Personale (Juni 1993)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale (Juni 1993)"

Transkript

1 Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. R.eedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld Christensen Kontorchef Johan Dennig-Madsen*, sekretær Professor dr.phil. Ole Feldbæk Direktør Jens Fynbo Professor, dr.phil. Kristof Glamann Arkitekt M.A.A. Arne Gotved Konserveringstekniker Mads Gulløv Kaptajn A. Fischer Henrichsen Skibsmægler Jørgen V Henriksen Statsaut. revisor Ole Holm Direktør Christen Hovgaard Professor dr. oceon Hans Chr. Johansen Skibsreder Peter Knudsen Overtelegrafist Karl P. Lauritsen Kaptajn S.C. Nygaard Direktør, civiling. HJ. Esmann Olesen Grosserer, direktør Knud Olesen*, næstformand Rigsantikvar, professor, dr.phil. Olaf Olsen* Skibsreder C. Rentz-Petersen Direktør Jørgen Skov* Driftchef Jørgen Svarer Underdirektør Anton Vognsen* De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Personale (Juni 1993) Museumsdirektør Hans Jeppesen Museumsinspektør Hanne Poulsen Museumsinspektør Kåre Lauring Museumsforvalter Morten Kirketerp Nielsen Konserveringstekniker Mads Gulløv Skibteknisk konsulent Jes Kroman Bibliotekar Bert Blom Museumsassistent Erik Schou Andersen Sekretær - Stillingen ubesat Bogholder Kaya Hansen Fotograf Kirsten Jappe Receptionist Lone Knudsen Kristiansen Timelønnede kustoder: J. Steen Christiansen Vibe H. Christiansen Christina I. Emdrup Lisbeth S. Kristensen Klaus Meyer Thomas Plum Jan Rindom Rengøringsassistent Kirsten Hvid Jeppesen Rengøringsassistent Birthe Klokker 138

2 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Beretning for året 1992 Indsamling, undersøgelse og registrering Hanne Poulsen har videreført sine undersøgelser af "Carolinere" o " de fælles bestræbelser i Søfartspuljen vil sandsynligvis blive udgivet som Maritema-nummer i Mads Gulløv har en stor del af året været optaget af dykning. Den deltog han i sportsdykkerklubben Helgolands dykning ved vraget kaldet VEN VEST (jvf. H&S årbog 1980 s.109 ff.) og museet har nu indledt et samarbejde med klubben for om muligt at indkredse skibets identitet ved fornyede undersøgelser. I perioden 11-22/5 var Mads Gulløv deltager i Skov og Naturstyrelsens undersøgelse af registrerede vrag i Nordjylland, og det meste af sommeren og efteråret var han udlånt til styrelsens forundersøgelser af Øresunds bund i det område, som berøres af den projekterede bro. Som en udløber heraf, var museet ansvarlig for udgravningen af vragrester af et mindre handelsskib med kaldenavnet MAGNUS fra 1800-årenes begyndelse. Udgravningen foregik i ugen 28-30/9 og 1-16/10, og resultaterne vil siden blive publicerede. Museets bibliotek er i årets løb vokset med 460 bind, hvoraf 144 er tilkommet gennem bytteforbindelser, 177 bind er gaver og resten er købt. Som sædvanligt er den største tilvækst i samlingerne dog opstået, fordi privatpersoner, virksomheder og institutioner skænker museet vidnesbyrd om landets maritime kulturhistorie. Den samlede "a v eliste brin- XXXXXXX. X XXXX.XW X^. X^ X^X XX XX XVX fc^ r v^ xx^ ges efter beretningen, og alle givere skal hermed endnu en gang have stor tak. Bevaring På grund af Mads Gulløvs omfattende dykkeraktivit har der ikke været mulighed for større konserveringsarbejden Takket være en dygtig beskæftigelsesansat, er en model af ØK's M/S INDIA dog blevet fornemt restaureret. Skibsbevaringsfonden 1992 var sidste år af fondens treårige prøveperiode med statstilskud (3x kn). Industriminister Anne Birgitte Lundholdt bistod ved uddelingen af lånetilsagn under Træskibssammenslutningens pinsestævne i Aarhus, hvor der blev uddelt lånetilsagn til skonnert META ( kn), skonnert FREIA ( kn), coaster SAMKA ( kn), paket DE TO SØSKENDE ( kn). I efteråret udgav fonden "Chartersejlads med historiske skibe", og siden er der udgivet en samlet rapport over fondens resultater indtil nu. Begge rapporter kan bestilles ved henvendelse til museet. Formidling I årets løb har museets besøgende haft 139

3 ita U_ylirl A j] r Ktii SSSlllASS^?r~ H ' ". ^f'~,1 ' H \L r i! li'.- /t_5 Miill'-v ;j { c'ii t ( i^ :/ WliAr For at støtte indtjeningsmulighederne for de større bevaringsværdige fartøjer udgav Skibsbevaringsfonden i efteråret sin "Charterrapport". Udredningsarbejdet og udgivelsen blev støttet økonomisk af Turismens Netværksmidler. (Charterrapportens forside). To improve the earning capacity of the larger ships which are worth preserving, The Ship Preservation Fund published its "Charter Report" last autumn. The research and the publication were supported financially by the Tourism Network Funds (Turismens Netværksmidler). (Charter Sailing with Old Sailing Ships). lejlighed til at se tre særudstillinger. Den 2/4 åbnedes "DUC på Kronborg", som på pædagogisk vis gav indtryk af olieefterforskning og -udvinding i Danmark. Udstillingen var fremstillet af DUC og rummede også en video i dansk og engelsk version. Der var tillige udarbejdet undervisningsmateriale til besøgende skoleklasser. Den 22/6 åbnedes "DFDS i 125 ÅR", som markerede museets bidrag til at festligholde rederiets jubilæum. Udstillingen var tilrettelagt af museet og blev fremstillet i samarbejde med kommunens beskæftigelsesværksted, og til projektet gav DFDS og JLfondet betydelige beløb. På grund af den store interesse forlængedes udstillingsperioden, og først i maj 1993 blev udstillingen nedtaget. Fra den 26/9 og resten af året vistes tillige den lille fine fotoudstilling "Kystbåde fra Tranquebar og Ghana", baseret på arkitekt Niels Bechs egne optagelser fra 1960'erne og 1970'erne. Basisudstillingen er blevet fornyet med genopstilling af de bedste "oplevelseselementer" fra jubilæumsudstillingen i De besøgende kan derfor undervejs møde en fyrbøder i arbejde, se en matros som maler skibsside, høre snorken fra jungmanden i køjen og se dæksdrengen læse brev hjemmefra i forlukafet på en damper fra 1915, kigge ind i kahytten på et af de danske skibe under allieret flag i 2. Verdenskrig, og sætte sig i enkeltmandskammeret fra en af B&W skibsværfts seneste byggenumre. Modelbådssejladserne i voldgraven foregik i week-enden 13-14/6. Om lørdagen viste medlemmer fra Dansk Modelbådsunion, hvad deres fartøjer kunne, og om søndagen afprøvede elever fra Rungsted Private Realskole deres selvbyggede konstruktioner. 140

4 Der har været afholdt særomvisninger den 26/8, 28/8, 19/9, 25/9 og 30/11. Mads Gulløv har i tiden 25/5-5/6 været lærer på undervandsarkæologisk uddannelsesgravning ved Lille Kregme. Den 28/11 medvirkede Hans Jeppesen i en halvtimes udsendelse i DR om S/S TITA- NIC's forlis. Hanne Poulsen har for det canadiske søfartstidsskrift "The Northern Mariner" anmeldt bøgerne: Jean Wright-Popescul: The Marine Art of J. Franklin Wright; og Lars U. Scholl: Der Marinemaler Hans Peter Jurgens. For Årbog for Svendborg og Omegns Museum,1992: I Storm og stille - den sikre havn. Bidrag til Sømandskonens historie. Udgivet af Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg, 1992, samt skrevet en oversigtsartikel: Skibsportrættet, til det lokal- og kulturhistoriske tidsskrift Journalen 1992 nr. 2. Organisation og samarbejde Hans Jeppesen har repræsenteret museet i Orlogsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshallens bestyrelse, Museumsrådet for Frederiksborg Amt, Marinarkæologisk Referancegruppe MARE, SMN referancegruppe for nyere Tids Kulturhistorie, forretningsudvalget for International Congress of Maritime Museums, ICMM, planlægningsgruppen Helsingør-Holland 1994 og redaktionskomiteen for en ny dansk søfartshistorie. Han er endvidere formand for Skibsbevaringsfonden. Kåre Lauring har repræsenteret museet i Landsudvalget for indsamling og bevaring af fotografier, og i Kontaktudvalget for Dansk Marium Historie og Samfundsforskning. En eller flere af museets medarbejdere har deltaget i følgende møder og kurser: Søfartspuljemøder 30-31/3 i Åbenrå og 14/9 i Nyborg, Dansk Maritim konference 24-26/4 i Frøslev, ICMM interimmøde 6-9/7 i Douarnenez og Common European Maritime Heritage Congress 31/8-4/9 i Amsterdam. For 5 medarbejdere har der været afholdt internt kursus i tekstbehandling, og Mads Gulløv har den 27/3 været på kursus i klimastyring. Personale Susanne Petersen, Søren Petersen og Jesper Frederiksen har været ansat i forbindelse med museets undervandsarkæologiske undersøgelse i tiden 28/9-16/10. I årets løb har museet endvidere haft følgende midlertidigt ansatte: Niels Baastrup 4/5-3/12 Bjarne K. Christensen indtil 10/6 Anne Fogh indtil 3/6 Svend Høck 15/1-14/8 Claus K. Jessen 6/1-5/8 Gorm Schmidt 6/1-5/8 Elisabeth Thorsen indtil 6/2 Troels Jeppesen har været erhverspraktikant i tiden 27/1-31/1. Økonomi Den store forhøjelse af entréprisen i 1991 og den samtidige hermed gennemførte ændrede fordeling af fællesbilletindtægten, påvirkede desværre også museets økonomi negativt i Besøgstallet blev (1991: ) - en mindre ned- 141

5 gang end året før, men dog ca. 6%. Museets bestræbelser for en selvstændig markedsføring begynder at give resultat, idet betydeligt flere besøgende end før løser særskilt billet til Handels- og Søfartsmuseet. 3/4 af billet-indtægten kommer dog fortsat gennem fællesbilletter. Når det alligevel er lykkedes at opretholde et højt aktivitetsniveau og et pænt driftsresultat, skyldes det især to forhold. Gennem beskæftigelsesprojekter har museet i årets løb fået udført arbejde for omkring kn, og desuden har museets konservator og dykker en meget stor del af året været udlånt til Skov- og Naturstyrelsen. 142

6 Gaveliste for året 1992 Else Andersen via Randers Lokalhistoriske Arkiv: Optegnelser vedr. rejse mellem København og Julianehaab Knut Borring-Møller: Navnestander fra M/S DORA. Evald Brønd: 2 stk. førstedags kuverter vedr. M/S SELANDIA. Dagmar Carstens: En universalring. Alma Christensen: Maleri: Vilh. Arnesen: Skoleskibet Danmark. Niels Kjeld Christensen: Kort: Skibe strandet under stormfloden 13. november Erik Christiansen: Video vedr. giverens sejlads under II Verdenskrig. Holger William Danø: En kladde fra skoleskibet KØBENHAVN. Ruth Deichman Brandt: Maleri af Carl Baagøe: Sejlere i Øresund. DFDS: Søfartsbog for Hans Peter Hansen. Axel-Ole Ekstrøm: Fotos vedr. Dansk Vestindien. A/S Em. Z. Svitzers Bjergningsentreprise: En samling fotos og negativer. Alva Forsmark: Tegning: Bjergningsskibet S/S ÆGIR. Bengt Frederichsen: Politivedtægt fra St. Croix R. Grønbech-Olsen: Skibsportræt: Brig ÆRØ af Ærøskøbing. Grønlands Postvæsen: Førstedagskuverter. PoulJ. Hansen: En samling skibstegninger. Henning Henningsen: Jubilæumsfrimærker Dansk Vestindien V.A. Høffding: Foto af skoleskibet KØBENHAVN. Frode Jacobsen: Kompasnåle. I.C.Jensen: Tegninger vedr. Vandbygningsvæsenets skibe. Per Jensen, via National Museets Bibliotek: Dias s/h fra Dansk Vestindien Jan Jørgensen: En samling lanterner og blokke. Kuwait Petroleum: Halvmodel af M/S BETTY NORDGAS. J.C. Lass: En samling protokoller og reglementer fra ØK omkring Søren Laub: En samling hueebånd fra gamle Amerikadampere. Jens Lorentzen: En samling fotos og dias vedr. Skandinavien-Amerika Linjen. V. Marquard Petersen: Bestikhylde fra vagerkutteren LØVENØRN. Kristian Nørlyng: Tre tegninger vedr. torpederinger i I. Verdenskrig. Gunnar Nørstad: Arkivalier og dokumenter vedr. Niels Christian Jensen, styrmand i DFDS. Orlogsmuseet: 2 stk. foto. Ole Rømer Museet: En samling almanakker. Preben Palle: Cabm Class Plan Skandinavien-Amerika Linjen. E. Schoustrup: Søfartsbøger og dokumenter vedr. skibsfører i DFDS Ole Christian Mortensen. Søfartens Fremme: Video: Til søs som aspirant. Bernhard & Anna-Dagmar Tagesen: Norsk kompas. Søren Thorsøe: En samling skibstegninger. Jacob Westergaard: Foto af M/S CAROLI NE. Chr. Waagepetersen: To udskårne kinesiske bambusæsker. Jørgen Zejner: Foto af M/S GROLLEN. Boggaver Anette, & Poul Brink Albers, Helsingør; Ib V. Andersen, Kokkedal; Archivschule Marburg, D; Ole Askman, Frederiksberg; Fritz Beuck, Lyngby; Jan Blom, Humlebæk; Aage Steen Bundgaard, Hillerød; Gunvor Bærntsen, Thorshavn; Henning Christensen, Brønshøj; 143

7 Jens Vinther Christensen, Hvidovre; Jan Davidsson, Goteborg; J. Falkensteen D/S "Norden" A/S, Kbh.K.; Peter Grunnet, Frederikshavn; Henning Henningsen, Helsingør; Rigmor Christiansen Holdt, Agerbæk; Claus Holmfred, Bagsværd; Honolulu Academy of Arts, Hawaii; Sibylla Haasitm, Stockholm; Jørgen Jensen, Skodsborg; Palle Uhd Jepsen, Esbiero"; Henr^ Johansen, Helsingør; Povl Jægerholt, Rungsted Kyst; Claus Larsen/Vejdirektoratet, Kbh.K.; Kirsten Bruhn Larsen, Helsingør; Lars Peter Madsen, Grenå; Poul Moustgaard, Svendborg; Kaj Bredahl Nielsen, Kbh.; Gunnar Olsen, Kbh.; Oxford University Press, U.K.; Helge Pedersen, Frederiksberg; Kenno Pedersen, Helsingør Kommunes Museer; Hanne Poulsen, Espergærde; Wolfgang Rudolph, Schildow, D.; Hans Diederichsen Riihmann, Lyngby; Svend Aage Saugmann, Vedbæk; M.K. Stammers, Merseyside Maritime Museum, Liverpool, U.K.; Søværnets Taktikskole v. Kaj Christiansen, Holmen; Søren Thirslund, Humlebæk* Else Marie Thorstvedt ta Astrid Johnson, Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo; Søren Thorsøe, Hørsholm; Agnes Vinding, Snekkersten; Johan Anton Wikander, Trondheim, Norge; George Zeuthen, Århus G. 144

8 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Resultatopgørelse for året 1992 Balance pr. 31. december 1992 Indtægter Entreindtægt Tilskud fra staten Andre offentlige tilskud Ikke offentlige tilskud Kiosk- og bogsalg Rekvirerede arbejder Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Samlingens forvaltning Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden oplysningsvirksomhed 0 Udgivervirksomhed Andet kulturformidlende arbejde Administration Kapacitetsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Nettoresultat kr Aktiver Samlingen 1 Automobil Anlægsaktiver Beholdninger Udestående fordringer Likvide midler Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Hensættelser Mellemregninger Forudbetalt tilskud Kreditorer i øvrigt Gæld i alt Passiver i alt kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bogholderi, somjeg har revideret. København, den 27. marts 1993 Ole Holm, statsaut. revisor 145

9 Specifikation af private bidrag 1992 Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave Danmarks Rederiforening Den Danske Bank Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel (formål: Undervandskamera)... Arv efter Bodil Margrethe Kiel J.C. Hempels Legatfond Unibank Magasin du Nord's Fond Velux Fonden (formål: Solkompas).. DFDS A/S JL-Fondet (formål: Jubilæumsudstilling)... Dampskibselskabet Torm Hafnia Fonden Scandutch Det Østasiatiske Kompagni A/S kr Resultatopgørelse for året 1992 Renteindtægter Årets resultat Balance pr. 31. december 1992 Passiver Kapitalkonto: Saldo pr. 1. januar 1992 Nettoresultat Passiver i alt kr. kr Aktiver Handels- og Søfartsmuseet J. Friis-Pedersens Arv Likvide midler, Den Danske Bank Aktiver i alt kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, somjeg har revideret. København, den 27. marts 1993 Ole Holm, statsaut. revisor 146

10 Arkitekt J. Friis-Pedersens arv Resultatopgørelse for året 1992 Indtægter Renteindtægter Afclragsavancer Kursavance _0 Indtægter i alt Udgifter Revision Depotgebyr Kursregulering Kurstab 289 Gave til Handels- & Søfartsmuseet Omkostninger Nettoresultat kr. (13.710) Balance pr. 31. december 1992 Aktiver Værdipapirer Likvide midler Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Mellemregninger Skyldige omkostninger Passiver i alt kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, somjeg har revideret. København, den 27. marts 1993 Ole Holm, statsaut. revisor 147

11 Museets salgsartikler I serien Søhistoriske Skrifter kan endnu fås: VI. Jørgen H.P. Barfod: Danmark-Norges handelsflåde (1967). Pris kr. 15,00. VIL Christian Nielsen: Danske Bådtyper (1973), nu i 4. oplag. Pris kr. 225,00. I serien Maritema: I. Søren Thirslund: Træk af navigationens historie. Fra oldtiden til 1530 (1987) Pris kr. 95,00. II: Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1988). Priskr. 105,00. III: Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1989). Priskr. 125,00. IV. Søren Thirslund & GL. Vebæk: Vikingernes kompas årig pejlskive fundet i Grønland (1990). Priskr. 110,00. Eng. udgave CL. Vebæk & S. Thirslund: The Viking Compass. Guided Norsemen first to America (1992). Priskr. 125,00. XIII-XIV: Knud Klem: Skibsbyggeriet i Danmark og hertugdømmerne i 1700-årene. (1985). Forhandles i boghandelen. XVI. Hans J. Hansen: En tatovørs erindringer (Tusch-Hans). Udg. af Henning Henningsen. (1988). Pris kr. 148,00. Søhistorisk Billedbog. 150 dejlige billeder fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr. 25,00. Plakater Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker Hansen i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. Museets nye plakat, tegnet af grafikeren Karin Birgitte Lund i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. DFDS. Jubilæumsplakat 92. Pris kr. 50,00. B&W. Jubilæumsplakat 93. Pris kr. 30,00. Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inkl. den nugældende moms. Bestillinger modtages på: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. Tlf: Postgiro:

12 Selskabet Handels- os; Søfartsmuseets Venner Bestyrelse pr. 1/91993 Borgmester Knud Axelsen U naf^rairfarttar Wi<=dc T^i^lrl ^.lirict^nsf'r. Direktør Ole Friis Direktør, skibsreder Niels Hahn-Petersen Marinebibliotekar, kommandørkaptajn Arne Holm Museumsdirektør Hans Jeppesen, kasserer og sekretær Arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen SEresmed lem Museumsdirektør, dr.phil. Henning Henningsen Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed Personale: Bibliotekar Bert Blom Beretning for Den årlige generalforsamling blev afholdt onsdag den 25. august 1993 kl i Erik af Pommerns kammer på Kronborg. Der var mødt ca. 70 medlemmer op, og ca. halvdelen af dem deltog i den traditionelle uformelle rundgang sammen med museumsinspektør Hanne Poulsen i både basis- samt særudstillinger fra kl Kl bød formanden, underdirektør Niels Kjeld Christensen, velkommen, hvorefter man gik over til følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed Regnskab Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. ad 1. På bestyrelsens forslag blev fhv. stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard valgt til dirigent med akklamation. EBV. takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, hvorefter han oplæste dagsordenens punkter for derpå at give ordet til Niels K. Christensen. ad 2. Niels K. Christensen aflagde derefter følgende beretning for venneselskabet: I lighed med tidligere år konstituerede bestyrelsen sig efter generalforsamlingen med Niels Kjeld Christensen som formand og Arne Holm som næstformand. Venneselskabets økonomi er stabiliseret, og i årets løb er medlemskredsen vokset med 8%, således at vi nu har 1193 betalende medlemmer (1992: 1100). 41 af disse er firmamedlemsskaber. Det kan betegnes som værende en gunstig udvikling i en tid, hvor mange foreninger generelt kan konstatere faldende medlemstal og dårlig økonomi. 149

13 Bestyrelsen vil bestræbe sig på at fastholde denne positive tendens. Torsdag den 25.marts blev medlemmerne inviteret til medlemsaften i Erik af Pommerns kammer, hvor arkitekt Bent Kure på levende og engageret vis fortalte om fregatten JYLLAND's restaurering. Mødet var godt besøgt, og interessen var stor, ra C* n 1Q crtf* *ft{ "fj7ilrrp>t. Ai dagsudflugt til Ebeltoft måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger. Foruden årbogen har Venneselskabet i beretningsåret skænket museet 3 gaver: 1. Et skibsportræt af skibet ST. PETER, udført af skibstømrer og skibsportrætmaler P.N. Foss fra Dragør, som levede En PC'er med tekstbehandlingsprogram. 3. Tilskud til det kommende nummer i serien Mari tema om "Carolinerne", som mange jo kender fra Hanne Poulsens foredrag ved sidste generalforsamling. I årets løb har bestyrelsen haft en principiel diskussion om, hvordan afkastet fra Venneselskabets formue bedst anvendes, og der har været interesse for, i højere grad end i de seneste år, at kunne hjælpe museet med løsning af akut opståede opgaver. Til sidst skal jeg takke medlemmerne for et godt år og Slotsforvaltningen for lån af Erik af Pommerns kammer. Da der ingen bemærkninger var til formandens beretning, gav dirigenten ordet til Hans Jeppesen, som dels redegjorde for museets aktiviteter i det forløbne år samt for initiativer i det kommende. Hans Jeppesen startede med en bemærkning om, at det glædede ham, at de M/rptinof 1T%* -T c fremmødte havde vist deres nationale sindelag ved at møde op til generalforsamlingen i stedet for at blive hjemme og se fodboldlandskamp. AV aktiviteter nævnte HJ. bl.a. særudstillingen B&W i 150 år og udtrykte samtidig glæde over det fine samarbejde, museet påny havde haft med byens beskæftigelsesl\xo Lll - lingen Modelskibe i leg og alvor, der byggede på museets store, varierede modelsamling, samt de vel besøgte modelskibssejladser i voldgraven. Særudstillingen Søfartens fotokonkurrence har ligeledes vakt stor opmærksomhed og vil blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Af kommende særudstillinger nævnte Hans Jeppesen bl.a. en fotoudstilling om strandinger og forlis ved Scilly Islands nær indsejlingen til Kanalen, samt udstillingen Holland i Helsingør, om hollændernes betydning i Øresund og i Østersøen. Derefter kommenterede HJ. indholdet i den kommende årbog samt arbejdet i Skibsbevaringsfonden, der bl.a. har resulteret i udgivelsen, Chartersejlads med gamle sejlskibe. A kommende udgivelser nævnte HJ., G.A. Koefoeds Søeordbog på da.-eng.-fr. - et originalmanuskript i museets eje, som er transkriberet og renskrevet af Jørgen Marcussen og som udgives i Weilbach & Co.'s regi i november i år. Desuden er man under museets administration påbegyndt det store arbejde med en ajourført Dansk Søfartshistorie - et arbejde, der er beregnet til at strække sig over 5 år. 150

14 ad 3. Hans Jeppesen fik atter ordet for derefter at kommentere Venneselskabets regnskab, der viste meget små udsving sammenlignet med året før. Efter at have dokumenteret revisorens underskrift blev regnskabet godkendt af såvel dirigent som den tilstedeværende forsamling. ad 4. På valg var bestyrelsesmedlemmerne: Direktør Niels Hahn-Petersen Marinebibliotekar Arne Holm Underdirektør Niels Kjeld Christensen og til revisor: Reg. revisor Niels P. Hansen. Da alle havde erklæret sig villige til at fortsætte, foreslog bestyrelsen genvalg, og alle blev genvalgt med akklamation. ad 5. Under dette punkt motiverede Hans Jeppesen bestyrelsens forslag om en mindre stigning af kontingentet. Allerede ved forrige generalforsamling blev der stillet forslag om en gradvis forhøjelse af det personlige kontingent på i alt 20,00 kr. over 2 år. Den første forhøjelse på 10,00 kr. blev godkendt af den daværende forsamling, således at kontingentet for 1993 udgør 150,00 kr. (+porto/gebyr 25,00 kn), og nu ville man så gerne have sidste del af den gradvise forhøjelse godkendt, således at kontingentet for 1994 kommer til at udgøre 160,00 kr. (+25,00 kr. i porto/gebyr i Danmark). Firmakontingentet, der omfatter 5 adgangskort samt 5 årbøger, er fortsat kr. (+ porto/gebyr). Forhøjelsen af det personlige kontingent til 160,00 kr. + porto blev godkendt af forsamlingen. ad 6. Der var ingen indkomne forslag. ad 7. Der var heller ingen kommentarer under eventuelt. Dirigenten Erik Buch Vestergaard takkede for god ro og orden, hvorefter Niels K. Christensen takkede dirigenten for vel udført hverv. Efter den ordinære generalforsamling holdt man et kvarters pause, hvorunder de fremmødte venner indtog en forfriskning og lidt snacks af forskellig art, og hvorunder museumsinspektør Hanne Poulsen besvarede spørgsmål om det af Venneselskabet skænkede skibsportræt, der var ophængt til beskuelse på væggen i Erik af Pommerns kammer. Derefter gik man over til aftenens sidste punkt, hvor Niels K. Christensen overlod ordet til museumsdirektøren. Hans Jeppesen begyndte med kort at skitsere Handels- og Søfartsmuseets 78-årige historie og udvikling og gjorde derpå nøje rede for museets flytteovervejelser og de alternativer, der har været opereret med indtil nu - henholdsvis en lokalisering på Helsingør Værft og yderst på Langeliniemolen. HJ. pointerede, at mange opfatter Handels- og Søfartsmuseet og Kronborg som uadskillige størrelser, men at disse mange næppe tænkte på, at museet manglede udvidelsesmuligheder til bl.a. at vise større ting, til fartøjsrestaurering, til magasiner og kiosksalg, og at mulighederne for en øget egenindtægt var stærkt begrænsede. Et moderne, velfungerende søfartsmuseum har brug for at ligge ved en rigtig kaj og 151

15 i bygninger, hvor aktiviteter både inden- og udendørs, samt medvirken fra de besøgende, er naturlige dele af den samlede virksomhed. Den måde at arbejde på lader sig ikke forene med placeringen på Kronborg. Situationen er ikke afklaret, og hvornår den bliver det er ikke til at vide, men vi vil forhåbentlig vide mere i løbet af et års tid. Derefter tog formanden for museets bestyrelse, direktør Thorkild Reedtz Funder fra Søfartsstyrelsen, ordet og understregede, at museets bestyrelse havde megen forståelse for Handels- og Søfartsmuseets problemer og fastlåste situation. Eftertiden kunne med god grund bebrejde bestyrelsen og direktøren, hvis man ikke netop nu søgte at realisere flytteovervejelserne. Efter at have udtrykt sin glæde over Th. Funders ord og efter at have besvaret spørgsmål fra forsamlingen afsluttede HJ. sin orientering. Derefter takkede Niels K. Christensen for orienteringen ncr fremstillin eren A " mnseets problemer og erklærede afslutningsvis, at han personligt endnu ikke havde vænnet sig til tanken om Kronborg uden Handels- og Søfartsmuseet. Generalforsamlingen sluttede kl

16 lytilkomne medleminer Alsing, Asger, 6300 Gråsten. Andersen, Finn, 2690 Karslunde. Andersen, Helge, 3060 Espergærde. Andersen, Ove H., 4750 Lundby. Andersen, Povl V, 2000 Frederiksberg. Andersson, Erik, S Nacka. Andreasen, Axel, 4920 Søllested. Bangsvig, Benn, 2830 Virum. Bendtsen, Erik, 3070 Snekkersten. Birck, Jurgen R., 3000 Helsingør. Carlsen, Bent, 8800 Viborg. Christiansen, Kurt L., 6280 Højer. Danø, Holger, 6700 Esbjerg. Degerbøl, Jens, 2100 Kbh. 0. Eriksen, Finn, 2860 Søborg. Friis, Søren, 2900 Hellerup. Gericke, John, 2660 Brøndby Str. Gjesager, Ulrik, 3060 Espergærde. Granqvist, Lennart, S Helsingborg Gruffmen, Christen, S Malmo. Grønlund, Ole, 3060 Espergærde. Hansen, Claus, 3050 Humlebæk. Hansen, Inga, 3520 Farum. Hansen, Ole, 3000 Helsingør. Hansen, Niels R, 3520 Farum. Hartmann, Lene W., 2900 Hellerup. Henriksson, Marianne, S Sjoborg. Huhn, Åge, 4293 Dianalund. Jakobsen, Hanne, 9870 Sindal. Jensen, Jørgen, 2942 Skodsborg. Jensen, Palle H., 4070 Kirke Hyllinge. Jepsen, Palle Uhd, 6840 Oksbøl. Kløvedal, Troels, 8400 Ebeltoft. Kryger, Svend, 3000 Helsingør. Larsen, Arne B., 3000 Helsingør. Larsen, Rolf, 2740 Skovlunde. Lonning, Erik, 2900 Hellerup. Madsen, Poul, 5970 Ærøskøbing. Marcussen, Carsten, 3450 Allerød. Michelsen, Ove, 3460 Birkerød. Mortensen, Keld, 2630 Taastrup. Muller Torben 3000 HelsincOr Møller, Gunhild, 2000 Frederiksberg. Møller, Knud Erik, 3900 Nuuk. Nielsen, Kathrine, 3060 Espergærde. Nielsen, O.S., 5800 Nyborg. Nielsen, Tage L, 3060 Espergærde. Nørgaard, Ole, 4736 Karrebæksminde. Olsen, Eyvinn, 2990 Nivå. Poulsen, Børge, 3070 Snekkersten. Rasmussen, Torben 2990 Nivå. Sand jens E., 8300 Odder. Schou-Nielsen, Ole, 2900 Hellerup. Sørensen, TO. Krarup, 3050 Humlebæk. Tambour, Jens, 4900 Nakskov. Voss, Ivan, 3000 Helsingør. Walløe, Klaus, 3060 Espergærde. Wamberg, Mogens, 3000 Helsingør. Westerdahl, Christer, 1467 Kbh. K. Wetche, H., 9400 Nr. Sundby. Willads-Petersen, 5970 Ærøskøbing. Wilms, Egon, 1366 Kbh. K. 153

17 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Resultatopgørelse for tiden 1. april marts 1993 Indtægter Kontingenter og bidrag fra medlemmer Fortjeneste ved salg af glas, kompasplatter og fliser: Renteindtægter Kursgevinster Udgiftsførte feriepenge, ej udbetalt Gave fra H.L. Barfoed's legat Indtægter i alt Udgifter Udgivelse af årbog Porto til udsendelse salg af årbøger tilskud til årbog Nettoudgift årbog Andel af gager Porto, fragt m.v Kontorhold m.v Revision og regnskabsassistance Diverse Afskrivning på EDB-anlæg Udgifter i alt Resultat

18 Balance pr. 31. marts 1993 Aktiver Likvider Tilgodehavende salgsindtægter Tilgodehavende renter Tilgodehavende moms 81 Beholdning af platter, glas og fliser Nom. kr ,- Kreditforeningen Danmark 10% 92. serie, 2005 (Kostpris) EDB-anlæg 0 Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger Mellemregning Handels- og Søfartsmuseum 0 Mellemregning med H.L. Barfoed's legat Reservefond: Saldo pr. 1. april Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april Nedskrivning lager Årets resultat Passiver i alt Nærværende regnskab for 1992/93 for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner er i overensstemmelse med selskabets bogholderi, somjeg har revideret. Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper, og har ikke givet anledning til særskilte bemærkninger. Farum, den 24. maj 1993 Niels P Hansen Registreret Revisor 155

19 Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds Legat Resultatopgørelse for ticlen 1. april 1992 til 31. marts 1993 Indtægter Udgifter Renter, bankindestående Gave til Handels- og Renter, obligationer Søfartsmuseets Venner Gevinst ved udtrækning af obligationer Revisionshonorar Indtægter i alt Bankomkostninger 406 Udgifter i alt Resultat 10 Balance pr. 31. marts 1993 Aktiver Likvider Mellemregning med selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Tilgodehavende renter Værdipapirer: Nom ,- Kreditforeningen Danmark 10% 92.serie, 2005 (Kostpris) Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger Kapitalkonto: Legat i følge testamente Gevinst- og tabskonto: Saldo pr. 1. april Årets resultat Passiver i alt Nærværende regnskab for 1992/93 for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner er i overensstemmelse med selskabets bogholderi, somjeg har revideret. Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper, og har ikke givet anledning til særskilte bemærkninger. Farum, den 24. maj 1993 Niels P. Hansen Registreret Revisor 156

20 Advokat Sture Hovdens Legat Resultatopgørelse for tiden 1. april 1992 til 31. marts 1993 Indtægter Renter, bankindestående Renter, obligationer Kursgevinst udtrukne obligationer 360 Indtægter i alt Udgifter Gave til Handels- og Søgartsmuseet Revision Bankomkostninger Henlæggelse i henhold til testamentets bestemmelser Underskud, der overføres til uddelingskonto Balance pr marts 1993 Aktiver Likvider Tilgodehavende renter Nom ,- Byggeriets Realkreditfond 10% 47. serie 3.Afd Nom ,- Dansk Statslån Var. stående lån Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger Mellemregning Handelsog Søfartsmuseet Kapitalkonto: Saldo 1. april Henlæggelse 1992/ Uddelingskonto: Saldo 1. april Årets resultat Passiver i alt Nærværende regnskab for 1992/93 for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner er i overensstemmelse med selskabets bogholderi, somjeg har revideret. Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper, og har ikke givet anledning til særskilte bemærkninger. Farum, den 24. maj 1993 Niels P Hansen Registreret Revisor 157

Personale (Juni 1994)

Personale (Juni 1994) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Ten s-t (/ireren Absalnns^n x/ J ^ ~0 ~~x x xxox-xi. Kantineleder Britt Andrés

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller.

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. 174 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2010

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2010 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr. 27 05 91 12 Årsregnskab 1. januar 2014-31. december

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere