Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:"

Transkript

1 Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration Bacheloruddannelsen i politik og administration (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen 1, herunder 12, stk. 4. Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 2 år. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 23. juni 2011 akkrediteret uddannelsen betinget positivt, jf. akkrediteringslovens 2 7. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 3 samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 1. udgave, 1. marts Akkrediteringsrådet finder samlet set, at uddannelsen lever op til betingelserne for en betinget positiv akkreditering, men at uddannelsen ikke fuldt ud lever op til betingelserne for en positiv akkreditering. Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Akkrediteringsrådet 15. november 2011 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Kriterium 1 Akkrediteringsrådet bemærker, at aftagerdialogen ikke er løbende og systematisk. Kriterium 4 Akkrediteringsrådet bemærker, at universitetet ikke sikrer de nødvendige fysiske resurser og ikke gennem systematiske studenterevalueringer sikrer undervisernes pædagogiske kompetencer. 1 Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 (uddannelsesbekendtgørelsen). 2 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen).

2 Kriterium 5 Akkrediteringsrådet bemærker, at universitetets kvalitetssikringssystem ikke lever op til de europæiske standarder. Universitetet har ikke en kvalitetssikringspolitik med beskrevne procedurer, ansvarsfordeling og standarder. Akkrediteringsrådet bemærker desuden, at der ikke er procedurer for systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over underviserne og for sikring af undervisernes pædagogiske kvalifikationer. Akkrediteringsrådet bemærker endvidere, at universitetet kun i nogen grad har systemer, der indsamler, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelserne, da universitetet ikke kan opgøre valide frafaldstal, og da der ikke laves undervisningsmiljøvurdering for de decentrale områder. Endelig bemærker Akkrediteringsrådet, at uddannelsen kun delvist indgår i institutionens kvalitetssikringspraksisser, og at uddannelsen ikke følger op på identificerede problemer som et højt frafald. Universitetet gives en frist på 2 år til at rette op på ovenstående forhold. Inden udløbet af denne frist skal universitetet indsende tilstrækkelig og relevant dokumentation for ændringer af ovenstående forhold, hvorefter der vil blive udarbejdet en supplerende akkrediteringsrapport. Herefter vil Akkrediteringsrådet træffe afgørelse om akkreditering på baggrund af den supplerende akkrediteringsrapport. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Såfremt uddannelsen på dette tidspunkt fuldt ud lever op til betingelserne for en positiv akkreditering, vil den kunne blive godkendt for den resterende turnusperiode. Turnusperioden for bacheloruddannelser er af Akkrediteringsrådet fastsat til seks år, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2. Afgørelse fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Akkrediteringsrådet har den 30.juni 2011 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (herefter styrelsen) har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. bacheloruddannelsens specifikke adgangskrav, 3. uddannelsens normerede studietid, 4. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 5. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 14. juli 2011 fra styrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Styrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Hvis den studerende har taget politik og administration som en enkeltfagsbachelor, får den studerende ret til at anvende betegnelsen: Dansk: Bachelor (BSc) i politik og administration Engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Politics and Administration

3 Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 12. stk. 4 fastlægges uddannelsens titel, hvis uddannelsen har hovedvægt i det samfundsvidenskabelige område, til: Dansk: Bachelor (BSc) i politik og administration og [andet kombinationsfag] Engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Politics and Administration and [andet kombinationsfag på engelsk] Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 12. stk. 1 fastlægges uddannelsens titel, hvis uddannelsen har hovedvægt i det humanistiske område, til: Dansk: Bachelor (BA) i [andet kombinationsfag] og politik og administration Engelsk: Bachelor of Arts (BA) in [andet kombinationsfag på engelsk] and Politics and Administration. Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 12. stk. 3 fastlægges uddannelsens titel, hvis uddannelsen har hovedvægt i det naturvidenskabelige område, til: Dansk: Bachelor (BSc) i [andet kombinationsfag] og politik og administration Engelsk: Bachelor of Science (BSc) in [andet kombinationsfag på engelsk] and Politics and Administration ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 12. stk. 3 fastlægges uddannelsens titel, hvis uddannelsen har hovedvægt i det teknisk-videnskabelige område, til: Dansk: Bachelor (BSc) i [andet kombinationsfag] og politik og administration Engelsk: Bachelor of Science (BSc) in [andet kombinationsfag på engelsk] and Politics and Administration Adgangskrav Uddannelsens hovedvægt ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde, og dermed er uddannelsen kategoriseret som en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse i adgangsbekendtgørelsens bilag 1 4. Områdespecifikke adgangskrav: Gymnasial uddannelse med fagene - Dansk A - Engelsk B - Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B - Matematik B Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 180 ECTS-point. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Jf. Bekendtgørelse nr. 233 af 24. marts 2011 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen).

4 Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder: Danmarks Statistik: UDD 7109 AUDD 7109 KOT: Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke en ministerielt fastsat maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for forvaltningsuddannelserne og Global Studies. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets betingede positive akkreditering og styrelsens afgørelse vedrørende de fem ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. universitetslovens 3, stk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringen er gældende til og med 1. juli 2013, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2. Side 4/4 Udbudssted Uddannelsen udbydes i Roskilde. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt uddannelsesbekendtgørelsen. Uddannelsen er dansksproget og udbydes også på Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådets afgørelser kan, jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1, ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for styrelsen. Det betyder, at der kan klages til styrelsen, hvis universitetet mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af universitetsuddannelser. Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt universitetet. En eventuel klage skal indsendes til: 5 Lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 (universitetsloven).

5 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade København K Eller på Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på e- mail: såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 5/5 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Børne- og Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

6 Bachelor- og kandidatuddannelse i politik og administration Kandidatuddannelse i forvaltning, Roskilde Universitet Turnusakkreditering

7 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

8 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling... 6 Indstilling for bacheloruddannelsen... 8 Indstilling for kandidatuddannelsen: Politik og administration... 9 Indstilling for kandidatuddannelsen: Forvaltning Resumé af kriterievurderingerne Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Kandidatuddannelsens kompetenceprofil: Politik og administration Kandidatuddannelsens kompetenceprofil: Forvaltning Bacheloruddannelsens struktur Kandidatuddannelsens struktur: Politik og administration Kandidatuddannelsens struktur: Forvaltning Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen: Bachelor- og kandidatuddannelsen i politik og administration Tilskudsmæssig indplacering Titel Adgangskrav for bacheloruddannelser Den normerede studietid Eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen Legalitet Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Hovedområde Censorkorps Sprog Adgang Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen Særlige forhold Uddannelser som kan føre til udøvelse af lovregulerede erhverv Uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser Parallelforløb og fællesuddannelser Andre forhold Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen: Kandidatuddannelsen i forvaltning Tilskudsmæssig indplacering Titel Den normerede studietid Eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen Legalitet Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Hovedområde Censorkorps

9 Sprog Adgang Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen Særlige forhold Uddannelser som kan føre til udøvelse af lovregulerede erhverv Uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser Parallelforløb og fællesuddannelser Andre forhold

10 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 12. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 5

11 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for politik og administration Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for politik og administration Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området. Akkrediteringspanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i politik og administration og kandidatuddannelsen i forvaltning består af: Kernefaglig ekspert Professor Jonas Hinnfors, Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet Aftagerrepræsentant Kontorchef Anker Lund Vinding, Region Nordjylland Studerende Studerende Kamilla Korsgaard, Sociologi, Aalborg Universitet Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 14. januar 2011 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation Supplerende oplysninger: - 2. marts 2011: Vedr. UMV - 3. marts 2011: Vedr. nye publikationslister for forskerne bag uddannelserne april 2011: Vedr. kurset Praktisk statistik og eksempler på læringsmål fra kurser udbudt på kandidatuddannelsen i forvaltning april 2011: Vedr. revideret titelindstilling for politik og administration Akkrediteringspanelets besøg på universitetet Onsdag d. 9. marts 2011 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet Tirsdag d. 10. maj 2011 Høringssvar modtaget Onsdag d. 25. maj 2011 Sagsbehandling afsluttet Torsdag d. 9. juni 2011 Bemærkninger Bacheloruddannelsen i politik og administration består af en toårig basisuddannelse og et eller to bachelormoduler i politik og administration. Politik og administration er en kombinationsuddannelse, når den studerende tager et enkelt bachelormodul i politik og administration, mens det er en 1-faglig bacheloruddannelse, når den studerende tager to bachelormoduler i politik og administration. 6

12 Kandidatuddannelsen i politik og administration er en kombinationsuddannelse, der består af to kandidatmoduler i politik og administration og to kandidatmoduler i et andet fag. Kandidatuddannelsen i forvaltning er derimod enstrenget og består af fire kandidatmoduler. I denne akkrediteringsrapport betragtes politik og administration i sammenhæng med den samfundsvidenskabelige basisuddannelse, hvor hovedparten af de studerende kommer fra, mens sammenhængen til de øvrige basisuddannelser eller det fag, som den studerende kombinerer med kun i mindre grad adresseres. Der er udarbejdet en selvstændig dokumentationsrapport for det samfundsvidenskabelige basisstudium, som løbende inddrages i nærværende akkrediteringsrapport. Der refereres til denne rapport som bilag 1, mens rapporten for politik og administration og forvaltning benævnes dokumentationsrapporten. Bilag, der vedrører Politik og administration og Forvaltning, benævnes bilag xx, mens bilag, der vedrører det samfundsvidenskabelige basisstudium, benævnes bilag 1X. 7

13 Indstilling for bacheloruddannelsen ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen i politik og administration til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Bacheloruddannelsen i politik og administration på Roskilde Universitet indstilles til betinget positiv akkreditering. Det vurderes, at det inden for en periode på (1 eller 2) år er muligt for universitetet at iværksætte tiltag, som vil kunne rette op på problemerne, samt at dokumentere dette i form af nye handlingsplaner, strategier, supplerende redegørelser el. lign., sådan at uddannelsen ved periodens ophør vil opfylde kriterierne for kvalitet og relevans og derved opnå en positiv akkreditering. Det vurderes videre, at uddannelsen har en så tilstrækkelig kvalitet, at det er forsvarligt over for de studerende, at uddannelsen fortsætter i perioden. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) Uddannelsen vurderes på delvist tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Behovet for uddannelsen (kriterium 1), da aftagerdialogen ikke vurderes at være løbende og systematisk. - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4), idet akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet ikke sikrer de nødvendige fysiske resurser og ikke gennem systematiske studenterevalueringer sikrer undervisernes pædagogiske kompetencer. Uddannelsen vurderes ikke på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5), idet det vurderes at universitetet ikke har en kvalitetssikringspolitik med beskrevne procedurer, ansvarsfordeling og standarder. Akkrediteringspanelet vurderer, at der ikke er procedurer for systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over underviserne og for sikring af undervisernes pædagogiske kvalifikationer. Det vurderes endvidere, at universitetet kun i nogen grad har systemer, der indsamler, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelserne, da universitetet ikke kan opgøre valide frafaldstal, og da der ikke laves undervisningsmiljøvurdering for de decentrale områder. Det vurderes endvidere, at uddannelsen kun delvist indgår i institutionens kvalitetssikringspraksisser, og at uddannelsen ikke følger op på identificerede problemer som et højt frafald. 8

14 Indstilling for kandidatuddannelsen: Politik og administration ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i politik og administration til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i politik og administration på Roskilde Universitet indstilles til betinget positiv akkreditering Det vurderes, at det inden for en periode på (1 eller 2) år er muligt for universitetet at iværksætte tiltag, som kan rette op på problemerne, samt at dokumentere dette i form af nye handlingsplaner, strategier, supplerende redegørelser el. lign., sådan at uddannelsen ved periodens ophør vil opfylde kriterierne for kvalitet og relevans og derved opnå en positiv akkreditering. Det vurderes videre, at uddannelsen har en så tilstrækkelig kvalitet, at det er forsvarligt over for de studerende, at uddannelsen fortsætter i perioden. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) Uddannelsen vurderes på delvist tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - Behovet for uddannelsen (kriterium 1), da aftagerdialogen ikke vurderes at være løbende og systematisk. Uddannelsen vurderes ikke på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4), fordi uddannelses struktur og prøveformer ikke understøtter kompetenceprofilens mål om metodekvalifikationer, og fordi det opgjorte frafald er højt, og der ikke foreligger en analyse af årsagerne til frafald eller tiltag for at nedbringe det. Endvidere vurderes en kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen ikke at være sikret. - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5), idet det vurderes at universitetet ikke har en kvalitetssikringspolitik med beskrevne procedurer, ansvarsfordeling og standarder. Akkrediteringspanelet vurderer, at der ikke er procedurer for systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over underviserne og for sikring af undervisernes pædagogiske kvalifikationer. Det vurderes endvidere, at universitetet kun i nogen grad har systemer, der indsamler, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelserne, da universitetet ikke kan opgøre valide frafaldstal, og da der ikke laves undervisningsmiljøvurdering for de decentrale områder. Det vurderes endvidere, at uddannelsen kun delvist indgår i institutionens kvalitetssikringspraksisser, og at uddannelsen ikke følger op på identificerede problemer som et højt frafald. 9

15 Indstilling for kandidatuddannelsen: Forvaltning ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i forvaltning til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i politik og administration på Roskilde Universitet indstilles til betinget positiv akkreditering. Det vurderes, at det inden for en periode på (1 eller 2) år er muligt for universitetet at iværksætte tiltag, som kan rette op på problemerne, samt at dokumentere dette i form af nye handlingsplaner, strategier, supplerende redegørelser el. lign., sådan at uddannelsen ved periodens ophør vil opfylde kriterierne for kvalitet og relevans og derved opnå en positiv akkreditering. Det vurderes videre, at uddannelsen har en så tilstrækkelig kvalitet, at det er forsvarligt over for de studerende, at uddannelsen fortsætter i perioden. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) Uddannelsen vurderes på delvist tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - Behovet for uddannelsen (kriterium 1), da aftagerdialogen ikke vurderes at være løbende og systematisk. Uddannelsen vurderes ikke på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4), fordi uddannelses struktur og prøveformer ikke i tilstrækkelig grad understøtter kompetenceprofilens mål om metodekvalifikationer, og da der ikke sikres en kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen gennem undervisningsevaluering. - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5), idet det vurderes at universitetet ikke har en kvalitetssikringspolitik med beskrevne procedurer, ansvarsfordeling og standarder. Akkrediteringspanelet vurderer, at der ikke er procedurer for systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over underviserne og for sikring af undervisernes pædagogiske kvalifikationer. Det vurderes endvidere, at universitetet kun i nogen grad har systemer, der indsamler, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelserne, da universitetet ikke kan opgøre valide frafaldstal, og da der ikke laves undervisningsmiljøvurdering for de decentrale områder. Det vurderes endvidere, at uddannelsen kun delvist indgår i institutionens kvalitetssikringspraksisser, og at uddannelsen ikke følger op på identificerede problemer som et højt frafald. 10

16 Resumé af kriterievurderingerne Politik og administration Bacheloruddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Forvaltning Kandidatuddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 11

17 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen Udbudssted Roskilde Sprog Uddannelsen udbydes på dansk Hovedområde Samfundsvidenskab Politik og administration Bacheloruddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år År Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende Kandidatuddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år År Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende Forvaltning Kandidatuddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år År Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende

18 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Fælles for alle bachelorer fra RUC er, at de opnår kompetencer til at kunne: - Foretage analyser ved hjælp af en kritisk og begrundet anvendelse af videnskabelig teori og metode - Beskrive og formulere problemstillinger samt formidle resultater inden for de akademiske krav og normer - Anskue problemstillinger tværfagligt og anvise løsninger ikke kun ud fra det enkelte fags præmisser, men også ved at inddrage relevante teorier, metoder og vidensområder fra tilgrænsende fag - Indgå i et konstruktivt samarbejde med andre også med en anden faglig baggrund således at fælles ressourcer anvendes bedst muligt - Tilrettelægge og styre et projektforløb, herunder at kunne prioritere indenfor egne eller udefra fastsatte rammer, og tilrettelægge et fælles arbejdsforløb, således at et resultat er færdigt på et forud fastsat tidspunkt - Formidle og kommunikere præcist, såvel skriftligt som mundtligt Fælles for alle bachelorer med Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium er, at de opnår kompetencer til at kunne: - Analysere samfundsmæssige problemstillingers økonomiske, politologiske og sociologiske dimensioner, med afsæt i en grundlæggende indsigt i disse discipliner - Analysere samfundets rumlige og materielle organisering lokalt, regionalt og globalt og de planlægningsmæssige dimensioner heraf - Anvende samfundsvidenskabelige teorier og metoder kritisk og i en tværvidenskabelig kontekst - Identificere, formulere og formidle problemstillinger i en samfundsvidenskabelig sammenhæng - Forstå og forklare udvalgte videnskabsteoriers forskellige syn på viden og samfund Bachelorer med den internationale variant af basisstudiet opnår en vægtning af kompetencer til at kunne: - Kommunikere og arbejde i tværkulturelle teams - Beskæftige sig med faglige problemstillinger på engelsk, tysk eller fransk (Studieordning for det samfundsvidenskabelige basisstudium, appendiks 1 s ). Alle bachelorer med Offentlig Administration opnår i kraft af det samlede studieforløb på basis og overbygning specifikke kompetencer til at kunne: - Forstå offentlig administration som et bredt felt præget af politiske, økonomiske og sociale forhold - Forstå og analysere centrale problemstillinger om det offentligt administrative område i et tværvidenskabeligt perspektiv - Forstå de retslige rammer for offentlig administration og kunne udøve sagsbehandling i forlængelse heraf - Forstå og analysere de organisatoriske forhold, policyudvikling, nye ledelsesformer og evalueringsmåder i den offentlige administration - Fortsætte sine studier på kandidatuddannelsen i Offentlig Administration eller andre beslægtede kandidatuddannelser. En tofags-bachelor med Offentlig Administration også en række specifikke kompetencer i kraft af sit andet overbygningsfag. Hvis Offentlig Administration gennemføres som en etfags-bacheloruddannelse opnås der derudover specifikke kompetencer til at kunne: - forstå principperne i offentlig økonomi og forskellige måder at regulere denne på - forstå og analysere institutionelle forhold omkring offentlig administration, nationalt og internationalt 13

19 - Fortsætte sine studier på kandidatuddannelsen i Offentlig Administration eller andre beslægtede kandidatuddannelser (Studieordning for Forvaltningsuddannelserne, appendiks 1 s ). 14

20 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil: Politik og administration Fælles for alle kandidater fra RUC er, at de opnår kompetencer til at kunne: - Frembringe ny videnskabelig baseret viden - Identificere teoretiske såvel som praktiske problemstillinger selvstændigt - Foretage analyser ved hjælp af en kritisk begrundet anvendelse af fagområdets videnskabelige teorier og metoder og på enkelte dele af området have kendskab til international forskning - Analysere problemstillinger tværfagligt og anvise løsninger ikke kun ud fra det enkelte fags præmisser, men også ud fra et kendskab til andre faglige anskuelsesmåder - Formulere, formidle og diskutere problemstillinger og resultater inden for akademiske krav og normer - Lede eller indgå i et konstruktivt samarbejde med andre også med en anden faglig baggrund så fælles ressourcer anvendes og udvikles bedst muligt - Tilrettelægge og styre projektforløb, der er komplekse, kreative og uforudsigelige herunder at kunne prioritere så deadlines overholdes - Formidle og kommunikere præcist til forskellige målgrupper og i forskellige kontekster såvel skriftligt som mundtligt - Videreudvikle deres faglighed selvstændigt i deres kommende arbejde på baggrund af en kritisk stillingtagen til arbejdets udvikling og samfundsmæssige betydning - Fortsætte deres forskningsmæssige kvalificering på en ph.d.-uddannelse Alle kandidater i Offentlig Administration (sammen med et andet fag) opnår specifikke kompetencer til at kunne: - Beherske og kombinere politologiske, juridiske, økonomiske og sociologiske perspektiver på offentlig administration baseret på den højeste internationale forskning - Beherske og kombinere viden om lokale, nationale og internationale forhold indenfor politik og administration - Forstå og anvende relevante kvantitative og kvalitative metoder til indsamling af viden, analyse, identifikation af løsningsmuligheder og opstilling af scenarier - Varetage opgaver i offentlige og private organisationer involveret i offentlig opgaveløsning og innovation - Foretage problemidentifikation og opstilling af løsningsmodeller knyttet til offentlig opgavevaretagelse og innovation - Skabe overblik over situationer hvor der er flere og modstridende interesser og hensyn på spil og begå sig strategisk i disse - Lede udviklingsprocesser og skabe synergi mellem relevante aktører, vidensformer og ressourcer Hvis Offentlig Administration læses med henblik på opnåelse af gymnasielærerkompetence opnås der specifikke kompetencer i international politik. Derudover opnår en kandidat i Offentlig Administration en række kompetencer i kraft af sine individuelle valg af projektemner inden for faget og i kraft af sit øvrige studieforløb på det andet fag, som indgår i kandidatuddannelsen. (Studieordning for Forvaltningsuddannelserne, appendiks 2). 15

21 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil: Forvaltning Fælles for alle kandidater fra RUC er, at de opnår kompetencer til at kunne: - Frembringe ny videnskabelig baseret viden - Identificere teoretiske såvel som praktiske problemstillinger selvstændigt - Foretage analyser ved hjælp af en kritisk begrundet anvendelse af fagområdets videnskabelige teorier og metoder og på enkelte dele af området have kendskab til international forskning - Analysere problemstillinger tværfagligt og anvise løsninger ikke kun ud fra det enkelte fags præmisser, men også ud fra et kendskab til andre faglige anskuelsesmåder - Formulere, formidle og diskutere problemstillinger og resultater inden for akademiske krav og normer - Lede eller indgå i et konstruktivt samarbejde med andre også med en anden faglig baggrund så fælles ressourcer anvendes og udvikles bedst muligt - Tilrettelægge og styre projektforløb, der er komplekse, kreative og uforudsigelige herunder at kunne prioritere så deadlines overholdes - Formidle og kommunikere præcist til forskellige målgrupper og i forskellige kontekster såvel skriftligt som mundtligt - Videreudvikle deres faglighed selvstændigt i deres kommende arbejde på baggrund af en kritisk stillingtagen til arbejdets udvikling og samfundsmæssige betydning - Fortsætte deres forskningsmæssige kvalificering på en ph.d.-uddannelse Alle kandidater i Forvaltning opnår specifikke kompetencer til at kunne: - Beherske og kombinere politologiske, juridiske, økonomiske og sociologiske perspektiver på forvaltningsområdet baseret på den højeste internationale forskning - Beherske og kombinere viden om lokale, nationale og internationale forhold indenfor politik og administration - Foretage kritisk og fagligt velfunderet analyse af konkrete administrative og politiske problemstillinger på alle niveauer af offentlig opgaveløsning - Forstå og anvende alle relevante kvantitative og kvalitative metoder til indsamling af viden, analyse, og opstilling af løsningsmuligheder og scenarier - Forstå og anvende både nye og traditionelle redskaber i den offentlige styring: se deres demokratiske og effektivitetsmæssige potentialer, men også begrænsninger og mulige problemer - Varetage analyseopgaver, evaluering og rådgivning i forbindelse med politikudvikling og implementering på alle niveauer - Skabe overblik over situationer hvor der er flere og modstridende interesser og hensyn på spil og begå sig strategisk i disse - Fungere som ledere, konsulenter og administratorer i offentlige og private organisationer involveret i offentlig opgaveløsning og innovation Derudover opnår en kandidat i Forvaltning en række kompetencer i kraft af sine individuelle valg af projektemner inden for faget og i kraft af sit øvrige studieforløb. (Studieordning for Forvaltningsuddannelserne, appendiks 3). 16

22 Bacheloruddannelsens struktur Det samfundsvidenskabelige basisstudium (Bilag 1 Akkrediteringsrapport for det samfundsvidenskabelige basisstudium, s. 2) 17

23 Bacheloruddannelsen i offentlig administration (Dokumentationsrapport, s. 2). 18

24 Kandidatuddannelsens struktur: Politik og administration Kombinationsuddannelsen i politik og administration (Dokumentationsrapport, s. 3). 19

25 Kandidatuddannelsens struktur: Forvaltning (Dokumentationsrapport, s. 3) 20

26 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Politik og administration Bacheloruddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Forvaltning Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelserne Aftagerpanelet for Institut for Samfund og Globalisering består af fem personer fra hhv. Udenrigsministeriet, Familiestyrelsen, Roskilde Kommune, CSC Denmark A/S og Skt. Annæ Gymnasium (Dokumentationsrapport, s. 5). I dokumentationsrapporten redegør universitetet for, at aftagerpanelet skal mødes hvert andet år, da panelet udelukkende inddrages i mere langsigtede, strategiske diskussioner. (Dokumentationsrapport, s. 4). Aftagerpanelets første og eneste møde blev imidlertid afholdt i november 2008, mens det planlagte møde i 2010 blev aflyst grundet for få tilmeldinger fra aftagerpanelets side. Derudover er aftagerpanelet søgt inddraget i akkrediteringen af uddannelserne gennem mailkorrespondance (jf. bilag 12), men det fremgik på mødet med ledelsen på universitetsbesøget for Socialvidenskab, som også er en af instituttets uddannelser, at der ikke kom nogen tilbagemeldinger fra aftagerpanelet. På aftagerpanelets møde i november 2008 blev tre hovedspørgsmål vedr. instituttets uddannelser drøftet: den solide faglighed, de positive sider ved uddannelserne samt forslag til forbedringer og overvejelser i forbindelse med den forestående uddannelsesreform. Aftagerpanelet påpegede for det første et dilemma i den nuværende uddannelsesstruktur mellem på den ene side fleksibilitet og valgfrihed med mange kombinationsmuligheder og på den anden side risikoen for, at grundlaget for et tilstrækkeligt solidt fagligt fundament forsvinder. Aftagerpanelet gav i den forbindelse udtryk for et ønske om mere fag-faglighed på grund af usikkerhed om kandidaternes konkrete kompetencer. I forlængelse heraf gav aftagerpanelet udtryk for, at metodeog redskabsfag som økonomi og offentlig ret burde opprioriteres (Bilag 13, s. 1). For så vidt angår metodefærdigheder har universitetet fra foråret 2011 gjort faget Praktisk statistik på 1- fagsbacheloruddannelsen obligatorisk, hvor de studerende lærer at benytte statistikprogrammet SPSS gennem praktiske øvelser med udgangspunkt i socialpolitiske tal fra Danmarks Statistik. Aftagerpanelet fremhævede for det andet vigtigheden i at have karakterer på eksamensbeviset, hvilket universitetet opprioriterede tilbage i 2005 gennem flere mundtlige eksamener i kernefag på bachelormodulerne (Dokumentationsrapport, s. 4). Et tredje fokuspunkt for aftagerpanelet var projektarbejdet, som aftagerpanelet så som en styrke ved uddannelserne. Aftagerpanelet var dog af den holdning, at universitetet med fordel kunne have overvejelser om, hvad det vil sige at arbejde i en gruppe og fremhæve strategisk brug af arbejdsformens positive sider over for en arbejdsgiver (Bilag 13, s.2). Endelig henviste aftagerpanelet til relevansen af projektorienteret forløb og studiejobs i såvel den offentlige administration og gymnasiesektoren. Universi- 21

27 tetet redegør i dokumentationsrapporten for, at dette er imødekommet gennem oprettelsen af en praktikordning, hvor der kan opnås merit (20 ECTS-point) for projektorienteret forløb ved en relevant institution (Dokumentationsrapport, s. 4-5). På universitetsbesøget fremhævede ledelsen desuden censorkorpset som en anden central kontakt med aftagere, herunder censorernes tilbagemeldinger. På det samfundsvidenskabelige basisstudium afholdes der møde med censorkorpset hvert andet år, mens forvaltningsuddannelserne mødes med censorkorpset hvert år. Ledelsen lagde vægt på, at censorerne kommer med input i forhold til fagenes indhold og rækkefølge, hvilket har været en blandt flere grunde til gennemførelse af den uddannelsesreform, som universitetet i øjeblikket er i gang med at udarbejde. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at det er uklart, hvordan censorkorpset helt konkret har bidraget til sikring af uddannelsernes relevans og kvalitet. Akkrediteringspanelet vurderer, at dialogen med aftagerpanel og andre aftagere er indledt og i nogen grad er blevet anvendt til at sikre uddannelsernes relevans og kvalitet. Akkrediteringspanelet vurderer dog ikke, at dialogen kan karakteriseres som løbende. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at det på besøget fremgik, at ledelsen er opmærksom på, at aftagerdialogen kan forbedres og har gjort sig overvejelser om aftagerpanelets sammensætning, herunder særligt at finde aftagere ansat på et niveau, hvor de kan finde tid til at deltage i aftagerpanelets møder. Endvidere bemærkes det, at ledelsen oplyste, at universitetet arbejder på at knytte aftagerpanelerne mere direkte til de enkelte uddannelser med henblik på at få mere uddannelsesnære input fra aftagerne. Dialog med dimittender Gælder kun for bacheloruddannelsen Da mellem 91 % og 96 % af de studerende fra det samfundsvidenskabelige basisstudium i perioden er fortsat på en kandidatuddannelse (jf. UBST nøgletal nedenfor), vurderer akkrediteringspanelet, at der er et grundlag for en dialog med dimittender gennem studieleder og de øvrige undervisere. Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at det er uklart, hvor mange af bachelordimittenderne fra politik og administration, der fortsætter på andre kandidatuddannelser end politik og administration eller forvaltning, og om studieledelsen og underviserne har kontakt med studieledere og undervisere fra andre kandidatuddannelser. Gælder kun for kandidatuddannelserne Roskilde Universitetet gennemfører dimittendundersøgelser hvert 5. år. Den seneste blev gennemført i 2007, mens den næste undersøgelse dog først er planlagt til år 2013 (Dokumentationsrapport, s. 5). Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at der er en høj svarprocent på dimittendundersøgelsen på 72,6 og 83 % for hhv. politik og administration og forvaltning. I dokumentationsrapporten beskriver universitetet, at dimittenderne fra såvel politik og administration som forvaltning var meget tilfredse med kvaliteten og relevansen af deres uddannelse. Dimittenderne fremhævede dog, at følgende kunne styrkes på uddannelsen: arbejde selvstændigt, IT-færdigheder, mundtlig formidling og praktisk viden inden for fagområdet. For at imødekomme disse forslag redegør universitetet for at have indført, at alle studerende skal skrive mindst en individuel essayopgave i forbindelse med afløsningsseminaret hvert semester, ligesom forvaltningsstuderende har mulighed for at øge dette til to individuelle essayopgaver med dobbelt pensum i et semester, hvor der ikke skrives projekt. Desuden fremhæves i relation til som ovenfor indførelsen af praktisk statistik som obligatorisk fag på 1-fagsbacheloruddannelsen i politik og administration fra foråret 2011 (Dokumentationsrapport, s. 6). Udover dimittendundersøgelserne fremhæver universitetet en uformel kontakt med især forvaltningsdimittenderne, hvor dimittenderne har været inviteret i forbindelse med præsentation af uddannelsen for nye stu- 22

28 derende og for at få ideer til mulige forbedringer af uddannelsen (Dokumentationsrapport, s. 5). Universitetet kommer dog ikke med nogen konkrete eksempler på denne idéudveksling med dimittenderne. Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetets dialog med dimittender primært finder sted gennem løbende og systematiske dimittendundersøgelser samt uformel kontakt. Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet har forholdt sig til dimittendundersøgelsens resultater, og at universitetet har angivet eksempler på anvendelse af dimittenddialogen. Det er dermed akkrediteringspanelets vurdering, at dimittenddialogen i tilstrækkelig grad er blevet anvendt i udviklingen af uddannelsens relevans og kvalitet. Akkrediteringspanelet bemærker dog kritisk, at indførelsen af Praktisk statistik i foråret 2011 kan ses som et udtryk for en noget langsommelig måde at anvende resultaterne på. Beskæftigelse Gælder kun for bacheloruddannelsen Af UBST s beskæftigelsestal fremgår, at mere end 90 % af bachelordimittenderne fra det samfundsvidenskabelige basisstudium fortsætter i enten videreuddannelse, beskæftigelse eller ophold i udlandet. Nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse Kandidatuddannelse Beskæftigelse Ledighed % 8 % 0 % % 5 % 0 % % 3 % 0 % Tabellen er udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af UBST beskæftigelsestal. Kategorierne udlandet og uden for arbejdsstyrken er udeladt af tabellen. Gælder kun for kandidatuddannelsen i politik og administration Universitetet redegør for, at det ikke er muligt at fremskaffe ledighedstal fra UBST for dimittender med en kombinationsuddannelse i politik og administration, hvorfor der henvises til Kandidatundersøgelsen 2007, som dog ifølge universitetet skal fortolkes med en vis forsigtighed (Dokumentationsrapport, s. 6). (Dokumentationsrapport, s. 7; Bilag 6, s. 2). Tabellen ovenfor viser, at 7 ud af 134 dimittender er ledige, hvilket er en ledighedsprocent på 5,2 %. Universitetet anser beskæftigelsen som god, men gør dog opmærksom på, at nogle ledige måske har valgt ikke at deltage i undersøgelsen (Dokumentationsrapport, s. 7). Ledighedsprocenten kan derfor potentielt være højere eller lavere for kandidater i politik og administration. 23

29 Akkrediteringspanelet bemærker, at tabellen ikke kun medtager dimittender 4-19 måneder efter fuldførelse, men i højere grad er en totaltælling. Det vil med andre ord sige, at tabellen inkluderer dimittender fra perioden og viser dimittendernes første job, men ikke hvornår de fik dette job. Det er akkrediteringspanelets vurdering, at kandidater i politik og administration i tilstrækkelig grad finder beskæftigelse. Kandidatundersøgelsen 2007 synliggør, at dimittender i politik og administration typisk finder ansættelse inden for analyse, evaluering, administration og sekretariatsfunktioner samt rådgivning, mens en mindre del beskæftiger sig med undervisning, økonomifunktioner og markedsføring (Dokumentationsrapport, s. 7). Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at det fremgår af dimittendundersøgelsen, at 29 % af dimittenderne svarer, at deres første job ikke var en akademisk stilling: (Bilag 6, s. 4). Akkrediteringspanelet noterer sig samtidig, at færre procent er ansat i en ikke-akademisk stilling i deres andet job: (Bilag 6, s. 10). Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet har dokumenteret, at uddannelsens dimittender i tilstrækkelig grad finder relevant beskæftigelse. Gælder kun for kandidatuddannelsen i forvaltning Nedenstående tabel viser ledighedsfrekvensen for dels kandidater fra forvaltning og dels hovedområdet samfundsvidenskab i procent. 24

30 Nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse Ledighed forvaltning (RUC) Ledighed samfundsvidenskab (hele landet) % 4 % % 3 % % 2 % Tabellen er udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af UBST beskæftigelsestal. Af tabellen ses, at ledighedsfrekvensen i perioden er lidt højere end det samfundsvidenskabelige hovedområde. I 2008 er ledigheden dog dobbelt så høj som på hovedområdet, men akkrediteringspanelet bemærker i den forbindelse, at ledigheden generelt var meget lav. Kandidatundersøgelsen 2007 synliggør, at dimittender i forvaltning typisk finder ansættelse inden for analyse, evaluering, administration og sekretariatsfunktioner, udviklingsopgaver samt rådgivning og økonomifunktioner. En mindre del beskæftiger sig med undervisning, ledelse samt innovation og produktudvikling (Dokumentationsrapport, s. 9). Af dimittendundersøgelsen fremgår, at 10,2 % af dimittenderne i forvaltning ikke blev ansat i en akademisk stillingskategori i deres første job, og at dette falder til 3,9 % i deres andet job, jf. tabellerne nedenfor. (Bilag 7, s.4) (Bilag 7, s. 11) Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at universitetet har dokumenteret, at uddannelsens dimittender beskæftigelse, og at beskæftigelsen er relevant. 25

31 Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt. Det vurderes, at aftagerkontakten er indledt gennem et aftagerpanel, og i nogen grad er blevet anvendt til at sikre uddannelsernes relevans og kvalitet. Akkrediteringspanelet vurderer dog ikke, at dialogen kan karakteriseres som løbende. Det vurderes, at universitetet løbende gennemfører dimittendundersøgelser, og at universitetet har angivet eksempler på anvendelse af undersøgelsens resultater. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at dimittenddialogen i tilstrækkelig grad er blevet anvendt i udviklingen af uddannelsens relevans og kvalitet Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen i politik og administration Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt. Det vurderes, at aftagerkontakten er indledt gennem et aftagerpanel, og i nogen grad er blevet anvendt til at sikre uddannelsernes relevans og kvalitet. Akkrediteringspanelet vurderer dog ikke, at dialogen kan karakteriseres som løbende. Det vurderes, at universitetet løbende gennemfører dimittendundersøgelser, og at universitetet har angivet eksempler på anvendelse af undersøgelsens resultater. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at dimittenddialogen i tilstrækkelig grad er blevet anvendt i udviklingen af uddannelsens relevans og kvalitet. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at universitetet har dokumenteret, at uddannelsens dimittender i tilstrækkelig grad finder beskæftigelse, og at denne er relevant. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen i forvaltning Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt. Det vurderes, at aftagerkontakten er indledt gennem et aftagerpanel, og i nogen grad er blevet anvendt til at sikre uddannelsernes relevans og kvalitet. Akkrediteringspanelet vurderer dog ikke, at dialogen kan karakteriseres som løbende. Det vurderes, at universitetet løbende gennemfører dimittendundersøgelser, og at universitetet har angivet eksempler på anvendelse af undersøgelsens resultater. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at dimittenddialogen i tilstrækkelig grad er blevet anvendt i udviklingen af uddannelsens relevans og kvalitet Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at universitetet har dokumenteret, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse, og at denne er relevant. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag - Bilag 6: Kandidatundersøgelsen 2007 RUC Offentlig administration - Bilag 7: Kandidatundersøgelsen 2007 RUC Forvaltning - Bilag 12: Mail til aftagerpanel vedr. akkreditering - Bilag 13: Referat ISG aftagerpanelmøde

32 Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Politik og administration Bacheloruddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Forvaltning Kandidatuddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Gælder for det samfundsvidenskabelige basisstudium Universitetet har opstillet sammenhængen mellem fagelementer, fagansvarlige og forskningsområde i et skema. 27

33 (Bilag 1, s. 3-4). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelserne og uddannelsernes fagelementer. Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelserne i politik og administration og forvaltning Forskningsmiljøet bag uddannelsen kommer fra tre forskellige forskningsgrupper; Center for Demokratisk Netværksstyring, Globalisering og Europæisering og Changing Societies: Citizenship, participation and power, heraf står Center for Demokratisk Netværksstyring for hovedindholdet i uddannelsen (Dokumentationsrapport, s ). På universitetsbesøget uddybede ledelsen dette med, at halvdelen af de 26 undervisere kommer fra Center fra Demokratisk Netværksstyring, men det er akkrediteringspanelets vurdering, at disse 13 VIP er leverer væsentlig mere end halvdelen af undervisningen til uddannelsen. Dette understøttes af, at underviserne, der deltog på VIP-mødet, alle kom fra Center for Demokratisk Netværksstyring. 28

34 Om de tre forskningsgrupper skriver universitetet: Center for Demokratisk Netværksstyring Democratic Network Governance takes its inspiration from fundamental aspects of Danish society. We find a remarkable coexistence of a strong state and strong civic individualism, which together have conditioned the creation of a long tradition of network governance. In addition, there is a concern for democracy and democratisation at all levels of society. As a result, Denmark provides a suitable point of departure for international research about democratic network governance. (Dokumentationsrapport, s. 20). Globalisering og Europæisering Forskningsgruppen er fokuseret på at studere tre centrale emner inden for feltet, nemlig, globaliserings processer, regionaliserings processer og den Europæiske Union. De tre områder har oplevet mange og meget hurtige transformationer i løbet af de sidste par årtier. Disse transformationer har sat enormt pres på vores forståelse for hvordan de sociale, politiske og økonomiske interaktioner på tværs af nationale grænser fungerer, og hvordan disse interaktioner påvirker statens natur og funktioner. (Dokumentationsrapport, s. 21). Changing Societies: Citizenship, participation and power The key focus of the research group "Changing Societies: Citizenship, Participation and Power" is the social and political processes that are involved in defining citizenship rights, conditioning active participation, shaping identity formation and organizing interaction between individuals, ad-hoc-groups, civil society organizations, market and state. This involve analyses and theorizing of the new and changing conditions for provision of social benefits and services, critic and democratic participation, including the impact of these on justice, recognition, equality, trust, active citizenship, identity formation, solidarity and social cohesion. (Dokumentationsrapport, s. 21). Universitetet har i dokumentationsrapporten opstillet sammenhængen mellem fagelement, underviser og tilknyttet forskningsområde i et skema. Nedenstående oversigt viser et uddrag af dette skema: Uddannelse / fagelement Fagansvarlig Fagelement Det samfundsvidenskabelige basisstudium Specialkursus: Videregående politologi Jacob Torfing on. OA-B1: Offentlig og International Ret Kandidatuddannelse i politik og administration Demokratianalyse Kandidatuddannelse i forvaltning Magt, politik, kritik Inger Marie Conradsen, Lisbet Christoffersen Anders Esmark Naja Vucina Pedersen, Torben Bech Dyrberg Udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af dokumentationsrapporten, s Beskæftigelsespolitik, offentlig styring, styringsnetværk, borgerinddragelse, demokrati, offentlig innovati- Statsret, forvaltningsret, administrative klagesystemer, den retlige regulering af sundhedssektoren. Offentlig styring og organisation, politisk kommunikation, demokrati, EU, europæisering. Magt, demokrati, politik, højre/venstre og diskurs Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelserne og uddannelsernes fagelementer. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at Center for Demokratisk Netværksstyring har en markant position, om end der også i nogen grad inddrages forskere fra andre forskningscentre. I forlængelse heraf bemærker akkrediteringspanelet, at det kan have visse ulemper i forhold til at dække uddannelsens bredde, at ét forskningscenter står for langt størstedelen af indholdet i uddannelsen, men vurderer samtidig på baggrund af de vedlagte CV er, at forskerne fra dette center har forskellige forskningsprofiler og således dækker relativt bredt. 29

35 Forskningens samvirke med praksis Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelserne Universitetet vurderer, at forskningsområderne bag uddannelsen ikke er særligt professions- eller praksisrettede. Der sker dog interaktion med praksisfeltet, idet forskerne har kontakt til centralt placerede personer i kommuner, regioner, ministerier og EU-kommissionen (Dokumentationsrapport, s. 18). Uddannelsens tilrettelæggere Gælder for det samfundsvidenskabelige basisstudium Ansvaret for tilrettelæggelse og udvikling af det samfundsvidenskabelige basisstudium påhviler studienævnet for det samfundsvidenskabelige basisstudium med VIP Thyge Enevoldsen som formand. Derudover har studienævnet efter indstilling fra de enkelte fagstudienævn nedsat en styringsgruppe for hvert fagelement, der er ansvarlig for tilrettelæggelse og udvikling af fagelementet over for studienævnet. Styringsgrupperne består af 5-9 medlemmer inklusiv en fagansvarlig (Bilag 1, s. 4). Universitetet har i dokumentationsrapporten vedlagt CV er for de fagansvarlige forskere (Bilag 4). Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at uddannelsernes tilrettelæggere er aktive forskere inden for forskningsområder relevante for uddannelsen. Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelserne i politik og administration og forvaltning Ansvaret for tilrettelæggelse og udvikling af uddannelserne i politik og administration og forvaltning påhviler studienævnet for forvaltningsuddannelserne med VIP Birgit Jæger som formand og med deltagelse af studieleder Peter Triantafillou (Dokumentationsrapport, s. 18). Universitetet har i dokumentationsrapporten vedlagt CV er for de fagansvarlige forskere (Bilag 4). Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at uddannelsernes tilrettelæggere er aktive forskere inden for forskningsområder relevante for uddannelsen. VIP/DVIP-ratio Gælder for det samfundsvidenskabelige basisstudium Nedenstående tabel viser antal årsværk for VIP og DVIP samt VIP/DVIP-ratioen i årsværk i det akademiske år 2009/2010 på det samfundsvidenskabelige basisstudium. VIP årsværk DVIP årsværk VIP/DVIP ratio 12,8 6,4 2,0 (Bilag 1, s. 4). Af tallene ses, at VIP erne leverer 2,0 årsværk pr. DVIP-årsværk. Til sammenligning er VIP/DVIP-ratioen i årsværk på det samfundsvidenskabelige hovedområde i 2009 lig 1,54, hvormed rationen er lidt højere end på hovedområdet. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at de studerende i udstrakt grad undervises af VIP er. Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelserne i politik og administration og forvaltning Nedenstående tabel viser antal årsværk for VIP og DVIP samt VIP/DVIP-ratioen i årsværk i det akademiske år 2009/2010 for det tredje år af bacheloruddannelsen i politik og administration samt kandidatuddannelserne i politik og administration og forvaltning. (Dokumentationsrapport, s. 19). 30

36 Af tallene ses, at VIP erne leverer 13,33 årsværk pr. DVIP-årsværk. Til sammenligning er VIP/DVIP-ratioen i årsværk på det samfundsvidenskabelige hovedområde i 2009 lig 1,54, hvormed rationen er væsentlig højere end på hovedområdet. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at de studerende i udstrakt grad undervises af VIP er. Antal studerende pr. VIP Gælder kun for bacheloruddannelsen Universitetet har leveret tal for det samfundsvidenskabelige basisstudium og samlet for bachelor- og kandidatmodulerne i politik og administration og forvaltning. Det vil sige, at STUD/VIP-ratioen i antal og årsværk er opgjort for det tredje år af bacheloruddannelsen i politik og administration og kandidatuddannelserne i politik og administration og forvaltning. Nedenstående tabel viser dels STUD/VIP-ratioen i antal og i årsværk for de seneste fire opgjorte akademiske år. (Bilag 1, s. 4-5). Af tabellen ses, at der i de fire akademiske år har været mellem 9,9 og 12,8 studerende pr. VIP. Ligeledes ses det af tabellen, at de studerende i perioden har optjent mellem 915,9 og 991,4 STÅ i de fire akademiske år. Derved er STUD/VIP-ratioen i årsværk mellem 42,0 og 51,5. På universitetsbesøget lagde ledelsen vægt på, at de studerende opnår en tæt kontakt til underviserne gennem projektarbejdet, hvor de modtager vejledning. Desuden oplyste ledelsen, at RUC organiserer de studerende i huse med 100 studerende, hvortil der er knyttet 6-7 undervisere, som de studerende bruger som vejledere. Endvidere oplyste ledelsen, at der vil blive allokeret flere VIP-årsværk til basisstudiet. De studerende havde forskellige erfaringer med kontakten til forskningsmiljøet på basisstudiet, hvor nogle havde oplevet en god kontakt og andre en ringe kontakt. Desuden gav de studerende udtryk for, at de forskellige oplevelser kunne forklares som forskelle mellem de enkelte huse og årgange. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende har kontakt til forskningsmiljøet bag uddannelsen, men bemærker kritisk, at STUD/VIP-ratioen i årsværk generelt ligger højt og indikerer, at det kan være svært for de studerende at opnå en tæt kontakt til underviserne. Nedenstående tabel viser STUD/VIP-ratioen i antal for politik og administration og forvaltning i det akademiske år : 31

37 (Dokumentationsrapport, s. 19) Således var der 21,5 studerende pr. VIP i : For så vidt angår STUD/VIP-ratioen i årsværk har de studerende på politik og administration og forvaltning samlet optjent 239 STÅ, mens VIP erne har leveret 6,4 årsværk. Dette giver en STUD/VIP-ratio i årsværk på 37,34. (Dokumentationsrapport, s. 20) På universitetetsbesøget lagde ledelsen vægt på, at de studerende opnår en tæt kontakt til underviserne gennem projektarbejdet, hvor de modtager vejledning. Ledelsen oplyste desuden, at der er lagt et projektkatalog ud på hjemmesiden, hvor forskerne tydeliggør, hvad de beskæftiger sig med i det pågældende semester, og som indeholder konkrete forslag til projektemner. Projektkataloget er således tænkt som et inspirationskatalog for de studerende. De studerende gav udtryk for, at projektkataloget er en rigtig god idé, men da det kun er 4-5 undervisere, der har lagt forskningsprojekter og forslag til projektemner ud, tillagde de studerende det eksisterende projektkatalog begrænset værdi. Derudover var de studerende af den holdning, at kontakten til forskningsmiljøet ikke er optimal, og at de oplever, at mange af deres medstuderende ikke ved, hvad underviserne/vejlederne forsker i og beskæftiger sig med. Det var således opfattelsen blandt de studerende, at forskerne er usynlige i hverdagen, men at det dog er muligt at få fat i dem, hvis man som studerende kontakter dem. De studerende efterspurgte desuden flere vejledningstimer. Underviserne var ikke enige i de studerendes kritik, da de præsenterer sig selv og deres forskning, når de studerende påbegynder det første bachelormodul på politik og administration. Ligeledes forsøger de at inspirere til mulige projektemner på kurserne, og det er praksis, at dørene står åbne for de studerende i de dage, hvor der skal vælges projektvejleder. Set fra undervisernes synsvinkel matchmaker de, men samtidig er der en forventning om, at de studerende selv kan tage initiativ. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende har mulighed for en tæt kontakt til VIP erne, men bemærker kritisk, at de studerende på besøget gav udtryk for at både kontakt og projektkatalog kunne forbedres. Gælder kun for kandidatuddannelserne Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på kandidatuddannelserne i politik og administration og i forvaltning har mulighed for tæt kontakt til VIP erne, men bemærker kritisk, at de studerende på besøget gav udtryk for at både kontakt og projektkatalog kunne forbedres, jf. ovenstående afsnit og tabeller. 32

38 Forskningsmiljøets kvalitet Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelserne Publiceringer for Center for Demokratisk Netværksstyring, der er knyttet til bacheloruddannelsens overbygningsmoduler og til kandidatuddannelserne, fremgår af nedenstående tabel. Tallene er baseret på 13 VIP. Publikationstype (inkl. art) Forskning - Ph. D.-afhandling 2 Forskning - Videnskabelig bog 1 2 Forskning - Videnskabelig antologi Forskning Artikel Forskning Letter 2 Forskning - peer review Artikel Forskning - Bidrag til videnskabelig bog/antologi Forskning Konferenceartikel 1 Total (Supplerende oplysninger modtaget d. 3. marts 2011). Publiceringer for andre VIP ere, der leverer undervisning til bacheloruddannelsens overbygningsmoduler og til kandidatuddannelserne, fremgår af nedenstående tabel. Tallene er baseret på 13 VIP. Publikationstype (inkl. art) Forskning Doktorafhandling 1 Forskning - Ph. D.-afhandling 1 Forskning - Videnskabelig bog Forskning - Videnskabelig antologi Forskning Artikel Forskning Letter 1 1 Forskning - peer review Artikel Forskning - Bidrag til videnskabelig bog/antologi Forskning - peer review - Bidrag til videnskabelig bog/antologi 8 Forskning - peer review Konferenceartikel ( i bog) 1 Total (Supplerende oplysninger modtaget d. 3. marts 2011). Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af ovenstående oversigter samt de vedlagte CV er (Bilag 4), at forskningsmiljøet bag uddannelserne dels er aktivt og dels er af høj kvalitet. 33

39 Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen i politik og administration Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen i forvaltning Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag - Bilag 1: Dokumentationsrapport vedr. akkreditering og godkendelse for Det samfundsvidenskabelige basisstudium - Bilag 4: VIP CV og publikationslister Offentlig Administration og Forvaltning - Supplerende oplysninger modtaget d. 3. marts 2011: Nye publikationslister for forskerne bag uddannelserne 34

40 Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Politik og administration Bacheloruddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Forvaltning Kandidatuddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Bachelor- og kandidatuddannelsen i offentlig administration fik i december 2010 tilladelse af Universitetsog Bygningsstyrelsen til at skifte navn fra offentlig administration til politik og administration (Bilag 10). Gælder kun for bacheloruddannelsen Bacheloruddannelsen er godkendt i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 818 af 29/06/2010, kapitel 4, 12, Stk. 4.) og giver ret til følgende titler alt efter basisstudium og dermed hovedområdets vægt: 1-fagsbachelor med sambas: Samfundsvidenskabeligt basisstudium: Naturvidenskabeligt basisstudium: Humanistisk basisstudium: Bachelor (BSc) i politik og administration Bachelor (BSc) i politik og administration og [tilvalg] Bachelor (BSc) i [tilvalg] og politik og administration Bachelor (BA) i [tilvalg] og politik og administration Af studieordningens 4 fremgår, at bacheloruddannelsens formål er at forene en bred introduktion til samfundsvidenskaberne med en grundlæggende indsigt i forvaltningsområdet, og derved sætte den studerende i stand til at anvende de centrale teorier og metoder på forvaltningsområdet selvstændigt og tværvidenskabeligt. Uddannelsen giver den studerende en indgående forståelse af de politologiske, økonomiske, retlige og sociologiske aspekter af offentlig opgaveløsning samt af de relevante kvantitative og kvalitative metoder. De studerende tilegner sig en række færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser (Studieordning for Forvaltningsuddannelserne 4). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er overensstemmelse mellem uddannelsens kompetenceprofil, titel og navn. Gælder kun for kandidatuddannelsen i politik og administration Kandidatuddannelsen i politik og administration er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29/06/2010, 18 (uddannelsesbekendtgørelsen). På samme måde som for bacheloruddannelsen afhænger uddannelsens titel af hovedvægten i uddannelsen. Den giver derfor ret til følgende titler: 35

41 Samfundsvidenskabelig: Humanistisk: Naturvidenskab: Cand.soc. i politik og administration og [andet fag] Cand.mag. i [andet fag] og politik og administration Cand.scient. i [andet fag] og politik og administration Hvis specialet skrives inden for journalistik, kommunikation eller performance-design opnås titlen cand.comm. i [andet fag] og politik og administration. Af studieordningens 15 fremgår, at kandidatuddannelsens formål er at sætte den studerende i stand til at gennemføre både omfattende og specialiserede tværvidenskabelige analyser inden for forvaltningsområdet. Uddannelsen giver den studerende et videregående teoretisk og metodisk kendskab til politologiske, økonomiske, juridiske og sociologiske aspekter af offentlig opgaveløsning og problemstillinger knyttet hertil. Endvidere udvikles den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen og suppleres med skærpede evner til præsentation, argumentation og opgaveløsning. Uddannelsen har udover de i Stk. 1 nævnte områder til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en forskeruddannelse (Studieordning for Forvaltningsuddannelserne 15). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er overensstemmelse mellem uddannelsens kompetenceprofil og uddannelsens titel og navn. Gælder kun for kandidatuddannelsen i forvaltning Kandidatuddannelsen i forvaltning er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29/06/2010, 18 (uddannelsesbekendtgørelsen). Kandidatuddannelsen i forvaltning giver ret til titlen cand.scient.adm. Af studieordningens 16 fremgår, at kandidatuddannelsens formål er at sætte den studerende i stand til at gennemføre omfattende og specialiserede tværvidenskabelige analyser inden for forvaltningsområde på højeste faglige niveau. Den studerende opnår gennem uddannelsen et dybdegående kendskab til de relevante samfundsvidenskabelige teorier og metoder og sættes desuden i stand til at anvende disse gennem analyse af en række selvvalgte problemstillinger med relevans for offentlig opgaveløsning. Endvidere udvikles den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen og suppleres med skærpede evner til præsentation og argumentation, opgaveløsning og anvendelse af komplekse analyseredskaber gennem deltagelse i et varieret udbud af kurser og undervisningsformer. Uddannelsen har udover de i nævnte områder til formål at kvalificere den studerende til at opbegynde en forskeuddannelse (Studieordning for Forvaltningsuddannelserne 16). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er overensstemmelse mellem uddannelsens kompetenceprofil og uddannelsens titel og navn. Niveau Gælder kun for bacheloruddannelsen Kompetenceprofilen for bacheloruddannelsen består af tre kompetenceprofiler: - En for alle bachelorer fra RUC - En for Det samfundsvidenskabelige basisstudium - En for Politik og administration uanset basisstudium. Universitetet har i dokumentationsrapporten opstillet sammenhængen mellem niveaukravene i den danske kvalifikationsramme og bacheloruddannelsen i et skema. Universitetet har i den forbindelse anvendt et udvalg af kompetencemål fra de tre kompetenceprofiler, der er relevante for politik og administration: 36

42 (Dokumentationsrapport, s ). Akkrediteringspanelet bemærker, at kvalifikationsrammens krav om forskningsbaseret viden ikke fremgår af ovenstående skema, men vurderer dog, at dette indgår i kompetenceprofilen for alle bachelorer fra RUC ved, at man skal kunne Foretage analyser ved hjælp af en kritisk og begrundet anvendelse af videnskabelig teori og metode (Studieordning for Forvaltningsuddannelserne, appendiks 1, s. 32). Derudover vurderer akkrediteringspanelet, at evnen til at kunne reflektere over teorier, videnskabelige metoder og praksis er dækket af den samlede kompetenceprofil i studieordningen, idet den lægger vægt på kritisk stillingtagen i anvendelsen af teorier og metoder (jf. Studieordning for Forvaltningsuddannelserne, appendiks 1). Det bemærkes endvidere kritisk, at to af ovenstående punkter kun fremgår af dokumentationsrapporten og således ikke af uddannelsens kompetenceprofil i studieordningen, herunder under viden: Forstå og anvende centrale samfundsteorier og diagnoser og under færdigheder Anvende kvantitative og kvalitative forskningsmetoder på baggrund af en forståelse af deres videnskabsteoretiske forudsætninger (jf. Studieordning for Forvaltningsuddannelserne, appendiks 1, s ). Akkrediteringspanelet vurderer, at bacheloruddannelsens kompetenceprofiler lever op til typebeskrivelsen for bachelorniveauet i kvalifikationsrammen. 37

43 Gælder kun for kandidatuddannelsen i politik og administration På kandidatniveau opererer universitetet med to kompetenceprofiler, herunder en fælles kompetenceprofil for alle kandidater fra RUC og en kompetenceprofil specifikt for det enkelte studium. Universitetet har i nedenstående skema opstillet sammenhængen mellem niveaukravene i den danske kvalifikationsramme og de relevante dele af kompetenceprofilerne for uddannelsen, det vil sige den fælles kompetenceprofil samt kompetenceprofilen for kandidater i politik og administration. (Dokumentationsrapport, s. 25). Akkrediteringspanelet bemærker, at kvalifikationsrammens vægt på selvstændighed ikke fremgår klart af ovenstående skema, men vurderer, at dette er dækket af kompetenceprofilerne, idet de studerende skal kunne Lede eller indgå i et konstruktivt samarbejde med andre ( ), Tilrettelægge og styre projektforløb ( ) samt Videreudvikle deres faglighed selvstændigt ( ) (Studieordning for Forvaltningsuddannelserne, appendiks 2). 38

44 Akkrediteringspanelet vurderer, at kandidatuddannelsens kompetenceprofiler lever op til typebeskrivelsen for kandidatniveauet i kvalifikationsrammen. Gælder kun for kandidatuddannelsen i forvaltning På kandidatniveau opererer universitetet med to kompetenceprofiler, herunder en fælles kompetenceprofil for alle kandidater fra RUC og en kompetenceprofil specifikt for det enkelte studium. Universitetet har i nedenstående skema opstillet sammenhængen mellem niveaukravene i den danske kvalifikationsramme og de relevante dele af kompetenceprofilerne for uddannelsen, det vil sige den fælles kompetenceprofil samt kompetenceprofilen for kandidater i forvaltning. (Dokumentationsrapport, s ) Akkrediteringspanelet bemærker, at kvalifikationsrammens vægtlægning på selvstændighed ikke fremgår klart af ovenstående skema, men vurderer, at dette er dækket af kompetenceprofilerne, idet de studerende skal kunne Lede eller indgå i et konstruktivt samarbejde med andre ( ), Tilrettelægge og styre projekt- 39

45 forløb ( ) samt Videreudvikle deres faglighed selvstændigt ( ) (Studieordning for Forvaltningsuddannelserne, appendiks 3). Akkrediteringspanelet vurderer, at kandidatuddannelsens kompetenceprofiler lever op til typebeskrivelsen for kandidatniveauet i kvalifikationsrammen. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen i politik og administration Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen i forvaltning Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag - Bilag 10: Revideret svar på Roskilde Universitets ansøgning om ændring af titler på eksisterende, ikke-akkrediterede uddannelser - Studieordning for Forvaltningsuddannelserne 40

46 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Politik og administration Bacheloruddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Forvaltning Kandidatuddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Gælder kun for bacheloruddannelsen Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau De studerende på bacheloruddannelsen i politik og administration optages hovedsageligt på den samfundsvidenskabelige basisuddannelse. Uddannelsen hører således under det samfundsvidenskabelige hovedområde og er kategoriseret som en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 181 af 23. februar 2010 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Områdespecifikke adgangskrav: - Dansk A - Engelsk B - Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B. Uddannelsesspecifikke adgangskrav: - Matematik B På den internationale variant af det samfundsvidenskabelige basisstudium er dansk A ikke et adgangskrav. I dokumentationsrapporten redegør universitetet for, at uddannelsen tilrettelægges således at der fagligt er sammenhæng mellem uddannelsen og adgangsgrundlaget. Matematik B er især vigtigt i relation til økonomi, kvantitative metoder og planlægning, rum og ressourcer. (Bilag 1, s. 6). 1-fagsbacheloruddannelsen i politik og administration består af det samfundsvidenskabelige basisstudium og de to bachelormoduler OA-B1 og OA-B2, mens 2-fagsbacheloruddannelsen består af et basisstudium og bachelorfagmodulet OA-B1 og et bachelorfagmodul fra et andet af universitetets kombinationsfag (Studieordning for Forvaltningsuddannelserne 5 og 7). Endvidere forudsættes, at den studerende har bestået et af følgende kurser på sit basisstudium: - Videregående politologi - Videregående sociologi - Videregående økonomi (Studieordning for Forvaltningsuddannelserne 10). 41

47 Et begrænset antal studerende kommer fra et andet basisstudium end det samfundsvidenskabelige, herunder særligt fra det humanistiske basisstudium. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i politik og administration er normalforudsætningerne Kvalifikationer svarende til kursusindholdet i et samfundsvidenskabeligt kursus udbudt af det samfundsvidenskabelige studienævn for humanistiske og naturvidenskabelige basisstuderende ( ). Det anbefales, at studerende, der ikke har erhvervet sig de ( ) angivne normalforudsætninger, erhverver sig disse inden de påbegynder Offentlig administration (Studieordning for Forvaltningsuddannelserne, 8). På universitetsbesøget oplyste underviseren, at de tilrettelægger deres undervisning ud fra en antagelse om, at de studerende har erhvervet sig disse normalforudsætninger, og i dokumentationsrapporten redegør universitetet for, at deres erfaring er, at disse studerende ikke oplever større problemer end studerende med en samfundsvidenskabelig basisuddannelse (Dokumentationsrapport, s. 28). Akkrediteringspanelet bemærker i den forbindelse kritisk, at der ikke indgår samfundsvidenskabelig metode i normalforudsætningerne, herunder særligt kvantitativ metode. På universitetsbesøget gav de studerende udtryk for, at overgangen fra det humanistiske basisstudium til politik og administration kunne være en udfordring, eftersom der ikke undervises i kvantitativ metode på det humanistiske basisstudium. I studievejledningen har man således også set en række eksempler på studerende fra det humanistiske basisstudium, der føler sig godt rustet i forhold til kvalitativ metode, men føler sig meget usikre omkring kvantitativ metode. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng fra adgangsgrundlaget til uddannelsens faglige niveau, men bemærker kritisk, at der ikke er krav om metodekundskaber for studerende fra andre basisstudier. Faglig progression fra første til sidste semester I nedenstående skema ses opbygningen og indholdet i det samfundsvidenskabelige basisstudium: (Bilag 1, s. 6). Basisstudiet indeholder en faglig og tværfaglig indføring til hovedområdets grundlæggende teorier og genstandsfelter. I basisstudiet skal den studerende endvidere foretage en faglig kvalificering mod de overbygningsfag, som indgår i bachelorfagstudiet (Studieordning for Det samfundsvidenskabelige basisstudium 6). 42

48 Som det ses af ovenstående skema introduceres de studerende i det samfundsvidenskabelige grundkursus over to semestre til politologi, sociologi, mikro- og makroøkonomi samt planlægning, rum og ressourcer. Formålet er at give de studerende en bred indføring i fagområdernes centrale teorier, metoder og begreber (Studieordning for Det samfundsvidenskabelige basisstudium 13 stk. 2). Derudover består basisstudiet af en række metodekurser. Metodekurserne på de to første semestre har til formål at introducere den studerende til projektarbejdets metodik, videnskabsteori, samfundsvidenskabelige metoder og litteratursøgning, herunder bl.a. opnå en forståelse for problemformuleringens betydning i projektarbejdet og en anvendelsesorienteret indsigt i beskrivende statistik (Studieordning for Det samfundsvidenskabelige basisstudium 13 stk. 3). Metodekurserne på 3. og 4. semester bygger videre på de opnåede kompetencer, idet de studerende bliver i stand til i hovedtræk at forstå og forklare de valgte videnskabsteoriers forskellige syn på viden og samfund og lærer at bearbejde empirisk materiale selvstændigt (Studieordning for Det samfundsvidenskabelige basisstudium 14 stk. 2). Endvidere skal den studerende gennemføre tre kollokvier og skrive fire projekter. Formålet med kollokvierne er at støtte det faglige niveau i projektarbejdet, bl.a. er det målet at den studerende opnår en dybere indsigt i et afgrænset emne af relevans for projektarbejdet (Bilag 1, s. 10). Det fremgår af såvel dokumentationsrapport som studieordning, at der i løbet af basisstudiet stilles større krav til projekterne. Således skal studerende på 1. semester bl.a. kunne anvende projektmetodik i forbindelse med projektvalg, problemformulering og undersøgelse af en problemformulering og give en vurdering af projektets metoder og resultater. På 2. semester skal de studerende have opøvet en vis rutine og bl.a. kunne begrunde og give en kritisk vurdering af projektets metoder og resultater. Ligeledes skal de studerende kunne reflektere over projektet i en bred faglig kontekst og formidle fagligt stof. I løbet af 3. og 4. semester skal projekterne afspejle, at den studerende bl.a. kan forstå, diskutere og begrunde valg af teorier og metoder samt deres indbyrdes sammenhæng ( ), beherske en selvstændig bearbejdning af empirisk materiale, kunne give en selvstændig kritisk vurdering af projektets metoder og resultater samt kunne reflektere på baggrund heraf. Endvidere skal den studerende på 4. semester kunne formidle fagligt stof sikkert (Bilag 1, s. 8-12). Endelig skal studerende på det samfundsvidenskabelige basisstudium vælge to specialkurser i henhold til regler fastsat i fagstudieordningen(erne) for de(t) fag, som den studerende har valgt skal indgå i bachelorfagstudiet (Studieordning for Det samfundsvidenskabelige basisstudium 14, stk. 3). For politik og administration gælder i den forbindelse, at de studerende skal vælge et specialkursus i videregående politologi, videregående sociologi eller videregående økonomi (Studieordning for Forvaltningsuddannelserne 10). Bachelorfagmodulet OA-B1, som tages af både 1- og 2-fagsbachelorer, indeholder et kursus i offentlig ret og et kursus i offentlig organisation og styring. Kurset i offentlig ret indeholder 1) de retlige betingelser for dansk offentlig administration, 2) international og EU-ret samt 3) samspillet mellem disse forskellige retssystemer. I kurset offentlig organisation og styring tilegnes centrale teorier og begreber inden for organisationsteori, policyimplementering og policyevaluering (Studieordning for Forvaltningsuddannelserne, 11, stk. 2-3). Bachelorfagmodulet OA-B2, som kun tages af 1-fagsbachelorerne, omfatter - et kursus i offentlig økonomi og regulering (7,5 ECTS-point) - et tværvidenskabeligt kursus (5 ECTS-point) - metodefag i praktisk statistik (2,5 ECTS-point) (Supplerende oplysninger modtaget d. 13. april 2011). Økonomikurset gennemgår økonomisk velfærdsteori, offentlig økonomisk regulering samt økonomisk organisationsteori. Det tværvidenskabelige kursus fokuserer på institutionelle strukturer og deres betydning for individuelle og kollektive aktørers adfærd, herunder skal de studerende kunne diskutere styrker og svagheder ved forskellige økonomiske, politologiske, sociologiske og retsvidenskabelige teorier og begreber. (Studieordning for Forvaltningsuddannelserne 13, stk. 3-6). I metodefaget praktisk statistik lærer de studerende at 43

49 benytte statistikprogrammet SPSS gennem praktiske øvelser med udgangspunkt i socialpolitiske tal fra Danmarks Statistik (Dokumentationsrapport, s. 6). Der skrives ligeledes et projekt på bachelormodulerne (15 ECTS-point), hvor den studerende fx skal være i stand til at gennemføre konkrete analyser relateret til feltet i offentlig administration på et videregående niveau (Dokumentationsrapport, s. 32). Det er akkrediteringspanelets vurdering, at bacheloruddannelsen i politik og administration er karakteriseret ved faglig progression fra første til sidste semester i såvel bredde som dybde. Progression i bredden kommer til udtryk ved, at de studerende stifter bekendtskab med en række forskellige fagområder, herunder politologi, sociologi, økonomi, jura og samfundsvidenskabelig metode. Ligeledes sker der en progression i dybden i metodeundervisningen og gennem projektarbejdet. Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil Universitetet har i et skema redegjort for, hvordan de enkelte mål i kompetenceprofilen, der er fælles for bachelorer med det samfundsvidenskabelig basisstudium, understøttes af fagelementer, der omfatter både kurser og projekter, på basisstudiet. Nedenfor gives to eksempler fra det samfundsvidenskabelige basisstudium: (Bilag 1, s. 9 og 12). Derudover opnår de studerende følgende kompetencer inden for politik og administration - Forstå offentlig administration som et redt felt præget af politiske, økonomiske og sociale forhold - Forstå og analysere centrale problemstillinger om det offentligt administrative område i et tværvidenskabeligt perspektiv - Forstå de retslige rammer for offentlig administration og kunne udøve sagsbehandling i forlængelse heraf - Forstå og analysere de organisatoriske forhold, policyudvikling, nye ledelsesformer og evalueringsmåder i den offentlige administration ( ) Hvis Offentlig Administration gennemføres som en etfags-bacheloruddannelse opnås der derudover specifikke kompetencer til at kunne: - forstå principperne i offentlig økonomi og forskellige måder at regulere denne på 44

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 30. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 30. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i miljøbiologi

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I POLITIK OG ADMINISTRATION ROSKILDE UNIVERSITET

BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I POLITIK OG ADMINISTRATION ROSKILDE UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I POLITIK OG ADMINISTRATION ROSKILDE UNIVERSITET Genakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i kultur- og sprogmødestudier

Læs mere

bache- Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. april 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. Dansk titel: Engelsk titel: 31.

bache- Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. april 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. Dansk titel: Engelsk titel: 31. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ @ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse

Læs mere

Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard. Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk

Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard. Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kulturog

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fysik Kandidatuddannelsen i fysik

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i litteraturvidenskab.

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i almen biologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i almen biologi. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i almen

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkb@adm.dtu.dk. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i offentlig

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 24. maj 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 24. maj 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalbiologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalbiologi. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalbiologi.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Anders O. Bjarklev Christa Trandum Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk, dtu-rektor@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Genakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard. Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk

Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard. Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogik og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST.

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i bæredygtig bioteknologi Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier Kandidatuddannelsen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i international

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 5. september 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 5. september 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i bioinformatik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Jan Holler Foget Sendt pr. e-mail: jaf@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere