Informationsmateriale 10. april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmateriale 10. april 2012"

Transkript

1 Informationsmateriale 10. april 2012 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Globalt Forbrug (USD) 2016

2 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet os bekendt er rigtige, og at Informationsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Informationsmaterialet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Informationsmaterialet. København, den 10. april 2012 KommuneKredit (Udsteder) Arrangør erklæring I vor egenskab af Arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Udsteder og dennes revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Informationsmaterialet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. Garanti Invest A/S påtager sig intet ansvar for KommuneKredits opfyldelse af dets forpligtelser over for rettighedshaverne, og eventuelle tvister mellem KommuneKredit og rettighedshaverne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er Garanti Invest A/S uvedkommende. Ved begrebet "rettighedshavere" forstås i dette Informationsmateriale indehavere af registrerede ejerrettigheder i VP SECURITIES A/S over hovedstol i forbindelse med de udstedte obligationer. København, den 10. april 2012 Garanti Invest A/S (Arrangør) Vigtige oplysninger til investorerne Dette Informationsmateriale indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte obligationer samt vilkårene for udbudet af disse. Informationsmaterialet erstatter et egentligt prospekt, idet KommuneKredit ifølge 23, stk. 4, nr. 6 i lov om værdipapirhandel (lovbekendtgørelse nr. 883 af 9. august 2011 med senere ændringer) er undtaget fra pligten til at offentliggøre et prospekt. Obligationerne er på forhånd godkendt til handel og officiel notering af og på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabs- og skattemæssige aspekter, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder påtager sig intet ansvar i så henseende. Obligationerne egner sig bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid. For at sikre investorer det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde obligationerne til udløb. Investorer bør således betragte obligationerne som en KØB og BEHOLDinvestering. 2

3 Risikomærkning Obligationerne 0 % KommuneKredit Globalt Forbrug (USD) 2016 er investeringsprodukter, der er risikomærket i kategorien rød, jf. bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011). Ifølge bekendtgørelsen skal alle investeringsprodukter udbudt til detailkunder inddeles i kategorien grøn, gul eller rød. I grøn kategori placeres investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Gul kategori omfatter investerings-produkter, hvor der er risiko for at tabe det investerede beløb helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Rød kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvor produkttypen er vanskelig at gennemskue. Ifølge bekendtgørelsen er alle strukturerede obligationer pr. definition klassificeret som røde uanset hvilken risiko, der måtte være forbundet med investeringen. Det skyldes, at sådanne investeringsprodukter antages at være vanskelige at gennemskue og er således ikke nødvendigvis et udtryk for den risiko, der måtte knytte sig til investering i obligationerne. Risikomærkningen erstatter ikke egentlig rådgivning, og risikofaktorerne, der er beskrevet i afsnittet Beskrivelse af væsentlige risikoforhold, bør overvejes omhyggeligt, inden der træffes beslutning om investering i obligationerne. For nærmere beskrivelse heraf henvises til afsnittet Beskrivelse af væsentlige risikoforhold. 3

4 Kort beskrivelse af obligationerne I dette Informationsmateriale beskrives de aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Globalt Forbrug (USD) 2016, som udstedes af KommuneKredit (Udsteder). Obligationerne oppebærer ingen kuponrente men indfries ved forfald til en kurs, der dels afhænger af kursudviklingen i en underliggende aktiekurv (den Underliggende Aktiekurv) og dels af kursrelationen mellem amerikanske dollar (USD) og danske kroner (DKK) (i det følgende benævnt USD/DKK). Den Underliggende Aktiekurv er sammensat af i alt 15 aktier (de Underliggende Aktier), repræsenterende 15 større globale selskaber. Obligationerne indfries til kurs 100 tillagt et eventuelt positivt afkast relateret til kursudviklingen i den Underliggende Aktiekurv (Aktieafkast) samt udviklingen i USD/DKK (Valuta Udvikling). Aktieafkast og Valuta Udvikling benævnes samlet Værdiudviklingen. Ved beregningen af Aktieafkastet erstattes de fem af de 15 Underliggende Aktier, der har klaret sig bedst, med en Fast Afkastfaktor (indikativt fastsat til 50 %, jf. afsnittet Fast Afkastfaktor), uanset om de pågældende Underliggende Aktier er steget (mest) eller faldet (mindst) i værdi. De resterende ti Underliggende Aktier indgår i beregningen af kursudviklingen i den Underliggende Aktiekurv med deres faktiske kursudvikling. Har Værdiudviklingen været negativ, indfries obligationerne til kurs 100. Se nærmere herom i afsnittet Afkastprofil. B ESKRIVELSE AF VÆSENTLIGE RISIKOFORHOLD Kreditrisiko For opfyldelse af forpligtelserne knyttet til obligationerne, herunder betaling af Indfrielsesbeløb, hæfter Udsteder. Er Udsteder på indfrielsestidspunktet ikke i stand til at opfylde sine forpligtelser knyttet til obligationerne, kan investor i værste fald risikere at tabe hele eller dele af Indfrielsesbeløbet. Udsteder er nærmere beskrevet i afsnittet Oplysninger om KommuneKredit. Likviditetsrisiko Udsteder og/eller Arrangør er ikke forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Eventuel handel med obligationerne i perioden fra Udstedelsesdagen frem til Indfrielsesdagen vil derfor være præget af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. Obligationerne kan af samme årsag være præget af lav likviditet, særligt i perioder med generel markedsuro, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på prisfastsættelsen. Der er i perioden fra Udstedelsesdagen frem til Indfrielsesdagen ingen sikkerhed for, at priserne stillet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S modsvarer en teoretisk beregnet værdi ( indre værdi ) på obligationerne. Valutakursrisiko Værdiudviklingen opgøres i USD. Da obligationerne udstedes i DKK, er investorerne eksponeret over for ændringer i kursen på USD/DKK, for så vidt angår Værdiudviklingen. Hvis investors basisvaluta er en anden end danske kroner, indebærer investering i obligationerne tillige en risiko ved omveksling, når investor realiserer obligationerne, eller når obligationerne indfries. Afkastrisiko Da indfrielseskursen på obligationerne er knyttet til Værdiudviklingen, vil ændringer i Værdiudviklingen være afgørende for investors afkast. Såfremt Værdiudviklingen er negativ på Valuta Slutdag, vil obligationerne blive indfriet til kurs 100, og investor vil have mistet differencen mellem Emissionskursen og indfrielseskursen på 100 samt muligheden for et alternativt afkast i obligationernes løbetid. Salg inden udløb Indfrielseskursen på minimum 100 gælder alene på Indfrielsesdagen. Kursen på obligationerne vil i perioden frem til Indfrielsesdagen blandt andet blive påvirket af udviklingen i værdien af den Underliggende Aktiekurv og udviklingen af USD/DKK. Et fald i værdien af den Underliggende Aktiekurv, eller USD/DKK vil eksempelvis kunne påvirke obligationskursen i ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt obligationerne realiseres før Indfrielsesdagen. På tilsvarende vis vil ændringer i såvel rente- som 4

5 volatilitetsniveauer, samt ændringer i de Underliggende Aktiers indbyrdes korrelation m.v., kunne påvirke obligationskursen. Prisfastsættelsesrisiko Den Faste Afkastfaktor er indikativt fastsat til 50 % på baggrund af markedsforholdene den 10. april Den endelige Faste Afkastfaktor kan vise sig at blive højere eller lavere end det indikerede niveau, dog minimum 35 %, og fastsættes endeligt den 6. juni Prisfastsættelsesrisikoen betyder, at jo lavere Fast Afkastfaktor, desto lavere afkastpotentiale på obligationerne 5

6 O BLIGATIONSBETINGELSER Udsteder Beregningsagent KommuneKredit Kultorvet København K Garanti Invest A/S Beregninger og afgørelser foretaget af Beregningsagenten er endelige og bindende, medmindre de er behæftet med åbenlyse fejl. Papirnavn 0 % KommuneKredit Globalt Forbrug (USD) 2016 ISIN kode Beløb DK Størrelsen af udstedelsen vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb, jf. afsnittet Tegning og vil senest 5 Bankdage før Udstedelsesdagen blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udstedelsen vil som minimum udgøre nominelt DKK Såfremt dette minimumsbeløb ikke opnås, vil udstedelsen blive annulleret. Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt nominelt DKK , forbeholder Udsteder og Arrangør sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne. Hvis retten til at foretage en sådan reduktion benyttes, skal det samlede nominelle beløb udgøre mindst DKK Såfremt der ikke kan opnås en Fast Afkastfaktor på minimum 35 %, vil udstedelsen blive aflyst, jf. afsnittet Fast Afkastfaktor. Meddelelse om annullering og eventuel reduktion i tildeling af obligationerne som anført ovenfor vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Obligationsudstedelsen kan senere forhøjes uden fastsat maksimumbeløb. Der lukkes for yderligere udstedelser den 25. juni Udstedelsesdag 25. juni Notering Valuta Stykstørrelse og Registrering Emissionskurs Obligationerne er godkendt til handel og officiel notering af og på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 25. juni Obligationerne udstedes i DKK. Obligationerne registreres i VP SECURITIES A/S i andele af DKK Der udstedes ingen fysiske papirer. Udstedelsen sker til kurs 110 franko kurtage. Efterfølgende udstedelser vil ske til markedskurs. Amortisering Stående lån. Obligationerne kan ikke indfries før udløb. 6

7 Kuponrente Indfrielse Obligationerne oppebærer ikke kuponrente. Obligationerne indfries den 27. december 2016 (Indfrielsesdagen). Tilbagebetaling sker gennem det kontoførende institut via VP SECURITIES A/S. Indfrielsesbeløbet beregnes af Beregningsagenten, jf. afsnittet Indfrielsesbeløb. I perioden mellem Udstedelsesdagen og Indfrielsesdagen bestemmes kursen på obligationerne gennem den almindelige handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar for, at denne kursnotering følger udviklingen i værdien af den Underliggende Aktiekurv og USD/DKK og har ingen forpligtelse til at tilbagekøbe obligationerne, bortset fra at Udsteder er forpligtet til at indfri obligationerne på Indfrielsesdagen. Er forfaldsdagen for betaling af Indfrielsesbeløbet ikke en Bankdag, vil betaling blive udskudt til den nærmest følgende Bankdag. Obligationsejerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af sådan udskudt betaling. Underliggende Aktier De Underliggende Aktier repræsenterende 15 globale selskaber er følgende: i Underliggende Aktie Fondskode Bloomberg Identifikationskode Børs FRANCE TELECOM SA FR FTE FP Equity EN Paris TOYOTA MOTOR CORP JP JT Equity Tokyo NESTLE SA-REG CH NESN VX Equity SIX Swiss Ex ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN CH ROG VX Equity SIX Swiss Ex VODAFONE GROUP PLC GB00B16GWD56 VOD LN Equity London DEUTSCHE TELEKOM AG- REG DE DTE GY Equity Xetra SIEMENS AG-REG DE SIE GY Equity Xetra AT&T INC US00206R1023 T UN Equity New York COCA-COLA CO/THE US KO UN Equity New York 10 JOHNSON & JOHNSON US JNJ UN Equity New York 11 KELLOGG CO US K UN Equity New York 12 MCDONALD'S CORP US MCD UN Equity New York 13 PFIZER INC US PFE UN Equity New York PROCTER & GAMBLE 14 CO/THE US PG UN Equity New York 15 STARBUCKS CORP US SBUX UQ Equity NASDAQ GS For en yderligere beskrivelse af de Underliggende Aktier henvises til afsnittet Beskrivelse af de Underliggende Aktier. Underliggende Aktiekurv Afkastprofil Den Underliggende Aktiekurv består af de Underliggende Aktier, idet hver af de 15 Underliggende Aktier indgår med en vægt på 1/15. Afkastet på obligationerne afhænger af Værdiudviklingen, det vil sige udviklingen i den Underliggende Aktiekurv i perioden fra de Indledende Observations- 7

8 dage til de Afsluttende Observationsdage (Aktieafkast) samt udviklingen i den Officielle Valutakurs på USD/DKK i perioden fra Valuta Startdag til Valuta Slutdag (Valuta Udvikling). Værdiudviklingen opgøres som Aktieafkast multipliceret med Valuta Udvikling. Valuta Udvikling er den relative ændring af den Officielle Valutakurs for USD/DKK beregnet som forholdet mellem USD/DKK på Valuta Startdag og USD/DKK på Valuta Slutdag. Aktieafkast opgøres som den relative ændring af værdien af den Underliggende Aktiekurv, hvor startværdien af den Underliggende Aktiekurv (Aktiekurv start ) er fastsat til 100 %. Slutværdien af den Underliggende Aktiekurv (Aktiekurv slut ) opgøres som et ligevægtet gennemsnit af den relative ændring af værdien af hver af de Underliggende Aktier (Kursudviklingen) i perioden fra de Indledende Observationsdage til de Afsluttende Observationsdage. Den fastsatte Faste Afkastfaktor medfører dog, at den relative ændring af værdien af de fem ud af de 15 Underliggende Aktier, der måtte have haft den bedste Kursudvikling størst positiv eller mindst negativ vil blive erstattet af den Faste Afkastfaktor. Værdien af de fem Underliggende Aktier vil altså indgå i beregningen af slutværdien af den Underliggende Aktiekurv med den Faste Afkastfaktor, uanset hvor meget disse fem Underliggende Aktier måtte være steget eller faldet i værdi. Den Faste Afkastfaktor fastsættes på baggrund af markedsvilkårene den 6. juni 2012, jf. afsnittet Fast Afkastfaktor. Baseret på markedsvilkårene den 10. april 2012 ville den Faste Afkastfaktor udgøre ca. 50 %. Stiger Værdiudviklingen, øges afkastet på obligationerne. Omvendt indfries obligationerne til kurs 100, såfremt Værdiudviklingen er faldet. Obligationerne indfries således som minimum til kurs 100. Teknisk set kan obligationerne betragtes som værende sammensat af en nulkupon obligation samt en call option i USD på den Underliggende Aktiekurv. Baseret på markedsvilkårene 10. april 2012 ville værdien af nulkupon obligationen indikativt kunne opgøres til ca. 95,50 %, mens værdien af call optionen indikativt kunne opgøres til ca. 8,50 %. Indfrielsesbeløb Hver obligation á DKK indfries på Indfrielsesdagen med en værdi, der beregnes af Beregningsagenten som følger: DKK max(0; Værdiudvikling x 1.000) Indfrielsesbeløbet afrundes nedad på tredje decimal til to decimaler. Værdiudvikling Aktieafkast x Valuta Udvikling Værdiudvikling afrundes til 4 decimaler, hvor 0,00005 afrundes opad. Aktieafkast Aktiekurv slut Aktiekurv start 1 8

9 Valuta Udvikling USD/DKK slut USD/DKK start USD/DKK start Den Officielle Valutakurs for USD/DKK på Valuta Startdag. USD/DKK start vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest 5 Bankdage efter Valuta Startdag. USD/DKK slut Den Officielle Valutakurs for USD/DKK på Valuta Slutdag. USD/DKK slut vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest 4 Bankdage efter Valuta Slutdag. Officiel Valutakurs Valutakursen på USD overfor DKK som opgjort og publiceret af Danmarks Nationalbank på Valuta Referencekilden ved dennes normale fastsættelse af valutakurser kl Central European Time (CET) eller et andet tidspunkt, hvor offentliggørelse måtte ske. Såfremt Danmarks Nationalbank ikke fastsætter en kurs for USD/DKK, fastsætter Beregningsagenten en kurs, jf. afsnittet Valuta Markedsforstyrrelse. USD/DKK afrundes til 4 decimaler, hvor 0,00005 afrundes opad. Valuta Startdag Valuta Slutdag Valuta Offentliggørelsesdag Valuta Referencekilde 7. juni Hvis Valuta Startdag ikke er en Valuta Offentliggørelsesdag for USD/DKK, anvendes den førstkommende dag, der er en Valuta Offentliggørelsesdag for USD/DKK. 26. november Hvis Valuta Slutdag ikke er en Valuta Offentliggørelsesdag for USD/DKK, anvendes den førstkommende dag, der er en Valuta Offentliggørelsesdag for USD/DKK. En dag hvor der på Valuta Referencekilden offentliggøres en Officiel Valutakurs for USD/DKK, samt en dag hvor valutamarkedet i København er åbent for handel, forudsat at en Valuta Markedsforstyrrelse ikke indtræffer eller foreligger på en sådan dag. Informationssystemet Reuters side DKNA21 eller en anden side som måtte erstatte denne. Aktiekurv start 100 % Aktiekurv slut (1 Kursudvikl ing i i 1 ) Aktiekurs (i; slut) 1 Kursudvikling Aktiekurs i (i; start) hvor de fem højeste værdier af Kursudvikling i erstattes af Fast Afkastfaktor. 9

10 Fast Afkastfaktor Den Faste Afkastfaktor er den værdi, der erstatter Kursudviklingen for de fem Underliggende Aktier, der har haft den højeste positive eller mindste negative Kursudvikling. Den Faste Afkastfaktor vil blive endeligt fastlagt den 6. juni 2012 og vil senest 5 Bankdage efter blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Den Faste Afkastfaktor vil afhænge af markedsvilkårene på denne dato, herunder renteniveauet i Danmark samt volatilitetsniveauet på de Underliggende Aktier og deres indbyrdes korrelation. Baseret på markedsvilkårene den 10. april 2012 ville den Faste Afkastfaktor udgøre ca. 50 %. Den endelige Faste Afkastfaktor kan blive såvel højere som lavere end dette niveau. Såfremt det den 6. juni 2012 ikke er muligt at opnå en Fast Afkastfaktor på minimum 35 %, vil udstedelsen blive aflyst. Aktiekurs (i;start) Det simple, aritmetiske gennemsnit af værdierne på hver af de Underliggende Aktier på Vurderingstidspunktet på hver af de tre Indledende Observationsdage. Aktiekurs (i;start) beregnes af Beregningsagenten med 4 decimaler og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest 2 Bankdage efter sidste Indledende Observationsdag. Aktiekurs (i;slut) Det simple, aritmetiske gennemsnit af værdierne på hver af de Underliggende Aktier på Vurderingstidspunktet på hver af de tretten Afsluttende Observationsdage. Aktiekurs (i;slut) beregnes af Beregningsagenten med 4 decimaler og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest 2 Bankdage efter sidste Afsluttende Observationsdag. Indledende Observationsdage Vedrørende en Underliggende Aktie, den 7. juni 2012, 8. juni 2012 og den 11. juni Er en af disse Indledende Observationsdage ikke en Handelsdag eller er en Afbrudt Handelsdag vedrørende den Underliggende Aktie, anvendes den næstfølgende Handelsdag, som ikke i forvejen er en Indledende Observationsdag, som Indledende Observationsdag. Er en sådan næstfølgende Handelsdag en Afbrudt Handelsdag vedrørende den Underliggende Aktie, skal den pågældende Indledende Observationsdag for den Underliggende Aktie i stedet være den næstfølgende Handelsdag, som ikke er en Afbrudt Handelsdag vedrørende den Underliggende Aktie. Såfremt hver af de otte Handelsdage, som ligger umiddelbart efter en oprindelig Indledende Observationsdag, er en Afbrudt Handelsdag vedrørende den Underliggende Aktie, da (i) fastsættes den pågældende Indledende Observationsdag for den Underliggende Aktie som denne ottende Handelsdag, uanset at denne dag er en Afbrudt Handelsdag vedrørende den Underliggende Aktie, og (ii) Beregningsagenten fastsætter værdien af den pågældende Underliggende Aktie pr. Vurderingstidspunktet på denne ottende Handelsdag. Beregningsagenten skal efter bedste evne fastsætte denne værdi på baggrund af gældende markedsstandarder. 10

11 Når Beregningsagenten har underrettet Udsteder om, at der foreligger en Afbrudt Handelsdag, vil dette blive meddelt i overensstemmelse med afsnittet Meddelelser. Afsluttende Observationsdage Vedrørende en Underliggende Aktie, den 25. november 2015, 25. december 2015, 25. januar 2016, 25. februar 2016, 25. marts 2016, 25. april 2016, 25. maj 2016, 25. juni 2016, 25. juli 2016, 25. august 2016, 25. september 2016, 25. oktober 2016 og 25. november Er en af disse Afsluttende Observationsdage ikke en Handelsdag eller er en Afbrudt Handelsdag vedrørende den Underliggende Aktie, anvendes den næstfølgende Handelsdag, som ikke i forvejen er en Afsluttende Observationsdag, som Afsluttende Observationsdag. Er en sådan næstfølgende Handelsdag en Afbrudt Handelsdag vedrørende den Underliggende Aktie, skal den pågældende Afsluttende Observationsdag for den Underliggende Aktie i stedet være den næstfølgende Handelsdag, som ikke er en Afbrudt Handelsdag vedrørende den Underliggende Aktie. Såfremt hver af de otte Handelsdage, som ligger umiddelbart efter en oprindelig Afsluttende Observationsdag, er en Afbrudt Handelsdag vedrørende den Underliggende Aktie, da (i) fastsættes den pågældende Afsluttende Observationsdag for den Underliggende Aktie som denne ottende Handelsdag, uanset at denne dag er en Afbrudt Handelsdag vedrørende den Underliggende Aktie, og (ii) Beregningsagenten fastsætter værdien af den pågældende Underliggende Aktie pr. Vurderingstidspunktet på denne ottende Handelsdag. Beregningsagenten skal efter bedste evne fastsætte denne værdi på baggrund af gældende markedsstandarder. Når Beregningsagenten har underrettet Udsteder om, at der foreligger en Afbrudt Handelsdag, vil dette blive meddelt i overensstemmelse med afsnittet Meddelelser. Bankdag Handelsdag Afbrudt Handelsdag En dag, bortset fra lørdag, søndag eller en anden helligdag, hvor banker og kapitalmarkedspladser er åbne for almindelig ekspedition og handel i Danmark. Vedrørende en Underliggende Aktie, en på forhånd planlagt åbningsdag pr. den dag hvor den Faste Afkastfaktor fastsættes, for den relevante Børs og alle relevante Relaterede Børser, hvorpå (i) den Underliggende Aktie eller (ii) finansielle kontrakter, der relaterer sig til den Underliggende Aktie, handles i den planlagte åbningstid. Vedrørende en Underliggende Aktie, enhver Handelsdag, hvor den relevante Børs eller en Relateret Børs ikke er åben for handel i løbet af den normale åbningstid, eller hvor en Markedsforstyrrelse er opstået. En Afbrudt Handelsdag foreligger også, såfremt en på forhånd planlagt åbningsdag pr. den dag hvor den Faste Afkastfaktor fastsættes, ændres til lukkedag for den relevante Børs eller en Relateret Børs, hvorpå (i) den Underliggende Aktie eller (ii) finansielle kontrakter, der relaterer sig til den Underliggende Aktie, handles i den planlagte åbningstid. Børs Vedrørende en Underliggende Aktie, den Børs der er specificeret for den pågældende Underliggende Aktie i afsnittet Underliggende Aktier ovenfor, og enhver efterfølger til et sådant børshandels- eller noteringssystem eller enhver erstatning for børsen eller noteringssystemet, som handel med den på- 11

12 gældende Underliggende Aktie midlertidig er omlagt til (forudsat at Beregningsagenten har bestemt, at likviditeten for den Underliggende Aktie på en sådan midlertidig erstatningsbørs eller -noteringssystem er acceptabel i forhold til den oprindelige Børs). Relateret Børs Markedsforstyrrelse Handelsforstyrrelse Børsforstyrrelse Planmæssige Lukketid Førtidig Lukning Vedrørende en Underliggende Aktie, alle futures- og optionsbørser, eller eventuelt handels- eller noteringssystem, hvor optioner eller futures på den Underliggende Aktie handles, og Beregningsagenten alene skønner, at handlen har en betydelig effekt på det generelle marked for futures eller optioner i forhold til den Underliggende Aktie, eller enhver efterfølger til en sådan børs eller handels- eller noteringssystem eller handels- eller noteringssystem til erstatning herfor, hvortil handel med futures eller optioner på den Underliggende Aktie midlertidigt er flyttet (forudsat at Beregningsagenten har besluttet, at likviditeten for futures eller optioner på de Underliggende Aktier på denne midlertidige børs eller handels- eller noteringssystem som erstatning er sammenlignelig med den oprindelige Relaterede Børs). Vedrørende en Underliggende Aktie, opståen eller forekomst af (i) en Handelsforstyrrelse, (ii) en Børsforstyrrelse, som Beregningsagenten i hvert tilfælde vurderer at være betydelig, på et tidspunkt i løbet af den sidste time før den Planmæssige Lukketid på en Indledende Observationsdag eller en Afsluttende Observationsdag, eller (iii) Førtidig Lukning. Vedrørende en Underliggende Aktie, enhver suspendering eller begrænsning pålagt handlen af den relevante Børs eller Relaterede Børs eller på anden måde, og uanset om årsagen er bevægelser i kurser, der ligger ud over de tilladte grænser sat af den relevante Børs eller Relaterede Børs eller på anden måde (i) er relateret til den Underliggende Aktie på Børsen, eller (ii) futures eller optioner på den Underliggende Aktie på Børsen eller en relevant Relateret Børs. Vedrørende en Underliggende Aktie, enhver begivenhed (som ikke er Førtidig Lukning) som afbryder eller forringer (ifølge Beregningsagenten) markedsdeltagernes mulighed for generelt (i) at udføre transaktioner i eller (ii) opnå markedskurser på den pågældende Underliggende Aktie på Børsen eller at udføre transaktioner i eller opnå markedskurser for futures eller optioner på den relevante Underliggende Aktie på en Relateret Børs. Vedrørende en Børs eller Relateret Børs og en Handelsdag, den planmæssige lukketid på denne ugedag for Børsen eller den Relaterede Børs på denne Handelsdag uden hensyn til efterbørs handel eller anden handel uden for de ordinære åbningstider for handel. Lukning på en Børsdag af de(n) relevante Børs(er) eller relevant(e) Relaterede Børs(er) før den Planmæssige Lukketid, medmindre denne førtidige lukning er meddelt af de(n) pågældende Børs(er) eller Relaterede Børs(er) mindst en time før det tidligste af følgende tidspunkter: (i) Den faktiske lukketid for almindelig handel på de(n) pågældende Børs(er) eller Relaterede Børs(er) på denne Børsdag eller (ii) fristen for at afgive ordrer i Børsens eller den Relaterede Børs system til udførelse på Vurderingstidspunktet på denne Børsdag. 12

13 Børsdag Vurderingstidspunktet Justering af den Underliggende Aktiekurv Vedrørende en Underliggende Aktie, enhver Handelsdag, hvor enhver Børs og Relateret Børs er åben for handel i deres respektive almindelige handelsperioder, uanset at en sådan Børs eller Relateret Børs lukker før den Planmæssige Lukketid. Det tidspunkt hvor den officielle lukkekurs på hver af de Underliggende Aktier offentliggøres eller et andet tidspunkt fastsat efter Beregningsagentens skøn. Handles en eller flere af de Underliggende Aktier ikke på Vurderingstidspunktet, benyttes de(n) seneste tilgængelige lukkekurs(er) for de(n) pågældende Underliggende Aktie(r). Beregningsagenten kan ikke foretage justeringer af den Underliggende Aktiekurv senere end 8 Bankdage før Indfrielsesdagen. Ansvar for beregning af værdien af den Underliggende Aktiekurv kan i intet tilfælde af obligationsejerne gøres gældende mod Udsteder, Arrangør, Beregningsagent, fondsbørser eller andre markeder. A. Aktiejusteringsbegivenheder Hvis en Aktiejusteringsbegivenhed (som defineret nedenfor) indtræder i relation til en eller flere af de Underliggende Aktier i den Underliggende Aktiekurv, vil Beregningsagenten fastsætte en eventuel hensigtsmæssig justering af en eller flere af betingelserne for obligationerne for at tage højde for Aktiejusteringsbegivenheden. Beregningsagenten vil ligeledes fastsætte datoen for, hvornår en justering træder i kraft. En sådan justering kan omfatte, men er ikke begrænset til: (a) erstatning af nogle eller alle Underliggende Aktier med en eller flere erstatningsaktier på et tidspunkt og med værdier fastsat af Beregningsagenten, hvorefter de(n) erstatningsaktie(r) erstatter de(n) relevante Underliggende Aktie(r) fra den dato, hvor en sådan erstatning finder sted, dog forudsat at: (i) (ii) udsteder af de(n) erstatningsaktie(r) efter Beregningsagentens vurdering, driver virksomhed inden for det samme forretningsområde, som beskrevet ovenfor, jf. afsnittet Beskrivelse af Un derliggende Aktiekurv m.v., og sådan(ne) erstatning(er) vil have den virkning, at den pågældende Aktiejusteringsbegivenhed ikke længere anses for at være gældende. Alle henvisninger i dette Informationsmateriale til "Underliggende Aktier" skal herefter betyde de(n) relevant(e) erstatningsaktie(r), og sammensætningen af den Underliggende Aktiekurv justeres tilsvarende, eller (b) en eller flere Underliggende Aktier fjernes fra den Underliggende Aktiekurv, og vægtningen af de tilbageværende Underliggende Aktier justeres, eller 13

14 (c) Aktieafkastet justeres eller beregnes for at tage højde for Aktiejusteringsbegivenheden. En Aktiejusteringsbegivenhed kan ikke give anledning til førtidig indfrielse af obligationerne. B. Meddelelse til Udsteder og obligationsejerne Indtræder en begivenhed som ovenfor nævnt, skal Beregningsagenten give meddelelse til Udsteder og obligationsejerne så hurtigt, som det er praktisk muligt, om, at den pågældende begivenhed er indtrådt samt give meddelelse om den handling, der foretages i forbindelse hermed. C. Definitioner Aktiejusteringsbegivenhed Vedrørende en Underliggende Aktie, indtræden, efter Beregningsagentens vurdering, af en af følgende begivenheder: (i) Potentiel Justeringsbegivenhed, (ii) Fusionsbegivenhed, (iii) Afnotering, (iv) Købstilbud, (v) Nationalisering, (vi) Insolvens, (vii) Indgivelse af konkursbegæring, eller (viii) Øvrige Justeringsbegivenheder Potentiel Justeringsbegivenhed Vedrørende en Underliggende Aktie, enhver begivenhed der, efter Beregningsagentens vurdering, kan have en udvandende eller koncentrerende effekt på den teoretiske værdi af de Underliggende Aktier udstedt af udstederen af den Underliggende Aktie, inklusive men ikke begrænset til: (i) En underopdeling, konsolidering eller omklassificering af den Underliggende Aktie, eller udstedelse af fondsaktier eller lignende. (ii) Udlodning, fordeling, udstedelse eller udbytte til eksisterende aktionærer af (A) Underliggende Aktier, (B) anden aktiekapital eller værdipapirer, der giver ret til udbyttebetaling og/eller provenu fra likvidation af udsteder af den Underliggende Aktie eller (C) aktiekapital eller andre værdipapirer fra en anden udsteder erhvervet eller ejet (direkte eller indirekte) af udstederen af den Underliggende Aktie som følge af et frasalg eller anden lignende transaktion, eller (D) enhver anden type værdipapirer, rettigheder eller garantier eller andre aktiver, under alle omstændigheder mod betaling, der ligger under den gældende markedskurs som fastsat af Beregningsagenten. (iii) Udlodning af ekstraordinært udbytte. 14

15 (iv) En indkaldelse fra udstederen angående de Underliggende Aktier der ikke er fuldt indbetalt. (v) Tilbagekøb af de Underliggende Aktier. (vi) Udlodning af præferenceaktier, tegningsoptioner, gældsbeviser eller tegningsrettigheder. Fusionsbegivenhed Vedrørende en Underliggende Aktie, enhver form for (i) omklassificering eller ændring i den Underliggende Aktie, som medfører en overførsel eller en uigenkaldelig forpligtelse til at overføre alle udsteders cirkulerende Underliggende Aktier til en anden enhed eller person, (ii) konsolidering, sammenlægning, fusion eller bindende aktieombytning med eller til en anden enhed eller person, (iii) overtagelsestilbud, købstilbud, ombytningstilbud, anmodning eller forslag om at erhverve 100 procent af udsteders cirkulerende Underliggende Aktier, eller (iv) konsolidering, sammenlægning, fusion eller bindende aktieombytning fra udsteder af de Underliggende Aktier eller datterselskaberne med eller til en anden enhed, hvori udsteder er den fortsættende enhed, og som ikke medfører en omklassificering eller ændring i alle disse cirkulerende Underliggende Aktier, men resulterer i, at de cirkulerende Underliggende Aktier (som ikke er Underliggende Aktier, der er ejet eller kontrolleret af en sådan anden enhed) umiddelbart før en sådan begivenhed samlet repræsenterer mindre end 50 procent af en sådan udsteders cirkulerende Underliggende Aktier umiddelbart efter begivenheden. Afnotering Vedrørende en Underliggende Aktie, at den Underliggende Aktie ophører (eller vil ophøre) med at være prisstillet, handlet eller offentligt noteret på Børsen. Købstilbud Vedrørende en Underliggende Aktie, et overtagelsestilbud, købstilbud, ombytningstilbud, anmodning, forslag eller andet fra en enhed eller person, som medfører, at denne enhed eller person får ret til mere end 10 procent og mindre end 100 procent af udsteders cirkulerende stemmeberettigede aktier, som fastsat af Beregningsagenten. Nationalisering Vedrørende en Underliggende Aktie, at alle eller en betydelig del af alle udsteders aktiver nationaliseres, eksproprieres eller på anden måde kræves overdraget til et statsligt organ, myndighed, enhed eller formidler herfor. Insolvens Vedrørende en Underliggende Aktie, såfremt likvidation, konkurs, insolvens, opløsning, afvikling eller anden lignende proces medfører at, (A) alle Underliggende Aktier fra denne udsteder skal overføres til en formueforvalter, kurator eller anden lignende embedsmand, eller (B) ejere af Underliggende Aktier for- 15

16 bydes juridisk at overføre dem. Indgivelse af konkursbegæring Vedrørende en Underliggende Aktie, at udstederen af den Underliggende Aktie indleder eller der er indledt retsforhandlinger via en tilsynsmyndighed, bobestyrer eller anden lignende myndighed, eller udstederen indvilger i en sag, hvor der skal afsiges dom, vedrørende insolvens, konkurs, afvikling, likvidation, eller et andet retsmiddel, der påvirker kreditorernes rettigheder. Retsforhandlinger eller konkursbegæringer indledt/indgivet af kreditorer, og som udstederen af den Underliggende Aktie ikke har givet sit samtykke til, er dog ikke omfattede. Øvrige Justeringsbegivenheder Vedrørende en Underliggende Aktie, at der i øvrigt indtræder begivenheder, som efter Beregningsagentens skøn udgør en Aktiejusteringsbegivenhed. Valuta Markedsforstyrrelse Valuta Markedsforstyrrelse foreligger, efter Beregningsagentens vurdering, i forhold til USD/DKK: a) Hvis der ikke på Valuta Offentliggørelsesdag offentliggøres en Officiel Valutakurs b) Hvis Beregningsagenten ikke kan aflæse den Officielle Valutakurs på Valuta Referencekilden c) Hvis der indtræffer en anden hændelse, der bevirker, at det efter Beregningsagentens skøn ikke vil være muligt at fastsætte den Officielle Valutakurs Fastsættelse af Officiel Valutakurs ved Valuta Markedsforstyrrelse Såfremt der foreligger en Valuta Markedsforstyrrelse på Valuta Startdag og/eller Valuta Slutdag for USD/DKK, fastsætter Beregningsagenten den Officielle Valutakurs for USD/DKK til den værdi, som efter Beregningsagentens skøn vil give det rimeligste resultat under hensyntagen til gældende markedsforhold. Når Beregningsagenten har underrettet Udsteder om, at en Valuta Markedsforstyrrelse foreligger på Valuta Startdagen og/eller Valuta Slutdagen, vil dette straks blive meddelt i henhold til Meddelser. Korrektion af Officiel Valutakurs Emissionsomkostninger Hvis en af Beregningsagenten aflæst/beregnet værdi for den Officielle Valutakurs på Valuta Startdagen og/eller Valuta Slutdagen korrigeres på Valuta Referencekilden senest 5 kalenderdage efter den pågældende Valuta Startdag og/eller Valuta Slutdag, bliver korrektionen indarbejdet af Beregningsagenten ved beregningen af Indfrielsesbeløbet. Korrektioner, der annonceres eller offentliggøres på et senere tidspunkt er ikke relevante for denne beregning. De samlede omkostninger i forbindelse med udstedelsen andrager 6 % af hovedstolen. Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage, og alle udgifter forbundet med udstedelsen er således indeholdt i Emissionskursen. Omkostningsfordelingen fremgår af oversigten nedenfor, hvor de enkelte omkostninger er omregnet til procent pro anno. Den endelige fordeling afhænger af det samlede udstedelsesbeløb, hvilket ikke er kendt på tidspunktet for Informations- 16

17 materialets offentliggørelse. Oversigten nedenfor viser fordelingen af omkostningerne opgjort som procent pro anno (ÅOP) i forhold til det investerede beløb (ved en Emissionskurs på 110). Omkostningerne er beregnet på baggrund af en udstedelse på nominelt DKK Tegningsprovision til tegningssteder: op til 0,81 % p.a. Tegningsprovision til Arrangør: ca. 0,26 % p.a. Markedsføringsomkostninger, herunder trykning af brochurer og Informationsmateriale m.v.: ca. 0,12 % p.a. Omkostninger til børsnotering m.v.: ca. 0,02 % p.a. I alt ca. 1,21 % p.a. (ÅOP) Opsigelighed Retsstilling Misligholdelse Obligationerne er uopsigelige for såvel Udsteder som obligationsejerne i hele løbetiden, bortset fra situationen hvor Udsteder har misligholdt sine forpligtelser som angivet under afsnittet Misligholdelse. Obligationerne er simple, usikrede, ikke efterstillede fordringer på Udsteder. Enhver obligationsejer er berettiget til at erklære obligationerne forfaldne til umiddelbar betaling såfremt: a) Udsteder undlader at betale hovedstol på obligationerne, og sådan betalingsundladelse fortsætter mere end 30 dage efter forfaldsdato; eller b) Udsteder i øvrigt ikke overholder øvrige vilkår for nærværende obligationer i indtil 60 dage, efter skriftlig rekommanderet meddelelse er fremsendt af en eller flere obligationsejere til Udsteder med anmodning om overholdelse af disse samme vilkår. Indfrielse i henhold til b) vil ske til en af Beregningsagenten fastsat markedskurs. Meddelelse om eventuel førtidsindfrielse på grund af Udsteders misligholdelse gives i henhold til afsnittet om Meddelelser. Omsættelighed Forældelse Udsteders, Arrangørens og Beregningsagentens erstatningsansvar Obligationerne er omsætningspapirer lydende på ihændehaveren. Obligationerne kan ikke noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i obligationernes omsættelighed. For investorer med tilhørsforhold til andre retsområder end Danmark tages dog forbehold for sådanne retsområders lovgivning. Forældelsesfristen for hovedstolen er 10 år fra forfaldsdagen. Udstederen og/eller Arrangøren og/eller Beregningsagenten (den relevante part herefter defineret som Parten) er erstatningsansvarlig, hvis Parten på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Parten ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, 17

18 uanset om det er Parten selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne; svigt i Partens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og - hacking); strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Parten selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Parten; eller andre omstændigheder, som er uden for Partens kontrol. Partens ansvarsfrihed gælder ikke hvis: Parten burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet; eller lovgivningen under alle omstændigheder gør Parten ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Meddelelser Lovvalg og Værneting Alle meddelelser i forbindelse med obligationerne vil blive afgivet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og/eller VP SECURITIES A/S. Obligationerne er underlagt dansk ret, og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved Byretten i København. 18

19 E KSEMPEL PÅ BEREGNING AF I NDFRIELSESBELØB Afkasteksempler Nedenstående afkasteksempler illustrerer, hvorledes Indfrielsesbeløbet beregnes givet alternative Værdiudviklinger. Eksemplerne tager udgangspunkt i hypotetiske udviklingsscenarier og er således på ingen måde udtryk for forventninger til den fremtidige kursudvikling. Der tages i afkasteksemplerne udgangspunkt i en positiv, moderat positiv såvel som negativ kursudvikling i den Underliggende Aktiekurv samt USD/DKK. De beregnede Indfrielsesbeløb er baseret på en Fast Afkastfaktor på 50 %. Eksempel 1. Positiv udvikling i den Underliggende Aktiekurv og USD/DKK Underliggende Aktie (Aktie i ) Aktiekurs ( i;start )* Aktiekurs ( i;slut )*** Kursudvikling Justeret Kursudvikling inkl. Fast Afkastfaktor (50 %) AT&T INC 31, , ,50 % 16,50 % TOYOTA MOTOR CORP 3420, , ,60 % 21,60 % JOHNSON & JOHNSON 64, , ,88 % 22,88 % PROCTER & GAMBLE CO 66, , ,26 % 23,26 % SIEMENS AG 74, , ,38 % 23,38 % COCA-COLA CO 69, , ,82 % 23,82 % NESTLE SA 56, , ,19 % 24,19 % ROCHE HOLDING AG 158, , ,01 % 48,01 % VODAFONE GROUP PLC 168, , ,05 % 60,05 % FRANCE TELECOM SA 11, , ,34 % 61,34 % DEUTSCHE TELEKOM AG 8, , ,01 % 50,00 % STARBUCKS CORP 51, , ,69 % 50,00 % KELLOGG CO 52, , ,50 % 50,00 % PFIZER INC 21, , ,32 % 50,00 % MCDONALD'S CORP 96, , ,49 % 50,00 % USD/DKK start ** USD/DKK slut *** USD/DKK 5,6366 6,3501 1,1266 1,1266 *Aktiekurs (i;start) er kursen på de Underliggende Aktier pr. den 9. marts **USD/DKK start er kursen på USD/DKK pr. 9. marts ***Aktiekurs (i;slut) og USD/DKK slut er tilfældigt valgt og er på ingen måde udtryk for forventninger til den fremtidige kursudvikling. I Eksempel 1 erstattes Kursudviklingen på de fem Underliggende Aktier (Deutsche Telekom AG, Starbucks Corp., Kellogg Co., Pfizer Inc. og McDonald s Corp.), som 19

20 har haft den største relative Kursudvikling i den Underliggende Aktiekurv, med en Fast Afkastfaktor. Kursudviklingen på disse fem Underliggende Aktier vil således indgå i beregningen af Aktiekurv slut med en værdi på 50 %. Nedenstående figur illustrerer, hvorledes den Faste Afkastfaktor påvirker afkastet på de fem Underliggende Aktier, der er steget mest. I figuren er Kursudviklingen for de Underliggende Aktier, som angivet i ovenstående Eksempel 1 rangordnet i forhold til Kursudviklingen. Figur 1. Illustration af Fast Afkastfaktor ved en positiv udvikling i den Underliggende Aktiekurv På baggrund af den simulerede Kursudvikling i Eksempel 1, kan Aktiekurv slut beregnes som følger: 15 1 Aktiekurv slut = (1 Kursudvikling 15 i i 1 ) = 138,34 % Aktieafkastet kan herefter opgøres til: Aktieafkas t Aktiekurv slut Aktiekurv start 1 138,34% 100% 1 38,34 % Valuta Udvikling kan beregnes som følger: Valuta Udvikling USD/DKK slut USD/DKK start 6,3501 5,6366 1,

21 Værdiudvikling er således: Værdiudvikling = (Aktieafkast x Valuta Udvikling) = 38,34 % x 1,1266 = 0,4319 Indfrielsesbeløbet kan herefter opgøres til: DKK max(0; Værdiudvikling x 1.000) = DKK max(0; 0,4319 x 1.000) = DKK 1.431,90 Hver obligation á DKK indfries således med et beløb på DKK 1.431,90, modsvarende en indfrielseskurs på 143,19. Med en Emissionskurs på 110 giver dette et årligt afkast (IRR) på 6,03 %. Andre eksempler findes i Tabel 1, 2 og/eller 3 side 21 og 22. Eksempel 2. Moderat positiv udvikling i den Underliggende Aktiekurv og USD/DKK Underliggende Aktie (Aktie i ) DEUTSCHE TELEKOM AG Aktiekurs ( i;start )* Aktiekurs ( i;slut )*** Kursudvikling Justeret Kursudvikling inkl. Fast Afkastfaktor (50 %) 8,7060 7,8838-9,44 % -9,44 % STARBUCKS CORP 51, ,6790-4,17 % -4,17 % KELLOGG CO 52, ,9724-2,80 % -2,80 % PFIZER INC 21, ,1372-1,60 % -1,60 % MCDONALD'S CORP 96, ,4937 1,71 % 1,71 % AT&T INC 31, ,6936 4,85 % 4,85 % TOYOTA MOTOR CORP JOHNSON & JOHN- SON PROCTER & GAMBLE CO 3420, ,7522 7,07 % 7,07 % 64, , ,28 % 10,28 % 66, , ,69 % 16,69 % SIEMENS AG 74, , ,41 % 17,41 % COCA-COLA CO 69, , ,63 % 50,00 % NESTLE SA 56, , ,24 % 50,00 % ROCHE HOLDING AG 158, , ,99 % 50,00 % VODAFONE GROUP PLC 168, , ,94 % 50,00 % FRANCE TELECOM SA 11, , ,67 % 50,00 % 21

22 USD/DKK start ** USD/DKK slut *** USD/DKK 5,6366 6,0772 1,0782 1,0782 * Aktiekurs (i;start) er kursen på de Underliggende Aktier pr. den 9. marts **USD/DKK start er kursen på USD/DKK pr. 9. marts ***Aktiekurs (i;slut) og USD/DKK slut er tilfældigt valgt og er på ingen måde udtryk for forventninger til den fremtidige kursudvikling. I Eksempel 2 erstattes Kursudviklingen på de fem Underliggende Aktier (Coca- Cola Co., Nestle SA, Roche Holding AG, Vodafone PLC. og France Telecom SA), som har haft den største relative Kursudvikling i den Underliggende Aktiekurv, med en Fast Afkastfaktor. Kursudviklingen på disse fem Underliggende Aktier vil således indgå i beregningen af Aktiekurv slut med en værdi på 50 %. Nedenstående figur illustrerer, hvorledes den Faste Afkastfaktor påvirker afkastet på de fem Underliggende Aktier, der er steget mest. I figuren er Kursudviklingen for de Underliggende Aktier, som angivet i ovenstående Eksempel 2 rangordnet i forhold til Kursudviklingen. Figur 2. Illustration af Fast Afkastfaktor ved en moderat positiv udvikling i den Underliggende Aktiekurv På baggrund af den simulerede Kursudvikling i Eksempel 2, kan Aktiekurv slut beregnes som følger: 15 1 Aktiekurv slut = (1 Kursudvikl ing 15 i i 1 ) = 119,33 % 22

23 Aktieafkastet kan herefter opgøres til: Aktieafkas t Aktiekurv slut Aktiekurv start 1 119,33% 100% 1 19,33 % Valuta Udvikling kan beregnes som følger: Valuta Udvikling USD/DKK slut USD/DKK start 6,0772 5,6366 1,0782 Værdiudvikling er således: Værdiudvikling = (Aktieafkast x Valuta Udvikling) = 19,33 % x 1,0782 = 0,2084 Indfrielsesbeløbet kan herefter opgøres til: DKK max(0; Værdiudvikling x 1.000) = DKK max(0; 0,2084 x 1.000) = DKK 1.208,40 Hver obligation á DKK indfries således med et beløb på DKK 1.208,40 modsvarende en indfrielseskurs på 120,84. Med en Emissionskurs på 110 giver dette et årligt afkast (IRR) på 2,11 %. Andre eksempler findes i Tabel 1, 2 og/eller 3 side 21 og

24 Eksempel 3. Negativ udvikling i den Underliggende Aktiekurv og USD/DKK Underliggende Aktie (Aktie i ) Aktiekurs ( i;start )* Aktiekurs ( i;slut )*** Kursudvikling Justeret Kursudvikling inkl. Fast Afkastfaktor (50 %) COCA-COLA CO 69, , ,85 % -68,85 % NESTLE SA 56, , ,47 % -60,47 % ROCHE HOLDING AG 158, , ,85 % -44,85 % VODAFONE GROUP PLC 168, , ,22 % -38,22 % FRANCE TELECOM SA 11,1550 7, ,89 % -29,89 % DEUTSCHE TELEKOM AG 8,7060 6, ,04 % -29,04 % STARBUCKS CORP 51, , ,42 % -27,42 % KELLOGG CO 52, , ,89 % -14,89 % PFIZER INC 21, , ,21 % -11,21 % MCDONALD'S CORP 96, , ,16 % -10,16 % AT&T INC 31, , ,00 % 50,00 % TOYOTA MOTOR CORP JOHNSON & JOHN- SON PROCTER & GAMBLE CO 3420, ,9513-6,00 % 50,00 % 64, ,6512-1,68 % 50,00 % 66, ,8877-1,56 % 50,00 % SIEMENS AG 74, ,1105-0,76 % 50,00 % USD/DKK start ** USD/DKK slut *** USD/DKK 5,6366 5,0729 0,9000 0,9000 * Aktiekurs (i;start) er kursen på de Underliggende Aktier pr. den 9. marts **USD/DKK start er kursen på USD/DKK pr. 9. marts ***Aktiekurs (i;slut) og USD/DKK slut er tilfældigt valgt og er på ingen måde udtryk for forventninger til den fremtidige kursudvikling. I Eksempel 3 erstattes Kursudviklingen på de fem Underliggende Aktier (AT&T Inc., Toyota Motor Corp., Johnson & Johnson, Procter & Gamble Co. og Siemens AG), som har haft den mindste negative Kursudvikling i den Underliggende Aktiekurv, med en Fast Afkastfaktor. Kursudviklingen på disse fem Underliggende Aktier vil således indgå i beregningen af Aktiekurv slut med en værdi på 50 %. Nedenstående figur illustrerer, hvorledes den Faste Afkastfaktor påvirker afkastet på de fem Underliggende Aktier, der er faldet mindst. I figuren er Kursudviklingen for de Underliggende Aktier, som angivet i ovenstående Eksempel 3 rangordnet i 24

25 forhold til Kursudviklingen. Figur 3. Illustration af Fast Afkastfaktor ved en negativ udvikling i den Underliggende Aktiekurv På baggrund af den simulerede Kursudvikling i Eksempel 3, kan Aktiekurv slut beregnes som følger: 15 1 Aktiekurv slut = (1 Kursudvikling 15 i i 1 ) = 94,33 % Aktieafkastet kan herefter opgøres til: Aktieafkas t Aktiekurv slut Aktiekurv start 1 94,33% 100% 1 5,67 % Valuta Udvikling kan beregnes som følger: Valuta Udvikling USD/DKK slut USD/DKK start 5,0729 5,6366 0,9000 Værdiudvikling er således: Værdiudvikling = (Aktieafkast x Valuta Udvikling) = -5,67 % x 0,9000 = -0,

26 Indfrielsesbeløbet kan herefter opgøres til: DKK max(0; Værdiudvikling x 1.000) = DKK max(0; -0,0510 x 1.000) = DKK På grund af den negative udvikling vil hver obligation á DKK blive indfriet med mindste beløbet på DKK 1.000, svarende til en indfrielseskurs på 100. Med en Emissionskurs på 110 giver dette et negativt årligt effektivt afkast (IRR) på - 2,09 %, jf. Tabel 1, 2 og/eller 3. Til sammenligning kunne investor eksempelvis have opnået et afkast på ca. 0,69 % p.a. ved køb af danske statsobligationer med tilnærmelsesvis samme restløbetid (pr. den 10. april 2012). Afkastet i eksempel 1, 2 og 3 er opgjort før skat men efter Emissionsomkostninger. Der er ikke medregnet eventuelle depotomkostninger. Tabel 1. Afkasteksempler med negativ Valuta Udvikling Aktieafkast Valuta Udvikling* Indfrielseskurs Samlet afkast Årligt effektivt afkast (IRR) -30 % 0, ,09 % -2,10 % -20 % 0, ,09 % -2,10 % -10 % 0, ,09 % -2,10 % 0 % 0, ,09 % -2,10 % 5 % 0, ,00 % -1,13 % 10 % 0, ,91 % -0,20 % 15 % 0, ,18 % 0,70 % 20 % 0, ,27 % 1,57 % 30 % 0, ,45 % 3,25 % 40 % 0, ,64 % 4,83 % 50 % 0, ,82 % 6,33 % 60 % 0, ,00 % 7,76 % 70 % 0, ,18 % 9,13 % 80 % 0, ,36 % 10,44 % 90 % 0, ,55 % 11,70 % 100 % 0, ,73 % 12,91 % Kilde: Arrangør 26

Informationsmateriale 19. februar 2013

Informationsmateriale 19. februar 2013 Informationsmateriale 19. februar 2013 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Amerikanske Aktier (USD) 2017 A N S V A R O G E R K L Æ R I N G E R Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer

Læs mere

KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015

KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015 Informationsmateriale den 14. januar 2011 KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015 ISIN Kode: DK0030271713 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Informationsmateriale 3. august 2012

Informationsmateriale 3. august 2012 Informationsmateriale 3. august 2012 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit HealthCare (USD) 2017 A N S V A R O G E R K L Æ R I N G E R Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Informationsmateriale 28. september 2009. Aktieindekserede Obligationer 2009/2012. "KommuneKredit Klima 2012" ISIN Kode: DK0030182027

Informationsmateriale 28. september 2009. Aktieindekserede Obligationer 2009/2012. KommuneKredit Klima 2012 ISIN Kode: DK0030182027 Informationsmateriale 28. september 2009 Aktieindekserede Obligationer 2009/2012 "KommuneKredit Klima 2012" ISIN Kode: DK0030182027 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Informationsmateriale 23. december 2011

Informationsmateriale 23. december 2011 Informationsmateriale 23. december 2011 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Nordeuropa VALUE 2016 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030246798 Arrangør og Lead Manager: Co-Lead Manager: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Danske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Informationsmateriale 25. juli 2013

Informationsmateriale 25. juli 2013 Informationsmateriale 25. juli 2013 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Globale Aktier II 2018 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Informationsmateriale 9. december 2009

Informationsmateriale 9. december 2009 Informationsmateriale 9. december 2009 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit ValutaMIX 2013 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 KOMMUNALBANKEN AS Råvareindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Dato: 13. marts 2014 I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2013

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Informationsmateriale 2. januar 2013

Informationsmateriale 2. januar 2013 Informationsmateriale 2. januar 2013 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Amerikanske Aktier (USD) 2017 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013

Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013 Informationsmateriale 8. marts 2010 Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013 ISIN Kode: DK0030235916 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008.

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008. Til OMX Den Nordiske Børs, København 2. juni 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 21E (variabelt forrentede

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. marts 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 31E (variabelt forrentede

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således:

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således: BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.com Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK TILLÆG NR. 21 til PROSPEKT FOR SÆRLIGT

Læs mere

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S Managementaftale Safe Formuepleje Safe A/S og Formuepleje management A/S Managementaftale Mellem Formuepleje Safe A/S (herefter kaldet Selskabet) og Formuepleje

Læs mere

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 Informationsmateriale den 30. juni 2014 KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 ISIN Kode: DK0030343801 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier

Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2015 Amerikanske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig

Læs mere

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK Informationsmateriale 20. januar 2009 DKK 615.000.000 Fastforrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152111 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 15. maj 2009/15. november 2011 HNG Valuta 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030168463 15/11-2011 103,00 Erklæringer

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit og Totalkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet Overførsler bestilles via et Rådgivningscenter med udfyldelse af Bestilling af overførsel til udlandet eller via Lån & Spar netbank. Turistoverførsler kan kun bestilles ved henvendelse

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Europæiske Aktier 2017

Europæiske Aktier 2017 Europæiske Aktier 2017 Europæiske Aktier 2017 er et struktureret indlån i Den Jyske Sparekasse. Indskyder opretter en konto hos Den Jyske Sparekasse, hvor det indskudte beløb ikke forrentes med en bestemt

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 Informationsmateriale den 31. marts 2015 KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 ISIN Kode: DK0030361464 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

KommuneKredit Østeuropa 2014

KommuneKredit Østeuropa 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Informationsmateriale 10. oktober 2011

Informationsmateriale 10. oktober 2011 Informationsmateriale 10. oktober 2011 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Grøn Energi 2016 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Europæiske Aktier 2018

Europæiske Aktier 2018 Informationsmateriale den 30. juli 2015 Europæiske Aktier 2018 ISIN Kode: DK0030363593 Arrangør: Garanti Invest A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Fastforrentede obligationer 2009/2010 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030168547 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...9

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Informationsmateriale den 15. januar 2016

Informationsmateriale den 15. januar 2016 Informationsmateriale den 15. januar 2016 Globale Aktier III 2019 ISIN Kode: DK0030375258 Arrangør: Garanti Invest A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014 ISIN kode: DK0030300751 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 9

Læs mere

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier 1. Aktiekonto Kunden bør indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2014 - Forbrugsaktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig

Læs mere

Aktierelateret Obligation

Aktierelateret Obligation Informationsmateriale 1. november 2005 Aktierelateret Obligation 0 % KommuneKredit Dow Jones EURO STOXX 50 Index 2005/2015 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

5. oktober 2012 SUPPLERENDE INFORMATION

5. oktober 2012 SUPPLERENDE INFORMATION 5. oktober 2012 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer 0 % SEB FinansAktier (USD) 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt (Final Terms) på de

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere