Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014"

Transkript

1 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar 1 den 26. februar, hvor det blev tilkendegivet, at der politisk ønskes en handlingsplan for 2014, som er mere fokuseret og med en tydeligere prioritering end handlingsplanen for 2013 er udtryk for. Derudover tager oplægget udgangspunkt i politiske beslutninger, pejlemærker fra Bornholms Udviklingsplan samt en vurdering af, hvad der er det vigtigste at sætte på dagsordnen i 2014 sammenhold med den økonomiske situation. I udarbejdelsen af oplægget har der været fokus på at opstille mål, som dækker bredt i kommunen. Det har medført, at de fleste af målene er af tværgående karakter. Oversigt over målene i oplægget: Nr. Berørte udvalg Overskrift Skalopgaver 1 BSU Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskoleplan Inden for rammen 2 BSU Fælles børn fælles ansvar. Der fastlægges samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm særligt med fokus på inklusion som indsatsområde. 3 SU I samarbejde med Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK udarbejdes en tværsektoriel strategi for telesundhed på Bornholm Inden for rammen kr. om året 4 SU Udvikle det nære Sundhedsvæsen kr. om året Skal-opgave 5 TMU, BSU, SU 6 ØKE, BU, TMU 7 ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU Indføre energiledelse i BRK Sikre en bred forankring blandt kommunens energie for efterlevelse af kommunens ambitiøse klima- og energimål i energihandlingsplanen Øget samarbejde mellem offentlige og private aktører om kommunale opgaver Fundraiser til ekstern finansiering af udviklings- og gerne driftsopgaver i Bornholms Regionskommune Anlægsudgift på kr. i kr. om året til drift Inden for rammen kr. om året 8 ØKE Tilvejebringelse af trådløs infrastruktur på folkeskoleområdet, der understøtter elevernes anvendelse af eget udstyr (Bring your own device) kr. om året Skal-opgave 1

2 9 ØKE, TMU Fiberforbindelse til borgere på Bornholm Afhængig af løsning 10 ØKE, TMU Mobildækning til hele Bornholm Inden for rammen 11 ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU 12 ØKE, BSU, SU, BU FKFU Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK Der igangsættes tværgående initiativer i forhold til de samlede misbrugsindsatser i BRK. Det gælder forebyggelse, visitering og behandling kr. om året kr. i 2014 og ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU Højere kvalitet på færre lokationer. En afdækning af potentialet for at hæve kvaliteten i den leverede service ved at samle aktiviteter på færre lokationer samt øge udnyttelsen af de anvendte kvadratmeter. Området omfatter især skoleområdet, pasningsområdet, biblioteker og fritids- og kulturområdet, men andre relevante områder kan også indgå i sammentækningen kr. i SU, BU At implementering af forløbsprogrammet for lænderyg tydeligt viser effekt på forbruget af sygedagpenge og en mærkbar reduktion på borgerens udredningstid Inden for rammen, da udgifter og besparelser går lige op Skal-opgave 15 BU, BSU, SU Uddannelsesgaranti Målet er, at alle unge på Bornholm garanteres en uddannelse gennem et forpligtigende samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og de private virksomheder på Bornholm. Afhængig af løsning 16 BU, BSU, SU, ØKE Fleks- og førtidspensionsreform Målet er: at alle borgere som er i risiko for at miste arbejdsevnen, via helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats sikres de bedste muligheder for at blive eller forblive selvforsørgende. Bl.a. afhængig af DUT-udligningen, som først meldes ud senere Skal-opgave at alle borgere som kan have gavn af helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats tilbydes dette som en forebyggende indsats for at reducere antallet af borgere, som må overgå til førtidspension. 17 ØKE, BU, TMU Optimering af BRKs samlede virksomheds- og erhvervssamarbejde gennem en tættere kobling af erhvervsog beskæftigelsesindsatsen. Målet er en mere koordineret indsats der optimerer viden, ressourceanvendelsen og tilfredshed. Inden for rammen 2

3 Uddybende beskrivelser af de enkelte mål NR. 1 Deadline Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskoleplan 2 Undervisning Bornholm som videnssamfund Børne- og Skoleudvalget Skoleområdet Områdechef for Børn og Skole. Der udarbejdes forslag til en langsigtet plan for folkeskolen, der understøtter Folkeskolereformen, Skolepolitikken, inklusionsarbejde mv. Specifikt for den vedtagne skolepolitik gælder det derudover, at 2013-målet om linjevalg udmøntes i der i 2014 tilrettelægges og gennemføres en proces for opstilling af mål for Dagtilbud, det specialiserede børneområde og beskæftigelsesområdet. Skolebestyrelser, bruger interessegrupper, faglige organisationer og elever. På baggrund af et fagligt funderet debatoplæg om den kvalitativt bedste skole gennemføres en struktureret proces med involvering af øvrige interessenter. Målet er at få udarbejdet en række scenarier for den bedste skole. Disse scenarier skal være afsæt for den politiske debat og beslutning. Dette bygger bl.a. på en implementering af den allerede besluttede skolepolitik. Debatoplæg er udarbejdet i Scenarieudarbejdelsen er tilendebragt i 1. kvartal Politisk debat og beslutning gennemføres i 3. kvartal Plan for udviklingen af ny langsigtet skolestruktur for den bedste skole. Målet kan nås inden for rammen 3

4 NR. 2 Fælles børn fælles ansvar. Der fastlægges samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm særligt med fokus på inklusion som indsatsområde. 1 Dagtilbud, 2 Undervisning, 3 Børn og Familie Det gode og aktive liv Bornholm som videnssamfund Børne- og Skoleudvalget Børneområdet Områdechef for Børn og Skole For at understøtte en samlet målsætning for alle børn og unge til sikring af sammenhæng i børns liv fra fødsel til endt ungdomsuddannelse, arbejdes der specifikt med at udvikle indsatsen gennem konkrete inkluderende initiativer mellem de nuværende specialiserede virksomheder og de almene virksomheder. Virksomhederne på det almene og det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde. Forældrebestyrelser og brugergrupper Der fastlægges overordnede målsætninger for sammenhæng i børns liv fra fødsel til endt ungdomsuddannelse og egenforsørgelse. Disse anvendes som referencepunkt i forhold til indsatser og tilbud. Inklusion er omdrejningspunktet for 2014, og der udvikles konkrete medarbejder- og brugerdrevne løsninger. Deadline Løsninger udviklet i løbet af Evaluering i 2015 Større sammenhæng i tilbud og indsatser på tværs af alder for alle børn og unge fra fødsel til endt ungdomsuddannelse og egenforsørgelse. Specifikt understøttes målet igennem inklusionsløsninger på børne- og skoleområdet. Målet kan nås inden for rammen 4

5 NR. 3 I samarbejde med Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK udarbejdes en tværsektoriel strategi for telesundhed på Bornholm 5 Ældre, 6 Psykiatri og handicappede, 17 Sundhed og 18 Forebyggelse og behandling Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Socialudvalget Telesundhed Områdechef for Social og Sundhed (stabschef for PAS/it) Udvikling af mål fra 2012 og en fortsættelse af målet fra KLs definition af Telesundhed : Telesundhed er brugen af informations- og kommunikationsteknologi til at understøtte forebyggende, behandlende eller rehabiliterende aktiviteter over afstand. Med udgangspunkt i borgerens eget liv og egne it-vaner skabes et grundlag for at borgerne kan mestre eget liv og egen tilstand og deltage aktivt i egen forebyggelse, genoptræning og behandling, når borgeren selv ønsker det og ikke være begrænset af, at borgeren skal være på et bestemt sted på et bestem tidspunkt. Endelig ønskes et bedre grundlag for at udveksle viden mellem sektorerne i sundhedsvæsenet og dermed skabe et bedre fundament for, at der udvikles nye effektive løsninger og arbejdsgange. Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK fortsætter det tværsektorielle samarbejde om udvikling af telesundhedsløsninger, der inddrager fagspecifikke kompetencer på tværs af sektorerne og med Teknologisk Institut i rollen som projektleder, inspirator og facilitator. Umiddelbart indebærer telesundhed øgede omkostninger til anskaffelse af udstyr, uddannelse af borgere og medarbejdere samt afprøvning af alternative samarbejdsmodeller. Deadline Bornholms Hospital, praktiserende læger på Bornholm, Læger Teknologisk Institut samt ad hoc interessenter Der udarbejdes strategi for specifikke projekter Der ansøges eksterne puljer Der arbejdes i projektspecifikke arbejdsgrupper Fremadrettet proces Der er i 2014 igangsat min. et tværsektorielt projekt. Proceskonsulent med henblik på implementering i BRK (30 timer, kr.) samt budget til indkøb af udstyr ( kr.) Beløb i kr. i 2013-priser

6 NR. 4 Udvikle det nære Sundhedsvæsen med særligt fokus på at: Styrke forebyggelsesindsatse gennem: - Igangsættelse af en trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker med udgangspunkt i Bornholms Sundhedsprofil - Fortsat udbygning af en hverdagsrehabiliterende tilgang til borgeren både på plejeboligområdet og på fritvalgsområdet. Styrke indsatsen for aktivt at forebygge borgernes (gen)indlæggelser med særligt fokus på faldforebyggelse og borgere med KOL. - Diagnoserne knoglebrud og nedre luftsvejssygdomme udgjorde i % alle de forebyggelig indlæggelser af bornholmer +65 år. Styrke indsatsen overfor kronikergrupperne ved fastholde og udvikle indsatserne indenfor KOL, Type 2 Diabetes og demens og implementere forløbsprogrammet for Hjertekar og Lænderyg - se også specifikt mål for lænderyg 5 Ældre, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling, 15 Fritid og kultur Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Socialudvalget (Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Det nære sundhedsvæsen Områdechefen for Social og Sundhed (områdechefen for Fritid og Kultur) Se under handlinger Bornholms Hospital og de praktiserende læger Styrket forebyggelsesindsats: Trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker er baseret på: o En kortlægning af kommunens indsatser indenfor hver af de 10 forebyggelsespakker: Kortlægningen tilrettelægges som et tværgående projekt under ledelse af Social og Sundhed. o KB godkender plan for implementering af de nationale forebyggelsespakker der går på tværs af fag- og udvalgsområder Hverdag rehabilitering: o Fortsat udvikling af nye metoder baseret på vidensdeling bl.a. i forhold til indsats og resultater fra andre kommuner Forebygge gen(indlæggelser): Udvikle og igangsætte projekt indenfor faldforebyggelse Kompetenceudvikling af medarbejderne i BRK i samarbejde med KOLsygeplejersken samt udvikling af samarbejdet med Bornholms Hospital og praktiserende læger Kronikerområdet: Etablering af patientuddannelse indenfor hjerteområdet i lighed med patientuddannelsen indenfor Diabetes og KOL. Deadline Kontinuerlig proces 6

7 Implementering af de nationale forebyggelsespakker i henhold til KB s plan Demografikorrigeret fortsat fald i udviklingen af leverede timer på fritvalgsområdet Et fald på 10 % i forebyggelige indlægger +65 år indenfor knoglebrud og KOL BRK har tilsluttet sig forløbsprogrammet for Hjertekar og er i drift. Proceskonsulent med henblik på tværgående implementering af forebyggelsespakkerne samt faldforebyggelse (37 timer, kr.), ressourcer til implementering af prioriterede indsatser i forebyggelsespakkerne ( kr.) samt ressourcer til implementering af forløbsprogram på hjerteområdet og udvidelse på diabetesområdet pga. øget tilgang ( kr. ). Beløb i kr. i 2013-priser

8 NR. 5 Indføre energiledelse i BRK Sikre en bred forankring blandt kommunens energie for efterlevelse af kommunens ambitiøse klima- og energimål i energihandlingsplanen Tværgående Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø Teknik- og Miljøudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget) BRK Ejendomsservice Områdechefen for Teknik og Forsyning (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed) Energiledelse er en proces, der handler om løbende at effektivisere energiforbruget. Vi skal udnytte energien bedre og derigennem sikre, at vi bruger vores naturressourcer med omtanke og at vi påvirker det omgivende miljø mindst muligt. Vi skal høste fordelene af den professionelle ejendomsdrift og foretage fornuftige investeringer i bygninger og automatiske styringsværktøjer, så energiforbruget varigt kan sænkes. Brugerne af bygningerne ansættelse af energidrifts med økonomisk ansvar for energiforbruget i de kommunale bygninger sætte mål for energiforbruget organisere indsatsen kortlægge og følge energiforbruget, herunder investere i automatiske timeloggere screene og implementere energieffektiviserende projekter følge op på initiativerne Deadline Foregår løbende Et mere effektivt energiforbrug, der varigt følges giver i tillæg en kontant gevinst i form af varige besparelser på el- og varmeregningen. Ansættelse af energidrifts medarbejder ( kr.). I 2014 desuden ekstra investering i automatiske timeloggere til at kortlægge og følge energiforbruget i bygningerne ( kr.) Beløb i kr. i 2013-priser Anlæg 550 Drift

9 NR. 6 Øget samarbejde mellem offentlige og private aktører om kommunale opgaver Tværgående Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Regional udvikling/vækstforum, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget) Erhvervsservice Kommunaldirektøren (servicedirektøren, chefen for Regional udvikling, områdechef for Borger og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning) Screening af kommunale driftsopgaver med henblik på et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører. Regional udvikling, Jobcenter, Teknik og Miljø, Vækstforum, Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen og private virksomheder Afdækning af hvilke opgaver der kunne indgå i et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører, samt på hvilke vilkår. Deadline Analysearbejde iværksættes primo Bedre udnyttelse af ressourcerne, bedre opgaveløsning for borgere og erhvervsliv på Bornholm, større vidensdeling mellem offentlige- og private aktører. Målet kan nås inden for rammen 9

10 NR. 7 Fundraiser til ekstern finansiering af udviklings- og gerne driftsopgaver i Bornholms Regionskommune Tværgående Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Fundraising Chefen for Regional Udvikling (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning samt Fritid og Kultur) På grundlag af de senere års erfaringer med fundraising indenfor projekter som bl.a. Mulighedernes Land og Folkemødet afsættes der midler til en fundraiserfunktion, hvor opgaven er: at formidle viden om eksterne finansieringsmuligheder fra EU, statslige ordninger og private fonde, samt at yde rådgivning og understøtte udviklingen af kompetencer i BRKs områder og stabe til at udvikle og lede projekter at sikre en strategisk og ledelsesmæssigt forankret, koordineret og prioriteret indsats, der bedst muligt understøtter BRKs strategiske mål, på grundlag af den strategi for organisering og udvikling af fundraising i BRK, vedtaget af chefgruppen 30. august 2012 Vækstforum og samtlige virksomheder, områder og stabe i BRK Forlængelse af den eksisterende fundraiserfunktion, der siden september 2011 har været i Regional Udvikling og finansieret af overførte midler. Der er dog ikke midler til rådighed længere end til udgangen af I perioden fra 1. januar 2012 til marts 2013 har fundraiserfunktionen direkte medvirket til at rejse fondsmidler for ca. 3,5 mio. kr. til Folkemødet og projekter under området Social & Sundhed samt Ungehuset. Yderligere ansøgninger for næsten 8 mio. kr. er afsendt til projekter indenfor områderne Teknik og Forsyning, Børn og Skole samt Social og Sundhed. Fundraiseren har endvidere kvartalsvise møder med områdechefer og har etableret et projektleder- og fundraisernetværk med 2-4 medarbejdere for hvert område. Fundraiseren har medvirket i BRKs nye projektlederuddannelsen og afholdt kurser i Schultz s puljeguide og projektudviklingsværktøj, ligesom der i samarbejde med andre afholdes årlige fondsmesser. Deadline Der er ingen umiddelbar deadline Hel eller delvis finansiering af projekter og opgaver, som BRK kan eller skal udføre 10

11 Beløbet dækker et årsværk. Fundraiseren placeres i Regional udvikling Beløb i kr. i 2013-priser

12 NR. 8 Tilvejebringelse af trådløs infrastruktur på folkeskoleområdet, der understøtter elevernes anvendelse af eget udstyr (Bring your own device). 13 Informationsteknologi Bornholm som vidensamfund - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget) It Stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat (områdechefen for Børn og Skole) Etablering af trådløst net på folkeskolerne Børne- og skoleområdet Beslutningen er den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis fokusområde 3, som omhandler folkeskolen, der er en udmøntning af økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra juni 2011 gældende for Deadline August 2014 Datoen den 1. august 2014 omhandler, at der starter et nyt skoleår, og det derfor vil være hensigtsmæssigt at have dette som milepæl. I strategiens projektbeskrivelse fra KL fra september 2011 punkt 3.2: It-infrastruktur i folkeskolen indeholder tidsplanen følgende: Medio 2013: 40 % af alle folkeskoler har implementeret infrastrukturen. Ultimo 2014: 100 % af alle folkeskoler har implementeret infrastrukturen. Trådløst netværk på folkeskolerne kan finansieres på følgende måde: 1) Switche (1,9 mio. kr.). o Udgiften kan afholdes af it-budgettet underforudsætning af, at - og Erhvervsudvalget giver lov til at der indgås en 6-årig leasingaftale. 2) Trådløse access-punkter og licenser (2,3 mio. kr.). o Udstyret kan leases over en 6-årig periode, hvilket som i pkt. 1, der skal gives tilladelse til af - og Erhvervsudvalget. Skoleområdet afholder en årlig udgift på kr., mens der skal findes yderligere ca kr. årligt (beløbet er afhængig af leasingaftale) 3) Årlig licensudgift ( kr.) o Afholdes inden for rammen til netværk. Skolerne bruger i dag omkring kr. om året (snit af ) til trådløst netværk. Hertil kommer, at der er opsat udstyr for omkring kr. Det er en forudsætning, at der må indgås 6-årige leasinger Der skal afsættes ca kr. årligt. Beløb i kr. i 2013-priser

13 NR. 9 Deadline Fiberforbindelse til borgere på Bornholm 13 Informationsteknologi Bornholm som vidensamfund - og Erhvervsudvalget (Teknik- og Miljøudvalget) It Stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat (chefen for Regional Udvikling og områdechefen for Teknik og Forsyning) Det gælder om at sikre størst mulig udbredelsesgrad af fibernet til bornholmerne. Deri bør indgå fritvalgsordning i forhold til valg af leverandør. Regional Udvikling, Teknik og Miljø, Østkraft Dette vides først når regeringens indhold for brug af midlerne kendes. Det skal undersøges, hvem eventuelle samarbejdspartnere i forbindelse med udrulningen kan være. Omfanget af målgruppen for midlerne skal afklares, så det sikres, at midlerne anvendes mest optimalt (2015), Afhængig af omfang og opstartstidspunkt Mulighed for at så mange borgere som muligt får mulighed for at tilslutte sig fibernettet Det er meget svært at sige noget kvalificeret om økonomien på nuværende tidspunkt. Det afhænger af, hvordan lovforslaget kommer til at se ud. Der kan være behov for at reservere nogle midler, så der er mulighed for at købe assistance til at udarbejde et beslutningsgrundlag for, om der kan og skal etableres et kommunalt selskab og bydes på etablering af bredbåndsinfrastruktur. Omkostningerne vil være bistand til afdækning af muligheder, risici, indhold af eventuelt tilbud, it-jura, økonomi, teknik, selskabsdannelse og ressourcer til at styre det i kommunen. Op til 1,5 mio. kr. afhængigt af om selskabet skal etableres. 13

14 NR. 10 Mobildækning til hele Bornholm 13 Informationsteknologi Bornholm som vidensamfund og erhvervsudvalget (Teknik- og Miljøudvalget) It Stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat (områdechefen for Teknik og Forsyning) Udarbejdelse af planer, der sikre arealer til opsætning af telemaster, der gør at hele Bornholm har mobildækning. Afklaring af behov og tidsplan skal ske i dialog med teleudbyderne. Teknik og Miljø, teleudbydere Afklaring af dækningsproblematikken og udfordringen generelt. Deadline 2014 Dialogmøder med teleleverandører. Målet er, at der ligger planer, for hvilke arealer, der kan anvendes til masteopsætning. Det vil betyde, at vi klar til at anvise anvendelige arealer, når teleudbyderne kontakter kommunen vedrørende tilladelse til opsætning. Målet kan nås inden for rammen 14

15 NR. 11 Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK Tværgående Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Frivillighedsområdet Kommunaldirektøren (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning samt Fritid og Kultur) Borgerpanelundersøgelse fra 2012 viser, at bornholmere er mere engagerede i frivilligt arbejde end landsgennemsnittet. Undersøgelsen viser også en tendens til, at et højere uddannelsesniveau betyder øget engagement. Med den bornholmske socioøkonomiske profil in mente, kan en målrettet indsats øge antallet af bornholmere, der er engagerede i frivilligt arbejde. Borgerpanelundersøgelsen viser også, at langt de fleste aktive frivillige er engagerede på idræts-, fritids-, kultur- og socialområdet, mens færre er engagerede indenfor andre områder som fx naturpleje og vedligehold af fællesområder Hvis Bornholm skal kunne bevare de mange aktiviteter i fremtiden, er indsats fra frivillige en forudsætning, og derfor er et øget antal aktive en nødvendighed. Forskning på området viser, at koordinering af snitfladen mellem opgaven og de frivillige skal struktureres, dog uden at de frivillige mister ejerskabet til indsatsen og opgaven. Interne og eksterne interessenter, foreninger og sammenslutninger. Der udarbejdes en model for brug af frivillige og samarbejdet med BRK Der etableres et Frivilligheds Hus Ansættelse af en koordinator Aktiv indsats fra BRK i events båret af frivillige Deadline Kontinuerlig proces med en 5%-stigning om året Flere aktiviteter løses af frivillige Frivillighedskoordinator (37 timer, kr.), lokaler/frivillighedshus (årlig drift kr.), midler til igangsættelse/aktivitetsunderstøttelse (årlig ramme på kr.) Samlet årligt udgift på kr. Beløb i kr. i 2013-priser

16 NR. 12 Der igangsættes tværgående initiativer i forhold til de samlede misbrugsindsatser i BRK. Det gælder forebyggelse, visitering og behandling. Tværgående Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Misbrugsområdet Servicedirektøren (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, områdechefen for Fritid og Kultur) BRK har indsatser på misbrugsområdet på flere forskellige niveauer forankret i flere områder. Stof- og alkoholområdet, der hidtil har været forankret i separate områder kan meningsfuldt integreres på et strategisk niveau Initiativet har til formål at samle indsatserne i et misbrugscenter på tværs af områder for at give en helhedsorienteret indsats for borgere i alle aldersgrupper. Initiativet indebærer også udarbejdelse af en misbrugsstrategi, der bl.a. indeholder struktur for samarbejde med brugere, pårørende og frivillige og en plan for implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på misbrugsområdet (alkohol og tobak) og det videre arbejde med alkoholhandlingsplanen. Erfaringerne fra arbejdet i Alkoholrådet inddrages i arbejdet. Interne og eksterne interessenter på misbrugsområdet Planlægning af misbrugscenter. Udarbejdelse af misbrugsstrategi Deadline Ultimo 2014 Samlet overblik over BRKs misbrugsbehandling Effektiv screening i forbindelse med sagsbehandling. Reduceret antal borgere med misbrugsproblematikker 2 årigt projekt med projektleder til udarbejdelse af samlet overblik over BRKs misbrugsbehandling, udarbejdelse af misbrugsstrategi samt planlægning af misbrugscenter (37 timer, kr.) Beløb i kr. i 2013-priser

17 NR. 13 Højere kvalitet på færre lokationer. En afdækning af potentialet for at hæve kvaliteten i den leverede service ved at samle aktiviteter på færre lokationer samt øge udnyttelsen af de anvendte kvadratmeter. Området omfatter især skoleområdet, pasningsområdet, biblioteker og fritids- og kulturområdet, men andre relevante områder kan også indgå i sammentækningen. Tværgående sk bæredygtig ø Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Struktur Områdechefen for Teknik og Forsyning (Chefen for Ejendomsservice, områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse) Der nedsættes en politisk styregruppe og en administrativ arbejdsgruppe forankret i direktionen. Bygninger sættes til salg eller til leje. Deadline Virksomhedsledere, brugerrepræsentanter og eksterne interessenter fra kultur- og foreningslivet. Muligheder og potentiale afdækkes af den administrative arbejdsgruppe, og forslag forelægges løbende for styregruppen. Opgaven følger budgetprocessen for 2015, og skal derfor køre fra ultimo 2013 til medio Styregruppen tager løbende stilling til, hvilke forslag, der skal indgå i budgetforslaget for Øge kvaliteten i det faglige indhold Give flere valgmuligheder til borgerne Skabe højere grad af tværgående sparring Fagligt stærkere miljøer Bedre og fremtidssikrede fysiske rammer Der bør afsættes kr. til konsulentbistand i 2014 med henblik på at styrke styringen og systematiseringen af hele arbejdsprocessen omkring opgaven med at opnå højere kvalitet i færre lokationer. Beløb i kr. i 2013-priser

18 NR. 14 At implementering af forløbsprogrammet for lænderyg tydeligt viser effekt på forbruget af sygedagpenge og en mærkbar reduktion på borgerens udredningstid Tværgående Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Socialudvalget (Beskæftigelsesudvalget) Lænderyg-forebyggelse Områdechefen for Social og Sundhed (områdechefen for Borger og Beskæftigelse) Implementering af forløbsprogrammet for lænderyg er dels et led i Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden (tiltrådt af KB januar 2011) og dels et led i kommunerne i Region Hovedstadens fælles strategi i forhold til udvikling af det nære sundhedsvæsen (tiltrådt af SU marts 2013). Undersøgelser har tidligere dokumenteret, at bornholmske borgere har længere udredningstid end borgere i resten af landet, hvilket skyldes ringere muligheder for udredning lokalt. Det er vurderingen, at det samlet set vil være en stor gevinst, hvis forløbsprogrammet for lænderyg implementeres. En hurtig udredning og behandling giver store gevinster bl.a. på sygedagpengeområdet. Forløbsprogrammet betyder, at BRK skal tilbyde nye indsatser bl.a. i form af rygskoler. BRK er allerede inddraget i et projekt med Bornholms Hospital. Bornholms Hospital har fået bevilget 2,5 mio. kr. fra Region Hovedstadens pulje til særligt sårbare borgere til projektet: Hurtig tværsektoriel udredning af lænderyglidelser: Det udvidede lænderyg program på Bornholm. Det er vurderingen, at skal BRK opnå den fulde gevinst ved en øget indsats - herunder ikke mindst af den nye MR-scanner på Bornholms Hospital - skal kommunen tilslutte sig forløbsprogrammet for lænderyg. Praktiserende læger på Bornholm, Bornholms Hospital samt privatpraktiserende fysioterapeuter og kiropraktorer. Implementering af Det udvidede lænderyg program på Bornholm i samarbejde med praktiserende læger på Bornholm, Bornholms Hospital samt privatpraktiserende fysioterapeuter og kiropraktorer. Deadline Primo 2014 At den sygemeldte borger er udredt indenfor 2 måneder. At de kommunale udgifter på sygedagpengeområdet er reduceret med minimum kr netto ultimo

19 Målet kan nås indenfor rammen, da den årlige udgift og besparelse forventes at være lige store. Udgift/investering årligt på kr.: Træningsforløb (100 nye rygpatienter årligt): 1 terapeut/ kr. Teoriundervisningen (200 rygpatienter årligt): kr. årligt Psykologbehandling (10 pct. af målgruppen: 20 borgere, i gennemsnit 8 behandlinger): kr. Besparelse på minimum kr. årligt på sygedagpengeområdet, svarende til en reduktion på minimum 3 ugers udbetalt sygedagpenge. Beløbet vil blive finansieret ud fra følgende. 100 personer á 3 uger = 100 x kr = (Brutto) kr refusion (30% af kr ) x 100 kr Netto besparelse kr

20 NR. 15 Uddannelsesgaranti Målet er, at alle unge på Bornholm garanteres en uddannelse gennem et forpligtigende samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og de private virksomheder på Bornholm. Tværgående Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund sk bæredygtig ø Beskæftigelsesudvalget (Børne og Skoleudvalget, Socialudvalget) Uddannelsesområdet Områdechefen for Borger og Beskæftigelse (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed) Ved garanti for praktikplads for unge på Bornholm vil dette have en positiv effekt på antallet af unge, som bliver eller vender tilbage til Bornholm, og dermed en øget mulighed for at virksomhederne på Bornholm, herunder kommunen, kan sikre sig kvalificeret arbejdskraft, også i fremtiden hvor ungdomsårgangene bliver væsentligt reduceret. Er delt i 2 faser: 1) Afdækning af behov for praktikpladser i 2014 og en afklaring af i hvilket omfang disse dækkes ind af de eksisterende praktikpladsaftaler. 2) Afklaring af hvilke manglende praktikpladser som kan udbydes inden for BRK og hvilke som bør udbydes hos private arbejdsgivere. Herefter udarbejde oplæg til politisk beslutning hvordan de resterende praktikpladser kan sikres. Deadline Virksomheder og uddannelsesinstitutioner på Bornholm samt uddannelsesinstitutioner uden for Bornholm, det lokale beskæftigelsesråd, de faglige organisationer Politisk aftale med relevante brancheorganisationer samt oprettelse af det nødvendige antal uddannelsespladser i Bornholms regionskommunes virksomheder og stabe. Snarest muligt Alle unge på Bornholm som kan, skal have en uddannelse. Fase 1 kan holdes indenfor ramme Fase 2 afhænger af valg af ambitionsniveau samt valg af modeller, idet jobrotation, evt. sparede andre sociale ydelser vil kunne indgå i finansieringen. 20

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9 BUDGET 2014 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 17 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere