ARIT - Arbejdsmiljøet Indenfor IT-branchen En forskningsrapport fra Arbejdsmiljøinstituttet & Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARIT - Arbejdsmiljøet Indenfor IT-branchen En forskningsrapport fra Arbejdsmiljøinstituttet & Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Sygehus"

Transkript

1 ARIT - Arbejdsmiljøet Indenfor IT-branchen En forskningsrapport fra Arbejdsmiljøinstituttet & Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Sygehus Britt Caplen Jensen, Bo Netterstrøm og Vilhelm Borg April 2003

2 ARIT Arbejdsmiljøet Indenfor IT-branchen En forskningsrapport fra Arbejdsmiljøinstituttet & Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Sygehus Britt Caplen Jensen Bo Netterstrøm Vilhelm Borg Tryk: DTK kommunikation ISBN: København 2003

3 Forord Under projektarbejdet har vi modtaget velvillig hjælp og støtte fra forskellige personer. Dem vil vi gerne have lov at takke! Fra Arbejdsmiljøinstituttet kan vi takke professor Tage Søndergård Kristensen, projektforsker Hanne Fredslund, forskningsassistent Annick Guichard, forsker Hermann Burr, seniorforsker Jakob Bue Bjørner, forskningsmedarbejder Lars Smith Hansen, edb-medarbejder Christian Roepstorff, programmør Ebbe Villadsen og afdelingssekretær Laila Naurholm samt studentermedhjælp Eva Borg. Fra IT-brancheforeningen har kommunikationschef Henrik Egede Rasmussen stillet sig til rådighed, og fra vores to følgegrupper har vi fået flere gode input undervejs. Hans Hvenegaard fra CASA har som lektør givet god og konstruktiv feedback og sekretær Vivi Andersen har effektivt videresendt beskeder mellem forskerne, når det har været nødvendigt. Endelig vil vi gerne sige tak til medarbejderne i undersøgelsen for den tid og den energi, som de har bidraget med under såvel de individuelle interview som under udfyldelse af spørgeskemaet. Tusinde tak!!

4 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 S. 1 IT-branchen i Danmark 1.1 ARIT-rapportens opbygning S Hvorfor er IT-branchen særligt interessant i forhold til arbejdsmiljøet? S Konferencer om stress og arbejdsmiljø S Dobbelte budskaber S Det grænseløse arbejde og afbrydelser i arbejdet S Merarbejde S IT-branchens konjunkturafhængighed S IT-medarbejderne S Fondsansøgningen S Virksomhederne i ARIT: S Om virksomhederne S Virksomhedsstrukturer S Arbejdsformen S. 11 Kapitel 2 S. 14 Formål og metoder 2.1 Formålet med IT-brancheundersøgelsen S Fokus i undersøgelsen S Design S Metoder: S Deltagende virksomheder S Udvælgelsen af interviewpersoner S Interview S Databehandling af interview S Spørgeskemaundersøgelsen S Om sammenligningsgrupperne S Databehandling af spørgeskemaerne S Metodetriangulering S. 24 Kapitel 3 S. 25 Resultater fra den kvalitative undersøgelse 3.1 Om kapitlet S Faktorer med betydning for det psykosociale arbejdsmiljø: S Arbejdstiden S Medarbejderudvikling S Ledelse af medarbejderne S Informationsniveauet S Ansvar og indflydelse S. 33 i

5 3.2.6 Deadlines S Bonus og belønninger S Indstilling til arbejdet S Samarbejde og kollegiale relationer S Socialt tilhørsforhold og virksomhedskultur S Sammenhæng mellem familie og arbejde S Søvn, stress og deadlines S Selvoplevet helbred og vitalitet S Sammenfatning S IT-branchens udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet S Ledelsernes bud S Medarbejdernes bud S Andre interessenters bud S. 51 Kapitel 4 S. 55 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 4.1 Om kapitlet S Helbredsindikatorer S Selvoplevet helbred og søvn S Mentalt helbred og vitalitet S Stress S Påvirkninger i arbejdsmiljøet S Arbejdstid S Oplevede belastninger og ressourcer S Kvantitative krav S Indflydelse og Udviklingsmuligheder S Social støtte, Forudsigelighed og Utryghed S Engagement i forhold til arbejdet S Rolleklarhed og Rollekonflikt S Ledelse og Feedback S Afbrydelser i arbejdet S Familie, arbejde, tidspres og overskud S Ansvar og indstilling til arbejdet S Håndtering af arbejdsmobiltelefoner og mails S Kollegiale relationer og socialt fællesskab S Faglig og personlig udvikling S Tilfredshed med arbejdet S Hvad ville nedsætte stressen, og hvad ville øge arbejdsglæden? S Sammenhængen mellem vitalitet, stresssymptomer og belastning S. 92 Kapitel 5 S. 94 Konklusionen 5.1 Relevante psykosociale arbejdsmiljøfaktorers udbredelse i IT-branchen S Sociale relationer S Involvering i arbejdet S Feedback af faglig karakter S. 96 ii

6 5.1.4 Høje Kvantitative krav S Lav grad af Forudsigelighed S Høj grad af Utryghed S Ringe Ledelseskvalitet S Lav Social støtte S Grad af Meningsfuldhed S Lav Rolleklarhed S Høj grad af Rollekonflikt S Udfordringer i forhold til at skabe balance mellem arbejde og familieliv S ARIT-gruppernes relative afvigelse i forekomsten af stress-symptomer i forhold til andre erhvervsaktive S Helbredsindikatorer S Arbejdstid S Er der en sammenhæng mellem arbejdstimer, oplevet belastning og stress-symptomer? S. 103 Kapitel 6 S. 106 Diskussion af undersøgelsesresultaterne 6.1 Refleksioner omkring metodevalget S Hvilke faktorer i arbejdsmiljøet står særligt frem? S Utryghed, Rolleklarhed, Rollekonflikter, deadlines, ansvar og ledelse S Sociale relationer, Social støtte og Udviklingsmuligheder S Arbejdsbesættelse S Familie- og seniorpolitik S Jobgruppernes forskellige situationer S. 113 Kapitel 7 S. 115 Anbefalinger til IT-branchen 7.1 Utrygheden og manglende Rolleklarhed S Arbejdsbelastningen og deadlines S Ledelse og konfliktløsning S Udviklingskravet og de sociale aspekter S Arbejdsbesættelse S Familie- og seniorpolitik S. 119 Litteraturliste S. 120 Bilagsoversigt S. 124 iii

7 Kapitel 1 IT-branchen i Danmark 1.1 ARIT-rapportens opbygning I dette kapitel præsenterer vi de overvejelser, der ligger bag ARIT-undersøgelsen, idet vi trækker på informationer fra medier og mere overordnede teorier. Kapitlet skal ikke ses som en teoretisk gennemgang af hele undersøgelsesfeltet, men snarere som en forsøgsvis kortlægning af de problematikker, vi gennem medierne er blevet præsenteret for i forhold til IT-branchen og tilgrænsende brancher. Dette leder frem til en specifikation af formålene med undersøgelsen. I kapitel 2 gennemgår vi de valgte metoder og databehandlingen. Kapitel 3 indeholder analyse af den kvalitative forundersøgelse, og i kapitel 4 gennemgår vi analysen af hovedundersøgelsen; spørgeskemaundersøgelsen på 6 danske IT-virksomheder. I kapitel 5 præsenterer vi konklusionen, og i kapitel 6 diskuterer vi resultaterne fra de to undersøgelser. Kapitel 7 bruger vi til at perspektivere de fremkomne resultater, idet vi koncentrerer os om anvendelsesaspektet i forhold til især IT-branchen, men også lignende brancher i Danmark. 1.2 Hvorfor er IT-branchen særligt interessant i forhold til arbejdsmiljøet? I forhold til andre dele af det danske erhvervsliv fremstår IT-branchens aktører som repræsentanter for pionérvirksomhed, fordi hele branchen dels er fuldstændig afhængig af den allernyeste teknologi, dels selv udvikler denne indenfor særlige nicher. Samtidig konkurrerer man i højere grad end mange andre brancher på et globalt marked, hvor ordrer og produkter kan sendes mellem alle dele af verden i en stadig strøm, uden at repræsentanter for virksomheder og aftagere behøver at mødes i andet end cyberspace. IT-branchens aktører tæller meget små såvel som meget store virksomheder, men fælles for dem alle er dels afhængigheden og fascinationen af IT-teknologi og de muligheder, der eksisterer eller kan udvikles via og til denne, dels en afhængighed af en kontinuerlig tilførsel af kvalificerede og engagerede medarbejdere. IT-branchen i Danmark tæller ca ansatte 1 og omsætter årligt for knap 200 mia. kr. Værditilvæksten pr. fuldtidsansat er kr. om året set i forhold til et gennemsnit i det danske erhvervsliv på kr. Medarbejdere i softwareudvikling og - implementering har en gennemsnitlig værditilvækst pr. medarbejder på kr. om året. IT-erhvervet har i perioden haft en vækst i omsætningen på ca. 60%, sammenholdt med ca. 42% i det danske erhvervsliv generelt. 2 Branchen har, som det ses, op gennem 1990 erne oplevet en voldsom opblomstring, således at den virksomhed, der blev grundlagt af en eller flere personer i den første halvdel af året, i den næste halvdel kunne lade sig opkøbe for adskillige millioner kr. I en 1 Desuden lever et stort antal mennesker af og med IT i virksomheder, institutioner samt som forhandlere. 2 Kilde: IT-brancheforeningen og Danmarks Statistik, firmastatistik,

8 analyse foretaget af tre amerikanske økonomer blev dette fænomen beskrevet som en stor spekulationsbølge uden egentlig økonomisk fundering 3. Det handlede ifølge økonomerne blot om at forsyne sin virksomhed med tilnavnet.com eller internet, og så var man med. Denne periodes IT-ekstase skabte en underskov af små og mindre virksomheder på jagt efter hurtig succes og store penge. Da man samtidig konkurrerede med alle de andre små, kvikke virksomheder i ikke alene Danmark, men i resten af verden, gjaldt det om at lægge sig i selen og frembringe nytænkning og vækst så hurtigt som muligt. Dette medførte, at nogle entreprenører, ledere og medarbejdere i den grad satte alt andet til side til fordel for virksomhedens vision, at de stort set levede på arbejdspladsen. For dem var der ikke meget plads til privatliv og fritid. Drevet af både motivationen i forhold til store penge, men også i høj grad af lysten til det spændende, udviklende og evigt foranderlige arbejde, kastede en del af IT-folkene sig ind i arbejdet uden højlydt at give udtryk for følelser af afsavn eller problemer i øvrigt. Indenfor de senere år er historierne om ekstremt stressede, yngre IT-medarbejdere imidlertid blevet mere og mere hyppigt forekommende i de danske medier, og rædselsscenarier er blevet opridset, stærkt hjulpet af beretninger om unge mænd i 20 erne som falder om uden anden årsag end for meget arbejde, eller som må søge om invalidepension, fordi hjernen er blevet brændt af 4. Dele af branchen har søgt at imødegå den slet skjulte kritik med etablering af luksuskontormiljøer, hvor sund og lækker mad, cola og softice er en del af medarbejdertilbudet. Enkelte virksomheder har endog engageret stresscoaches eller livsstilseksperter, der skal hjælpe medarbejderne til et sundere liv. 5 Såvel HK/SamData som Prosa, der organiserer en stor del af Danmarks ITmedarbejdere 6, har længe peget på problemer med stress og udbrændthed, mens andre aktører fra branchen har givet udtryk for, at stressproblemerne ikke er større i denne branche end i så mange andre i dagens Danmark: Det er derimod den store vækst indenfor IT-branchen, der er medvirkende til udbredelse af stress. 7 Endvidere peger ITbrancheforeningen på, at man har taget adskillige initiativer til at begrænse stressudvikling hos medarbejderne. IT-brancheforeningen etablerede således i 2000 Udvalget for Menneskelige Ressourcer, der arbejder med At medvirke til at sikre gode og motiverende rammer for alle ansatte i IT-branchen, At synliggøre emner, der har aktuel betydning for branchens virksomheder og ansatte, at skabe branchens bedste netværk for personaleansvarlige/hr Managers 8. Udover stort fokus på stress i selve brancheforeningens organisering, er IT-brancheforeningen initiativtager til den foreliggende undersøgelse i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Sygehus og AMI. IT-branchen er ligesom det øvrige erhvervsliv afhængig af en kontinuerlig tilførsel af nye medarbejdere, og skal derfor være med til at konkurrere om de små årgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet i disse år. Samtidig har branchen en forholdsvis større interesse i 3 Berlingske Tidende d. 25/ Kilde: IT-brancheforeningen og Danmarks Statistik. 4 ComputerWorld d. 15/ og Information d. 1/ ComputerWorld d. 26/6 2001og Frederiksborg Amts Avis d. 11/ HK Samdata organiserer lige over IT-medarbejdere, incl. superbrugere, og Prosa organiserer omkring Derudover organiserer Ingeniørforeningen ca og Finansforbundet knapt Dertil kommer de øvrige IT-medarbejdere, der er organiseret i AC. 7 Interview med Henrik Egede Rasmussen, samt Berl. Tidende d. 27/ IT-brancheforeningens publikation fra

9 at hverve de meget veluddannede unge:13,9% af det samlede antal beskæftigede indenfor IT-branchen er universitetsuddannede, set i forhold til det samlede danske erhvervsliv, hvor det kun drejer sig om 4,7% 9. Under den kvalitative undersøgelse hørte vi flere ledere sige, at de forventer at andelen af højtuddannede medarbejdere vil stige i de kommende år. IT-branchen har altså forholdsvis større interesse i og behov for en kontinuerlig tilførsel af højtuddannet arbejdskraft set i forhold til det øvrige erhvervsliv i Danmark, og derfor også en meget stor interesse i at skabe et arbejdsmiljø, der er konkurrencedygtigt. ARIT-undersøgelsens formål: Målet med ARIT-undersøgelsen er at afdække danske IT-virksomheders psykosociale arbejdsmiljø ud fra nogle specifikke temaer, som forskergruppen har fundet frem til dels gennem forundersøgelsen i 6 virksomheder, dels gennem en løbende dialog med undersøgelsens to følgegrupper. Mere specifikt har forskergruppen arbejdet på at opfylde følgende formål med undersøgelsen: 1. at karakterisere IT-branchen ud fra relevante psykosociale arbejdsmiljøfaktorer, og 2. at analysere sammenhænge mellem psykiske arbejdsmiljøfaktorer og trivselsog helbredsindikatorer. ARIT-undersøgelsens målgruppe: Ramme 1.1 En medarbejder, der udfører vidensintensivt arbejde, og som under udførelsen af sit arbejde ikke alene betjener sig af IT, men også udvikler det under en specifik deadline. Der kan være tale om konsulentarbejde, udviklingsarbejde eller salgsarbejde, der kombinerer ovenstående. Ramme Konferencer om stress og arbejdsmiljø I de senere år er der blevet arrangeret flere konferencer om stress og arbejdsmiljø indenfor branchen både Mandag Morgens Get Fast -konference april/maj 2000 og ITrådgivningstjenestens temamøde i Allerød september 2001 er eksempler på sådanne tiltag. 10 På Mandag Morgens konference pegede flere oplægsholdere på en særlig kultur, der er opstået i kølvandet på den nye økonomi; der tales om grådighedskultur og golddigger klima 11, hvor hensynet til det enkelte menneske forsvinder under jagten på den store gevinst. Imidlertid har hele branchen globalt oplevet en nedgang i den mellemliggende periode, hvilket har medført konkurser 12 samt personalenedskæringer i mange andre, mere levedygtige, virksomheder. Indenfor branchen taler man om, at det er nu, 9 Kilde: IT-brancheforeningen og Danmarks Statistik, Mandag Morgen nr. 18, maj 2000 og ComputerWorld d. 25/ Mandag Morgen nr. 18, maj ComputerWorld online d. 22/

10 virksomhederne skal bevise deres evne til overlevelse. 13 Budskabet er, at virksomhederne er nødt til at konsolidere sig og samtidig udforme vækstplaner og fokusere på kernekompetencer 14 og innovation. 15 Dette er ifølge Kim Gerner, Leder af Videncenter IT, tele og medier, Deloitte & Touche, også forudsætningen for at kunne tiltrække dygtige medarbejdere. 16 Og dygtige medarbejdere er forudsætningen for innovation og vækst. 17 Netop dette fremstår også centralt i mange udtalelser fra ledere fra branchen, som netop fremhæver deres medarbejderes dygtighed og motivation. 18 Derfor er det også et stort tab for virksomhederne, når de dygtige medarbejdere slides op, hvilket bl.a. Jubii fremhævede i deres fortælling om to dygtige medarbejdere, der gik helt ned af for meget arbejde. 19 Branchen har altså meget at vinde ved at sikre medarbejderne et arbejdsliv, der ikke overskrider den enkeltes stresstærskel Dobbelte budskaber Et problem i denne forbindelse kunne ligge i den måde, man indenfor branchen taler om problemerne; der er en gennemgående tendens til at fremhæve, at de folk, der reelt går ned på grund af stress, tillige er de dygtigste, flittigste og mest ansvarsfulde medarbejdere. 20 På den måde får man afsendt flere budskaber; det mest iøjefaldende er, at der kan være et alvorligt helbredsmæssigt problem, det andet er, at hvis man er blandt de dygtigste, flittigste og mest ansvarsfulde medarbejdere, så er kendetegnet (og kvalificeringen?), at man fortsætter arbejdet, til man segner. Spørgsmålet er så, om den dygtige, talentfulde medarbejder kan nøjes med at gøre et godt stykke arbejde uden at drive rovdrift på sin krop og psyke og alligevel blive anerkendt som et stort aktiv for virksomheden! Det er under alle omstændigheder en problematik, der fortjener overvejelse Det grænseløse arbejde og afbrydelser i arbejdet For at sætte denne problematik i perspektiv er det vigtigt at inddrage viden om teknologiens udvikling, og de konsekvenser dette har for alle mennesker, idet et postulat er, at IT-medarbejderne kan beskrives som på forkant med denne udvikling; de er pionerer for en ny livsstil, der så småt er ved at gøre sit indtog i hele Danmark. Dette indebærer, at i endnu højere grad end andre, skal IT-medarbejderen aktivt tage stilling til, om vedkommende vil være ON eller OFF 21. Denne valg påvirkes imidlertid også af, hvordan den enkelte medarbejders kontrakt er formuleret. Ét synspunkt er, at projektledere skal kunne træffes når som helst, hvilket betyder, at vedkommende ikke bare kan vælge at være OFF sådan uden videre. Vedkommende skal være det, man i andre brancher kalder disponibel, ON. På den måde vil man kunne forsvare at sige, at denne medarbejdertype i høj grad har et arbejde, der glider i ét med fritiden. Også på den måde kan man tale om indtoget af det grænseløse arbejde et emne man i Sverige har forsket meget i gennem de senere år, om end en del af fokus i denne forbindelse har ligget på 13 ComputerWorld d. 25/ ComputerWorld d. 21/ s ComputerWorld d. 14/9 og d. 25/ ComputerWorld d. 25/ Se bla. Nordström & Ridderstråle ComputerWorld d. 25/ ComputerWorld d. 15/ Se f.eks. ComputerWorld d. 15/ Interview med Henrik Egede Rasmussen, IT-brancheforeningen, 2001, og Grünbaum,

11 arbejdspladser uden faste fysiske rammer. 22 Når vi i nærværende rapport ser på det grænseløse arbejde, ligger fokus i højere grad på, om grænsen mellem arbejdstid og fritid bliver ophævet. En nylig undersøgelse fra England konkluderer, at det at læse mails nu optager længere tid for britiske forældre, end legeaktiviter med børnene. Undersøgelsen peger også på, at strømmen af mails i forbindelse med arbejdet er en væsentlig stressfaktor for britiske medarbejdere. 23 Der er således meget, der peger på, at håndteringen af de muligheder, der følger med teknologi-udviklingen herunder IT s muligheder er en væsentlig udfordring for nutidens medarbejdere Merarbejde Vi har i Danmark været vant til, at ledere har haft en arbejdstid, der gik ud over de 37 timer. I dag ser vi, at hele medarbejderstaber kontinuerligt har et væsentligt dagligt merarbejde 24. Samtidig har nye ledelseformer medført, at den enkelte medarbejder i højere grad end tidligere oplever at få tildelt ansvar for og kompetence til at udføre navngivne opgaver. Derved kan vi se en glidning af ansvarliggørelsen fra ledelse til medarbejdere, som endvidere bliver delagtiggjort i, hvordan virksomheden økonomiske status er, og hvor meget de som medarbejdere har bidraget til indtjeningen. 25 Man kan sammenligne dette med en omdefinering af medarbejderen fra at være med-arbejdende til at være en selvstændig ansvarlig enhed i virksomheden en form for underentreprenør. Dette betyder tillige, at der ovenover alle disse tiltag ligger muligheden for enten fyring eller opsigelse af kontrakten. Da en del IT-medarbejdere er projektansatte, kan dette ikke siges at være uden betydning for den enkelte. Dette kunne ses som en måde at overdrage ansvaret for dele af virksomhedens aktiviteter til de enkelte projektgrupper eller medarbejdere, samtidig med at handlerummet stadig kan bære præg af særlige begrænsninger såsom værdier, missionstatements og korte deadlines, som bl.a. skyldes den store konkurrence indenfor branchen IT-branchens konjunkturafhængighed På samme måde som f.eks. flybranchen er IT-branchen meget sårbar overfor konjunktursvingninger ikke bare i Danmark men i hele den udviklede verden. 26 På den måde har vi set, at terrorangrebene i New York har haft temmelig stor indflydelse på branchen i Danmark: Når økonomien er usikker, afholder ganske mange virksomheder sig fra investeringer i nye systemer, nyt software, ny teknologi i det hele taget. Dette medfører betydelige omsætningsnedgange for særligt de IT-virksomheder, der leverer systemudviklingsopgaver - herunder konsulentbistand. I den forbindelse er de virksomheder, hvis primære produktion er driftsopgaver, bedre stillet; de eksisterende systemer skal stadig drives og vedligeholdes. De sidste 1½ år har været barske for IT-branchen; mange er gået neden om og hjem, og flere er blevet slanket ganske betydeligt. Imidlertid spås der om snarlig fremgang 27, hvilket samtidig understøttes af en holdning, som går ud på, at der i de foregående 1½ år er blevet renset ud i underskoven af wannabee-it-virksomheder, således at fårene er 22 Allvin ComputerWorld online d. 22.maj Tüchsen m.fl., Oplysning fra et interview af lederinformant. 26 ComputerWorld d. 21/ ComputerWorld online d. 6. febr

12 blevet skilt fra bukkene. 28 Postulatet er, at den danske IT-branche derved bliver mere strømlinet og parat til fremtidens marked. Imidlertid ser det ikke ud til, at denne udvikling er slået stærkt igennem endnu eller også er vi stadig i en form for udskillelsesfase, for vi kan stadig læse om IT-virksomheders store problemer med at holde forretningen kørende, 29 og ifølge Børsen udbetalte Lønmodtagernes Garantifond for tiden næsten hver 4. af alle udbetalte kroner til medarbejdere i IT-branchen i første kvartal af På den måde kan man sige, at det ydre pres på IT-branchens aktører ikke er aftaget og måske heller ikke kommer til det grundet branchens kontinuerlige arbejde med at bryde grænserne for eksisterende teknologi. Spørgsmålet er derfor, om det pres, IT-branchens økonomiske krise har lagt på aktørerne, også vil fortsætte i fremtiden - om end måske i en anden form. Hvis det bliver tilfældet, gør det det så meget mere aktuelt at finde frem til en måde, hvorpå man kan begrænse medarbejdernes oplevelse af stress IT-medarbejderne Der er altså grund til at antage, at IT-virksomhedernes ude fra kommende pres ikke vil aftage i de kommende år, hvilket uden tvivl vil påvirke medarbejderne i form af usikkerhed i forhold til virksomhedernes stabilitet som arbejdspladser betragtet. Antallet af in- og outsourcinger kan forventes at fortsætte tillige med fusioner af eksisterende virksomheder. Vi ved, at særligt den type af organisationsændringer påvirker medarbejderne meget, men også at dette ofte ikke indtænkes, når IT-virksomheder tager fat på ændringer af den eksisterende organisation. 31 Da der samtidig er tydelige tegn på, at IT-medarbejderne meget ofte lader sig opsluge af arbejdet, drevet frem af lyst, stor ansvarlighed eller noget helt tredie, og tilsyneladende meget ofte ikke får sat de grænser, der tillader dem at have meget liv udenfor arbejdslivet, er der mange forhold, der taler for, at IT-medarbejdere befinder sig i et krydsfelt med et mere eller mindre udtalt pres udefra såvel som indefra. Vi vil i denne rapport forsøge at komme dette forhold nærmere, idet vi dels ønsker at beskrive, i hvor høj grad IT-medarbejderne i denne undersøgelse 32 viser tegn på at føle sig stressede, hvilken betydning de kollegiale og ledelsesmæssige relationer har for deres velvære, samt hvorvidt man kan tale om en form for sammenstød mellem arbejdets krav og familiernes behov. I den forbindelse vil vi desuden inddrage dele af Højrups livsformsbegreb 33, idet vi har en formodning om, at medarbejderne i denne undersøgelse kan beskrives som placerende sig forskellige steder på et kontinuum mellem lønarbejderlivsformen og karrierelivsformen. I den efterfølgende tekst kategoriserer vi medarbejderne ud fra deres jobkategori, idet vi samtidig inddrager tilhørsforholdet til ledelsesfunktionen, da vi forventer, at netop dette forhold kunne tænkes at influere på den betydning, de hver især tillægger arbejdet og forholdene omkring dette herunder også potentielle stressorer. Som sådan vil vi ikke gå ind i en egentlig livsformsanalyse, idet vi ikke mener, at medarbejderne let kan indplaceres som enten lønarbejdere eller som repræsentanter for karrierelivsformen. Vi mener snarere, at man kan tale om overvejende lønarbejderlivsform eller overvejende karrierelivsform. 28 ComputerWorld d. 25/ Politiken d. 19. marts 30 ComputerWorld online d. 24. maj Tallet angives til at være 21 mill. kr. i 2002 s 1. kvartal. 31 Bl.a. ComputerWorld d. 18/9 200 og ComputerWorld d. 1/2 2002, Arbejdsmiljø nr. 11, Af bilag 1 fremgår, hvilke specifikke jobkategorier, der er repræsenteret i ARIT-undersøgelsen, samt den opdeling forskergruppen har foretaget for at kunne sammenligne de enkelte grupper indenfor ARIT. 33 Højrup

13 1.3 Fondsansøgningen I ansøgningen til Arbejdsmiljørådets Service Center, der har støttet undersøgelsen økonomisk, anførte vi bl.a. følgende: Inden for IT branchen ses tydeligt en række udviklingstendenser: 1. Arbejdet er generelt varieret i sit indhold, udfordrende og med udviklingsmuligheder. 2. Den enkelte medarbejder har høj grad af indflydelse på sit arbejde. 3. Arbejdet indebærer nødvendigheden af vedvarende læring. 4. Arbejdet er ofte organiseret som teamarbejde både inden for den enkelte virksomhed og på tværs af virksomhedernes grænser. 5. Disse positive træk er forbundet med høje psykologiske jobkrav, deadlines, lange arbejdstider, højt arbejdstempo, ophobning af arbejdsopgaver og tidspres. 6. Arbejdet er præget af høj grad af indbyrdes konkurrence mellem enkeltpersoner, arbejdsgrupper og virksomheder. 7. Der er tale om konstante krav om ændringer og omstillinger til nye opgaver og nye samarbejdspartnere. Nogle af de nævnte træk har potentielt positive virkninger på menneskers udvikling og sundhed: Udfordringerne og udviklingsmulighederne kan øge de ansattes arbejdsmotivation. En stor andel synes at være dybt engagerede i et spændende arbejde, og det kan give en oplevelse af flow i arbejdet, dvs. at man bliver så optaget af arbejdet, at det føles som en leg. Andre af udviklingstrækkene har potentielt negative virkninger på sundhed og velbefindende ved at gøre grænsen mellem arbejdet og familien/fritiden mere flydende med risiko for udtømning af indhold i fritiden. Nogle af medarbejderne kan blive så opslugt af arbejdet at det bærer præg af besættelse eller en slags arbejdsnarkomani ( workaholism ). Dette kan medføre, at de blive dårligere til at slappe af fra arbejdet, hvilket medfører en øget risiko for udmattelse og udbrændthed. Ifølge IT-brancheforeningen er der en høj mobilitet af arbejdskraften mellem virksomheder inden for branchen. Hvorvidt denne mobilitet har nogen sammenhæng med arbejdsmiljøet og helbredsvirkningerne vides ikke. Der findes også en vis arbejdsløshed inden for området, og nyere oplysninger peger i retning af forøgelse af ledigheden blandt ITmedarbejdere. Nogle arbejdsledige har vanskeligheder med at opnå anden beskæftigelse, selv om der samtidigt er behov for kvalificeret arbejdskraft, dvs. et paradoks-problem, som muligvis bunder i en vis udbredelse af selvlærthed indenfor IT-området hidtil. Arbejdet foregår ofte i tæt kontakt med kunder, hvor man hurtigt skal opfatte disses behov og imødekomme dem på en kreativ måde. Ændringer i arbejdets organisering i forhold til mere traditionelle brancher går i retning af en øget projektorganisering. Arbejdet kan 7

14 derved delvist miste en mere traditionel jobkarakter. Virksomheder kan udvikle sig i retning af virtuelle arbejdspladser, hvor de relationer, der traditionelt findes mellem medarbejdere, ændres grundlæggende. Derved holder de op med at være arbejdspladser i traditionel forstand. Disse forandringer vil kunne medføre, at der stilles øgede krav om ledelse og koordination, og traditionelle ledelsesformer vil kunne komme til kort. Teamorganiseret arbejde kræver gode sociale færdigheder og kommunikationsfærdigheder hos medarbejdere og ledelse. Udviklingen af disse færdigheder kan være hæmmet af f.eks. øget konkurrence og den optagethed af egne problemer, som man i ekstreme former kan finde hos enkeltpersoner, der lukker alt andet end egne interesser ude. Teamudvikling og teambuilding bliver mere nødvendig for at få organisationen til at fungere. Udviklingen inden for især videnstunge brancher betyder, at arbejdet bliver mere afhængigt af den enkelte person. En fælles basis af traditioner og regler, som den enkelte bare kan overtage og følge, vil ofte være fraværende. Medarbejderne må i stigende grad selv skabe løsningerne. Dette vil antageligt medføre, at der skabes både vindere, der kan imødekomme de høje udfordringer og udnytte de relativt gode udviklingsmuligheder, og tabere, der reagerer med ængstelse, personlig usikkerhed og nedsat livskvalitet. Der findes internationalt kun få undersøgelser af disse tendenser i IT-branchen. Vores viden om arbejdsmiljø og helbred inden for brancher med nye arbejdsorganisationsformer er yderst begrænset, men på grundlag af forskning inden for det ergonomiske og psykosociale område inden for andre brancher kan der forventes både positive virkninger og helbredsmæssige problemer. 1.4 Virksomhederne i ARIT Dette afsnit er skrevet på baggrund af oplysninger, forskergruppen fik under den kvalitative undersøgelse suppleret med enkelte teoretiske indspark, hvor vi har fundet det relevant Om virksomhederne De seks virksomheder, der deltager i undersøgelsen, tæller to store danske ITvirksomheder med mellem 400 og 500 medarbejdere, som beskæftiger IT-medarbejdere indenfor såvel drifts- som udviklingsområdet. Medarbejderne i den ene af disse virksomheder har mange forskellige uddannelsesbaggrunde, men der er en forholdsvis stor repræsentation af kort- og mellemuddannede IT-medarbejdere. Den anden store ITvirksomhed beskæftiger ligeledes medarbejdere med meget forskellige uddannelsesbaggrund, men en noget større del har længerevarende uddannelse bag sig. De to mellemstore virksomheder, der deltager i undersøgelsen, og som har mellem 60 og 80 medarbejdere, tæller én, som er en del af en større koncern og primært arbejder med udvikling herunder som en støtte til koncernens øvrige produktion. Denne virksomheds medarbejdere er primært akademikere. Undersøgelsens fjerde virksomhed, som også kan karakteriseres som mellemstor, bevæger sig på markedets mere kreative produktside. Medarbejderne i denne virksomhed er alt fra autodidakte til akademikere. Femte 8

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk CO-industri Vester Søgade 12 1790 København V Telefon:

Læs mere

På vej mod arbejdsmiljøvenlig ledelse af projekter? - hvordan IT-branchens ansatte opfatter arbejdsmiljøvenlig

På vej mod arbejdsmiljøvenlig ledelse af projekter? - hvordan IT-branchens ansatte opfatter arbejdsmiljøvenlig Det Danske Ledelsesakademis konference, Aalborg Universitet, 6.- 7. december, 2010 På vej mod arbejdsmiljøvenlig ledelse af projekter? - hvordan IT-branchens ansatte opfatter arbejdsmiljøvenlig projektledelse

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Teknologirådet Antonigade 4 1106 København K Telefon 33 32 05 03 Fax 33 91 05 09 tekno@tekno.dk www.tekno.dk Giro 8 51 07 68 ISBN: 87-91614-09-0 ISSN: 13959372 Balancen

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø

Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø Oktober 2006 Jørgen Møller Christiansen og Nadia El-Salanti CASA Jordemødre på

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Medarbejderloyalitet 07/08

Medarbejderloyalitet 07/08 Medarbejderloyalitet 07/08 IT RESEARCH P A R T O F L O Y A L T Y G R O U P Indholdsfortegnelse Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08...2 Tak til...2 Om rapporten...2 Baggrund...4 Hvad er loyalitet og

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Nordisk Lys. Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden. Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard

Nordisk Lys. Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden. Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard Nordisk Lys Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard Nordisk Lys: Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden foranalyse og kvalitativ

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS Tilbagemelding på et kursusforløb med konflikthåndtering på arbejdspladsen Gennemført som led i ph.d.-projektet Arbejdspladskonflikter, kompetenceudvikling

Læs mere

Feasibility studie af:

Feasibility studie af: Feasibility studie af: Rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Rapporten er udarbejdet af: 100 mand til 100 virksomheder Hundige, 2003. 1. Resume. Denne feasibility

Læs mere