Udviklingsaftale 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsaftale 2016"

Transkript

1 1 of 14 Udviklingsaftale 2016 Område: sygeplejen Syddjurs kommune Ingelise Juhl Aftaleholder Grethe V. Nielsen Syddjurs Kommune vi gør det sammen 1

2 2 of 14 Faktaboks om aftaleenheden Ledelse Områdeleder Sygeplejen: Grethe Vestergaard Nielsen Daglig driftsleder for hjemme sygeplejen Anne-Mette Tandskov Thomsen Adresse Hjemmesygeplejen Dalgaards vej 2A, Thorsager, 8410 Rønde Lovgrundlag Sundhedsloven Serviceloven 83a Kerneopgaver / Nøgletal/ kritiske faktorer Kerneopgaver: Kerneopgaven er sammen med borgeren at skabe lige muligheder for et godt og aktivt liv et liv, hvor velfærd og sundhed fremmes og sygdom forebygges eller behandles med tværfaglighed og høj kvalitet. Ledergruppen ultimo Kritiske faktorer: Det nære Sundhedsvæsen har en forventning om mere sundhed i det nære på borgerens præmisser, med en vision om at udvikle sundhedsløsninger tæt på borgerne. Hjemmesygeplejen er en aktiv medspiller i forhold til at sundhedsaftalen implementeres, samt at de politiske forventninger om en værdig ældreservice efterleves. Kritiske faktorer som har en væsentlig indflydelse på opgaveløsningen Demografi: Statistisk er der beregninger på at der bliver flere ældre Kompleksitet og udvikling: Antallet af de sygeplejefaglige indsatser som efterspørges i hjemmesygeplejen er stigende. Vi oplever en øget omlægning af de sundhedsfaglige opgaver i den nære samarbejdsrelation med hospitalerne, afspejles i en tidligere og mere kompleks behandling af borgerne i eget hjem. En opgave, som er mere tidskrævende, hvilket ikke er afspejles i den nuværende normering i hjemmesygeplejen. Der forventes således både at vi løser flere og mere specialiserede sygeplejefaglige opgaver samt at vi fortsat har fokus på - At undgå unødvendige indlæggelser - At vi kontinuerlig arbejder på at finde de lette løsninger på borgernes præmisser. Herunder at der er let adgang til sygeplejen i Syddjurs kommune. (Èn indgang) - at kommunerne har de nødvendige kompetencer til at løse den komplekse opgave der følger med at borgerne udskrives tidligt til behandling i eget hjem (Sygepleje) - At vi arbejder tværfagligt og rehabiliterende, hvilket er en tidsfaktor i forhold til koordinering, da sygeplejen forventes at deltage i alle tværfaglige planlægningsmøder. Samt at de deltager i hjælpernes teammøder. 2

3 3 of 14 - Hjemmesygeplejen har en undervisende opgave i forhold til at også hjælperne følger med den faglige udvikling, da kompleksiteten naturligvis også afspejles i hjælpernes opgaveløsning. - At der skal være en tæt sammenhæng mellem kommune, hospitaler og praktiserende læge. Nøgletal: Der gives sygeplejefaglige ydelser til ca. 985 borgere Mål for 2016: En sted at stå : Hjemmesygeplejen er ny organiseret i Thorsager, vi skal i 2016 arbejde på, at bedre de fysiske rammer, således fagligheden får mulighed for at komme i fokus. At vi har de nødvendige, til at følge med i den sundhedsfaglig udvikling der pågår ude i kommunerne i disse år. Et mål at nå: At de sygepleje faglige ydelser, afspejler vores kerneopgave. At vi ved at have en udviklingsplan sikre retning i sygeplejen. Vi har i 2016 sat fokus på tre indsatsområder 1. Fælles faglighed 2. Samarbejde og Trivsel 3. Driftsledelse - styring og fordeling af ressourcer på tværs i sygeplejegruppen. - Fokus på sygefravær Andet En vej at gå: At vi i hjemmesygeplejen bliver synlige og naturlige samarbejdspartnere. For at Vi ønsker at udarbejde en Synlig vision og strategi for hjemmesygeplejen At vi får arbejdet målrettet med velfærdsteknologien, og finder de gode løsninger set i et borger perspektiv. Faglig Udvikling: Udviklingssygeplejerske Julie Duval Pedersen, som arbejder med udvikling samt har medansvar for implementering af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Projektmedarbejder Anne Cecilie Greve, som er medansvarlig for at implementerer projekt tidlig opsporing. Klinisk vejleder: For at styrke indsatsen omkring uddannelse af sygeplejestuderende er hjemmesygeplejens kliniske vejleder ansat på fuld tid, således hun har den fornødne tid til vejledning, evaluering etc. Ligeledes ligger der i denne funktion at introducere og nyansatte hjemmesygeplejersker samt at uddanne og vejlede hjemmehjælpergruppen inden for sygeplejelige opgaver som er overdraget til hjælperne. Inkontinens sygeplejerske: For at styrke indsatsen og kvaliteten for den enkelte borger, har sygeplejen ansat en inkontinens sygeplejerske som har dette område som eneste speciale. Dette for at mindske sagsgangen for borgeren samt højne kvaliteten i forhold til inkontinens indsatsen i syd Djurs kommune. 3

4 4 of 14 Aftale Aftalens periode: 01. januar december 2016 Aftalens grundlag: - Værdigrundlag - Ledelses og Medarbejdergrundlag (LMG) - Koncept for aftalestyring Aftalen danner grundlag for udvikling af de kommende års aftaler og virksomhedsplaner, ligesom aftalegrundlaget vil kunne justeres. Centrale politikker, der indgår som grundlag: MED-aftalen, personalepolitik m.v. Det økonomiske grundlag: Vedtaget Budget 2016 Budget, kr Budget forudsætninger Det er 1. prioritet at de årlige budgetter overholdes, og at der gennemføres ledelsestilsyn på de enkelte aftaler. Det er aftaleholders ansvar, at der sammen med afrapportering af aftalen foretages en selvangivelse ift. ledelsestilsynet. Øvrige vilkår Bl.a.: - Overenskomster og aftaler for de enkelte faggrupper - Personaleforhold (løn- og normeringsaftaler) Lønsummen skal dække de samlede lønudgifter i Indkøbsaftaler: Syddjurs Kommunes indkøbspolitik følges. - Ejendomsvedligeholdelse i samarbejde med Team Ejendomme. - Centrale puljer - MED-aftalen, personalepolitik, økonomisk politik, indkøbspolitik, udbudspolitik, politik omkring IT-sikkerhed m.v. 4

5 5 of 14 Tværgående mål Herunder vil jeg medtage tværgående mål som er en naturlig del af Ingelise Juhls områdemål i sin udviklingsaftale, da de naturligvis skal afspejles ned i Mit ledelsesområde. Der vil derudover også være tværgående mål som hjemmesygeplejen skal arbejde med på tværs af relationelle Ledelsesområder. Tema Mål/effekt Veje til målet Afrapportering Sektorplan Rehabilitering i hjemmesygeplejen / på ældreområdet Kvalitet - DDKM Akutberedskab Vagtcentral Velfærdsteknologi og IT i sygeplejen Inden for sygeplejen kommer der også i 2016 fokus på KOL At hjemmesygeplejen fysiske rammer medtænkes i vision for den kommende sektorplan for ældreområdet. Se institutionsmål Se institutionsmål Se institutionsmål Se institutionsmål Se bl.a. institutionsmål tidlig opsporing og TOBS. Se i øvrigt nederst VELTEC/IT beskrevet for 2015 og igen gennemgående for 2016 Drøftelse på lokalt MED-udvalg med skriftligt oplæg til Område MED. Arbejdsmiljødrøftelse for sygeplejen omkring de fysiske forhold bør indgå i en overordnet beslutningsproces omkring sygeplejens fysiske placering. Appinux udbredes elektronisk til alle områder i årigt mål Appinux muligheder afsøges i forhold til virtuel kontakt til borgerene. Andre velfærds teknologisk muligheder afsøges. 5

6 6 of 14 Institutionsmål Tema Mål/effekt Veje til målet Afrapportering Faglig udvikling - TOBB - Tidlig opsporing - kollegial sparring - efter og videreuddannelse TOBS og tidlig opsporing er faglige redskaber som har en forebyggende hensigt i forhold til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Gennem sundhedsstrategisk ledelse har der bl.a. i Randersklyngen været arbejdet med en ny visitationsmodel for den skut syge borger. (Lab. 8) Effekten af en sådan ny model skal evaluers efter en pilotafprøvning i de fire kommuner i Randersklyngen. At den generelle kompetenceudvikling af sygeplejerskerne gennemføres. Fortsat fokus på, at alle akut syge borgere TOBS es af en hjemmesygeplejerske eller akut sygeplejerske. At den ny visitationsmodel besluttes afprøvet som pilotprojekt i tæt samarbejde med de almen praktiserende læger. Tidlig opsporing. Hvor hjælperen triagere borgeren og retter henvendelse til hjemmesygeplejen eller akutsygeplejen ved ændringer i borgeren tilstand skal i alle områder inden årets udgang understøttes af den elektroniske løsning der er mulig gennem brugen af Appinux. Vagtcentralen kan bliver en aktiv medspiller i modtagelse og reaktion på de henvendelser der kommer omkring tidlig opsporing. Kollegial sparring og læring: Der er besluttet at alle teammøder skal indeholde fast dagsordens punker - DDKM - UTH (utilsigtede hændelser) - Tidlig opsporing 6

7 7 of 14 - Forløb som er i rehabilitering - andre borgerspecifikke temaer som kan give læring. Hermed højnes kvaliteten gennem hverdagslæring. Generel kompetenceudvikling: Der mangler fortsat sygeplejersker som skal kompetenceudvikles. Da nye er kommet til. (skal minimum have 2 års erfaring inden nyt kursus) Der er en plan for at vi sender fire op kursus/år. Andre kurser og temadage. Appinux undervisning - februar (Hornslet og Ringparken) - Inden udgangen af 2016 også Ebeltoft og Knebel Nøglefunktionsområder samt andre temadage besluttes ad hoc. Speciale funktioner - Palliation Ifølge sundaftalen er palliation et indsatsområde At de palliative nøglepersoner gennem aktiv vidensdeling og vejledning til deres kollegaer skaber de bedste muligheder for at tilgodese den palliativ syge borer og dennes pårørendes ønsker om en værdig behandling og pleje. Palliativ sygeplejerske som har gennemført diplommodul i palliation, får en aktiv og målrette rolle i den palliative indsats. - Har netop været med i Lab 9 om palliation i Randersklyngen. Afprøver pilot projekt med test på 5 palliative borgere i den 7

8 8 of 14 terminale fase. - Efter evaluering af dette projekt, får hun en aktiv rolle i vejledning og supervision af hjemmesygeplejen til den palliativ e borger. - Afsætte flere ressourcer(personaletimer) til den palliative indsats. - Inkontinens Inkontinens området oplever en øget tilgang af henvendelser om bevillinger etc. Omorganisering af funktionen, så vi styrker indsatsen Inkontinens organiseringen ændres med virkning fra 15. februar Fra at have, fire inkontinens sygeplejersker med 6 timer i fire områder i kommunen. Har vi nu en fuldtidsansat inkontinens sygeplejerske. Hun får alle opgave vedr. udredning, bevilling undervisning af borger og personale. Inkontinenssygeplejersken vil få et tæt samarbejde med visitationen samt teamlederne på Fritvalgområdet. 8

9 9 of 14 Driftsledelse - Ressourceforbrug på Tværs Optimal planlægning og fordeling af personale ressourcer i områderne efter behov Minimere vikarforbrug Vi ønsker at indføre tavlestyring som et ledelsesværktøj Helst som en digital løsning, men indtil det kan blive en realitet. Bliver det manualet på to store whiteboard tavler. Hvordan skal det komme tiludtryk? - korte tavlemøder ad hoc min ad gangen. - overblik over opgaver og proces - Informationstavle - dokumentation og visitation af sygeplejefaglige ydelser Efter fokus på budgetanalyse etc. har det vist sig at der ikke kan trækkes valide tal for hjemmesygeplejen. For at kunne se valide tal for sygeplejens tidsanvendelse samt at forberede sygeplejen på fællessprog III er det nødvendigt at sætte fokus på Hvordan sygeplejefaglige ydelser visiteres Hvordan der dokumenteres i sygeplejen Estimeret forbrug for en oprydning i de visiterede ydelser: 1300 borger á min pr. borger Ca. 325 timer. Alle de borgere der er tilknyttet sygeplejen skal visiteres eller re visiteres. Det drejer sig om ca i alt. Før denne om visitering SKAL der ryddes op i indsatskataloget. Der skal udarbejdes en plan for undervisning af de som skal visitere sygeplejeydelser fremadrettet. Aveleo superbruger i sygeplejen er i gang med dette. Det er kort drøftet med de øvrige områdeledere der har et ansvar omkring sygepleje. Der er i denne gruppe enighed om vigtigheden af at få igangsat denne oprydning i hjemmesygeplejen, som er den største gruppe som ikke gør det korrekt. 9

10 10 of 14 Trivsel og samarbejde - sygefravær Efter ny organisering af hjemmesygeplejen med nye fysiske rammer er flere samlet og skal arbejde i samme rum. Dette har skabt et behov for at vi sætter mere fokus på Trivsel og samarbejde herunder også, at arbejde med en målrettet og aktiv indsats af sygefravær. Der skal fortsat være ledelses opmærksomhed på, at sygefravær og godt arbejdsmiljø, kan have indflydelse på hinanden. Sygefravær skal nedbringes. Fravær 2015 Det samlede fravær er i gennemsnit 5,1%: Desværre kan vi her sidst i 2015 se en stigende tendens. Udviklingssygeplejerske Julie Duval er tovholder på den proces. Oprydningen skal iværksættes, så den går så hurtig som mulig og på så få hænder som mulig det kræver økonomi og ledelse. På fælles personalemøde er der besluttet 1. Gennemførsel af tre mini leder trivselsundersøgelser hvor disse drøftes på MED-møder og der udarbejdes handleplaner, som fremlægges og drøftes på personale møderne. 2. Fortsat fokus på sygefravær Den ny sygefraværsportal gøres til en aktiv medspiller i leder og medarbejder samarbejdet. 3. Vi holder inden juli måned en temaeftermiddag, hvor vi bruger tid på: -hvordan man er en god kollega? - hvordan leder og medarbejdere spiller hinanden gode. På samme temaeftermiddag, taler vi om vision, strategi og mål for hjemmesygeplejen, da retning også betydning for hvordan vi trives i vores 10

11 11 of 14 job Tema Mål/Effekt Veje til mål Afrapportering Nedenstående er mål/indsatser er to årige mål som er påbegyndt i 2015 Når sygeplejen er samlet under ét, Temadage, workshops Samle sygeplejen på under ét i Thorsager. vil der skabes en øget synlighed i forhold til fremmøde, hvilket gør at Arbejdstrivselsmålinger der kan skabes et bedre overblik Personalemøder over, det samlede ressourceforbrug Faglig sparring Næste step: 2016 Yderligere to trivselsmålinger i 2016 Opstart på arbejde med at beskrive vision, mål og strategig for hjemmesygeplejen. At de fysiske rammer for hjemmesygeplejen, kommer med i en vurdering i den kommende sektorplan for ældreområdet. Således de nødvendige pladsforhold til omklædning, dagligt administrativt arbejde, mødeaktiviteter etc. tilgodeses. Hverdagsrehabilitering: (Projekt gennem sundhedsstyrelsen) Målet at skabe et godt tværfaglige rehabiliteringsforløb for borgeren. (dette er et 2 årigt mål løbende frem til medio 2016) I 2016 SKAL Sygeplejen i denne samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk fortsat og i endnu højere grad prioriterer 11

12 12 of 14 - teammøder med hjælperne - planlægningsmøder med visitation og terapeuterne. - udredningstid hos borgerne - afslutte og evt. at sætte nye mål sammen med borger og andre fagpersoner. Effekt for dette projekt opgøres sidst i 2016 af evalueringsinstituttet SFI Denne evaluering skal gerne udmønte at alle hjemmesygeplejersker, kommer til at arbejde med og efter en samlet rehabiliterende model. En model der rækker på tværs af faglige områder. Kvalitet og risikostyring - Den Danske Kvalitetsmodel(DDKM) 2 årigt mål: Målet er at den systematik DDKM giver mulighed for, kan bidrage til at skabe overblik over sygeplejens procedurer etc. At DDKM bidrager til at skabe sikkerhed for borgeren. I 2016: At hjemmesygeplejen følger den fastsatte implementeringsstrategi MED-udvalget er nu an fast del af sygeplejens lokale kvalitetsudvalg Det betyder, MED-medlemmerne er ambassadører for de øvrige kollegaer i forhold til det målrettede kvalitetsarbejde. DDKM er en fast del af alle teammøder og fælles personalemøder. Én sygeplejerske og jeg som områdeleder uddannes til at gå intern suvey. Efter Intern suvey- skal der udarbejdes handleplan for at nå frem til endelig 12

13 13 of 14 Vagtcentral For at imødekomme de forventninger der stilles i det nære sundhedsvæsen, må vi bl.a. sætte fokus på tilgængelighed for vores borgere og samarbejdspartner Etablering af èn indgang til sygeplejen i Syddjurs kommune vil som beskrevet i udviklingsaftalen for 2015 give effekt på flere områder. For det første at styrke og skabe et endnu tættere bånd mellem hjemmesygeplejen og teamet af akutsygeplejersker som er organiseret under Re-hab. akkreditering i september. 2016: At den/de modeller som arbejdsgruppen, bestående af hjemmesygepleje samt akutsygeplejersker, har peget på drøftes i styregruppen. At der besluttes en anvendelig model. At denne model drøftes igennem i arbejdsgruppen og der kan besluttes en implementeringsplan. At funktionen kommer i fuld drift og vi kan se en positiv effekt ultimo For det andet at styrke og lette adgangen for borgere, interne som eksterne samarbejdspartnere. Relationel koordinering og tværfagligt samarbejde For at sikre et godt tværfagligt samarbejde, er målet at sætte fokus på relationel koordinering, ved at Tværfaglighed og koordinering bør være en SKAL opgave. Gennemgående for 2015 og stadig aktuel Forventning i forhold til det næresundhedsvæsen er bl.a. at det tværfaglige samarbejde prioriteres så ledes de sundhedsydelser der gives til borgene opleves som sammenhængende og med høj faglig kvalitet, og - vi på tværs i Sundhed og Omsorg, kender hinandens faglige kerneydelser, kompetencer og arbejdsvilkår, og at vi sammen finder et teamwork der sætter opgaven/borgeren i centrum. Ved at anvende tænkningen inden for Interprofessionel læring og samarbejde (IPLS) får vi mulighed for at arbejde sammen i et teamwork, hvor det handler om, at professionelle på tværs af fag arbejder sammen, og bygger fælles mål hvor det er borgeren og dennes ressourcer og viden der er i centrum. 13

14 14 of 14 samtidig optimal ressourceudnyttelse.. Veltek (IT) Velfærdsteknologi, er i udvikling, må anses som en forudsætning for at borgerne ofte kan behandles eget hjem og derved undgå Unødvendige indlæggelser etc Redskaber vi skal arbejde med på tværs er bl.a. beskrevet under - Tidlig opsporing - Hverdagsrehabilitering Mål for velfærdsteknologi er årlige gennemgående mål 2015 Inden for sygeplejen skal vi anvende behov for at kunne Kommunikerer og koordinere data på tværs af diverse sundhedsportaler især i forhold til Vi skal kunne bygge bro imellem hinandens fagligheder og organiseringer, for at træffe de bedste faglige, kvalitetsmæssige og økonomisk forsvarlige beslutninger. Ny sundhedsplatform Opstart i forhold til tidlig opsporing Mål for sygeplejen, vil være, at vi når vi samles i Thorsager og får etableret en vagtcentrals sygeplejerske kan udnytte denne platform optimalt, ved at kunne se på skærme hvilke borgere der af hjælperne er triageret til at have behov for ekstra besøg af sygeplejerskerne Elektroniske Hjælpemidler for optimal Work flow - Apinux sundhedsportal - i Tidlig opsporing - Tænke løsningen ind sammen med En vagtcentralsfunktion. 14

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Sygeplejerske på døgnrehabilitering Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes

Læs mere

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune

Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune Projektgruppen: Distriktsleder Christina Bjerking Områdeleder Birthe T. Larsen Udviklingssygeplejerske Gunnel Pedersen Koordinerende akutsygeplejerske

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering...

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering... Side 1 af 6 Indhold Indledning... 3 Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3 Implementering og evaluering... 4 1. Kvalitetssikring... 4 2. Styring af ressourcer...

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...2 Det økonomiske

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg.

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg. 1 - Funktionsbeskrivelse Center Pleje og Omsorg for Ældrecenterleder Funktionsbeskrivelse Funktion Nærmeste overordnede Linjefunktion Ansvarsområde Ældrecenterleder Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 1. januar 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 14 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3 Det økonomiske

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 velfaerdogsundhed@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr:00.30.10-S00-1-15 Dato: 12. maj 2015 Indkomne høringssvar

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18 14. september 2014 Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Att.: Kvalitet og Udvikling Område Sjælland Område Sjælland Ringstedgade 71 4700 Næstved Tel +45 +45 2646 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Diakonissestiftelsens kvalitetsmodel at gøre det rigtige på den rigtige måde

Diakonissestiftelsens kvalitetsmodel at gøre det rigtige på den rigtige måde Diakonissestiftelsens kvalitetsmodel at gøre det rigtige på den rigtige måde Hvorfor Kvalitetsmodellen På Diakonissestiftelsen ønsker vi kvalitet i alle sammenhænge døgnet rundt. Derfor benytter vi arbejdsmetoder,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje 2007 Hvad er hjemmesygepleje? Funktionsområde. Hjemmesygeplejens funktionsområde er at fremme sundhed, forebygge sygdom, behandle, lindre og rehabilitere. Formålet.

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Åparken-Åstruplund Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål. At Åparken/Åstruplund Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 20 Udviklingsaftale 2015 Birgitte Dam Anthonsen Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3

Læs mere

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever:

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever: Redegørelse Fokusområderne for s værdighedspolitik er: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt en Værdig død. I vil vi sikre disse værdier, så

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2013.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2013. Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2013. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens vision, værdier, målsætninger og indsatsområder,

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Infektionsforebyggelse

Infektionsforebyggelse Infektionsforebyggelse - 2 årligt udviklingsprojekt fra 1. januar 2008 31.12. 2009 et samarbejde mellem, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs Kommuner og /Grenaa (RRA/RG) Arbejdsgruppen 8. januar 2008 1 Baggrund

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning

Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning Opgaveområde Pleje og træning Kode: SO15 Hjemmeplejen Forebyggelse af fald hos borgere i hjemmeplejen Mål At reducere antallet af fald hos borgere. At der

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Poula Steensgaard, leder af sundhedsplejen, Anne-Mette Tandskov Thomsen, Kirsten Purup-Nielsen

Poula Steensgaard, leder af sundhedsplejen, Anne-Mette Tandskov Thomsen, Kirsten Purup-Nielsen 1 of 13 Referat Kommunalt lægelige udvalg KLU Mandag den 29. februar 2016 Kl. 16:00 Rosengården, mødelokale Fristedet Tingvej 22, 8543 Hornslet Medlemmer Jeanette Jensbæk, praksiskonsulent Ingelise Juhl,

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Workshop 3. Hverdagsrehabilitering i praksis Det tværfaglige team og hjemmetrænere

Workshop 3. Hverdagsrehabilitering i praksis Det tværfaglige team og hjemmetrænere Workshop 3 Hverdagsrehabilitering i praksis Det tværfaglige team og hjemmetrænere Velkomst og præsentation Teamet består af: 14 hjemmetrænere 1 sygeplejerske 3 terapeuter 3 visitatorer 1 planlægger 1 leder

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS Sundhed og Omsorg + DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS 23-8- 2016 Ninna Thomsen Norddjurs Kommune Østergade 36 Side 8500 1 af Grenaa 6 Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Mål Målet er at borgerne

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Skovvængets Virksomhedsplan 2012

Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Driftsenhedens navn Skovvænget Adresse Ballerup Boulevard 2 Post nr. og by 2750 Ballerup Ejerforhold Region Hovedstadens Psykiatri Leder Forstander Bo Christoffersen Telefon

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker Palliative hjemmesygeplejersker Fordi det kan forbedre livskvaliteten hos uhelbredeligt syge kræftpatienter det vil

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen SOS Demens Samspil om Sygdom Demens Før man starter et projekt - Skal man sørge for, at der er ressourcer nok! Økonomi: Tid: Det har vi 1.000.000 kr. årligt + midler fra Socialministeriets pulje for Udvikling

Læs mere

Laboratorium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser

Laboratorium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Laboratorium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser December 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund og relevans... 2 3. Produkter... 2 4. Effekter og monitorering... 3 5. Anvendelighed og

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR DEN PALLIATIVE INDSATS Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.2 Styregruppe...3 2. Mål...3 3. Målgruppen for den palliative indsats...4 4. Definitioner

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2016

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2016 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Ann-Christina Dahlgaard Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen ved Marianne Jensen, Sygeplejefaglig direktør og Peter Mikkelsen, Ældrechef Sundhedskoordinationsudvalget Region Sjælland 1. november 2016 Hvordan startede det?

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet

Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-65 Foto: Lena Rønsholdt Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Definition af rehabliteringsbegrebet MarselisborgCentret. Rehabilitering

Læs mere