D. No. 1. OVERSIGT OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D. No. 1. OVERSIGT OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1872. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1874."

Transkript

1

2 D. No. 1. OVERSIGT OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO

3 2 D. No. I. Indlæg have i A aret i Aaret A. Efter Statsbudgettet: 1. Toldintrader 2. Brændevinsafgift. 3. Maltafgift 4. Stemplet Papir efter Omkostningernes Fradrag Stemplede Spillekort efter Omkostningernes Fradrag. 6. Departements-, Rets- og Auktionssportler 7. Afgift af Arv samt 6te og 10de Penge 8. De i Lov af December 1836 omhandlede Jordebogsrettigheder 9. Kongetienden 10. Landskyld og Forpagtningsafgift m. v. af Statens Jordegods. Vedvarende aarlige Indtægter af det ved Salg af Statens Gods dannede Fond 12. Bruttoindtægter af Kongsbergs Sølvverk og Renter af dets Driftsfond. 13. Bruttoindtægter af Postvæsenet 14. Bruttoindtægter af Telegraflinierne 15. Renter eg Afdrag af Statskassens udestaaeude Fordriuger 16. Erlibytte af Statens. gp: nkaittitr. Udbytte af Banken efter Lovene af 28 Septbr og 6 Juni Renter af Statskassens Udlæg til Anskaffelse af Grund til Hovedjernbanen. 19. Udbytte af Statens Aktier i sidstnævnte Jern.bane 20. Renter af Hypothekbankens Grundfond. 21. Bruttoindtægter af Myntindretningen paa Kon.gsberg 22. Indtægt af Statsskovene Udbytte ved Salg af den geografiske Opmaalings Karter 24. Adskillige Indtægter (hvori indbefattet Politipenge) 25. Renter af Statskassens kontante Beholdning Tilsammen ifølge Statsbudgetterne 3,053, , ,060 65,327 9,498 24,991 22,373 19,478 15,146 3,680, , , ,024 15,7, ,782 15,536 5,400 23,304 48, ,401 3,004,792 15,638 5,064, li tql ,046, , ,165 72,302 6,968 24,342 26,030 19,486 15,080 3,795 16, , , , ,101 $7,584 9,673 5,380 27,133 49, ,380 2,916 12,912 20,954 5,221, B. Udenfor det Budgetterede: 43, Tilbagebetalinger og Indtægter fra Udgiftskontoer i tidligere Stats-Budgetter Udstedelsen af Norske uopsigelige 41 pct. Statsobligationer til Indløsning af Preferenceaktier i den Norske Hovedjernbane , ,1 3. Statslaanene af 1863 (Resten af det i Option stillede Laanebelob), 1871 og , C. Det almindelige Veivæsen: 9,125 64, , ,4 1. Veiskat ifølge Udligning paa Rigets Matrikulskyld samt paa Kjøb- og Ladestederne , , Statskassens Bidrag.. 30,000 30, Distrikternes indbetalte Bidrag 64, j 55, , ,601 8 Den samlede Indtægt ,389, ,755,655

4 O. No. I. 3 terne udgjort ere af Storthinget for Aaret 1872 anslaaede følgelig for Aaret 1872 I Gjennemsnit for Aarene Aaret til mere end anslaaet. mindre end anslaaet ,100,-604 3,304, ,050, , ;134; ,750 20, ,768 10, , ,750 89,292 7,998 24,599 37,921 19,552 15,059 3,674 16, , ,942 2, ,308 94,099 5, , , , , , ,450 4,755 50,150 49, ,668 1, , , ,198 2,874 39,272 44,371 5,560, , , , , , , , ,000 3,950 3, , , , , , ,500 5, , , , , ,076, / ,856 69,942 27,840 21, ,272 30, , , , ,574 46} 601, ,518 68t 261, , , g- 5, , , , , , , , ,074 40k 15, , ,716 89, ,959 7/ 195, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , fl 2, , , , , ,050, ,282* , , ,462,500 1,516, , ,500 75, , f 7,312,

5 D. No. I. i Aaret i Aaret Udgif have A. Efter Statsbudgettet. I. Det Kongelige Huus og de til Kongens Disposition stillede Statseiendomme: A. Det Kongelige Huus: 84, Hans Majestæt Kongens Hofholdning n 84,000 1, 2. Apanage for Hendes Majestæt Enkedronning Josephine Maximiliane Eugenie ,000 n 16,000 n 3. Do. - Hans Kongelige Haled Prinds Oscar 13,000, 13,000 n 4. Do. - Prinds Nicolaus August.. 6,000 n 6,000 n 5. Do. - Hendes - - Prindsesse Charlotte Eugenie Auguste Amalie Albertine 2,000 n 2,000 n 6. Brudegave. i Anledning af Hendes Kongelige Høihed Prindsesse Louise Josephines Eugenies Formæling 121, ,000 B. De til Kongens Disposition stillede Statseiendomme : 1. Det Kongelige Slot med tilhørende Bygninger og Parkanlæg samt det Kongelige Palais og Fideicommisgaarden 7, , a. Renter og Afdrag vedkommende Kjøbesummen for Ladegaardsøens Hovedgaard og Oscarshall. 8,400 n 8,050 n b. Tilskud til disse Eiendommes Drift 2,000 n 2,000 18, , C. Erstatning af endel af Udgifterne i Anledning af Hendes Majestæt Dronning Louises dødelige Afgang og Ligbegjængelse Tilsammen under Hovedpost I 139, , i II. Storthinget: A. Diætpenge og Skyds til Valgmænd og Storthingsmend B. Lønninger til Storthingets Arkivar og til Statsrevisorerne m. Fl.. C. Storthingsbygningens Vedligeholdelse m. V... D. Tilfældige Udgifter ved Storthinget, dets Bibliothek og Statsrevisionen E. Til Storthingets Bibliothek. F. Løn til en Formand for Storthingets Referenter m V Tilsammen under Hovedpost II 2, , ,100 3, , , ,6 9 13, , , Statsraadet og Regjeringen: A. Lønninger og Lønstillæg til Statsraadets Medlemmer og til Embedsmænd og Betjente ved den Norske Regjering og Statsraadsafdelingen i Stockholm B. Contorudgifter m. V. ved Statsraadsafdelingen i Stockholm 126, , C. Do. ved Regjeringen i Christiania 49, , ,633 D. Lønningstillæg for Copister og Extraskrivere 22 13,658 5 E. Udgifter ved den til Brug for Statsraadsafdelingen i Stockholm indkjøbte Eiendom 1, , Tilsammen under Hovedpost 192, ,

6 udgjort A.aret ere af Storthinget for Aaret 1872 anslaaede til følgelig for Aaret 1872 mere end anslaaet. mindre end anslaaet. I Gjennemsnit for Aarene ,000 84,000 16,000 9, ,000 16,000 13,000 6, , ,000 2, , , , , , ,2 27,035 I91 14, , ,700 10, , ,000 2,000 20,402 20,735 I 91 27, ,8 5 2, , , , , , / , , , ,820 1, , ,544 /7I 33 37, ,450 1,500, , , , , , , , , , ,3 90 6, , , , , , , , ,9 1

7 O. Nb. Udgif have i Aaret i Aaret IV. Administrationsgrene under Kirke-Departementet: A. Videnskabelige Øiemed og Kunster: 1. Universitetet 2. Videnskabsselskabet i Christiania. 3. Do. i Throndhjem 4. Det Bergenske Musæum 5. Det Norske Diplomatarium 6. Udgivelse af Kildeskrifter til Norges Historie 7. Bidrag til Foreningen for Norske Fortidsmindesmærkers Bevaring 8. Den Kongelige Tegneskole i Christiania. 9. Nationalgalleriet 10. Bidrag til Landskabsmaler Eckersbergs (senere Morten Müllers og Knud Bergsliens) Malerskole Bidrag til offentlige Tegne- og Kunstskoler udenfor Christiania. 12. Vedligeholdelse af et Forsamlingslocale og Bibliothek m. V. for de nordiske Kunstnere i Rom 13. Videnskabsmænds og Kunstneres Reiser i Udlandet 14. Samling og Udgivelse af norske Fjeldmelodier. 15. Bidrag til Digteren Bjørnstjerne Bjornson 16. Bidrag til Digteren Henrik Ibsen. Udgivelse af P. A. Munchs samlede Afhandlinger B. Skolevæsenet: 1. De offentlige Skoler for den høiere Almendannelse. 2. Christiania Kathedralskole 3. Bergens Kathedralskole Throndhjems Kathedralskole 5. Skolevæsenet i Fredrikstad 6. Undervisning i Gymnastik og Vaabenøvelser i Landets Skoler 7. Døvstumme-Undervisningen. 8. Blinde-Undervisningen 9. Gage og Alderstillæg til 6 Skoledirektører 10. Stipendium til Skolebestyrer Heltberg C. Geistlighed og Kirker: 1. Faste Poster efter Gagelisten 2. Gage og Husleiegodtgjørelse til en Biskop i Hamar 3. Skydsudgifter i Kirke- og Undervisningsvæsenets Anliggender samt Diætgodtgjørelse til Skoledirektører 4. Bidrag til Restauration af Throndhjems Domkirkes Kor, , ,200 1, , , , , ) 3,200 2, , , i 32, , , ,975 3, , , , , , , , , , , , , D. Fattigvæsenet: 1. Kongsbergs offentlige Fattigvæsen.. 2. Løn og Reiseudgifter til Kand. E. Sundt 3. Fantevæsenets Indskrænkning Fattigudgifter til trængende Svensker 4, ,001 6, , , ,588

8 udgjort følgelig for Aaret 1872 I Gjennemsnit for Aarene ere af Storthinget for Aaret 1872 anslaaede Aaret til mere end anslaaet. mindre end anslaaet , , ,200 1, If 90 I) 27, , , ,200 1, ) , , , , , , , , , , S 495 3, , , , ,000 3, , , ,876 47} 53, , ,459 4,000., ,650 2,000 9,6 44 2, , , , ,795 2, , ,850 3, ) ,

9 8 D. No. 1. Udgif have i Aaret i Aaret Itøraas Fattigvæsen 6. Udgifter efter Lov om Fattigvæsenet for Kjøbstwderne 18 og for Landet Udgifter efter sidstnævnte Lovs (cfr. 81) 8. Skydsudgifter i Fattigvæsenets Anliggender ,060 18, ,726 14, E. Den almindelige Enkekasse. F. Centralarkivet i Throndhjem. G. Eidsvoldsbygningen H. Tilskud til Oplysningsvæsenets Understøttelsesfond I. Universitetet til Prægning af en Medalje i Anledning af Rigets Tusindaarsfest K. Bidrag til Haraldsmonumentet L. Afholdssagens Fremme.. Tilsammen under Hovedpost IV. _ 25, , , , ,000 4, i V. Administrationsgrene under Justits- og Politi-Departementet: A. Domstolene : 1. Høiesteret: a. Lønninger og Gagetillæg b. Tilfældige Udgifter 2. Overdomstolene: a. Lønninger og Gagetillæg b. Tilfældige Udgifter 3. Christiania Byret: a. Lønninger b. Tilfældige Udgifter 23,350 4,067, , , ,006 3,712, , , B. Politivæsenet: 1. Lønninger og 2. Tilfældige Udgifter,674 5,908, ,483 5,908, C. Skarpretterens Lon D. Forskjellige Embedsmænd og Betjente i Kjøbsteederne efter Gagelisten E. Tilskud til Strafanstalterne, Lønninger derunder indbefattet: 1. Strafanstalterne i Fæstningerne 2. Tugthusene 3. Bodsfængslet 240 5,688 23,794 33,437 15,676 72, ,682 14,888 50,825 14,544 80, F. Udgifter ved Undersøgelse og Paatale af Lovovertrædelser, Fængselsstrafs Fuldbyrdelse samt ved Udførelsen af beneficerede Sager og andre tilfwldige Udgifter ved Justits- og Politivæsenet G. Erstatning til Skifteforvaltere for Tab af Skifterecognitioner efter Lov af 30te Juli 1851 H. Erstatning til Politimestere og Byfogder for tabte Pasindtægter efter Lov af 21de Marts ,402 1, ,973 1, '27

10 D. No. I. terne udgjort I Gjennemsnit for Aarene ere af Storthinget følgelig for Aaret 1872 i Aaret for Aaret 1872 anslaaede til mere end anslaaet. mindre end anslaaet OOOOOO I OOOOOO ,, , ,300 OOOOOO 1, , , , , ,800 24,800 OOOOOO.. OOOOO 26, , OOOOO , OOOOOO.... OOOOOO ,250,, 29,250, ,125 33, OOOOO 350 OOOOOO , OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOO 700 1, , , , , ! 22,575 23,350 OOOOOO. 5,, 3, , ,671 90,546,, ,, OOOOOO ,315 36,000,, ,075 16i 56,532 56, , $ 12, , ,908 5,908 18,558 2,983,541 57, ,, 240 OOOOOO OOOOOO / 5, , OOOOOO. 5,683 5,683,, 19, , , , , OOOOOO.,0 8 13, , OOOOOO - 4, , , , , ,940 I 137,500 7, , , ,2 26 1, ,200 7, OOOOOO 1, , OOOOOO

11 10 D. No. I. Udgif have i Aaret i Aaret I. Erstatning til Sorenskrivere for Tab af indtægter i Anledning af Lov af de Juni 1869 om Forfattelse af Skjøder og Kontrakter paa Landet.. K. Bidrag til Kommuner m. m. i Anledning af Distriktsfængslers Opførelse. L. Bidrag til et Retslokale for Kjobstaden Drammen M. Bidrag til Departementstidendens Udgivelse N. Den Vogt-Arntzenske Lovsamling O. De Auktionsfondet i Christiania tidligere paahvilende Bidrag til Trefoldighedskirken, Navigationsskolen m. V. og Toftes Gave" P. Myndlinge i Helgeland Q. Bidrag til Indløsning af Bergens Adressekontors Privilegium Tilsammen under Hovedpost V 3, / 350 2, , , , ,986 48A 40i VI. Administrationsgrene under Indre - Departementet: A. Overøvrighederne : 1. Lønninger, Lønstillæg og Kontorholdsgodtgjørelse 41,292 41, Skydsudgifter 3. Vedligeholdelse af Stiftsamtmandsboligen i Christiansand B. Opsyn med Bergvæsenet: 1. Lønninger og Alderstillæg for Bergmestere og Geschwornere. 3, , Tilfældige Udgifter ,881 80i 3,749 C. Udgifter i Anledning af Jurisdiktionsforandringer. D. Selskabet for Norges Vel. E. Geologiske Undersøgelser: 2, Til Fortsættelse af Landets geologiske Undersøgelse 45 2, Undersøgelse af Kulleierne paa Andøen , Indkjob af en Anpart af Gaarden Ramsaa i Dvergbergs Prmstegjeld 2, , , ,506 2,5782 2,165 3,000 3,000 3, , i ' F. Opmaalingsarbeider: 1. Den geografiske Opmaaling (deri indbefattet Leie al* Lokale)... 13, , Til Befaring og Beskrivelse af de Dele af Tromso Amt, som for at ordne Forholdene med Flytlapperne er af Vigtighed.. 2,876 41/ 57 9, Udgivelse af Karter 571 8, Oplodning al Havbunden udenfor den norske Kyst 4, ,665 3, Hurtigere Fremme af Kystmaalingen 2-2,081 33, ,887 G. Landbrugets og Husdyravlens Fremme : 1. Til Løn og Reiseudgifter for en Landbrugsingeniør og 2 reisende Agronomer i Statens Tjeneste 2, , Bidrag til Landbrugsskoler og andre Foranstaltninger til Landbrugets 9,025 Fremme , Den højere Landbrugsskole paa Aas 5, ,897 2, Til Kvæg-, Faare- og Hesteavlens Fremme 44 1,227 18, ,663 90/

12 D. No. 1. terne udgjort i Aaret ere af Storthinget for Aaret 1872 anslaaede til følgelig for Aaret 1872 mere end anslaaet. mindre end anslaaet. I Gjennemsnit for Aarene , , /7 7, , , ,000 1/ 72 2, ,564 29,8,079 40f 320, , , , , ,000 41,896 2, , , , , ,914 I93 43, , , ,7 3, , , ,606 2, , , ,000 2,449 3, i 2, ,950 3, , , , ,134 89, , ,928 4, , , , , ,165 9,900 4,850 2,400 32, , , , ,269 2, ,635 6,665 1,362 18, ,000 5,793 2,207 16, , ,181 73, *

13 12 D. No. I. i.aaret i Aaret H. Skovvæsenet: 1. til Indkjøb af Skov for Statens Regning 2. Forstforvaltningen. 1, Til Fremme af forbedret Torvdrift. 224,486 1, , ,44519, I. Udskiftningsvæsenet. K. Fiskerierne : 1. Opsyn med Vaarsildfisket, Torskefiskerierne og andre Saltvandsfiskerier 2. Praktisk-videnskabelige Undersøgelser betneffende Saltvandsfiskerierne 3. Ferskvandsfiskeriernes Fremme 23,974 19,340 1,087 3,655 24, i , , , L. Medicinalvæsenet: 1. Almindelige Lønninger, Gagetillæg, Alderstillæg til Distriktslæger samt Bergens Hospital efter Gagelisten 2. Rigshospitalet, Fødselsstiftelsen og Børnehospitalet i Christiania 3. Tilskud til Jordemoderskolen og Fødselsstiftelsen i Bergen. 4. Sindssygevæsenet: a. Lønninger for Bestyrerne af Gaustad og Rotvolds Sindssygeasyler, Udgifter ved fattige Sindssyges Reise til og fra disse Sindssygeasyler samt Løn til Kontrolkommissionerne ved samtlige Sindssygeasyler. b. Fuldførelse m. V. af det nye Sindssygeasyl paa Rotvold ved Throndhjem samt Tilskud til Asylets Drift 5. Foranstaltninger vedrørende den spedalske Sygdom 6. Det medicinske Selskab i Christiania 7. Kvarantæneindretningen i Christiansand Lønning af en Dyrlæge til at bistaa Indre-Departementet i Sager vedkommende det civile Veterinærvæsen Bidrag til en efter Distriktslæge Kjølstads Methode oprettet orthopxdisk Anstalt Skydsudgifter og tilfældige Udgifter ved Medicinalvæsenet. 57,853,860 3,452 4,444 24,000 44, ,937 9, ,591 10,142 3,710 5,034 48,000 44, , , M. Veivæsenet: 1. Lønninger Vedligeholdelse af endel af Veiene over Rigsgrændsen 3. Anlæg af Hovedvei fra Nyberg Sund til Rigsgrændsen ved Ny Lørdal i Trysil Præstegjeld 4. Veiarbeider i Østfinmarken 5. Til Fremme af det almindelige Veiveesen (Tilskud til det almindelige Veifond).. 6. Skydsudgifter i Veivæsenets Anliggender.. 7. Anlæg af Hovedvei mellem Ladestedet Kopervik og Udvik.. 3,200 2,643 3,886 3,160 30,000,818 60, ,200 2,156 9,674 3,733 30,000 15, , N. Jernbanevæsenet: 1. Lønninger 2. Undersøgelser angaaende Jernbaneanlæg 3. Fuldførelse af Jernbaneanlægget mellem Drammen og Randsfjorden ( ) De senere bevilgede Jernbaneanlæg ere ikke optagne paa Statsbudgettet; se nedenfor. 2, ,000 2,000 I) 2,000

14 D. No. I. 13 terne I Gjennemsnit for Aarene udgjort ere af Storthinget for Aaret 1872 anslaaede følgelig for Aaret 1872 i Aaret til mere end anslaaet. mindre end anslaaet , ,750 18, ,950 /7 1,5054i , ,150 /7 7, , , , ,300.., ! 25, , , , , , , , , i , , , , , ,972 3, ,719 3, , , , š 9 13,830 45, , , ,931 7, i , ,800 5, , , , , ,200 2,019,,3, ,215 / ,396 4, ,750 1, 3, ,500 20,108 23, 500 / ,000,, 9,100 / ,768 76,390 8,000 1, ,100 54, , ,000 1,246 2, , , , , ,

15 14 D. No. I. Udg if have i Aaret i Aaret O. Kanal- og Elvedragsvæsenet : 1. Lønninger 2. Oprensning af Elvedrag m. V. 3. Løbende Udgifter P. Opsynskommissionen for Maal og Vægt Q. Til Fremme af Industri, Haandværk og tekniske Formaal: 1. Reisestipendier for Haandværkere.. 2. Udgivelse af polyteknisk Tidsskrift. 3. Tekniske Skoler: a. Den tekniske Læreanstalt i Throndhjem.. b. En teknisk Søndags- og Aftenskole samt teknisk Elementærskole i Bergen C. En teknisk Elementærskole i Christiania 4. Til Bestridelse af Udgifterne ved Norges Deltagelse i Industri- og Kunstudstillingen i Kjøbenhavn 1,200 5, ,680 12, f 100 2, ,245 1, , , , , If 1 3,275 R. Foranstaltninger vedkommende Forholdet mellem Flytlapperne og de Fastboende i Tromso og Finmarkens Amter S. Til Udarbejdelse af en international Skibsfartsstatistik T. Udgifter ved Kontrol med Befordring af Udvandrere. U. Forskjellige Embedsmænd i Kjobstwderne Tilsammen under Hovedpost VI VII. Administrationsgrene under Finants- og Told- Departementet. A. Hovedkasserne: 1. Lønninger samt Gagetillæg Anskaffelse af en Bygning til Opbevarelse af Penge og Værdidokumenter 3. Tilfældige Udgifter B. Fogder.med Flere: 1. Lønninger og Gagetillæg 2. Til Lønsforbedring for Fogder, Skattefogder og de Byfogder, der oppebære Løn af Statskassen 3. Tilfældige Udgifter ved Skattevæsenet.. 4. Erstatning til Fogder for tabte Pasindtægter efter Lov af 21 Marts Erstatning til Fogder for Tab al Exekutionssportler efter Lov om smaa Gjældsfordringers Inddrivelse af 8 Mai 1869 C. Lensmænd: 1. Lønninger 2. Til Forbedring af Lensmændenes Lønninger , , , ,891 74i 454, , ,629 28,453 7,000 6, , , , ,123 8,662,785 81f 28, ,867 38,870 9,140 4,992 14, i i

16 . D. No. I. 15 terne udgjort i Aaret ere af Storthinget for Aaret 1872 anslaaede til følgelig for Aaret 1872 I Gjennemsnit for Aarene mere end anslaaet. mindre end anslaaet ,200 1,376 5,236 7, ,200 5,000 6, ,200 3, , , , ,197 1, , ,697 1, ) ,000 16, ,000,050 5, , ,389 1, , , ; 521 2, , , , , , , , , ,582 3, , ,258 9) , , ,848 28, ,000 5, ,000 5,500 1, ,725 2, /7 40,453 40, , ,6 31 9, ,243 1,5 1, ,3 10, , ,

17 16 D. No. Udgif have i Aaret i Aaret D. Toldvæsenet *): 1. Lønninger samt Embedsmænds og Betjentes Procenter al Intraderne. 2. Inventariers Anskaffelse, disses og Bygningers Vedligeholdelse samt andre tilfældige Udgifter ved Toldvæsenet 3. Nye Bygninger E. Kontrol med Brændevins- og Malttilvirkningen: 1. Kontrol med lovlig Tilvirkning af Brændevin og Malt 2. Kontrol med ulovlig Tilvirkning samt med ulovlig Indførsel landværts af Brændevin og Malt F. Udgifter ved Kongsberg Sølvværk G. Udgifter ved Myntindretningen paa Kongsberg H. Forskjellige Statseiendomme : 1. Erstatning til Christiania lærde Skole for Afstaaelsen af den Ankerske Hauge Vedligeholdelse af Throndhjems Stiftsgaard 3. Vedligeholdelse af Stiftsgaarden i Christiania, Departementsgaarden, Maribogaarden m. V. samt for bygningskyndigt Tilsyn med disse Bygninger og Storthingsbygningen 4. Skatter og Brandkontingent af nogle offentlige Bygninger I. Pensioner, Gratialer og Vartpenge : 1. Pensioner 2. Gratialer og Eftergivelser al Summer, der skyldes Statskassen m. V.. 3. Vartpenge til de ved Armeens Reduktion i afgaaede Officierer 304,932 60, , ,8 1,888 '27, ,243 5, ,316 2,526 5,855 89,974 6, , , , ,993 2f 732, , , ,5 K. Renter og Afdrag af Statsgjælden: 1. Renter af den ældre uopsigelige Statsgjeeld 2. Renter af de til Indløsning al Preferenceaktier i den Norske Hovedjernbane 78, , udstedte uopsigelige Statsobligationer 3. Afdrag og Renter af de efter Storthingsbeslutning af 29 Oktober 1822 udstedte Obligationer 4. Renter af det i Henhold til Storthingsbeslutning af 6 Mai 1871 optagne 3, ,800 Statslaan 5. Afdrag og Renter af den udenlandske Statsgjæld: a. b. c. d. Laanet af 1848 Do Do Juli 1858 Do. - 8 August , f 68,918 58i 221,300 92, , i 69, , , Afdrag og Renter af et nyt optagendes Statslaan, Lønninger til Direktørerne ved de udenlandske Statslaan af 1848 og 1851 If 1,390 1, Tilfældige Udgifter ved Statslaanene , , i ' ,922 4, ,224 2,190 5,245 81,047 4, ,504 2i f *) Toldadministrationsudgifterne for 1869 ere til Udgift i For 1872 er posteret Udgifterne for 2de Aar, nemlig 1870 og Gjennemsnitsbelobet for er udregnet uden Hensyn til denne Postering.

18 D. No. I. terne 'udgjort i Aaret ere af Storthinget for Aaret 1872 anslaaede til følgelig for Aaret 1872 I Gjennemsnit for Aarene mere end anslaaet. mindre end anslaaet , ,955 5, , ,000 1, , i 365, ,0 1, , , , , ,3 32 1,725 27, , , , , ,500 3,644 4, ,665 1, ,144 5, , , ,7 32 1,992 1, ,300 4, , , I5,132 78, ,914 3, , , , ,710 1, , , ,730 3, , ,925 2, ,450 2, , ,837 10, , ,890 68, , , ,235 91, ,525 15, , , , ,228 3f 600, , , , ,

19 18 D. No. Udgif have i Aaret i Aaret L. Forskjellige Embedsmænd i Kjobstwderne M. Udgifter ved Ordning af Jordforholdene i Finmarken. N. Tilskud til Hypothekbankens Grundfond O. Til Dækkelse af Statskassens Tab ved sportellønnede Embedsmænds Overgang til fast Aflønning af Statskassen 2, Tilsammen under Hovedpost VII. 1,218, , ,553, VIII. Administrationsgrene under Armee- Departementet.. Generalitete t 2. Generalstaben 3. Armeens Undervisningsanstalter 4. Ingeniørbrigaden. 5. Artilleribrigaden. 6. Kavalleribrigaden. 7. Infanteriet S. Civilmiliteere Embedsmænd 9. Fæstningsofficierer og Betjente 10. Gage og Tillæg udenfor Planerne. Lønstillmg Garnisonstjenesten 13. Armeens Øvelser. 14. Brødforpleiningen. 15. Sygeforpleiningen 16. Kvartergodtgjørelse. Munderingsvæsenet is. Remonteringen. 19. Hestehold 20. Skydsudgifter Fæstningerne og Kasernerne 22. Ingeniørvæsenet 23. Arsenalerne Krigshospitalskassen 25. Gardekompagniet i Stockholm. 26. Reisestipendier for Officierer og civilmilitære Embedsmænd 27. Bidrag til Udgivelse af det militære Tidsskrift 28. Garnisonskirken i Christiania og dens Begravelsesplads m. V Udgifter ved Exercerpladse Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug 31. Centralskolen for Lærere i Legemsøvelser og Vaabenbrug 32. Uforudseede og tilfældige Udgifter 33. Extraordinært } 1,8, ,150, Tilsammen under Hovedpost VIII. 1,8,207 1,150,705 2 IX. Administrationsgrene under Marine- og Post- Departementet: 321,609 A. Marinen 323, B. Fyr-, Mærke- og Ringevæsenet C. Redningsvæsenet D. Lodsvæsenet 75,424 0f 73, , ,087,300 E. Havnevæsenet 7,820 F. Navigationsexamensvæsen et 4, ,229 5

20 D. No: I. 19 terne udgjort ere af Storthinget for Aaret 1872 anslaaede følgelig for Aaret 1872 I Gjennemsnit for Aarene Aaret til mere end anslaaet. mindre end anslaaet , , fl fl 60 fl ,365 2,365 13, )1 n 2,000 2,000 1,213, ,267,923 54, ,245, ,206,892 15, , ,4 14i 6, , ,830 ay , ,2', , , i 21, , , , , , , , '33 104,, , , , , , ,251 89,541 96, ,022 44, ,000 3, , , ,195 14} 102, , , , , , ,884 70,350 2,534 '- 26, , , , , , ,806 SO 2, , , , ,000 3,000 4, ,984 93i , ) , ,4 10; ,500 2,500 2,807 2, , ,147 7, , ,583 1,122, ,212,075 90,068 g88-1 1,2, ,130, , ,200 78, , , , ,300 13, , , ,955 13, , , ,632 85,076 21,256 4, i 78, , , *

21 20 D. No. I. Udgif havei Aaret i Aaret G. Understøttelse af Sømandsskoler H. Befordring af almindeligere Indførelse af Kronometere i Skibsfarten I. Den tekniské Skole paa Carl-Johansværn K. Postvæsenet: 1. Brevposten 2. Dampskibsfarten 3. Landpakkeposten 2, , , , , ,018 63i 2, , L. Telegrafvæsenet: 1. Lon til Telegrafdirektøren 2. Vedligeholdelse og Drift af Statens Telegraflinier 3. Nye Anlæg 1 193, , , , , M. Bidrag til faste Skydsstationer og Skydsskaffere N. Fjeldstuerne O. Tilskud til privat Dampskibsfart Tilsammen under Hovedpost IX., ,423 2,1 1,042,220 88f, , , , X. Udenlandske Anliggender: 45,000 A. Udgifter i Anledning af diplomatiske Anliggender 45,000 B. Fællesudgifter vedkommende Konsulatvæsenet 30,000 22,500 10,582 C. Norge særligt vedkommende Konsulatudgifter 964-8,866 '20,433 D. Øresundstoldens Afløsning ,356 E. Scheldetoldens Afløsning. 19, ,741 F. G. og H. Bidrag til Hospitalsskibet Dreadnought" ved London, Ulricæ Eleonorm Kirke i London og Underholdning af et Fyr paa Cap Spartel I. Stadetoldens Afløsning Tilsammen under Hovedpost X 125,814 6,5 15, Xl. Tilfældige og uforudseede Udgifter Ialt ifølge Statsbudgetterne 66,534 4,833, ,301 5,208, B. Udgifter udenfor det Budgetterede. 1. Ifølge tidligere Statsbudgetter: a. Udgivelse af Storthings-Efterretninger for Aarene fra b. Fremme af Myrdyrknings- og Udtapningsforetagender C. Laan til Myrs Udtapning og Opdyrkning d. Deltagelse i den mellemeuropæiske Gradmaaling e. Veianlæg fra Rigsgreendsen ved Rogden So - Roverud i Brandvold Prmstegjæld, Hedemarkens Amt f. Bygdeveianiwg inden Lister og Mandais Amt g. Regulering af Øierens handstand , , , , / , , ,960 40

22 D. No. L 21 terne udgjort ere af Storthinget for Aaret 1872 ani Aaret slaaede til følgelig for Aaret 1872 mere end anslaaet. mindre end anslaaet. I Gjennemsnit for Aarene ,443 2, , , f » , f 1, , ,3 84 1, , ,250» 4,030» 27,125 /7 2, ,5 327, , , , , ,698 1,600» 1,600» 149, , , , , , ,8 25, , , ,539 64i 15, , , , ,086, ,134, ,959 27,088 48,626 3, , , ,197, , , ,244 1,038, ,500» 46, , ,000» 8, ,000» 20, ,408 18, ,700» , , , , , , , ,500 9, , , , , ,503 53, , , ,950, ,184, i 161, , , , , , ,242, ,9 3f 62, ,997, ,

23 22 D. No. Udgi f have i Aaret i Aaret h. Kanalanlægget mellem Skien og Nordsjø.. i. Fuldførelse af de i 1857 bevilgede Jernbaneanlæg k. Drammen Randsfjord Jernbanen.. 1. Opførelse af en Fjeldstue paa Haukelidfjeld. 2. Nye Jernbaneanlæg: a. Grundset Aamot b, Christiania Drammen C. Sidebanerne fra Drammen Randsfjordbanen til Kongsberg og Krøderen. d. Aamot Støren. Endel andre Udgifter udenfor Statsbudgetterne : a. Udlaan mod Forskrivelser overgaaede til Statskassens Aktiver b. Indkjøb af Preferenceaktier i Norsk Hovedjernbane C. Renter af Norske 41 pct. uopsigelige Statsobligationer udstedte til Indløsfling af Preferenceaktier i Hovedjernbanen (fra 1872 opført paa Statsbudgettet) d. Udgifter i Anledning af Statslaanet af 1871 e, Do. i Anledning af Statslaanet af ,579 90,200 15, ,200 15,391 34,298 7, 857 1/ :1? / 1/ 5,855 28, , ? 223,458 2,449 65,671 1, ? ? i 1 C. Det almindelige Veivæsen. 1 Statskassens Beholdning er forøget. Tilsammen under B Den samlede Udgift Statskassens Beholdning i Kasse, Restancer og Forskud, deri ikke indbefattet de i 1870 og 1871 som Forskud posterede Udgifter til det almindelige Veivwsen, med Fradrag af Deposita og indestaaende Fonds udgjorde den 31te Decbr. ifølge Forklaringerne til Statsregnskaberne 50, , ,061 5,224, ,248 5,389,941 2,504, , , ,313 5,669,404 86,251 5,755,655 2,597,795 58i

24 D. No. 23 terne udgjort i Aaret , , ,136 " 91,949 95, ,086 1,085 13, IT ,9, 362, ,035 5,503,930 1,808,412 7,312, balancere Indtægterne, 4,1,554 5

25 24 D. No. I. Finants- og Told-Departementets underdanigste Indstilling, hvorved foranstaaende Oversigt over Statskassens Indtægter og Udgifter er forelagt Hans Majestæt Kongen, er af folgende Indholdl: Departementet skal herved tillade sig at fremlægge den sædvanlige Oversigt over Statskassens indtægter og Udgifter for Aaret 1872 sammenlignede med foregaaende Aars Indtægter og Udgifter samt med Storthingets Overslag. Medens de i tidligere Fremstillinger af Rigets Indtægter og Udgifter indeholdte Opgaver sluttede sig til de Statsregnskabets Hoved-Indtægts- og Udgiftsbøger opførte Indbetalinger og Anvisninger, har Departementet, da de i dets underdanigste Indstilling af 28de Februar 1873, hvorved fremlagdes Oversigt over Statskassens Indtægter Og Udgifter for 1871, omhandlede Forklaringer" nu ere udfærdigede for Aarene , ved Udarbejdelsen af nærværende Oversigt benyttet de i disse Forklaringer meddelte Opgjør, der i større Udstrækning end tidligere slutte sig til Specialregnskaberne og saaledes nøiagtigere vise de i disse Aar medgaaede ijdgifter. Idet Gjennemsnitsbeløbet af de i flere Aar stedfundne Indbetalinger og Anvisninger antagelig giver et i det Store tilstrækkelig nøiagtigt Udtryk for Periodens aarlige Indtægter og Udgifter, har man i Oversigten indtaget en Sammenligning mellem de gjennemsnitlige aarlige Indtægter og Udgifter samlede i større Grupper, for Aarene og De nævnte Forklaringer" for indeholde ogsaa Opgaver for disse Aar over det almindelige Veiveesens Indtægter og Udgifter, hvorfor man i nærværende Oversigt har medtaget disse, hvad ogsaa i folgende Oversigter vil ske, idet disse Indtægter og Udgifter i Statsregnskaberne nu posteres til endelig Udgift og Indtægt, medens de hidtil have været anførte i Form af Forskud og Refusioner. Ai de i Oversigten anførte Indtægt- og Udgiftsposter skal Departementet i nedenstaaende Forklaring, hvori Summerne i Regelen angives i runde Tal, kun tillade sig at fremhæve dem, med Hensyn til hvilke noget Særskilt er at bemærke, udenfor hvad Oversigten udviser. Med Hensyn til Indtægterne bemærkes : I. Toldintraderne have i Regnskabsaaret udgjort 254,100 Spd. mere end anslaaet, 257,400 Spd. mere.end i 1871 og 261,500 Spd. mere end Gjennemsnitsbeløbet for de 3 næstforegaaende Aar. De specielle Toldafgifter have for de sidstforløbne 4 Aar fra udgjort: Udførselstold af af andre Indførsels- Oplæggel- Laste- Fyr- Tilfældige Tilsam- Trælast. Varer. told. sesafgift. penge. afgift. Indtægter. men, Spd. Spd. Spd. Spd. Spd. Spd. Spd. Spd. I ,000 36,000 2,525,500 3, ,800 94,700 3,700 3,027, ,700 39,500 2,544,600 4, ,000 98,400 3,000 3,053, ,100 23,300 2,554,300 4, ,000 94,300 3,400 3,047, ,400 27,900 2,759,000 4, , , ,304,100 Af de under Tilfældige Indtægter" for Aarene opførte Summer udgjør henholdsvis 2,100 Spd. 2,300 Spd. og 2,000 Spd. Indtægter af Toldvæsenets faste Eiendomme. For Aaret 1872 ere disse Indtægter, hvis Belob udgjør 2,400 Spd., til Fradrag i Toldadministrationsudgifterne. 2. Brændevinsafgiften har i Regnskabsaaret udgjort 13,800 Spd. mindre end anslaaet, 136,600 Spd. mindre end i 1871 og 20,500 Spd. mindre end Gjennemsnitsbelobet for de 3 mstforegaaende Aar.

26 Denne Afgift har i de sidstforløbne Aar udgjort: D. No. I O for Landdistrikterne og Ladestederne 366,100 Spd. 427,400 Spd. 530,200 Spd. 436,600 Spd. for Kjøbstæderne 5, , ,600-9,600 - Tilsammen 481,500 Spd. 555,900 Spd. 692,800 Spd. 556,200 Spd. Procentvis har Brændevinsafgiften i de sidste 4 Aar udgjort: for Landdistrikterne og Ladestederne. 76 pct. 76,9 pct. 76,5 pct. 78,5 pct. for Kjøbstæderne ,1-23,5-21,5-3. Maltafgiften har i Regnskabsaaret udgjort 43,800 Spd. mere end anslaaet, 59,600 Spd. mere end i Aaret 1871 og 85,400 Spd. mere end Gjennemsnitsbeløbet for de 3 nmstforegaaende Aar. Denne Afgift har i de sidstforløbne 4 Aar udgjort: for Landdistrikterne og Ladestederne 60,400 Spd. 73,900 Spd. 82,200 Spd. 99,300 Spd. for Kjøbstæderne 133, , , ,500 - Tilsammen 193,800 Spd. 227,100 Spd. 249,200 Spd. 308,800 Spd. Procentvis har Maltafgiften i de 4 sidste Aar udgjort: O for Landdistrikterne og Ladestederne 31,2 pet. 32,5 pet. 33 pet. 31 pct. for Kjobstæderne 68,6-67, Brutto-Indtægterne ai Kongsberg Sølvværk og Renter af dets Driftsfond, der for Aaret 1872 ere anslaaede til 1,500 Spd., have i de sidste 4 Aar udgjort: ,200 Spd. 192,600 Spd. 191,800 Spd. 197,400 Spd. medens Udgifterne, der for Aaret ere anslaaede til 104,500 Spd., have udgjort.. 99,700-99,500-90, ,800 - Sølvværket har altsaa givet et Overskud af 97,500 Spd. 93,100 Spd. 101,100 Spd. 94,600 Spd. Af Bruttoindtægterne for 1872 udgjor Spd. Statskassens Tilkommende af Driftsfondefs Renter, medens Restbeløbet hovedsagelig bestaar i Betaling for solgte 15,824 Mark fint Soh, efter en Pris fra 9 Spd. 20 Skill. til 9 Spd. 25 Skill. pr. Mark. 5. Af Statskassens udestaaende Fordringer udgjor Indtægten, der bestaar i Afdrag og Renter, 21,800 Spd. mere end anslaaet. Paa de forskjellige Kontoer udgjør: gen af Vedkommende Statskassens almindelige Fordringer.. 42,000 Spd. 239,700 Spd. de ved Statslaanet af 1820 tilveiebragte Udlaansmidler 1,700-6, de ved Statslaanet af 1848 tilveiebragte Do. 96, , de tegnede Bidrag til Hovedjernbanen de tegnede Bidrag til Jerbaneanlægget mellem Lillestrømmen og Rigsgrændsen.. 7,500 _ 45, Hamar og Elverum 400 1, Throndhjem og Storer' 2,800, Grundset og Aamot 2,900 19, _ De gjenstaaende Renter og ikke forfaldne For- Afdrag for dringer ved Udgan- _ - Drammen og Randsfjorden med Sidelinier, , _..._, _,.. Støren og Aamot, , Udlaan til Myrs Opdyrkning. 4,200 _ 9, Tilsammen 181,300 Spd. 1,260,065 Spd. 4

27 26 D. No. I. 6. Udbyttet af Statskassens Aktier i Norges Bank tilsammen af Paalydende 1,045,550 Spd. er i Regnskabsaaret beregnet efter 9 pct. med 94,100 Spd. I beregnedes Udbyttet efter 101- og i 1871 efter 91 pct. 7. Af Udbyttet af Statens Aktier i den norske Hovedjernbane, som for Aaret 1872 udgjorde 30,200 Spd.,. vedkom de uprioriterede Aktier til Paalydende Belob 534,000 Spd. à 41 pct. 24,000 Spd. de prioriterede Do. til et Paalydende ved Udgangen af ,010, hvoraf E 2,900 tilkomne i Aaret 6, De som Renter af Hypothekbankens Grundfond til Indtægt opførte 50,150 Spd. ere beregnede efter 41- pct. af Grundfondets Beløb ved Udgangen af Aaret 1,180,000 Spd. 9. Den i Regnskabsaaret faldne Indtægt af Statsskovene 12,200 Spd. udgjorde 2,000 Spd. mere end anslaaet og 800 Spd. mere end Gjennemsnitsbeløbet for de 3 næstforegaaende Aar. Af Indtægten vedkom 5,000 Spd. Skovdriften i Finmarken og 7,200 - Do. i de øvrige Distrikter. Til Indkjøb af Skov for Statens Regning anvendtes i 1872 et Beløb af 13,100 Spd. 10. Renter af Statskassens kontante Beholdning have i de sidste 4 Aar bestaaet i følgende Poster : O a. Diskonteringspræmie af Summer, som gjennem Laaneog Diskonterings-Kommissioner have været gjorte frugtbringende. 4,300 Spd. 2,300 Spd. 1,800 Spd. 1,000 Spd. (Ved Udgangen af 1872 var 46,800 Spd. paa denne Maade anbragte). b. Renter af Summer, indsatte paa Folio eller Opsigelse i Norges Bank og dens Afdelinger og Kontorer samt i private Bankindretninger 15,800-7,300-14,200-39,450 - C. Do. af de hos Finants-Departementets Kommissionærer i Udlandet udestaaende Belo]) 1,400-1,300-2,000-1,700 - d. Gevinst ved Forskjellen mellem den virkelige og den efter 1 Maaneds Dato-Kurs reducerede Indkjobs- og Salgspris paa fremmed langsigtig Valuta 2,200 2,500-2,900-2,250 - e. Renter af forskjellige Forstrækninger m. V , f. Do. al de for Statskassens Redning midlertidigen indkjøbte Statsobligationer af 1858 og 1863 Aars Statslaan ,500 Spd. 15,600 Spd. 21,000 Spd. 44,400 Spd. II. Med Hensyn til de i Oversigten anførte Indtægtsposter udenfor de i Budgettet anførte bemærkes: a. Af Tilbagebetalinger og Indtægter fra nogle Udgiftskontoer i tidligere Statsbudgetter vedkommer: Bygdveianlæg i Lister og Mandais Amt 2,100 Spd. Kanalanlægget mellem Skien og Nordsjø 3,600 - Reguleringen af Vandstanden i Øieren... 7,000 - Jernbaneanlægget mellem Drammen og Randsfjorden 15,500 - Do. Kongsvinger og Rigsgreendsen 6,900 - b. Ved Udgangen af Aaret 1871 havde Statskassen en Beholdning af 41 pct. uopsigelige Norske Statsobligationer, udstedte til Indløsning af Preferenceaktier i Hovedjernbanen, af Paalydende 8,100 Spd. = 7,100 Spd. I 1872 er udfærdiget Obligationer af Paalydende 20, ,000-28,100 Spd. 25,100 Spd. I Aarets Lob er afhændet Obligationer.. 28,100-26,400 - Forskjellen 1,300 Spd. tillagt Værdien af de i Aarets Lob udstedte Obligationer ovenanførte 18,000 - udgjør den i Oversigten anførte Indtægt 19,300 Spd. I Aaret 1872 blev indkjøbt Preferenceaktier til Paalydende f 2,900 for 13,000 Spd., hvorefter Beholdningen af Aktier ved Aarets Udgang udgjorde f 29,000.

28 D. No. I. 27 C. Statslaanet af 1872 afsluttedes i Henhold til Storthingsbeslutning af 3die Mai 1872 under paafolgende 28de Mai med den Norske Creditbank, Christiania Bank- og Kreditkasse samt den danske Landmandsbank i Kjøbenhavn, er 41 pct. rentebærende og udgjor 1,500,000 Spd. Heraf er: iste Indbetalingstermin den 15de Juli 1872 til Belob 300,000 Spd. efter Kurs 981 pct. med Fradrag af pct. Provision, altsaa effektive 97i pct., dækket ved indbetalte 292,500 Spd, Indbetalingsterminen 15de November af Belob 1,200,000 Spd. paa samme Vilkaar med indbetalte... 1,0,000 - Tilsammen i Oversigten anførte 1,462,000 Spd. 12. I Budgettet er Statsindtægterne î det Hele anslaaede for Iste Halvaar 1872 efter 5,043,000 Spd. aarlig og i 2det Halvaar efter 5,0,000 Spd. aarlig, altsaa for Aaret 1872 til 5,076,500 Spd. I Regnskabsaaret have de ifølge Oversigten udgjort 5,560,200 Spd, hvilket er 483,700 Spd. mere end anslaaet, 2,000 Spd. mere end i Aaret 1871 og 328,600 Spd. mere end Gjennemsnitsbelobet for de 3 næstforegaaende Aar. Ai Udgiftsposterne skal Departementet nærmere omhandle følgende 13. Lønninger og Lønstillæg til Statsraadets Medlemmer og til Embedsmænd og Betjente ved den Norske Regjering og Statsraadsafdelingen i Stockholm have i Regnskabsaaret udgjort 133,900 Spd. hvoraf vedkommer : Statsraadet ,800 Spi. Kirke-Departementet 10,800.. Justits-Departementet 8,600 Indre-Departementet... 13,900 - Finants-Departementet, 14,600 Armee-Departementet. 5,500 - Marine- og Post-Departementet 12,500 - Revisions-Departementet 20,500. Statssekretariatet, Expeditionssekretariatet i Stockholm, Sportelkassereren og Regjeringsadvokaten 7, De til Kontorudgifter ved Regjeringen i Christiania anviste.. Belo]) 50,900 Spd. fordele sig saaledes : Kirke-Departementet... 4,100 Sp d Justits-Departementet (Husleie 1,150 Spd ) 4,700 _ Indre-Departementet (Husleie 1,850 Spd.). 9,500.. Finants-Departementet 6,900. Armee-Departementet 2,200. Marine- og Post-Departementet 6,500. Revisions-Departementet (Husleie 500 Spd.) 8,000 Statssekretariatet 2,600. Skrivematerialier, Brænde m. m. for ovennævnte Embedsværk tilsammen 6, Universitetets Udgifter udgjorde: Lønninger.. 52,900 Spd. Stipendier.. '2,300 - Videnskabelige Reiser i Norge Videnskabelige Samlinger.,200. Den botaniske Have 1,300 Den Universitetet tilhørende Gaard Toien t 500 Blandede og tilfældige Udgifter.. 1, Heraf er dækket ved Universitetets Indtægter ved Tilskud al Oplysningsvæsenets Fond. Tilsammen 80,800 Spd. 12,300 Spd. 46,000-58,300 - Igjen som Statskassens Tilskud de i Oversigten anførte Spd. Universitetets Kapitalformue udgjorde ved Udgangen af 1872: 84,100 Spd. og dets Legatformue 99,200 Spd. samt en aarlig Indtægt af 800 Spd. 4*

29 28 D. No I. 16. Statskassens Tilskud til de offentlige Were Almenskoler, 40,900 Spd., fordeler sig saaledes paa Skolerne: Christiansand 1,720 Spd. Drammen. 5,150 - Frederikshald 4,070 Skien 3,580 - Stavanger 5,450 Lillehammer 4,150 Tromso. 2,990 Molde.. 3,320 Christiansund 1,260 Aalesund. 1,490 Kongsberg.... 3,290 Laurvig. 1,930 Arendal 2,500 40,900 Spd.. Udgifterne ved Undersøgelse af Lovovertrædelser, Fængselsstrafs Fuldbyrdelse samt ved Udførelsen af beneficerede Sager og andre tilfældige Udgifter ved Justits- og Politivæsenet ialt 135,000 Spd. bestod hovedsagelig af følgende Poster: Udgifter ifølge Delinqvent-Regnskaberne. 120,300 Spd. Douceurer til Lensmænd istedetfor Skydsgodtgjørelse paa kortere Reiser ifølge Sportelovens 122 5,600 Godtgjøreise til Sættedommere m. v. 1,000 Udgifter ved Kronarbeideres P aagribelse og Transport ni. v 500 Udgifter i Anledning af Politiopsyn ved Fiskeværene, ved Markeder m. fl. Steder 1,400 Forskjellige Sky dsudgifter Løn til en Politilæge i Christiania 5,7200 Forskjellige Udgifter Som Erstatning til Skifteforvaltere for Tab af Skifterekognitioner efter Lov af 30te Juli 1851 er af Statskassen indtil Udgangen af Aaret 1872 i det Hele udbetalt 84,300 Spd. 19. Som Bidrag til Kommuner m. in, i Anledning af Distriktsfængslers Opførelse var ved Regnskabsaarets Udgang af Statskassen i det Hele udbetalt Spd 20. Af det til Indkjob af Skov for Statens Regning Bevilgede havdes ved Regnskabsaarets Udgang uoptaget et Belob at 6,100 Spd. Fra er i dette Øiemed anvist ialt 44,850 Spd., medens 10,750 Spd. i samme Tid er til Indtægt for Kontoen, altsaa af de budgetterede Midler ialt medgaaet 34,100 Spd. 21. Udgifterne ved Forstforvaltningen fordele sig saaledes : Til Forstforvaltningen i Tromso og Finmarkens Amter 6,800 Spd. Til Løn og Reiseudgifter for 4 Forstmestere udenfor Finmarken og Vestlandet.. 3,600 - Til Løn og Reiseudgifter for Forstassistenter samt til andre Udgifter ved Drift af offentlige Skove udenfor Finmarken og Vestlandet... 5,500 - Til Forstforvaitningen paa Vestlandet.. 2, Udgifterne ved Udskiftningsvæsenet fordele sig saaledes : Til Lonning m. v. af 16 p aa fast Lon ansatte Udskiftningsformænd 10,300 Spd. Til Skyds- og Dagssalar for 20 amtsbeskikkede Formænd 6,900 - Til 36 Opmaalingsassistenter hos Udskiftningsformændene 2,400 - Til Storskifter og andre tilfældige Udgifter.. 2,900 - Til Udflytningsbidrag Til Fremme af Udskiftningsforretninger, der allerede ere blevne overdragne Formænd, som ei have fast Ansættelse efter Lov af 4de Juni (for iste Halvaar 1872) Af det til Opsyn med Vaarsildfisket, Torskefiskerierne og andre Saltvandsfiskerier medgaaede Beløb 13,800 Spd., vedkommer: Vaarsildfisket 4,700 Spd. Torskefiskerierne i Nordlands og Tromso Amter. 5,900 - Andre Saltvandsfiskerier 3,200 -

30 D. No De til Foranstaltninger vedrørende den spedalske Sygdom medgaaede Udgifter, 45,500 Spd., fordele sig saaledes : Kurudgifter og Forpleining af Spedalske paa Lungegaardshospitalet ved Bergen 6,500 Spd. Forpleining af Spedalske i Pleiestiftelsen No ,300 Forpleining af Sp edalske ved Reknæs Pleiestiftelse ved Molde 7,700 Forpleining af Spedalske samt andre Udgifter ved Reitgjerdets Pleiestiftelse 16,600 Spedalskes Behandling paa Rigshospitalet samt Reiser til og fra samme Udgifterne ved Kanal- og Elvedragsvæsenet have bestaaet i: Gage for Kanaldirektørens Assistenter og Kontorbetjente 2,640 Oprensning af Skjoldstrømmen i Ryfylke 610 Flødningsarbeider i det Topdalske Vasdrag 400 Efterarbeide i Strømmen mellem Vraa- og Nisservand 150 Efterarbeider i Hereidelven i Aardal 210 Oprensning af Strømmen mellem Helvigfjorden og Framvarden 200 Gjenopførelse af det udgaaede Kar ved Alørkfosdam 1,450 Tilsyn med Dam og Lændse ved Eidsvolds Sundfos 290 Opsyn med Mørkfosdammen 390 Udgifter ved Kulleseidkanalen 240 Van dstandsobsern ationer Andel af Lønning for Ingeniørkommissionens Sekretær 90 Reiseudgifter i Anledning af de i Kanalvæsenets Anliggender foretagne Reiser og Undersøgelser samt Lønninger til de derunder benyttede Arbeidsfolk... 1,500 Anskaffelse af Bøger og Instrumenter ni. V Leie at Lokale, Lønning til Bud, Bræn le, Lys ni. V 230 Forskjellige Udgifter. 20 8,630 Spd. Af Udgifterne er dækket ved Kommunebidrag, Salg af Redskaber in. m 2,030 At det resterende Udgiftsbeløb 6,600 Spd. udgjor i runde Tal overensstemmende med Oversigten : Udgifter vedkommende Oprensning af Elvedrag 1,350 Spd. Do. lobende Udgifter 5, Som Erstatning til Politimestere, BYrogder og Fogder for tabte Pasindtægter efter Lov af 21de Marts 1860 var indtil Udgangen af 1872 i det Hele udbetalt af Statskassen et Beløb af 12,300 Spd. 27. Som anført i Oversigten (se Noten til vedkommende Poster) udgjorde de opførte Udgiftsbeløb ved Toldvæsenet, nemlig Lønninger og Procenter for Embedsmænd og Betjente, tilfældige Udgifter og nye Bygninger for Aaret 1870: Toldadministrations -Udgifterne for Aaret 1869, for Aaret 1871 : Toldadministrations-Udgifterne for begge Aar 1870 og 1871, medens de for 1872 anførte Udgifter udelukkende vedkomme samme Aar (cfr. Departementets underdanigste Indberetning angaaende Statsregnskabet for 1871 No. 22). Naar Beløbene henfores til vedkommende Aar, uden Hensyn til de i Statsregnskaberne tidligere befulgte Posteringer, stiller Udgifterne sammenlignede med Toldintraderne sig saaledes : ,269,800 Spd. 3,027,400 Spd. 3,053,800 Spcl. 3,046,700 Spd. 3,304,100 Spd. Af Udgifterne udgjøre de Toldvæsenets Personale for hvert af hosføiede Aar udbetalte Lønninger og Procenter.. 316, , , , ,500 eller folgende An del af Intratraderne... 9,69 pjt. 10,07 pct. 9,85 pct. 9,79 pct. 9,o6 pct. Med Tillæg af tilfældige Udgifter udgjør Toldvæsenets Udgifter Administrations-Udgifterne ved Toldstederne have saaledes i det Hele udgjort paa det Nærmeste 375,700 Spd. 365,300 Spd. 360,400 Spd. 356,900 Spd. 355,400 Spd.,49 pct. 12,07 pet.,8o pet., pct 10,75 pct.

No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1873. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1875.

No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1873. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1875. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1873. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1875. D. No. I. 3 Indtægte rile ere af Storthing et for Aaret 1873 anslaaede til

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER. D. lao. 1. I AARET 1861, DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER. D. lao. 1. I AARET 1861, DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE D. lao. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET 1861, SAMMENHOLDTE MED DE 3 NÆSTFOREGAAENDE GARS INDTÆGTER OG UDGIFTER SAMT MED STORTHINGETS OVERSLAG SAMT DEN KONGELIGE NORSKE

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER. D. No 1. I AARET 1866,

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER. D. No 1. I AARET 1866, D. No 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET 1866, SAMMENHOLDTE MED DE 3 NÆSTFOREGAAENDE AARS INDTÆGTER OG UDGIFTER, MED STORTHINGETS OVERSLAG SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

No. 1. OVE Sig! OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO 1876.

No. 1. OVE Sig! OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO 1876. No. 1. OVE Sig! OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1874. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO 1876. D. No. I. 3 A. Efter Statsbudgettet. 1. Toldintrader. 2. Brændevinsafgift 3.

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, 4 Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. 1. Skolestatistik 1879, 1880. ( Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO.

AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO. AN HANG BERETNING DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO. 1900. Pris : h r. 0.50. Anhang til Beretning om de norske Jernbaners

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

DEN NORSKE STATKASSES FINÅNTSER

DEN NORSKE STATKASSES FINÅNTSER NORGES OFFICIELLE STATISTIK.. Tredie Række No. 134. STATISTIK OVER DEN NORSKE STATKASSES FINÅNTSER I BUDGETAAREITE 1 JULI 1885 TIL 30 JUNI 1890. (Finances de l'état pour les exercices 1 Juillet 1885-30

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning Ansøgning Om eftergivelse Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige Sådan gør du: udfyld ansøgningsskemaet vedlæg dokumentation for indtægter (de seneste 3 måneder) og udgifter (sidste

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI 1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI. 1852. Del statistiske Bureaa lader oftere paa Ministeriernes Opfordring til Omdeling blandt Rigsdagens

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Note 8. Den offentlige saldo

Note 8. Den offentlige saldo Samfundsbeskrivelse B Forår 1 Hold 3 Note 8. Den offentlige saldo 8.1 Motivation Offentlige saldo: Balancen som resulterer fra de offentlige udgifter og indtægter Offentlig saldo = offentlige indtægter

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

LOV 1814-05-17 nr 00: Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814,

LOV 1814-05-17 nr 00: Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814, 1 of 24 2013/10/17 12:32 LOV 1814-05-17 nr 00: Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814, DATO: LOV-1814-05-17 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet)

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 Marts 1835. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 Marts 1835. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement. I April Qvartal 1835 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco

Læs mere

afsagt den af Vestre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Vogter, Deleuran og Vivi Kahr Rasmussen (kst.)) i ankesag

afsagt den af Vestre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Vogter, Deleuran og Vivi Kahr Rasmussen (kst.)) i ankesag Trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 1997 side 28 VLD D O M afsagt den af Vestre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Vogter, Deleuran og Vivi Kahr Rasmussen (kst.)) i ankesag mod Den indankede dom er afsagt

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER. D. No. 1. I ADRET 1864, FINANTSDEPARTEMENTETS UNDERD.A.NIGSTE INDSTILLING AF 15 JANUAR 1866.

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER. D. No. 1. I ADRET 1864, FINANTSDEPARTEMENTETS UNDERD.A.NIGSTE INDSTILLING AF 15 JANUAR 1866. D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET 1864, SAMMENHOLDTE MED DE 3 NÆSTFOREGAAENDE AARS INDTÆGTER OG UDGIFTER SAMT MED STORTHINGETS OVERSLAG SAMT FINANTSDEPARTEMENTETS

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement. . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Indtægt. A. Told- og Consumtions-Indtrader. 650,000 Species. 868,280 Sp. 86,828 Sp. 1,301,400 Rd.D.C. 887,310 Spec.

Indtægt. A. Told- og Consumtions-Indtrader. 650,000 Species. 868,280 Sp. 86,828 Sp. 1,301,400 Rd.D.C. 887,310 Spec. Hans Kongelige Majestæts naadige Propostiton til Norges Riges Storthing, angaaende af Statens aarlige Indtægter og Udgifter for Aarene 1816, 1817 og 1818. Endskjøndt Hans Kongelige Majestæt fuldkommen

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7 Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7 Resultatopgørelse for De 4 menigheder samlet Regnskab 2007 Budget 2008 Regnskab 2008 Budget 2009 INDTÆGTER 11050 Kirkeskat i alt (100%) 758.821,37

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til Anhang til Beretning om de norske Jernhaners Drift Terminen 1886 87. ndhold. Kontrakter vedkommende Statsbanernes Drift og deres gjensidige Forhold: Regler for Fordeling af Trafikdistrikternes Udgifter

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, 1246 Universitetet 1903 1904. Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistandsættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling og Hvidtning m. m.) 2720

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

Læs mere

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2010 1. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Boeslum Bakker Vandværk I/S. Vi anser den valgte regnskabspraksis for

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Design Cykler Esbjerg ApS

Design Cykler Esbjerg ApS CVR-nr. 24 23 96 24 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/12 2014 Kristian Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Mølleå Division. Divisions Rådsmøde. 09. april 2013. Kl. 18.00

Mølleå Division. Divisions Rådsmøde. 09. april 2013. Kl. 18.00 Mølleå Division Divisions Rådsmøde 09. april 2013 Kl. 18.00 Kære deltager i divisionsrådsmødet Program for aftenen Havarthigården Havarthivej 6 2840 Holte DAGSORDEN Valg. Forslag vedrørende dagsordenens

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Regnskabsinstruks. Denne instruks beskriver, hvorledes de enkelte poster og noter i en feriefonds årsrapport skal opgøres og specificeres.

Regnskabsinstruks. Denne instruks beskriver, hvorledes de enkelte poster og noter i en feriefonds årsrapport skal opgøres og specificeres. Bilag 3 Regnskabsinstruks Indledning I kapitel 6 i bekendtgørelse om feriefonde mv. er der fastsat regler om aflæggelse af årsrapport og driftsbudget for en feriefond. Årsrapporten samt noterne til denne

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere