Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014"

Transkript

1 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar 1 den 26. februar, hvor det blev tilkendegivet, at der politisk ønskes en handlingsplan for 2014, som er mere fokuseret og med en tydeligere prioritering end handlingsplanen for 2013 er udtryk for. Derudover tager oplægget udgangspunkt i politiske beslutninger, pejlemærker fra Bornholms Udviklingsplan samt en vurdering af, hvad der er det vigtigste at sætte på dagsordnen i 2014 sammenhold med den økonomiske situation. I udarbejdelsen af oplægget har der været fokus på at opstille mål, som dækker bredt i kommunen. Det har medført, at de fleste af målene er af tværgående karakter. Oversigt over målene i oplægget: Nr. Berørte udvalg Overskrift Skalopgaver 1 BSU Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskoleplan Inden for rammen 2 BSU Fælles børn fælles ansvar. Der fastlægges samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm særligt med fokus på inklusion som indsatsområde. 3 SU I samarbejde med Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK udarbejdes en tværsektoriel strategi for telesundhed på Bornholm Inden for rammen kr. om året 4 SU Udvikle det nære Sundhedsvæsen kr. om året Skal-opgave 5 TMU, BSU, SU 6 ØKE, BU, TMU 7 ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU Indføre energiledelse i BRK Sikre en bred forankring blandt kommunens energie for efterlevelse af kommunens ambitiøse klima- og energimål i energihandlingsplanen Øget samarbejde mellem offentlige og private aktører om kommunale opgaver Fundraiser til ekstern finansiering af udviklings- og gerne driftsopgaver i Bornholms Regionskommune Anlægsudgift på kr. i kr. om året til drift Inden for rammen kr. om året 8 ØKE Tilvejebringelse af trådløs infrastruktur på folkeskoleområdet, der understøtter elevernes anvendelse af eget udstyr (Bring your own device) kr. om året Skal-opgave 1

2 9 ØKE, TMU Fiberforbindelse til borgere på Bornholm Afhængig af løsning 10 ØKE, TMU Mobildækning til hele Bornholm Inden for rammen 11 ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU 12 ØKE, BSU, SU, BU FKFU Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK Der igangsættes tværgående initiativer i forhold til de samlede misbrugsindsatser i BRK. Det gælder forebyggelse, visitering og behandling kr. om året kr. i 2014 og ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU Højere kvalitet på færre lokationer. En afdækning af potentialet for at hæve kvaliteten i den leverede service ved at samle aktiviteter på færre lokationer samt øge udnyttelsen af de anvendte kvadratmeter. Området omfatter især skoleområdet, pasningsområdet, biblioteker og fritids- og kulturområdet, men andre relevante områder kan også indgå i sammentækningen kr. i SU, BU At implementering af forløbsprogrammet for lænderyg tydeligt viser effekt på forbruget af sygedagpenge og en mærkbar reduktion på borgerens udredningstid Inden for rammen, da udgifter og besparelser går lige op Skal-opgave 15 BU, BSU, SU Uddannelsesgaranti Målet er, at alle unge på Bornholm garanteres en uddannelse gennem et forpligtigende samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og de private virksomheder på Bornholm. Afhængig af løsning 16 BU, BSU, SU, ØKE Fleks- og førtidspensionsreform Målet er: at alle borgere som er i risiko for at miste arbejdsevnen, via helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats sikres de bedste muligheder for at blive eller forblive selvforsørgende. Bl.a. afhængig af DUT-udligningen, som først meldes ud senere Skal-opgave at alle borgere som kan have gavn af helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats tilbydes dette som en forebyggende indsats for at reducere antallet af borgere, som må overgå til førtidspension. 17 ØKE, BU, TMU Optimering af BRKs samlede virksomheds- og erhvervssamarbejde gennem en tættere kobling af erhvervsog beskæftigelsesindsatsen. Målet er en mere koordineret indsats der optimerer viden, ressourceanvendelsen og tilfredshed. Inden for rammen 2

3 Uddybende beskrivelser af de enkelte mål NR. 1 Deadline Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskoleplan 2 Undervisning Bornholm som videnssamfund Børne- og Skoleudvalget Skoleområdet Områdechef for Børn og Skole. Der udarbejdes forslag til en langsigtet plan for folkeskolen, der understøtter Folkeskolereformen, Skolepolitikken, inklusionsarbejde mv. Specifikt for den vedtagne skolepolitik gælder det derudover, at 2013-målet om linjevalg udmøntes i der i 2014 tilrettelægges og gennemføres en proces for opstilling af mål for Dagtilbud, det specialiserede børneområde og beskæftigelsesområdet. Skolebestyrelser, bruger interessegrupper, faglige organisationer og elever. På baggrund af et fagligt funderet debatoplæg om den kvalitativt bedste skole gennemføres en struktureret proces med involvering af øvrige interessenter. Målet er at få udarbejdet en række scenarier for den bedste skole. Disse scenarier skal være afsæt for den politiske debat og beslutning. Dette bygger bl.a. på en implementering af den allerede besluttede skolepolitik. Debatoplæg er udarbejdet i Scenarieudarbejdelsen er tilendebragt i 1. kvartal Politisk debat og beslutning gennemføres i 3. kvartal Plan for udviklingen af ny langsigtet skolestruktur for den bedste skole. Målet kan nås inden for rammen 3

4 NR. 2 Fælles børn fælles ansvar. Der fastlægges samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm særligt med fokus på inklusion som indsatsområde. 1 Dagtilbud, 2 Undervisning, 3 Børn og Familie Det gode og aktive liv Bornholm som videnssamfund Børne- og Skoleudvalget Børneområdet Områdechef for Børn og Skole For at understøtte en samlet målsætning for alle børn og unge til sikring af sammenhæng i børns liv fra fødsel til endt ungdomsuddannelse, arbejdes der specifikt med at udvikle indsatsen gennem konkrete inkluderende initiativer mellem de nuværende specialiserede virksomheder og de almene virksomheder. Virksomhederne på det almene og det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde. Forældrebestyrelser og brugergrupper Der fastlægges overordnede målsætninger for sammenhæng i børns liv fra fødsel til endt ungdomsuddannelse og egenforsørgelse. Disse anvendes som referencepunkt i forhold til indsatser og tilbud. Inklusion er omdrejningspunktet for 2014, og der udvikles konkrete medarbejder- og brugerdrevne løsninger. Deadline Løsninger udviklet i løbet af Evaluering i 2015 Større sammenhæng i tilbud og indsatser på tværs af alder for alle børn og unge fra fødsel til endt ungdomsuddannelse og egenforsørgelse. Specifikt understøttes målet igennem inklusionsløsninger på børne- og skoleområdet. Målet kan nås inden for rammen 4

5 NR. 3 I samarbejde med Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK udarbejdes en tværsektoriel strategi for telesundhed på Bornholm 5 Ældre, 6 Psykiatri og handicappede, 17 Sundhed og 18 Forebyggelse og behandling Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Socialudvalget Telesundhed Områdechef for Social og Sundhed (stabschef for PAS/it) Udvikling af mål fra 2012 og en fortsættelse af målet fra KLs definition af Telesundhed : Telesundhed er brugen af informations- og kommunikationsteknologi til at understøtte forebyggende, behandlende eller rehabiliterende aktiviteter over afstand. Med udgangspunkt i borgerens eget liv og egne it-vaner skabes et grundlag for at borgerne kan mestre eget liv og egen tilstand og deltage aktivt i egen forebyggelse, genoptræning og behandling, når borgeren selv ønsker det og ikke være begrænset af, at borgeren skal være på et bestemt sted på et bestem tidspunkt. Endelig ønskes et bedre grundlag for at udveksle viden mellem sektorerne i sundhedsvæsenet og dermed skabe et bedre fundament for, at der udvikles nye effektive løsninger og arbejdsgange. Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK fortsætter det tværsektorielle samarbejde om udvikling af telesundhedsløsninger, der inddrager fagspecifikke kompetencer på tværs af sektorerne og med Teknologisk Institut i rollen som projektleder, inspirator og facilitator. Umiddelbart indebærer telesundhed øgede omkostninger til anskaffelse af udstyr, uddannelse af borgere og medarbejdere samt afprøvning af alternative samarbejdsmodeller. Deadline Bornholms Hospital, praktiserende læger på Bornholm, Læger Teknologisk Institut samt ad hoc interessenter Der udarbejdes strategi for specifikke projekter Der ansøges eksterne puljer Der arbejdes i projektspecifikke arbejdsgrupper Fremadrettet proces Der er i 2014 igangsat min. et tværsektorielt projekt. Proceskonsulent med henblik på implementering i BRK (30 timer, kr.) samt budget til indkøb af udstyr ( kr.) Beløb i kr. i 2013-priser

6 NR. 4 Udvikle det nære Sundhedsvæsen med særligt fokus på at: Styrke forebyggelsesindsatse gennem: - Igangsættelse af en trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker med udgangspunkt i Bornholms Sundhedsprofil - Fortsat udbygning af en hverdagsrehabiliterende tilgang til borgeren både på plejeboligområdet og på fritvalgsområdet. Styrke indsatsen for aktivt at forebygge borgernes (gen)indlæggelser med særligt fokus på faldforebyggelse og borgere med KOL. - Diagnoserne knoglebrud og nedre luftsvejssygdomme udgjorde i % alle de forebyggelig indlæggelser af bornholmer +65 år. Styrke indsatsen overfor kronikergrupperne ved fastholde og udvikle indsatserne indenfor KOL, Type 2 Diabetes og demens og implementere forløbsprogrammet for Hjertekar og Lænderyg - se også specifikt mål for lænderyg 5 Ældre, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling, 15 Fritid og kultur Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Socialudvalget (Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Det nære sundhedsvæsen Områdechefen for Social og Sundhed (områdechefen for Fritid og Kultur) Se under handlinger Bornholms Hospital og de praktiserende læger Styrket forebyggelsesindsats: Trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker er baseret på: o En kortlægning af kommunens indsatser indenfor hver af de 10 forebyggelsespakker: Kortlægningen tilrettelægges som et tværgående projekt under ledelse af Social og Sundhed. o KB godkender plan for implementering af de nationale forebyggelsespakker der går på tværs af fag- og udvalgsområder Hverdag rehabilitering: o Fortsat udvikling af nye metoder baseret på vidensdeling bl.a. i forhold til indsats og resultater fra andre kommuner Forebygge gen(indlæggelser): Udvikle og igangsætte projekt indenfor faldforebyggelse Kompetenceudvikling af medarbejderne i BRK i samarbejde med KOLsygeplejersken samt udvikling af samarbejdet med Bornholms Hospital og praktiserende læger Kronikerområdet: Etablering af patientuddannelse indenfor hjerteområdet i lighed med patientuddannelsen indenfor Diabetes og KOL. Deadline Kontinuerlig proces 6

7 Implementering af de nationale forebyggelsespakker i henhold til KB s plan Demografikorrigeret fortsat fald i udviklingen af leverede timer på fritvalgsområdet Et fald på 10 % i forebyggelige indlægger +65 år indenfor knoglebrud og KOL BRK har tilsluttet sig forløbsprogrammet for Hjertekar og er i drift. Proceskonsulent med henblik på tværgående implementering af forebyggelsespakkerne samt faldforebyggelse (37 timer, kr.), ressourcer til implementering af prioriterede indsatser i forebyggelsespakkerne ( kr.) samt ressourcer til implementering af forløbsprogram på hjerteområdet og udvidelse på diabetesområdet pga. øget tilgang ( kr. ). Beløb i kr. i 2013-priser

8 NR. 5 Indføre energiledelse i BRK Sikre en bred forankring blandt kommunens energie for efterlevelse af kommunens ambitiøse klima- og energimål i energihandlingsplanen Tværgående Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø Teknik- og Miljøudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget) BRK Ejendomsservice Områdechefen for Teknik og Forsyning (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed) Energiledelse er en proces, der handler om løbende at effektivisere energiforbruget. Vi skal udnytte energien bedre og derigennem sikre, at vi bruger vores naturressourcer med omtanke og at vi påvirker det omgivende miljø mindst muligt. Vi skal høste fordelene af den professionelle ejendomsdrift og foretage fornuftige investeringer i bygninger og automatiske styringsværktøjer, så energiforbruget varigt kan sænkes. Brugerne af bygningerne ansættelse af energidrifts med økonomisk ansvar for energiforbruget i de kommunale bygninger sætte mål for energiforbruget organisere indsatsen kortlægge og følge energiforbruget, herunder investere i automatiske timeloggere screene og implementere energieffektiviserende projekter følge op på initiativerne Deadline Foregår løbende Et mere effektivt energiforbrug, der varigt følges giver i tillæg en kontant gevinst i form af varige besparelser på el- og varmeregningen. Ansættelse af energidrifts medarbejder ( kr.). I 2014 desuden ekstra investering i automatiske timeloggere til at kortlægge og følge energiforbruget i bygningerne ( kr.) Beløb i kr. i 2013-priser Anlæg 550 Drift

9 NR. 6 Øget samarbejde mellem offentlige og private aktører om kommunale opgaver Tværgående Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Regional udvikling/vækstforum, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget) Erhvervsservice Kommunaldirektøren (servicedirektøren, chefen for Regional udvikling, områdechef for Borger og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning) Screening af kommunale driftsopgaver med henblik på et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører. Regional udvikling, Jobcenter, Teknik og Miljø, Vækstforum, Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen og private virksomheder Afdækning af hvilke opgaver der kunne indgå i et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører, samt på hvilke vilkår. Deadline Analysearbejde iværksættes primo Bedre udnyttelse af ressourcerne, bedre opgaveløsning for borgere og erhvervsliv på Bornholm, større vidensdeling mellem offentlige- og private aktører. Målet kan nås inden for rammen 9

10 NR. 7 Fundraiser til ekstern finansiering af udviklings- og gerne driftsopgaver i Bornholms Regionskommune Tværgående Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Fundraising Chefen for Regional Udvikling (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning samt Fritid og Kultur) På grundlag af de senere års erfaringer med fundraising indenfor projekter som bl.a. Mulighedernes Land og Folkemødet afsættes der midler til en fundraiserfunktion, hvor opgaven er: at formidle viden om eksterne finansieringsmuligheder fra EU, statslige ordninger og private fonde, samt at yde rådgivning og understøtte udviklingen af kompetencer i BRKs områder og stabe til at udvikle og lede projekter at sikre en strategisk og ledelsesmæssigt forankret, koordineret og prioriteret indsats, der bedst muligt understøtter BRKs strategiske mål, på grundlag af den strategi for organisering og udvikling af fundraising i BRK, vedtaget af chefgruppen 30. august 2012 Vækstforum og samtlige virksomheder, områder og stabe i BRK Forlængelse af den eksisterende fundraiserfunktion, der siden september 2011 har været i Regional Udvikling og finansieret af overførte midler. Der er dog ikke midler til rådighed længere end til udgangen af I perioden fra 1. januar 2012 til marts 2013 har fundraiserfunktionen direkte medvirket til at rejse fondsmidler for ca. 3,5 mio. kr. til Folkemødet og projekter under området Social & Sundhed samt Ungehuset. Yderligere ansøgninger for næsten 8 mio. kr. er afsendt til projekter indenfor områderne Teknik og Forsyning, Børn og Skole samt Social og Sundhed. Fundraiseren har endvidere kvartalsvise møder med områdechefer og har etableret et projektleder- og fundraisernetværk med 2-4 medarbejdere for hvert område. Fundraiseren har medvirket i BRKs nye projektlederuddannelsen og afholdt kurser i Schultz s puljeguide og projektudviklingsværktøj, ligesom der i samarbejde med andre afholdes årlige fondsmesser. Deadline Der er ingen umiddelbar deadline Hel eller delvis finansiering af projekter og opgaver, som BRK kan eller skal udføre 10

11 Beløbet dækker et årsværk. Fundraiseren placeres i Regional udvikling Beløb i kr. i 2013-priser

12 NR. 8 Tilvejebringelse af trådløs infrastruktur på folkeskoleområdet, der understøtter elevernes anvendelse af eget udstyr (Bring your own device). 13 Informationsteknologi Bornholm som vidensamfund - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget) It Stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat (områdechefen for Børn og Skole) Etablering af trådløst net på folkeskolerne Børne- og skoleområdet Beslutningen er den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis fokusområde 3, som omhandler folkeskolen, der er en udmøntning af økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra juni 2011 gældende for Deadline August 2014 Datoen den 1. august 2014 omhandler, at der starter et nyt skoleår, og det derfor vil være hensigtsmæssigt at have dette som milepæl. I strategiens projektbeskrivelse fra KL fra september 2011 punkt 3.2: It-infrastruktur i folkeskolen indeholder tidsplanen følgende: Medio 2013: 40 % af alle folkeskoler har implementeret infrastrukturen. Ultimo 2014: 100 % af alle folkeskoler har implementeret infrastrukturen. Trådløst netværk på folkeskolerne kan finansieres på følgende måde: 1) Switche (1,9 mio. kr.). o Udgiften kan afholdes af it-budgettet underforudsætning af, at - og Erhvervsudvalget giver lov til at der indgås en 6-årig leasingaftale. 2) Trådløse access-punkter og licenser (2,3 mio. kr.). o Udstyret kan leases over en 6-årig periode, hvilket som i pkt. 1, der skal gives tilladelse til af - og Erhvervsudvalget. Skoleområdet afholder en årlig udgift på kr., mens der skal findes yderligere ca kr. årligt (beløbet er afhængig af leasingaftale) 3) Årlig licensudgift ( kr.) o Afholdes inden for rammen til netværk. Skolerne bruger i dag omkring kr. om året (snit af ) til trådløst netværk. Hertil kommer, at der er opsat udstyr for omkring kr. Det er en forudsætning, at der må indgås 6-årige leasinger Der skal afsættes ca kr. årligt. Beløb i kr. i 2013-priser

13 NR. 9 Deadline Fiberforbindelse til borgere på Bornholm 13 Informationsteknologi Bornholm som vidensamfund - og Erhvervsudvalget (Teknik- og Miljøudvalget) It Stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat (chefen for Regional Udvikling og områdechefen for Teknik og Forsyning) Det gælder om at sikre størst mulig udbredelsesgrad af fibernet til bornholmerne. Deri bør indgå fritvalgsordning i forhold til valg af leverandør. Regional Udvikling, Teknik og Miljø, Østkraft Dette vides først når regeringens indhold for brug af midlerne kendes. Det skal undersøges, hvem eventuelle samarbejdspartnere i forbindelse med udrulningen kan være. Omfanget af målgruppen for midlerne skal afklares, så det sikres, at midlerne anvendes mest optimalt (2015), Afhængig af omfang og opstartstidspunkt Mulighed for at så mange borgere som muligt får mulighed for at tilslutte sig fibernettet Det er meget svært at sige noget kvalificeret om økonomien på nuværende tidspunkt. Det afhænger af, hvordan lovforslaget kommer til at se ud. Der kan være behov for at reservere nogle midler, så der er mulighed for at købe assistance til at udarbejde et beslutningsgrundlag for, om der kan og skal etableres et kommunalt selskab og bydes på etablering af bredbåndsinfrastruktur. Omkostningerne vil være bistand til afdækning af muligheder, risici, indhold af eventuelt tilbud, it-jura, økonomi, teknik, selskabsdannelse og ressourcer til at styre det i kommunen. Op til 1,5 mio. kr. afhængigt af om selskabet skal etableres. 13

14 NR. 10 Mobildækning til hele Bornholm 13 Informationsteknologi Bornholm som vidensamfund og erhvervsudvalget (Teknik- og Miljøudvalget) It Stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat (områdechefen for Teknik og Forsyning) Udarbejdelse af planer, der sikre arealer til opsætning af telemaster, der gør at hele Bornholm har mobildækning. Afklaring af behov og tidsplan skal ske i dialog med teleudbyderne. Teknik og Miljø, teleudbydere Afklaring af dækningsproblematikken og udfordringen generelt. Deadline 2014 Dialogmøder med teleleverandører. Målet er, at der ligger planer, for hvilke arealer, der kan anvendes til masteopsætning. Det vil betyde, at vi klar til at anvise anvendelige arealer, når teleudbyderne kontakter kommunen vedrørende tilladelse til opsætning. Målet kan nås inden for rammen 14

15 NR. 11 Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK Tværgående Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Frivillighedsområdet Kommunaldirektøren (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning samt Fritid og Kultur) Borgerpanelundersøgelse fra 2012 viser, at bornholmere er mere engagerede i frivilligt arbejde end landsgennemsnittet. Undersøgelsen viser også en tendens til, at et højere uddannelsesniveau betyder øget engagement. Med den bornholmske socioøkonomiske profil in mente, kan en målrettet indsats øge antallet af bornholmere, der er engagerede i frivilligt arbejde. Borgerpanelundersøgelsen viser også, at langt de fleste aktive frivillige er engagerede på idræts-, fritids-, kultur- og socialområdet, mens færre er engagerede indenfor andre områder som fx naturpleje og vedligehold af fællesområder Hvis Bornholm skal kunne bevare de mange aktiviteter i fremtiden, er indsats fra frivillige en forudsætning, og derfor er et øget antal aktive en nødvendighed. Forskning på området viser, at koordinering af snitfladen mellem opgaven og de frivillige skal struktureres, dog uden at de frivillige mister ejerskabet til indsatsen og opgaven. Interne og eksterne interessenter, foreninger og sammenslutninger. Der udarbejdes en model for brug af frivillige og samarbejdet med BRK Der etableres et Frivilligheds Hus Ansættelse af en koordinator Aktiv indsats fra BRK i events båret af frivillige Deadline Kontinuerlig proces med en 5%-stigning om året Flere aktiviteter løses af frivillige Frivillighedskoordinator (37 timer, kr.), lokaler/frivillighedshus (årlig drift kr.), midler til igangsættelse/aktivitetsunderstøttelse (årlig ramme på kr.) Samlet årligt udgift på kr. Beløb i kr. i 2013-priser

16 NR. 12 Der igangsættes tværgående initiativer i forhold til de samlede misbrugsindsatser i BRK. Det gælder forebyggelse, visitering og behandling. Tværgående Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Misbrugsområdet Servicedirektøren (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, områdechefen for Fritid og Kultur) BRK har indsatser på misbrugsområdet på flere forskellige niveauer forankret i flere områder. Stof- og alkoholområdet, der hidtil har været forankret i separate områder kan meningsfuldt integreres på et strategisk niveau Initiativet har til formål at samle indsatserne i et misbrugscenter på tværs af områder for at give en helhedsorienteret indsats for borgere i alle aldersgrupper. Initiativet indebærer også udarbejdelse af en misbrugsstrategi, der bl.a. indeholder struktur for samarbejde med brugere, pårørende og frivillige og en plan for implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på misbrugsområdet (alkohol og tobak) og det videre arbejde med alkoholhandlingsplanen. Erfaringerne fra arbejdet i Alkoholrådet inddrages i arbejdet. Interne og eksterne interessenter på misbrugsområdet Planlægning af misbrugscenter. Udarbejdelse af misbrugsstrategi Deadline Ultimo 2014 Samlet overblik over BRKs misbrugsbehandling Effektiv screening i forbindelse med sagsbehandling. Reduceret antal borgere med misbrugsproblematikker 2 årigt projekt med projektleder til udarbejdelse af samlet overblik over BRKs misbrugsbehandling, udarbejdelse af misbrugsstrategi samt planlægning af misbrugscenter (37 timer, kr.) Beløb i kr. i 2013-priser

17 NR. 13 Højere kvalitet på færre lokationer. En afdækning af potentialet for at hæve kvaliteten i den leverede service ved at samle aktiviteter på færre lokationer samt øge udnyttelsen af de anvendte kvadratmeter. Området omfatter især skoleområdet, pasningsområdet, biblioteker og fritids- og kulturområdet, men andre relevante områder kan også indgå i sammentækningen. Tværgående sk bæredygtig ø Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Struktur Områdechefen for Teknik og Forsyning (Chefen for Ejendomsservice, områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse) Der nedsættes en politisk styregruppe og en administrativ arbejdsgruppe forankret i direktionen. Bygninger sættes til salg eller til leje. Deadline Virksomhedsledere, brugerrepræsentanter og eksterne interessenter fra kultur- og foreningslivet. Muligheder og potentiale afdækkes af den administrative arbejdsgruppe, og forslag forelægges løbende for styregruppen. Opgaven følger budgetprocessen for 2015, og skal derfor køre fra ultimo 2013 til medio Styregruppen tager løbende stilling til, hvilke forslag, der skal indgå i budgetforslaget for Øge kvaliteten i det faglige indhold Give flere valgmuligheder til borgerne Skabe højere grad af tværgående sparring Fagligt stærkere miljøer Bedre og fremtidssikrede fysiske rammer Der bør afsættes kr. til konsulentbistand i 2014 med henblik på at styrke styringen og systematiseringen af hele arbejdsprocessen omkring opgaven med at opnå højere kvalitet i færre lokationer. Beløb i kr. i 2013-priser

18 NR. 14 At implementering af forløbsprogrammet for lænderyg tydeligt viser effekt på forbruget af sygedagpenge og en mærkbar reduktion på borgerens udredningstid Tværgående Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Socialudvalget (Beskæftigelsesudvalget) Lænderyg-forebyggelse Områdechefen for Social og Sundhed (områdechefen for Borger og Beskæftigelse) Implementering af forløbsprogrammet for lænderyg er dels et led i Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden (tiltrådt af KB januar 2011) og dels et led i kommunerne i Region Hovedstadens fælles strategi i forhold til udvikling af det nære sundhedsvæsen (tiltrådt af SU marts 2013). Undersøgelser har tidligere dokumenteret, at bornholmske borgere har længere udredningstid end borgere i resten af landet, hvilket skyldes ringere muligheder for udredning lokalt. Det er vurderingen, at det samlet set vil være en stor gevinst, hvis forløbsprogrammet for lænderyg implementeres. En hurtig udredning og behandling giver store gevinster bl.a. på sygedagpengeområdet. Forløbsprogrammet betyder, at BRK skal tilbyde nye indsatser bl.a. i form af rygskoler. BRK er allerede inddraget i et projekt med Bornholms Hospital. Bornholms Hospital har fået bevilget 2,5 mio. kr. fra Region Hovedstadens pulje til særligt sårbare borgere til projektet: Hurtig tværsektoriel udredning af lænderyglidelser: Det udvidede lænderyg program på Bornholm. Det er vurderingen, at skal BRK opnå den fulde gevinst ved en øget indsats - herunder ikke mindst af den nye MR-scanner på Bornholms Hospital - skal kommunen tilslutte sig forløbsprogrammet for lænderyg. Praktiserende læger på Bornholm, Bornholms Hospital samt privatpraktiserende fysioterapeuter og kiropraktorer. Implementering af Det udvidede lænderyg program på Bornholm i samarbejde med praktiserende læger på Bornholm, Bornholms Hospital samt privatpraktiserende fysioterapeuter og kiropraktorer. Deadline Primo 2014 At den sygemeldte borger er udredt indenfor 2 måneder. At de kommunale udgifter på sygedagpengeområdet er reduceret med minimum kr netto ultimo

19 Målet kan nås indenfor rammen, da den årlige udgift og besparelse forventes at være lige store. Udgift/investering årligt på kr.: Træningsforløb (100 nye rygpatienter årligt): 1 terapeut/ kr. Teoriundervisningen (200 rygpatienter årligt): kr. årligt Psykologbehandling (10 pct. af målgruppen: 20 borgere, i gennemsnit 8 behandlinger): kr. Besparelse på minimum kr. årligt på sygedagpengeområdet, svarende til en reduktion på minimum 3 ugers udbetalt sygedagpenge. Beløbet vil blive finansieret ud fra følgende. 100 personer á 3 uger = 100 x kr = (Brutto) kr refusion (30% af kr ) x 100 kr Netto besparelse kr

20 NR. 15 Uddannelsesgaranti Målet er, at alle unge på Bornholm garanteres en uddannelse gennem et forpligtigende samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og de private virksomheder på Bornholm. Tværgående Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund sk bæredygtig ø Beskæftigelsesudvalget (Børne og Skoleudvalget, Socialudvalget) Uddannelsesområdet Områdechefen for Borger og Beskæftigelse (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed) Ved garanti for praktikplads for unge på Bornholm vil dette have en positiv effekt på antallet af unge, som bliver eller vender tilbage til Bornholm, og dermed en øget mulighed for at virksomhederne på Bornholm, herunder kommunen, kan sikre sig kvalificeret arbejdskraft, også i fremtiden hvor ungdomsårgangene bliver væsentligt reduceret. Er delt i 2 faser: 1) Afdækning af behov for praktikpladser i 2014 og en afklaring af i hvilket omfang disse dækkes ind af de eksisterende praktikpladsaftaler. 2) Afklaring af hvilke manglende praktikpladser som kan udbydes inden for BRK og hvilke som bør udbydes hos private arbejdsgivere. Herefter udarbejde oplæg til politisk beslutning hvordan de resterende praktikpladser kan sikres. Deadline Virksomheder og uddannelsesinstitutioner på Bornholm samt uddannelsesinstitutioner uden for Bornholm, det lokale beskæftigelsesråd, de faglige organisationer Politisk aftale med relevante brancheorganisationer samt oprettelse af det nødvendige antal uddannelsespladser i Bornholms regionskommunes virksomheder og stabe. Snarest muligt Alle unge på Bornholm som kan, skal have en uddannelse. Fase 1 kan holdes indenfor ramme Fase 2 afhænger af valg af ambitionsniveau samt valg af modeller, idet jobrotation, evt. sparede andre sociale ydelser vil kunne indgå i finansieringen. 20

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 29. maj 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for 2014. Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar

Læs mere

Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskolestruktur. Skoleområdet Områdechef for Børn og Skole.

Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskolestruktur. Skoleområdet Områdechef for Børn og Skole. Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 NR. 1 t udvalg Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskolestruktur 2 Undervisning Bornholm som videnssamfund Børne- og Skoleudvalget Skoleområdet

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Strategi for frivillighed og partnerskaber

Strategi for frivillighed og partnerskaber Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK) Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi har til formål internt i kommunen, at udmønte den fælles frivillighedspolitik,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formulering I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Beskæftigelsesrådets konference Januar 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Indhold i oplægget Kort om den nye reform om førtidspension

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Det politiske partnerskab om beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Lone Englund Stjer, KL Arbejdsmarked og Erhverv Den 27. februar 2014 1 Partnerskabets formål At kommunerne skal være stærke

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Gladsaxe Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side 1010-01 Fast track sygemeldte 2 1010-05 Partnerskab for job og vækst 5 1010-04 Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne 8 1010-03 Reduktion af jobrotation

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn]

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn] MÅLAFTALE 2016-18 INSTITUTION/AFDELING [institutionens eller afdelingens navn] CENTER [centrets navn] ANSVARLIG LEDER [lederens navn] AFTALEPART Centerchef [navn] AFTALE INDGÅET [dato] STRATEGISK AFSÆT

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen 26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i 2014-2015 Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere