Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014"

Transkript

1 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar 1 den 26. februar, hvor det blev tilkendegivet, at der politisk ønskes en handlingsplan for 2014, som er mere fokuseret og med en tydeligere prioritering end handlingsplanen for 2013 er udtryk for. Derudover tager oplægget udgangspunkt i politiske beslutninger, pejlemærker fra Bornholms Udviklingsplan samt en vurdering af, hvad der er det vigtigste at sætte på dagsordnen i 2014 sammenhold med den økonomiske situation. I udarbejdelsen af oplægget har der været fokus på at opstille mål, som dækker bredt i kommunen. Det har medført, at de fleste af målene er af tværgående karakter. Oversigt over målene i oplægget: Nr. Berørte udvalg Overskrift Skalopgaver 1 BSU Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskoleplan Inden for rammen 2 BSU Fælles børn fælles ansvar. Der fastlægges samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm særligt med fokus på inklusion som indsatsområde. 3 SU I samarbejde med Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK udarbejdes en tværsektoriel strategi for telesundhed på Bornholm Inden for rammen kr. om året 4 SU Udvikle det nære Sundhedsvæsen kr. om året Skal-opgave 5 TMU, BSU, SU 6 ØKE, BU, TMU 7 ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU Indføre energiledelse i BRK Sikre en bred forankring blandt kommunens energie for efterlevelse af kommunens ambitiøse klima- og energimål i energihandlingsplanen Øget samarbejde mellem offentlige og private aktører om kommunale opgaver Fundraiser til ekstern finansiering af udviklings- og gerne driftsopgaver i Bornholms Regionskommune Anlægsudgift på kr. i kr. om året til drift Inden for rammen kr. om året 8 ØKE Tilvejebringelse af trådløs infrastruktur på folkeskoleområdet, der understøtter elevernes anvendelse af eget udstyr (Bring your own device) kr. om året Skal-opgave 1

2 9 ØKE, TMU Fiberforbindelse til borgere på Bornholm Afhængig af løsning 10 ØKE, TMU Mobildækning til hele Bornholm Inden for rammen 11 ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU 12 ØKE, BSU, SU, BU FKFU Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK Der igangsættes tværgående initiativer i forhold til de samlede misbrugsindsatser i BRK. Det gælder forebyggelse, visitering og behandling kr. om året kr. i 2014 og ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU Højere kvalitet på færre lokationer. En afdækning af potentialet for at hæve kvaliteten i den leverede service ved at samle aktiviteter på færre lokationer samt øge udnyttelsen af de anvendte kvadratmeter. Området omfatter især skoleområdet, pasningsområdet, biblioteker og fritids- og kulturområdet, men andre relevante områder kan også indgå i sammentækningen kr. i SU, BU At implementering af forløbsprogrammet for lænderyg tydeligt viser effekt på forbruget af sygedagpenge og en mærkbar reduktion på borgerens udredningstid Inden for rammen, da udgifter og besparelser går lige op Skal-opgave 15 BU, BSU, SU Uddannelsesgaranti Målet er, at alle unge på Bornholm garanteres en uddannelse gennem et forpligtigende samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og de private virksomheder på Bornholm. Afhængig af løsning 16 BU, BSU, SU, ØKE Fleks- og førtidspensionsreform Målet er: at alle borgere som er i risiko for at miste arbejdsevnen, via helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats sikres de bedste muligheder for at blive eller forblive selvforsørgende. Bl.a. afhængig af DUT-udligningen, som først meldes ud senere Skal-opgave at alle borgere som kan have gavn af helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats tilbydes dette som en forebyggende indsats for at reducere antallet af borgere, som må overgå til førtidspension. 17 ØKE, BU, TMU Optimering af BRKs samlede virksomheds- og erhvervssamarbejde gennem en tættere kobling af erhvervsog beskæftigelsesindsatsen. Målet er en mere koordineret indsats der optimerer viden, ressourceanvendelsen og tilfredshed. Inden for rammen 2

3 Uddybende beskrivelser af de enkelte mål NR. 1 Deadline Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskoleplan 2 Undervisning Bornholm som videnssamfund Børne- og Skoleudvalget Skoleområdet Områdechef for Børn og Skole. Der udarbejdes forslag til en langsigtet plan for folkeskolen, der understøtter Folkeskolereformen, Skolepolitikken, inklusionsarbejde mv. Specifikt for den vedtagne skolepolitik gælder det derudover, at 2013-målet om linjevalg udmøntes i der i 2014 tilrettelægges og gennemføres en proces for opstilling af mål for Dagtilbud, det specialiserede børneområde og beskæftigelsesområdet. Skolebestyrelser, bruger interessegrupper, faglige organisationer og elever. På baggrund af et fagligt funderet debatoplæg om den kvalitativt bedste skole gennemføres en struktureret proces med involvering af øvrige interessenter. Målet er at få udarbejdet en række scenarier for den bedste skole. Disse scenarier skal være afsæt for den politiske debat og beslutning. Dette bygger bl.a. på en implementering af den allerede besluttede skolepolitik. Debatoplæg er udarbejdet i Scenarieudarbejdelsen er tilendebragt i 1. kvartal Politisk debat og beslutning gennemføres i 3. kvartal Plan for udviklingen af ny langsigtet skolestruktur for den bedste skole. Målet kan nås inden for rammen 3

4 NR. 2 Fælles børn fælles ansvar. Der fastlægges samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm særligt med fokus på inklusion som indsatsområde. 1 Dagtilbud, 2 Undervisning, 3 Børn og Familie Det gode og aktive liv Bornholm som videnssamfund Børne- og Skoleudvalget Børneområdet Områdechef for Børn og Skole For at understøtte en samlet målsætning for alle børn og unge til sikring af sammenhæng i børns liv fra fødsel til endt ungdomsuddannelse, arbejdes der specifikt med at udvikle indsatsen gennem konkrete inkluderende initiativer mellem de nuværende specialiserede virksomheder og de almene virksomheder. Virksomhederne på det almene og det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde. Forældrebestyrelser og brugergrupper Der fastlægges overordnede målsætninger for sammenhæng i børns liv fra fødsel til endt ungdomsuddannelse og egenforsørgelse. Disse anvendes som referencepunkt i forhold til indsatser og tilbud. Inklusion er omdrejningspunktet for 2014, og der udvikles konkrete medarbejder- og brugerdrevne løsninger. Deadline Løsninger udviklet i løbet af Evaluering i 2015 Større sammenhæng i tilbud og indsatser på tværs af alder for alle børn og unge fra fødsel til endt ungdomsuddannelse og egenforsørgelse. Specifikt understøttes målet igennem inklusionsløsninger på børne- og skoleområdet. Målet kan nås inden for rammen 4

5 NR. 3 I samarbejde med Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK udarbejdes en tværsektoriel strategi for telesundhed på Bornholm 5 Ældre, 6 Psykiatri og handicappede, 17 Sundhed og 18 Forebyggelse og behandling Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Socialudvalget Telesundhed Områdechef for Social og Sundhed (stabschef for PAS/it) Udvikling af mål fra 2012 og en fortsættelse af målet fra KLs definition af Telesundhed : Telesundhed er brugen af informations- og kommunikationsteknologi til at understøtte forebyggende, behandlende eller rehabiliterende aktiviteter over afstand. Med udgangspunkt i borgerens eget liv og egne it-vaner skabes et grundlag for at borgerne kan mestre eget liv og egen tilstand og deltage aktivt i egen forebyggelse, genoptræning og behandling, når borgeren selv ønsker det og ikke være begrænset af, at borgeren skal være på et bestemt sted på et bestem tidspunkt. Endelig ønskes et bedre grundlag for at udveksle viden mellem sektorerne i sundhedsvæsenet og dermed skabe et bedre fundament for, at der udvikles nye effektive løsninger og arbejdsgange. Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK fortsætter det tværsektorielle samarbejde om udvikling af telesundhedsløsninger, der inddrager fagspecifikke kompetencer på tværs af sektorerne og med Teknologisk Institut i rollen som projektleder, inspirator og facilitator. Umiddelbart indebærer telesundhed øgede omkostninger til anskaffelse af udstyr, uddannelse af borgere og medarbejdere samt afprøvning af alternative samarbejdsmodeller. Deadline Bornholms Hospital, praktiserende læger på Bornholm, Læger Teknologisk Institut samt ad hoc interessenter Der udarbejdes strategi for specifikke projekter Der ansøges eksterne puljer Der arbejdes i projektspecifikke arbejdsgrupper Fremadrettet proces Der er i 2014 igangsat min. et tværsektorielt projekt. Proceskonsulent med henblik på implementering i BRK (30 timer, kr.) samt budget til indkøb af udstyr ( kr.) Beløb i kr. i 2013-priser

6 NR. 4 Udvikle det nære Sundhedsvæsen med særligt fokus på at: Styrke forebyggelsesindsatse gennem: - Igangsættelse af en trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker med udgangspunkt i Bornholms Sundhedsprofil - Fortsat udbygning af en hverdagsrehabiliterende tilgang til borgeren både på plejeboligområdet og på fritvalgsområdet. Styrke indsatsen for aktivt at forebygge borgernes (gen)indlæggelser med særligt fokus på faldforebyggelse og borgere med KOL. - Diagnoserne knoglebrud og nedre luftsvejssygdomme udgjorde i % alle de forebyggelig indlæggelser af bornholmer +65 år. Styrke indsatsen overfor kronikergrupperne ved fastholde og udvikle indsatserne indenfor KOL, Type 2 Diabetes og demens og implementere forløbsprogrammet for Hjertekar og Lænderyg - se også specifikt mål for lænderyg 5 Ældre, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling, 15 Fritid og kultur Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Socialudvalget (Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Det nære sundhedsvæsen Områdechefen for Social og Sundhed (områdechefen for Fritid og Kultur) Se under handlinger Bornholms Hospital og de praktiserende læger Styrket forebyggelsesindsats: Trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker er baseret på: o En kortlægning af kommunens indsatser indenfor hver af de 10 forebyggelsespakker: Kortlægningen tilrettelægges som et tværgående projekt under ledelse af Social og Sundhed. o KB godkender plan for implementering af de nationale forebyggelsespakker der går på tværs af fag- og udvalgsområder Hverdag rehabilitering: o Fortsat udvikling af nye metoder baseret på vidensdeling bl.a. i forhold til indsats og resultater fra andre kommuner Forebygge gen(indlæggelser): Udvikle og igangsætte projekt indenfor faldforebyggelse Kompetenceudvikling af medarbejderne i BRK i samarbejde med KOLsygeplejersken samt udvikling af samarbejdet med Bornholms Hospital og praktiserende læger Kronikerområdet: Etablering af patientuddannelse indenfor hjerteområdet i lighed med patientuddannelsen indenfor Diabetes og KOL. Deadline Kontinuerlig proces 6

7 Implementering af de nationale forebyggelsespakker i henhold til KB s plan Demografikorrigeret fortsat fald i udviklingen af leverede timer på fritvalgsområdet Et fald på 10 % i forebyggelige indlægger +65 år indenfor knoglebrud og KOL BRK har tilsluttet sig forløbsprogrammet for Hjertekar og er i drift. Proceskonsulent med henblik på tværgående implementering af forebyggelsespakkerne samt faldforebyggelse (37 timer, kr.), ressourcer til implementering af prioriterede indsatser i forebyggelsespakkerne ( kr.) samt ressourcer til implementering af forløbsprogram på hjerteområdet og udvidelse på diabetesområdet pga. øget tilgang ( kr. ). Beløb i kr. i 2013-priser

8 NR. 5 Indføre energiledelse i BRK Sikre en bred forankring blandt kommunens energie for efterlevelse af kommunens ambitiøse klima- og energimål i energihandlingsplanen Tværgående Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø Teknik- og Miljøudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget) BRK Ejendomsservice Områdechefen for Teknik og Forsyning (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed) Energiledelse er en proces, der handler om løbende at effektivisere energiforbruget. Vi skal udnytte energien bedre og derigennem sikre, at vi bruger vores naturressourcer med omtanke og at vi påvirker det omgivende miljø mindst muligt. Vi skal høste fordelene af den professionelle ejendomsdrift og foretage fornuftige investeringer i bygninger og automatiske styringsværktøjer, så energiforbruget varigt kan sænkes. Brugerne af bygningerne ansættelse af energidrifts med økonomisk ansvar for energiforbruget i de kommunale bygninger sætte mål for energiforbruget organisere indsatsen kortlægge og følge energiforbruget, herunder investere i automatiske timeloggere screene og implementere energieffektiviserende projekter følge op på initiativerne Deadline Foregår løbende Et mere effektivt energiforbrug, der varigt følges giver i tillæg en kontant gevinst i form af varige besparelser på el- og varmeregningen. Ansættelse af energidrifts medarbejder ( kr.). I 2014 desuden ekstra investering i automatiske timeloggere til at kortlægge og følge energiforbruget i bygningerne ( kr.) Beløb i kr. i 2013-priser Anlæg 550 Drift

9 NR. 6 Øget samarbejde mellem offentlige og private aktører om kommunale opgaver Tværgående Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Regional udvikling/vækstforum, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget) Erhvervsservice Kommunaldirektøren (servicedirektøren, chefen for Regional udvikling, områdechef for Borger og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning) Screening af kommunale driftsopgaver med henblik på et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører. Regional udvikling, Jobcenter, Teknik og Miljø, Vækstforum, Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen og private virksomheder Afdækning af hvilke opgaver der kunne indgå i et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører, samt på hvilke vilkår. Deadline Analysearbejde iværksættes primo Bedre udnyttelse af ressourcerne, bedre opgaveløsning for borgere og erhvervsliv på Bornholm, større vidensdeling mellem offentlige- og private aktører. Målet kan nås inden for rammen 9

10 NR. 7 Fundraiser til ekstern finansiering af udviklings- og gerne driftsopgaver i Bornholms Regionskommune Tværgående Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Fundraising Chefen for Regional Udvikling (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning samt Fritid og Kultur) På grundlag af de senere års erfaringer med fundraising indenfor projekter som bl.a. Mulighedernes Land og Folkemødet afsættes der midler til en fundraiserfunktion, hvor opgaven er: at formidle viden om eksterne finansieringsmuligheder fra EU, statslige ordninger og private fonde, samt at yde rådgivning og understøtte udviklingen af kompetencer i BRKs områder og stabe til at udvikle og lede projekter at sikre en strategisk og ledelsesmæssigt forankret, koordineret og prioriteret indsats, der bedst muligt understøtter BRKs strategiske mål, på grundlag af den strategi for organisering og udvikling af fundraising i BRK, vedtaget af chefgruppen 30. august 2012 Vækstforum og samtlige virksomheder, områder og stabe i BRK Forlængelse af den eksisterende fundraiserfunktion, der siden september 2011 har været i Regional Udvikling og finansieret af overførte midler. Der er dog ikke midler til rådighed længere end til udgangen af I perioden fra 1. januar 2012 til marts 2013 har fundraiserfunktionen direkte medvirket til at rejse fondsmidler for ca. 3,5 mio. kr. til Folkemødet og projekter under området Social & Sundhed samt Ungehuset. Yderligere ansøgninger for næsten 8 mio. kr. er afsendt til projekter indenfor områderne Teknik og Forsyning, Børn og Skole samt Social og Sundhed. Fundraiseren har endvidere kvartalsvise møder med områdechefer og har etableret et projektleder- og fundraisernetværk med 2-4 medarbejdere for hvert område. Fundraiseren har medvirket i BRKs nye projektlederuddannelsen og afholdt kurser i Schultz s puljeguide og projektudviklingsværktøj, ligesom der i samarbejde med andre afholdes årlige fondsmesser. Deadline Der er ingen umiddelbar deadline Hel eller delvis finansiering af projekter og opgaver, som BRK kan eller skal udføre 10

11 Beløbet dækker et årsværk. Fundraiseren placeres i Regional udvikling Beløb i kr. i 2013-priser

12 NR. 8 Tilvejebringelse af trådløs infrastruktur på folkeskoleområdet, der understøtter elevernes anvendelse af eget udstyr (Bring your own device). 13 Informationsteknologi Bornholm som vidensamfund - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget) It Stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat (områdechefen for Børn og Skole) Etablering af trådløst net på folkeskolerne Børne- og skoleområdet Beslutningen er den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis fokusområde 3, som omhandler folkeskolen, der er en udmøntning af økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra juni 2011 gældende for Deadline August 2014 Datoen den 1. august 2014 omhandler, at der starter et nyt skoleår, og det derfor vil være hensigtsmæssigt at have dette som milepæl. I strategiens projektbeskrivelse fra KL fra september 2011 punkt 3.2: It-infrastruktur i folkeskolen indeholder tidsplanen følgende: Medio 2013: 40 % af alle folkeskoler har implementeret infrastrukturen. Ultimo 2014: 100 % af alle folkeskoler har implementeret infrastrukturen. Trådløst netværk på folkeskolerne kan finansieres på følgende måde: 1) Switche (1,9 mio. kr.). o Udgiften kan afholdes af it-budgettet underforudsætning af, at - og Erhvervsudvalget giver lov til at der indgås en 6-årig leasingaftale. 2) Trådløse access-punkter og licenser (2,3 mio. kr.). o Udstyret kan leases over en 6-årig periode, hvilket som i pkt. 1, der skal gives tilladelse til af - og Erhvervsudvalget. Skoleområdet afholder en årlig udgift på kr., mens der skal findes yderligere ca kr. årligt (beløbet er afhængig af leasingaftale) 3) Årlig licensudgift ( kr.) o Afholdes inden for rammen til netværk. Skolerne bruger i dag omkring kr. om året (snit af ) til trådløst netværk. Hertil kommer, at der er opsat udstyr for omkring kr. Det er en forudsætning, at der må indgås 6-årige leasinger Der skal afsættes ca kr. årligt. Beløb i kr. i 2013-priser

13 NR. 9 Deadline Fiberforbindelse til borgere på Bornholm 13 Informationsteknologi Bornholm som vidensamfund - og Erhvervsudvalget (Teknik- og Miljøudvalget) It Stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat (chefen for Regional Udvikling og områdechefen for Teknik og Forsyning) Det gælder om at sikre størst mulig udbredelsesgrad af fibernet til bornholmerne. Deri bør indgå fritvalgsordning i forhold til valg af leverandør. Regional Udvikling, Teknik og Miljø, Østkraft Dette vides først når regeringens indhold for brug af midlerne kendes. Det skal undersøges, hvem eventuelle samarbejdspartnere i forbindelse med udrulningen kan være. Omfanget af målgruppen for midlerne skal afklares, så det sikres, at midlerne anvendes mest optimalt (2015), Afhængig af omfang og opstartstidspunkt Mulighed for at så mange borgere som muligt får mulighed for at tilslutte sig fibernettet Det er meget svært at sige noget kvalificeret om økonomien på nuværende tidspunkt. Det afhænger af, hvordan lovforslaget kommer til at se ud. Der kan være behov for at reservere nogle midler, så der er mulighed for at købe assistance til at udarbejde et beslutningsgrundlag for, om der kan og skal etableres et kommunalt selskab og bydes på etablering af bredbåndsinfrastruktur. Omkostningerne vil være bistand til afdækning af muligheder, risici, indhold af eventuelt tilbud, it-jura, økonomi, teknik, selskabsdannelse og ressourcer til at styre det i kommunen. Op til 1,5 mio. kr. afhængigt af om selskabet skal etableres. 13

14 NR. 10 Mobildækning til hele Bornholm 13 Informationsteknologi Bornholm som vidensamfund og erhvervsudvalget (Teknik- og Miljøudvalget) It Stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat (områdechefen for Teknik og Forsyning) Udarbejdelse af planer, der sikre arealer til opsætning af telemaster, der gør at hele Bornholm har mobildækning. Afklaring af behov og tidsplan skal ske i dialog med teleudbyderne. Teknik og Miljø, teleudbydere Afklaring af dækningsproblematikken og udfordringen generelt. Deadline 2014 Dialogmøder med teleleverandører. Målet er, at der ligger planer, for hvilke arealer, der kan anvendes til masteopsætning. Det vil betyde, at vi klar til at anvise anvendelige arealer, når teleudbyderne kontakter kommunen vedrørende tilladelse til opsætning. Målet kan nås inden for rammen 14

15 NR. 11 Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK Tværgående Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Frivillighedsområdet Kommunaldirektøren (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, områdechefen for Teknik og Forsyning samt Fritid og Kultur) Borgerpanelundersøgelse fra 2012 viser, at bornholmere er mere engagerede i frivilligt arbejde end landsgennemsnittet. Undersøgelsen viser også en tendens til, at et højere uddannelsesniveau betyder øget engagement. Med den bornholmske socioøkonomiske profil in mente, kan en målrettet indsats øge antallet af bornholmere, der er engagerede i frivilligt arbejde. Borgerpanelundersøgelsen viser også, at langt de fleste aktive frivillige er engagerede på idræts-, fritids-, kultur- og socialområdet, mens færre er engagerede indenfor andre områder som fx naturpleje og vedligehold af fællesområder Hvis Bornholm skal kunne bevare de mange aktiviteter i fremtiden, er indsats fra frivillige en forudsætning, og derfor er et øget antal aktive en nødvendighed. Forskning på området viser, at koordinering af snitfladen mellem opgaven og de frivillige skal struktureres, dog uden at de frivillige mister ejerskabet til indsatsen og opgaven. Interne og eksterne interessenter, foreninger og sammenslutninger. Der udarbejdes en model for brug af frivillige og samarbejdet med BRK Der etableres et Frivilligheds Hus Ansættelse af en koordinator Aktiv indsats fra BRK i events båret af frivillige Deadline Kontinuerlig proces med en 5%-stigning om året Flere aktiviteter løses af frivillige Frivillighedskoordinator (37 timer, kr.), lokaler/frivillighedshus (årlig drift kr.), midler til igangsættelse/aktivitetsunderstøttelse (årlig ramme på kr.) Samlet årligt udgift på kr. Beløb i kr. i 2013-priser

16 NR. 12 Der igangsættes tværgående initiativer i forhold til de samlede misbrugsindsatser i BRK. Det gælder forebyggelse, visitering og behandling. Tværgående Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Misbrugsområdet Servicedirektøren (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, områdechefen for Fritid og Kultur) BRK har indsatser på misbrugsområdet på flere forskellige niveauer forankret i flere områder. Stof- og alkoholområdet, der hidtil har været forankret i separate områder kan meningsfuldt integreres på et strategisk niveau Initiativet har til formål at samle indsatserne i et misbrugscenter på tværs af områder for at give en helhedsorienteret indsats for borgere i alle aldersgrupper. Initiativet indebærer også udarbejdelse af en misbrugsstrategi, der bl.a. indeholder struktur for samarbejde med brugere, pårørende og frivillige og en plan for implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på misbrugsområdet (alkohol og tobak) og det videre arbejde med alkoholhandlingsplanen. Erfaringerne fra arbejdet i Alkoholrådet inddrages i arbejdet. Interne og eksterne interessenter på misbrugsområdet Planlægning af misbrugscenter. Udarbejdelse af misbrugsstrategi Deadline Ultimo 2014 Samlet overblik over BRKs misbrugsbehandling Effektiv screening i forbindelse med sagsbehandling. Reduceret antal borgere med misbrugsproblematikker 2 årigt projekt med projektleder til udarbejdelse af samlet overblik over BRKs misbrugsbehandling, udarbejdelse af misbrugsstrategi samt planlægning af misbrugscenter (37 timer, kr.) Beløb i kr. i 2013-priser

17 NR. 13 Højere kvalitet på færre lokationer. En afdækning af potentialet for at hæve kvaliteten i den leverede service ved at samle aktiviteter på færre lokationer samt øge udnyttelsen af de anvendte kvadratmeter. Området omfatter især skoleområdet, pasningsområdet, biblioteker og fritids- og kulturområdet, men andre relevante områder kan også indgå i sammentækningen. Tværgående sk bæredygtig ø Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund - og Erhvervsudvalget (Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) Struktur Områdechefen for Teknik og Forsyning (Chefen for Ejendomsservice, områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed, områdechefen for Borgere og Beskæftigelse) Der nedsættes en politisk styregruppe og en administrativ arbejdsgruppe forankret i direktionen. Bygninger sættes til salg eller til leje. Deadline Virksomhedsledere, brugerrepræsentanter og eksterne interessenter fra kultur- og foreningslivet. Muligheder og potentiale afdækkes af den administrative arbejdsgruppe, og forslag forelægges løbende for styregruppen. Opgaven følger budgetprocessen for 2015, og skal derfor køre fra ultimo 2013 til medio Styregruppen tager løbende stilling til, hvilke forslag, der skal indgå i budgetforslaget for Øge kvaliteten i det faglige indhold Give flere valgmuligheder til borgerne Skabe højere grad af tværgående sparring Fagligt stærkere miljøer Bedre og fremtidssikrede fysiske rammer Der bør afsættes kr. til konsulentbistand i 2014 med henblik på at styrke styringen og systematiseringen af hele arbejdsprocessen omkring opgaven med at opnå højere kvalitet i færre lokationer. Beløb i kr. i 2013-priser

18 NR. 14 At implementering af forløbsprogrammet for lænderyg tydeligt viser effekt på forbruget af sygedagpenge og en mærkbar reduktion på borgerens udredningstid Tværgående Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Socialudvalget (Beskæftigelsesudvalget) Lænderyg-forebyggelse Områdechefen for Social og Sundhed (områdechefen for Borger og Beskæftigelse) Implementering af forløbsprogrammet for lænderyg er dels et led i Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden (tiltrådt af KB januar 2011) og dels et led i kommunerne i Region Hovedstadens fælles strategi i forhold til udvikling af det nære sundhedsvæsen (tiltrådt af SU marts 2013). Undersøgelser har tidligere dokumenteret, at bornholmske borgere har længere udredningstid end borgere i resten af landet, hvilket skyldes ringere muligheder for udredning lokalt. Det er vurderingen, at det samlet set vil være en stor gevinst, hvis forløbsprogrammet for lænderyg implementeres. En hurtig udredning og behandling giver store gevinster bl.a. på sygedagpengeområdet. Forløbsprogrammet betyder, at BRK skal tilbyde nye indsatser bl.a. i form af rygskoler. BRK er allerede inddraget i et projekt med Bornholms Hospital. Bornholms Hospital har fået bevilget 2,5 mio. kr. fra Region Hovedstadens pulje til særligt sårbare borgere til projektet: Hurtig tværsektoriel udredning af lænderyglidelser: Det udvidede lænderyg program på Bornholm. Det er vurderingen, at skal BRK opnå den fulde gevinst ved en øget indsats - herunder ikke mindst af den nye MR-scanner på Bornholms Hospital - skal kommunen tilslutte sig forløbsprogrammet for lænderyg. Praktiserende læger på Bornholm, Bornholms Hospital samt privatpraktiserende fysioterapeuter og kiropraktorer. Implementering af Det udvidede lænderyg program på Bornholm i samarbejde med praktiserende læger på Bornholm, Bornholms Hospital samt privatpraktiserende fysioterapeuter og kiropraktorer. Deadline Primo 2014 At den sygemeldte borger er udredt indenfor 2 måneder. At de kommunale udgifter på sygedagpengeområdet er reduceret med minimum kr netto ultimo

19 Målet kan nås indenfor rammen, da den årlige udgift og besparelse forventes at være lige store. Udgift/investering årligt på kr.: Træningsforløb (100 nye rygpatienter årligt): 1 terapeut/ kr. Teoriundervisningen (200 rygpatienter årligt): kr. årligt Psykologbehandling (10 pct. af målgruppen: 20 borgere, i gennemsnit 8 behandlinger): kr. Besparelse på minimum kr. årligt på sygedagpengeområdet, svarende til en reduktion på minimum 3 ugers udbetalt sygedagpenge. Beløbet vil blive finansieret ud fra følgende. 100 personer á 3 uger = 100 x kr = (Brutto) kr refusion (30% af kr ) x 100 kr Netto besparelse kr

20 NR. 15 Uddannelsesgaranti Målet er, at alle unge på Bornholm garanteres en uddannelse gennem et forpligtigende samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og de private virksomheder på Bornholm. Tværgående Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund sk bæredygtig ø Beskæftigelsesudvalget (Børne og Skoleudvalget, Socialudvalget) Uddannelsesområdet Områdechefen for Borger og Beskæftigelse (områdechefen for Børn og Skole, områdechefen for Social og Sundhed) Ved garanti for praktikplads for unge på Bornholm vil dette have en positiv effekt på antallet af unge, som bliver eller vender tilbage til Bornholm, og dermed en øget mulighed for at virksomhederne på Bornholm, herunder kommunen, kan sikre sig kvalificeret arbejdskraft, også i fremtiden hvor ungdomsårgangene bliver væsentligt reduceret. Er delt i 2 faser: 1) Afdækning af behov for praktikpladser i 2014 og en afklaring af i hvilket omfang disse dækkes ind af de eksisterende praktikpladsaftaler. 2) Afklaring af hvilke manglende praktikpladser som kan udbydes inden for BRK og hvilke som bør udbydes hos private arbejdsgivere. Herefter udarbejde oplæg til politisk beslutning hvordan de resterende praktikpladser kan sikres. Deadline Virksomheder og uddannelsesinstitutioner på Bornholm samt uddannelsesinstitutioner uden for Bornholm, det lokale beskæftigelsesråd, de faglige organisationer Politisk aftale med relevante brancheorganisationer samt oprettelse af det nødvendige antal uddannelsespladser i Bornholms regionskommunes virksomheder og stabe. Snarest muligt Alle unge på Bornholm som kan, skal have en uddannelse. Fase 1 kan holdes indenfor ramme Fase 2 afhænger af valg af ambitionsniveau samt valg af modeller, idet jobrotation, evt. sparede andre sociale ydelser vil kunne indgå i finansieringen. 20

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere