i området er under 18 år. 57 % er år. 14 % er 65 eller ældre. Dermed har Motalavej en væsentlig højere andel af børn og unge og en væsentlig lavere andel af beboere i pensionsalderen end Slagelse Kommune samlet. Udgangspunktet for at opfylde helhedsplanens succeskriterier Med udgangspunkt i Slagelse Kommunes mål for den boligsociale indsats har boligorganisationen opstillet følgende mål for indsatsen i Motalavej: Bedre livsbetingelser o Højere uddannelsesniveau o Højere gennemsnitligt indtægtsniveau Højere tryghed o Mindre kriminalitet Nulpunktsundersøgelsen fra december 2014 viste: At 60 % af områdets årige var i gang med en uddannelse og uddannelsesforberedende aktiviteter eller havde gennemført uddannelse over folkeskoleniveau. At 28 % af områdets årige modtog kontanthjælp. At gennemsnitsindkomsten for personer på 15 år og derover på kr. svarer til 68 % af niveauet i Slagelse Kommune. At boligafdelingerne i seneste afsluttede regnskabsår (2013) havde hærværksudgifter på kr. og i alt havde 14 hærværks- eller utryghedsskabende episoder. At Center for Beredskab i de første 11 måneder af 2014 registrerede 10 episoder med brande i affaldscontainere, aviscontainere, transportmidler eller påsatte brande i bygninger. Det er lavere end alle de foregående år At 58 % af deltagerne i tryghedsundersøgelsen fra 2014 var trygge ved at bo i området, mens 19 % var utrygge. Andelen af trygge var højere blandt mænd end blandt kvinder og lavere blandt de ældre beboere end blandt de yngre. At fraflytningsprocenten var 24 i seneste afsluttede regnskabsår (2013). At BoligKorsør i samme periode udsendte 272 første rykkere til beboere, der var i restance med huslejen og foretog 25 udsættelser, som alle var på grund af beboernes økonomiske forhold. At 42 lejemål var i tomgang i oktober At boligafdelingerne i seneste afsluttede regnskabsår (2013) havde tab på knap 2,1 mio. kr. i forbindelse med fraflytninger.

13 12 Fakta om den boligsociale helhedsplan: 5M-Mennesker på Motalavej Styregruppens medlemmer: Peter Hjort, BoligKorsør (formand) Vini Lindhardt, Slagelse Kommune (frem til ) Mette Bjarnt, Slagelse Kommune (frem til ) Bo Mouritzen, Slagelse Kommune (fra ) Hanne Thomsen, Sekstanten Projektperiode budget Landsbyg Slagelse Boligorganisation I alt i hele tusinder /finansieret af gefonden Kommune /boligafdelinger Kontant Timer/lokaler I alt Den kommunale medfinansiering sker gennem timer fra sundhedsplejen, projekt Ringparken og Motalavej (unge og job/uddannelse) og UU samt medfinansiering af Sekstanten gennem statistik mv. Boligafdelingernes medfinansiering omfatter lokaler i Kvarterhuset. BoligKorsør bidrager med lejemål og kontant medfinansiering af løn og bidrag til Sekstanten Budget 2014 medarbejdere aktiviteter Projektorg. i øvrigt Bidrag til Sekstanten I alt Kontant Timer/lokaler I alt Kontakt: Projektleder Karin Sneevang Kvarterhuset Motalavej 57 B 4220 Korsør Tlf

14 13 Målopfyldelse 2014 Projektperioden for Motalavej er registreret som , men frem til oktober 2013 var der tale om en overgangsperiode finansieret på en engangsudbetaling, hvor projektet kørte på lavt blus, mens den nye helhedsplan og ansøgningen blev udarbejdet. Da bevillingen fra LBF kom i efteråret 2013, var den som forudsat på 9 mio. kr., men perioden, som pengene skulle række til, var forlænget med 10 mdr., for at sikre samtidig slutdato for alle de boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune. Den boligsociale helhedsplan startede derfor med et stort underskud i budgettet, og med kun to medarbejdere i stedet for de tre, der var forudsat i forhold til den beskrevne indsats og de opstillede mål. I foråret 2014 gav LBF forhåndstilsagn om en ekstra million, og Bolig Korsør kunne derfor ansætte en opsøgende børne- og ungemedarbejder. Slagelse Kommune har i efteråret 2014 tilsluttet sig forlængelsen af perioden og den tilhørende kommunale medfinansiering. Forsinkelsen i forhold til medarbejdere og budget har betydet, at en del aktiviteter, som var planlagt til 2014, først iværksættes i Det gælder bl.a. projektlederuddannelse for unge, som derfor ikke indgår i nedenstående målopfyldelse. Motalavej 2014: Børn, unge og familie Fædregruppen - mindst 30 voksne er frivillige - opnået 20 Foreningsintegration - mindst 6 unge henvist til fritidspas - opnået 4 67% 67% Aktiviteter for børn og unge i Kvarterhuset - mindst 4 eksterne samarbejdspartnere - opnået 4 Aktiviteter for børn og unge i Kvarterhuset - mindst 50 aktiviteter - opnået 78 Aktiviteter for børn og unge i Kvarterhuset - mindst 10 voksne er frivillige - opnået % 156% Game, idræt og event med klubber - mindst 15 deltagere i snit pr gang - opnået 9 60% Game, idræt og event med klubber - mindst 50 arrangementer afholdt - opnået 50 Game, idræt og event med klubber - mindst 3 eksterne samarbejdspartnere - opnået 7 233% 0% 50% 150% 200% 250%

15 14 Sekstantens kommentarer: Såvel den boligsociale helhedsplan som projekt Ringparken og Motalavej er i løbende dialog med fædregruppen. Som følge af ramadanen har Game været afviklet i to perioder med pause imellem, hvilket har gjort det sværere at opretholde deltagertallet. Motalavej 2014: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Lektiecafé - mindst 60 gange åbent - opnået % U-turn uddannelsesindsats - mindst 10 beboere har benyttet tilbuddet - opnået % U-turn uddannelsesindsats - mindst 60 beboere er blevet mere job- og uddannelsesparate - opnået 24 gennem hele perioden 40% Iværksætterprojekt - mindst 3 personer bruger iværksætterbasen - opnået 6 Kommunal jobindsats - mindst 6 deltagere over 30 år er kommet i beskæftigelse - opnået 10 Kommunal jobindsats - mindst 6 deltagere under 30 år er kommet i beskæftigelse - opnået 12 Formidling af fritidsjobs - mindst 3 arbejdsgiverarrangementer - opnået 5 Formidling af fritidsjobs - mindst 5 unge kom i fritidsjob - opnået 9 Fyraftensmøder og studieture - mindst 8 aktiviteter afholdt - opnået % 167% 200% 167% 180% 138% 0% 50% 150% 200% 250% Sekstantens kommentar Søjler med grønt markerer, at målet gælder for den samlede periode udgør 27 % af måleperioden. Når der således på et år er opnået en målopfyldelse på 40 % er det et meget fint resultat.

16 15 Den boligsociale helhedsplan 5M har et stærkt samarbejde med erhvervslivet i Korsør bl.a. gennem Rotary. 5M er med i det CSR-projekt, som foreningen Nydansker gennemfører for Center for Boligsocial Udvikling CFBU. Her er bl.a. etableret et partnerskab med Føtex. Motalavej 2014: Beboernetværk, inddragelse og demokrati Debatmøder for beboerne - mindst 2 debatmøder - opnået 2 Ungeråd - mindst 2 debatarrangementer - opnået 0 0% Ungeråd - mindst 15 unge frivilige - opnået 12 over hele perioden 80% Lokale beboeraktiviteter - mindst 4 nye frivillige beboerforeninger - 0 opnået over hele perioden 0% 0% 20% 40% 60% 80% 120% Sekstantens kommentar Ungerådet er kommet vældig godt fra start. I 2014 har aktiviteterne været meget koblet på medvirken til udvikling af de nye udearealer, ligesom ungerådet har været medvirkende ved planlægning og afvikling af sommer/eid-fest i samarbejde med en række andre lokale aktører i området. Målet om mindst fire nye frivillige beboerforeninger er i lighed med målet for ungeråd for den samlede periode frem til Motalavej 2014: Sundhed Zumba, stavgang og linedance - mindst 50 aktiviteter - opnået 74 Dagpleje- og mødregrupper - mindst 50 aktiviteter - opnået % 160% 0% 20% 40% 60% 80% 120% 140% 160% 180%

17 16 Motalavej 2014: Image og kommunikation Medieomtale - mindst 3 positive mediehistorier opnået 8 Imageforbedrende events - mindst 200 deltagere opnået 400 Ungejournalister - bidrag til mindst 6 positive mediehistorier - opnået 2 Ungejournalister - mindst 2 unge deltager i forløbet opnået 3 Ambassadørkorps - mindst 1 arrangement for lokale håndværkere m.fl. - opnået 5 Ambassadørkorps - mindst 8 af områdets ejendomsfunktionærer på kursus - opnået 10 Retorikforløb for unge - mindst 8 unge gennemfører forløbet - opnået 0 Retorikforløb for unge - mindst 10 unge deltager - opnået 8 267% 200% 33% 150% 125% 0% 80% 500% 0% 200% 400% 600% Sekstantens kommentar Ovenpå den meget medieomtalte nytårsaften 2013/14 har BoligKorsør og den boligsociale helhedsplan arbejdet meget bevidst med at få positive historier i medierne. De flotte tal for ambassadørkorps arrangementer for lokale håndværkere m.fl. skal ses i sammenhæng med BoligKorsørs igangværende renoveringsprojekter og den markante CSR indsats. Måltallet for deltagere i retorikforløb er sat for højt. Erfaringen fra den gennemførte sæson viser, at 8 deltagere er absolut maksimum for at få et godt udbytte. Når ingen af deltagerne i retorikforløbet gennemførte, skyldes det bl.a. sammenfald mellem det afsluttende fællesarrangement og en stor familiefest. To af deltagerne forventes at deltage i et fortsætterforløb i 2015.

18 17 Oasen Uddrag af 0-punktsanalysen Oasen, som omfatter Ringparken og Schackenborgvænge (FOBs afdelinger 23, 24, 26 og 32 og SABs afdeling 2405), havde i boliger og beboere. Sammenligning med ministeriets kriterier for særligt udsatte boligområder Figur 1. Sammenligning mellem MBBLs kriterier for særligt udsatte boligområder og de tre udvalgte parametre for henholdsvis Ringparken og Schackenborgvænge og hele Slagelse Kommune 60% 50% Andel uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse MBBLs grænseværdi 40% Ringparken og Schackenborgvænge nyeste måling Slagelse Kommune 30% 20% 10% 0% Andel kun med grundskole eller uoplyst uddannelse Indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande Kilder: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters liste over særligt udsatte boligområder pr. 1. februar 2014 samt tabel 1, 2, 10, 11 og 12 i Danmarks Statistiks Nøgletal på Boligområder Figur 1 ovenfor viser ministeriets kriterier sammenlignet med de tre udvalgte parametre for henholdsvis boligområdet og hele Slagelse Kommune. Området er på ministeriets liste over udsatte boligområder, hvilket afspejler at området på alle figurens tre kriterier ligger på en højere andel end den grænseværdi, ministeriet bruger.

19 18 50 % af de beboere, der er 15 år eller ældre og endnu ikke er gået på pension på grund af alder, har ikke tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Det er en markant stigning fra 40 % fem år før. 57 % af beboerne har oprindelse uden for Danmark og EU-landene. Det er en stigning fra 51 % fem år før. 58 % af de årige beboere har grundskolen som højeste uddannelse eller har uoplyst uddannelse. Det er samme andel som fem år før. 29 % af beboerne i området er under 18 år. 63 % er år. 8 % er 65 eller ældre. Området har en væsentlig højere andel af 0-34-årige og en væsentlig lavere andel af beboere på 50 år og ældre end Slagelse Kommune. Udgangspunktet for at opfylde helhedsplanens succeskriterier Med udgangspunkt i Slagelse Kommunes mål for den boligsociale indsats har boligorganisationen opstillet følgende mål for indsatsen i Ringparken/Schackenborgvænge: Bedre livsbetingelser o Højere uddannelsesniveau o Højere gennemsnitligt indtægtsniveau Højere tryghed o Mindre kriminalitet Nulpunktsundersøgelsen fra december 2014 viste: At 61 % af de årige beboere var i gang med en uddannelse og uddannelsesforberedende aktiviteter eller havde gennemført uddannelse over folkeskoleniveau. At 27 % af de årige beboere modtog kontanthjælp. At gennemsnitsindkomsten for personer på 15 år og derover på kr. svarer til 64 % af niveauet i Slagelse Kommune. At boligafdelingerne i seneste afsluttede regnskabsår (2013) havde hærværksudgifter på kr. At Center for Beredskab i de første 11 måneder af 2014 registrerede 13 episoder med brande i affaldscontainere, aviscontainere, transportmidler eller påsatte brande i bygninger. Det er færre end samtlige foregående år tilbage til At 65 % af deltagerne i tryghedsundersøgelsen fra 2014 var trygge ved at bo i området, mens 12 % var utrygge. Andelen af trygge var højere blandt mænd end blandt kvinder. At fraflytningsprocenten var 18 i seneste afsluttede regnskabsår (2013). At boligorganisationerne i seneste afsluttede regnskabsår (2013) sendte 665 første rykkere til beboere, der var i restance med huslejen og foretog 4 udsættelser, hvoraf 3 var på grund af beboernes økonomiske forhold. At boligafdelingerne i samme periode havde tab på knap 1,1 mio. kr. i forbindelse med fraflytninger.

20 19 Fakta om den boligsociale helhedsplan: Oasen Styregruppens medlemmer: Jørgen Holm, FOB (formand) Lars Frank Jensen DAB for SAB Vini Lindhardt, Slagelse Kommune (frem til ) Mette Bjarnt, Slagelse Kommune (frem til ) Bo Mouritzen, Slagelse Kommune (fra ) Karin Müller, FOB Poul-Erik Johansen, SAB Hanne Thomsen, Sekstanten Projektperiode budget Landsbyg Slagelse Boligorganisation I alt i hele tusinder /finansieret af gefonden Kommune /boligafdelinger Kontant Timer/lokaler I alt Den kommunale medfinansiering sker gennem timer fra Nordbycentret, projekt Ringparken og Motalavej (unge og job/uddannelse) og UU samt medfinansiering af Sekstanten gennem statistik mv. Boligafdelingernes medfinansiering omfatter drift af lokaler i Oasen og medarbejdertimer. FOB og SAB bidrager med lejemål og kontant medfinansiering af løn samt bidrag til Sekstanten Budget 2014 medarbejdere aktiviteter Projektorg. i øvrigt Bidrag til Sekstanten I alt Kontant Timer/lokaler I alt Efter at beboerne først havde stemt nej, indtrådte Schackenborgvænge i den boligsociale helhedsplan med virkning fra LBF forhøjede samtidig sit tilskud fra 9,5 mio. til 10,5 mio. kr. Forhøjelsen, som gør det muligt at opretholde personalebudgettet i hele projektperioden indarbejdes i budgettet med virkning fra Kontrakt: Projektleder Britta Clemmensen Oasen Albert Ibsensvej Slagelse Tlf

Sekstanten beretning 2015 2015 Beretning

Sekstanten beretning 2015 2015 Beretning 0 2015 Beretning 1 Indhold 1. Indledning... 2 1.1. Beretningen for 2015... 2 1.2. Målfastsættelse og dokumentation for boligsocial indsats... 2 1.3. Nulpunktsundersøgelsen et fælles udgangspunkt... 3 1.4.

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Udarbejdet af Sekstanten 0 Januar 2015 Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Statusopgørelse 2015 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats

Statusopgørelse 2015 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats 2015 Statusopgørelse 2015 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats 0 Statusopgørelse 2015 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats Motalavej

Læs mere

Statusopgørelse 2016 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats

Statusopgørelse 2016 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats 2016 Statusopgørelse 2016 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats 0 Statusopgørelse 2016 for fire almene boligområder i Slagelse Kommune med boligsocial indsats Motalavej

Læs mere

Tryghedskonference 19.2.2014 Fælles oplæg fra boligorganisationerne: SAB

Tryghedskonference 19.2.2014 Fælles oplæg fra boligorganisationerne: SAB Tryghedskonference 19.2.2014 Fælles oplæg fra boligorganisationerne: SAB Udsatte boligområder 4 boligområder, der omfatter 5 boligorganisationer og 17 afdelinger Fakta om boligområderne Fakta om beboerne

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL INDSATS

ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL INDSATS ANSØGNING TIL ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2021 Prækvalifikation for Korsør, Skælskør og Slagelse Motalavej - Ringparken/Schackenborgvænge - Sydbyen - Skælskør SAB ANSØGNING TIL ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

På spring for fremtiden

På spring for fremtiden På spring for fremtiden Boligsocial Helhedsplan Skælskør 2014-2017 1 2 Indhold 1 Forord... 3 2 Resumé... 4 3 Baggrund Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 6 4 Vision... 10 5 Overordnede

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015

Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015 OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN OG SCHACKENBORGVÆNGE 2014 2017 ALLONGE TIL BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN 2013-2017 1 ALLONGE Denne allonge er et tillæg til Oasen Boligsocial Helhedsplan

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Børn, unge og familie. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Beboernetværk, inddragelse og demokrati. Sundhed

Børn, unge og familie. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Beboernetværk, inddragelse og demokrati. Sundhed Helhedsplan for Sydbyen 2014-2017 1.Forord Den boligsociale helhedsplan for Sydbyen Udvikling i Fællesskab er i samarbejde med Fællessekretariatet Sekstanten udarbejdet af Slagelse Boligselskab SB og Fællesorganisationens

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2017 Opsummering Ansøgningen om prækvalifikation er en fælles ansøgning for

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

Som en del af den nuværende boligsociale helhedsplan, er der etableret et områdekontor i Rønnebærparken/ Æblehaven.

Som en del af den nuværende boligsociale helhedsplan, er der etableret et områdekontor i Rønnebærparken/ Æblehaven. Velfærd Sekretariat Sagsnr. 239821 Brevid. 1694709 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Boligsociale indsatser i Roskilde Kommune 14. august 2013 Baggrund Morten Gjerskov (S) har

Læs mere

Resultater. Greve Nord Projektet Samarbejdsforum 31. oktober Greve Nord Projektet

Resultater. Greve Nord Projektet Samarbejdsforum 31. oktober Greve Nord Projektet Resultater 2012-2016 Samarbejdsforum 31. oktober 2016 Resultater aktiviteter og indsatser Børn, unge og familier Job, uddannelse og erhverv Beboernetværk og tryghed Sundhed Kultur og image Effekter - området

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo 212 1 Gennemførelsen af dataindsamlingen Informationerne er indsamlet primo 212 af sermo analyse på foranledning af BL og på basis af

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Tibberupparken Journal nr.: Jnr: 100884 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 2014 2015 2016 2017 Landsbyggefonden Medfinans.

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 1, 3. kvartal 2012

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 1, 3. kvartal 2012 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 1, 3. kvartal 2012 Status på projektet Organisering Forlængelsen af Greve Nord Projektet gik officielt i gang 1. juli 2012. På nuværende tidspunkt er projektet

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Højvangen styrket boligsocial indsats. Byrådets temamøde d. 24. april 2014

Højvangen styrket boligsocial indsats. Byrådets temamøde d. 24. april 2014 Højvangen styrket boligsocial indsats Byrådets temamøde d. 24. april 2014 Tag politisk ejerskab og lederskab Styrk den kommunale kernedrift i de udsatte by- og boligområder Styrk samarbejdet med de almene

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation

Ansøgning om prækvalifikation Ansøgning om prækvalifikation Højvangen i Skanderborg Grønnedalsparken/ Poul La Cours Vej Skanderborg Andelsboligforening & Midtjysk Boligselskab Ansøgning til Landsbyggefonden - oktober 2011 - Udarbejdet

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012

Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012 Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012 Mødedato 5. februar 2013 Mødested / lokale Skolegade, lok. 2325 Mødetidspunkt Kl. 13 Sluttidspunkt Kl. 15 Deltagere Niels Ågesen, Tommy

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Projekt: Kalenderen siger sommer men vi venter stadig på solen

Projekt: Kalenderen siger sommer men vi venter stadig på solen 1. årgang nr. 6 - Gratis - ringparken@slagelse.dk 20. juni 2012 Projekt: Kalenderen siger sommer men vi venter stadig på solen Mens vi venter på at solen og sommeren også indtager Ringparken og Motalavej

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010

Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010 Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010 Mødedato 9. september 2010 Mødested/lokale Havneparken 2, 1. sal Mødetidspunkt kl. 16.00 Forventet sluttidspunkt kl. 18.00 Deltagere Arne Sigtenbjerggård,

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

5M Mennesker på Motalavej

5M Mennesker på Motalavej 5M Mennesker på Motalavej Et boligområde er mennesker, først og fremmest dem, der har deres hjem i området, men også dem, der har deres daglige arbejde i området Helhedsplan for Motalavej 2013-2016 5M

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger

Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger Landsbyggefondens journalnummer: 1505 Område: BoLivVejle Tovholder: Boligsocial indsats - 0350 Arbejdernes Andels-Boligforening 029 29, Finlandsparken Boligorganisation(er):

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Halvdagsseminar om inddragelse

Halvdagsseminar om inddragelse Halvdagsseminar om inddragelse Dagens program 12.00-12.30 Velkomst 12.30-13.45 Præsentation og drøftelse af den metodiske tilgang til boligsocialt arbejde i Horsens 13.45-14.00 Pause 14.00-15.45 Workshop

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsen og styregruppen -Helhedsplan Randers Nordby

Kommissorium for bestyrelsen og styregruppen -Helhedsplan Randers Nordby Kommissorium for bestyrelsen og styregruppen -Helhedsplan Randers Nordby 2017-2021 Bestyrelsen 1. Formål Bestyrelsen skal medvirke til en effektiv styring og koordinering på strategisk- og økonomisk niveau,

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Holbæk d. 8. august Faktaark - UngHolbæk Fritid og Forebyggelse: Holbæk Ungdomsskole

Holbæk d. 8. august Faktaark - UngHolbæk Fritid og Forebyggelse: Holbæk Ungdomsskole Holbæk d. 8. august 2016 Faktaark - UngHolbæk Fritid og Forebyggelse: Holbæk Ungdomsskole Tilbyder almen undervisning i dansk, engelsk, matematik, sprog mm. Endvidere prøveforberedende undervisning til

Læs mere

Fra beboertilfredshed til beboerstolthed Sammendrag af imageanalyse for fire boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune

Fra beboertilfredshed til beboerstolthed Sammendrag af imageanalyse for fire boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Fra beboertilfredshed til beboerstolthed Sammendrag af imageanalyse for fire boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Imageundersøgelsen er udført af Mads Engholm, Vincent Byakika, Astrid Myrup og

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere