Dansk Hysterektomi Database

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hysterektomi Database"

Transkript

1 Årsrapport for 2008 Dansk Hysterektomi Database Indholdsfortegnelse Landsdækkende klinisk database for hysterektomi på benign indikation 1

2 Forord 5 1. Målsætning 6 2. Konklusion 7 3. Anbefalinger Generelle anbefalinger Anbefalinger på baggrund af analyser for Baggrund Organisering Styregruppe og daglig ledelse Afdelingsrepræsentanter Dataindsamling og metode Indberetningssystem Registreringsskema Dataanalyse Risikojustering Vejledning i fortolkning risikojusterede analyser fra DHD Odds Ratio (OR) Konfidensinterval (CI) Ujusterede OR (95% CI) Justerede OR (95% CI) Afrapportering Dækningsgrad Komplethed Datakomplethed Variabelkomplethed Resultater Risikovariable Indikation Alder BMI ASA-klasse Tobak Alkohol Uterus vægt Kendt kronisk sygdom Prognostiske faktorer Operatør-/assistenterfaring Knivtid Deloperationer Anæstesiform Smertestillende regime 28 7 Indikatorer 29 Indikator 1: Volumen (antal elektive hysterektomier på benign indikation) 30 Indikator 2a: Bughuleadgang 32 Indikator 2b: Hysterektomimetode 34 Indikator 3: Antibiotikaprofylakse 37 Indikator 4: Tromboseprofylakse 39 Indikator 5: Liggetid 43 Indikator 6: Liggetid > 5 dage 45 Indikator 7: Komplikationer 47 2

3 Indikator 7a: Peroperativ blødning > 1000 ml 51 Indikator 7b: Blødningskomplikation 52 Indikator 7c: Infektion, direkte kirurgisk afledt 54 Indikator 7d: Organlæsion 56 Indikator 8: Genindlæggelse 57 Indikator 9: Reoperation 59 Indikator 10: Død 61 8 Revisionspåtegnelse 62 9 Kontaktadresser Styregruppemedlemmer Læge- og sekretærrepræsentanter Publikationsliste Referencer Bilag 72 Bilag 1. Indikatorspecifikation 72 Bilag 2. Registreringsskema 72 Bilag 3. Antibiotikaprofylakse 73 Bilag 4. Tromboseprofylakse Definitioner 75 Årsrapporten kan downloades fra: 3

4 4

5 Forord Dansk Hysterektomi Database (DHD) blev startet i 2003 og kan i dag offentliggøre data fra Igen kan vi konstatere en endog meget høj dækningsgrad på 99% og en datakomplethed på 95%. Resultaterne er et flot vidnesbyrd på det enestående samarbejde der eksisterer mellem mange engagerede medarbejdere på alle gynækologisk obstetriske afdelinger i Danmark, deres afdelingsrepræsentanter, Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik (DSOG), Sundhedsstyrelsen, Det Nationale Kompetencecenter Øst og styregruppen for DHD. Databasen indeholdt ved udgangen af 2008 registreringer for mere end hysterektomier. Den høje datakomplethed og dækningsgrad gør databasen til et unikt udgangspunkt for forskning. Det er derfor dejligt at databasen i stigende omfang indgår i videnskabelige projekter. DHD s eksistensberettigelse er netop, at vi udover en løbende kvalitetsforbedring opnår svar på en række forskningsspørgsmål. Det sætter sit præg på de årlige auditmøder. I dette faglige forum diskuteres problemstillinger relateret til hysterektomi, forskningsresultater, ideer til nye projekter samt status for igangværende undersøgelser. Denne dynamiske udnyttelse af databasen finder vi afgørende for at nå i mål med DHD s ambitiøse målsætning om en reduktion af komplikationsrate, antallet af genindlæggelser og procentdelen af reoperationer. I år offentliggør vi for første gang data fra aktiviteten på de 21 privathospitaler, der udfører mellem 1 og 83 hysterektomier om året. Det er afgørende, at disse hospitaler indrapporterer og indgår i kvalitetsudviklingsarbejdet. Det vil sikre det samlede billede af udviklingen på dette område i Danmark. Der skal rettes en særlig tak til de mange læger og sekretærer, der sikrer at data bliver indberettet. Vi sætter meget stor pris på den ekstra indsats der ydes på dette område i den travle hverdag. Det forpligter os samtidig til at udnytte disse data optimalt til gavn for patienterne. Bent Ottesen Formand DHD 5

6 1. Målsætning Databasens overordnede mål er: at kvalitetsforbedre hysterektomi ved blandt andet at reducere antallet af komplikationer, reducere antallet af genindlæggelser og reducere antallet af reoperationer Udgangspunkt DHD s ( ) 2 målsætning Komplikationer 18% 19% 17% 18% 17% 18,7% 6% Genindlæggelser 8% 7% 5% 5% 6% 6% 4% Reoperation 6% 5% 3,5% 4% 4% 4% 3% Hospitalisering 4 dage 2 dage 2 dage 2 dage 2 dage 2 dage 2 dage Dansk Hysterektomi Database ønsker at medvirke til kvalitetssikring ved at sætte standard for kvalitet af hysterektomi på basis af indsamlede data (benchmarking) og med udgangspunkt i data at diskutere, prioritere og formulere forslag til nødvendige forbedringer lokalt og på landsplan. DHD ønsker også at medvirke til implementering af opdaterede behandlingsregimer gennem fælles nationale instrukser. Endelig ønsker databasen at identificere forskningsmæssige problemstillinger indenfor hysterektomi, hvor DHD og det tværnationale samarbejde anvendes til at belyse disse spørgsmål. 6

7 2. Konklusion I Danmark blev der i 2008 foretaget 4190 elektive hysterektomier på benign indikation. Indgrebet blev udført på 30 gynækologiske afdelinger på offentlige hospitaler samt på 21 forskellige privathospitaler, hvilket næsten er en fordobling af privathospitaler som udfører indgrebet i forholdt til På de offentlige hospitaler varierede den årlige volumen fra 7 hysterektomier på Frederiksberg Hospital til 266 hysterektomier på Roskilde Hospital. På privathospitaler varierede den årlige volumen fra 1 udført hysterektomi på Greve Privathospital og Danske Privathospitaler Hørsholm til 83 hysterektomier på Privathospitalet Mølholm og på Hamlet. Hyppigste årsag til planlagt fjernelse af livmoderen var blødningsforstyrrelser (32%) og muskelknuder (25%). Kvinder, der hysterektomeres på benign indikation, havde en median alder på 48 år og 98% tilhørte ASA-klasse I-II. DHD glæder sig over den gejst og samarbejdsvilje som flere privathospitaler har udvist, hvilket bl.a. har resulteret i, at vi i år for første gang kan vise indikatoropgørelser for privathospitaler. Da det er første år, at DHD medtager privathospitaler i årsrapporten må der dog forventes enkelte begyndervanskeligheder. Grundet fejl og mangelfulde indberetninger til LPR har det derfor ikke været muligt, at udarbejde opgørelser for indikator 7a (peroperativ blødning større eller lig med 1000 ml) samt indikator 7 (komplikationer samlet) for privat hospitaler. Der er endvidere kun 4 ud af de 21 privathospitaler som udfører over 10 hysterektomier og som har indberettet til DHD, hvilket har betydning for indikator 3 og 4 (anitiotikaprofylakse og tromboseprofylakse), hvor DHD skema data ligger til grund for analyserne. Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet nogen studier som sammenligner patient karakteristika for kvinder som hysterektomeres på offentlige hospitaler i forhold til private hospitaler. Vi mener derfor ikke, at indikatoropgørelserne for offentlige hospitaler kan sammenholdes med indikatoropgørelserne for privathospitaler, men skal vurderes separat. Der kan på baggrund af denne årsrapport derfor ikke drages nogen konklusioner om, hvorvidt privathospitaler klare sig bedre end offentlige hospitaler eller omvendt. Der er stadig uforholdsmæssigt mange komplikationer for dette standardindgreb på relativt raske patienter. Ifølge LPR var næsten 19% af de hysterektomerede kvinder registreret med en komplikation i Det diskuteres hvorvidt denne stigning i komplikationer kan skyldes den otte uger lange strejke på sundhedsområdet i 2008 og fortsatte ændringer i komplikationsraten holdes under skarp observation. For at tage højde for forskelle i patient sammensætning på de enkelte hospitaler har DHD udført risikojusterede analyser for indikator7 Komplikationer. Der ses en mindre ændring på flere afdelingers estimater, men det skal her bemærkes at 13% af alle indberettede hysterektomier udgår af analyserne grundet manglende komplethed på en eller flere af de variable der justeres for. 7

8 I 2008 var der stadig forskel på, hvornår tromboseprofylaksen blev initieret. Nogle patienter fik deres første dosis i døgnet inden operationen, andre umiddelbart inden operationen og andre igen først efter, at operationen var afsluttet. Det er dog glædeligt, at se en stigning i patienter som får tromboseprofylakse efter operationen i linje med retningslinjerne på området. Tromboseprofylakse og heparintiming vil fortsat være et tilbagevendende emne på DHD s auditmøder. Næsten alle patienter (99%) modtager profylaktisk antibiotika (Indikator 3). Enkelte afdelinger (Gentofte og Hjørring) halter stadig bagud med at opfylde DHD s anbefalinger om antibiotika profylaktisk behandling fra Indikator 5 viser, at reduktionen af indlæggelsestiden til median 2 dage fastholdes for offentlige hospitaler. For Privathospitaler er den mediane indlæggelsestid på 1 dag. Med hensyn til valg af operationsmetode er der fortsat stor variation mellem afdelingerne (indikator 2a), men på landsplan er trenden en øget andel vaginale hysterektomier, som de sidste 3 år har ligget omkring de 37%. I 2008 er andelen af vaginale hysterektomier 36% for offentlige hospitaler og 32% på privathospitaler. Ifølge international litteratur ventes den øgede andel af vaginale hysterektomier at reducere antallet af febrile episoder, infektioner, organlæsioner og at reducere operationstiden 11. 8

9 3. Anbefalinger 3.1. Generelle anbefalinger DHD s arbejde har ført til følgende generelle anbefalinger: - Med henblik på at reducere komplikationsfrekvensen ved hysterektomi anbefaler DHD, at der gives profylaktisk antibiotika i forbindelse med hysterektomi i henhold til anførte regime (bilag 2). - Det anbefales, at der gives tromboseprofylakse postoperativt i henhold til det anførte regime (bilag 3). - Det anbefales, at applicere principperne for optimale operationsforløb, de såkaldte accelererede forløb 6. - Det anbefales at man nøje overvejer hvilken operationsmetode der anvendes, idet den vaginale hysterektomi er forbundet med færre komplikationer. - For generelle perioperative anbefalinger henvises i øvrigt til Referenceprogram for hysterektomi på benign indikation Anbefalinger på baggrund af analyser for DHD har det sidste år haft ekstra fokus på komplikationer og er i den forbindelse ved at revidere indholdet i komplikationsindikatoren. Der undersøges desuden to mulige forklaringer på den høje komplikationsrate. Den ene er hospitalsvolumens (antal udførte hysterektomier på en afdeling) betydning for komplikationsraten, mens den anden forklaring er valg af operationsmetoden ved hysterektomi. Sidstnævnte emne blev taget op på sidste auditmøde og belyst i fire flotte præsentationer. Dette har mundet ud i, at en arbejdsgruppe har sat sig for at udarbejde flere studier som belyser operationsmetodens betydning for komplikationsrisikoen. Arbejdet afsluttes med en artikelserie hvor første artikel forventes submittet inden november DHD har altså fortsat stor fokus på komplikationsraten. Emnet vil yderlige blive behandlet på næste auditmøde. - Der er fortsat problemer med variabelkompletheden for risikofaktorer. Der vil fortsat blive sat fokus på at højne kompletheden for risikofaktorerne ved udsendelse af manglelister samt påmindelse til auditmøder. 9

10 - Set i lyset af, at en øget andel hysterektomier bliver udført på privathospitaler har DHD for første gang valgt at udføre separate opgørelser for privathospitaler i årsrapporten Vi har dog måtte erkende, at det er en stor mundfuld at få alle privathospitaler til at indberettet til DHD hvilket også har betydet, at flere af graferne kun afbilder et begrænset antal privathospitaler. Der har endvidere været vanskeligheder i forbindelse med indberetninger af koder til LPR for privathospitalerne. Dette betyder, at vi holder os skeptiske overfor den lave komplikations rate som afbildes for indikator 7b (blødningskomplikationer), 7c (infektioner) og 7d (organlæsioner). For at forbedre indberetningen for privathospitaler har DHD igen i år inviteret kontakt- læger samt sekretærer fra privat hospitaler med til de årlige auditmøder. Der er desværre kun 3 privathospitaler som har meldt positivt tilbage på invitationen. DHD fortsætter med aktivt at tage kontakt til privat hospitalerne for at yde assistance med indberetninger til LPR og DHD samt ved udsendelse af mangellister. Med udsendelse af årsrapporten til alle deltagende afdelinger håber vi desuden, at endnu flere privat hospitaler får lyst til at deltage i vores faglige forum og begynde at indberette til DHD. 10

11 4. Baggrund Hysterektomi er det gynækologiske speciales hyppigste intraabdominale operation med godt 6000 operationer årligt i Danmark 1, heraf ca på benign indikation 2. En landsdækkende analyse viste, at cirka hver 5. kvinde fik en komplikation efter en standard hysterektomi i , og at 8% blev genindlagt indenfor 30 dage 2. Reoperationsraten er anslået til 6%. Analysen fandt endvidere stor regional variation i valg af henholdsvis åben, laparoskopisk assisteret og vaginal hysterektomi som operationsmetode. Eksempelvis varierede andelen af vaginale operationer fra 0% til 67%. Det er internationalt uafklaret, hvilken teknik der er bedst, om end der er data, der tyder på at en større anvendelse af vaginal hysterektomi er fordelagtig 3,4. I Danmark sås også stor spredning for hospitaliseringsbehov efter operationen, hvor median indlæggelsestid varierede fra tre dage til 5,5 dage. Ved implementering af behandlingsregimer med fokus på patientinformation, smertebehandling, tidlig mobilisering og tidlig fødeindtagelse kan indlæggelsesbehovet formentlig nedsættes til 1-2 dage 5,6. Det var således en naturlig følge at etablere en landsdækkende database til at overvåge de anvendte operationsregimer og sikre at nyeste viden indenfor moderne behandlingsregimer anvendes. Hysterektomi afspejler alle facetter inden for den operative gynækologi og en landsdækkende database på området vil således kunne belyse kvaliteten både ved de laparoskopiske, vaginale og klassisk abdominale kirurgiske teknikker. I samarbejde med Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) blev Dansk Hysterektomi Database etableret i oktober Databasen er i dag landsdækkende og samtlige 30 gynækologiske afdelinger på offentlige hospitaler samt 10 ud af 21 privathospitaler deltager i indberetningen. Det har særlig interesse, at dette er den første kliniske database i Danmark, der har valgt at anvende en udvidet udgave af Landspatientregisteret (LPR) som indberetningssystem. 11

12 4.1 Organisering Region Hovedstaden er vært for DHD, der huses på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Rigshospitalet. Databasen er organiseret med en gynækologisk speciallæge som formand, og en styregruppe med en bred geografisk repræsentation bestående af læger med særlig interesse for hysterektomi, enten gennem daglig klinisk arbejde eller forskningsaktivitet, samt repræsentanter fra tilgrænsende specialer som anæstesiologi og perioperativ patofysiologi. Nationalt Kompetencecenter for Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser, Øst (KCØ) er repræsenteret i styregruppen og er aktiv sparringspartner for databasens daglige ledelse. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) indgår i samarbejdet omkring databasen Styregruppe og daglig ledelse Den centrale sekretariatsfunktion varetages af sekretær Lizzi Borch, Hvidovre Hospital. Formand og tovholder varetager den daglige ledelse og refererer begge til styregruppen. Styregruppens medlemmer fremgår af afsnit Afdelingsrepræsentanter Alle gynækologiske afdelinger i Danmark er repræsenteret med en læge- og sekretærrepræsentant, som varetager kommunikationen mellem styregruppen/daglig ledelse og den enkelte afdeling. Repræsentanterne fremgår af afsnit

13 5. Dataindsamling og metode 5.1 Indberetningssystem DHD anvender Landspatientregisteret (LPR) som indberetningssystem. 5.2 Registreringsskema Registreringsskemaet kan downloades på For at sikre en ensartet registrering er der til DHD udarbejdet et struktureret registreringsskema med definitioner og sks-koder for anførte parametre. "Primærindlæggelsesskema" følger patienten rundt i afdelingen, og data indhentes løbende. Risikofaktorer registreres under anamneseoptagelsen ved forundersøgelsen, de prognostiske faktorer umiddelbart efter operationen, og endelig oplysninger om eventuel komplikation(er) og reoperation(er) ved patientens udskrivelse. Ved overflytning eller genindlæggelse på anden afdeling end gynækologisk følger skemaet ikke længere patienten, men kontakten indberettes per tradition til LPR, således at aktionsdiagnose og eventuel reoperation findes i LPR. Ved genindlæggelse på gynækologisk afdeling eller henvendelse i gynækologisk ambulatorium inden for en måned postoperativt registreres eventuelle komplikationer og reoperationer på "Genhenvendelsesskema". Når registreringsskemaet er udfyldt, indberettes data til LPR og skemaet sendes til databasens sekretær Lizzi Borch. 5.3 Dataanalyse Databearbejdning samt statistiske analyser er udført af DHD s videnskabelige medarbejder ph.d.- studerende Signe Daugbjerg. Afdelinger, som skiller sig signifikant ud på de enkelte indikatorer, har haft mulighed for at gennemgå indberetningerne og kommentere på resultaterne. Rapportens figurer er ikke korrigeret for eventuelle fejlindberetninger, men anført som bemærkninger under figurerne. Signe Daugbjerg har været tovholder på årsrapporten, som har været sendt til revisionspåtegning hos Kompetencecenter for Kliniske Databaser (øst) se endvidere afsnit 8 for revisionspåtegning. 5.4 Risikojustering Dansk Hysterektomi Database har til hensigt at udføre risikojusterede analyser for de indberettede operationsresultater (indikator 7-10). For at en sådan risikojustering er mulig er det først og fremmest vigtig, at alle afdelinger husker at indberette alle risikofaktorer så den afdelingsspecifikke variabelkomplethed kommer op på 95% for samtlige risikofaktorer. Det er kun muligt at vise årlige risikojusterede analyser på afdelingsniveau for de indikatorer, hvor der opstår tilstrækkelig med hændelser til at give statistisk styrke til at udfører analyserne hvilket begrænser analyserne til indikator 7. 13

14 5.4.1 Vejledning i fortolkning risikojusterede analyser fra DHD Følgende vejledning kan benyttes som en hjælp til fortolkning af resultaterne i årsrapporten fra DHD Odds Ratio (OR) Odds Ratio (OR) kan forklares som forholdet mellem et uønsket og ønsket udfald i en gruppe divideret med samme forholdet i en anden gruppe. I den aktuelle analyse analyseres forholdet mellem komplikationer og ingen komplikationer for hver af afdelingerne set i forholdt til samme komplikations rate for landsgennemsnittet af afdelinger. Hvis OR er over 1 er der tale om en øget risiko for udfald (komplikation) og omvendt er der nedsat forekomst, når OR er mindre end 1. En OR på 1 angiver at der ingen forskel er på afdelingen i forhold til landsgennemsnittet Konfidensinterval (CI) I analyserne benyttes 95% konfidens intervaller til at vurdere, om eventuelle afvigelser er statistisk signifikant, hvilket er tilfældet, hvis 1 ikke er indbefattet af intervallet. De afdelinger, hvor OR samt konfidensinterval ligger over linjen for landsgennemsnittet, ligger signifikant over landsgennemsnittet, mens de afdelinger, hvor OR samt konfidensinterval ligger under linjen, ligger signifikant under landsgennemsnittet. De afdelinger, hvis konfidensinterval rører linien, der angiver landsgennemsnittet, afviger ikke signifikant fra landsgennemsnittet. Et relativt bredt 95% CI angiver at analyserne er præget af statistisk usikkerhed Ujusterede OR (95% CI) Den ujusterede Odds Ratio (OR) for komplikationer angiver komplikations forholdet for de pågældende afdelinger relativt set i forholdt til landsgennemsnittet, når der ikke er taget højde for eventuelle forskelle i patientsammensætningen mellem afdelingerne Justerede OR (95% CI) Den justerede OR angiver det justerede komplikationsforhold. Analysen er foretaget vha. multivariabel logistisk regression som muliggør, at der kan tages højde for en række forskelle i patientsammensætningen mellem de forskellige afdelinger. I den aktuelle analyse er der justeret for: alderskategori, BMI kategorier, ASA-klasse (1-4), uterusvægt, alkoholforbrug, rygestatus, operationsmetode og adhærenceløsning. 14

15 5.5 Afrapportering Auditmøder Dansk Hysterektomi Database afholder årligt auditmøder, hvor landets gynækologiske afdelinger deltager repræsenteret ved læge- og sekretærrepræsentanter og andre interesserede. Møderne danner et unikt forum for diskussioner og vedtagelse af fælles nationale retningslinier med udgangspunkt i afdelingernes egne data, nyeste evidens og moderne patofysiologisk tankegang. 5.6 Dækningsgrad Alle gynækologiske afdelinger på offentlige hospitaler i Danmark indberetter nu til Dansk Hysterektomi Database og indberetningsgraden er meget høj. I 2008 lå dækningsgraden på 99%. Da LPR anvendes som indberetningskilde til DHD er dækningsgraden i princippet 100%. Basisindberetning, som altid finder sted i LPR, er også fuldt tilstrækkelig til at udregne indikatorerne (1, 2a, 2b, 5, 6, 8), mens resten kræver en udvidet indberetning, som kun finder sted, hvis DHD s registreringsskema anvendes. Desuden er det kun muligt at risikojustere, hvis udvidet indberetning har fundet sted. Et mere nuanceret billede af dækningsgraden kan derfor fås ved at kigge på antallet af registreringsskemaer, der er indsendt til databasesekretariatet. Dækningsgrad beregnes som: Antal indsendte registreringsskemaer til DHD Antal indberettede hysterektomier til LPR I fremtiden vil den reelle dækningsgrad kunne beregnes alene ud fra LPR, idet afdelingerne indberetter skskoden for DHD (ZZ0178AA), hver gang patientdata bliver indberettet ud fra databasens registreringsskema. Tabel 1 viser de afdelingsspecifikke, dækningsgrader for de 29 afdelinger, som indberettede til DHD i

16 Tabel 1. Antal udførte elektive, benigne hysterektomier i 2008 ifølge LPR og skemadata Afdeling Udført ifølge LPR Indberettet Skema Bornholm (98%) Esbjerg (100%) Frederiksberg 7 3 (43%) Frederikshavn (99%) Gentofte (92%) Glostrup (94%) Haderslev (100%) Herlev (100%) Herning (100%) Hillerød (83%) Hjørring (100%) Hobro* (100%) Holbæk (98%) Horsens (99%) Hvidovre (99%) Kolding (100%) Nykøbing F 8 8 (100%) Næstved (100%) Odense (99%) Randers (99%) Rigshospitalet (95%) Roskilde (99%) Silkeborg (100%) Skejby (98%) Slagelse (100%) Svendborg (99%) Sønderborg (100%) Thisted (100%) Viborg (99%) Ålborg (99%) Total (98%) Indberettende privathospitaler Arresødal Privathospital (98%) Danske Privathospitaler Aalborg (25%) Danske Privathospitaler Herning 12 3 (25%) Danske Privathospitaler Århus 12 9 (75%) Danske Privathospitaler Hørsholm 1 1 (100%) Gråbrødreklinikken 10 9 (90%) Privathospitaler Danmark 3 1 (3%) Privathospitalet Mølholm (59%) Privathospitalet Møn 3 1 (33%) Skørping Privathospital (97%) Ikke indberettende privathospitaler Ciconia Århus 19 0 Danske Privathospitaler Esbjerg 21 0 Furesø Privathospital 8 0 Greve Privathospital 1 0 H.C. Andersen Klinikken 4 0 Hamlet 83 0 Privathospitalet Hunderup 2 0 Roskilde Privathospital 5 0 Søllerød Privathospital 23 0 Viborg Privathospital 4 0 Eira Privathospital Skejby 3 0 Privathospitaler total (43%) *Hobro har i år indberettet 100% af de udførte hysterektomier 16

17 5.7 Komplethed Komplethed kan opgøres på flere niveauer. DHD har valgt at rapportere datakomplethed og variabelkomplethed Datakomplethed Angiver det gennemsnitlige antal oplysninger, der er indberettet per patient i forhold til samtlige oplysninger, der ønskes indberettet per patient. Til opgørelse af datakomplethed er der udvalgt alle variable, som bruges til indikatorberegningerne. Opgørelsen for LPR-data er baseret på følgende 23 variable: CPR, BMI, ASAklasse, diabetes mellitus, koagulationsdefekt, tobak, alkohol, uterusvægt, operationsdato, afdeling, indikator1, indikator2a, indikator2b, indikator3, indikator4, indikator5, indikator7a, indikator7b, indikator7c, indikator7d, indikator7e, indikator8 og indikator9. Opgørelsen for registreringsskema-data er udregnet for følgende 21 variable: CPR, BMI, ASA-klasse, diabetes mellitus, koagulationsdefekt, tobak, alkohol, uterusvægt, operationsdato, afdeling, indikator1, indikator2a, indikator2b, indikator3, indikator4, indikator7a, indikator7b, indikator7c, indikator7d, indikator7e og indikator9. Opgørelserne er udregnet på baggrund af de patienter som er indberettet til DHD. Tabel 2. Datakomplethed i LPR og på registreringsskema for offentlige hospitaler Datakilde Datakomplethed 2008 LPR 95% Registreringsskema 92% Ved eventuel lav datakomplethed er det vigtigt at udelukke systematisk lav indberetning af én eller flere variable. Til dette opgøres: Variabelkomplethed Angiver, hvor hyppigt den enkelte variabel indberettes. Opgjort på afdelingsniveau illustrerer den, hvor den enkelte afdeling kan forbedre lokale arbejdsprocedurer, og dermed sikre indberetning af de nødvendige oplysninger. 17

18 Nedenfor findes en liste over de valgte risikovariable, som kræver en variabelkomplethed omkring 95% for at kunne bruges til en forsvarlig risikojustering af indikatorerne. Tabel 3. Variabelkomplethed i LPR og på registreringsskema i Variabelkomplethed Risikovariabel Skema LPR Alder 100% 100% ASA klasse 100% 44% BMI 99% 89% Tobak 97% 88% Alkohol 94% 85% Uterusvægt 93% 92% Diabetes 100%* 100%* Koagulationsdefekt 100%* 100%* Hypertension 100%* 100%* * DHD har valgt, at disse tre risikovariable (diabetes, koagulationsdefekt og hypertension) kun skal indberettes til LPR ved tilstedeværelse af sygdom, og da uoplyst ikke registreres vil komplethed altid være 100% Nedenfor er variabelkompletheden opgjort for de prognostiske variable som registreres i DHD. Der stiles mod en variabelkomplethed på 95%. Tabel 4. Variabelkomplethed for prognostiske faktorer i 2008 Skemadata Komplethed Prognostiske variable Skema LPR Knivtid 100% 95% Operatørerfaring 100% 100% Assistenterfaring 100% 100% Blodfortyndende medicin 100% 100% Generelt er variabelkompletheden for data indberettet til DHD i 2008 meget høj (>95%). For variablen alkohol (94%) er kompletheden nu meget tæt på de ønskede 95%. Som det fremgår af tabel 3, er variabelkompletheden højere for skemadata sammenlignet med LPR-data. Der opfordres til, at afdelingerne sikre sig, at alle variable indberettes til LPR ved indtastning af skemaer. 18

19 6. Resultater Ifølge udtræk fra LPR den 17. maj 2010 blev der i 2008 foretaget i alt 5688 hysterektomier. Disse fordeler sig som på nedenstående indikationer: Figur A. Hysterektomi i Danmark i % Benign, akut 22% Malign 74% Benign, elektiv Hovedparten af de indberettede hysterektomier til LPR er elektive operationer foretaget på benign indikation som for eksempel blødningsforstyrrelser eller muskelknuder. For 2008 udføres 4% af de benigne hysterektomier akut. Akutte hysterektomier foretages oftest enten pga. absces/infektion, fødselskomplikation eller efter andet operativt indgreb (hysteroskopi eller evacuatio), hvor der pga. komplikation konverteres til hysterektomi. De maligne hysterektomier tegner sig for 22%, når de afgrænses til hysterektomier indberettet med malign diagnosekode (gynækologisk sygdom som cancer corpus uteri, cancer cerviscisuteri og cancer ovarii eller konkurrerende malign sygdom andet sted), eller med tillægskode der viser metastaser eller radikal operationskode. DHD inkluderer kun elektive hysterektomier på benign indikation. 6.1 Risikovariable Risikovariable er en række patientkarakteristika, som kan påvirke patientens risiko for komplikation, genindlæggelse, reoperation eller død. Eksempler på dette er: Alder, BMI, ASA-klasse, kendt comorbiditet og uterusvægt samt alkohol- og tobaksforbrug. Der er således tale om nogle patientkarakteristika som patienten møder med, og som afdelingen ikke umiddelbart har indflydelse på, i modsætning til de 19

20 prognostiske faktorer. Intentionen med risikojustering er, at skabe et retfærdigt sammenligningsgrundlag afdelingerne imellem ved at tage højde for eventuelle forskelle i patientsammensætning. DHD har planlagt risikojustering af indikator 2a, 2b, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 8 og 9. Til dette formål har afdelingerne indberettet en række patientkarakteristika, som i andre studier har vist sig at have betydning for operationsresultatet 9,10, Den typiske hysterektomipatient i Danmark i 2008 har nedenstående risikoprofil Indikation I tabel 5 ses den procentvise fordeling af årsager til elektiv hysterektomi på benign indikation. "Vigtigste indikation" er registreret i forbindelse med anamneseoptagelsen under forundersøgelsen. Som det fremgår af nedenstående, er der tradition for at blande symptomer, kliniske fund og patologi, når vigtigste indikation skal fastslås. Desuden er der ofte flere indikationer (eksempelvis både blødningsforstyrrelse og fibromer). Dette vanskeliggør sammenligning med andre populationer, da det afhænger af valgte grupperingsmuligheder og registreringssituationen generelt (forundersøgelse versus udskrivelse, når kirurgens fund er noteret). Tabel 5. Årsager til elektiv hysterektomi på benign indikation i Danmark i 2008 Skemadata 2008 N=3863 Antal (procentandel) Vigtigste indikation 2008 Blødningsforstyrrelse 1227 (32%) Fibrom 977 (25%) Prolaps 576 (15%) Smerter 295 (8%) Præmaligne tilstande 132 (3%) Benign ovarietumor 77 (2%) Endometriose 31 (1%) Andet 547 (14%) Uoplyst 1 (0%) 20

21 6.1.2 Alder Adskillige studier har vist, at patientalder er associeret med komplikationsrisiko. På landsplan er median alder i 2008: 48 år. Ti-percentil for 2008 er 39 år, 90-percentil er 66 år, minimum er 15 år mens maksimum er 93 år. Figur B: Patienter fordelt på alder for 2008 (N=4190) FREQUENCY Alder LPR data inklusiv privathospitaler 21

22 Tabel 6. Median og percentiler for alder fordelt på afdeling for 2008 LPR data Afdeling Antal patienter Median alder 10 Percentil 90 Percentil Bornholm Esbjerg Frederikshavn Gentofte Glostrup Haderslev Herlev Herning Hillerød Hjørring Hobro Holbæk Horsens Hvidovre Kolding Nykøbing F Næstved Odense Randers Rigshospitalet Roskilde Silkeborg Skejby Slagelse Svendborg Sønderborg Thisted Viborg Ålborg Offentlige hospitaler samlet Arresødal Privathospital Ciconia Århus Danske Privathospitaler Aalborg Danske Privathospitaler Esbjerg Danske Privathospitaler Herning Danske Privathospitaler Århus Gråbrødreklinikken Hamlet Privathospitalet Mølholm Skørping Privathospital Søllerød Privathospital Privathospitaler samlet Da databasen ikke må vise personidentificerbare data udelades afdelinger som har udført mindre end 10 hysterektomier. 22

23 6.1.3 BMI Body Mass Index (BMI) er beregnet som vægt (kg) / højde x højde (meter). Ifølge WHO er overvægt defineret som BMI>25 kg/m 2. BMI er associeret med komplikationsrisiko 10,24,25. Tabel 7. Body mass index (BMI) ved hysterektomi for 2008 Skemadata 2008 = 3827 (missing =36) BMI (kg/m 2 ) Antal patienter 2008 Procentfordeling BMI<18, % 18,5<BMI< % 25<BMI< % 30<BMI % ASA-klasse ASA-klassifikation er en standardiseret beskrivelse af patientens præoperative helbredsstatus. Den blev udviklet af American Society of Anesthesiologists for at opnå en ensartet beskrivelse til brug i outcomestudier. Adskillige studier har vist, at der er god korrelation mellem stigende ASA klasse og øget forekomst af såvel peroperative som postoperative komplikationer 15. ASA-klassifikationen består af 5 klasser, hvoraf den sidste ikke er relevant for elektiv kirurgi (ASA klasse 5: Moribund patient, som ikke forventes at overleve 24 timer med eller uden operation). Det ses af tabel 8, at hovedparten af de hysterektomerede kvinder (98%) tilhører gruppen af raske kvinder (ASA-klasse I) eller kvinder med mild systemisk sygdom uden funktionel indskrænkning (ASA-klasse II). Tabel 8. ASA-klasse hos kvinder, der er hysterektomeret på benign indikation i 2008 Skemadata 2008 N= 3861, (missing =2) ASA-klasse Antal patienter 2008 Procentandel I Rask patient % II Mild systemisk sygdom % III Alvorlig systemisk sygdom, begrænset funktionel indskrænkning 67 2% IV Alvorlig systemisk sygdom, konstant livstruende 1 0% 23

24 6.1.5 Tobak Rygere har en højere risiko for sårrelaterede og cardiopulmonale komplikationer sammenlignet med ikkerygere 20,21. Rygeophør 6-8 uger præoperativt er vist at reducere postoperativ morbiditet 22. I DHD registreres patienternes daglige tobaksforbrug, omregnet til gram tobak per dag ifølge algoritme på registreringsskema (1 cerut = 3 gram tobak, 1 cigar = 5 gram tobak, 1 cigaret = 1 gram tobak). Tabel 9. Dagligt tobaksforbrug for hysterektomi for 2008 Skemadata 2008 N=3727 (missing = 136) Tobak (gram/dag) 2008 Antal patienter Procentfordeling Ikke rygere % Light (1-14gram) % Heavy ( 15 gram) % Alkohol Kronisk alkoholmisbrug øger risikoen for postoperative komplikationer 2-5 gange. De hyppigste komplikationer er infektioner (suppression af det cellemedierede immunsystem), blødningskomplikationer (forlænget blødningstid), cardiopulmonale komplikationer (hypoxæmi, cardiomyopati og arytmi) og endelig abstinenssyndrom 17,18. Alkohol abstinens 1 måned præoperativt reducerer den samlede risiko for postoperative komplikationer 19. I DHD registreres patienternes ugentlige alkoholforbrug, omregnet til antal genstande ifølge algoritme på registreringsskema (1 genstand svarer til 1 glas vin (12,5 cl), 1 øl (33 cl) eller 1 stor snaps (4 cl)). Tabel 10. Ugentligt alkoholforbrug for hysterektomi for 2008 Skemadata 2008 N= 4155 (missing =202) Alkohol 2008 (genstand/uge) Antal patienter Procentfordeling % % % > % 24

25 6.1.7 Uterus vægt Uterusvægt er fundet at være associeret med komplikationsfrekvens 16,26. I DHD vejes uterus postoperativt. Tabel 11. Uterusvægt for hysterektomi for 2008 Skemadata 2008 N= 3540 (missing = 323) Uterusvægt i gram Antal patienter Procentfordeling < 300 g % g % > 500 g % 2008 median 10-percentil 90-percentil minimum maksimum 160g 54g 710g 5g 5000g Kendt kronisk sygdom Tabel 12. Kendt morbiditet hos kvinder, der er hysterektomeret på benign indikation i 2008 Skemadata 2008 N=3863 Kendt morbiditet 2008 Antal patienter Antal uoplyst Procentandel Hypertensio arterialis % Diabetes (NIDDM eller IDDM)* % Kendt koagulationsdefekt ,7% * Heraf 39% af pt. med IDDM 25

26 6.2 Prognostiske faktorer Der er indberettet en række prognostiske faktorer, som kan bruges til at forklare eventuelle forskelle i operationskvalitet 23. Disse faktorer kan modificeres gennem optimering af det perioperative regime (anæstesi, analgesi, operationsmetode inklusiv deloperationer) og gennem undervisning og træning (knivtid, operatør- /assistenterfaring). Nedenfor er vist de prognostiske faktorers fordeling på landsplan Operatør-/assistenterfaring Tabel 13. Operatørerfaring ("antal operationer af tilsvarende type, som første operatør") Skemadata, 2008 N = 3863 Operatørerfaring 2008 Antal patienter Procentfordeling Uoplyst 1 0 < > Tabel 14. Assistenterfaring ("antal operationer af tilsvarende type, som assistent") Skemadata, 2008 N = 3863 Assistenterfaring 2008 Antal patienter Procentfordeling Uoplyst 84 2 < >

27 6.2.2 Knivtid Tabel 15. Median knivtid fordelt på operationsmetoder for 2008 Skemadata 2008 N = 3851, missing = 12 Operationsmetode Antal patienter Knivtid i minutter Median Minimum Maksimum Abdominal hysterektomi Vaginal hysterektomi Laparoskopisk assisteret hysterektomi

28 6.2.3 Deloperationer Tabel 16. Procentandel hysterektomier med deloperationer for 2008 Skemadata, 2008 N= 3863 Deloperation Procentandel 2008 Salpingoooforektomi, unilateralt 5% Salpingoooforektomi, bilateralt 14% Forvægsplastik* 13% Bagvægsplastik* 4% Kolpoperinæoplastik* 1% Adhærenceløsning, større 4% * 14% af hysterektomierne ledsages af mindst én type vaginalplastik (forvægs/bagvægs/kolpoperinæoplastik) Anæstesiform Tabel 17. Anvendt anæstesi ved hysterektomi på benign indikation for 2008 Skemadata, 2008 N= 3863 Anæstesi Procentandel 2008 Generel 95 Peroperativ epidural 25 Peroperativ spinal 6 Infiltrationsanæstesi* 15 * Anlagt præ- eller postincisionalt Smertestillende regime Tabel 18. Anvendt analgesi ved hysterektomi på benign indikation for 2008 Skemadata, 2008 N= 3863 Analgesi Procentandel 2008 NSAID præoperativt 31% NSAID peroperativt 16% NSAID postoperativt 76% Coxib præoperativt 12% Coxib peroperativt 16% Coxib postoperativt 9% Postoperativ epidural analgesi* 16% * Medicinindgift epiduralt efter operationens afslutning 28

29 7 Indikatorer DHD har udvalgt en række indikatorer (1-10) til beskrivelse af den operative kvalitet. Alle indikatorer opgøres på afdelingsniveau for en indikatorperiode på et år. LPR er datakilde til hovedparten af indikatorerne (indikator 1, 2a, 2b, 5, 6, 7, 7a-7d, 8 og 9). Privathospitaler indgår i opgørelserne for indikator 1 og indikator 2a. Indikator 3 og 4 (procesindikatorer) er beregnet ud fra skemadata, hvor det har været muligt at skelne mellem "uoplyst" (manglende afkrydsning) og "ingen profylakse" (kryds i "nej"). For disse to indikatorer indgår kun patienter hvor skemaet er indsendt til DHD. Indikator 10, som beskriver de kvinder, der dør inden for 1 måned postoperativt, er beregnet ud fra CPRudtræk leveret af Sundhedsstyrelsen og efterfølgende manuel gennemgang af dødsattester og eventuel journalgennemgang ved uklar dødsårsag. Da databasen ikke må vise personidentificerbare dataudelades alle afdelinger som har udført mindre end 10 hysterektomier i 2008 af opgørelserne for indikator 2b-10. Dette betyder, at følgende afdelinger ikke indgår i analyserne: Frederiksberg, Nykøbing F, Danske Privathospitaler Hørsholm, Privathospitaler Danmark samt Privathospitalet Møn, Furesø Privathospital, Greve Privathospital, H.C.Andersen Klinikken, Privathospitalet Hunderup, Roskilde Privathospital, Viborg Privathospital, Eira Privathospital Skejby. Tabel 19. Oversigt over data grundlag for indikatorer Datagrundlag Indikatorer Antal observationer Alle indberetninger til LPR samt cpr udtræk Alle indberetninger til DHD Alle indberetninger til LPR offentlige/ Private hospitaler Alle indberetninger til LPR offentlige/ Private hospitaler som har udført 10 hysterektomier Risikofaktorer, prognostiske faktorer , 2a, 2b 3722 / 468 5, 6, 7, 7a-d, 8 og / 434 Indberetning til DHD (skema indsendt) Offentlige hospitaler / Privathospitaler 3, /

30 Indikator 1: Volumen (antal elektive hysterektomier på benign indikation) Indikatoren angiver antal kvinder, der får udført en elektiv hysterektomi på benign indikation per afdeling. Indikator 1 er fremkommet ved analyse af data fra LPR, hvor alle akutte og maligne hysterektomier er ekskluderet. Hysterektomier foretaget som delindgreb til andet gynækologisk indgreb er inkluderet (f.eks. fjernelse af benign ovariecyste). For nærmere præcision af in- og eksklusionskriterier (sks-koder), se afsnittet: Indikatorspecifikation. Samme kvinde kan kun hysterektomeres én gang. Indikatoren beskriver volumen af denne operationstype og afspejler kun kvalitet, såfremt der er sammenhæng mellem volumen og kvalitet. Optimalt volumen er ukendt, men et større volumen (og dermed rutine) forventes at være forbundet med en øget kvalitet. Figur 1-1. Antal operationer fordelt på offentlige hospitaler i 2008, n =3722 Frequency Ålb org Vib org Thisted Sønderbo rg Sven dborg Sla gelse Skejb y Silkebo rg R oskild e R igshospitalet R anders Odense N æ stved Nykøbing F Ko lding H vidovre H orsens H olbæ k H obro H jørring H illerød H erning H erlev H aderslev Glostrup Gentofte Fre derikshavn Fre deriksberg Esbje rg Bo rnholm Kommentar fra DHD: Landsmedianen er udregnet til

31 Figur 1-2. Antal operationer fordelt på privat hospitaler i 2008, n =468 Frequency Viborg Privathospital Søllerød Privathospital Skørping Privathospital Roskilde Privathospital Privathospitalet Møn Privathospitalet Mølholm Vejle Privathospitalet Hunderup Privathospitalet Danmark Hamlet H.C.Andersen Klinikken Gråbrødreklinikken Greve Privathospital Furesø Privathospital eira Privathospitalet Skejby Danske Privathospitaler,Hørsholm Danske Privathospitaler Århus Danske Privathospitaler Aalborg Danske Privathospitaler Herning Danske Privathospitaler Esbjerg Ciconia Århus Arresødal Privathospital Kommentar fra DHD: Landsmedianen er udregnet til

32 Indikator 2a: Bughuleadgang Bughuleadgang er enten gennem maveskindet (abdominalt), skeden (vaginalt) eller med kikkertassistance (laparoskopisk). Indikatoren angiver andelen af hysterektomier, som udføres abdominalt, vaginalt eller laparoskopisk assisteret. Optimal procentfordeling er ukendt, men en øget andel vaginale hysterektomier ventes at kunne reducere antallet af febrile episoder og infektioner (vaginal kontra abdominal), mindske antallet af organlæsioner på blære- og urinleder og give kortere operationstid (vaginal kontra laparoskopisk) 4,11. Patienttilfredshed med hensyn til det kosmetiske resultat er dårligt belyst. Indikator 2a er fremkommet ved analyse af data fra LPR og opgjort på alle patienter, som er inkluderet i indikator1. Figur 2a-1: Bughuleadgang offentlige hospitaler (abdominalt, vaginalt eller laparoskopisk assisteret) 2008, n=3722 (missing =0) Percent Bornholm Esbjerg Frederiksberg Frederikshavn Gentofte Glostrup Haderslev Herlev Herning Hillerød Hjørring Hobro Holbæk Horsens Hvidovre Kolding abdominal hysterektomi vaginal hysterektomi laparoskopisk assisteret hysterektomi Nykøbing F Næstved Odense Randers Rigshospitalet Roskilde Silkeborg Skejby Slagelse Svendborg Sønderborg Thisted Viborg Ålborg Kommentar fra DHD: På landsplan udføres 58% af hysterektomierne abdominalt (2144 patienter), 36% vaginalt (1354 patienter) og 6% laparoskopisk assisteret (224 patienter). Hysterektomier udført på privathospitaler (n=137) er medtaget på grafen. Bemærkning fra afdelinger: Bornholm er registreret for 1 laparoskopisk hysterektomi hvilket er en fejlregistrering 32

33 Figur 2a-2: Bughuleadgang privathospitaler (abdominalt, vaginalt eller laparoskopisk assisteret) 2008, n=467 (missing =1) Percent abdominal hysterektomi vaginal hysterektomi laparoskopisk assisteret hysterektomi Arresødal Privathospital Ciconia Århus Danske Privathospitaler Esbjerg Danske Privathospitaler Herning Danske Privathospitaler Aalborg Danske Privathospitaler Århus Danske Privathospitaler, Hørsholm eira Privathospitalet Skejby Furesø Privathospital Greve Privathospital Gråbrødreklinikken H.C. Andersen Klinikken Kommentar fra DHD: På landsplan udføres 65% af hysterektomierne abdominalt (303 patienter), 32% vaginalt (148 patienter) og 3% laparoskopisk assisteret (16 patienter). Hamlet Privathospitalet Danmark Privathospitalet Hunderup Privathospitalet Mølholm Vejle Privathospitalet Møn Roskilde Privathospital Skørping Privathospital Søllerød Privathospital Viborg Privathospital 33

34 Indikator 2b: Hysterektomimetode Ved hysterektomi bortopereres enten hele uterus: "Total hysterektomi" eller kun corpus uteri, hvor cervix bevares: "Subtotale hysterektomi". Indikatoren angiver andelen af "totale hysterektomier". Optimal procentandel er ukendt, men "total hysterektomi" reducerer risiko for fortsat cyklisk vaginalblødning, som ses hos op mod 20% 12, og reducerer risiko for cervixcancer i efterladt cervix stump. Omkring den øvrige komplikationsprofil i form af umiddelbare komplikationer, urinvejsgener, sexualfunktion, nedsynkning og bækkensmerter er aktuelle evidens ikke entydig 12,13,14. Indikator 2b er fremkommet ved analyse af data fra LPR og opgjort på alle patienter inklusiv patienter opereret på privathospitaler, som er inkluderet i indikator1. Tabel 20. Hysterektomimetode i Danmark i , n = 4189 (missing =1) Hysterektomimetode Antal 2008 Procent Total abdominal % Subtotal abdominal 329 8% Total vaginal % Subtotal vaginal 8 0% Total laparoskopisk assisteret 234 6% Subtotal laparoskopisk assisteret 6 0% 34

35 Figur 2b-1: Andel af hysterektomerede kvinder, der får foretaget en total hysterektomi på offentlige Hospitaler 2008, n= 3722 (missing = 0) Ålborg Viborg Thisted Sønderborg Svendborg Slagelse Skejby Silkeborg Roskilde Rigshospitalet Randers Odense Næstved Nykøbing F Kolding Hvidovre Horsens Holbæk Hobro Hjørring Hillerød Herning Herlev Haderslev Glostrup Gentofte Frederikshavn Esbjerg Bornholm Kommentar fra DHD Figur 2b-1 viser den afdelingsspecifikke andel af totale hysterektomier med det tilhørende 95% konfidensinterval (lodret linje). På landsplan har 91% fået foretaget total hysterektomi, og dette landsgennemsnit er indtegnet som den gennemgående vandrette linje. De afdelinger, hvor andel samt konfidensinterval ligger over linjen, der angiver landsgennemsnittet, ligger signifikant over landsgennemsnittet, mens de afdelinger, hvor andel samt konfidensinterval ligger under linjen, ligger signifikant under landsgennemsnittet. De afdelinger, hvis konfidensinterval rører linjen, der angiver landsgennemsnittet, afviger ikke signifikant fra landsgennemsnittet. Grafen er lavet ud fra LPR beregninger hvor Privathospitaler er ikke medtaget. 35

36 Figur 2b-2: Andel af hysterektomerede kvinder, der får foretaget en total hysterektomi på privathospitaler 2008, n= 433 (missing = 1) Søllerød Privathospital Skørping Privathospital Privathospitalet Mølholm Vejle Hamlet Gråbrødreklinikken Danske Privathospitaler Århus Danske Privathospitaler Aalborg Danske Privathospitaler Herning Danske Privathospitaler Esbjerg Ciconia Århus Arresødal Privathospital Kommentar fra DHD Figur 2b-1 viser den afdelingsspecifikke andel af totale hysterektomier med det tilhørende 95% konfidensinterval (lodret linie). På landsplan har 87% fået foretaget total hysterektomi. 36

37 Indikator 3: Antibiotikaprofylakse Indikatoren angiver procentandelen af hysterektomerede kvinder, som gives profylaktisk antibiotika. Målet er 100%, da der er god evidens for, at antibiotisk profylakse reducerer antallet af postoperative infektioner efter hysterektomi 4. Indikator 3 er fremkommet ved analyse af skemadata. Validering af indikator 3 Afdelinger, der afviger signifikant fra målet på 100% antibiotikaprofylakse, har modtaget en liste med CPR-numre på de involverede kvinder for at udelukke fejlregistrering. Figur 3-1. Andel af hysterektomerede kvinder, som får antibiotikaprofylakse på offentlige hospitaler 2008, N=3651 (missing =0) Ålborg Viborg Thisted Sønderborg Svendborg Slagelse Skejby Silkeborg Roskilde Rigshospitalet Randers Odense Næstved Kolding Hvidovre Horsens Holbæk Hobro Hjørring Hillerød Herning Herlev Haderslev Glostrup Gentofte Frederikshavn Esbjerg Bornholm Kommentar fra DHD Landsgennemsnittet er på 99%. Målet på 100% er indtegnet i figuren. Når der tages højde for usikkerheden (de enkelte afdelingers konfidensintervaller) opfylder følgende afdelinger ikke målet på 100%: Bornholm, Gentofte, Herning, Hjørring, Holbæk, Horsens, Silkeborg, Skejby, Svendborg, Thisted. Ved sammenligning med årsrapporterne for 2005 til 2007 ses, at både Bornholm og Gentofte også her ligger signifikant under målet på 100%. Bemærkning fra afdelinger: Bornholm: Har givet antibiotikaprofylakse til alle patienter. Afvigelse skyldes fejlregistrering til DHD. 37

38 Figur 3-2. Andel af hysterektomerede kvinder, som får antibiotikaprofylakse på privathospitaler 2008, N=177 (missing =0) Skørping Privathospital Privathospitalet MølholmVejle Danske Privathospitaler Aalborg Arresødal Privathospital Kommentar Landsgennemsnittet er på 99%. Målet på 100% er indtegnet i figuren. Når der tages højde for usikkerheden (de enkelte afdelingers konfidensintervaller) Opfylder Danske Privathospitaler Aalborg ikke målet på 100%: 38

39 Indikator 4: Tromboseprofylakse Indikatoren angiver procentandel hysterektomerede kvinder, som gives tromboseprofylakse med LMWH (Heparin). Ifølge Referenceprogram for hysterektomi skal antikoagulationsbehandling, indtil anden evidens foreligger, anvendes uanset patientens alder, bughulsadgang og hysterektomitype 4. Indikator 4 er fremkommet ved analyse af skemadata. Validering af indikator 4 Afdelinger, der afviger signifikant fra landsgennemsnittet, har modtaget en liste med CPR-numre på de involverede kvinder for at udelukke fejlregistrering. 39

40 Figur 4-1. Andelen af hysterektomerede kvinder, som får tromboseprofylakse på offentlige hospitaler 2008, N= 3651 (missing =0 ) Ålborg Viborg Thisted Sønderborg Svendborg Slagelse Skejby Silkeborg Roskilde Rigshospitalet Randers Odense Næstved Kolding Hvidovre Horsens Holbæk Hobro Hjørring Hillerød Herning Herlev Haderslev Glostrup Gentofte Frederikshavn Esbjerg Bornholm Kommentar fra DHD Landsgennemsnittet på 96 % er indtegnet i figuren. Det ses, at Horsens, Thisted og Ålborg ligger signifikant under landsgennemsnittet. Ved sammenligning med årsrapporten for 2007 ses, at Horsens, også her ligger signifikant under landsgennemsnittet. *Bemærk opgjort på skemadata. Bemærkning fra afdelinger: Bornholm: Har givet tromboseprofylakse til alle patienter. Afvigelse skyldes fejlregistrering til DHD. 40

Dansk Hysterektomi Database

Dansk Hysterektomi Database Årsrapport for 2009/2010 Dansk Hysterektomi Database Indholdsfortegnelse Landsdækkende klinisk database for hysterektomi på benign indikation 1 Forord 5 1. Målsætning 6 2. Konklusion 7 3. Anbefalinger

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Årsrapport for 2011 Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database DHHD Landsdækkende klinisk database for benign hysterektomi og operativ hysteroskopi Indholdsfortegnelse Forord.2 1. Målsætning... 4 2. Konklusion...

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Disposition Dækningsgrad og dataregistrering Antal + fordeling af hysterektomier Indikatorresultater

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2014 1. juni 2014 31. maj 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2012 1. juni 2012 31. maj 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Audit 11.oktober 2016 Odense Universitetshospital Præsentation af Annette Settnes Overlæge, PhD, UAO, Formand DHHD

Audit 11.oktober 2016 Odense Universitetshospital Præsentation af Annette Settnes Overlæge, PhD, UAO, Formand DHHD Audit 11.oktober 2016 Odense Universitetshospital Præsentation af Annette Settnes Overlæge, PhD, UAO, Formand DHHD Disposition Dækningsgrad og dataregistrering Antal + fordeling af hysterektomier Indikator-revision

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Effekten af kommunernes integrationsindsats

Effekten af kommunernes integrationsindsats Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse April 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund 2 1.2 Rapportens opbygning 3 Kapitel 2: Sammenfatning 4 Kapitel 3: Effekten

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Disposition Dækningsgrad og dataregistrering Antal + fordeling af hysterektomier Indikatorresultater

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Standarder og kliniske databaser

Standarder og kliniske databaser National Databasedag i Danske Regioner den 2. april 2014 Standarder og kliniske databaser - behov for begrebs- og metoderevision Cheflæge Paul D. Bartels Om standarder i de kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011. Sidste opgørelsesperiode er fra 1.januar 2011 til 31. december 2011. Komplethedsgrad

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter 2013 Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter Enhed for Akut Smertebehandling, Operation & anæstesi, HOC, Rigshospitalet Region Hovedstaden 1 Afsluttende rapport for EASs arbejde i ØNH-regi Indhold Indledning

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2012

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2012 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 1 DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 Patienter med amb. besøgsdato/udskrevet primo august 2012 til ultimo juni 2013, som fremgår af LPR-udtræk fra medio august2013 af patientforløb i DrKOL: Ambulante

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat BILAG Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen Dette bilagsnotat indeholder metodebeskrivelse, bilagstabeller og oversigt over indberettede

Læs mere

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15 Indhold Regionsresultaterne i oversigtsform... 4 Baggrund... 4 Datamateriale... 4 Triagering... 6 Triagering... 7 Tid fra ankomst til triagering... 7 Ventetid fra triagering til behandling... 8 Tid fra

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 200 8

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 200 8 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 200 8 1 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2008 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Rapporten er udarbejdet

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER?

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? FOKUS PÅ RESULTATER I HJEMMEPLEJEN JANUAR 2016 NØGLETAL HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? SE NØGLETALLENE FOR DIN KOMMUNE Se nøgletallene for din kommune KL 1. udgave, 1.

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Gynækologisk afdeling

Gynækologisk afdeling Slutrapport Gynækologisk afdeling Februar 2014 Enhed for Akut Smertebehandling 1 Indholdsfortegnelse Baggrund s. 3 Patientforløb-COVA s. 4 Patientforløb-tarmendometriose s. 6 Tiltag s. 8 Forslag til gynækologisk

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl.

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 17 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2005 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2005 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Rapporten er udarbejdet af: Steen Z. Abildstrøm,

Læs mere

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud A NALYSE Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse omfanget af henvisninger til

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Karbase årsrapport 2013. Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet

Karbase årsrapport 2013. Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet Karbase årsrapport 2013 Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Gennemgang af første udgave og plan for årsrapport 2014.

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt opraar alder sygehus (Alle) (Alle) (Alle) Værdier operation Sum af antal Antal af personer KKGH60 Operation for

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere