Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Teknisk Udvalg, Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 16:30-17:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Mads Lund (T) Næstformand: John Bader (P) Børge Larsen (V) Ivan Toftgaard (F) Lars Ejby Pedersen (A) John Bader Side 1

2 Teknisk Udvalg, Indholdsfortegnelse 128 Endelig vedtagelse af Kommuneplan for Trekantområdet og Fredericia Kommune...3 Side 2

3 Teknisk Udvalg, Endelig vedtagelse af Kommuneplan for Trekantområdet og Fredericia Kommune Sagsnr.:11/16213 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: By & Erhverv forelægger herved Kommuneplan for Byrådet til endelig vedtagelse. Kommuneplanen er revideret i overensstemmelse med revisionsbeslutningen i Plan- og bæredygtighedsstrategi 2011 for Trekantområdet og Fredericia Kommune (Planstrategi 2011). Planstrategien blev endeligt vedtaget af Byrådet den 7. november Byrådet sendte den 5. juni 2013 Forslag til Kommuneplan i offentlig høring til og med den 28. august I høringsperioden blev borgere, erhvervslivet og organisationer opfordret til at komme med forslag og synspunkter til planforslaget. I høringsperioden indkom der en række forslag til ændringer og indsigelser til planforslaget for såvel den fælles kommuneplan som den lokale del. I alt indkom der 14 bemærkninger til den fælles kommuneplan og 22 bemærkninger til den lokale del. Der er vedlagt to notater, der sammenfatter bemærkningerne fra høringsperioden. Af notaterne fremgår administrationernes forslag til indstilling. Notaterne er vedlagt indstillingen som bilag 1. og bilag 2. Bilag 1: Notat over indkomne bemærkninger til Trekantområdets Kommuneplan. Bilag 2: Notat over indkomne bemærkninger til Fredericia Kommuneplan. Naturstyrelsens indsigelser mod den lokale del af kommuneplanforslaget Naturstyrelsen har indsendt to indsigelser mod Forslag til Kommuneplan for Fredericia Kommune. Indsigelserne fremgår af bilag 3 (Bilag 3: Indsigelse mod Fredericia Kommunes forslag til kommuneplan 2013). Fredericia Kommune og Naturstyrelsen har i høringsperioden ikke kunnet opnå enighed om udvidelse af et boligområde ved Snoghøj (Gl. Færgevej). Naturstyrelsen har derfor fremsat indsigelse mod udvidelse af rammeområde E.B.9, hvor et rekreativt område i landzone omfattet af rammeområde E.R.2 overgår til boligformål. Årsagen til indsigelsen er, at Naturstyrelsen vurderer, at der ikke foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære placering, hvilket er et krav, når der laves udlæg af ny byzone i kystnærhedszonen. Naturstyrelsen kræver derudover, at der skal foretages en afvejning i forhold til beskyttelsesinteresserne i kystnærhedszonen. En sådan afvejning er foretaget, og afvejningen taler, efter Naturstyrelsens opfattelse, ikke for et nyt byzoneudlæg. Den anden indsigelse vedrører det forhold, at kommuneplanforslaget angiver en restrummelighed for butiksareal i Fredericia Vest på m 2, dvs. at der maksimalt må bygges m 2 nyt butiksareal i Side 3

4 Teknisk Udvalg, området. Staten gør opmærksom på, at denne ramme allerede er brugt i de lokal-planer, der ligger, bl.a. lokalplanen for Fredericia Megacenter, selv om dette endnu ikke er bygget. Det skal der tages højde for i kommuneplanen. Det betyder, at der ikke kan vedtages nye lokalplaner med mulighed for butikker, medmindre der samtidig sker en reducering af butiksarealet i en anden lokalplan. Teknisk Udvalg har i deres møde den 28. oktober behandlet indsigelserne fra Naturstyrelsen, og der var enighed om, at kommunen skal efterkomme dem begge. Naturstyrelsen har ikke gjort indsigelse mod den fælles del af kommuneplanforslaget. Naturstyrelsens bemærkninger til Kommuneplanforslaget Fredericia Kommune har igennem hele 2013 været i løbende dialog med Naturstyrelsen om udarbejdelsen af kommuneplanforslaget. I dialogen har Naturstyrelsen stillet en række afklarende spørgsmål med udgangspunkt i følgende: Byudvikling, arealudlæg Detailhandel Landskabsinteresser Skovrejsning (afvejning af landskabs- og grundvandsinteresser) Kystnærhedszonen Solenenergianlæg Drøftelserne har ført til en fælles forståelse og enighed om kommuneplanforslaget. Statens bemærkninger til kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune, fremgår af bilag 4. (Bilag 4: Notat med statens bemærkninger til kommuneplanforslag for Fredericia Kommune). Dialogen har resulteret i en række aftaler om ændringer i kommuneplanen. Aftalerne med Naturstyrelsen fremgår af bilag 5. (Bilag 5: Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Fredericia Kommunes forslag til Kommuneplan 2013 (aftalenotat)). Aftalerne med Naturstyrelsen medfører følgende ændringer af kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune: Byudvikling Forslaget om at udlægge et område til boliger ved Gl. Færgevej (E.B.9.) trækkes tilbage. Detailhandel Muligheden for store udvalgsvarebutikker over m 2 fjernes fra retningslinjen i både den fælles del og den lokale del af planforslaget. Der indsættes en henvisning i redegørelsen til muligheden for store udvalgsvarebutikker, når indbyggertallet i Fredericia by når op over , jf. planlovens krav. Derudover slettes omtalen af butikker med særligt pladskrævende varer i bymidten og i aflastningscentret ved Vejlevej. Side 4

5 Teknisk Udvalg, Landskab I redegørelsen til retningslinjen tilføjes, at den anses at opfylde kravet i planlovens 11a om udpegning af større uforstyrrede landskaber. Skovrejsning Der indarbejdes en redegørelse for eventuelle konflikter mellem nye skovrejsningsområder og landskabelige interesser i afsnit 3.6. om Skov og skovrejsning. Kystnærhedszonen Der indarbejdes en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i kystnærhedszonen. Solenergianlæg Afsnittet om solanlæg (enkeltanlæg) i Generelle ramme for lokalplanlægning tilpasses i overensstemmelse med Naturstyrelsens vejledende udtalelse af juni 2013, her særligt i forhold til kravene vedr. placering af anlæg i landzone. Tilsvarende drøftelser er foretaget mellem Naturstyrelsen og Trekantområdets kommuner vedr. forslag til fælles kommuneplan. Drøftelserne har primært taget udgangspunkt i: Byvækst, rummelighed og arealudlæg Detailhandel (store udvalgsbutikker over m 2 ) Kystnærhedszonen Naturinteresser, økologiske forbindelser Områder med særlige drikkevandsinteresser Sammenhængende landbrugsplanlægning Klimatilpasning Vejinteresser Risikovirksomheder Statens bemærkninger til kommuneplanforslaget for Trekantområdets Kommuneplan fremgår af bilag 6. (Bilag 6: Notat med statens bemærkninger til kommuneplanforslag for Trekantområdet). Dialogen har resulteret i en række aftaler der skal indarbejdes i kommuneplanen. Aftalerne med Naturstyrelsen fremgår af bilag 7. (Bilag 7: Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Trekantområdets kommuners Kommuneplan 2013 fælles del hovedstruktur, retningslinjer og redegørelse). Aftalerne med Naturstyrelsen i forhold til ændringer af kommuneplanforslaget for Trekantområdet får betydning for to forhold i Fredericia Kommune: Detailhandel Muligheden for planlægning af store udvalgsvarebutikker i bymidten fjernes fra retningslinje I stedet indføjes en tekst i redegørelsen om den kommende mulighed, når indbyggertallet i byen når Dette Side 5

6 Teknisk Udvalg, svarer til den tidligere nævnte ændring i Fredericia Kommunes lokale del af kommuneplanen. Vejinteresser I dialogen med Vejdirektoratet, blev det klart, at Vejdirektoratets krav om at vejudlæg for vestvendte ramper ved Vejle Landevej ved Fredericia skal udtages af planforslaget, var ultimativt. Hvis dette ikke blev imødekommet, ville Vejdirektoratet gøre indsigelse mod denne del af kommuneplanforslaget. For at undgå en indsigelse, slettes følgende: Derudover ønsker Fredericia Kommune, at der på sigt bliver tale om anlæg af vestvendte ramper ved Vejle Landevej i Fredericia. Der foretages en konsekvensrettelse på kortbilaget. Forslag til ændringer af Forslag til Kommuneplan for Fredericia Kommune Som nævnt tidligere kom der 21 bemærkninger til kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune (jf. bilag 2). Bemærkningerne er indsendt fra: Handicaprådet i Fredericia Vejdirektoratet Haderslev Stift Fredningskomiteen Lillebælt DN Fredericia EnerginetDK Banedanmark Menighedsrådet ved Lyng Kirke Region Syddanmark Seniorrådet i Fredericia Erhvervsforeningen i Fredericia samt en række virksomheder og privatpersoner En del af bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i kommuneplanforslaget, fordi det er vurderet at kommuneplanforslaget tager tilstrækkelig hånd om emnerne, eller fordi bemærkningerne ikke er relevante for kommuneplanen, da de ikke indgår som tema. Nogle af ændringsforslagene kræver dog en ny offentlig høring, hvis de skal indarbejdes i kommuneplanen. Teknisk Udvalg gennemgik på udvalgsmødet den 29. oktober 2013 disse forslag og besluttede at sende tre forslag til ændringer af kommuneplanforslaget i en ny offentlig høring på 14 dage. Høringen er foregået i perioden 30. oktober 13. november De tre forslag til ændringer vedrørte følgende områder: Ændring af rammen for TD.E.5A: Mulighed for blandet bolig og erhverv, ved Adelvej, Taulov Ændring af rammeafgrænsning for N.R.2, Randalsvej Mulighed for etablering af skovkirkegård i E.O.4, Lyng Kirke Side 6

7 Teknisk Udvalg, Bemærkningerne til planforslaget til den fælles kommuneplan har ikke givet anledning til, at der skulle foretages en ny høring. Efter høringens udløb er der indkommet 8 bemærkninger vedr. forslaget til ændring af rammen for TD.E.5A. Alle bemærkninger, undtagen en enkelt, er sendt fra erhvervsdrivende i området, som protesterer massivt mod en ændring af rammen, der vil give mulighed for at etablere boliger i erhvervsområdet. Alle fremhæver især bekymring ved, at deres udviklingsmuligheder forringes, og at de pålægges skrappere miljøkrav (fx støj) pga. større nærhed til beboelse. Derudover imødeser de problemer med naboklager fra en evt. beboelse pga. lugt, støj m.m., trods virksomhedernes overholdelse af miljøkrav. Det viser sig, at ejerne af adressen Adelvej 40 tilbage i 1994, 1996 og igen i har ansøgt kommunen om at omdanne matr. nr. 37 f Taulov til boligområde. Der blev i den forbindelse foretaget naboorienteringer. Af naboorienteringerne fremgår det, at man derved har forsøgt at trække byggefeltet så langt væk fra de eksisterende virksomheder ved H. C. Ørstedsvej, med henblik på at reducere eventuelle problemer med støj. Realiseringen af disse forsøg på at ændre status på erhvervsområdet er imidlertid opgivet, på grund af indsigelser fra ejerne af de omliggende erhvervsejendomme. En gennemgang af det fyldige bilagsmateriale der ledsager en af indsigelserne, viser en del avisudklip fra 1994 og 1996, hvoraf det fremgår, at der har været mange protester fra områdets erhvervsdrivende. Administrationen finder på baggrund af indsigelsens karakter, at forslaget om at muliggøre boliger i erhvervsområdet ikke bør imødekommes. Bemærkningerne fra den supplerende høring af kommuneplanforslaget fremgår af Bilag 2., nr Der er ikke indkommet bemærkninger for ændring af rammerne for hhv. N.R.2. og E.O.4. Nye oplysninger Når der til en kommuneplan er udarbejdet en miljøvurdering skal den endelige vedtagelse af planen ledsages af en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensynet er integreret i planen. By & Erhverv har opdaget, at den sammenfattende redegørelse ikke var nævnt i den oprindelige indstilling, som blev behandlet af Teknisk Udvalg den 26. november og i Økonomiudvalget den 3. december Derfor er der nu lavet et nyt dagsordenspunkt, hvor den sammenfattende redegørelse fremgår. De nye oplysninger har ingen betydning for By & Erhvervs indstilling til Byrådets endelige vedtagelse af planen. Side 7

8 Teknisk Udvalg, Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering Forslag til Kommuneplan for Trekantområdet er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Fredericia Kommunes egen del af kommuneplanen er screenet i henhold til samme lov. Miljøvurderingen har bl.a. til formål at sikre, at der i planen tages tilstrækkeligt hensyn til miljøet. Derfor er der i forbindelse med miljøvurderingen krav om, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanenplanen skal laves en sammenfattende redegørelse for de ændringer eller afværgeforanstaltninger, der laves på baggrund af miljøvurderingen og den offentlige høring. Denne redegørelse vedlægges som Bilag 9. Redegørelsen vil blive tilrettet i henhold til, hvad der er aftalt med Naturstyrelsen om indsigelserne, samt opdateret med hensyn til tal for rummelighed m.m. (markeret med gult). Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: På baggrund af de massive protester fra områdets erhvervsdrivende anbefaler By & Erhverv, at forslaget til ændring af anvendelsen for erhvervsområdet TD.E.5A ikke imødekommes. Der er ikke indkommet bemærkninger for ændring af rammerne for hhv. N.R.2. (ved Randalsvej) og E.O.4 (ved Lyng Kirke). By & Erhverv anbefaler på den baggrund, at begge ændringsforslag imødekommes. By & Erhverv vurderer, at forslag til ændringer af kommuneplanforslaget, som angivet i bilag 8., kan indarbejdes, hvorved kommuneplanen opfylder de statslige krav til kommuneplanlægningen. By & Erhverv vurderer, at en beslutning om at vedtage Forslag til Kommuneplan 2013 vil medvirke til at skabe et godt overblik for borgene, et godt beslutningsgrundlag for politikerne samt et godt værktøj for administrationen. Det er endvidere vurderet, at kommuneplanen lever op til planloven og de statslige krav til kommuneplanlægningen. Dog gøres opmærksom på, at der endnu ikke er udpeget områder til særligt værdifulde landbrugsområder, hvorfor Naturstyrelsen har stillet krav om at udpegningen udarbejdes snarest. Udpegningen foretages i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, Side 8

9 Teknisk Udvalg, at Kommuneplan vedtages endeligt, idet: Den foreslåede ændring af rammen for TD.E.5A: Mulighed for blandet bolig og erhverv, ved Adelvej, Taulov, der har været i supplerende offentlig høring, afvises Den foreslåede ændring af rammeafgrænsning for N.R.2, Randalsvej, der har været i supplerende offentlig høring, imødekommes Den foreslåede mulighed for etablering af skovkirkegård i E.O.4, Lyng Kirke, der har været i supplerende offentlig høring, imødekommes Der i forhold til forslag til Kommuneplan for Trekantområdet foretages de ændringer, der er aftalt med Naturstyrelsen (jf. bilag 7). Der i forhold til Forslag til Fredericia Kommuneplan foretages de ændringer, der fremgår af bilag 8 Indsigelser og bemærkninger til Forslag for Trekantområdet besvares med udgangspunkt i notatet, bilag 1 Indsigelser og bemærkninger til Forslag for Fredericia Kommune besvares med udgangspunkt i bilag 2 Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer af kommuneplanen efter Byrådets vedtagelse med henblik på offentliggørelse af planen. Side 9

10 Teknisk Udvalg, Bilag: Åben - Bilag 1. Notat over indkomne bemærkninger til fælles kommuneplan - Høringssvar og administrationens bemærkninger Endelig.pdf Åben - Bilag 2. Notat over indkomne bemærkninger til Kommuneplan for Fredericia - Høringssvar og administrationens bemærkninger.pdf Åben - Bilag 3. Indsigelse mod Fredericia Kommunes forslag til kommuneplan 2013.pdf Åben - Bilag 4. Notat med de første af statens foreløbige bemærkninger.pdf Åben - Bilag 5. Notat om aftalte ændringer og suppleringer.pdf Åben - Bilag 6. Notat med statens bemærkninger til Trekantområdets fælles del til kommuneplan - med referat, opfølgning og konklusion.pdf Åben - Bilag 7. Notat med aftalte ændringer og suppleringer - fælles del af Trekantområdets kommuneplaner.pdf Åben - Bilag 8. Ændringer af kommuneplanforslag på baggrund af offentlig høring.pdf Åben - Bilag 9. Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering til Kommuneplan pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Anbefales. Fraværende: John Bader Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: John Bader Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Kurt Halling, John Bader Side 10

11 Teknisk Udvalg, Underskriftsside Mads Lund John Bader Lars Ejby Pedersen Ivan Toftgaard Børge Larsen

12 Bilag: Bilag 1. Notat over indkomne bemærkninger til fælles kommuneplan - Høringssvar og administrationens bemærkninger Endelig.pdf Udvalg: Teknisk Udvalg Mødedato: 09. december Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 78270/13

13 NOTAT I nedenstående skema fremgår de enkelte indsigelser/bemærkninger, der er fremsendt i forbindelse med den offentlige høring af Kommuneplan 2013 for Trekantområdet. Skemaet er suppleret med administrationens indstilling til hver enkelt indsigelse/bemærkning. Nr. Afsender Indsigelse/bemærkning Administrationens indstilling Indstilling Vurdering 1 Danmarks Naturfredningsforening, Vejen Danmarks Naturfredningsforening (DN), Vejen afdeling ønsker at gøre indsigelse mod Kommuneplan for Vejen kommune med hensyn til omfartsvej vest om Holsted samt planerne om en kommende hærvejsmotorvej. Medfører ingen ændringer Arealreservation fastholdes. I Kommuneplanen indskrives efter aftale med Naturstyrelsen I forhold til en evt. realisering af omfartsvej i Holsted, skal der ske en nærmere analyse og vurdering af en række øvrige arealinteresser, herunder natur, inden den endelig linjeføring kan fastlægges. Hærvejsmotorvejen DN noterer med stor glæde at Vejen kommune med kommuneplan ønsker at reducere CO2-udleningen fra den vejbundne transport. Imidlertid fremgår det også af forslaget at Vejen Kommune vil arbejde for at fremme planerne om en hærvejsmotorvej. En Hærvejsmotorvej vil i modsætning til Vejens kommunes ønsker og medfører øget CO2-udledning fra øgede trafik. Samtidig vil planerne om en Hærvejsmotorvej flere steder gennem Jylland påvirke skønne naturområder negativt. Områder som har stor natur- og rekreative værdier. DN kan derfor ikke støtte Vejen Kommunes ønsker om at fremme en Hærvejsmotorvej. Medfører ingen ændringer Det er politisk besluttet af kommunerne i Trekantområdet at arbejde for opførelsen af en hærvejsmotorvej, da den forventes at kunne aflaste den østjyske motorvej og forkorte rejsetiderne betydeligt på langs af Jylland. For det andet vil den give store områder i det midtjyske forbedret adgang til højklasset infrastruktur, og forbedre adgangen til Vestdanmarks største lufthavn i Billund betydeligt. Bemærkningen giver derfor ikke anledning til ændringer i kommuneplanforslaget. 2 Fredningskommiteen Lillebælt Den foreslåede ændring i retningslinjen for de særlige geologiske områder vil svække beskyttelsen af den grønne struktur i Trekantområdet til ukendelighed, herunder: Beskyttelse af Vejle Ådal og Konge Å-dalen i Vejen Kommune og kysten ved Lillebælt i Middelfart Kommune Medfører ingen ændringer Statens mål for fsv. angår landskaber, kystlandskaber med forskellige geologiske formationer og særligt geologiske værdier er, at disse skal sikres. De statslige krav til kommunernes planlægning er at: - Kommuneplanerne skal indeholde retningslinjer til sikring af overordnede geologiske bevaringsværdier, - At værdifulde geologiske landskabstræk, deres indbyrdes overgange og sammenhænge skal sikres og at - Værdifulde geologiske kystprofiler skal bevares. Vejle Ådal, Konge Å-dalen i Vejen Kommune samt

14 kystzonen ved Lillebælt i Middelfart (og Fredericia og Kolding) kommuner er i forslag til kommuneplan 2013 omfattet af følgende retningslinje for særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder: I de særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder må landskabstrækkene og deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke sløres eller ødelægges af gravning, terrænopfyldning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring. Ved meddelelse af råstoftilladelse og godkendelse af indvindings- og efterbehandlingsplan skal det vurderes, om der er behov og mulighed for at bevare et eller flere geologiske profiler i råstofgraven.. Det fremgår utvetydigt af retningslinjen af de særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder ikke må ødelægges. At de heller ikke må sløres er en yderligere styrkelse af en beskyttelse, idet fx et teknisk anlæg der placeres i det åbne land på afstand kan påvirke et særligt bevaringsværdigt landskabstræk, en navngiven geotop eller lignende i negativ retning. Endelig er Vejle Ådal, Kongeådalen i Vejen samt en stor del af kystlinjen syd for Trelde i Fredericia Kommune udpeget som National Geologisk Interesseområde, der i sig selv er en meget restriktiv beskyttelse. Derudover er store dele af kyststrækningen i Middelfart Kommune udpeget som Nationalt Interesseområde indenfor kystlandskabet. (Se evt.: 3 Peter Storm, Middelfart Høringssvaret indeholder en lang række kommentarer til kommuneplanen. Der er flere forslag til forbedrede formuleringer, blandt andet med henblik på at præcisere begreber samt uddybe og tydeliggøre afsnit i kommuneplanen. Der er i høringssvaret lagt særlig vægt på kapitel 4 Kultur, turisme og friluftsliv. Der henvises til høringssvaret for en detaljeret gennemgang. Høringssvaret indeholder desuden bemærkninger til den lokale del af kommuneplanen for Middelfart disse er ikke medtaget her. Imødekom mes Bemærkninger til de enkelte forslag i høringssvaret: Bæredygtighedsbegrebet er forholdsvist bredt formuleret i kommuneplanen. Det er hensigten at kommunerne vil arbejde sammen om et bæredygtighedsværktøj, der mere konkrete beskriver hvordan vi vil arbejde med bæredygtig i vores byer og hvilke parametre vi vil fokuser på, jf. Det vil vi boks under bymiljø. Der tilføjes i forordet en henvisning til beskrivelsen af bæredygtighed, der findes under retningslinjen for bæredygtigt bymiljø. Sætning, hvor udtrykket Danmarks smukkeste vejkryds bruges, ændres til Set i det lys er det meget vigtigt at få gang i udviklingen og udnytte

15 Trekantområdets smukke og centrale placering. Beskrivelsen af hovedbyer omformuleres til: Hovedbyer. De største byer Fredericia, Kolding og Vejle, som er lokomotiv for udviklingen, udgør sammen med Grindsted, Middelfart og Vejen Trekantområdets hovedbyer. Der peges på vigtigheden af i første omgang at bevare de identitetsskabende kvaliteter i byerne, og derefter styrke dem, og dette tilføjes i afsnittet om bymiljø. Vedrørende beskrivelse af kulturmiljøer findes dette i kapitel 4.2 Kulturhistorie. Beskrivelsen tilføjes i faktaboks en definition af kulturmiljøer: et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. I forhold til forslag om at indtænke institutioner, skoler, plejehjem mv. under Sundhed og forebyggelse tilføjes dette i planen: Også i planlægningen af kommunens egne børneinstitutioner, skoler, plejehjem og lignende skal de udendørs arealer indrettes, så de giver mulighed for fysisk aktivitet og socialt samvær. I kapitlet om landskaber og geologiske bevaringsværdier tilføjes landskabets betydning for vores følelse af tilhørsforhold, således at det i det første afsnit under redegørelse til mål tilføjes Derudover er landskabet rammen for egnens historie, og væsentlig for menneskers tilhørsforhold til området. På samme måde ændres identitetsfølelse til tilhørsforhold i indledningen til kapitel 4. Medfører ingen ændringer Øvrige nævnte forhold giver ikke anledning til ændring af kommuneplanen, idet de vurderes at være behandlet i fornødent omfang i kommuneplanen. De enkelte forhold kommenteres i svaret til afsender af høringssvaret. 4 Energinet.dk Energinet.dk udtrykker tilfredshed med afsnit om højspændingsledninger i den fælles kommuneplan. Det foreslås generelt, at kommunerne orienterer sig via for at danne sig et overblik over relevante planer fra Energinet. Det foreslås, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger sker tilretninger og tilføjelser i retningslinjer og redegørelse som angivet nedenfor: Energinet.dk har ingen bemærkninger, der giver anledning til statslig indsigelse i forhold til lednings- og kabelanlæg. Der er imidlertid nogle få anbefalinger i forbindelse med teksten til enkelte af retningslinjerne i kapitel 5 Trafik og

16 tekniske anlæg. Ønsker til justeringer: 1. Det anbefales, at der på kort vises lednings- og kabelanlæg for højspænding med en differentiering, så der kan skelnes mellem 400 kv, 150 kv og mindre ledninger/kabler. 2. Rettelse: Der foreslås rettelser til side 42 vedrørende luftledninger. Der findes kun 150 kv i Jylland og på Fyn så 132 kv skal slettes og 159 kv er forkert. 3. Under retningslinje for højspændingsanlæg bør der suppleres med information om sikkerhedsafstande i forhold til vindmøller, idet det anbefales: At vindmøller som minimum placeres i en afstand fra deklarationsarealet langs luftledninger svarende til vindmøllens fulde højde. At vindmøller bør ikke placeres nærmere end 50 meter fra deklarationsarealet til el-kabelanlæg (jordkabler). 4. Under retningslinje for opstilling af vindmøller bør suppleres med information om sikkerhedsafstande til højspændingsanlæg. I redegørelsesafsnittet bør der ligeledes tilføjes tekst om sikkerhedsafstande. 5. Generelt bør det i kommuneplanen pointeres, at der omkring Energinet.dk s lednings- og kabelanlæg er tinglyst deklaration om respektafstand i forhold til stærkstrømsbekendtgørelsen. Deklarationsarealet administreres meget restriktivt. Medfører ingen ændringer Imødekom mes Imødekom mes Imødekom mes Imødekom mes Ad 1) Såfremt samtlige ledninger/ kabler skal medtages på kortbilagene, bliver disse for uoverskuelige. Derfor vil bemærkningerne vedr. medtagelse af kortdata ikke kunne imødekommes. I forbindelse med kommunernes administration og detailplanlægning vil der som udgangspunkt altid ske en afdækning af, hvilke bindinger, der findes i et konkret område herunder også krav til respekt- og sikkerhedsafstande. Dette vil gøre oversigtskortet unødvendigt. Ad2) De aktuelle fejl på side 42 rettes i henhold til bemærkningerne fra Energinet.dk. Ad 3 og 4) Under retningslinjerne (Vindmøller) og (Højspændingsanlæg)tilføjes der information om sikkerhedsafstande i forhold til vindmøller som angivet i bemærkningerne. Ad 5) Det tilføjes i redegørelsen til 5.6 om højspændingsanlæg, at der er tinglyst deklaration om respektafstand i forhold til stærkstrømsbekendtgørelsen. 5 Lise og Henrik Rask, Billund Ulla og Torben Andreasen, Vandel 1. Hærvejsmotorvej KP2013 forholder sig i lighed med den gældende kommuneplan til en eventuelt kommende hærvejsmotorvej. Der er her tale om et meget langsigtet infrastrukturprojekt af national betydning, og som ikke er afklaret på nationalt plan endnu. Det er ikke rimeligt at medtage sådanne projekter i kommuneplanen, da det skaber stor usikkerhed i hele lokalområdet i måske år frem i tiden. Og dette sker endda på en fuldstændig udokumenteret baggrund, hvor intet endnu er grundigt undersøgt eller vedtaget. Konsekvenserne vil hurtigt kunne blive, at nært beliggende ejendomme til en af de skitserede linjeføringer bliver usælgelige eller falder markant i værdi, blot på grund af en række spekulative politiske intentioner. Offentligheden vil således med stor sandsynlighed hurtigt forholde sig til eksempelvis Hærvejskomiteens to forslag til linjeføring som værende autoriteternes bedst kvalificerede bud. Begge linjeføringer udgør en potentiel meget markant trussel mod unikke naturområder. Især Hærvejskomiteens såkaldte Vandel-løsning indebærer en veritabel katastrofe for Frederikshåb Plantage og Randbøl Hede. Det må være klart for enhver, at en linjeføring under 2 kilometer fra disse naturområder vil betyde, at de vil blive totalt ødelagt af støjpåvirkninger. Medfører ingen ændringer Det er politisk besluttet af kommunerne i Trekantområdet at arbejde for opførelsen af en hærvejsmotorvej, da den forventes at kunne aflaste den østjyske motorvej og forkorte rejsetiderne betydeligt på langs af Jylland. For det andet vil den give store områder i det midtjyske forbedret adgang til højklasset infrastruktur, og forbedre adgangen til Vestdanmarks største lufthavn i Billund betydeligt. Det er i kommuneplanforslaget ikke vist på kort eller beskrevet i teksten hvor en sådan motorvej skulle gå. Bemærkningen giver derfor ikke anledning til ændringer i kommuneplanforslaget.

17 6 Ældrerådet i Middelfart v. Flemming Enevoldsen Forslag: Alt om linjeføringen af en eventuel kommende hærvejsmotorvej skal udgå af KP2013. Der er simpelthen ikke tilstrækkeligt velfunderede undersøgelser, der kan begrunde, at en hærvejsmotorvej skulle være bedre end forskellige mere østligt placerede alternativer. I stedet kunne man passende indføje, at en eventuel hærvejsmotorvej ikke må få negative konsekvenser for de meget store naturværdier i Vejle Ådal eller Frederikshåb Plantage og Randbøl Hede. Ældrerådet mener, at der bør lægges megen vægt på at anlægge ældreboliger med henblik på at tiltrække og fastholde ældre borgere. Medfører ingen ændringer I redegørelsen til mål for bosætning beskrives, hvordan der skal tilbydes boligområder med forskellig beliggenhed og karakter, som appellerer til forskellige målgrupper, herunder ældreboliger. Det vurderes, at skal der gøres en særlig indsats over for at tiltrække bestemte befolkningsgrupper, er det børnefamilier, da denne gruppe falder i antal, mens antallet af ældre stiger markant. Ældrerådet foreslår udbygning af behovsstyret trafiksystem som teletaxaordningen med online booking systemer og mindre energirigtige køretøjer som alternativ eller i samarbejde med eksisterende taxaer. Medfører ingen ændringer Der fastlægges ikke i kommuneplanen konkrete ordninger for kollektiv trafik. Tilrettelæggelsen af disse ordninger sker i et samarbejde mellem kommunerne og trafikselskaberne i Trekantområdet Sydtrafik i de jyske kommuner og Fynbus i Middelfart kommune. Status i Fynbus område er, at der arbejdes på at indføre onlinebooking samt en mere ensartet teletaxaordning. Der vil blive arbejdet på at gøre den kollektive trafik mere bæredygtig, hvilket er en af de vedtagne indsatser, jf. Det vil vi vedr. kollektiv trafik. Det foreslås, at der stilles krav til vejbelægning og trafikhastighed med henblik på at minimere støj fra den øgede trafikmængde. Det foreslås også, at der skal arbejdes på at minimere støj i institutioner o.lign. ved bedre akustiske forhold. Medfører ingen ændringer De forhold og forslag, der gøres opmærksom på, reguleres ikke af kommuneplanen. Det bemærkes til de nævnte forhold: Særligt støjsvage belægninger har foreløbig en kortere levetid og er dyrere og anvendes derfor ikke ofte. Desuden har de ingen effekt, hvis hastighedsgrænsen er under 60 km (motorstøjen er højere end støjen mellem vejbane og dæk). I daginstitutioner efterleves kravene i bygningsreglementet, og der bliver anvendt materialer, der giver gode akustiske forhold. 7 Lokaludvalget for Føns og omegn Det foreslås, at teletaxaordningen udbygges, så man kan booke online, så den kan bruges til lægebesøg, biblioteker mv., også i aftentimerne. Bilerne skal være miljørigtige. Det bør vurderes, om der er behov for store busser i den kollektive trafik. En mere fleksibel og miljørigtig kollektiv trafik bør indarbejdes i de fremtidige planer. Medfører ingen ændringer Der fastlægges ikke i kommuneplanen konkrete ordninger for kollektiv trafik. Tilrettelæggelsen af disse ordninger sker i et samarbejde mellem kommunerne og trafikselskaberne i Trekantområdet Sydtrafik i de jyske kommuner og Fynbus i Middelfart kommune.

18 Lokaludvalget påpeger, at det er af afgørende betydning, at der er både en ordentlig mobildækning og en netforbindelse, der er stabil og med en rimelig kapacitet, såfremt der fortsat skal være erhverv i de mindre samfund. Det foreslås, at der laves en plan for udbygningen og der gøres opmærksom på, at beslutningen skal træffes af staten/regeringen. 8 Middelfart museum I kapitel 4.1 Kultur savnes en omtale af kulturhistorien som værende væsentlig for borgernes identitetsfølelse i Trekantområdet. I kapitel 4.2 Kulturhistorie ønskes indsat en definition af kulturmiljøer, et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Der foreslås flere eksempler på kulturhistoriske spor. Man kunne tilføje Færdsel både veje, jernbane og broer er væsentlige kulturhistoriske spor, eller Kirker - hvor sammenhængen mellem kirke, kirkegård og kirkestier også er væsentlige kulturhistoriske spor. I rækken af de eksempler, der nævnes om købstædernes kulturmiljø fra industrisamfundets tid er det også oplagt at nævne Lillebæltsbroerne. Desuden bemærkninger til den lokale del af kommuneplanen for Middelfart disse er ikke medtaget her. 9 Centrovice Fra Centrovices side har vi en række bemærkninger til kommunens forslag til revidering af kommuneplanen. Vi har valgt at sætte fokus på udpegningen vedr. særligt værdifulde landbrugsområder, som ifølge forslaget skal ske senere i et tillæg, samt udpegningen af arealer til lokalisering af store husdyrbrug. Helt grundlæggende for betydningen af kortlægningen er hvordan udpegningerne bliver administreret i praksis. Vi opfordrer til, at administrationen af kortlægningen tager afsæt og fastholdes i forhold til en overordnet politisk version eller strategi. Det er afgørende, at kommuneplan 2013 signalerer, at landbrugserhvervet kan udvikle sig til gavn for beskæftigelse, bosætning m.m. De behandlede emner er alle underlagt anden konkret lovgivning, der detaljeret regulerer områderne. Derfor ser vi kommuneplan 2013 som et signal om, hvad kommunen fremadrettet vil med landbruget og tilhørende aktiviteter. Kommunen skal være bevidst om, at den gennem udpegningerne påtager sig et potentielt ansvar for værdisætning af ejendomme og jord. Særligt værdifulde landbrugsområder Medfører ingen ændringer Medfører ingen ændringer Imødekom mes Medfører ingen ændringer Imødekom mes Status i Fynbus område er, at der arbejdes på at indføre onlinebooking samt en mere ensartet teletaxaordning. Der vil blive arbejdet på at gøre den kollektive trafik mere bæredygtig, hvilket er en af de vedtagne indsatser, jf. Det vil vi vedr. kollektiv trafik. Dårlig mobildækning og netforbindelser hæmmer udviklingen i særligt landdistrikterne. Trekantområdet har gjort opmærksom på dette over for staten i forbindelse med Landsplanredegørelsen Afsnittet omhandler kultur og ikke kulturhistorie (som behandles i afsnit 4.2). Den foreslåede definition af kulturmiljøer tilføjes i faktaboksen. Svagheden ved at nævne eksempler er, at det ikke er en alt omfattende liste. Infrastruktur nævnes senere i afsnittet og kirkeomgivelser har et særskilt afsnit. Lillebæltsbroerne tilføjes listen.

19 Det fremgår af forslaget, at udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder først vil ske i et kommuneplantillæg i den kommende periode. Vi kvitterer for, at det fremgår af planen, at kommunen lægger vægt på dialogen med landbruget og øvrige parter med interesser i den åbne lands planlægning om den fremtidige udvikling, herunder en dialog om definitionen og afgrænsningen af de særligt værdifulde landbrugsområder. Al landbrugsjord er som udgangspunkt værdifuld. Et bredt differentieret landbrugserhverv vil stille forskellige arealmæssige krav. I denne tilgang ligger implicit, at selvom et areal med landbrugsjord er underlagt en udpegning er det stadigt grundlæggende værdifuldt. Hvis det ikke er værdifuldt i en sammenhæng kan det udmærket være det i en anden. Dette gælder også for eventuelt miljøfølsomme arealer. Der skal iagttages nogle miljøforanstaltninger, men det er stadig værdifuld landbrugsjord. Medfører ingen ændringer Trekantområdets kommuner har noteret sig Centrovices bemærkninger. I forbindelse med udarbejdelsen af et planforslag vil principperne for udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og retningslinjer blive drøftet med landbruget og øvrige interessenter i det åbne land. Vedr. retningslinjer for udflytning af driftsbygninger Under Retningslinjer for udflytning af driftsbygninger bør formuleringen af første punkt indeholde kan fremfor skal, dvs. formuleringen bør være, og beslutningen om placering kan om nødvendigt ske på baggrund af en landskabsanalyse. Der bør ikke være et generelt krav til landskabsanalyse og visualiseringer uden en konkret vurdering af behovet. Dette synes også i overensstemmelse med kommunens intentioner, da der af planudkastets redegørelse til retningslinjen fremgår, at Landskabsanalyser og visualiseringer skal i tvivlstilfælde sikre, at der ved opførelse af driftsbygninger i det åbne land tages de nødvendige landskabelige og arkitektoniske hensyn. Medfører ingen ændringer Et af planlovens hovedsigter er bl.a. at sikre, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber. Det er således et helt centralt formål at der tages vidtgående hensyn til landskabet, også i forhold til jordbrugserhvervet. I fremtidens landbrugsproduktion vil der være øget fokus på såvel kvalitet, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed som hensynet til landskabet. Alt for mange af de større landbrugsbyggerier gennemføres i dag uden en helheds- og udviklingsplanlægning som grundlag. Det har ofte til følge, at nye bygningsanlæg placeres og lokaliseres uhensigtsmæssigt i forhold til landskabet og eksisterende samt fremtidige bygninger på gårdejendommen. Af såvel planlovens 36 og husdyrlovens 22 fremgår det, at der skal foretages vurderinger af byggeriets indvirkning på landskabet. Det betyder at kommunalbestyrelsen - ud over den vurdering der sker på grundlag af landbrugsloven - skal foretage en selvstændig vurdering af det ansøgte efter planlovens 36, stk. 1, nr Jysk Landbrugsrådgivning Jysk landbrugsrådgivning ønsker at hensyn til naboer og hensyn til landskab og arkitektur tages ud af retningslinjerne for husdyrbrug Billund Retningslinje tydeliggør således blot at der skal indgå analyser og vurderinger af landskaber, da dette i forvejen indgår som en del af myndighedsbehandlingen i forbindelse med VVM, landzonetilladelser, miljøgodkendelser, osv. Planlovens landzonebestemmelser fastlægger at erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri skal opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.

20 For retningslinjerne for naturbeskyttelse, økologiske forbindelser, landskaber, geologiske beskyttelse og lavbundsarealer ønskes tilføjet i retningslinjerne, at undtaget fra disse retningslinjer er erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri. I forhold til naturbeskyttelse ønskes også, at udvidelse af natur kun skal ske gennem de statslige naturplaner Kommunes undtagelser vil fremgå af den fælles kommune plan Imødekom mes Retningslinjerne i forhold til husdyrbrug skal ses i sammenhæng med husdyrloven, hvor af det fremgår i 9,19 og 23, at der skal tages hensyn til naboer. I 19 er det endvidere fastlagt, at ved miljøgodkendelser skal kommunerne sikre, at husdyrbrug kan drives på et givent sted uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Retningslinjernes formål bliver dermed, at byrådet gennem kommuneplanerne tilkendegiver, hvad er skal vurderes på, når der skal gives miljøgodkendelser. Formålet er derfor heller ikke at forhindre erhvervsmæssige nødvendigt byggeri, men sikre at det sker på de mest optimale vilkår for alle parter. Omkring naturområderne, så er kommunes indsats ikke kun målrettet de statslige naturplaner. Hver enkelt kommune arbejder på udvikling og bevarelse af natur gennem naturkvalitetsplaner, naturstrategier og i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens formåls paragraf. I forhold til retningslinjerne for naturbeskyttelse, landskaber, geologiske beskyttelse og lavbundsarealer kan vi ikke imødekomme landbrugets ønske om at undtage landbruget. I Billund kommune gælder dog enkelte undtagelser. Retningslinjerne har ikke den betydning, at landbruget ikke kan udvide deres bedrifter eller bygge nyt, men det er vigtigt, at der sker en afvejning mellem de forskellige arealinteresser, især ved byggeri, der opføres uden tilknytning til det eksisterende byggeri. Dette gælder også for landbruget. Det er hele formålet med kommuneplanens retningslinjer. I forhold til landskaber er det desuden vigtigt at være opmærksom på, at husdyrloven i 22 har et krav om en vurdering i forhold til landskaber ved ny bebyggelse på et husdyrbrug uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Omkring de økologiske forbindelser skal det anbefales, at vi imødekommer landbruget et stykke af vejen ved at forklare i redegørelsen, at retningslinjen mest sigter til større tekniske anlæg, der vil afskære en forbindelseslinje fuldstændig, og ikke

21 landbrugsbyggeri i almindelig forstand. Derudover kan det tilføjes, at almindeligvis er retningslinjen ikke relevant for landbrugsbyggeri, der ligger i tilknytning til eksisterende byggeri. 11 Danmarks Naturfredningsforeni ng, Vejle (2) Vejkanter som økologiske forbindelser I kommuneplanforslagets retningslinjer for økologiske forbindelser nævnes det, at dyrs og planters naturlige bevægelsesveje skal styrkes. I den efterfølgende redegørelse skriver kommunen De øvrige arealer indenfor udpegningen er potentielle forbindelser, hvor der ikke bør ske forringelser mellem de eksisterende naturområder, og hvor der kan udvikles ny natur, der kan fremme bevægelsen af arter. DN vil gøre opmærksom på, at vejkanter kan fungere som ny natur: Vejkanterne er Danmarks største sammenhængende naturområde. På grund af gødning fra de tilstødende marker og for sen slåning, er vejkanternes vegetation i dag, især i den østlige del af kommunen, meget fattig. Vegetationen består af vild kørvel, stor nælde og græsser som draphavre og kvik. Vejkanterne er desuden fattige på bl.a. fugle og insekter, herunder sommerfugle. En tidlig slåning (slutningen af maj- begyndelsen af juni) og fjernelse af det afslåede materiale kan derimod genskabe en artsrig vegetation af lyskrævende planter, og vejkanterne kan derfor fungere som økologisk forbindelse mellem tørre naturområder. (4) Hærvejsmotorvej tages ud af kommuneplanforslaget DN vil anbefale, at omtalen af en Hærvejsmotorvej tages ud af planforslaget. Der er tale om en del af det statslige vejnet, som ikke kan vedtages af Vejle Kommune/ Trekantsområdets kommuner, og der er ikke sket en politisk behandling af de foreslåede vejføringer, som inddrager hensynet til de andre interesser, som fremgår af kommuneplanforslaget, nemlig hensynet til naturen og landskabet i den åbne grønne storby. De forslag til linjeføring, som den private organisation Hærvejskomitéen har fremlagt, krydser Vejle Ådal og vil i betydelig omfang reducere befolkningens adgang til spændende naturoplevelser og rekreative muligheder. DN vil anbefale, at der arbejdes med andre muligheder for at nedbringe trafikmængden på vejene: etablering af flere samkørselspladser, bedre parkeringsforhold nær jernbane, flere sikre cykelstier, forbedringer af det eksisterende vejnet og forbedring af den kollektive trafik. Endelig vil DN gerne gøre opmærksom på EL-cyklen. Disse er blevet driftsikre og yderst populære, løser bilens trængselsproblem, er hurtige og kan bruges trods bakker og trætte ben. Ladestandere til gratis brug (som i Østrig) kunne fremme brugen af dette fremragende nye køretøj. DN var i efteråret 2012 inviteret til at mødes med Hærvejskomitéen, Vejle Kommune og Trekantområdet Danmark på Vejle Kommune. Her fik DN mulighed for at fremlægge og drøfte vores bemærkninger til det fremlagte Medfører ingen ændringer Medfører ingen ændringer Generelt er det kommunernes ønske at skabe de bedste løsninger i samarbejde med landbruget, ved at inddrage de forskellige hensyn, der skal tages. Der er udviklet en ny metode til udpegning af økologiske forbindelser. Udpegningen giver et væsentligt mere funktionelt grundlag for vilde dyr og planters spredning i landskabet, og metoden er implementeret i alle trekantssamarbejdets kommuner. I forbindelse med udvikling af metoden, afholdte Vejle kommune i 2011 en række workshops, hvor DN også var repræsenteret. Her fremgik en række anbefalinger, bl.a. korrekt pleje og etablering af vejkanter, støjvolde og andre terræn anlæg, således at de kan fungere som naturlige ledelinjer i landskabet. Anbefalingerne er meget specifikke og vurderes derfor ikke at være direkte stof til kommuneplanen, men kan være relevante i forhold til kommunernes drift og som værktøj i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner mv. Det er politisk besluttet af kommunerne i Trekantområdet at arbejde for opførelsen af en hærvejsmotorvej, da den forventes at kunne aflaste den østjyske motorvej og forkorte rejsetiderne betydeligt på langs af Jylland. For det andet vil den give store områder i det midtjyske forbedret adgang til højklasset infrastruktur, og forbedre adgangen til Vestdanmarks største lufthavn i Billund betydeligt. Bemærkningen giver derfor ikke anledning til ændringer i kommuneplanforslaget.

22 vejforslag. Vi har efterfølgende fremsendt materialet til Hærvejskomitéen og Vejle Kommune. Dette materiale medsendes dette notat som bilag. 12 Erhvervspark og Flyveplads Vandel (6) Vindmøller Udbygning af vindmøller er helt nødvendig, hvis målet om at det samlede energiforbrug i 2050 udelukkende skal basere sig på vedvarende energi. Specielt opstilling af store vindmøller på land har afstedkommet særlige planlægningsmæssige udfordringer. DN vil foreslå, at vindmøller kan placeres i industriområder og langs motorveje, hvor der i forvejen er støj. Erhvervspark og Flyveplads Vandel anbefaler, at det gamle mål for Trekantområdets energi-og klimapolitik fastholdes. Det gamle mål indeholdt en målbar grænse om, at Trekantområdet skal bidrage til, at 30 % af energiforbruget i 2020 skal dækkes af vedvarende energi. Medfører ingen ændringer Medfører ingen ændringer Det er i Trekantområdet vanskeligt at finde egnede arealer til vindmøller langs motorvejene ud fra afstandskravene til boliger. Det tidligere mål afspejlede det mål for vedvarende energi, som Danmark har forpligtet sig til i forhold til EU. Dette mål gælder stadig, men er fulgt op af forskellige delmål. Derfor har kommunerne i Trekantområdet valgt at formulere det mere overordnede mål og henvise til klimaafsnittet, hvor der er en nærmere redegørelse for de energipolitiske mål på nationalt og internationalt niveau. 13 Vejle Spildevand Kap. 7 Klima Klimaændringernes betydning) Afløbssystem: Afløbssystem og renseanlæg kan udbygges for at øge kapaciteten, og der skal fortsat arbejdes på at separere regnvand og spildevand, hvor det er hensigtsmæssigt. I stedet for separering kan andre løsninger tages i anvendelse for håndtering af overfladevand f.eks. ved etablering af forsinkelsesbassiner, vådområder, vandveje eller lignende. Kommentar: I forslaget er der flere steder nævnt, at der skal arbejdes med lokal afledning af regnvand ved f.eks. nedsivning som et element i byplanlægningen. Forslag til ny formulering: Afløbssystem og renseanlæg kan udbygges for at øge kapaciteten, og der skal fortsat arbejdes på at separere regnvand og spildevand, hvor det er hensigtsmæssigt. I stedet for separering kan andre løsninger tages i anvendelse for håndtering af overfladevand f.eks. ved etablering af forsinkelsesbassiner, lokal afledning af regnvand, vådområder, vandveje eller lignende Klimaændringernes betydning (s.168) Redegørelse for mål-risikoområder for oversvømmelse: Udpegningen betyder, at der er en væsentlig risiko for oversvømmelse ved stormflod og/eller ekstreme regnskyl. Kommentar: Oversvømmelsesdirektivet omhandler kun oversvømmelser der skyldes stormflod eller oversvømmelse fra vandløb. Forhøjet vandstand i vandløb vil ofte skyldes lange perioder med megen regn eller pludseligt tøbrud. Ekstreme regnskyl og afløbssystem er ikke omfattet af direktivet. De er til gengæld inkluderet i klimatilpasningsplanerne. En forskel på de to planer er Imødekom mes Imødekom mes Det foreslås at lokal afledning af regnvand medtages i teksten som foreslået. Klimaændringernernes betydning Forslaget til ny formulering følges, men da dette afsnit dækker for både Vejle og Fredericia ændres formuleringen i den fælles kommuneplan til:

23 også udbredelsen af planerne. Oversvømmelsesdirektivet udpeger kun den centrale del af Vejle By, mens klimatilpasningsplanerne gælder for hele kommunen. Forslag til ny formulering: Udpegningen af den centrale del af Vejle by betyder, at der er en væsentlig risiko for oversvømmelse ved stormflod og/eller oversvømmelse fra vandløb. Udpegningen betyder, at der er en væsentlig risiko for oversvømmelse ve stormflod og/eller oversvømmelse fra vandløb 14 Vamdrup Byforum v/ Helge Paulin I den fælles Kommuneplan er beskrevet, at udvinding af gas i Nordsøen ophører. Det kan være hensigtsmæssigt tillige at beskrive, igangværende tiltag til udvinding af olie og gas fra skifer i Nordsøen. Medfører ingen ændringer Under afsnit 5.7 Olie- og gasanlæg er det beskrevet, at det i den nationale plan for omstilling til vedvarende energi indgår, at fossile brændsler (herunder olie og naturgas) helt udfaset i Beskrivelserne skal ses i sammenhæng med retningslinje for naturgasnet og olieanlæg - herunder arealreservationer og observationszoner. Det er ikke umiddelbart et kommuneplananliggende at beskrive udvindingsforhold i Nordsøen.

24 Bilag: Bilag 2. Notat over indkomne bemærkninger til Kommuneplan for Fredericia - Høringssvar og administrationens bemærkninger.pdf Udvalg: Teknisk Udvalg Mødedato: 09. december Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 78273/13

25 NOTAT over indkomne bemærkninger til forslag til Kommuneplan for Fredericia Kommune I nedenstående skema fremgår de enkelte indsigelser/bemærkninger, der er fremsendt i forbindelse med den offentlige høring af Kommuneplan 2013 for Fredericia Kommune. Skemaet er suppleret med administrationens indstilling til hver enkelt indsigelse/bemærkninger. Acadre: 13/6029 Nr. Dato Afsender Indsigelse/bemærkning Administrativ indstilling Indstilling Bemærkninger Handicaprådet v./ Tom Michael Elkjær Hansen icia.dk Emil Rasmussen om Vejdirektoratet (VD) v./ Ole Svendsen Anders Deleuran Fajstrup Prinsessegade 70, 7000 Fredericia Fra Handicaprådet er der alene et ønske om at kommuneplanen har fokus på, at der i forbindelse med byggeri og renovering bør udføres arbejder, som kan give bygninger klassifikationen nem tilgængelig. (håndskrevet bem fra borgermødet 19.6., vanskeligt at tyde. Handler muligvis om utilfredshed med processen og at han gerne ser, at der ikke ændres noget i kommuneplanen) Vedr. planforslagets ønske om vestvendte ramper til Vejle Landevej ved Fredericia, bemærker VD at det i forbindelse med Transportministerens tilladelse til at Fredericia Kommune kunne etablere østvendte ramper ved Skærbækvej blev meddelt, at kommunen ikke skal påregne, at der hverken nu eller senere gives tilladelse til vestvendte ramper ved Vejle Landevej, og at dette ikke må indgå som forudsætning for kommunens videre udvikling af erhvervsområderne omkring motorvejen, jf. Transport- og Energiministerens brev til Fredericia Kommune dateret 28. februar VD finder derfor at ønsket om vestvendte ramper skal udgå af kommuneplanen, og signaturen for fremtidige vestvendte ramper ved Vejle Landevej på hovedstrukturkortet skal fjernes. Finder at et område som stort set er fraværende i planen er indkøbspolitikken: Anbefaler at Fredericia Kommune bestræber sig på at overholde principperne fra Vugge-til-Vuggekonceptet, og at man ikke køber ind på ren pris, men på de totale omkostninger ved anskaffelse, drift og bortskaffelse, herunder det samlede carbon Tages til efterretning Tages til efterretning Imødekommes Synspunkt vedr. indkøbspolitikken tages til efterretning Kræver ikke umiddelbar ændring af planforslaget. Bemærkningen videreformidles internt i organisationen. Har kontaktet ham pr mail, og opfordret ham til at genfremsende sine bemærkninger pr. mail. Har ikke modtaget yderligere. Bemærkningen indgår også i VD s bemærkninger til den fælles kommuneplan. VD har meddelt, at såfremt de vestvendte ramper ikke fjernes, så gøres der indsigelse mod kommuneplanforslaget. Vi efterkommer bemærkningerne fra VD, og fjerner vejudlæg for vestvendte ramper ved Vejle Landevej og signaturen for fremtidige vestvendte ramper ved Vejle Landevej på hovedstrukturkortet fjernes. Rettelserne udføres i såvel den fælles som den lokale kommuneplan. Indkøbspolitik er ikke et kommuneplanemne. Kræver ingen ændringer i planforslaget. Bemærkningerne videreformidles internt i organisationen. 1

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

NOTAT. Nr. Afsender Indsigelse/bemærkning i hovedtræk. 1 Danmarks Naturfredningsforening,

NOTAT. Nr. Afsender Indsigelse/bemærkning i hovedtræk. 1 Danmarks Naturfredningsforening, NOTAT I nedenstående skema fremgår de enkelte indsigelser/bemærkninger, der er fremsendt i forbindelse med den offentlige høring af Kommuneplan 2013 for Trekantområdet. Nr. Afsender Indsigelse/bemærkning

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Samlet af Trekantområdet Danmark sekretariatet. Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Afsender Resumé Bemærkninger Vejle Amts Historiske Samfund (Billund og Vejle) Historisk Samfund bakker

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk Dato: 8. marts 2012 Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Høringssvar Planstrategi 2011 2014 Fredensborg Byråd har med Planstrategi

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig?

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Hvad siger Kommuneplan 2009 21, Hovedstruktur og retningslinjer? 7.2 Kystnærhedszonen (s. 51, KP09, bind 1) Mål (s 51, KP09, bind 1) Kysternes benyttelse

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Næstformand: John Bader (P) Ivan Toftgaard (F) Lars Ejby Pedersen (A)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Næstformand: John Bader (P) Ivan Toftgaard (F) Lars Ejby Pedersen (A) Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Kolding Kommune December 2013 Trekantområdet Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune

Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune Knud Erik Jensen I mødet deltog: Patriotisk Selskab: Carsten Hansen og Jørgen Stougaard Centrovice: Ejler Petersen Landbrugsrådgivning

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret Rev. 26. februar 2013 Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a: Stiller krav om, at kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Bo Hjorth Frandsen Bolette Frandsen Bejlhusvej 7 6330 Padborg! Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 14. august 2015 Sagsnr.: 14/34375 Ejendomsnr.: 4245 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen Niels Weinreich Dato: 20-11-2013 Lilleskovvej 25 Sagsb.: Milee 4350 Ugerløse Sagsnr.: 13/15688 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse til at

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Nærværende dokument giver et overblik over de ændringer, som anbefales indarbejdet i den endelige udgave af Kommuneplan 2013-2025 for

Læs mere

12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766

12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766 Miljøcenter Odense Att. Frans Hejgaard post@ode.mim.dk og Langeland Kommune post@langelandkommune.dk

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm Kirsten Lorenzen Snogbækskov 4 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på tag på ejendommen matr.nr. 59 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Snogbækskov 6, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium FORNYET HØRING Notat vedr. indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 064-420 Udvidelse af Super Spar i Agerskov Sagsnr.: 01.02.05-p16-50-12 1. Indsendt af: Ribe Stift Ribe Stift har fået forelagt forslag

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Struer Kommuneplan 2009-2020

KORT FORTALT. Forslag til Struer Kommuneplan 2009-2020 KORT FORTALT BY NATUR FRITID SUNDHED INFRASTRUKTUR SERVICE MILJØ LANDDISTRIKT ENERGI ERHVERV KULTUR BOLIGER JORDBRUG BESKÆFTIGELSE ÆLDRE ANLÆG HANDICAP UNGE TURISME UDVIKLING Forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit 27-08-2014 Malene Stentoft Sørensen Direkte: 7257 7365 Mail: mss@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.02.05-G00-2-13 Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit Forslag

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

By & Erhverv. Kommuneplantillæg nr. 3 Lokalplan nr. 330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC

By & Erhverv. Kommuneplantillæg nr. 3 Lokalplan nr. 330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC By & Erhverv Dato: 28-05-2014 Sags-ID: 14/624 Sagsbehandler: HN Indsigelsesnotat og indsigelser til lokalplan 330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC og forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2015

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 25 Nørreskov, Notmark, der ligger på Stenkobbel 3, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Nip Lund Færgevej 61 Hardeshøj. 6430 Nordborg

Nip Lund Færgevej 61 Hardeshøj. 6430 Nordborg Nip Lund Færgevej 61 Hardeshøj 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en carport og et redskabsrum på ejendommen matr.nr. 130 Mjels, Oksbøl, der ligger på Færgevej 61 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 11.

Læs mere

Der skal fortsat være muligt at få 0-6 årlige børn passet i specialinstitutioner uden for kommunen.

Der skal fortsat være muligt at få 0-6 årlige børn passet i specialinstitutioner uden for kommunen. Kim Hansen 3132 3396 k.hagbard@hotmail.com Jens Mogensen Nymarksgyden 18 5474 Veflinge 4044 1680 / 6480 1680 Der skal fortsat være muligt at få 0-6 årlige børn passet i specialinstitutioner uden for kommunen.

Læs mere

Oversigtsskema over ophævelse af regionplanretningslinjer for Brønderslev- Dronninglund Kommune pr. 15.01.2010

Oversigtsskema over ophævelse af regionplanretningslinjer for Brønderslev- Dronninglund Kommune pr. 15.01.2010 1 Oversigtsskema over ophævelse af regionplanretningslinjer for Brønderslev- Dronninglund pr. 15.01.2010 Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a Ophævelseskommentar

Læs mere

René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg

René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 98 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, der ligger på Skovvej 35, 6430 Nordborg Sønderborg

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg Indledning Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde Landområde, Forsøgsmøller ved

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals Landzonetilladelse til at etablere en TDC A/S fiberstation for mobiltelefoni på ejendommen matr.nr. 65 Sarup, Lysabild, der ligger på Sarupvej 38, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård NOTAT Karen Tommerup 22. juni 2014 Resume af høringssvar til Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og Kommuneplantillæg 3 Klimatilpasning Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og det tilhørende

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Vi vil en kommuneplan - vil du?

Vi vil en kommuneplan - vil du? Debatoplæg, marts 2013 Se hele forslaget til Kommuneplan 2013-2025 på: www.kommuneplan2013.odder.dk Revideret 12.03.2013 Odder Kommune Vi vil en kommuneplan - vil du? Odder Byråd Vi vil gerne høre din

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat. Vindmøller, Nørrekær Enge

Godkendelse af opsamling på fordebat. Vindmøller, Nørrekær Enge Punkt 11. Godkendelse af opsamling på fordebat. Vindmøller, Nørrekær Enge 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der i samarbejde med Vesthimmerlands

Læs mere

Indretning af dyrepension i eksisterende maskinhusbygning opført i 2009.

Indretning af dyrepension i eksisterende maskinhusbygning opført i 2009. Povl-Erik Frisk Ribe Landevej 22 6510 Gram Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Byg og Bolig Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 5. november

Læs mere

Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse

Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse Landzonetilladelse Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse Furesø Kommune har den 5. august 2015 modtaget ansøgning om tilbygning til udvidelse af Bed & Breakfast-virksomhed

Læs mere

Bemærkninger fra Naturstyrelsen til forslag til Lemvig Kommuneplan 2013 25

Bemærkninger fra Naturstyrelsen til forslag til Lemvig Kommuneplan 2013 25 Bemærkninger fra Naturstyrelsen til forslag til Lemvig Kommuneplan 2013 25 Naturstyrelsen har indgivet bemærkninger og krav til kommuneplanen. Teknik & Miljø og Naturstyrelsen har haft dialog omkring ændringer

Læs mere

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Birgit Dupont Thorlundvej 30A 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Landzonetilladelse til etablering af Bed & Breakfast og lokaleudlejning - Thorlundvej

Læs mere

LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE

LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE Urhøj Smedje ApS Krogvejen 40 4281 Gørlev Att: Heidi Daggaard Johansen Sendt til: heidi@urhoj.dk 3. JULI 2013 LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE Matr. Nr. 42m, Grænge By, Toreby, Majbøllevej 166,

Læs mere

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte Johanne Baden Schimming Lejrevej 52 A 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail:

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Kommuneplantillæg 22 Hjarup

Kommuneplantillæg 22 Hjarup KOV0_Våben_Rød Tillæg 22 Kommuneplantillæg 22 Hjarup - en afgrænset landsby Kommuneplan 2010-2021 Områdeplan 12 - Vamdrup Kolding Kommune Redegørelse Dette kommuneplantillæg omfatter Hjarup. Status Hjarup

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Gerhard Jacobsen Illerstrandvej 20 6310 Broager

Gerhard Jacobsen Illerstrandvej 20 6310 Broager Gerhard Jacobsen Illerstrandvej 20 6310 Broager Landzonetilladelse til at renovere eksisterende udhuse og opføre en dobbelt carport på ejendommen matr.nr. 107 Iller, Broager, der ligger på Illerstrandvej

Læs mere

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Sag: 04.18.10-P15-1-14 Henriette Rantzau Almtorp Plan og kultur

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere