Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør -------"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør Regnskab for året 2013

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 4 Bestyrelsens påtegning... 5 Revisors erklæring... 6 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse... 9 Balance, aktiver Balance, passiver Noter til årsregnskabet Noter til årsregnskabet, nøgletal Noter til årsregnskabet, andelens værdi

4 FORENINGSOPLYSNINGER Forening: Adresse: Regnskabsår: Ejendom: Bestyrelse: Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør Kommune Stenvinkelsvej 8A Porten 3000 Helsingør 1. januar 31. december Matr. nr. 27 P, 27 Q og 27 R Helsingør Bygrunde samt 23 T Marienlyst, Helsingør Jorder. Stenvinkelsvej 4 10 og Grønnehavevej 9, 3000 Helsingør. Ejendomsnummer Niels Henrik Dahlgren Formand Simon Eisenberg Næstformand Ole Pedersen Bestyrelsesmedlem og kasserer Gitte Renard Bestyrelsesmedlem og sekretær Henning Sørensen Bestyrelsesmedlem Administration: Revisor: Pengeinstitut: Advodan Helsingør Strandgade Helsingør Andersen Revision & Rådgivning Søbækvej Espergærde Spar Nord Bank A/S 4

5 BESTYRELSENS PÅTEGNING Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2013 for Andelsboligforeningen Stenvinkel. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, lov om andelsboligforeninger og foreningens vedtægter. Alle kendte gældsforpligtelser, eventualforpligtelser samt eventuelle pantsætninger er oplyst i årsrapporten. Der er ikke i tiden efter regnskabsårets udløb den 31/ indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad påvirker foreningens økonomiske stilling. Det er vores vurdering, at foreningen kan fortsætte driften uden problemer i mindst 12 måneder. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Helsingør, den 14. april 2014 I bestyrelsen Niels Henrik Dahlgren formand Simon Eisenberg næstformand Ole Pedersen kasserer Gitte Renard bestyrelsesmedlem Henning Sørensen bestyrelsesmedlem 5

6 REVISORS ERKLÆRING Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Stenvinkel Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Stenvinkel for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, andelsboligloven og foreningens vedtægter. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboligloven og foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboligloven og foreningens vedtægter. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for andelsboligforeninger budgettal for resultatopgørelse og noter. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne, har ikke været underlagt revision. Helsingør, den 28. april 2013 ANDERSEN REVISION & RÅDGIVNING Registreret revisor FSR danske revisorer Svend Andersen Registreret revisor 6

7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 2013 Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A med de tilretninger, der er en følge af andelsboligforeningsloven, vedtægterne samt almindelig regnskabspraksis for andelsboligforeninger. Regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år med hensyn til værdiansættelse af ejendommen, der hidtil har været værdiansat til offentlig ejendomsværdi, men nu værdiansættes til handelsværdien. Ændringen er i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber, der aflægges efter årsregnskabsloven. Indtægter Boligafgift, garageleje og kælderleje indregnes i resultatopgørelsen i den periode indtægterne vedrører, uanset betalingstidspunktet. Andre indtægter indregnes på betalingstidspunktet. Boligernes driftsudgifter Ejendomsskat, der omfatter grundskyld og renovation udgiftsføres i den periode udgiften vedrører, uanset betalingstidspunkt. Udgift til vedligeholdelse, forsikringer, kontingenter, teknisk rådgivning samt drift af arealer udgiftsføres i den periode udgiften vedrører, uanset betalingstidspunktet. Administrationsudgifter Udgift til administration, kontorhold, opkrævningsgebyrer, møder, generalforsamling og fælles arbejdsdage udgiftsføres i den periode udgiften vedrører uanset betalingstidspunktet. Udgiften til valuar vedrører vurderingen af ejendommen for indeværende år. Drift af fælles antenneanlæg vedrører årets indbetalinger fra andelshavere, modregnes i årets udgift til YouSee. Forskellen reguleres over foreningens egenkapital og påvirker således ikke resultatopgørelsen og budgettet. Finansiering Skat Renter på prioritetslån udgiftsføres i den periode renteydelsen vedrører, uanset betalingstidspunktet. Renteindtægter indregnes i den periode indtægterne vedrører, uanset betalingstidspunktet. Andelsboligforeningen er ikke skattepligtig. Ejendom Ejendommen værdiansættes til handelsværdi ifølge ekstern vurdering foretaget af Statsautoriseret ejendomsmægler Carsten Højer, den 31. januar Der afskrives ikke på ejendommen. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til det beløb, foreningen forventes at modtage. 7

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 2013 Gældsforpligtelser Prioritetsgæld værdiansættes til nominel pantebrevsrestgæld. Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. Andelenes værdi Der er opstillet 3 alternative opgørelser af andelenes værdi, der vises i regnskabets note 13. Andelenes værdi vedtages endeligt på foreningens forårsgeneralforsamling, hvorfor der henvises til generalforsamlingsprotokollatet. 8

9 RESULTATOPGØRELSE Realiseret Budget Realiseret Note INDTÆGTER Boligafgift Garageleje Kontingent Kælderleje Venteliste Manglende arbejdspligt Andre indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Ejendomsskatter Elektricitet (trappelys, fyr og vaskemaskiner) Ejendomsservice Reparation og vedligeholdelse... (1) Vandafgift Renovation Tab på tilgodehavender Forsikringer... (2) Administrationsomkostninger...(3) Omkostninger ved diverse møder, fælles arbejdsdage m.v Vederlag til bestyrelse m.v UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER FINANSIERING Renteudgifter...(4) Renteindtægter...(4) RENTER I ALT...(4) ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Afdrag på prioritetsgæld Vandafgift Hensat til vedligeholdelse og energimærkning Overført til næste år DISPONERET I ALT

10 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Note EJENDOMSVÆRDI: Ejendommen matr. 27 p m.fl. af Helsingør Købstads Bygrunde, Handelsværdi EJENDOMSVÆRDI I ALT ANLÆGSAKTIVER I ALT LIKVIDE BEHOLDNINGER: Spar Nord Spar Nord Nordea Nordea Nordea LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT TILGODEHAVENDER: Tilgodehavende boligafgift og varmebidrag Tilgodehavender hos leverandører Andre tilgodehavender Varmeregnskab 2011/ Varmeregnskab 2012/ Antenneforening... (7) TILGODEHAVENDER I ALT OMSÆTNINGSAKTVER I ALT AKTIVER I ALT Ejendomsvurdering heraf grundværdi

11 BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER Note EGENKAPITAL Andelskapital... (6) Opskrivningsfond... (8) Overført overskud... (9) ANDRE RESERVER Hensat til vedligeholdelse... (10) ANDRE RESERVER I ALT EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD: Prioritetsgæld... (5) LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD: Varmeregnskab 2013/ Antenneforeningen Forudbetalinger Mellemregning med kasserer og administrator Skyldige omkostninger KORTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser og pantsætninger - se note

12 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 1. Reparation og vedligeholdelse. Realiseret Budget Realiseret Blikkenslager og VVS Ikke fordelt budgetteret vedligeholdelse Elektriker Materialer Kloak Murer Maler Glarmester Gård- og haveanlæg Kedel og fyr Rådgivning Låseservice Energimærkning Tømrer - snedker Reparation og vedligeholdelse i alt Realiseret Budget Realiseret Forsikringer. Arbejdsskade- og erhvervssygdomssikring Løsøreforsikring Bygningsforsikring Falck-abonnement Forsikringer i alt Realiseret Budget Realiseret Administrationsomkostninger. Administration Opkrævningsgebyrer Gaver og blomster Kontorhold, porto og tryksager Hjemmeside Kontingent ABF Revision og regnskabsassistance Advokatbistand Valuar Andre udgifter Telefon Administrationsomkostninger i alt

13 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 4. Finansiering. Renteindtægter: Realiseret Budget Realiseret Spar Nord Nordea Renteindtægter i alt Renteudgifter: Nykredit, lån nr Nordea Renteudgifter i alt Prioritetsgæld. Antal år til rest Rente Afdrag Restgæld Nykredit lån (09)... (22 ½) Prioritetsgældens skattemæssige kursværdi

14 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 6. Lejlig- Andelshed nr. kapital 400 Claus Block Jensen Lisa og Bent Clausen Filip Frank Jørgensen Lisbeth Sørensen Elisabeth Jerichau Nissen Allan Levin Petersen Michael Ryborg Benjamin Hviid og Luna Milla Andersen Eva Olden Muriel Lefebre Jonas Chr. Jensen Maria De Colonna Henning Gudberg Henning Sørensen Kenneth Jørgensen Benjamin Low Connie Falberg & Gerth Due Michael Krabbe Kier Poul Andersen Niels Christian Smidt Thomas Neil Callaby Jess Michael Christensen Trond Monkvik Bente Petersen Jørgen Theilmann Christensen Per Rømer Olsen Jan Guldager Jensen Ida Melgaard Krohn Jensen Henrik Bøgholm Christiansen Tove Bonde Larsen Michael Axelsen Randi Pedersen Gitte Renard Maj Hvid Jeppesen og Christoffer Hvid Marianne Egedal og Ole Pedersen Connie Ottesen Ettie Dam Gitte Rottbøll Martin Block Jensen Andelskapital i alt

15 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 7. Antenneforening. Saldo pr. 1. januar Indbetalte antennebidrag Udgift til YouSee kabel-tv Mellemregning med andelsboligforeningen Opskrivningsfond. Saldo pr. 1. januar Årets opskrivning Saldo pr. 31. december Overført overskud. Overført overskud fra tidligere år Overført resultat Afdrag på prioritetsgæld Saldo pr. 31. december Hensat til vedligeholdelse. Saldo pr. 1. januar Årets hensættelse Hensat til energimærkning Saldo pr. 31. december Eventualforpligtelser og pantsætning. Udover de i balancen opførte gældsposter påhviler der foreningen nedenstående forpligtelser: 1. Ind- og udbetalinger af deposita er indregnet i boligafgiften og deposita er således ikke afsat i status som gældspost. Da andelshaverne ved fraflytning kan bebo lejlighederne de sidste tre måneder uden betaling af boligafgift, kan den samlede forpligtelse, der påhviler foreningen, opgøres til kr Dette er beregnet på grundlag af de i december 2013 gældende boligafgifter. 2. Pantsætninger Tinglyst restgæld Utinglyst nedbragt Nykredit

16 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 12. NØGLEOPLYSNINGER Andelsboligforeningen Stenvinkel Stenvinkelsvej 4 10 og Grønnehavevej Helsingør CVR - nr og CVR - nr Boliger Opført år Antal BBR areal m² Stenvinkelsvej Stenvinkelsvej Stenvinkelsvej 8A Stenvinkelsvej Grønnehavevej Andelsboliger Kælder Garage/carport Fordelingstal Ved opgørelse af andelsværdien benyttes bestyrelsens forslag til ejendommens samlede værdiansættelse, der reguleret for eventualforpligtelser og prioritetsgældens skattemæssige kursværdi fordeles ligeligt på de enkelte andele. Boligafgiften fastsættes ifølge vedtægterne årligt af generalforsamlingen og fordeles på de enkelte andelsboliger efter en fordelingsnøgle, baseret på boligernes areal. Foreningen Foreningen blev stiftet 1964 Hæftelse Foreningens medlemmer hæfter udover hvad den enkelte har betalt for sin andel, solidarisk med hele sin formue, for eventuelle lån til realkreditinstitutter eller pengeinstitutter. Herudover hæfter andelshaverne alene med deres indskud. Et medlem eller medlemmets bo hæfter, indtil en ny andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. Andelsværdien Foreningen indhenter hvert år valuarvurdering, der anvendes ved beregningen af den øvre værdi af andelsværdien i overensstemmelse men andelsboligforeningsloven 5 stk. 2 b.ejendommens værdi ifølge valuarvurdering er pr. 31. december 2013 opgjor t til kr svarende til kr pr. m². 16

17 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Foreningen foretager desuden en beregning af andelsværdien på grundlag af den årlige ejendomsvurdering fra SKAT i overensstemmelse men andelsboligforeningsloven 5 stk. 2 c. SKATs vurdering anses af bestyrelsen for, at være den nedre grænse for andelsværdien. Ejendommens værdi ifølge SKAT er pr. 31. december 2013 opgjort til kr svarende til kr pr. m². Ved opgørelse af andelsværdien benyttes bestyrelsens forslag til ejendommens værdiansættelse. Ejendommens værdi ifølge bestyrelsens forslag er pr. 31. december 2013 opgjort til kr svarende til kr pr. m². Reserver Generalforsamlingsbestemte reserver, der består af hensættelse til dækning af fremtidig udgift til større renoveringsarbejder kr svarende til kr. 788 pr. m². Reserverne udgør 6 % af den bogførte ejendomsværdi. Offentlige tilskud m.v. Foreningen er ikke pålagt tilskudsbestemmelser. Der er ikke tinglyst tilbagekøbsklausul. Nøgletal Boligafgift pr. måned Boligafgift pr. år Årlig boligafgift pr. andels m² Årligt kontingent til foreningen pr. bolig Lejeindtægt kælder og garage pr. andels m² SKAT Handelsv. Bestyrels. vurder. værdi forslag Andelsværdi pr. andels m² (bestyrelsens forslag) Gæld minus omsætningsaktiver pr. andels m² Teknisk andelsværdi pr. andels m² Friværdi (regnskabsmæssig værdi af ejendom-gæld/ regnskabsmæssig værdi af ejendom). 90 % Årets resultat pr. andels m² Løbende vedligeholdelse pr. samlet m² Genopretning og renovering pr. samlet m² Vedligeholdelse pr. samlet m² i alt Afdrag på prioritetsgæld pr. samlet m²

18 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 13. Andelens værdi. Værdi af andelsbeviserne opgøres i overensstemmelse med foreningens vedtægter og andelsboligforeningsloven. Nedenstående viser mulige alternativer samt bestyrelsens forslag. Handelsværdi ifølge vurderingsrapport. Ved opgørelsen af foreningens formue, der danner grundlag for værdiansættelsen af de enkelte andele anvendes valuarvurdering pr. 31. januar 2013 iht. andelsboligforeningslovens 5 stk. 2 b. Bestyrelsen forudsætter, at den foretagne valuarvurdering udtrykker ejendommens værdi pr. 31. december Foreningens egenkapital før reserver pr. 31. december Ejendommens bogførte værdi tilbageføres Valuarvurdering pr. 31. januar 2013 anvendes Eventualforpligtelse vedr. andelshaveres boligafgift ved fraflytning Bogført værdi af prioritetsgæld 31. december 2013 tilbageføres Skattemæssig kursværdi af prioritetsgæld pr. 31. december 2013 anvendes Foreningens formue i henhold til valuarvurderings princip 31/ Andelsværdi pr. bolig ( /39 = ), afrundet til Ejendomsværdi. Ved opgørelsen af foreningens formue, der danner grundlag for værdiansættelsen af de enkelte andele anvendes ejendomsvurdering 2013 iht. andelsboligforeningslovens 5 stk. 2 c. Foreningens egenkapital før reserver pr. 31. december Ejendommens bogførte værdi tilbageføres Ejendomsvurdering 2013 anvendes Eventualforpligtelse vedr. andelshaveres boligafgift ved fraflytning Bogført værdi af prioritetsgæld 31. december 2013 tilbageføres Skattemæssig kursværdi af prioritetsgæld pr. 31. december 2013 anvendes Foreningens formue i henhold til ejendomsvurdering 31/ Andelsværdi pr. bolig ( /39 = ), afrundet til Bestyrelsens forslag. Foreningens egenkapital før reserver pr. 31. december Ejendommens bogførte værdi tilbageføres Bestyrelsens forslag til ejendommens værdiansættelse Eventualforpligtelse vedr. andelshaveres boligafgift ved fraflytning Bogført værdi af prioritetsgæld 31. december 2013 tilbageføres Skattemæssig kursværdi af prioritetsgæld pr. 31. december 2013 anvendes Foreningens formue i henhold til bestyrelsens vurdering 31/ Andelsværdi pr. bolig ( /39 = )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere