UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Sagsnr.: M.541 UDKAST 20. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og visse andre love på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område (Tilskud til fjernundervisning m.v.) 1 I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 10. juni 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 30 indsættes som stk. 12:»Stk. 12. Uanset tilskudsbestemmelserne i stk. 1-3 kan der på de årlige finanslove fastlægges særskilte takster for så vidt angår fjernundervisning, herunder at fjernundervisning ikke udløser bygningstilskud. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskud efter 1. pkt. fremgår af de årlige finanslove.«2. I 43, stk. 1, 1. pkt., ændres» 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisor«til:»revisorloven«. 3. I 48, stk. 4, indsættes efter»stk. 1«:»med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte«. 4. I 52, stk. 1, 3. pkt., ændres»standser deres betalinger«til:»tages under rekonstruktionsbehandling« ophæves.

2 2 I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 10. juni 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 15 indsættes som stk. 10:»Stk. 10. Uanset tilskudsbestemmelserne i stk. 2 og 3 og 19, stk. 1 og 2, kan der på de årlige finanslove fastlægges særskilte takster for så vidt angår fjernundervisning, herunder at fjernundervisning ikke udløser bygningstilskud. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskud efter 1. pkt. fremgår af de årlige finanslove.«2. I 27, stk. 1, 1. pkt., ændres» 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisor«til:»revisorloven«. 3. I 30, 2. pkt., ændres»standser deres betalinger«til:»tages under rekonstruktionsbehandling«. 3 I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 9. juni 2015, foretages følgende ændring: 1. I 39 indsættes som stk. 8:»Stk. 8. Uanset tilskudsbestemmelsen i stk. 1 kan der på de årlige finanslove fastlægges særskilte takster for så vidt angår fjernundervisning. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskud efter 1. pkt. fremgår af de årlige finanslove.«4 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Der kan yderligere gennemføres ordninger, hvorefter dele af skoleundervisningen kan gennemføres som fjernundervisning efter regler fastsat i medfør af 4, stk. 1.«2. I 19 indsættes som stk. 12:»Stk. 12. Uanset tilskudsbestemmelsen i stk. 1 kan der på de årlige finanslove fastlægges særskilte takster for så vidt angår fjernundervisning, jf. 2, stk. 4. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskud efter 1. pkt. fremgår af de årlige finanslove.«

3 3. 35, stk. 1, nr. 1, litra c, affattes således:»c) Øvrige rammer for skoleundervisningens indhold, herunder rammer for skoleundervisning tilrettelagt som fjernundervisning.«5 I lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 4. juni 2015, fastsættes følgende ændringer: 1. I 8 indsættes som stk. 8:»Stk. 8. Uanset tilskudsbestemmelserne i stk. 1-3 kan der på de årlige finanslove fastlægges særskilte takster for så vidt angår fjernundervisning, herunder at fjernundervisning ikke udløser bygningstilskud. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskud efter 1. pkt. fremgår af de årlige finanslove.«2. I 23, stk. 1, 4. pkt., ændres» 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisor«til:»revisorloven«. 3. I 25, stk. 1, 3. pkt., ændres»standser deres betalinger«til:»tages under rekonstruktionsbehandling«. 6 I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 64 af 26. januar 2015, fastsættes følgende ændring: 1. I 6 indsættes som stk. 13:»Stk. 13. Uanset tilskudsbestemmelserne i stk. 1 og 2 kan der på de årlige finanslove fastlægges særskilte takster for så vidt angår fjernundervisning, herunder at fjernundervisning ikke udløser bygningstilskud. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskud efter 1. pkt. fremgår af de årlige finanslove.«7 Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og formål I februar 2014 indgik et bredt flertal af Folketingets partier en aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, som skal sikre, at flere unge får en erhvervsuddannelse af høj kvalitet og med gode muligheder for at videreuddanne sig. Med aftalen forpligtede partierne bag sig også til i fællesskab at finde midlerne til at finansiere reformen. Regeringen (Venstre) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har herefter den 2. oktober 2015 indgået aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Det fremgår af denne aftale, at partierne er enige om, at den negative budgetregulering bl.a. skal udmøntes ved indførelse af særskilte taxametre for fjernundervisning. Herom hedder det i aftalen: I dag findes der ikke særskilte taxametre for fjernundervisning. Tilskuddene til uddannelse tilrettelagt som fjernundervisning udbetales på baggrund af eksisterende taxametre for den ordinært tilrettelagte undervisning, herunder også bygningstaxameter. Fjernundervisning er et område i vækst. Siden 2009 er aktiviteten steget med 34 procent. Fjernundervisning udbydes i dag af 30 institutioner. Aktiviteten forventes også at stige fremadrettet. En analyse viser imidlertid, at institutionerne genererer betydelige overskud på fjernundervisning med afsæt i de nuværende tilskudsvilkår. Der er endvidere identificeret en betydelig variation i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af fjernundervisning, som peger på et potentiale for effektivisering. Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at der indføres særskilte taxametre for fjernundervisning på alle ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser, hvor der i dag er fjernundervisningsaktivitet, eller hvor der fremadrettet forventes fjernundervisningsaktivitet. Der er kendskab til, at følgende uddannelser udbydes som fjernundervisning: hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning, GSK, grund- og hovedforløb på merkantile erhvervsuddannelser samt grund- og hovedforløb på social- og sundhedsuddannelser.

5 Taxametrene indføres med virkning fra 1. januar 2016 og genererer et provenu på 162 mio. kr. årligt. Med lovforslaget tilvejebringes de fornødne hjemler i undervisnings- og institutionslovene for ungdomsuddannelser og almen voksenuddannelse om særskilte taxametre for fjernundervisning, efter hvilke der er mulighed for at fastsætte særskilte takster for så vidt angår fjernundervisning, herunder at fjernundervisning ikke udløser bygningstilskud. Beslutning om særskilte takster for så vidt angår fjernundervisning træffes i forbindelse med og nærmere vilkår for beregning og udbetaling reguleres på de årlige finanslove. For at skabe parallelitet i bestemmelserne om fjernundervisning på ministeriets område, foreslås der med lovforslaget endvidere indsat en udtrykkelig bestemmelse i lov om erhvervsuddannelser til at fastsætte regler om gennemførelse af skoleundervisning på erhvervsuddannelserne som fjernundervisning. Endelig indeholder lovforslaget en række konsekvensændringer og sproglige præciseringer. 2. Tilskud til fjernundervisning 2.1. Gældende ret Organisering og tilrettelæggelse På alle uddannelsesområder gælder det, at der er hjemmel til at gennemføre undervisningen som fjernundervisning enten via udtrykkelige bestemmelser herom (fx stx, hhx og htx, avu og to-årigt hf) eller ved at der ikke er fastsat regler, der forhindrer, at (dele af) undervisningen kan gennemføres som fjernundervisning inden for de almindelige bestemmelser om kravene til undervisningens organisering og tilrettelæggelse i den pågældende uddannelse (erhvervsuddannelserne). Fjernundervisning antager i praksis mange former og optræder med mange forskellige benævnelser på de enkelte institutioner, fx online learning, netundervisning, virtuel læring eller undervisning, e-learning, fleksibel læring m.v. Fjernundervisning er som en undervisningsform, hvor lærer og elev ikke er fysisk til stede på samme sted, men hvor det fysiske fremmøde erstattes af undervisning via digitale medier. Fjernundervisning kan, afhængig af eventuelle nærmere regler for de enkelte uddannelsesområder, omfatte hele uddannelser eller enkeltstående fag og

6 kan afvikles som 100 pct. fjernundervisning eller som en kombination af almindelig undervisning og fjernundervisning (såkaldt blended learning). Undervisningen kan enten foregå synkront, hvor eleven følger undervisningen digitalt, mens der undervises, eller asynkront, fx ved hjælp af videoklip, der er tilgængelige online hele døgnet. Digital aflevering af opgaver og lignende i et ellers almindeligt afviklet undervisningsforløb betragtes ikke som blended learning. Tilskud Efter de gældende tilskudsregler yder ministeren for børn, undervisning og ligestilling tilskud til fællesudgifter i form af et eller flere grundtilskud, der fastsættes på de årlige finanslove, og taxametertilskud, der ydes ud fra den enkelte institutions antal årselever og en fast takst pr. årselev. Taksten og de nærmere vilkår for beregning og udbetaling fastsættes på de årlige finanslove. Ministeren yder endvidere taxametertilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter fraregnet indtægter ved deltagerbetaling. Undervisningstaxametrene ydes ud fra den enkelte institutions antal årselever, og en fast takst pr. årselev for hver af de uddannelser og hver type af undervisning, hvortil tilskud ydes. Taksten pr. årselev og de nærmere vilkår for beregning og udbetaling fastsættes på de årlige finanslove for grupper af uddannelser eller uddannelsesforløb. Endelig ydes der taxametertilskud til dækning af institutionernes lokaleforsyningsudgifter på grundlag af den enkelte institutions antal årselever og en fast takst pr. årselev. Taksten pr. årselev og de nærmere vilkår for beregning og udbetaling fastsættes på de årlige finanslove for grupper af uddannelser og uddannelsesforløb. Der er i dag ikke mulighed for at fastsætte særskilte takster, herunder fastsætte, at der ikke udløses bygningstilskud for undervisning, der gennemføres helt eller delvist som fjernundervisning (bortset fra tilskud inden for lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. nærmere bemærkningerne til 6, nr. 1). Taxametertilskud for så vidt angår fjernundervisning knytter sig til de enkelte uddannelsesretninger og er de samme som for almindelig undervisning. Det medfører, at der udbetales fuldt undervisningstaxameter, fællesudgiftstaxameter og bygningstaxameter, uanset om undervisningen er gennemført som almindelig undervisning eller helt eller delvist som fjernundervisning.

7 2.2. Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Med lovforslaget bliver der mulighed for at indføre særskilte takster for så vidt angår fjernundervisning i forhold til de almindelige bestemmelser om taxametertilskud til fællesudgifter, undervisningsudgifter og bygningsudgifter. En beslutning herom træffes i forbindelse med og de nærmere vilkår for beregning og udbetaling reguleres på finanslovsforslag og fastsættes således på de årlige finanslove. De særskilte takster til fjernundervisning vil tage højde for den faktiske tilrettelæggelse af undervisningen. Det kan indebære et lavere tilskudsniveau for fjernundervisning. De foreslåede bestemmelser giver mulighed for på finansloven at fastsætte, at fjernundervisning ikke udløser bygningstilskud. Kun institutioner, der udbyder fjernundervisning, bliver påvirket af særskilte takster for fjernundervisning, idet den foreslåede ordning alene vedrører alene mulighed for tilpasning af taksterne til fællesudgifter, undervisningsudgifter og bygningsudgifter for så vidt angår fjernundervisning. Andre taxametertilskud til institutioner, fx færdiggørelsestaxameter og det sociale taxameter, såvel som tilskud til elever og kursister, fx tilskud til specialpædagogisk bistand, berøres ikke af den foreslåede ordning. Muligheden for at fastsætte særskilte takster omfatter følgende ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser: Gymnasiale uddannelser (fuldtidsuddannelserne til stx, herunder studenterkursus, og til hf, hhx og htx) Gymnasial supplering (gymnasiale suppleringskurser, fagpakke hhx og gymnasiale introduktionskurser for flygtninge og indvandrere) Almengymnasial enkeltfagsundervisning (stx og hf) Enkeltfag på erhvervsuddannelserne Fjernundervisning efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Erhvervsuddannelser (dele af skoleundervisningen) Almen voksenuddannelse (avu), (dog ikke kursister omfattet af 2, stk. 2, i avu-loven, som ikke er fyldt 18 år på den første dag af undervisningsmodulet) Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning for voksne Det bemærkes, at forslaget ikke vedrører den indholdsmæssige regulering af fjernundervisning. Se dog nærmere afsnit 2.3. om lov om erhvervsuddannelser. De særskilte takster til fjernundervisning er omfattet af ministerens bemyndigelse i de respektive love til at fastsætte regler om tilskudsadministrationen. De udførlige retningslinjer

8 for institutionernes opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet gennemført som fjernundervisning vil blive fastlagt i de respektive tilskudsinstrukser. Tilskud i forbindelse med elever og kursister i fjernundervisning er fortsat omfattet af de øvrige regler om tilskud, herunder momskompensationsordningen og afskæring af tilskud til udenlandske elever på erhvervsuddannelserne, personer med en videregående uddannelse og personer omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. På finansloven for 2016 forventes fastsat særlige vilkår og takster for tilskud til fjernundervisning, herunder at der ikke ydes tilskud til bygningsudgifter. I forlængelse heraf skal der fra og med finansårets begyndelse foretages særskilt opgørelse af tilskudsudløsende aktivitet gennemført ved fjernundervisning, når minimum 10 procent af den faktiske aktivitet i finansåret gennemføres som fjernundervisning. Når andelen af fjernundervisningsdelen når op på 10 pct. eller mere, anvendes der fjernundervisningstakster for hele fjernundervisningsandelen, dvs. også for de første 10 pct. Det er kun, hvis fjernundervisningsandelen for det enkelte fag, eller den enkelte uddannelse, ikke når op på 10 pct., at de almindelige takster anvendes i forhold til det samlede årselevtal uanset fjernundervisning. De 10 pct. beregnes pr. fag, hvis der er tale om enkeltfag. Hvis der er tale om fjernundervisning i forhold til nogle fag ud af en hel uddannelse, så er det i forhold til den samlede varighed af den del af uddannelsen, der gennemføres i finansåret. de 10 pct. skal beregnes. Opgørelsen sker pr. finansår. Der oprettes et særskilt tilskudsmærke til brug for opgørelse og indberetning af aktivitet gennemført ved fjernundervisning. For de omfattede uddannelser fastsættes fælles tilskudsregler om, at uddannelsesaktivitet, hvor minimum 10 pct. af undervisningen i finansåret gennemføres som fjernundervisning, i tilskudsmæssige henseende skal administreres efter reglerne for tilskud til fjernundervisning og efter bestemmelserne herom i tilskudsinstrukserne, såfremt der på finansloven er fastsat særlige takster og vilkår for fjernundervisning. De udførlige retningslinjer for institutionernes opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet gennemført som fjernundervisning vil fremgå af fastsat i de respektive tilskudsinstrukser. Det vil som ved al anden tilskudsudbetaling være institutionens ledelse og institutionens revisor, der såvel i forbindelse med indberetning af tilskudsberettiget aktivitet som i forbindelse med udbetaling af tilskud skal sikre, at reglerne vedrørende opgørelse og indberetning af aktivitet gennemført ved fjernundervisning er overholdt.

9 Tilskud til undervisningsudgifter ved fjernundervisning vil fra og med 2016 blive udbetalt kvartalsvist bagud (tidstro). For 2016 etableres en overgangsordning for tilskud til fællesudgifter og bygningsudgifter. Hertil kommer, at grundlagsåret for 2017 for nogle uddannelser omfatter 4. kvartal For de uddannelser, som omfattes af de nye tilskudsregler for fjernundervisning, etableres der derfor en overgangsordning for tilskud til fællesudgifter og bygningsudgifter i 2016 og for fastlæggelse af grundlagsaktiviteten for For de omfattede uddannelser fastsættes bestemmelser om: At tilskud i 2016 til fællesudgifter og bygningsudgifter for den enkelte uddannelse udbetales på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret samt de kvartalsvise indberetninger om fjernundervisning i finansåret At der i 2016 udbetales forskud på tilskud til fællesudgifter og bygningsudgifter for den enkelte uddannelse kvartalsvist forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. At forskuddet efter indberetningen for 4. Kvartal 2016 reduceres i forbindelse med udbetaling af tilskud for grundlagsaktiviteten reduceret for den aktivitet, der i 2016 er afholdt som fjernundervisning. At tilskud til bygningsudgifter i 2017 for uddannelser, hvor grundlagsåret delvist udgøres af det foregående finansår udbetales på et af ministeriet fastlagt aktivitetsgrundlag, beregnet med udgangspunkt i den andel af aktiviteten kvartal 2016, som ikke er fjernundervisning. Da reglerne om særskilt opgørelse og indberetning af fjernundervisningsaktivitet træder i kraft pr. 1. januar 2016, medfører overgangsordningen, at tilskud til fællesudgifter ved fjernundervisning vil kunne udbetales kvartalsvist bagud (tidstro) fra og med finansåret Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1, 2, nr. 1, 3, nr. 1, 4 nr. 2, 5, nr. 1 og 6, nr. 1, og bemærkningerne hertil Særligt om lov om erhvervsuddannelser Som det fremgår foran i afsnit 2.1., gælder det på de fleste uddannelsesområder, at der er udtrykkelige bestemmelser om organisering og tilrettelæggelse af fjernundervisning. For så vidt angår erhvervsuddannelserne organi-

10 seres og tilrettelægges evt. fjernundervisning inden for de almindelige bestemmelser om kravene til undervisningens organisering og tilrettelæggelse i den pågældende uddannelse. For at skabe parallelitet i bestemmelserne om fjernundervisning på tværs de omhandlede uddannelsesområder, foreslås der med lovforslaget indsat en udtrykkelig bestemmelse i lov om erhvervsuddannelser om, at der kan gennemføres ordninger, hvorefter dele af skoleundervisningen kan gennemføres som fjernundervisning efter regler fastsat af ministeren for børn, undervisning og ligestilling. Der henvises til lovforslagets 4, nr. 1 og 3, og bemærkningerne hertil. 3. Konsekvensændringer som følge af anden lovgivning Lovforslaget indeholder konsekvensændringer af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) som følge af ændringer i konkursloven og revisorloven. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 2 og 4, 2, nr. 2 og 3, og 5, nr. 2 og 3, og bemærkningerne hertil. Lovforslaget indeholder endvidere en præcisering af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. med hensyn til en bestemmelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling, hvor der ved en fejl ikke fremgår, at der ved tilbagebetaling skal ske fradrag af tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Forslaget skal sikre, at der ikke sker en uberettiget dobbeltkompensation. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 3 og bemærkningerne hertil. Lovforslaget indeholder desuden en ophævelse af en overgangsbestemmelse, der ikke længere er aktuel i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 5, og bemærkningerne hertil. 4. Ligestillingsmæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen ligestillingsmæssige konsekvenser.

11 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Der udbetales i dag samme taxametertilskud for elever i fjernundervisning som i almindelig (tilstedeværelses)undervisning, herunder bygningstaxameter. Omfanget af fjernundervisning har hidtil ikke været kendt. Konsulentvirksomheden Qvartz har på opdrag fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Finansministeriet derfor gennemført en analyse, som kortlægger omfanget af og omkostninger til fjernundervisning samt praksis og effektiviseringsmuligheder ved tilrettelæggelse og gennemførelse af fjernundervisning. Qvartz analyse omfatter i alt 217 ungdomsuddannelsesinstitutioner og voksenuddannelsescentre (VUC). Analysen viser, at institutionerne med de nuværende indtægter og deres nuværende praksis og omkostningsniveau havde et samlet overskud på fjernundervisningsaktiviteten på mio. kr. i Der er dertil identificeret 23 konkrete effektiviseringsinitiativer, som tilvejebringer et samlet effektiviseringspotentiale på mio. kr. årligt. Alle effektiviseringsinitiativer vedrører udbredelse af eksisterende praksis på én eller flere institutioner. På baggrund af analysen og en forventet aktivitetsstigning på 15 pct. årligt i 2014 og 2015 vurderes det, at der kan realiseres et provenu på op til 162 mio. kr. årligt fra 2016 ved fastlæggelse af særskilte taxametre for fjernundervisning. De særskilte undervisningstakster til fjernundervisning forventes på finansloven fastsat som 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Dertil kommer, at fjernundervisning ikke vil udløse bygningstilskud, men vil udløse fællesudgiftstilskud svarende til den pågældende uddannelses fællesudgiftstakster. Kun institutioner, der udbyder fjernundervisning, påvirkes af den forventede indførelse af særskilte taxametertilskud for så vidt angår fjernundervisning. Det forventede provenu ved indførelse af særskilte taxametertilskud til fjernundervisning medgår til udmøntning af en negativ budgetregulering på finanslovens 20 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, herunder bl.a. til etablering af en udstyrspulje på erhvervsskolerne, jf. aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Lovforslaget har således samlet set ingen økonomiske konsekvenser for det offentlige. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.

12 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslag har været sendt i høring fra den 20. oktober 2015 til 26. oktober Høringssvar, der indgår efter denne dato, fremsendes til Folketinget forud for førstebehandlingen af lovforslaget. Følgende myndigheder og organisationer er blevet hørt: Akademikerne, AOF Danmark, Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskoler, Børnerådet, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Lærerforening, Danmarks Vejlederforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Center for Undervisningsmiljø, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler Lederne, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Gymnasier, Danske Handicaporganisationer, Danske Landbrugsskoler, Danske Regioner, Danske SOSU-skoler, Det Centrale Handicapråd, Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, Erhvervsskolelederne i Danmark, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene, Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd (TAT), Foreningsfællesskabet Ligeværd, FSR - danske revisorer, Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening, Institut for Menneskerettigheder, KL, LandboUngdom, Landselevbestyrelsen for det pædagogiske område, Landselevbestyrelsen for social- og sundhedsområdet, Landsorganisationen i Danmark, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Landssamråd for PPR-chefer, Lederforeningen for VUC, Lederne, Private Gymnasier og Studenterkurser, Pædagogiske Ledere for STX og HF, Rigsrevisionen, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Rådet for Etniske Minoriteter, Rådet for Ungdomsuddannelser, Sammenslutningen af Unge med Handicap, SOSU-lederforeningen, Uddannelsesforbundet, UU Danmark og VUC Bestyrelsesforeningen.

13 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ mindreudgifter Ingen Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser/ merudgifter Ingen Ingen Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter

14 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter den gældende 30, stk. 1-3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., yder ministeren for børn, undervisning og ligestilling tilskud til fællesudgifter i form af et eller flere grundtilskud, der fastsættes på de årlige finanslove, og taxametertilskud, der ydes ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove. Ministeren yder endvidere taxametertilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter fraregnet indtægter ved deltagerbetaling. Tilskuddet ydes ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev for hver af de uddannelser og hver type af undervisning, hvortil tilskud ydes efter denne bestemmelse. Taksten pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove for grupper af uddannelser eller uddannelsesforløb. Endelig yder ministeren taxametertilskud til dækning af institutionernes lokaleforsyningsudgifter på grundlag af den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev. Taksten pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove for grupper af uddannelser og uddannelsesforløb. Taksten er den samme hvad enten det almindelig tilstedeværelsesundervisning eller fjernundervisning. Forslaget til et nyt stk. 12 i 30 indebærer, at der uanset tilskudsbestemmelserne i 30, stk. 1-3, på de årlige finanslove kan fastlægges en tilpasning af taksterne pr. årselev for så vidt angår fjernundervisning, herunder at fjernundervisning ikke udløser bygningstilskud, og de nærmere vilkår for beregning og udbetaling. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2. Til nr. 2 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at 11 i den ophævede lov om statsautoriserede og registrerede revisorer er afløst af revisorlovens 24, jf. lov nr. 468 af 17. juni Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3. Til nr. 3 Den foreslåede tilføjelse til 48, stk. 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. indebærer, at bestemmelsen om tilbagebetaling af deltagerbetaling til kursister på almen

15 voksenuddannelse, der får udstedt bevis for bestået prøve på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne kommer til at svare til de tilsvarende bestemmelser om tilbagebetaling for hf-enkeltfag i 47, stk. 2 og 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Bestemmelserne skal sikre mod, at der sker en uberettiget dobbeltkompensation ved, at en kursist får tilbagebetalt deltagerbetaling, der allerede er dækket ved tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Ved en fejl fremgår dette i dag ikke af bestemmelsen som den blev affattet ved lov nr. 634 af 16. juni Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at de tidligere regler om betalingsstandsning er blevet ophævet, hvorefter begrebet "betalingsstandsning" er blevet erstattet af "rekonstruktionsbehandling", jf. lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3. Til nr. 5 Det foreslås, at 60 ophæves. Bestemmelsen vedrører godkendelse af gymnasie- og hf-delen af Høng Gymnasium, HF-kursus og Efterskole til at blive et offentligt gymnasium og hf-kursus omfattet af lov om almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og en adgang for undervisningsministeren til at fravige lovens bestemmelser i en overgangsperiode på indtil 6 år. Høng Gymnasium, HF-kursus og Efterskoles gymnasie- og hf-del overgik pr. 1. januar 2007 til at være en selvejende institution omfattet af lov om almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Da den 6- årige overgangsperiode nu er udløbet, foreslås det at ophæve bestemmelsen. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3.

16 Til 2 Til nr. 1 Efter den gældende 15, stk. 2 og3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, yder ministeren for børn, undervisning og ligestilling tilskud til fællesudgifter i form af grundtilskud, der fastsættes på de årlige finanslove, og taxametertilskud, der ydes ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev. Taksterne pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove for grupper af uddannelser. Ministeren yder endvidere taxametertilskud til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev. Efter 19, stk. 1 og2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, kan ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsætte regler om tilskud til de direkte undervisningsudgifter til uddannelse ved institutionerne i tilfælde, hvor der ikke ydes tilskud til undervisningsudgifterne efter lovgivningen om uddannelserne. Tilskuddet ydes som et taxametertilskud ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev. Taksterne pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove. Forslaget til et nyt stk. 10 i 15 indebærer, at der uanset tilskudsbestemmelserne i 15, stk. 2 og3, og 19, stk. 1 og 2, på de årlige finanslove kan fastlægges en tilpasning af taksterne pr. årselev for så vidt angår fjernundervisning, herunder at fjernundervisning ikke udløser bygningstilskud, og de nærmere vilkår for beregning og udbetaling. De særskilte takster for tilskud til fjernundervisning efter 15, stk. 2 og 3, og 19, stk. 1 og 2 vil også gælde for udenlandske elever omfattet af 15, stk. 5. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2. Til nr. 2 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at 11 i den ophævede lov om statsautoriserede og registrerede revisorer er afløst af revisorlovens 24, jf. lov nr. 468 af 17. juni Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3.

17 Til nr. 3 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at de tidligere regler om betalingsstandsning er blevet ophævet, hvorefter begrebet "betalingsstandsning" er blevet erstattet af "rekonstruktionsbehandling", jf. lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3. Til 3 Til nr. 1 Efter den gældende bestemmelse i 39, stk. 1, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) yder staten tilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter fraregnet indtægter ved uddannelserne. Tilskuddet til undervisningsudgifter bestemmes ud fra antallet af årselever ved uddannelserne og et gennemsnitligt tilskud pr. årselev (takst) fastlagt i de årlige finanslove. Forslaget til et nyt stk. 8 i 39 indebærer, at der uanset tilskudsbestemmelserne i 39, stk. 1, på de årlige finanslove kan fastlægges en tilpasning af takster (det gennemsnitlig tilskud pr. årselev) for så vidt angår fjernundervisning og de nærmere vilkår for beregning og udbetaling. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2. Til 4 Til nr. 1 Der er ikke i lov om erhvervsuddannelse fastsat særskilte regler om tilrettelæggelse af skoleundervisning som fjernundervisning. Evt. fjernundervisning udbydes inden for rammerne af de almindelige regler om organisering og tilrettelæggelse af undervisningen. Den i afsnit 5 omtalte analyse foretaget af Qvartz viser, at fjernundervisning inden for erhvervsuddannelserne fortrinsvis udbydes inden for de merkantile grundforløb og social- og sundhedsuddannelsen. Den oplyste aktivitet udgøres af ca. 200 årselever henholdsvis ca. 35 årselever i Qvartz analyse viser endvidere, at der er indikatorer på, at fjernundervisningsaktiviteten på disse uddannelsesretninger forventes at stige fremadrettet. I rapporten er endvidere anført, at det i forbindelse med institutionsbesøg er blevet fremhævet, at mange elever på disse uddannelser er voksne og fx har familiemæssige forpligtelser, som gør at fjernundervisning med dens indbyggede fleksibilitet vurderes at være velegnet for elevgruppen.

18 Det foreslås, at der indføres en udtrykkelig bestemmelse om, at der kan gennemføres ordninger, hvorefter dele af skoleundervisningen kan gennemføres som fjernundervisning efter regler fastsat af ministeren for børn, undervisning og ligestilling. Det bemærkes i den forbindelse, at erhvervsuddannelserne i almindelighed er vekseluddannelser, som senest efter grundforløbet er strukturerede som vekslende skoleundervisning og praktikuddannelse. Det findes derfor hensigtsmæssigt at skabe mulighed for at fastsætte regler om fjernundervisning. Forslaget til et nyt stk. 4 i 2 indebærer, at ministeren kan fastsætte regler om skolens gennemførelse af dele af skoleundervisningen som fjerundervisning. Reglerne fastsættes i medfør af den gældende bestemmelse i erhvervsuddannelseslovens 4, stk. 1, hvorefter ministeren fastsætter regler om uddannelserne i almindelighed. Reglerne fastsættes efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. De nærmere regler kan alene angå tilrettelæggelsesformen og omfanget af fjernundervisning i den enkelte elevs uddannelse. Bemyndigelsen kan ikke anvendes til at fastsætte fravigelser fra de almindelige krav til undervisningens mål, indhold og kvalitet, herunder krav om sammenhænge og helhedsorientering i den samlede tilrettelæggelse af en uddannelses skoleundervisning og praktikuddannelse. Reglerne vil blive udstedt med virkning fra 1. januar Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2. Til nr. 2 Efter 19, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser yder staten tilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter fraregnet indtægter ved skoleundervisning efter denne lov. Tilskuddet ydes ud fra antal årselever og en takst pr. årselev. Taksten pr. elev fastsættes på de årlige finanslove for grupper af grund- og hovedforløb samt øvrige uddannelseselementer. Forslaget til et nyt stk. 12 i 19 indebærer, at der uanset tilskudsbestemmelserne i 19, stk. 1, på de årlige finanslove kan fastlægges en tilpasning takster pr. elev for så vidt angår fjernundervisning og de nærmere vilkår for beregning og udbetaling. De særskilte takster for tilskud til fjernundervisning efter 19, stk. 1, vil også gælde for udenlandske elever omfattet af 19, stk. 2. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.

19 Til nr. 3 Forslaget om ændring af 35 i lov om erhvervsuddannelser er en konsekvens af forslaget i 4, nr. 1, idet Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser i overensstemmelse med den hidtidige praksis skal afgive indstilling til ministeren om regler fastsat i medfør af den gældende 4, stk. 1 lov om erhvervsuddannelser, hvorefter regler om uddannelserne i almindelighed fastsættes efter indstilling fra rådet, hvis dette fremgår af lovens 35, hvilket hidtil har været tilfældet for alle de områder, som er omfattet af regeldannelsen. Der henvises til bemærkningerne til nr. 1. Til 5 Til nr. 1 Efter 8, stk. 1-3, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), yder staten tilskud til skolerne og kurserne til delvis dækning af fællesudgifter i form af et eller flere grundtilskud, der fastsættes på de årlige finanslove, og taxametertilskud, der ydes ud fra skolens eller kursets antal årselever, og en takst pr. årselev. Taksten pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove, som en andel af taksterne for de tilsvarende uddannelser på institutioner for almengymnasiale uddannelser inden for den offentlige forvaltning. For enkeltfag fastsættes særlige takster. Staten yder efter bestemmelsen også yder tilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter. Tilskuddet ydes ud fra skolens eller kursets antal årselever, og en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove som en andel af taksterne for de tilsvarende uddannelser på institutioner for almengymnasiale uddannelser inden for den offentlige forvaltning. For enkeltfag fastsættes særlige takster. Endelig yder staten tilskud til delvis dækning af bygningsudgifter. Tilskuddet ydes ud fra skolens eller kursets antal årselever, og en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove. Forslaget til et nyt stk. 8 i 8 indebærer, at der uanset tilskudsbestemmelserne i 8, stk. 1-3, på de årlige finanslove kan fastlægges en tilpasning af taksterne pr. årselev for så vidt angår fjernundervisning, herunder at fjernundervisning ikke udløser bygningstilskud, og de nærmere vilkår for beregning og udbetaling. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.

20 Til nr. 2 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at 11 i den ophævede lov om statsautoriserede og registrerede revisorer er afløst af revisorlovens 24, jf. lov nr. 468 af 17. juni Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3. Til nr. 3 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at de tidligere regler om betalingsstandsning er blevet ophævet, hvorefter begrebet "betalingsstandsning" er blevet erstattet af "rekonstruktionsbehandling", jf. lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3. Til nr. 1 Til 6 Åben uddannelse kan tilrettelægges som fjernundervisning, jf. 2, stk. 8, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Efter 6, stk. 1 og 5, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. yder staten tilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter inkl. prøver og anden bedømmelse og udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift ved åben uddannelse. Tilskuddet bestemmes på grundlag af antallet af årselever og af en takst pr. årselev, der fastlægges i de årlige finanslove for grupper af uddannelser og uddannelsesaktiviteter. Der allerede i dag særskilte takster for så vidt angår fjernundervisning, der udbydes efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., idet der ved fjernundervisning kun ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. 2, stk. 8, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., hvorefter åben uddannelse kan tilrettelægges som fjernundervisning. Forslaget til et nyt stk. 13 i 6 indebærer, at der uanset tilskudsbestemmelserne i 6, stk. 1 og 5, på de årlige finanslove kan fastlægges en tilpasning af taksterne for så vidt angår fjernundervisning, herunder at fjernundervisning ikke udløser bygningstilskud og de nærmere vilkår for beregning og udbetaling.

21 Der er ikke med forslaget til et nyt stk. 13 i 6 tale om en ændring i forhold til den gældende ordning, men bestemmelsen foreslås medtaget for at skabe parallelitet i lovgivningen for så vidt angår tilskud til fjernundervisning. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2. Til 7 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2016 og har virkning for tilskud til fjernundervisning fra og med finansåret Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2., for så vidt angår overgangsordningen for finansårene 2016 og 2017.

22 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget Stk I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 10. juni 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 30 indsættes som stk. 12:»Stk. 12. Uanset tilskudsbestemmelserne i stk. 1-3 kan der på de årlige finanslove fastlægges særskilte takster for så vidt angår fjernundervisning, herunder at fjernundervisning ikke udløser bygningstilskud. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskud efter 1. pkt. fremgår af de årlige finanslove.«43. Bestyrelsen påser, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Bestyrelsen må endvidere ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvornår lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Stk I 43, stk. 1, 1. pkt., ændres» 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisor«til:»revisorloven« Stk Stk. 4. Til kursister, som får udstedt bevis for bestået prøve på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for 3. I 48, stk. 4, indsættes efter»stk. 1«:»med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte«.

23 voksne, tilbagebetales deltagerbetalingen efter stk. 1. Stk Undervisningsministeren kan over for institutioner, der ikke følger bestemmelserne i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, regler eller aftaler om løn- og ansættelsesvilkår, jf. 40, indsatsaftaler, jf. 53, eller ministerens påbud, jf. 50, stk. 2, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Det samme gælder for institutioner, der ikke følger bestemmelserne i gymnasieloven, hf-loven eller lov om almen voksenuddannelse samt regler fastsat i medfør af disse love eller undervisningsministerens pålæg efter 36, stk. 2, i gymnasieloven og 32, stk. 2, i hf-loven. Undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for institutioner, som er begæret erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en skoles virksomhed må indstilles. Undervisningsministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig. Stk I 52, stk. 1, 3. pkt., ændres»standser deres betalinger«til:»tages under rekonstruktionsbehandling«. 60. Undervisningsministeren kan godkende, at gymnasie- og hf-delen af Høng Gymnasium, HFkursus og Efterskole kan overgå til at blive en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning efter denne lov, jf. 1, stk. 1 og 4. Ministeren bestemmer vilkårene herfor, herunder at lovens bestemmelser i en overgangsperiode på indtil 6 år kan fraviges i fornødent omfang. Ministeren kan yde tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer ud fra antal årselever og en takst pr. årselev fastsat på de årlige finanslove ophæves. 2 I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

24 jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 10. juni 2015, foretages følgende ændringer: Stk I 15 indsættes som stk. 10:»Stk. 10. Uanset tilskudsbestemmelserne i stk. 2 og 3, og 19, stk. 1 og 2, kan der på de årlige finanslove fastlægges særskilte takster for så vidt angår fjernundervisning, herunder at fjernundervisning ikke udløser bygningstilskud. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskud efter 1. pkt. fremgår af de årlige finanslove.«27. Bestyrelsen påser, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Bestyrelsen må endvidere ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvornår lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Opfylder revisor ikke på tilfredsstillende måde kravene til revision i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge bestyrelsen inden for en nærmere angiven frist at udpege en anden revisor. 2. I 27, stk. 1, 1. pkt., ændres» 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisor«til:»revisorloven«. 30. Undervisningsministeren kan for institutioner, der ikke følger bestemmelserne i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, regler eller aftaler om lønog ansættelsesvilkår, jf. 23, stk. 1, eller ministerens påbud, jf. 29, stk. 2, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Ministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for institutioner, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en institutions virksomhed må indstilles. Ministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende tilskudsudbeta- 3. I 30, 2. pkt., ændres»standser deres betalinger«til:»tages under rekonstruktionsbehandling«.

25 linger Stk I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 9. juni 2015, foretages følgende ændring: 1. I 39 indsættes som stk. 8:»Stk. 8. Uanset tilskudsbestemmelsen i stk. 1 kan der på de årlige finanslove fastlægges særskilte takster. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskud efter 1. pkt. fremgår af de årlige finanslove.«2. 4 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, foretages følgende ændringer: Stk I 2 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Der kan yderligere gennemføres ordninger, hvorefter dele af skoleundervisningen kan gennemføres som fjernundervisning efter regler fastsat i medfør af 4, stk. 1.« Stk I 19 indsættes som stk. 12:»Stk. 12. Uanset tilskudsbestemmelsen i stk. 1 kan der på de årlige finanslove fastlægges særskilte takster for så vidt angår fjernundervisning, jf. 2, stk. 4. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskud efter 1. pkt. fremgår af de årlige finanslove.«35. Stk. 1. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser rådgiver på overordnet niveau undervisningsministeren om de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på undervisningsministerens

26 område. På erhvervsuddannelsesområdet afgiver rådet indstilling til undervisningsministeren om: 1) Regler om erhvervsuddannelserne i almindelighed med hensyn til: a) Uddannelsernes struktur. b) Uddannelsernes mål. c) Øvrige rammer for skoleundervisningens indhold. d) Fritagelse for dele af uddannelsen, jf. 13, stk. 3. e) Bedømmelse, jf. 33, stk , stk. 1, nr. 1, litra c, affattes således: 2)-26) --- Stk »c) Øvrige rammer for skoleundervisningens indhold, herunder rammer for skoleundervisning tilrettelagt som fjernundervisning.« Stk I lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 4. juni 2015, fastsættes følgende ændringer: 1. I 8 indsættes som stk. 8:»Stk. 8. Uanset tilskudsbestemmelserne i stk. 1-3 kan der på de årlige finanslove fastlægges særskilte takster for så vidt angår fjernundervisning, herunder at fjernundervisning ikke udløser bygningstilskud. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskud efter 1. pkt. fremgår af de årlige finanslove.«23. Skolernes og kursernes regnskabsår er kalenderåret. Regnskaberne opstilles og revideres efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren. Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Bestyrelsen påser, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Bestyrelsen må endvidere ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som skolen eller kurset anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministe- 2. I 23, stk. 1, 4. pkt., ændres» 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisor«til:»revisorloven«.

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) 2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 15/01253 Fremsat

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) LBK nr 950 af 24/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 159.52J.271 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. LBK nr 777 af 10/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1744

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 49 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 49 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 49 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Høringsnotat om Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen) BEK nr 731 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 225.80H.271

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet

Forslag. Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af undervisningsminister (Christine Antorini) Forslag til Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet 1. Ungdomsuddannelsesinstitutioner

Læs mere

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til 2010/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr. 059.68G.031 Fremsat den 14. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

Revisorelevuddannelsen er den naturlige vej til at læse videre på en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD), hvilket langt den overvejende del af

Revisorelevuddannelsen er den naturlige vej til at læse videre på en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD), hvilket langt den overvejende del af Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 2. april 2014 Pr. e-mail: uvaefu2@uvm.dk Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 510 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.43N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1492 af

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til

Forslag. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til 2009/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: 028.94D.021 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4 Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4 juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 6 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, november 2015 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2015.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Maj 2016 Sagsnr.:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Maj 2016 Sagsnr.: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Maj 2016 Sagsnr.: 004.872.351 Høringsnotat til ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

I notatet er alene medtaget de væsentligste punkter fra høringssvarene. En oversigt med angivelse af, hvem der har afgivet høringssvar, er vedlagt.

I notatet er alene medtaget de væsentligste punkter fra høringssvarene. En oversigt med angivelse af, hvem der har afgivet høringssvar, er vedlagt. Juni 2016 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl. 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. november 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling Uddannelsesudvalget 2009-10 L 223 Bilag 19 Offentligt Lederforeningen for VUC VUC Bestyrelsesforeningen : København den 11. juni 2010. Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) BEK nr 1043 af 08/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 4, 6, 7, 8, stk. 1-4, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag BEK nr 1064 af 11/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/11451 Senere

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Økonomi... 2 2.1 BR2015... 2 2.2 Formueplejevurdering... 2 2.3 FL2016... 2 2.4 B2016... 4 3 Fagudbud... 4 3.1 Fagudbud i januar 2016... 4 3.2 Godkendelse af fagudbud...

Læs mere

Forslag. Lov om folkehøjskoler

Forslag. Lov om folkehøjskoler 2013/1 LSF 21 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-011334 Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 1298 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling,

Læs mere

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer.

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 61 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 080.137.031 Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) LBK nr 765 af 04/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.90M.541 Senere ændringer

Læs mere

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1 Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Undervisningsministeriet Indførelse af socialt taxameter og øget geografisk tilskud 6. oktober 2014 Det fremgår

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte Lovtidende A Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 4 og 5, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 2, 7 og 8, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk. 5, 16, stk. 2,

Læs mere

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 1 af 6 28-12-2009 12:52 LOV nr 95 af 18/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 19-02-2004 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 590 af 24/06/2005 2 LOV nr 573 af 09/06/2006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen)

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen) Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Læs mere