Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014"

Transkript

1 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar 1 den 26. februar, hvor det blev tilkendegivet, at der politisk ønskes en handlingsplan for 2014, som er mere fokuseret og med en tydeligere prioritering end handlingsplanen for 2013 er udtryk for. Derudover tager oplægget udgangspunkt i politiske beslutninger, pejlemærker fra Bornholms Udviklingsplan samt en vurdering af, hvad der er det vigtigste at sætte på dagsordnen i 2014 sammenhold med den økonomiske situation. I udarbejdelsen af oplægget har der været fokus på at opstille mål, som dækker bredt i kommunen. Det har medført, at de fleste af målene er af tværgående karakter. Oversigt over målene i oplægget: Nr. Berørte udvalg Overskrift Skalopgaver 1 BSU Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskoleplan Inden for rammen 2 BSU Fælles børn fælles ansvar. Der fastlægges samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm særligt med fokus på inklusion som indsatsområde. 3 SU I samarbejde med Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK udarbejdes en tværsektoriel strategi for telesundhed på Bornholm Inden for rammen kr. om året 4 SU Udvikle det nære Sundhedsvæsen kr. om året Skal-opgave 5 TMU, BSU, SU 6 ØKE, BU, TMU 7 ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU Indføre energiledelse i BRK Sikre en bred forankring blandt kommunens energie for efterlevelse af kommunens ambitiøse klima- og energimål i energihandlingsplanen Øget samarbejde mellem offentlige og private aktører om kommunale opgaver Fundraiser til ekstern finansiering af udviklings- og gerne driftsopgaver i Bornholms Regionskommune Anlægsudgift på kr. i kr. om året til drift Inden for rammen kr. om året 8 ØKE Tilvejebringelse af trådløs infrastruktur på folkeskoleområdet, der understøtter elevernes anvendelse af eget udstyr (Bring your own device) kr. om året Skal-opgave 1

2 9 ØKE, TMU Fiberforbindelse til borgere på Bornholm Afhængig af løsning 10 ØKE, TMU Mobildækning til hele Bornholm Inden for rammen 11 ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU 12 ØKE, BSU, SU, BU FKFU Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK Der igangsættes tværgående initiativer i forhold til de samlede misbrugsindsatser i BRK. Det gælder forebyggelse, visitering og behandling kr. om året kr. i 2014 og ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU Højere kvalitet på færre lokationer. En afdækning af potentialet for at hæve kvaliteten i den leverede service ved at samle aktiviteter på færre lokationer samt øge udnyttelsen af de anvendte kvadratmeter. Området omfatter især skoleområdet, pasningsområdet, biblioteker og fritids- og kulturområdet, men andre relevante områder kan også indgå i sammentækningen kr. i SU, BU At implementering af forløbsprogrammet for lænderyg tydeligt viser effekt på forbruget af sygedagpenge og en mærkbar reduktion på borgerens udredningstid Inden for rammen, da udgifter og besparelser går lige op Skal-opgave 15 BU, BSU, SU Uddannelsesgaranti Målet er, at alle unge på Bornholm garanteres en uddannelse gennem et forpligtigende samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og de private virksomheder på Bornholm. Afhængig af løsning 16 BU, BSU, SU, ØKE Fleks- og førtidspensionsreform Målet er: at alle borgere som er i risiko for at miste arbejdsevnen, via helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats sikres de bedste muligheder for at blive eller forblive selvforsørgende. Bl.a. afhængig af DUT-udligningen, som først meldes ud senere Skal-opgave at alle borgere som kan have gavn af helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats tilbydes dette som en forebyggende indsats for at reducere antallet af borgere, som må overgå til førtidspension. 17 ØKE, BU, TMU Optimering af BRKs samlede virksomheds- og erhvervssamarbejde gennem en tættere kobling af erhvervsog beskæftigelsesindsatsen. Målet er en mere koordineret indsats der optimerer viden, ressourceanvendelsen og tilfredshed. Inden for rammen 2

3 Uddybende beskrivelser af de enkelte mål NR. 1 Deadline Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskoleplan 2 Undervisning Bornholm som videnssamfund Børne- og Skoleudvalget Skoleområdet Områdechef for Børn og Skole. Der udarbejdes forslag til en langsigtet plan for folkeskolen, der understøtter Folkeskolereformen, Skolepolitikken, inklusionsarbejde mv. Specifikt for den vedtagne skolepolitik gælder det derudover, at 2013-målet om linjevalg udmøntes i der i 2014 tilrettelægges og gennemføres en proces for opstilling af mål for Dagtilbud, det specialiserede børneområde og beskæftigelsesområdet. Skolebestyrelser, bruger interessegrupper, faglige organisationer og elever. På baggrund af et fagligt funderet debatoplæg om den kvalitativt bedste skole gennemføres en struktureret proces med involvering af øvrige interessenter. Målet er at få udarbejdet en række scenarier for den bedste skole. Disse scenarier skal være afsæt for den politiske debat og beslutning. Dette bygger bl.a. på en implementering af den allerede besluttede skolepolitik. Debatoplæg er udarbejdet i Scenarieudarbejdelsen er tilendebragt i 1. kvartal Politisk debat og beslutning gennemføres i 3. kvartal Plan for udviklingen af ny langsigtet skolestruktur for den bedste skole. Målet kan nås inden for rammen 3

4 NR. 2 Fælles børn fælles ansvar. Der fastlægges samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm særligt med fokus på inklusion som indsatsområde. 1 Dagtilbud, 2 Undervisning, 3 Børn og Familie Det gode og aktive liv Bornholm som videnssamfund Børne- og Skoleudvalget Børneområdet Områdechef for Børn og Skole For at understøtte en samlet målsætning for alle børn og unge til sikring af sammenhæng i børns liv fra fødsel til endt ungdomsuddannelse, arbejdes der specifikt med at udvikle indsatsen gennem konkrete inkluderende initiativer mellem de nuværende specialiserede virksomheder og de almene virksomheder. Virksomhederne på det almene og det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde. Forældrebestyrelser og brugergrupper Der fastlægges overordnede målsætninger for sammenhæng i børns liv fra fødsel til endt ungdomsuddannelse og egenforsørgelse. Disse anvendes som referencepunkt i forhold til indsatser og tilbud. Inklusion er omdrejningspunktet for 2014, og der udvikles konkrete medarbejder- og brugerdrevne løsninger. Deadline Løsninger udviklet i løbet af Evaluering i 2015 Større sammenhæng i tilbud og indsatser på tværs af alder for alle børn og unge fra fødsel til endt ungdomsuddannelse og egenforsørgelse. Specifikt understøttes målet igennem inklusionsløsninger på børne- og skoleområdet. Målet kan nås inden for rammen 4

5 NR. 3 I samarbejde med Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK udarbejdes en tværsektoriel strategi for telesundhed på Bornholm 5 Ældre, 6 Psykiatri og handicappede, 17 Sundhed og 18 Forebyggelse og behandling Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Socialudvalget Telesundhed Områdechef for Social og Sundhed (stabschef for PAS/it) Udvikling af mål fra 2012 og en fortsættelse af målet fra KLs definition af Telesundhed : Telesundhed er brugen af informations- og kommunikationsteknologi til at understøtte forebyggende, behandlende eller rehabiliterende aktiviteter over afstand. Med udgangspunkt i borgerens eget liv og egne it-vaner skabes et grundlag for at borgerne kan mestre eget liv og egen tilstand og deltage aktivt i egen forebyggelse, genoptræning og behandling, når borgeren selv ønsker det og ikke være begrænset af, at borgeren skal være på et bestemt sted på et bestem tidspunkt. Endelig ønskes et bedre grundlag for at udveksle viden mellem sektorerne i sundhedsvæsenet og dermed skabe et bedre fundament for, at der udvikles nye effektive løsninger og arbejdsgange. Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK fortsætter det tværsektorielle samarbejde om udvikling af telesundhedsløsninger, der inddrager fagspecifikke kompetencer på tværs af sektorerne og med Teknologisk Institut i rollen som projektleder, inspirator og facilitator. Umiddelbart indebærer telesundhed øgede omkostninger til anskaffelse af udstyr, uddannelse af borgere og medarbejdere samt afprøvning af alternative samarbejdsmodeller. Deadline Bornholms Hospital, praktiserende læger på Bornholm, Læger Teknologisk Institut samt ad hoc interessenter Der udarbejdes strategi for specifikke projekter Der ansøges eksterne puljer Der arbejdes i projektspecifikke arbejdsgrupper Fremadrettet proces Der er i 2014 igangsat min. et tværsektorielt projekt. Proceskonsulent med henblik på implementering i BRK (30 timer, kr.) samt budget til indkøb af udstyr ( kr.) Beløb i kr. i 2013-priser

6 NR. 4 Udvikle det nære Sundhedsvæsen med særligt fokus på at: Styrke forebyggelsesindsatse gennem: - Igangsættelse af en trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker med udgangspunkt i Bornholms Sundhedsprofil - Fortsat udbygning af en hverdagsrehabiliterende tilgang til borgeren både på plejeboligområdet og på fritvalgsområdet. Styrke indsatsen for aktivt at forebygge borgernes (gen)indlæggelser med særligt fokus på faldforebyggelse og borgere med KOL. - Diagnoserne knoglebrud og nedre luftsvejssygdomme udgjorde i % alle de forebyggelig indlæggelser af bornholmer +65 år. Styrke indsatsen overfor kronikergrupperne ved fastholde og udvikle indsatserne indenfor KOL, Type 2 Diabetes og demens og implementere forløbsprogrammet for Hjertekar og Lænderyg - se også specifikt mål for lænderyg 5 Ældre, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling, 15 Fritid og kultur Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Socialudvalget (Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Det nære sundhedsvæsen Områdechefen for Social og Sundhed (områdechefen for Fritid og Kultur) Se under handlinger Bornholms Hospital og de praktiserende læger Styrket forebyggelsesindsats: Trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker er baseret på: o En kortlægning af kommunens indsatser indenfor hver af de 10 forebyggelsespakker: Kortlægningen tilrettelægges som et tværgående projekt under ledelse af Social og Sundhed. o KB godkender plan for implementering af de nationale forebyggelsespakker der går på tværs af fag- og udvalgsområder Hverdag rehabilitering: o Fortsat udvikling af nye metoder baseret på vidensdeling bl.a. i forhold til indsats og resultater fra andre kommuner Forebygge gen(indlæggelser): Udvikle og igangsætte projekt indenfor faldforebyggelse Kompetenceudvikling af medarbejderne i BRK i samarbejde med KOLsygeplejersken samt udvikling af samarbejdet med Bornholms Hospital og praktiserende læger Kronikerområdet: Etablering af patientuddannelse indenfor hjerteområdet i lighed med patientuddannelsen indenfor Diabetes og KOL. Deadline Kontinuerlig proces 6

7 Implementering af de nationale forebyggelsespakker i henhold til KB s plan Demografikorrigeret fortsat fald i udviklingen af leverede timer på fritvalgsområdet Et fald på 10 % i forebyggelige indlægger +65 år indenfor knoglebrud og KOL BRK har tilsluttet sig forløbsprogrammet for Hjertekar og er i drift. Proceskonsulent med henblik på tværgående implementering af forebyggelsespakkerne samt faldforebyggelse (37 timer, kr.), ressourcer til implementering af prioriterede indsatser i forebyggelsespakkerne ( kr.) samt ressourcer til implementering af forløbsprogram på hjerteområdet og udvidelse på diabetesområdet pga. øget tilgang ( kr. ). Beløb i kr. i 2013-priser

8 NR. 5 Indføre energiledelse i BRK Sikre en bred forankring blandt kommunens energie for efterlevelse af kommunens ambitiøse klima- og energimål i energihandlingsplanen Tværgående Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø Teknik- og Miljøudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget) BRK Ejendomsservice Områdechefen for Teknik og Forsyning (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed) Energiledelse er en proces, der handler om løbende at effektivisere energiforbruget. Vi skal udnytte energien bedre og derigennem sikre, at vi bruger vores naturressourcer med omtanke og at vi påvirker det omgivende miljø mindst muligt. Vi skal høste fordelene af den professionelle ejendomsdrift og foretage fornuftige investeringer i bygninger og automatiske styringsværktøjer, så energiforbruget varigt kan sænkes. Brugerne af bygningerne ansættelse af energidrifts med økonomisk ansvar for energiforbruget i de kommunale bygninger sætte mål for energiforbruget organisere indsatsen kortlægge og følge energiforbruget, herunder investere i automatiske timeloggere screene og implementere energieffektiviserende projekter følge op på initiativerne Deadline Foregår løbende Et mere effektivt energiforbrug, der varigt følges giver i tillæg en kontant gevinst i form af varige besparelser på el- og varmeregningen. Ansættelse af energidrifts medarbejder ( kr.). I 2014 desuden ekstra investering i automatiske timeloggere til at kortlægge og følge energiforbruget i bygningerne ( kr.) Beløb i kr. i 2013-priser Anlæg 550 Drift

9 NR. 6 Øget samarbejde mellem offentlige og private aktører om kommunale opgaver Tværgående Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Regional udvikling/vækstforum, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget) Erhvervsservice Kommunaldirektøren (servicedirektøren, chefen for Regional udvikling, områdechef for Borger og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning) Screening af kommunale driftsopgaver med henblik på et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører. Regional udvikling, Jobcenter, Teknik og Miljø, Vækstforum, Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen og private virksomheder Afdækning af hvilke opgaver der kunne indgå i et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører, samt på hvilke vilkår. Deadline Analysearbejde iværksættes primo Bedre udnyttelse af ressourcerne, bedre opgaveløsning for borgere og erhvervsliv på Bornholm, større vidensdeling mellem offentlige- og private aktører. Målet kan nås inden for rammen 9

10 NR. 7 Fundraiser til ekstern finansiering af udviklings- og gerne driftsopgaver i Bornholms Regionskommune Tværgående Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Fundraising Chefen for Regional Udvikling (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning samt Fritid og Kultur) På grundlag af de senere års erfaringer med fundraising indenfor projekter som bl.a. Mulighedernes Land og Folkemødet afsættes der midler til en fundraiserfunktion, hvor opgaven er: at formidle viden om eksterne finansieringsmuligheder fra EU, statslige ordninger og private fonde, samt at yde rådgivning og understøtte udviklingen af kompetencer i BRKs områder og stabe til at udvikle og lede projekter at sikre en strategisk og ledelsesmæssigt forankret, koordineret og prioriteret indsats, der bedst muligt understøtter BRKs strategiske mål, på grundlag af den strategi for organisering og udvikling af fundraising i BRK, vedtaget af chefgruppen 30. august 2012 Vækstforum og samtlige virksomheder, områder og stabe i BRK Forlængelse af den eksisterende fundraiserfunktion, der siden september 2011 har været i Regional Udvikling og finansieret af overførte midler. Der er dog ikke midler til rådighed længere end til udgangen af I perioden fra 1. januar 2012 til marts 2013 har fundraiserfunktionen direkte medvirket til at rejse fondsmidler for ca. 3,5 mio. kr. til Folkemødet og projekter under området Social & Sundhed samt Ungehuset. Yderligere ansøgninger for næsten 8 mio. kr. er afsendt til projekter indenfor områderne Teknik og Forsyning, Børn og Skole samt Social og Sundhed. Fundraiseren har endvidere kvartalsvise møder med områdechefer og har etableret et projektleder- og fundraisernetværk med 2-4 medarbejdere for hvert område. Fundraiseren har medvirket i BRKs nye projektlederuddannelsen og afholdt kurser i Schultz s puljeguide og projektudviklingsværktøj, ligesom der i samarbejde med andre afholdes årlige fondsmesser. Deadline Der er ingen umiddelbar deadline Hel eller delvis finansiering af projekter og opgaver, som BRK kan eller skal udføre 10

11 Beløbet dækker et årsværk. Fundraiseren placeres i Regional udvikling Beløb i kr. i 2013-priser

12 NR. 8 Tilvejebringelse af trådløs infrastruktur på folkeskoleområdet, der understøtter elevernes anvendelse af eget udstyr (Bring your own device). 13 Informationsteknologi Bornholm som vidensamfund - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget) It Stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat (områdechefen for Børn og Skole) Etablering af trådløst net på folkeskolerne Børne- og skoleområdet Beslutningen er den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis fokusområde 3, som omhandler folkeskolen, der er en udmøntning af økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra juni 2011 gældende for Deadline August 2014 Datoen den 1. august 2014 omhandler, at der starter et nyt skoleår, og det derfor vil være hensigtsmæssigt at have dette som milepæl. I strategiens projektbeskrivelse fra KL fra september 2011 punkt 3.2: It-infrastruktur i folkeskolen indeholder tidsplanen følgende: Medio 2013: 40 % af alle folkeskoler har implementeret infrastrukturen. Ultimo 2014: 100 % af alle folkeskoler har implementeret infrastrukturen. Trådløst netværk på folkeskolerne kan finansieres på følgende måde: 1) Switche (1,9 mio. kr.). o Udgiften kan afholdes af it-budgettet underforudsætning af, at - og Erhvervsudvalget giver lov til at der indgås en 6-årig leasingaftale. 2) Trådløse access-punkter og licenser (2,3 mio. kr.). o Udstyret kan leases over en 6-årig periode, hvilket som i pkt. 1, der skal gives tilladelse til af - og Erhvervsudvalget. Skoleområdet afholder en årlig udgift på kr., mens der skal findes yderligere ca kr. årligt (beløbet er afhængig af leasingaftale) 3) Årlig licensudgift ( kr.) o Afholdes inden for rammen til netværk. Skolerne bruger i dag omkring kr. om året (snit af ) til trådløst netværk. Hertil kommer, at der er opsat udstyr for omkring kr. Det er en forudsætning, at der må indgås 6-årige leasinger Der skal afsættes ca kr. årligt. Beløb i kr. i 2013-priser

13 NR. 9 Deadline Fiberforbindelse til borgere på Bornholm 13 Informationsteknologi Bornholm som vidensamfund - og Erhvervsudvalget (Teknik- og Miljøudvalget) It Stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat (chefen for Regional Udvikling og områdechefen for Teknik og Forsyning) Det gælder om at sikre størst mulig udbredelsesgrad af fibernet til bornholmerne. Deri bør indgå fritvalgsordning i forhold til valg af leverandør. Regional Udvikling, Teknik og Miljø, Østkraft Dette vides først når regeringens indhold for brug af midlerne kendes. Det skal undersøges, hvem eventuelle samarbejdspartnere i forbindelse med udrulningen kan være. Omfanget af målgruppen for midlerne skal afklares, så det sikres, at midlerne anvendes mest optimalt (2015), Afhængig af omfang og opstartstidspunkt Mulighed for at så mange borgere som muligt får mulighed for at tilslutte sig fibernettet Det er meget svært at sige noget kvalificeret om økonomien på nuværende tidspunkt. Det afhænger af, hvordan lovforslaget kommer til at se ud. Der kan være behov for at reservere nogle midler, så der er mulighed for at købe assistance til at udarbejde et beslutningsgrundlag for, om der kan og skal etableres et kommunalt selskab og bydes på etablering af bredbåndsinfrastruktur. Omkostningerne vil være bistand til afdækning af muligheder, risici, indhold af eventuelt tilbud, it-jura, økonomi, teknik, selskabsdannelse og ressourcer til at styre det i kommunen. Op til 1,5 mio. kr. afhængigt af om selskabet skal etableres. 13

14 NR. 10 Mobildækning til hele Bornholm 13 Informationsteknologi Bornholm som vidensamfund og erhvervsudvalget (Teknik- og Miljøudvalget) It Stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat (områdechefen for Teknik og Forsyning) Udarbejdelse af planer, der sikre arealer til opsætning af telemaster, der gør at hele Bornholm har mobildækning. Afklaring af behov og tidsplan skal ske i dialog med teleudbyderne. Teknik og Miljø, teleudbydere Afklaring af dækningsproblematikken og udfordringen generelt. Deadline 2014 Dialogmøder med teleleverandører. Målet er, at der ligger planer, for hvilke arealer, der kan anvendes til masteopsætning. Det vil betyde, at vi klar til at anvise anvendelige arealer, når teleudbyderne kontakter kommunen vedrørende tilladelse til opsætning. Målet kan nås inden for rammen 14

15 NR. 11 Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK Tværgående Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Frivillighedsområdet Kommunaldirektøren (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning samt Fritid og Kultur) Borgerpanelundersøgelse fra 2012 viser, at bornholmere er mere engagerede i frivilligt arbejde end landsgennemsnittet. Undersøgelsen viser også en tendens til, at et højere uddannelsesniveau betyder øget engagement. Med den bornholmske socioøkonomiske profil in mente, kan en målrettet indsats øge antallet af bornholmere, der er engagerede i frivilligt arbejde. Borgerpanelundersøgelsen viser også, at langt de fleste aktive frivillige er engagerede på idræts-, fritids-, kultur- og socialområdet, mens færre er engagerede indenfor andre områder som fx naturpleje og vedligehold af fællesområder Hvis Bornholm skal kunne bevare de mange aktiviteter i fremtiden, er indsats fra frivillige en forudsætning, og derfor er et øget antal aktive en nødvendighed. Forskning på området viser, at koordinering af snitfladen mellem opgaven og de frivillige skal struktureres, dog uden at de frivillige mister ejerskabet til indsatsen og opgaven. Interne og eksterne interessenter, foreninger og sammenslutninger. Der udarbejdes en model for brug af frivillige og samarbejdet med BRK Der etableres et Frivilligheds Hus Ansættelse af en koordinator Aktiv indsats fra BRK i events båret af frivillige Deadline Kontinuerlig proces med en 5%-stigning om året Flere aktiviteter løses af frivillige Frivillighedskoordinator (37 timer, kr.), lokaler/frivillighedshus (årlig drift kr.), midler til igangsættelse/aktivitetsunderstøttelse (årlig ramme på kr.) Samlet årligt udgift på kr. Beløb i kr. i 2013-priser

16 NR. 12 Der igangsættes tværgående initiativer i forhold til de samlede misbrugsindsatser i BRK. Det gælder forebyggelse, visitering og behandling. Tværgående Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Misbrugsområdet Servicedirektøren (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, områdechefen for Fritid og Kultur) BRK har indsatser på misbrugsområdet på flere forskellige niveauer forankret i flere områder. Stof- og alkoholområdet, der hidtil har været forankret i separate områder kan meningsfuldt integreres på et strategisk niveau Initiativet har til formål at samle indsatserne i et misbrugscenter på tværs af områder for at give en helhedsorienteret indsats for borgere i alle aldersgrupper. Initiativet indebærer også udarbejdelse af en misbrugsstrategi, der bl.a. indeholder struktur for samarbejde med brugere, pårørende og frivillige og en plan for implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på misbrugsområdet (alkohol og tobak) og det videre arbejde med alkoholhandlingsplanen. Erfaringerne fra arbejdet i Alkoholrådet inddrages i arbejdet. Interne og eksterne interessenter på misbrugsområdet Planlægning af misbrugscenter. Udarbejdelse af misbrugsstrategi Deadline Ultimo 2014 Samlet overblik over BRKs misbrugsbehandling Effektiv screening i forbindelse med sagsbehandling. Reduceret antal borgere med misbrugsproblematikker 2 årigt projekt med projektleder til udarbejdelse af samlet overblik over BRKs misbrugsbehandling, udarbejdelse af misbrugsstrategi samt planlægning af misbrugscenter (37 timer, kr.) Beløb i kr. i 2013-priser

17 NR. 13 Højere kvalitet på færre lokationer. En afdækning af potentialet for at hæve kvaliteten i den leverede service ved at samle aktiviteter på færre lokationer samt øge udnyttelsen af de anvendte kvadratmeter. Området omfatter især skoleområdet, pasningsområdet, biblioteker og fritids- og kulturområdet, men andre relevante områder kan også indgå i sammentækningen. Tværgående sk bæredygtig ø Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Struktur Områdechefen for Teknik og Forsyning (Chefen for Ejendomsservice, områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse) Der nedsættes en politisk styregruppe og en administrativ arbejdsgruppe forankret i direktionen. Bygninger sættes til salg eller til leje. Deadline Virksomhedsledere, brugerrepræsentanter og eksterne interessenter fra kultur- og foreningslivet. Muligheder og potentiale afdækkes af den administrative arbejdsgruppe, og forslag forelægges løbende for styregruppen. Opgaven følger budgetprocessen for 2015, og skal derfor køre fra ultimo 2013 til medio Styregruppen tager løbende stilling til, hvilke forslag, der skal indgå i budgetforslaget for Øge kvaliteten i det faglige indhold Give flere valgmuligheder til borgerne Skabe højere grad af tværgående sparring Fagligt stærkere miljøer Bedre og fremtidssikrede fysiske rammer Der bør afsættes kr. til konsulentbistand i 2014 med henblik på at styrke styringen og systematiseringen af hele arbejdsprocessen omkring opgaven med at opnå højere kvalitet i færre lokationer. Beløb i kr. i 2013-priser

18 NR. 14 At implementering af forløbsprogrammet for lænderyg tydeligt viser effekt på forbruget af sygedagpenge og en mærkbar reduktion på borgerens udredningstid Tværgående Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Socialudvalget (Beskæftigelsesudvalget) Lænderyg-forebyggelse Områdechefen for Social og Sundhed (områdechefen for Borger og Beskæftigelse) Implementering af forløbsprogrammet for lænderyg er dels et led i Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden (tiltrådt af KB januar 2011) og dels et led i kommunerne i Region Hovedstadens fælles strategi i forhold til udvikling af det nære sundhedsvæsen (tiltrådt af SU marts 2013). Undersøgelser har tidligere dokumenteret, at bornholmske borgere har længere udredningstid end borgere i resten af landet, hvilket skyldes ringere muligheder for udredning lokalt. Det er vurderingen, at det samlet set vil være en stor gevinst, hvis forløbsprogrammet for lænderyg implementeres. En hurtig udredning og behandling giver store gevinster bl.a. på sygedagpengeområdet. Forløbsprogrammet betyder, at BRK skal tilbyde nye indsatser bl.a. i form af rygskoler. BRK er allerede inddraget i et projekt med Bornholms Hospital. Bornholms Hospital har fået bevilget 2,5 mio. kr. fra Region Hovedstadens pulje til særligt sårbare borgere til projektet: Hurtig tværsektoriel udredning af lænderyglidelser: Det udvidede lænderyg program på Bornholm. Det er vurderingen, at skal BRK opnå den fulde gevinst ved en øget indsats - herunder ikke mindst af den nye MR-scanner på Bornholms Hospital - skal kommunen tilslutte sig forløbsprogrammet for lænderyg. Praktiserende læger på Bornholm, Bornholms Hospital samt privatpraktiserende fysioterapeuter og kiropraktorer. Implementering af Det udvidede lænderyg program på Bornholm i samarbejde med praktiserende læger på Bornholm, Bornholms Hospital samt privatpraktiserende fysioterapeuter og kiropraktorer. Deadline Primo 2014 At den sygemeldte borger er udredt indenfor 2 måneder. At de kommunale udgifter på sygedagpengeområdet er reduceret med minimum kr netto ultimo

19 Målet kan nås indenfor rammen, da den årlige udgift og besparelse forventes at være lige store. Udgift/investering årligt på kr.: Træningsforløb (100 nye rygpatienter årligt): 1 terapeut/ kr. Teoriundervisningen (200 rygpatienter årligt): kr. årligt Psykologbehandling (10 pct. af målgruppen: 20 borgere, i gennemsnit 8 behandlinger): kr. Besparelse på minimum kr. årligt på sygedagpengeområdet, svarende til en reduktion på minimum 3 ugers udbetalt sygedagpenge. Beløbet vil blive finansieret ud fra følgende. 100 personer á 3 uger = 100 x kr = (Brutto) kr refusion (30% af kr ) x 100 kr Netto besparelse kr

20 NR. 15 Uddannelsesgaranti Målet er, at alle unge på Bornholm garanteres en uddannelse gennem et forpligtigende samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og de private virksomheder på Bornholm. Tværgående Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund sk bæredygtig ø Beskæftigelsesudvalget (Børne og Skoleudvalget, Socialudvalget) Uddannelsesområdet Områdechefen for Borger og Beskæftigelse (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed) Ved garanti for praktikplads for unge på Bornholm vil dette have en positiv effekt på antallet af unge, som bliver eller vender tilbage til Bornholm, og dermed en øget mulighed for at virksomhederne på Bornholm, herunder kommunen, kan sikre sig kvalificeret arbejdskraft, også i fremtiden hvor ungdomsårgangene bliver væsentligt reduceret. Er delt i 2 faser: 1) Afdækning af behov for praktikpladser i 2014 og en afklaring af i hvilket omfang disse dækkes ind af de eksisterende praktikpladsaftaler. 2) Afklaring af hvilke manglende praktikpladser som kan udbydes inden for BRK og hvilke som bør udbydes hos private arbejdsgivere. Herefter udarbejde oplæg til politisk beslutning hvordan de resterende praktikpladser kan sikres. Deadline Virksomheder og uddannelsesinstitutioner på Bornholm samt uddannelsesinstitutioner uden for Bornholm, det lokale beskæftigelsesråd, de faglige organisationer Politisk aftale med relevante brancheorganisationer samt oprettelse af det nødvendige antal uddannelsespladser i Bornholms regionskommunes virksomheder og stabe. Snarest muligt Alle unge på Bornholm som kan, skal have en uddannelse. Fase 1 kan holdes indenfor ramme Fase 2 afhænger af valg af ambitionsniveau samt valg af modeller, idet jobrotation, evt. sparede andre sociale ydelser vil kunne indgå i finansieringen. 20

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formulering I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Beskæftigelsesrådets konference Januar 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Indhold i oplægget Kort om den nye reform om førtidspension

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Gladsaxe Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen 26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i 2014-2015 Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Hovedstaden Dato: 30. september 2013 BilagKB_131217_pkt.14.02 Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri 1. Baggrund og proces Mange borgere har sygdomsforløb,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt.

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt. 1 SERVICESTRATEGI. Indsatsområde: Det rummelige arbejdsmarked: Indledning: Egebjerg Kommunalbestyrelse har valgt det rummelige arbejdsmarked som et af sine indsatsområder i 2003 bl.a. fordi der er et stærk

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

SO 13, Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Teknologiske hjælpemidler. Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de samme

SO 13, Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Teknologiske hjælpemidler. Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de samme Fællesmål for 13, Handicap og Psykiatri og 18, Sundhed og Ældre: (=Udfordring i (=Årsmål i SO 13, Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Teknologiske hjælpemidler Vi skal sikre mere kvalitet

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere