Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 94 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 94 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 94 Bilag 1 Offentligt NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Indførelse af registrer over reelle ejere) 1. Indledning Lovforslaget har til formål at gennemføre den del af aftalen om en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet, som vedrører indførelse af et register over reelle ejere i danske selskaber og tilsvarende juridiske personer. Aftalen blev indgået den 19. december 2014 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. De øvrige dele af skattelyaftalen er bl.a. gennemført ved lov nr. 739 af 1. juni 2015, som bl.a. omhandler afskaffelse af ihændehaveraktier, hjemmel til at virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder kan blive omfattet af Det Offentlige Ejerregister samt udvidet mulighed for uanmeldte kontrolbesøg efter hvidvaskloven. Lovforslaget gennemfører desuden dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (4. hvidvaskdirektiv), som bl.a. indeholder bestemmelser om reelle ejere. Som følge af skattelyaftalen og 4. hvidvaskdirektiv foreslås der ændringer i en række love på Erhvervs- og Vækstministeriets område, så der fremover kan foretages registrering af reelle ejere i selskaber og andre lignende juridiske personer. Dette medvirker til øget gennemsigtighed og gør det sværere at gemme sig bag selskabskonstruktioner af forskellig art. Lovforslaget har været sendt i offentlig høring den 20. oktober 2015 med høringsfrist den 17. november Forslaget er sendt til i alt 117 organisationer, foreninger, m.v., jf. afsnit 4. Der er modtaget høringssvar fra 27 af de hørte organisationer, foreninger, m.v., heraf er 2 høringssvar fra Danske Advokater og Byretspræsidenterne modtaget efter fristen. Der er herudover modtaget 2 høringssvar fra interessenter, som ikke var på hø-

2 2/20 ringslisten. Heraf har 20 haft konkrete bemærkninger til udkastet til lovforslag. Som en del af lovforslaget foreslås også ændringer i lov om fonde og visse foreninger, der navnlig vedrører ikke-erhvervsdrivende fonde, og som hører under Justitsministeriets område. Denne del af lovforslaget har Justitsministeriet sendt i en selvstændig offentlig høring fra den 29. oktober 2015 til den 26. november Et supplerende høringsnotat vedrørende denne del af lovforslaget vil blive udarbejdet af Justitsministeriet. På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der generelt er opbakning til lovforslaget. Nogle af høringsparterne finder dog, at forslaget på visse punkter er lidt for vidtgående og er fremkommet med konkrete bemærkninger. En række af de modtagne høringssvar indeholder bemærkninger af redaktionel og teknisk karakter. Disse kommentarer omhandler ikke substansen og beskrives derfor ikke nærmere i dette notat. Bemærkningerne er i videst mulig udstrækning imødekommet i lovforslaget. 2. Generelle bemærkninger Danmarks Rederiforening, Finans og Leasing, Foreningen af Freelance Bogholdere, Forsikring & Pension, FSR danske revisorer (FSR), FTF og Landbrug & Fødevarer bakker op om lovforslaget, og finder det af hensyn til større gennemsigtighed positivt, at der som led i indsatsen mod skattely og hvidvaskning af penge, herunder gennemførelsen af 4. hvidvaskdirektiv, skal foretages registrering af reelle ejere i selskaber m.v. Dansk Erhverv er overordnet set enig i det vigtige formål, der er at bekæmpe skatteunddragelse og hvidvask. Dansk Erhverv anfører, at lovforslaget bør tage hensyn til, at der er tale om et minimumsdirektiv og at det nøje bør overvejes, hvorvidt der skal ske overimplementering. DI er enige i, at der skal dæmmes op for skatteunddragelse, uden at det bliver sværere at etablere eller drive virksomhed i Danmark. Det påpeges, at det er vigtigt med en balanceret tilgang med øje for konsekvenserne for helt almindelige danske virksomheder. DI har derudover en række betænkeligheder i forhold til visse punkter, hvor de mener, at lovforslaget medfører overimplementering og retlig uklarhed, som gennemgås nedenfor. DI er glade for andre elementer i forslaget, f.eks. bestræbelserne på at undgå af dobbeltregistrering mest muligt, som vil reducere forslagets administrative byrder for virksomhederne. Erhvervsorganisationen Ejerlederne anerkender lovforslagets formål om at imødegå skattely og finansiering af terrorisme, men mener, at der pålægges erhvervslivet administrative byrder, uden at det tjener et formål for den enkelte erhvervsdrivende. Ejerlederne anfører desuden, at ejerskab til selskaber allerede i dag registreres, og at ejerandele over 5 pct. oplyses i selskabernes regnskaber og siden sommeren 2015 har skullet

3 3/20 indberettes til Erhvervsstyrelsen. Ejerlederne bemærker desuden, at et nyt centralt register, som alene anklagemyndigheden og SKAT har adgang til, har et relativt begrænset formål og derfor pålægger de erhvervsdrivende en uforholdsmæssig byrde. Finansrådet og Lokale Pengeinstitutter er tilfredse med oprettelsen af nationale registre for reelle ejere og håber, at Erhvervsstyrelsen vil arbejde hen imod et paneuropæisk samarbejde, så virksomhederne kan foretage søgninger pa tværs af EU i de nationale registre. Finansrådet foreslår, at der i lovbemærkningerne alene henvises til og anvendes bestemmelser/definitioner fra 4. hvidvaskdirektiv, da disse fremadrettet vil blive anvendt i hvidvaskloven, herunder også definitionen af reelle ejere. Investeringsfondsbranchen (IFB) bemærker, at når reglerne i selskabsloven finder tilsvarende anvendelse for investeringsfonde, er det nødvendigt, at reglerne tilpasses investeringsfondenes særlige struktur. På baggrund af høringen kan det konstateres, at der generelt er støtte til lovforslaget. Der er dog også nogle forhold, som har givet anledning til bemærkninger fra høringsparterne, herunder særligt vedrørende overimplementering, administrative byrder og de anvendte definitioner. De konkrete bemærkninger, der er indkommet i høringen, gennemgås nærmere nedenfor, jf. afsnit 3. Det skal helt overordnet bemærkes, at der med lovforslaget implementeres EU-regulering, hvorfor der er visse forhold, som nødvendigvis skal gennemføres. Det skal her gøres opmærksom på, at 4. hvidvaskdirektiv gennemfører anbefalinger fra det internationale samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Som led i en effektiv indsats på dette område kan det ikke undgås at stille krav til erhvervslivet og dermed pålægge erhvervslivet administrative byrder. Lovforslaget sigter dog på at begrænse de administrative byrder for virksomhederne mest muligt, bl.a. ved at undgå dobbeltregistrering i forhold til allerede registrerede oplysninger om legale ejere og ledelsesmedlemmer, samt ved at visse begreber i lovforslagets definitioner præciseres inden for direktivets rammer, så det bliver så enkelt for virksomhederne som muligt at efterleve kravene. I forhold til bemærkningen om, at der er tale om et centralt register, som alene anklagemyndigheden og SKAT har adgang til, skal det bemærkes, at der med forslaget er lagt op til, at registret over reelle ejere bliver offentligt tilgængeligt. I forhold til ønsket om et paneuropæisk samarbejde om registrering af reelle ejere kan det oplyses, at Danmark deltager aktivt i EU-samarbejdet også på dette område, og vil prioritere at fremme et tæt EU-samarbejde om gennemførelsen af direktivet. Der gøres endvidere opmærksom på, at 4. hvidvaskdirektiv stiller krav om, at Kommissionen senest 2 år efter direktivets implementeringsfrist skal udarbejde en rapport om mulighe-

4 4/20 den for at sammenkoble de enkelte registre over reelle ejere i den kommende sammenkobling af selskabsregistre, som indført med direktiv 2009/101/EF. 3. Bemærkninger til lovforslagets konkrete indhold Der er i høringen indkommet specifikke bemærkninger til visse af lovforslagets bestemmelser og tilhørende lovbemærkninger. I det følgende redegøres for og kommenteres på høringssvarene med udgangspunkt i følgende opdeling: 3.1. Definition på reelle ejere, herunder registrering af ledelse 3.2. Pligter og ansvar i forhold til registrering 3.3. Offentlig adgang og udlevering af oplysninger 3.4. Ikrafttræden 3.5. Øvrige forhold 3.1. Definition på reelle ejere, herunder registrering af ledelse Reelle ejere i selskaber - 1, nr. 3 Danske Advokater påpeger, at brugen af ordet reel ejer i relation til fonde og lignende arrangementer er uhensigtsmæssig. Finansrådet påpeger, at brugen af ordet ultimativt er en afvigelse fra direktivet, hvor der benyttes i sidste ende. Finansrådet foreslår, at ultimativt erstattes med i sidste ende for at undgå uklarheder. Danmarks Rederiforening og DI mener, at lovforslagets definition af en reel ejer i selskaber som en fysisk person, der ultimativt direkte eller indirekte ejer eller kontroller en væsentlig del af ejerandelene eller stemmerettighederne eller som på anden måde udøver kontrol [..], indebærer en udvidelse af direktivets definition, hvorefter den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontroller en juridisk enhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig procentdel af aktierne eller stemmerettighederne eller ejerandelen i denne enhed [..]. Dette medfører efter deres opfattelse som udgangspunkt en udvidet registreringspligt for danske virksomheder, og det henstilles, at den danske definition på reel ejer i lovteksten indsnævres til, hvad der fremgår af direktivet. DI tilføjer, at en væsentlig del af ejerandelene eller stemmerettighederne ikke bør fremgå som en del af definitionen. Danmarks Rederiforening, Danske Advokater, DI og Landbrug & Fødevarer ønsker det præciseret i lovbemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 3, hvornår man vil blive omfattet af begrebet reel ejer, og at relationen mellem hovedkriteriet om ejerskab eller kontrol og indikatoren vedrørende grænsen på 25 pct. uddybes. DI anfører hertil, at man bør afholde sig fra i lovbemærkningerne at antyde, at en overskridelse af 25 pct.- grænsen altid vil resultere i, at man betragtes som en reel ejer, da dette ikke kan stå alene i vurderingen af, om der i konkrete tilfælde er tale om reelt ejerskab. Hvis lovforslagets hensigt er, at en ejer- eller stemmeretsbesiddelse på over 25 pct. under alle omstændigheder medfører, at man

5 5/20 betragtes som reel ejer, bør dette efter DI s opfattelse fremgå tydeligt af lovteksten. DI er dog imod en sådan overimplementering, der går videre end, hvad der er formålet med direktivet. Finansrådet påpeger, at der i 4. hvidvaskdirektiv og den nuværende hvidvasklov er en formodning for, at ejerskab eller kontrol med over 25 pct. af selskabskapitalen er en klar indikation på reelt ejerskab. Finansrådet, IFB og Landbrug & Fødevarer foreslår, at det fremgår af lovteksten og ikke kun af bemærkningerne at besiddelse af eller kontrol over mere end 25 procent anses for at være tegn på reelt ejerskab. Finansrådet mener desuden, at definitionen af reelle ejere skal være i overensstemmelse med formuleringen i 4. hvidvaskdirektiv og foreslår, at definitionen af reelle ejere ensrettes i selskabsloven og den gældende hvidvasklov. Landbrug & Fødevarer ønsker hertil en klar tilkendegivelse af, at definitionerne af reelle ejere i hvidvaskloven og lovforslaget vil være sammenfaldende særligt når begge regelsæt udspringer af hvidvaskdirektivet. Det er vurderingen, at lovforslaget ikke overimplementerer direktivets definition, men der er ganske rigtigt en lettere sproglig forskel i formuleringen af lovforslagets definition. Anvendelsen af ordet reel ejer i relation til fonde stammer fra direktivet tekst. Lovforslaget forklarer brugen af denne terminologi og foreslås således ikke ændret. Anvendelsen af ordet ultimativt har baggrund i den engelske udgave af direktivet, som omhandler ejere, som ultimately owns or controls et selskab. Der ses ikke noget til hinder for i stedet at benytte den danske oversættelse i sidste ende, og bestemmelsen foreslås derfor ændret hertil. Begrebet en væsentlig del anvendes for at have et praktisk anvendeligt kriterie, som virksomhederne kan anvende, når de skal vurdere, hvornår der er tale om reelt ejerskab. Begrebet indeholder kriteriet om 25 pct.- grænsen, der alene er en indikation på ejerskab, men ikke desto mindre giver et udgangspunkt for vurderingen. Da direktivteksten konkret omtaler det som en tilstrækkelig del, foreslås lovteksten af klarhedshensyn ændret hertil. I forhold til DI s bemærkning om, at direktivets 25 pct.-grænse alene er tegn på reelt ejerskab og ikke kan stå alene i vurderingen, skal det anføres, at det for mange virksomheder formentlig vil blive oplevet som en lettelse at have et klart udgangspunkt at foretage vurderingen ud fra. Udgangspunktet er en grænse på 25 pct. for besiddelse af ejerandele eller stemmer. Foreligger der særlige omstændigheder, der kan medføre, at der alligevel kan være tale om reelt ejerskab, uagtet grænsen på de 25

6 6/20 pct., skal virksomhederne foretage en konkret vurdering af, hvem de reelle ejere er. 25 pct.-grænsen kan således være med til at begrænse de administrative byrder for virksomhederne. Bemærkningerne til bestemmelsen foreslås tydeliggjort i overensstemmelse hermed. I forhold til Finansrådet, IFB og Landbrug & Fødevarers ønske om at lade 25 pct.-grænsen fremgå direkte af lovteksten for at skabe klarhed for virksomhederne skal det bemærkes, at det ikke anses for muligt at fastsætte en lovbunden grænse på 25 pct., da grænsen i henhold til direktivet alene er en indikation på reelt ejerskab, og der således skal foretages en konkret vurdering i de enkelte tilfælde. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer. Som korrekt anført af Finansrådet er der forskel på den foreslåede definition på reelle ejere og den, der fremgår af den gældende hvidvasklov. Som også nævnt i lovbemærkningerne skyldes forskellen, at 4. hvidvaskdirektiv ændrer definitionen, og denne definition gennemføres med dette lovforslag. Da der fremover er pligt til registrering af reelle ejere, er det anset for hensigtsmæssigt, at der direkte i de relevante selskabsretlige love er en definition på reelle ejere. Definitionen på reelle ejere i hvidvaskloven er meget lig den, som er indeholdt i lovforslaget, men der er ikke fuldstændigt sammenfald. Dette skyldes, at definitionen i 4. hvidvaskdirektivet også retter sig mod fysiske personer på hvis vegne en transaktion eller en aktivitet gennemføres. På den måde vil der kunne være forskel på en reel ejer i en virksomhed, når denne udfører transaktioner eller aktiviteter via en bank, ejendomsmægler, revisor eller lignende og så de fysiske personer, som generelt er at betragte som reelle ejere og som skal registreres i medfør af nærværende lovforslag. For at øge klarheden omkring begrebet reelle ejere er der i lovbemærkningerne indarbejdet flere eksempler på situationer, der kan medføre, at personer anses for reelle ejere, som defineret i lovforslaget. Der vil endvidere i forbindelse med idriftsættelsen af det kommende register blive udarbejdes en vejledning, som vil indeholde flere konkrete eksempler på reelle ejere. Registrering af ledelsen som reelle ejere - 1, nr. 5 Finansrådet anfører, at undtagelsen for registrering af reelle ejere i filialer af udenlandske selskaber, som er nævnt i bemærkningerne side 25, bør fremgå af bestemmelsen og ikke kun i lovbemærkningerne. Det bør herudover fremgå udtrykkeligt, om undtagelsen alene gælder 58 a, stk. 1, 1. pkt., da det ikke med den nuværende udformning er klart, om en filial af et udenlandsk selskab eksempelvis vil være forpligtet til at registrere ledelsesmedlemmerne i registret. Danske Advokater har lignende bemærkninger. Danske Advokater og Finansrådet påpeger videre, at det er uklart, hvad der gælder, hvis der er tale om et selskab der ejes 100 pct. af et andet selskab, hvis ejerandele handles på et reguleret marked, og som derfor er

7 7/20 undtaget fra pligten til registrering af reelle ejere. Hvis reglen om at registrere ledelsen finder anvendelse i disse situationer, bør dette eksempel anføres i lovbemærkningerne. Finansrådet anfører desuden, at den foreslåede bestemmelse om, at registrerede medlemmer af direktionen optages som reelle ejere i de situationer, hvor der ikke er nogen reelle ejere, eller der ikke kan identificeres nogen reelle ejere, er forskellig fra 4. hvidvaskdirektiv, art. 3, stk. 6, litra a, pkt. h, som bestemmer, at ledelsen skal registreres som reelle ejere, forudsat det ikke er mistænkeligt, at de reelle ejere ikke kan identificeres efter art. 3, stk. 6, litra a, pkt. i. Det ønskes indarbejdet i lovteksten eller anført i lovbemærkningerne, hvad forskellen til direktivteksten indebærer. Finansrådet finder det endvidere væsentligt, at det afklares, om virksomheder omfattet af hvidvaskloven har en forpligtelse til at legitimere ledelsesmedlemmer, der registreres som reelle ejere. FSR er enige i lovbemærkningernes forklaring af, hvorfor direktionen - og ikke bestyrelsen - skal registreres, men spørger ind til, om der er sket en fejlagtig oversættelse af direktivet, idet den danske udgave af direktivet taler om registrering af den øverste ledelse. I forhold til bemærkningen om registrering af reelle ejere i filialer, skal henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt , hvor det fremgår, at lovforslaget ikke vedrører filialer. Filialer er ikke juridiske personer, da der alene er tale om såkaldt sekundær etablering. Det anses ikke for nødvendigt at skrive dette direkte i bestemmelsen. Forholdet uddybes i bemærkningerne. For så vidt angår selskaber, der ejes 100 pct. af et andet selskab, hvis ejerandele handles på et reguleret marked, følger det direkte af den foreslåede bestemmelse, at disse selskaber (noterede selskaber) ikke har reelle ejere, hvorfor der heller ikke kan være reelle ejere, hvis der er tale om et datterselskab eller lignende. I den situation vil bestemmelsen om registrering af den daglige ledelse finde anvendelse. Dette foreslås præciseret i lovbemærkningerne. I relation til ønsket om at indarbejde mistanke-kriteriet ift. registrering af den daglige ledelse som reelle ejere i lovteksten bemærkes det, at mistanke-kriteriet allerede følger af bestemmelsen, selvom det ikke er eksplicit nævnt. Det er vurderingen, at det ikke er nødvendigt at medtage i lovteksten, da selskabet ikke i god tro kan registrere selskabets ledelse som reelle ejere, hvis selskabet samtidig er bekendt med, at der eksisterer en reel ejer, som eventuelt ikke kan eller vil identificeres på grund af mistanke om et kriminelt forhold. Forholdet uddybes i lovforslagets bemærkninger. Finansrådets ønske om en stillingtagen til, hvorvidt ledelsen som reelle ejere skal identificeres i henhold til hvidvaskloven, ligger uden for dette

8 8/20 lovforslags område, men afklares i forbindelse med den kommende hvidvasklov. I forhold til spørgsmålet om hvorvidt der i art. 3, stk. 6, litra a, nr. ii, i den danske version af direktivet er tale om en fejlagtig oversættelse til øverste ledelse, er det vurderingen, at senior managing official(s) mere korrekt burde oversættes til den daglige ledelse, hvilket er lagt til grund for lovforslaget. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer. Reelle ejere i erhvervsdrivende fonde - 3, nr. 4 Danmarks Rederiforening og DI mener, at den foreslåede definition, hvorefter en reel ejer i en erhvervsdrivende fond udover de fysiske personer, der udøver kontrol, også omfatter fysiske personer, der har særlig indflydelse, som en unødvendig overimplementering af direktivet. DI og Finansrådet anfører, at lovbemærkningerne til bestemmelsen om begrebet hovedinteresse forekommer uklare, da det ikke fremgår, hvordan den pågældende person kan være direkte nævnt i fondens formål, hvis der er tale om en situation, hvor enkeltpersoner, der skal tildeles midler fra fonden, endnu ikke er kendt. Det anføres desuden af DI, at danske fonde er anderledes end trusts, som lovforslagets bestemmelser om fonde refererer til i 4. hvidvaskdirektiv. DI mener derfor, at de foreslåede bestemmelser om særligt begunstigede personer og grupper af personer i hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer er unødvendige, og at bestemmelserne bør omformuleres, så de er mere klare og begrænser anvendelsesområdet. DI anfører, at der på baggrund af dansk fondsret sjældent vil være direktivkrav om registrering af andre end bestyrelsen som reel ejer i en fond, idet kontrol fra andre personer vil stride mod kravet om en selvstændig ledelse i det danske fondsbegreb, og idet bestyrelsen ikke lovligt énsidigt vil kunne tilgodese et uddelingsformål på bekostning af et andet. Finansrådet anfører, at der i definitionen anvendes ordet herunder ved angivelse af de personer som oplistes som reelle ejere i fonde. I 4. hvidvaskdirektiv anvendes ordet mindst ved angivelse af de personer, som omfattes af definitionen, hvorfor Finansrådet foreslår, at direktivets ordlyd anvendes, og at herunder derfor erstattes med og omfatter mindst. Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) ønsker uddybet, om en modtagerorganisation, der de facto modtager ca. 25 pct. eller mere af uddelingsmidlerne fra en fond, også vil være at anse som reel ejer, uanset der er tale om, at det er en organisation, og ikke en person, der modtager uddelingsmidlerne. Det ønskes uddybet, om der i denne situation vil kunne opstå en pligt til, i medfør af erhvervsfondslovens bestemmelser, at indhente oplysninger om den pågældende modtagerorganisations reelle ejer eller ejere, også selvom organisationen ikke er nævnt i vedtægterne, og der heller ikke på anden vis består et egentligt retskrav på at modtage uddelinger. ISOBRO ønsker det endvidere præci-

9 9/20 seret i bemærkningerne, at lovforslaget ikke medfører pligt til at foretage undersøgelser og/eller registrering i relation til modtagerorganisationer, der har et vedtægtsmæssigt fastsat krav på uddelingerne, uanset om de modtager ca. 25 pct. eller mere af uddelingsmidlerne, da uddelingerne alene hviler på bestyrelsens beslutning herom. Definitionen af reelle ejere i erhvervsdrivende fonde er tilpasset de særlige forhold, der skyldes de danske fondsregler og det forhold, at danske fonde per definition ikke har ejere i ordets egentlige forstand. Der vurderes ikke, at være tale om overimplementering. Formuleringen om særlig indflydelse bunder i direktivteksten, som omtaler uddelingsmodtagere og andre, som ikke har nogen form for ejerskab eller kontrol, hvilket som hovedregel er udgangspunktet for at være reel ejer. Det er anset for nødvendigt at tilpasse definitionen på reelle ejere i fonde, så den helt overordnet kan omhandle uddelingsmodtagere og lignende, som er nævnt i direktivet. Det er korrekt, som anført af DI, at uddelingsmodtagere enten som personer eller grupper ikke i henhold til de gældende regler om danske fonde kan siges at have nogen form for kontrol. Dette kan gøre sig gældende i trusts, som direktivteksten som udgangspunkt retter sig imod, men ikke fonde. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der netop med direktivteksten om ejerskab eller kontrol refereres til både den situation, hvor en person konkret får penge fra en fond og den situation, hvor der træffes beslutning om brug af fondens midler. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at personer, der er særligt begunstigede af fonden, alene vil blive anset som reelle ejere, hvis de har ret til at modtage en ikke ubetydeligvis andel af fondens midler. En person skal i almindelighed anses som særligt begunstiget af en fond, hvis den pågældende modtager eller skal modtage ca. 25 pct. eller mere af fondens uddelingsmidler. Det er dog en konkret vurdering, som afhænger af fondens vedtægt og de øvrige uddelinger. Det må antages, at almindelige uddelingsmodtagere, der alene modtager én eller ganske få uddelinger af begrænset økonomisk værdi i forhold til fondens samlede aktivmasse, ikke skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system. På baggrund af høringen foreslås dette præciseret i lovtekst og bemærkninger, så det tydeligere fremgår, hvornår en fysisk person er reel ejer i en fond på baggrund af en uddeling. Det foreslås endvidere præciseret, hvad der konkret forstås ved formuleringerne om særligt begunstigede personer og grupper af personer i hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer. I forhold til forslaget om at anvende udtrykket og omfatter mindst i stedet for herunder i lovforslagets 3, nr. 4, skal det bemærkes, at udtrykket herunder typisk anvendes i dansk lovtekst. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at angivelsen af de omfattede personer ikke

10 10/20 er udtømmende, dvs. at det direkte fremgår af bemærkningerne, at det er mindst de anførte personer, der er omfattede af bestemmelsen. Forslaget giver derfor ikke anledning til ændringer i lovteksten. I forhold til bemærkningerne om, hvorvidt en modtagerorganisation, der de facto modtager 25 pct. eller mere af uddelingsmidlerne fra en fond, også vil være at anse som reel ejer, kan det anføres, at det ikke ses at være formålet med direktivet at indhente oplysninger om juridiske personer eller lignende, men alene de fysiske personer, som opfylder betingelsen for at være reelle ejere. Det foreslås præciseret i lovbemærkningerne, at modtagerorganisationer ikke anses for at være reelle ejere i medfør af 3, nr Pligter og ansvar i forhold til registrering Krav til indhentning og registrering af oplysninger Advokatrådet opfordrer til yderligere præcisering af, hvilke oplysninger om reelle ejere, herunder forsøg på identifikation af reelle ejere, der skal indhentes og opbevares, og hvilke der skal registreres. Advokatrådet antager, at de oplysninger, der skal indberettes, svarer til de oplysninger, der i dag skal indberettes i CVR. Advokatrådet, Danske Advokater og Finansrådet ønsker pligten til at opdatere oplysningerne om de reelle ejere uddybet, så det er klart, om virksomhederne har pligt til aktivt at overvåge ejerforholdene, eller om handlepligten først indtræder, når de modtager oplysninger, som giver anledning til at undersøge ejerforholdene igen. Brugen af udtrykket blevet bekendt med giver ifølge Finansrådet et fejlagtigt indtryk af, at ejeroplysninger er informationer, som selskabet ikke aktivt har ansvar for at indhente. DI bakker op om, at det ved bekendtgørelse så vidt muligt sikres, at dobbeltregistrering undgås i forhold til registreringer af legale ejere i Det Offentlige Ejerregister og andre eksisterende registreringer i Erhvervsstyrelsens selskabsregister. Det er smart regulering, som bidrager til at reducere forslagets administrative byrder for virksomhederne. Finans og Leasing ønsker uddybet, hvor langt registreringspligten rækker i forhold til at registrere udenlandske ejere, f.eks. hvor selskaber fra udlandet ejer 25 pct. eller mere, om man så skal forfølge ejerskabet helt, eller kun have registreret at XX selskab ejer YY pct. Finans og Leasing opfordrer til at navne på eventuelle udenlandske ultimative ejere fremgår. Finans og Leasing og IFB foreslår, at der også pålægges ansvar for overholdelse af registreringspligten på selve den reelle ejer (fysiske person). Et selskab ved ikke nødvendigvis, hvornår der i ejerkredsen er indgået aftale om overdragelse af rettigheder (ejerrettigheder, stemmerettigheder, pantsætning af aktier), der kan have betydning for bedømmelsen af reelt ejerskab, hvis disse overdragelser ikke er meddelt selskabet af den direkte kapitalejer (legale ejer).

11 11/20 Jusmedico advokatfirma foreslår, at det præciseres, at de forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder fortsat skal udøves gennem det legale ejerskab, registreret i selskabets ejerbog, og således ikke kan udøves på baggrund af det registrerede reelle ejerskab. Der kan ikke sættes lighedstegn mellem de oplysninger, der fremgår af CVR-registret, og de oplysninger, der skal indhentes og registreres vedr. de reelle ejere. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at præcisere pligten til opdatering af ejeroplysninger nærmere i lovteksten, da det afhænger konkret af det enkelte selskabs forhold. Lovforslaget indfører hjemmel til, at ministeren kan udstede nærmere regler om de oplysninger, som skal indhentes og registreres. I lovbemærkningerne til 1, nr. 5, fastsættes en række oplysninger, som bekendtgørelsen som minimum skal indeholde. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt, at lave en udtømmende beskrivelse af de oplysninger, der skal registreres, da den tekniske registreringsløsning kan stille krav eller sætte begrænsninger for de specifikke oplysninger, der skal registreres. Det foreslås dog, at lovbemærkningerne præciseres, så det tydeligere fremgår, hvad der kræves i forhold til virksomhedernes overvågning af ejerforhold og handlepligt i forhold til at gøre sig bekendt med de reelle ejere. Herunder bemærkes, at der ikke i anvendelsen af formuleringen bekendt med ligger en indikation af, at virksomheden ikke aktivt har ansvar for at indhente oplysninger om dens reelle ejere. Det er hensigten med lovforslagets bekendtgørelseshjemmel, at der skal udstedes nærmere regler om registrering og offentliggørelse, som mindsker virksomhedernes administrative byrder mest muligt. Det skal bl.a. ske ved at undgå dobbeltregistrering i forhold til registrerede oplysninger om legale ejere og ledelsesmedlemmer samt ved at skabe den bedst mulige og mest brugervenlige it-løsning. Bekendtgørelsen vil blive sendt i offentlig høring. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget. Vedrørende lovforslagets rækkevidde i forhold til udenlandske personer, som ejer danske virksomheder, fremgår det af lovforslaget, at oplysninger om reelle ejere skal indhentes, opbevares og registreres. Dette gælder uanset om der er tale om danske eller udenlandske personer. Der kan ikke foretages registrering af et selskab e.l. som reel ejer, da det alene kan være fysiske personer. Dette foreslås præciseret yderligere i bemærkningerne. I forhold til forslagene fra Finans og Leasing samt IFB om, at pålægge den reelle ejer et ansvar for at give meddelelse til virksomheden om det reelle ejerskab, så fremgår det af lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit 2.1.2, at en sådan løsning vurderes at påføre de reelle ejere for vidtgående administrative byrder. Langt hovedparten af de virksomheder, som skal registrere reelle ejere, har en meget enkel ejerstruktur, hvorfor problemstillingen vil være af meget begrænset omfang. Hertil bemærkes,

12 12/20 at direktivet ikke pålægger ejerne denne pligt, hvorfor det vil udgøre overimplementering, at pålægge de reelle ejere dette ansvar. Det foreslås præciseret i lovbemærkningerne, hvordan reglerne om reelle ejere forholder sig i forhold til forskellige former for (ejer)aftaler, som virksomheden ikke er bekendt med. I forhold til Jusmedicos bemærkninger om sondringen mellem det legale og det reelle ejerskab foreslås det præciseret bemærkningerne. Tidsfrist for registrering Finansrådet ønsker en præcisering af lovforslagets bestemmelse om, at oplysninger om reelle ejere skal registreres hurtigst muligt, efter at selskabet er blevet bekendt med ændringer, så det er klart, hvad der menes med hurtigst muligt. Danske Advokater har haft lignende bemærkninger. ISOBRO bemærker, at det vanskeliggør den praktiske administration unødigt, at fonde ikke uden særlig anerkendelsesværdig grund kan vente flere dage med at foretage registreringen af dens reelle ejere, herunder bestyrelsen. ISOBRO har fuld forståelse for hensynet til registrets aktualitet, men ser ikke behov for at fastsætte en frist, der er kortere end de 2 uger, der bl.a. følger af registreringspligten i erhvervsfondslovens 12. Den foreslåede frist hurtigst muligt stemmer overens med den allerede gældende og delvis tilsvarende registreringspligt vedrørende legale ejere, jf. selskabslovens 58, stk. 1. Det er fundet nødvendigt at anvende samme forkortede frist for at registrere bestyrelsesmedlemmer i en fond for at kunne opfylde direktivets bestemmelser, hvorefter bestyrelsesmedlemmer i en fond altid skal registreres som reelle ejere hurtigst muligt. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer. Kontrol af registreringer FSR oplyser, at revisor skal give supplerende oplysninger i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på selskabets årsrapport, hvis revisor konstaterer, at selskabet ikke har forsøgt at identificere og registrere reelle ejere eller ikke har opbevaret oplysninger herom. FSR ønsker det tydeliggjort, hvorvidt revisor i den forbindelse skal tage stilling til, om ledelsen har foretaget alle rimelige forsøg hvilket i nogle situationer kan være vanskeligt og omkostningskrævende. Det anføres videre, at revisors pligt i selskabslovens 147, stk. 2, også omfatter kontrol af, at et selskab har foretaget den lovpligtige registrering af ejere og opbevarer den nødvendige dokumentation. Her skal revisor alene kontrollere ledelsens handlepligt og således ikke efterse selve registreringen og dokumentationens indhold. FSR ønsker oplyst, om kravene til revisor i denne situation er de samme i forhold til at kontrollere, om der er foretaget rimelige forsøg på identifikation af de reelle ejere.

13 13/20 Henrik Kain (advokat) bemærker, at lovforslaget ikke lægger op til nogen reel administrativ eller lovgivningsmæssig kontrol. Lovforslaget lægger op til, at revisor udelukkende har pligt til at kontrollere, at virksomheden har foretaget registrering i Erhvervsstyrelsens itsystem og virksomhedens dokumentation for de foretagne forsøg på at identificere de reelle ejere. Det er således ikke revisors pligt at efterse indholdet af selve registreringerne og dokumentationen eller at vurdere om virksomheden har foretaget alle rimelige forsøg på at identificere reelle ejere. Dette foreslås præciseret i lovbemærkningerne. I relation til bemærkningen om manglende kontrolindsats kan det anføres, at pligten til at registrere ejere vil være underlagt kontrol fra Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed. Der vil således eksempelvis kunne udføres stikprøvekontrol af foretagne registreringer, ligesom der vil kunne sanktioneres for manglende registrering. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer. Særlige bemærkninger om ejerskab af kapitalforeninger, investeringsforeninger og SIKAV'er IFB ønsker det præciseret i lovteksten, hvorvidt vurderingen af det reelle ejerskab skal foretages på foreningsniveau eller afdelingsniveau for kapitalforeninger og investeringsforeninger og for hele SIKAV en (selskaber for investering med kapital, der er variabel). IFB finder videre, at ihændehaverbeviser bør undtages, da investeringsbeviser i kapitalforeninger, investeringsforeninger og SIKAV er kan udstedes som ihændehaverbeviser, hvor det ikke vil være muligt for foreningen eller SIKAV en at fastslå det reelle ejerskab. Endelig påpeger IFB, at investeringsbeviser også kan være navnenoterede i nominee-ordninger, hvor det ligeledes vil være praktisk umuligt for foreningen eller SIKAV en at identificere de reelle ejere. Kapitalforeninger, investeringsforeninger og SIKAV er er juridiske enheder, der består af en række afdelinger, der hver især er økonomiske enheder. Afdelingerne er ikke selvstændige juridiske enheder. På baggrund heraf er det kapitalforeningen, investeringsforeningen eller SIKAV en, der er omfattet af forpligtelsen til at indhente, registrere og opbevare oplysninger om foreningens reelle ejere, jf. lovforslagets 1, nr. 5 ( 58 a i selskabsloven). Som lovforslagets 9, nr. 2 ( 136, stk. 5, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.), og 10, nr. 2 ( 14, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v.), er formuleret, finder bestemmelserne anvendelse på henholdsvis kapitalforeningen og investeringsforeningen eller SIKAV en. Udgangspunktet i lovgivningen om kapitalforeninger, investeringsforeninger og SIKAV er er, at bestemmelserne gælder på forenings-

14 14/20 niveau, såfremt det ikke specifikt fremgår, at de gælder på afdelingsniveau. Der ses derfor ikke at være behov for at ændre lovtekstens ordlyd, men det foreslås præciseret i lovbemærkningerne, at forpligtelsen finder anvendelse på kapitalforeningen, investeringsforeninger og SIKAV en som sådan og ikke på de enkelte afdelinger hver for sig. Muligheden i lov om investeringsforeninger m.v. for at etablere SIKAV er er endnu ikke udnyttet. Hvis der oprettes SIKAV er, vil de på samme måde som investeringsforeninger være omfattet af pligten til at identificere og indhente oplysninger om de reelle ejere. Når andele i kapitalforeninger, investeringsforeningen og SIKAV er er udstedt som ihændehaverbeviser, er ejerne heraf som udgangspunkt ikke kendte for foreningen. Tilsvarende kan andele i en kapitalforening eller en investeringsforening være navnenoteret i en nomineeordning, hvor det så alene vil være f.eks. navnet på banken, der er kendt for foreningen. Det vil f.eks. være tilfældet, hvor en udenlandsk investor investerer i en dansk forening via en udenlandsk bank, der anvender en dansk bank som såkaldt subcustodian. Det er i alle tilfælde kapitalforeningens, investeringsforeningens eller SIKAV ens pligt i fornødent omfang at identificere og indhente oplysninger om de reelle ejere. Selskabet skal foretage alle rimelige forsøg på at identificere de reelle ejere. Det betyder, at selskabet skal gøre alt, hvad der kan gøres for at identificere de reelle ejere, medmindre det vurderes for at være urimeligt og uhensigtsmæssigt at foretage sig yderligere. Det er således ikke nok, at en reel ejer ikke ønsker at give sig til kende over for selskabet, da selskabet i det tilfælde skal forsøge at indhente oplysningerne på anden vis. Hvis det ikke er muligt at indhente oplysningerne, skal det noteres, hvad selskabet har foretaget sig, og hvorfor det ikke er muligt at foretage sig yderligere. Tilsvarende gælder for kapitalforeningers, investeringsforeningers og SIKAV ers forsøg på at identificere evt. investorer, der ikke har navnenoterede andele i foreningen. Det foreslås, at omfanget af forpligtelserne til at identificere og indhente oplysninger om de reelle ejere i disse foreninger præciseres i lovbemærkningerne. Særlige bemærkninger om ejerskab i forhold til noterede afdelinger i kapitalforeninger, investeringsforeninger og SIKAV'er IFB finder det uhensigtsmæssigt og unødvendig byrdefuldt, at kapitalforeninger, investeringsforeninger og SIKAV er grundet deres struktur med afdelinger pr. definition ikke kan være omfattet af undtagelsen i 1, nr. 5 (selskabslovens 58 a, stk. 5) om selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller tilsvarende. De forskellige afdelinger i kapitalforeninger, investeringsforeninger og SIKAV er er økonomiske enheder, men ikke selvstændige juridiske enheder. Når der sker børsnotering, er det alene den enkelte afdeling, der børsnoteres og ikke foreningen/sikav en. En forening/sikav kan såle-

15 15/20 des have afdelinger, der er børsnoterede, og afdelinger, der ikke er børsnoterede. Da forpligtelsen til at identificere og indhente oplysninger om de reelle ejere påhviler den juridiske enhed, dvs. foreningen, er det vurderingen, at undtagelserne for noterede selskaber ikke i praksis kan finde anvendelse på de enkelte afdelinger. Dette gælder uagtet, at de børsnoterede afdelinger er underlagt reglerne om oplysningskrav i den øvrige finansielle lovgivning. Disse regler gælder nemlig kun for de konkrete afdelinger og ikke for foreningen/sikav en som sådan. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer Offentlig adgang og udlevering af oplysninger Offentlig adgang til oplysninger Dansk Erhverv er skeptiske over for at registreret over reelle ejere bliver offentligt, da det kan besværliggøre tiltrækningen af udenlandsk kapital/udenlandske investeringer. Det foreslås at afvente, hvordan andre lande vil håndtere spørgsmålet om offentliggørelse. DI mener, at der med offentliggørelse af oplysninger om reelle ejere er tale om en overimplementering af direktivet, der går videre end, hvad der er formålet med oplysningerne om reelle ejere. Ifølge direktivet er der udover fri adgang for kompetente myndigheder m.v. krav om, at personer og organisationer, der kan godtgøre en legitim interesse heri, har adgang til oplysningerne. Henrik Kain (advokat) anfører, at registreringen af reelle ejere burde ligge hos SKAT. Han mener ikke, at registret skal være offentligt tilgængeligt, da offentliggørelsen kan stride mod Den Europæiske Unions charter til beskyttelse af personfølsomme oplysninger. Han anfører desuden, at offentliggørelse klart nedsætter agtpågivenheden hos involverede tredjeparter omfattet af hvidvaskloven i forbindelse med pengeoverførsler og formuetransaktioner. Det gælder især i de tilfælde, hvor der er tale om en bevidst fejlagtig registrering, med det formål at hvidvaske penge. I forhold til bekymringen om, at et fuldt offentlig register vil besværliggøre tiltrækningen af udenlandsk kapital vurderes det, at den udvidede gennemsigtighed om virksomheders forhold, herunder reelle ejere, kan have den modsatte effekt. Gennemsigtigheden forventes at skabe større tillid til dansk erhvervsliv og dermed at kunne medvirke til at fremme udenlandske investeringer. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer. Med et offentligt tilgængeligt register går lovforslaget længere end krævet efter direktivet. Det skal hertil bemærkes, at det ifølge direktivet er en ganske bred kreds, der skal have adgang til registret. Efter direktivets art. 30, stk. 5, skal som minimum SØIK og andre kompetente myndigheder, virksomheder omfattet af hvidvaskloven, der skal udføre kend-dinkunde-procedurer, samt personer eller organisationer, der kan godtgøre en legitim interesse, have adgang. Som eksempel på sidstnævnte har Kommissionen tidligere omtalt bl.a. erhvervsjournalister og andre med

16 16/20 tilsvarende motivation for at få adgang til registret, hvorfor en begrænsning af adgangen til registret, som foreslået af bl.a. DI, i praksis må antages at være af begrænset betydning. Hertil kommer, at det vil være administrativt omkostningsfuldt at administrere de nødvendige rettigheder i forhold til alene at sikre særlige grupper adgang til registret. Det er hertil aftalt i skattelyaftalen fra december 2014, at registrets oplysninger skal være offentligt tilgængelige, under hensyn til direktivets rammer og personfølsomme oplysninger. Det skal desuden bemærkes, at fuld offentlighed omkring registret ikke vurderes at medføre byrder for erhvervslivet. Det vurderes på den baggrund at være hensigtsmæssigt at lade oplysningerne være offentligt tilgængelige. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer. I forhold til bemærkningerne fra Henrik Kain kan det anføres, at det er vurderet som hensigtsmæssigt, at lade registret over reelle ejere ligge hos Erhvervsstyrelsen, da styrelsen allerede i dag håndterer registreringen af de legale ejere, men også en meget lang række andre oplysninger. De registrerede oplysninger vil som udgangspunkt være offentligt tilgængelige. Det vurderes dog ikke, at offentliggørelsen sker i strid med Den Europæiske Unions charter til beskyttelse af personfølsomme oplysninger, da registret ikke vil udstille personfølsomme oplysninger, så som f.eks. CPR-nummer eller udenlandske personidentifikationsoplysninger. Ligeledes skal det fremhæves, at lovforslaget indeholder mulighed for, at oplysninger om en reel ejer kan undtages fra offentliggørelse, hvis det konkret vurderes, at vedkommendes sikkerhed e.l. kan være i fare. I forhold til bemærkningen om, at offentliggørelse nedsætter agtpågivenheden hos virksomheder omfattet af hvidvasklovens kend-din-kunde procedurer, skal det bemærkes, at der sideløbende med dette lovforslag fortsat er en selvstændig pligt i hvidvaskloven til bl.a. at identificere reelle ejere i virksomhedskunder. Agtpågivenheden sikres her ved, at der i forbindelse med kend-din-kunde procedurer ikke udelukkende kan benyttes oplysninger fra det kommende register over reelle ejere. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer. Udlevering af oplysninger til offentlige myndigheder Advokatrådet ønsker, at det i lovforslaget nærmere kvalificeres, hvornår en myndighed kan kræve oplysninger udleveret og til hvilke formål, da virksomhedernes pligt til på anmodning at give oplysninger til offentlige myndigheder med henblik på myndigheds- eller kontrolopgaver er meget bredt formuleret og efterlader myndighederne et vidt spillerum i forhold til at kræve oplysninger udleveret. Formålet med lovforslaget er bl.a. at styrke arbejdet med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, men også at dæmme op for skatteunddragelse og anden økonomisk kriminalitet. I den forbindelse er myndighedernes kontrol- og tilsynsarbejde en vigtig del. Det er ikke muligt på for-

17 17/20 hånd at forudse, inden for hvilke myndigheders arbejdsområder økonomisk kriminalitet kan forekomme, bl.a. fordi metoder og fremgangsmåder inden for økonomisk kriminalitet hele tiden ændrer sig, og formålet med lovforslaget vil således ikke kunne opfyldes, hvis forslaget begrænser adgangen til at anmode om oplysninger om reelle ejere til bestemte myndigheder eller mere specifikke tilsyns- og kontrolopgaver. Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at offentlige myndigheder, som kan efterspørge oplysninger om reelle ejere, skal bruge disse i forbindelse med deres varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver i henhold til lovgivning, og det skal således konkret begrundes, hvorfor oplysningerne kræves udleveret. Det vurderes ikke nødvendigt at præcisere, hvornår der skal udleveres oplysninger, men det foreslås at præcisere lovteksten, så det tydeligere fremgår, hvilke oplysninger, der konkret kan anmodes om Ikrafttræden DI mener, at da loven implementerer et for virksomhederne bebyrdende EU-direktiv, bør lovens ikrafttræden fastsættes til den 26. juni 2017, som er direktivets implementeringsfrist. Dette er tæt på den 1. juli, som regeringen har udpeget som en af de to årlige datoer, hvor hovedparten af den erhvervsretlige regulering skal træde i kraft. FSR opfordrer Erhvervsstyrelsen til at anvende en løsning for ikrafttrædelse svarende til den, der blev anvendt i forbindelse med Det Offentlige Ejerregister, som først åbnede for indberetninger (15. december 2014), hvorefter der gik op til 6 måneder (15. juni 2015), før offentligheden havde adgang til de registrerede oplysninger. Finansrådets ønsker, at loven tidligst træder i kraft samtidig med, at ændringerne i hvidvaskloven efter 4. hvidvaskdirektiv træder i kraft, således at der ikke skal anvendes forskellige definitioner af begrebet reelle ejere i en overgangsperiode. Landbrug & Fødevarer anbefaler at loven sættes i kraft, når indberetningssystemet er fuldt funktionsdygtigt, og på en måde så virksomhederne får tilstrækkelig tid til at forberede sig på indberetningen. De håber endvidere, at ikrafttrædelsen vil følge en af de to årlige faste ikrafttrædelsesdatoer. Direktivet skal være implementeret i dansk ret senest den 26. juni Det fremgår af skattelyaftalen, at den nødvendige lovgivning til etablering af et register over reelle ejere forventes fremsat i efteråret Der lægges op til, at de nødvendige ændringer gennemføres med et lovforslag, som fremsættes i december måned Det nye it-system til brug for den krævede registrering af reelle ejere skal udvikles, før det kan tages i brug. Ikrafttræden ved senere bekendtgørelse er derfor vurderet som den mest hensigtsmæssige løsning.

18 18/20 Lovændringen vil så vidt muligt blive forsøgt sat i kraft på en af de to faste ikrafttrædelsesdatoer. Hvis det skal være muligt at benytte den kommende registreringsløsning senest den 26. juni 2017, vil det betyde at, lovændringen skal sættes i kraft den 1. januar Systemet vil eventuelt herefter kunne sættes i drift på en senere dato. Den reelle ikrafttræden af de nye bestemmelser forventes at være stort set sammenfaldende med implementeringsfristen i Det vil i forbindelse med ikrafttræden af lovændringen og brugen af det kommende it-system blive vurderet, om den tidligere benyttede fremgangsmåde med en overgangsperiode mellem registreringstidspunkt og offentliggørelse vil være hensigtsmæssig. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer Øvrige forhold Erhvervsøkonomiske konsekvenser DI anfører, at beskrivelsen af konsekvenserne for erhvervslivet bør inkludere de nye pligter for revisor, som er beskrevet på lovforslagets side 29, og som vil øge omkostningerne for virksomhederne. Det bør endvidere præciseres, om disse udgifter indgår i den gennemførte AMVAB-måling. Det er tidligere vurderet som værende en meget begrænset administrativ byrde, at revisorerne fremover skal påse, at reelle ejere er registreret, og at der er opbevaret nødvendig dokumentation. Dette skyldes, at der i henhold til definitionen på reelle ejere kun vil være tale om et begrænset antal personregistreringer, og da det af lovbemærkningerne direkte fremgår, at det alene er selve registreringen og ikke dens rigtighed, som skal efterprøves. Forholdet foreslås dog præciseret i afsnittet om administrative byrder. Anvendelse af registret Finans og Leasing anfører, at man bør kunne være fuldt ud complient med hvidvaskreglerne, hvis man anvender oplysninger i registeret. Finansrådet anfører, at lovforslaget nævner, at de omfattede virksomheder og personer i henhold til hvidvaskloven ikke alene kan henholde sig til oplysninger i registret. I forhold til det gør Finansrådet opmærksom på, at et sådant krav ikke fremgår af den nugældende hvidvasklov. Det fremgår direkte af artikel 30, stk. 8, i 4. hvidvaskdirektiv, at de omfattede virksomheder og personer ikke alene må henholde sig til oplysninger i registret, når de udfører de lovpligtige procedurer. Det er korrekt, at et sådan krav ikke fremgår af den nugældende hvidvasklov. Artikel 30, stk. 8, gennemføres med dette lovforslag, hvorfor det fremadrettet vil være som beskrevet i lovforslaget. Det forventes at det også af den kommende hvidvasklov vil fremgå, at der ikke i forbindelse med kend-din-kunde pro-

19 19/20 cedurer udelukkende kan benyttes oplysninger fra registret. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget. Forholdet til lov om finansiel virksomhed Finansrådet anfører, at henvisningen til lov nr. 453 af 10. juni 2003 i lovbemærkningerne s. 49 og kravet om, at virksomheder for at kunne få tilladelse til at drive finansiel virksomhed efter loven skal være aktieselskaber, ikke ses at være relevant for bestemmelsen, da henvisningen ikke behandler spørgsmålet om spare-og andelskassers reelle ejer. Afsnittet med reference til lov nr. 453/2003 vedrører ikke direkte begrebet reelle ejere, men det er vurderingen, at afsnittet bidrager til forståelsen af konsekvenserne af de nye regler for spare- og andelskasser, der er omfattet af den foreslåede bestemmelse. Der foreslås derfor ikke ændringer i afsnittet. Forholdet til persondataloven Det er Datatilsynets umiddelbare vurdering, at en oplysning om forsøg på identifikation af reelle ejere som udgangspunkt er en almindelig personoplysning, jf. persondatalovens 6, men at det i visse situationer vil kunne være en oplysning om strafbare forhold, jf. persondatalovens 8. Datatilsynet gør opmærksom på, at reglerne i persondataloven skal iagttages ved behandling af denne slags oplysninger. Det er korrekt, at der ved registreringen af reelle ejere vil blive behandlet oplysninger, der er følsomme eller fortrolige (herunder også om strafbare forhold) i henhold til persondatalovgivningen. Det vil blive præciseret i lovbemærkningerne, at hvis der konkret er tale om sådanne oplysninger, skal de foreslåede regler opfattes som en fravigelse af persondataloven. 4. Oversigt over hørte organisationer, myndigheder m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 20. oktober 2015 til den 17. november 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Advokatsamfundet, AgroSkat ApS, Akademikernes Centralorganisation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ATP, Bryggeriforeningen, Børsmæglerforeningen, CEPOS Center for Politiske Studier, Cevea, Copenhagen Business School, Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skibskredit A/S, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Investor Relations Forening DIRF, Dansk IT, Dansk Iværksætterforening, Danske Advokater, Danske Bogholdere, Danske Boligadvokater, Danske Regioner, Datatilsynet, De Samvirkende Købmænd (DSK), Den Danske Dommerforening, Den Danske Fondsmæglerforening, Den Danske Skatteborgerforening, Det Kooperative Fællesforbund, DI, Digitaliseringsstyrelsen, Dommerfuld-

20 20/20 mægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Ejendomsforeningen Danmark, Ejendomsmæglernes Landsorganisation, Ejerlederne, Energitilsynet, Finans & Leasing, Finansforbundet, Finansrådet, Forbrugerklagenævnet, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Freelance Bogholdere, Forsikring & Pension, FSR danske revisorer, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Fødevareforbundet NNF, Grønlands Selvstyre, GXG Markets A/S, HK Handel, HK Landsklubben Danmarks Domstole, Horesta, Håndværksrådet, Investeringsforeningsrådet, ITbranchen, IT-Universitet i København, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO, KL, Kraka, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Kuratorforeningen, Københavns Universitet, Landbrug & Fødevarer, Landsorganisationen i Danmark (LO), Landsskatteretten, Ledernes Hovedorganisation, Liberale Erhvervs Råd, Lokale Pengeinstitutter, Nasdaq OMX Copenhagen A/S, Nationalbanken, Politiforbundet, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Revisortilsynet, Rigsadvokaten, Rigsrevisionen, Roskilde Universitet, Samtlige byretter, SEGES, SRF Skattefagligforening, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Syddansk Universitet, Sø- og Handelsretten, Vestre Landsret, VP Securities A/S, Østre Landsret, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. 4.1 Følgende organisationer, myndigheder m.v. har haft bemærkninger til lovforslaget: 1. Advokatrådet 2. Danmarks Rederiforening 3. Danske Advokater 4. Dansk Erhverv 5. Datatilsynet 6. DI 7. Erhvervsorganisationen Ejerlederne 8. Finans og Leasing 9. Finansrådet 10. Foreningen Freelance Bogholdere 11. Forsikring & Pension 12. FSR danske revisor 13. FTF 14. Henrik Kain 15. Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) 16. Investeringsfondsbranchen (IFB) 17. Jusmedico Advokatfirma 18. Landbrug & Fødevarer 19. Lokale Pengeinstitutter 20. Søren Friis Hansen

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, den 16. november 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven.

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, 27. februar 2015 Lovforslag til implementering af skattelypakken på erhvervsområdet Med henvisning til Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Det Offentlige Ejerregister En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning. Det Offentlige Ejerregister Juni 2015

Det Offentlige Ejerregister En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning. Det Offentlige Ejerregister Juni 2015 En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning - : Offentligt register over de oplysninger, der fremgår af storaktionærfortegnelserne Større gennemsigtighed om ejerforholdene - Regelgrundlag:

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret Nyhedsbrev Selskabs- og fondsret 05.07.2017 REVIDERET VEJLEDNING: NYE REGLER OM REELLE EJERE SKAL FORHINDRE HVIDVASK OG TERROR 5.7.2017 Den 23. maj 2017 trådte nye regler om virksomheders pligt til at

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Implementering af boligkreditdirektivet

Implementering af boligkreditdirektivet Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø 26. november 2014 lhj Implementering af boligkreditdirektivet Vi takker for muligheden for at kommentere regeringens lovforslag om gennemførelse af boligkreditdirektivet.

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul. Aalborg Kommunes anvendelse af arbejdsklausuler m.v. Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

FSR - danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslaget.

FSR - danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslaget. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Ketil Gerd Nielsen 27. februar 2015 Pr. e-mail: KetNie@erst.dk Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. DFA Konference 20. juni 2014

De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. DFA Konference 20. juni 2014 De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg DFA Konference 20. juni 2014 JURIDISKE UDFORDRINGER Strukturelle juridiske udfordringer ved salg af landbrugsselskaber Juridiske forhold der strukturelt

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Storaktionærmeddelelser

Storaktionærmeddelelser Storaktionærmeddelelser Dette afsnit indeholder den juridiske baggrund for udvalgte forhold vedrørende meddelelse til både selskab og Finanstilsynet om aktier m.v. For fyldestgørende informationer om de

Læs mere

23. februar 2015. Nedenfor er anført vores bemærkninger til brug for det videre arbejde med vejledningen. Overordnede bemærkninger

23. februar 2015. Nedenfor er anført vores bemærkninger til brug for det videre arbejde med vejledningen. Overordnede bemærkninger Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Anja Lamp Vrang og Mia Simonsen Pr. e-mail: anjlam@erst.dk; miasim@erst.dk 23. februar 2015 Høring vedrørende udkast til ny

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret

Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret Oplæg v/vicedirektør Victor Kjær Erhvervsstyrelsen LO-skolen d. 26. april 2014 Iværksætterselskaber

Læs mere

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 17. maj 2016 EM 2016/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme Erhvervsstyrelsen Att. Steen Frederiksen stefre@erst.dk Att. Stine Nylev stinyl@erst.dk Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Reelle ejere Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 23-05-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 1 I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Forslag. Til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Forslag. Til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag Til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder

Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. Chefkonsulent Søren Nue Clausen Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder Finansrådet har modtaget

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017 Juni 2017 Nyhedsbrev Corporate / M&A Er din virksomhed klar til at registrere sine reelle ejere? Den 23. maj 2017 blev der indført en pligt for en række virksomhedstyper til at søge oplysninger om deres

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Til de på høringslisten anførte

Til de på høringslisten anførte Til de på høringslisten anførte Jord & Affald J.nr. MST-7779-00225 Ref. Mamun, Lilma Den 7. november 2012 Udsendelse i høring af tre bekendtgørelser: Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Inatsisartutlov nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

investeringsfonde m.v.

investeringsfonde m.v. BEK nr 819 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Reelle ejere Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.1 - Opdatering af afsnit 5.1. Direkte og indirekte

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Ændringer af Vandsamarbejde Sjælland A/S vedtægter og aktionæroverenskomst (nu ejeraftalen )

Ændringer af Vandsamarbejde Sjælland A/S vedtægter og aktionæroverenskomst (nu ejeraftalen ) Bilag ØU 100920 pkt. 22_02 Notat Dato 27.5.2010 Journalnr. 13.02.00 G02/34877 Skrevet af Carsten Hansen Ændringer af Vandsamarbejde Sjælland A/S vedtægter og aktionæroverenskomst (nu ejeraftalen ) Indledning

Læs mere

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger.

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger. SKAT Østbanegade 123 København Ø 29. juni 2015 Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C- 464/12, ATP Pension Service - Udkast til styresignal,

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216 Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering Kapitalmarked og finansielle virksomheder 24. juni 2013 Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på hvidvaskning og terrorfinansiering. I den forbindelse ser vi på, hvilke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere