Delårsrapport for perioden 1. juni februar 2010 for Bang & Olufsen a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s"

Transkript

1 Delårsrapport for perioden 1. juni februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 blev på millioner DKK mod millioner DKK i samme periode sidste år. Omsætningen i tredje kvartal blev på 749 millioner DKK mod 640 millioner DKK i samme periode sidste år svarende til en fremgang på 17 procent. Resultat før skat blev negativt med 72 millioner DKK mod et negativt resultat på 415 millioner DKK (inkl. omstruktureringsomkostninger på 105 millioner DKK) i samme periode sidste år. Resultat før skat i tredje kvartal blev positivt med 28 millioner DKK mod et negativt resultat på 205 millioner DKK (inkl. omstruktureringsomkostninger på 105 millioner DKK) i tredje kvartal af 2008/09. Koncernen har nedbragt kapacitetsomkostningerne med 421 millioner DKK fra millioner DKK (inkl. omstruktureringsomkostninger på 105 millioner DKK) i samme periode året før til 846 millioner DKK. Koncernen har i løbet af tredje kvartal af regnskabsåret 2009/10 set effekten af en række væsentlige produktlanceringer, herunder BeoVision 10 og BeoVision 7-55, som har fået en positiv modtagelse på markederne. Som en konsekvens af den positive modtagelse af BeoVision har koncernen efter kvartalets afslutning lanceret en 46 tommer version af BeoVision 10. Størstedelen af koncernens markeder viste fremgang i tredje kvartal, og koncernens tre største geografiske markeder, Storbritannien, Tyskland og Danmark udviste en omsætningsvækst på 43 millioner DKK svarende til 23 procent. Forretningsområdet Automotive viste fortsat fremgang i tredje kvartal, idet omsætningen blev på 50 millioner DKK mod 29 millioner DKK i samme periode året før. Koncernen har fortsat den stramme styring af omkostningsniveauet via en række strukturelle ændringer. Denne proces åbner nu mulighed for at nedbringe omkostningsniveauet yderligere gennem nedlæggelse af cirka 70 stillinger. Tilpasningen er med til at sikre den rette omkostningsbase i 2010/11 og dermed en fremadrettet sund drift. Koncernen har besluttet at udvide direktionen til også at omfatte Senior Vice President Sales & Marketing Christian Winther og Senior Vice President Operations John Bennett-Therkildsen. De vil blive suppleret af Henning Bejer Beck, som er ansat som Chief Financial Officer pr. 1. oktober Bang & Olufsen fastholder forventningen om, at regnskabsåret 2009/10 resulterer i en omsætning på mellem og millioner DKK (sammenlignet med regnskabsåret 2008/09 på 2.789,5 millioner DKK). Der forventes et resultat før skat i den nedre ende af det tidligere udmeldte interval mellem -50 og 0 millioner DKK blandt andet begrundet i engangsomkostninger i forbindelse med restruktureringsomkostningerne (sammenlignet med regnskabsåret 2008/09 på -523 millioner DKK). Jørgen Worning Formand for bestyrelsen Karl Kristian Hvidt Nielsen President & CEO For nærmere information: President & CEO Karl Kristian Hvidt Nielsen, tlf.: /24

2 Ledelsesberetning Hovedtal Bang & Olufsen a/s koncernen (Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor) (mio. DKK) Hovedtal for perioden 1/6 28/2 2009/ /09 Nettoomsætning 1.982, ,5 Bruttoresultat 770,4 878,1 Bruttoavance 38,9 % 40,4 % Resultat af primær drift (62,0) (388,7) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (2,0) 3,0 Finansielle poster, netto (8,0) (29,5) Resultat før skat (72,0) (415,2) Skat af periodens resultat 13,8 96,6 Periodens resultat (58,2) (318,6) Fordeles således: Moderselskabets aktionærer (59,4) (320,6) Minoritetsinteresser 1,2 2,0 Periodens resultat (58,2) (318,6) Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, DKK (1,6) (13,5) Udvandet resultat pr. aktie, DKK (1,6) (13,5) Periodens resultat (58,2) (318,6) Anden totalindkomst efter skat 6,7 (21,3) Periodens totalindkomst (51,5) (339,9) Balance oplysninger 28/ / / Immaterielle aktiver 543,8 481,2 466,0 Materielle aktiver 573,3 613,2 634,1 Investeringsejendomme 46,3 49,1 50,0 Finansielle aktiver 50,2 69,9 65,1 Udskudte skatteaktiver 125,8 104,9 55,9 Langfristede aktiver i alt 1.339, , ,1 Varebeholdninger 596,8 593,3 675,8 Tilgodehavender 505,9 491,0 571,2 Likvide beholdninger 154,9 258,1 37,3 Kortfristede aktiver i alt 1.257, , ,3 Aktiver i alt 2.597, , ,4 Egenkapital 1.466, , ,7 Langfristede forpligtelser 407,5 422,6 418,1 Kortfristede forpligtelser 723,5 721, ,6 Passiver i alt 2.597, , ,4 Rentebærende gæld (netto) 180,3 120,0 521,1 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 2/24

3 Udvikling i egenkapital 1/6 28/2 2009/ /09 Egenkapital pr. 1. juni 1.520, ,8 Akkumuleret virkning ved periodens begyndelse af ændring i regnskabspraksis (3,4) (3,1) Korrigeret egenkapital pr. 1. juni 1.516, ,7 Periodens totalindkomst (51,5) (339,9) Omkostninger ved kapitalforhøjelse (2,7) - Køb af 10 % ejerandel i Bang & Olufsen ICEpower a/s - (23,0) Medarbejderaktier 1,2 4,7 Tildeling af aktieoptioner 4,6 5,7 Salg af egne aktier - 46,0 Udloddet udbytte, minoritetsinteresser (2,3) (5,2) Udloddet udbytte - (36,2) Udbytte af egne aktier - 1,9 Egenkapital pr. 28. februar 1.466, ,7 Pengestrømsopgørelse i hovedtal 1/6 28/2 2009/ /09 Pengestrømme fra driftsaktivitet 113,3 86,2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (168,6) (276,2) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (35,8) (23,8) Periodens pengestrømme (91,1) (213,8) Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 3/24

4 Kommentarer til udviklingen i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 Koncernen har i løbet af tredje kvartal af regnskabsåret 2009/10 set effekten af en række væsentlige produktlanceringer, herunder BeoVision 10 og BeoVision 7-55, som har fået en positiv modtagelse på markederne. Som en konsekvens af den positive modtagelse af BeoVision har koncernen efter kvartalets afslutning lanceret en 46 tommer version af BeoVision 10. Omsætningen i Bang & Olufsen a/s koncernen blev i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 på millioner DKK mod millioner DKK sidste år, svarende til en omsætningstilbagegang på 191 millioner DKK eller 9 procent. Nettoomsætning fordelt pr. forretningsområde (mio. DKK) 1/6 28/2 2009/10 1/6-28/2 2008/09 Audio- og videoforretningen Automotive I alt brand-understøttet forretning Bang & Olufsen ICEpower a/s I alt brand-uafhængig forretning Koncernintern omsætning (9) (6) Nettoomsætning ialt I den brand-understøttende forretning blev omsætningen på millioner DKK mod millioner DKK i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2008/09. Faldet kan relateres til en generel tilbagegang på markederne med undtagelse af Danmark og Schweiz, som udviste en omsætningsfremgang på henholdsvis 7,1 procent og 3,4 procent (lokal valuta). Forretningsområdet Automotive udviste også fortsat fremgang og øgede dets omsætning med 34 millioner DKK fra 133 millioner DKK i de første tre kvartaler af 2008/09 til 167 millioner DKK i de første tre kvartaler af 2009/10. Koncernens bruttoavance blev for perioden på 38,9 procent mod 40,4 procent i samme periode sidste år, hvilket skyldes en forskydning i produktmikset mod et øget salg af video produkter, som traditionelt har en lavere bruttoavance. Koncernen har i de første tre kvartaler af 2009/10 fortsat den stramme styring af omkostningerne og nedbragt kapacitetsomkostningerne med 421 millioner DKK eller 33 procent fra millioner DKK (inkl. omstruktureringsomkostninger på 105 millioner DKK) til 846 millioner DKK. Resultat før skat blev negativt med 72 millioner DKK mod et negativt resultat på 415 millioner DKK (inkl. omstruktureringsomkostninger på 105 millioner DKK) i samme periode sidste år. Efter skat blev 4/24

5 de første tre kvartalers resultat negativt med 58 millioner DKK mod et negativt resultat på 319 millioner DKK (inkl. omstruktureringsomkostninger på 105 millioner DKK) sidste år. Pengestrømme fra driftsaktivitet var for perioden kvartal 2009/10 positive med 113 millioner DKK mod 86 millioner DKK i samme periode sidste år. Koncernens pengestrømme udgjorde for perioden negative 91 millioner DKK, hvor de i samme periode sidste år var på negative 214 millioner DKK. Kommentarer til udviklingen i tredje kvartal Omsætningen i Bang & Olufsen a/s koncernen som helhed blev i tredje kvartal på 749 millioner DKK mod 640 millioner DKK i samme periode sidste år svarende til en fremgang på 17 procent. Omsætningen i den brand-understøttende forretning steg med 18 procent fra 622 millioner DKK sidste år til 731 millioner DKK i år. Nettoomsætning fordelt pr. forretningsområde (mio. DKK) 1/12 28/2 2009/10 1/12-28/2 2008/09 Audio- og videoforretningen Automotive I alt brand-understøttet forretning Bang & Olufsen ICEpower a/s I alt brand-uafhængig forretning Koncernintern omsætning (3) (2) Nettoomsætning ialt Koncernen har i løbet af tredje kvartal af regnskabsåret 2009/10 set effekten af en række væsentlige produktlanceringer, herunder BeoVision 10 og BeoVision 7-55, som har fået en positiv modtagelse på markederne og bidraget væsentligt til omsætningsfremgangen. Samtidig har koncernen fortsat den stramme styring af omkostningerne og nedbragt kapacitetsomkostningerne med 178 millioner DKK fra 437 millioner DKK (inkl. omstruktureringsomkostninger på 105 millioner DKK) til 259 millioner DKK, hvilket svarer til 41 procent eller 22 procent, hvis omstruktureringsomkostninger holdes ude. Resultat af primær drift i tredje kvartal isoleret set blev positivt med 32 millioner DKK mod et negativt resultat på 181 millioner DKK (inkl. omstruktureringsomkostninger på 105 millioner DKK) i samme periode sidste år. Resultat før skat i tredje kvartal blev positivt med 28 millioner DKK mod et negativt 5/24

6 resultat på 205 millioner DKK (inkl. omstruktureringsomkostninger på 105 millioner DKK) i tredje kvartal af 2008/09. Efter skat blev tredje kvartals resultat positivt med 18 millioner DKK mod et negativt resultat på 154 millioner DKK (inkl. omstruktureringsomkostninger på 105 millioner DKK) sidste år. Koncernens bruttoavance for tredje kvartal blev på 38,9 procent mod 40,0 procent i samme periode sidste år. Udviklingen på markederne Som forventet har markedssituationen i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 fortsat været præget af den generelle økonomiske afmatning, og omsætningen på markederne i de første tre kvartaler har generelt ligget på et lavere niveau end i samme periode sidste år. Dog har markederne Danmark og Schweiz udvist en omsætningsfremgang på henholdsvis 7,1 procent og 3,4 procent (lokal valuta), ligesom Sverige er gået frem med 0,8 procent målt i lokal valuta. I tredje kvartal har effekten af produktlanceringerne betydet vækst på størstedelen af koncernens markeder. Koncernens tre største geografiske markeder, Storbritannien, Tyskland og Danmark udviste en omsætningsvækst på 43 millioner DKK svarende til 23 procent. Herudover har der været fremgang i Schweiz, Holland, Nordamerika, Frankrig, Italien, Belgien, Sverige, Østrig, Norge og på de asiatiske markeder. På de asiatiske markeder udgjorde omsætningsvæksten 44,7 procent sammenlignet med tredje kvartal af 2008/09. Produktlanceringer Bang & Olufsen har i løbet af de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 lanceret en række spændende og differentierede produktnyheder, som alle har fået en god modtagelse og medvirket til at bevare en god balance i produktmikset. Den forretningsmæssige effekt af produktlanceringerne har primært vist sig i tredje kvartal. BeoVision I oktober 2009 lancerede Bang & Olufsen det første medlem af en ny TV-familie, som er karakteriseret ved et nyt, unikt designudtryk. BeoVision er et Full HD LCD TV med LED backlight, som er baseret på et tyndt 200 Hz panel. På trods af det slanke design tilbyder det nye TV en fortræffelig lydkvalitet via integrerede stereohøjttalere og digitalt surround sound modul. Vægbeslaget til BeoVision er en integreret del af produktet, hvilket betyder, at det kun tilfører TVet 4 mm ekstra dybde, når det monteres på væggen. Samtidig tilbyder TVet en unik drejemulighed af skærmen til den foretrukne kiggeposition. BeoVision 7-55 Bang & Olufsen har ligeledes lanceret en ny model til BeoVision 7-familien i form af et 55 tommer Full HD LCD TV med direct type LED backlight med local dimming, som sætter en ny reference for øget kontrastniveau for LCD TV teknologien. Det nye TV tilbyder sublim lydkvalitet via BeoLab 7-4, som er en dedikeret mono højttaler til surround sound opstilling eller via BeoLab 7-6, som er en dedikeret stereo højttaler. Desuden tilbyder TVet indbygget digital surround sound modul samt integreret Bluray afspiller som valgmulighed. 6/24

7 BeoCom 5 I november måned introducerede Bang & Olufsen en trådløs telefon med integreret højttaler til håndfri telefoni og konference opkald. Kombinationen af håndfri telefoni og den integrerede højttaler åbner op for nye samtaleformer i hjemmet. BeoCom 5 giver også mulighed for to separate telefonlinjer, så brugeren kan kombinere en almindelig fastnetlinje og IP-telefoni eller bruge en linje til private opkald og den anden linje til arbejdsrelaterede opkald, hvis brugeren har et hjemmekontor. BeoCom 5 er kendetegnet ved en fantastisk lydkvalitet, og den integrerede højttaler er baseret på de samme akustiske kompetencer, som Bang & Olufsen anvender i traditionelle højttalere, hvilket giver en naturlig og klar lydgengivelse. BeoTime Endelig har Bang & Olufsen lanceret den unikke BeoTime, som er en kombination af et vækkeur og en fjernbetjening. Med BeoTime kan brugeren vælge at vågne op til lyden af en blid alarmklokke samt til lyden af et fjernsynsprogram, en radiostation eller et stykke musik fra Bang & Olufsen anlægget. Desuden har BeoTime indbygget sleep timer, som gør det muligt at falde i søvn til brugerens foretrukne musik eller fjernsynsprogram, idet BeoTime sørger for at slukke for systemet på et af brugeren foruddefineret tidspunkt. I november åbnede BeoTime op for yderligere systemfunktionalitet, idet home automation kilder som lys, gardiner etc. nu også kan aktiveres i kombination med MasterLink Gateway. Produktlanceringer efter kvartalets afslutning Efter kvartalets afslutning har koncernen lanceret en række produkter: BeoVision BeoVision er baseret på samme chassis som 40 versionen, men adskiller sig visuelt ved at have en 32 procent større skærm samt en hvid bagbeklædning, der giver fjernsynet et endnu lettere udseende og underbygger konceptet med et fjernsyn, som falder i med væggen. BeoVision har en LED-baseret LCD-skærm med Full HD og en billedopdateringshastighed på 200/240 Hz. Konceptet har integrerede surround sound- og DVB-HD moduler, elektroniske gardiner og et udvidet tilslutningspanel, som giver mulighed for at tilslutte en hel surround sound opsætning med yderligere fem højttalere samt en lang række eksterne enheder. Adaptive Sound Technology (AST) Adaptive Sound Technology (AST) er en ny patenteret teknologi, som gør det muligt at optimere lyden forskellige steder i hjemmet uafhængigt af højttalernes placering. Normalt kræver eksempelvis en stereo eller surround sound opstilling, at højttalerne er placeret symmetrisk. Dette giver i mange hjem uhensigtsmæssige begrænsninger i forhold til indretningen. Med AST teknologien får brugeren frihed til at placere højttalerne i harmoni med den øvrige indretning, og teknologien vil sørge for at kompensere, således at den optimale lydoplevelse opnås. AST teknologien understøtter dermed Bang & Olufsens ønske om at skabe brugervenlige oplevelser. BeoLab 11 BeoLab 11 er en ny subwoofer, som kombinerer fremragende baslyd, fascinerende design og usædvanlige placeringsmuligheder. BeoLab 11 består af to identiske højttalerkabinetter, hvis lydskærme er placeret overfor hinanden. Det akustiske design giver minimale vibrationer, hvilket betyder, at subwooferen kan placeres på væggen som et alternativ til den traditionelle gulvplacering. 7/24

8 BeoLink til iphone og ipod Touch BeoLink til iphone og ipod Touch er en ny software applikation, som giver fuldkommen kontrol over hjemmets audio-video udstyr samt home automation system. Applikationen, som kan hentes i Apples App Store, giver mulighed for at betjene hjemmets Bang & Olufsen udstyr samt home automation system via brugen af enten iphone eller ipod Touch. Distributionsudvikling I løbet af de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 er der i alt åbnet eller opgraderet 30 B1- butikker, samtidig med at 80 butikker er blevet lukket eller omdannet til shop-in-shop butikker. Ved udgangen af februar 2010 er der 708 B1-butikker verden over mod 758 ved udgangen af regnskabsåret 2008/09, og nettobevægelsen for de 9 måneder andrager således en nedgang på 50 butikker, heraf 11 i tredje kvartal. Omsætningsandelen i B1-butikkerne er på 82 procent. Antallet af shop-in-shop butikker er på 318 mod 385 ved udgangen af det seneste regnskabsår. Den organiske vækst i nuværende aktive Bang & Olufsen butikker med mere end 24 måneders drift var i de første 3 kvartaler -1 procent for B1-butikker og -1 procent for shop-in-shop butikker. Samme butikkers vækst var for 3. kvartal isoleret +26 procent for B1-butikker og +40 procent for shop-inshop butikker. Business-to-business forretningsområder Enterprise Bang & Olufsen Enterprise producerer og sælger dedikerede AV løsninger til hoteller og ejendomsudviklere. Bang & Olufsen Enterprise havde i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 en omsætning på 45 millioner DKK mod 65 millioner DKK i samme periode året før. I tredje kvartal isoleret set var omsætningen 23 millioner DKK mod 25 millioner DKK i den tilsvarende periode året før. Den lavere omsætning skyldes, at markedet er præget af udsættelser af igangværende projekter og udskydelse af beslutninger om nyt audio/video udstyr for de segmenter, som Enterprise arbejder med. Automotive Bang & Olufsen Automotive, som producerer og sælger eksklusive lydsystemer til automobilindustrien, fortsatte væksten og havde i de første tre kvartaler af 2009/10 en omsætning på 167 millioner DKK mod 133 millioner DKK i samme periode året før. I tredje kvartal isoleret set var omsætningen 50 millioner DKK mod 29 millioner DKK i den tilsvarende periode året før. Årsagen til væksten er den 8/24

9 generelle bedring i det globale salg af biler kombineret med Bang & Olufsen's fortsatte lancering af nye lydsystemer i samarbejde med samarbejdspartnerne Audi, Aston Martin og Mercedes-AMG. Bang & Olufsen har netop modtaget yderligere ordrer på udvikling af lydsystemer til 3 Mercedes-AMG modeller. Kombineret med tidligere annoncerede projekter, både i samarbejde med Mercedes-AMG og med Audi, forventer Automotive at lancere adskillige nye produkter i de kommende år, hvilket vil give basis for yderligere vækst inden for forretningsområdet. I marts 2010 blev Bang & Olufsens position som den førende udbyder af lydsystemer igen cementeret i den årlige læserundersøgelse udført af magasinet 'auto motor und sport'. Bang & Olufsen ICEpower a/s Bang & Olufsen ICEpower a/s leverer forstærkerløsninger af høj kvalitet til en lang række audio- og elektronikproducenter samt store koncertinstallatører. Virksomheden tilbyder standardmoduler af meget høj kvalitet og brugertilpassede løsninger til forbrugere samt professionelle audioprodukter til hjemmebiografen, bilindustrien og bærbare produkter. Omsætningen i Bang & Olufsen ICEpower a/s blev i de første tre kvartaler af 2009/10 på 55 millioner DKK mod 64 millioner DKK i samme periode sidste år. Bang & Olufsen ICEpower a/s er således i perioden fortsat påvirket af den generelle globale afmatning, som har medført et lavere aktivitetsniveau. Udvidelse af direktionen i Bang & Olufsen a/s Koncernen har besluttet at udvide direktionen til at omfatte medlemmerne af det nuværende Corporate Management Team. Senior Vice President Sales & Marketing Christian Winther og Senior Vice President Operations John Bennett-Therkildsen, som begge har stor andel i det forbedrede resultat, vil således indtræde i direktionen sammen med President & CEO Karl Kristian Hvidt Nielsen. Den 1. oktober 2010 vil direktionen blive suppleret af Henning Bejer Beck, som vil varetage jobbet som Chief Financial Officer. Henning Bejer Beck kommer fra en stilling som Geschäftsführer i Genan Gruppen GmbH og administrerende direktør i Genan Business & Development a/s. 9/24

10 Forventninger til regnskabsåret 2009/10 Ved afslutningen af årsregnskabet 2008/09 udtrykte koncernen forventningerne til indeværende regnskabsår således: Bang & Olufsen forventer på baggrund af de iværksatte omstruktureringstiltag kombineret med et stærkt produktlanceringsprogram at opnå et nulresultat før skat i regnskabsåret 2009/10 baseret på et lidt lavere omsætningsniveau end de tidligere udmeldte millioner DKK. På grundlag af den forbedrede ordresituation, de planlagte produktlanceringer samt fortsat stram omkostningsstyring forventes en stigende omsætning i andet halvår 2009/10 samt et positivt resultat før skat. Bang & Olufsen fastholder forventningen om, at regnskabsåret 2009/10 resulterer i en omsætning på mellem og millioner DKK (sammenlignet med regnskabsåret 2008/09 på 2.789,5 millioner DKK). Der forventes et resultat før skat i den nedre ende af det tidligere udmeldte interval mellem -50 og 0 millioner DKK blandt andet begrundet i engangsomkostninger i forbindelse med restruktureringsomkostningerne (sammenlignet med regnskabsåret 2008/09 på -523 millioner DKK). Risikofaktorer Delårsrapporten indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for Bang & Olufsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds- og konkurrenceforhold, leverandørforhold samt finansielle forhold i form af valuta-, rente-, kredit- og likviditetsrisiko. 10/24

11 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juni 2009 til 28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 28. februar 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni 2009 til 28. februar Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Struer, den Bestyrelsen for Bang & Olufsen a/s Jørgen Worning Rolf Eriksen Peter Skak Olufsen Formand Næstformand Niels B. Christiansen Ole Andersen Tue Mantoni Knud Olesen Jesper Olesen Anette Revsgaard Sejbjerg Direktionen for Bang & Olufsen a/s Karl Kristian Hvidt Nielsen President & CEO 11/24

12 Resultatopgørelse Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 1/12-28/2 1/12-28/2 1/6-28/2 1/6-28/2 2009/ / / /09 Nettoomsætning 748,7 640, , ,5 Produktionsomkostninger (457,8) (383,8) (1.211,8) (1.294,4) Bruttoresultat 290,9 256,2 770,4 878,1 2 Udviklingsomkostninger (75,0) (104,6) (253,4) (352,7) Distributions- og marketingomkostninger (161,3) (205,5) (524,6) (721,2) Administrationsomkostninger mv. (23,0) (22,0) (67,7) (88,3) 3 Omstruktureringsomkostninger - (104,6) - (104,6) 4 Andre driftsindtægter ,3 - Resultat af primær drift 31,6 (180,5) (62,0) (388,7) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,5) 2,9 (2,0) 3,0 5 Finansielle indtægter 4,2 (5,3) 10,1 9,2 6 Finansielle omkostninger (6,9) (22,0) (18,1) (38,7) Finansielle poster, netto (2,7) (27,3) (8,0) (29,5) Resultat før skat 28,4 (204,9) (72,0) (415,2) Skat af periodens resultat (10,4) 51,0 13,8 96,6 Periodens resultat 18,0 (153,9) (58,2) (318,6) Periodens resultat fordeles således: Moderselskabets aktionærer 17,5 (154,7) (59,4) (320,6) Minoritetsinteresser 0,5 0,8 1,2 2,0 18,0 (153,9) (58,2) (318,6) Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, DKK * 0,5 (6,4) (1,6) (13,5) Udvandet resultat pr. aktie, DKK * 0,5 (6,4) (1,6) (13,5) * Beløbet for 2008/09 er reguleret for udvandingen ved bonuselementet i forbindelse med aktieemissionen i foråret 2009 i overensstemmelse med IAS /24

13 Totalindkomstopgørelse Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 1/12-28/2 1/12-28/2 1/6-28/2 1/6-28/2 2009/ / / /09 Periodens resultat 18,0 (153,9) (58,2) (318,6) Valutakursregulering af investeringer i udenlandske datterselskaber 5,9 (10,3) 8,4 (21,3) Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter (6,5) - (2,3) - Skat af anden totalindkomst 1,7-0,6 - Anden totalindkomst efter skat 1,1 (10,3) 6,7 (21,3) Periodens totalindkomst 19,1 (164,2) (51,5) (339,9) Periodens totalindkomst fordeles således: Moderselskabets aktionærer 18,6 (165,0) (52,7) (341,9) Minoritetsinteresser 0,5 0,8 1,2 2,0 19,1 (164,2) (51,5) (339,9) 13/24

14 Balance Aktiver Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 28/ / /2-09 Immaterielle aktiver Goodwill 44,7 44,8 44,8 Erhvervede rettigheder 46,6 50,8 49,2 Færdiggjorte udviklingsprojekter 207,6 200,6 212,4 Udviklingsprojekter under udførelse 244,9 185,0 159,6 Immaterielle aktiver i alt 543,8 481,2 466,0 Materielle aktiver Grunde og bygninger 242,8 269,9 260,1 Produktionsanlæg og maskiner 214,8 229,5 224,7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 36,6 48,4 49,8 Indretning af lejede lokaler 24,2 32,2 28,3 Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 54,9 33,2 71,2 Materielle aktiver i alt 573,3 613,2 634,1 Investeringsejendomme 46,3 49,1 50,0 Finansielle aktiver Kapitalandele i associerede selskaber 7,5 9,5 10,2 Andre finansielle tilgodehavender 42,7 60,4 54,9 Finansielle aktiver i alt 50,2 69,9 65,1 Udskudte skatteaktiver 125,8 104,9 55,9 Langfristede aktiver i alt 1.339, , ,1 Varebeholdninger 596,8 593,3 675,8 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg 436,4 407,9 455,5 Tilgodehavender hos associerede selskaber 2,3 1,4 2,1 Tilgodehavende selskabsskat 21,7 21,7 38,3 Andre tilgodehavender 23,3 31,6 41,4 Periodeafgrænsningsposter 22,2 28,4 33,9 Tilgodehavender i alt 505,9 491,0 571,2 Likvide beholdninger 154,9 258,1 37,3 Kortfristede aktiver i alt 1.257, , ,3 Aktiver i alt 2.597, , ,4 14/24

15 Balance Passiver Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 28/ / /2-09 Egenkapital Aktiekapital 362,4 362,4 120,8 Indbetalt overkurs 232,1 232,1 14,6 Reserve for valutakursregulering (21,7) (39,6) (25,5) Reserve vedr. regnskabsmæssig afdækning af fremtidige pengestrømme (3,3) (1,0) - Overført resultat 895,3 960, ,8 Egenkapital, moderselskabets aktionærer 1.464, , ,7 Minoritetsinteresser 1,2 2,3 2,0 Egenkapital i alt 1.466, , ,7 Langfristede forpligtelser Pensioner 6,4 7,0 8,7 Udskudt skat 3,8 4,8 5,9 Hensatte forpligtelser 78,5 78,1 87,4 Realkreditinstitutter 227,0 230,3 231,4 Kreditinstitutter 84,9 95,7 77,8 Øvrige langfristede forpligtelser 6,9 6,7 6,9 Langfristede forpligtelser i alt 407,5 422,6 418,1 Kortfristede forpligtelser Realkreditinstitutter, afdrag inden for 1 år på langfristet gæld 4,6 6,5 8,6 Kreditinstitutter, afdrag inden for 1 år på langfristet gæld 17,8 32,6 42,9 Kreditinstitutter, øvrigt 0,9 13,0 197,7 Hensatte forpligtelser 54,0 65,7 52,5 Leverandører af varer og tjenesteydelser 235,6 188,3 177,6 Selskabsskat 17,1 21,2 28,9 Anden gæld 327,1 324,6 397,0 Periodeafgrænsningsposter 66,4 69,5 97,4 Kortfristede forpligtelser i alt 723,5 721, ,6 Forpligtelser i alt 1.131, , ,7 Passiver i alt 2.597, , ,4 15/24

16 Pengestrømsopgørelse for perioden 1/ / Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 2009/ /09 Periodens resultat (58,2) (318,6) Af- og nedskrivninger 183,9 212,6 7 Reguleringer (20,5) (51,4) 8 Ændring i driftskapital 28,3 303,0 Renteindbetalinger og lignende 10,1 9,2 Renteudbetalinger og lignende (18,1) (38,7) Betalt selskabsskat (12,2) (29,9) Pengestrømme fra driftsaktivitet 113,3 86,2 Køb af immaterielle langfristede aktiver (153,2) (168,0) Køb af materielle langfristede aktiver (67,5) (104,3) Salg af immaterielle langfristede aktiver - 12,8 Salg af materielle langfristede aktiver 34,4 7,9 Kapitalforhøjelse, Bang & Olufsen Medicom a/s - (3,6) Køb af 10 % ejerandel i Bang & Olufsen ICEpower a/s - (23,0) Ændring i finansielle tilgodehavender 17,7 2,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (168,6) (276,2) Omkostninger ved kapitalforhøjelse (2,7) - Afdrag på langfristede lån (30,8) (27,5) Betalt udbytte, minoritetsinteresser (2,3) (5,2) Betalt udbytte - (36,2) Udbytte af egne aktier - 1,9 Udbytte fra associerede selskaber - 1,0 Salg af egne aktier - 42,2 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (35,8) (23,8) Ændring i likvider - periodens pengestrømme (91,1) (213,8) Likvider 1. juni 245,1 53,4 Likvider 28. februar 154,0 (160,4) 16/24

17 Egenkapitalopgørelse Bang & Olufsen a/s, koncern (mio. DKK) Moderselskabets aktionærers andel Minoritetsinteresser I alt Reserve vedr. regnskabsmæssig Reserve for afdækning Indbetalt valutakurs- af fremtidige Overført Egenkapital Aktiekapital overkurs regulering pengestrømme resultat koncern Egenkapital 1. juni ,8 14,6 (42,9) ,2 12, ,8 Akkumuleret virkning ved periodens begyndelse af ændring i regnskabspraksis (3,1) - (3,1) Korrigeret egenkapital 1. juni ,8 14,6 (42,9) ,1 12, ,7 Periodens totalindkomst ,4 - (359,3) 2,0 (339,9) Køb af 10 % ejerandel i Bang & Olufsen ICEpower a/s (16,1) (6,9) (23,0) Medarbejderaktier ,7-4,7 Tildeling af aktieoptioner ,7-5,7 Salg af egne aktier ,0-46,0 Udloddet udbytte vedrørende 2007/ (36,2) (5,2) (41,4) Udbytte af egne aktier ,9-1,9 Egenkapital 28. februar ,8 14,6 (25,5) ,8 2, ,7 Egenkapital 1. juni ,4 232,1 (39,6) (1,0) 963,9 2, ,1 Akkumuleret virkning ved periodens begyndelse af ændring i regnskabspraksis (3,4) - (3,4) Korrigeret egenkapital 1. juni ,4 232,1 (39,6) (1,0) 960,5 2, ,7 Periodens totalindkomst ,9 (2,3) (68,3) 1,2 (51,5) Omkostninger ved kapitalforhøjelse (2,7) - (2,7) Medarbejderaktier ,2-1,2 Tildeling af aktieoptioner ,6-4,6 Udloddet udbytte vedrørende 2008/ (2,3) (2,3) Egenkapital 28. februar ,4 232,1 (21,7) (3,3) 895,3 1, ,0 17/24

18 Noter til delårsrapporten for perioden 1/ / Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for Bang & Olufsen a/s er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten 2008/09, bortset fra at en ændring til IAS 38, Immaterielle aktiver, har medført, at markedsføringsmaterialer nu udgiftsføres i forbindelse med erhvervelsen mod tidligere i forbindelse med den eksterne anvendelse heraf. Effekten heraf på egenkapitalen pr. 31/ udgør -3,1 mio. DKK, mens effekten på resultat efter skat for regnskabsåret 2008/09 udgør -0,3 mio. DKK. Effekten på resultat efter skat for de første tre kvartaler af 2008/09 udgør -0,7 mio. DKK. Endvidere er den ændrede IAS 1, Præsentation af årsregnskaber, som ændrer præsentationen af de primære opgørelser, og IFRS 8, Driftssegmenter, som medfører ændrede oplysningskrav til segmenter, begge implementeret med virkning fra 1. juni Implementeringen af disse standarder har ikke medført ændringer til indregning og måling. Herudover er øvrige nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag med ikrafttræden 1. januar 2009, herunder IAS 23, Låneomkostninger, implementeret med virkning for regnskabsåret 2009/10. Disse ændringer i regnskabspraksis har ikke påvirket indregning og måling i delårsrapporten. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern 1/12-28/2 1/12-28/2 1/6-28/2 1/6-28/2 2. Udviklingsomkostninger 2009/ / / /09 Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 103,9 109,3 320,4 397,6 Heraf aktiveret (56,9) (45,1) (150,0) (152,2) Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 28,0 40,4 83,0 107,3 Udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen 75,0 104,6 253,4 352,7 3. Omstruktureringsomkostninger Omstruktureringsomkostninger fordelt på funktioner: Produktionsomkostninger - 13,1-13,1 Udviklingsomkostninger - 14,8-14,8 Distributions- og marketingomkostninger - 72,7-72,7 Administrationsomkostninger mv. - 4,0-4,0 Omstruktureringsomkostninger - 104,6-104,6 Funktioner inklusive omstruktureringsomkostninger: Produktionsomkostninger 457,8 396, , ,5 Udviklingsomkostninger 75,0 119,4 253,4 367,5 Distributions- og marketingomkostninger 161,3 278,2 524,6 793,9 Administrationsomkostninger mv. 23,0 26,0 67,7 92,3 I alt 717,1 820, , ,2 18/24

19 Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern 1/12-28/2 1/12-28/2 1/6-28/2 1/6-28/2 4. Andre driftsindtægter 2009/ / / /09 Avance ved salg af bygning i Schweiz ,3 - Andre driftsindtægter ,3-5. Finansielle indtægter Renteindtægter fra kreditinstitutter 0,1 0,5 0,6 2,1 Valutakursgevinst, netto 2,7 (8,3) 5,1 - Øvrige finansielle indtægter 1,4 2,5 4,4 7,1 Finansielle indtægter 4,2 (5,3) 10,1 9,2 6. Finansielle omkostninger Renter af gæld til kreditinstitutter 1,9 5,2 4,5 13,1 Renter af gæld til realkreditinstitutter 3,4 3,5 10,7 10,8 Valutakurstab, netto - 12,4-12,4 Øvrige finansielle omkostninger 1,6 0,9 2,9 2,4 Finansielle omkostninger 6,9 22,0 18,1 38,7 7. Reguleringer Ændring i øvrige forpligtelser (11,7) 16,1 Finansielle indtægter mv. (10,1) (9,2) Finansielle omkostninger mv. 18,1 38,7 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 2,0 (3,0) Gevinst/tab ved salg af langfristede aktiver (11,7) (0,9) Skat af periodens resultat (13,8) (96,6) Diverse reguleringer 6,7 3,5 Reguleringer (20,5) (51,4) 8. Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender (14,0) 135,0 Ændring i varebeholdninger (3,5) 121,5 Ændring i leverandørgæld mv. 45,8 46,5 Ændring i driftskapital 28,3 303,0 19/24

20 Nøgletal Bang & Olufsen a/s, koncernen (mio. DKK) 2009/ /09 9. Nøgletal EBITDA 120 (173) EBITDA-margin, % 6 (8) Overskudsgrad, % (3) (18) Afkastningsgrad, % (3) (15) Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill, % 9 (11) Egenkapitalens forrentning, % (4) (25) Likviditetsgrad 1,7 1,3 Selvfinansieringsgrad, % Finansiel gearing 0,1 0,5 Nettoomsætning/Investeret kapital eksklusive goodwill 1,4 1,4 Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK * Børskurs pr. 28. februar * Price/earnings * (37) (3) Price/earnings, udvandet * (37) (3) Børskurs/Indre værdi pr. aktie * 1,5 0,8 Antal aktier, ultimo perioden Antal egne aktier, ultimo perioden Gennemsnitligt antal aktier i omløb * Gennemsnitligt antal aktier i omløb - udvandet * Rentebærende gæld (netto) 180,3 521,1 * Beløbet for 2008/09 er reguleret for udvandingen ved bonuselementet i forbindelse med aktieemissionen i foråret 2009 i overensstemmelse med IAS 33. Nøgletallene for 2008/09 er reguleret som følge af ændringen i anvendt regnskabspraksis. Parentes angiver negative beløb. 20/24

21 Nøgletallene er defineret således: EBITDA: Resultat før renter, skat, afskrivninger, amortisering og nedskrivninger EBITDA-margin: Resultat før renter, skat, afskrivninger, amortisering og nedskrivninger x 100 Nettoomsætning Overskudsgrad : Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad: Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige operative aktiver Afkast af investeret kapital: eksklusive goodwill Resultat af primær drift før afskrivninger og goodwill nedskrivninger Gennemsnitlig investeret kapital eksklusive goodwill Egenkapitalens forrentning: Bang & Olufsen a/s andel af periodens resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital eksklusive minoritetsinteresser Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver Kortfristet gæld Selvfinansieringsgrad: Egenkapital ultimo x 100 Passiver ultimo Finansiel gearing: Rentebærende gæld (netto) ultimo Egenkapital ultimo Nettoomsætning/Investeret kapital Nettoomsætning * 100 eksklusiv goodwill Gennemsnitlig investeret kapital eksklusive goodwill Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Price/earnings Price/earnings, udvandet: Resultat efter skat Gennemsnitligt antal aktier i omløb Resultat efter skat Gennemsnitligt antal aktier i omløb udvandet Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo Børskurs Resultat pr. aktie Børskurs Udvandet resultat pr. aktie I beregningen af ovenstående nøgletal for 2008/09 reguleres antal aktier og børskurs for udvandingen ved bonuselementet i forbindelse med aktieemissionen i foråret 2009 i overensstemmelse med IAS 33: Reguleret antal aktier: Reguleret børskurs: Reguleringsfaktor for udvandingen ved aktieemissionen: Oprindeligt antal aktier før aktieemissionen Reguleringsfaktor for udvandingen ved aktieemissionen Børskurs før aktieemissionen x reguleringsfaktor for udvandingen ved aktieemissionen Teoretisk kurs efter aktieemissionen Børskurs umiddelbart før aktieemissionen Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS og Anbefalinger og nøgletal 2005 fra Den Danske Finansanalytikerforening. 21/24

22 10. Segmentoplysninger Perioden 1/ til 28/ Brand-understøttet forretning Brand-uafhængig forretning Bang & Olufsen Bang & Olufsen Segmenter (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s i alt Nettoomsætning 1.931,0-54, ,7 Intern omsætning - - (9,4) (9,4) Ekstern omsætning 1.931,0-45, ,3 Resultat før skat (79,1) (1,9) 9,0 (72,0) Perioden 1/ til 28/ Brand-understøttet forretning Brand-uafhængig forretning Bang & Olufsen Bang & Olufsen Segmenter (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s i alt Nettoomsætning 2.119,9-63, ,7 Intern omsætning - - (5,7) (5,7) Ekstern omsætning 2.119,9-58, ,0 Resultat før skat (424,5) 2,0 7,3 (415,2) 1/6-28/2 1/6-28/2 Afstemning af segmentoplysninger 2009/ /09 Nettoomsætning, segmenter i alt 1.985, ,7 Forskelle i valutakurser anvendt til kursomregning 5,9 (5,5) Eliminering af intern omsætning (9,4) (5,7) Nettoomsætning, koncern 1.982, ,5 Resultat før skat, segmenter i alt (72,0) (415,2) Resultat før skat, koncern (72,0) (415,2) Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 22/24

23 11. Omsætning brand-understøttet forretning Omsætning Omsætning Omsætning Omsætning 1/6-28/2 1/6-28/2 Vækst i 1/12-28/2 1/12-28/2 Vækst i 2009/ /09 lokal valuta 2009/ /09 lokal valuta Danmark ,1 % ,8 % Tyskland (10,2) % ,6 % Storbritanien (9,1) % ,1 % Automotive ,6 % ,4 % Schweiz ,4 % ,2 % Asiatiske markeder, ekskl. Japan (1,9) % ,7 % Holland (11,6) % ,1 % Nordamerika (19,2) % ,1 % Frankrig (17,2) % ,1 % Spanien/Portugal (19,0) % (19,3) % Italien (1,2) % ,8 % Expansion markets, ekskl. Rusland (21,8) % (24,9) % Belgien (5,8) % ,7 % Rusland (32,3) % (48,0) % Enterprise * (30,8) % (8,0) % Sverige ,8 % ,5 % Mellemøsten (23,7) % 8 11 (24,2) % Østrig (8,0) % ,3 % Norge (5,7) % ,6 % Japan (37,7) % 5 9 (44,4) % Øvrige ,0 % I alt brand-understøttet forretning * Enterprise står for omsætningen til hotelbranchen mv. Parentes angiver negativt fortegn. 12. Distributionsudvikling Antal butikker Ændring i perioden Omsætningsfordeling Omsætningsfordeling Butikssegment pr. 28/2-10 1/ / mdr. 2009/10 helår 2008/09 B1 708 (50) 82 % 81 % Shop-in-shop 318 (67) 18 % 19 % Øvrige 2 (1) 0 % 0 % I alt (118) 100 % 100 % Definitioner af butikssegmenter: B1 Shop-in-shop Øvrige Butikker, der udelukkende forhandler Bang & Olufsen produkter. Butikker med dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Butikker uden dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Parentes angiver negativt fortegn. Den organiske vækst i nuværende aktive Bang & Olufsen butikker med mere end 24 måneders drift var i de første 3 kvartaler -1 % for B1- butikker og -1 % for shop-in-shop butikker. Samme butikkers vækst var for 3. kvartal isoleret +26 % for B1-butikker og +40 % for shop-inshop butikker. 23/24

24 Bilag 1 (mio. DKK) 2009/ /10 Resultat opgjort pr. kvartal Akkumuleret resultat pr. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettoomsætning 565,0 668,5 748,7 565, , ,2 Bruttoresultat 225,3 254,2 290,9 225,3 479,5 770,4 Resultat af primær drift (52,5) (41,1) 31,6 (52,5) (93,6) (62,0) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (1,1) (0,4) (0,5) (1,1) (1,5) (2,0) Finansielle poster netto 0,8 (6,1) (2,7) 0,8 (5,3) (8,0) Resultat før skat (52,8) (47,6) 28,4 (52,8) (100,4) (72,0) Skat af periodens resultat 10,2 14,0 (10,4) 10,2 24,2 13,8 Periodens resultat (42,6) (33,6) 18,0 (42,6) (76,2) (58,2) Heraf minoritetsinteressernes andel (0,1) (0,6) (0,5) (0,1) (0,7) (1,2) Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat (42,7) (34,2) 17,5 (42,7) (76,9) (59,4) 2008/ /09 Resultat opgjort pr. kvartal Akkumuleret resultat pr. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettoomsætning 757,2 775,3 640,0 617,0 757, , , ,5 Bruttoresultat 320,8 301,1 256,2 227,6 320,8 621,9 878, ,7 Resultat af primær drift (54,9) (153,3) (180,5) (107,2) (54,9) (208,2) (388,7) (495,9) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (3,0) 3,1 2,9 (0,7) (3,0) 0,1 3,0 2,3 Finansielle poster netto (3,7) 1,5 (27,3) (0,3) (3,7) (2,2) (29,5) (29,8) Resultat før skat (61,6) (148,7) (204,9) (108,2) (61,6) (210,3) (415,2) (523,4) Skat af periodens resultat 10,7 34,9 51,0 43,7 10,7 45,6 96,6 140,3 Periodens resultat (50,9) (113,8) (153,9) (64,5) (50,9) (164,7) (318,6) (383,1) Heraf minoritetsinteressernes andel (1,1) (0,1) (0,8) (0,3) (1,1) (1,2) (2,0) (2,3) Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat (52,0) (113,9) (154,7) (64,8) (52,0) (165,9) (320,6) (385,4) Parentes angiver negativt fortegn. 24/24

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2009/10 på 1.234 millioner DKK mod 1.533 millioner DKK

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i regnskabsåret 2009/10 blev på 2.762 millioner DKK mod 2.790 millioner DKK sidste år. Omsætningen i fjerde kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsårets første tre kvartaler på 2.173 millioner DKK mod 3.207 millioner DKK i

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2008/09 på 1.533 millioner DKK mod 2.166 millioner DKK i

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007 Struer, den 8. oktober 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev 926 millioner DKK mod 876 millioner DKK sidste år, svarende til en

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30.

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. Struer, 9. januar 2008 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning voksede i halvåret med 97 millioner DKK til 2.166 millioner DKK, en stigning

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. januar 2003 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Halvårsregnskabet er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor periodens

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2006/07 Meddelelse nr. 07.03. Struer, den 13. august 2007

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2006/07 Meddelelse nr. 07.03. Struer, den 13. august 2007 Struer, den 13. august 2007 Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2006/07 for Bang & Olufsen a/s Koncernens resultat før skat blev på 524 millioner DKK mod 431 millioner DKK sidste år. Det er en fremgang

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.02 16. august 2013 DELÅRSRAPPORT, 4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 31. MAJ 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 28. Februar 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. januar 2007 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002 Delårsmeddelelse for perioden 1. Juni 2001-28. Februar 2002 Meddelelse nr. 01.06 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 17. April 2002 Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2009/10 på 565 millioner DKK mod 757 millioner DKK sidste

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 Meddelelse nr. 06.05. Struer, den 6. oktober 2006

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 Meddelelse nr. 06.05. Struer, den 6. oktober 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 6. oktober 2006 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 1. maj 2014-31. januar 2015 THE URGE TO EXPLORE SPACE egetæpper a/s Industrivej Nord 25, 7400 Herning Telefon: +45 97 11 88 11 Telefax: +45 97 11 95 80 www.egecarpets.com

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2010 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2010 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2010 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2010/11 på 1.336 millioner DKK mod 1.234 millioner DKK

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s

Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. august 2003 Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s Årsrapporten er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov,

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2010-28. februar 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2010-28. februar 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2010-28. februar 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i de tre første kvartaler af regnskabsåret 2010/11 på 2.156 millioner DKK mod 1.982 millioner

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. oktober 2003 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 for Bang & Olufsen a/s Som udtrykt i forventningerne til første kvartal

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011)

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011) Bang & Olufsen A/s Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 1 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2011/12 18. januar 2012 Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni 2011 30. november 2011) BeoSound 5 Encore Årets danske

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 24. januar 2001 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Omsætningen voksede til 1.866 mio. DKK eller 4 procent i forhold til første halvår

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsåret 2007/08 på 4.092 millioner DKK mod 4.376 millioner DKK sidste år. Medicom indgik i sammenligningstallene

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere