Kommenteret høringsnotat over udkast til lovforslag om ændring af lov om ophavsret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommenteret høringsnotat over udkast til lovforslag om ændring af lov om ophavsret"

Transkript

1 NOTAT Til ministeren 11. december 2012 Kommenteret høringsnotat over udkast til lovforslag om ændring af lov om ophavsret Kulturministeriet sendte den 29. oktober 2012 et udkast til lov om ændring af lov om ophavsret (forlængelse af beskyttelsestiden for udøvende kunstnere, ret til at hæve aftaler, ret til årligt supplerende vederlag mv.) i høring med frist den 16. november Lovforslaget har til formål at implementere dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/77/EU af 27. september 2011 om ændring af direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (direktivet). Frem til den 23. november 2012 afgav 30 organisationer mv. høringssvar. Se bilag I. Følgende høringssvar udtrykker generel støtte til lovforslaget og til forlængelsen af beskyttelsestiden for udøvende kunstnere: Samrådet for Ophavsret, KODA, Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund, Gramex, IFPI Danmark, Dansk Skuespillerforbund. Følgende høringssvar udtrykker utilfredshed med direktivets vedtagelse og derfor også med lovforslagets indhold: Den Kristne Producentkomité (DKPK), Danske Idebaserede Lokale Elektroniske Medier (DILEM), Finn Årup Nielsen (Wikipedia-skribent), DR, Det Kongelige Teater. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar med relation til lovforslaget. Notatet kommenterer derfor ikke på de høringssvar, som er kritiske overfor vedtagelsen af EU-direktivet i sin helhed, men som ikke har konkrete bemærkninger til selve lovforslaget. Der henvises herudover til de vedlagte høringssvar. 1: Harmonisering af beskyttelsestiden for musikstykker med hertil knyttet tekst. Samrådet for Ophavsret og KODA støtter i deres respektive høringssvar, at harmoniseringen af beskyttelsestiden for musikstykker med hertil knyttet tekst alene vedrører beregningen af beskyttelsestiden. De to bidrag (hhv. musik og tekst) vil fortsat nyde beskyttelse som to selvstændige værker blot med den ændring, at den reviderede beregning af beskyttelsestiden også finder anvendelse, når bidragene anvendes hver for sig. For at tydeliggøre dette foreslår KODA, at der i afsnit 2.3. i lovforslagets bemærkninger indsættes for de to værker. Kulturministeriet tager KODAs høringssvar til efterretning og vil foretage den foreslåede justering i afsnit 2.3. i lovudkastets bemærkninger. Dok. nr

2 Side 2 2: Forlængelse af beskyttelsestiden for udøvende kunstneres ret til lydoptagelser af fremførelser fra 50 år til 70 år Betaling af vederlag til arvinger Den Kristne Producentkomité (DKPK) og Danske Idebaserede Lokale Elektroniske Medier (DILEM) anfører i deres høringssvar, at de ikke ønsker at betale vederlag til udøvende kunstneres arvinger for brug af beskyttede værker og fremførelser. Beskyttelsestidens længde og dermed perioden, hvor der skal betales vederlag for brug af en lydoptagelse, er fastsat gennem internationale regler og EU-regulering. Det fremgår af disse regler, at der skal betales vederlag i hele beskyttelsestiden, uanset om den udøvende kunstner måtte dø inden beskyttelsestidens udløb. Derfor er det ikke muligt at afskære arvinger fra retten til vederlag, når den udøvende kunstner er død og beskyttelsestiden endnu ikke er udløbet Forlængelse af beskyttelsestid er et problem for sociale medier Finn Årup Nielsen (Wikipedia-skribent) anfører i sit høringssvar, at sociale medier som Wikipedia ofte indeholder værker, hvor beskyttelsestiden er udløbet, og som derfor frit kan anvendes, da de er i såkaldt public domain. En forlængelse af beskyttelsestiden vil ifølge Finn Årup Nielsen betyde, at en stor mængde værker, som er i public domain i dag, vil blive genoplivet. Beskyttelsestiden for udøvende kunstneres ret til lydoptagelser af deres fremførelser bliver forlænget fra 50 år til 70 år som følge af lovforslaget. Det fremgår af lovforslagets overgangsbestemmelser, at forlængelsen kun vedrører lydoptagelser, som er beskyttet på tidspunktet for lovens ikrafttræden. Udløbne rettigheder vil således ikke blive genoplivet som følge af den forlængede beskyttelsestid. Lovforslaget harmoniserer imidlertid også beregningen af beskyttelsestiden for musikstykker med hertil knyttet tekst, hvor begge bidrag er skabt specifikt til hinanden. Denne harmonisering kan i visse tilfælde føre til genoplivning af visse rettigheder, idet beskyttelsestiden fremover skal beregnes fra den længstlevendes dødsår. Derfor fremgår det af lovforslagets overgangsbestemmelser, at udnyttelseshandlinger, som er sket inden lovens ikrafttræden, ikke bliver berørt af lovændringen. Lovforslaget vil således ikke kriminalisere de personer, som har udnyttet værker, hvor beskyttelsestiden er udløbet inden lovens ikrafttræden 2.3. Ændring af ophavsretslovs 75 i lyset af den forlængede beskyttelsestid. Dansk Artist Forbund (DAF) og Samrådet for Ophavsret udtrykker støtte til lovforslaget. I forbindelse med forlængelsen af beskyttelsestiden for udøvende kunstnere foreslår DAF og Samrådet for Ophavsret, at den gældende ophavsretslovs 75 (ideelle rettigheder for skabende kunstnere efter udløbet af disses ophavsrettigheder) udvides, så også udøvende kunstnere sikres ideelle rettigheder moral efter udløbet af beskyttelsestiden

3 Side 3 for den udøvende kunstneres rettigheder. Forslaget begrundes med et ønske om at skabe ligestilling mellem udøvende og skabende kunstnere. Skabende og udøvende kunstneres rettigheder reguleres forskelligt på en række områder, fordi hhv. den skabende kunstners værker og den udøvende kunstners fremførelser er forskellige i karakter. Samtidig vil Kulturministeriet henvise til bemærkningerne til lov om ophavsret, Lov nr. 395 af. 14/6 1995, hvori et lignende forslag blev afvist, da der ikke var påvist et tilstrækkeligt behov for en beskyttelse af udøvende kunstneres ideelle rettigheder efter beskyttelsestidens udløb. 3. Ret til at bringe en overdragelsesaftale til ophør 3.1. Særlig klareringsmulighed for den udøvende kunstner. Lovforslaget giver mulighed for, at en udøvende kunstner under visse omstændigheder kan bringe en aftale om overdragelse af rettigheder til ophør med henblik på, at den udøvende kunstner selv kan udnytte de tidligere overdragne rettigheder. Hvis der medvirker flere udøvende kunstnere på en lydoptagelse, har samtlige udøvende kunstnere rettigheder til lydoptagelsen. Ofte vil alle rettigheder blive overdraget til fremstilleren af lydoptagelsen. Hvis en eller flere udøvende kunstnere anvender den i lovforslaget fremsatte mulighed til at bringe aftale om overdragelse af rettigheder til fremstilleren til ophør, kan disse udøvende kunstnere få deres egne rettigheder tilbage. Hvis en af de udøvende kunstnere herefter ønsker at gøre lydoptagelsen offentlig tilgængelig, fx på internettet, er det en forudsætning, at denne kunstner indhenter samtykke fra de øvrige medvirkende. Dette krav om samtykke følger af de almindelige ophavsretlige regler om brug af beskyttede lydoptagelser. Dansk Musiker Forbund (DMF) og Dansk Artist Forbund (DAF) anfører i deres høringsbreve, at det kan overvejes, om der bør etableres en særlig klareringsmulighed, som kan gøre det mere enkelt for de udøvende kunstnere at anvende lydoptagelser i praksis, hvor mange udøvende kunstnere medvirker i samme fremførelse. Anvendelse af en lydoptagelse af en fremførelse fx offentliggørelse på internettet, forudsætter at alle involverede rettighedshavere har givet samtykke hertil. Såfremt der er mange rettighedshavere til en enkelt lydoptagelse, kan det potentielt være en udfordring at få indhentet tilladelse fra alle rettighedshaverne. Indførelse af en særlig klareringsmulighed for udøvende kunstnere er en væsentlig ændring af den nuværende ophavsretlige regulering. Kulturministeriet finder derfor ikke på nuværende tidspunkt anledning til at indføre en særlig klareringsmulighed i tilfælde, hvor en udøvende kunstner ønsker at udnytte en lydoptagelse, hvorpå flere udøvende kunstnere medvirker. I sådanne tilfælde må udøvende kunstnere på lige vilkår med andre rettighedshavere indhente samtykke fra alle involverede rettighedshavere før lydoptagelsen udnyttes Pligt for fremstilleren til at udlevere original master-optagelse

4 Side 4 Dansk Artist Forbund (DAF) anfører i sit høringssvar, at det bør følge af den foreslåede 66 a, at fremstilleren af lydoptagelsen er forpligtet til at stille den originale masterlydoptagelse til rådighed for den udøvende kunstner, i det omfang denne fortsat er i fremstillerens besiddelse. Det følger af den foreslåede 66 a, at den udøvende kunstner kan bringe en aftale om overdragelse af rettigheder til fremstilleren af lydoptagelsen mod betaling af et engangsvederlag til ophør, vil fremstilleren af lydoptagelsen ikke udnytter de overdragne rettigheder i overensstemmelse med 66 a. Hvis en overdragelsesaftale bliver bragt til ophør efter 66 a, så indebærer det dels, at de overdragne rettigheder falder tilbage til den udøvende kunstner og dels, at fremstilleren af lydoptagelsen egne rettigheder til lydoptagelsen helt bortfalder. Beskyttelsestidsdirektivet indebærer ikke en pligt til, at fremstilleren skal udlevere evt. originale master-lydoptagelser. Desuden skal det bemærkes, at selvom fremstilleren af lydoptagelsen ikke har ophavsrettigheder mv. til master-lydoptagelsen, så kan fremstilleren fx fortsat have den fysiske ejendomsret til master-lydoptagelsen. Ophavsretsloven regulerer alene ophavsrettigheder og andre rettigheder i form af udøvende kunstneres og fremstilleres rettigheder. Den fysiske ejendomsret reguleres ikke i ophavsretsloven. På den baggrund finder Kulturministeriet ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at indføre en pligt til at udlevere originale master lydoptagelser i ophavsretsloven Præcisering vedr. ophør af aftaler om delvis overdragelse Dansk Artist Forbund (DAF) anfører i sit høringssvar, at fremstilleren af lydoptagelser ikke nødvendigvis har erhvervet alle rettigheder til en lydoptagelse, fx rettigheder til tilrådighedsstillelse. I så fald vil et varsel fra den udøvende kunstner i medfør af 66 a, stk. 2, ikke kunne give fremstilleren ret til at udnytte de ikke-erhvervede rettigheder. DAF anfører, at dette bør præciseres i bemærkningerne til lovforslaget. Kulturministeriet tager DAFs bemærkning om delvis erhvervelse til efterretning. Kulturministeriet vil derfor foretage følgende tilføjelse til lovforslagets bemærkninger i afsnit 5.3, s. 14 ff.: Fremstilleren af lydoptagelsen erhverver nødvendigvis ikke alle den udøvende kunstners rettigheder. Såfremt fremstilleren af lydoptagelsen ikke har erhvervet fx rettigheder til tilrådighedsstillelse, kan denne i sagens natur ikke foretage en udnyttelse af lydoptagelsen i form af en tilrådighedsstillelse. Fremstilleren af lydoptagelser kan kun forpligtes til at foretage udnyttelseshandlinger, som fremstilleren har erhvervet rettigheder til. I tilfælde af delvis overdragelse, kan ophør af overdragelsesaftalen ikke bero på, at fremstilleren af lydoptagelsen undlader at foretage en udnyttelse, som fremstilleren ikke har erhvervet rettighederne til at foretage. Se desuden bemærkninger nedenfor i afsnit 3.6. og afsnit Varslingsperiode på 6 måneder frem for 1 år.

5 Side 5 Gramex udtrykker i sit høringssvar støtte til lovforslaget, men undrer sig over den varselsperiode på 1 år, som lovforslaget fastsætter i medfør af 66 a, stk. 2. Gramex henviser til, at den gældende ophavsretslov i 54 fastsætter, at en overdragelsesaftale under nogle nærmere omstændigheder vil kunne bringes til ophør med 6 måneders varsel. Derfor henstiller Gramex, at varslingsperioden i den forslåede 66 a, stk. 2, indskrænkes til 6 måneder. Varslingsperioden i den forslåede 66 a, stk. 2, er på 1 år, da dette udtrykkeligt følger af direktivet. Kulturministeriet finder det derfor ikke muligt at indskrænke varslingsperioden til 6 måneder Fortolkning af lovforslagets 66 a, stk. 1, nr. 1 salg i tilstrækkelig grad Gramex anfører i sit høringssvar, at det som fremtidigt fortolkningsbidrag bør fremgå af lovudkastets bemærkninger i hvilket omfang og hvilke tilgængelighedsformer, der kan medføre, at et eksemplar af en lydoptagelse er udbudt til salg i tilstrækkelig kvalificerende grad. Det fremgår af afsnit 5.3. i lovudkastets bemærkninger, at Udbud af eksemplarer af lydoptagelsen til salg i tilstrækkelig omfang skal ske i overensstemmelse med Romkonventionens definition i art. 3, litra d, hvorefter udgivelse har fundet sted, når en lydoptagelse i et passende antal eksemplarer er gjort tilgængeligt for almenheden. Der kan ikke stilles krav om, at fremstilleren skal sælge et bestemt antal eksemplarer, men alene udbyde disse til salg og derigennem at tilgængeliggøre lydoptagelsen. Det vil til enhver tid være en konkret vurdering, hvornår en udgivelse er gjort tilgængelig i et passende antal. Denne vurdering baseres på de konkrete omstændigheder i den givne sag, og vurderingen foretages i sidste ende af domstolene. Kulturministeriet finder ikke anledning til at fastsætte rammer for domstolenes vurdering, som ligger udover det, der fremgår af Romkonventionens bestemmelser Lovforslagets anvendelse på public service radio- og tv-foretagender Det fremgår af DRs (Danmarks Radio) høringssvar, at DR ikke støtter direktivets vedtagelse, men har taget til efterretning, at direktivet er vedtaget og nu skal implementeres. DR er betænkelig ved, at lovforslaget lægger op til, at de foreslåede bestemmelser i 66 a, 66 b og 66 c også finder anvendelse i forhold til radio. og tv-foretagender. Ifølge DR er formålet med direktivet at regulere forholdet mellem en udøvende musiker og en fonogramproducent, når det gælder den kommercielle udnyttelse af lydoptagelser. DR er bekymret for, hvorvidt DR vil miste muligheden for at genudsende og genanvende sine arkivproduktioner. DR også, at Kulturministeriet bør undersøge, hvorledes andre medlemslande håndterer denne problemstilling. Endelig påpeger DR i sit høringssvar, at det vil være problematisk, hvis DR mister sine producentrettigheder til eget arkivmateriale, som følge af, at en overdragelsesaftale bringes til ophør. Afslutningsvist anfører DR, at lovforslaget anvender udtrykket at hæve en aftale mens lovforslagets bemærkninger anvender udtrykket at bringe en aftale til ophør. DR foreslår en ensartet sprogbrug.

6 Side 6 Direktivet finder anvendelse på alle optagelser af fremførelser i form af lydoptagelser, fx musikoptagelser, radiooptagelser, lydbøger mv. Direktivet giver ikke mulighed for at undtage bestemte typer af lydoptagelser og giver heller ikke mulighed for at undtage bestemte typer af fremstillere af lydoptagelser. På den baggrund må Kulturministeriet fastholde, at radio- og tv-foretagender også er omfattet af direktivet og dermed lovforslagets bestemmelser, når de agerer som fremstillere af lydoptagelser. Kulturministeriet har under udarbejdelsen af lovforslaget været i løbende dialog med flere medlemslande, herunder Storbritannien og Sverige, som ikke har planer om at undtage radio- og tv-foretagender fra de lovbestemmelser, som vil implementere direktivet i nationale regler. Kulturministeriet tager DRs bemærkning vedr. ensartet sprogbrug til efterretning og justerer lovforslaget og bemærkninger til i overensstemmelse hermed. Se desuden nedenfor i afsnit 3.7. om DRs arkivmateriale Lovforslagets betydning for DRs arkivmateriale Lovforslaget omfatter alle fremstillere af lydoptagelser, herunder radio- og tvforetagender, fx DR, som fremstiller lydoptagelser i form af koncertoptagelser, radioprogrammer etc. Fordi DR er omfattet af lovforslaget, kan DR også blive mødt med et krav fra udøvende kunstnere, som har overdraget sine rettigheder til DR, om at overdragelsesaftalen bliver bragt til ophør, såfremt DR ikke udnytter de overdragne rettigheder enten ved at udbyde eksemplarer af lydoptagelsen til salg eller ved at gøre lydoptagelsen tilgængelig on-demand. For at undgå at en overdragelsesaftale bliver bragt til ophør, følger det af lovforslaget, at fremstilleren af lydoptagelsen (DR) har 1 år til at iværksætte begge udnyttelseshandlinger. Dette forudsætter i sagens natur, at DR har erhvervet rettighederne til at foretage begge udnyttelseshandlinger, jf. ovenfor i afsnit 3.3. Flere høringssvar påpeger, at det ikke falder indenfor DR s nuværende virkeområde, at udbyde lydoptagelser til salg. Bl.a. stiller DR og Gramex i sine høringssvar spørgsmål ved, om det vil være foreneligt med DR public service forpligtelser og DR s natur, at DR skal udbyde sine offentliggjorte lydoptagelser til salg. Ligeledes påpeger Dansk Skuespillerforbund, Dansk Musiker Forbund samt Samrådet for Ophavsret i deres høringssvar, at DR s udnyttelse af lydoptagelser må ske indenfor rammerne af de individuelle og kollektive aftaler, hvori DR dels har fået overdraget dele af de udøvende kunstneres rettigheder samt aftalt rammer for udnyttelse af de rettigheder, som ikke er overdraget til DR. Kulturministeriet Såfremt DR har erhvervet rettighederne hertil, er det Kulturministeriets vurdering, at det ikke er i strid med DR s public service forpligtelser, at DR udbyder lydoptagelser til salg. Således udbyder DR allerede i dag udvalgte lydoptagelser til salg.

7 Side 7 Kulturministeriet anerkender, at DRs udnyttelse af værker skal ske inden for rammerne af de individuelle og kollektive aftaler, som DR har indgået og vil indgå fremadrettet. Lovforslaget forpligter ikke fremstilleren af lydoptagelsen, fx DR, til at udføre en udnyttelseshandling, som denne ikke har erhvervet rettigheder til. For at tydeliggøre dette vil Kulturministeriet foretage følgende tilføjelse til afsnit 5.3. i lovforslagets bemærkninger: DR kan i sagens natur ikke iværksætte en udnyttelseshandling, som DR ikke har erhvervet ret til at foretage enten gennem individuelle eller kollektive aftaler. I tilfælde af at DR ikke har erhvervet ret til at foretage fx tilrådighedsstillelse on-demand, kan ophør af overdragelsesaftalen ikke bero på, at DR undlader at foretage en sådan udnyttelse, som DR ikke har juridisk ret til at foretage. 4. Etablering af ret til årlig supplerende vederlag 4.1. Lovforslaget er intimiderende indblanding i afregningen for brug af beskyttede værker Den Kristne Producentkomité (DKPK) og Danske Idebaserede Lokale Elektroniske Medier (DILEM) anfører i deres høringssvar, at de oplever det som intimiderende, at EU regulerer, hvorledes der skal afregnes for brugen af beskyttede værker. Derudover anfører Finn Årup Nielsen i sit høringssvar, at det er uheldigt, hvis den foreslåede 66 b indebærer, at der skal betales årligt supplerende vederlag i al fremtid for et værk. EU-direktivet og dermed lovforslaget regulerer ikke, hvorledes der skal afregnes for brugen af beskyttede lydoptagelser, men blot at der skal afregnes. De nærmere omstændigheder, herunder størrelsen af det normale vederlag for brugen af beskyttede lydoptagelser, er privatretlige spørgsmål, som afklares ved aftaler mellem rettighedshaverne og brugerne. Lovforslaget etablerer en ret til årligt supplerende vederlag, som skal udgøre 20 % af de indtægter, som fremstilleren af lydoptagelser måtte få i den forlængede beskyttelsestid. Formålet med denne bestemmelse er at sikre, at den udøvende kunstner også får glæde af den indtægt, som evt. måtte følge af den forlængede beskyttelsestid. Det er en forudsætning for det årligt supplerende vederlag, at fremstilleren af lydoptagelsen genererer en indtægt fra lydoptagelsen i den forlængede beskyttelsestid. Når den forlængede beskyttelsestid er udløbet, vil der ikke længere være nogen beskyttede rettigheder til værket, som derfor frit kan benyttes uden at betale vederlag til kunstneren eller indehaveren af rettighederne (fx fremstilleren af lydoptagelsen). Fremstilleren af lydoptagelsen vil ikke længere have nogen indtægt på baggrund af værket, og skal derfor ikke hensætte midler til at betale et årligt supplerende vederlag til den udøvende kunstner. Der skal således ikke betales årligt supplerende vederlag i al fremtid, hvilket fremgår af lovforslaget samt dettes bemærkninger Ret til årligt supplerende vederlag er uoverdragelig Finn Årup Nielsen anfører i sit høringssvar, at det strider imod de såkaldte Creative Commons licenser, at den udøvende kunstner, ifølge den foreslåede 66b, ikke kan give afkald på sin ret til årligt supplerende vederlag. Creative Commons licenser er aftale-

8 Side 8 baserede licenser, hvor ophavsmænd og rettighedshavere kan vælge at give fri licens til fx kommerciel udnyttelse uden at få vederlag for denne udnyttelse. Formålet med den foreslåede 66b er at sikre, at den indtægt som måtte følge af den forlængede beskyttelsestid også kommer den udøvende kunstner, som har overdraget sine rettigheder til fremstilleren af lydoptagelser, til gode. 66b finder alene anvendelse, når den udøvende kunstner har overdraget sine rettigheder til fremstilleren af lydoptagelser mod betaling af et engangsvederlag. 66b regulere derimod ikke, i hvilket omfang en udøvende kunstner, som har sine rettigheder i behold, ønsker at licensere brugen af lydoptagelsen af kunstnerens fremførelse fx via Creative Commons licenser. Det er således Kulturministeriets vurdering, at den foreslåede 66b ikke er til hinder for, at en udøvende kunstner kan vælge at licensere brugen af lydoptagelser af dennes fremførelser via Creative Commons licenser, forudsat den udøvende kunstner i øvrigt har indhentet samtykke til en sådan licensiering fra de evt. øvrige rettighedshavere, herunder fremstilleren af lydoptagelsen og ophavsmændene fx komponist og tekstforfattere. 66b vedrører kun tilfælde, hvor den udøvende kunstner har overdraget sine rettigheder til fremstilleren af lydoptagelsen. I sådanne tilfælde, vil den udøvende kunstner under alle omstændigheder være afskåret fra at licensere via Creative Commons licenser, idet rettighederne ejes af fremstilleren Begrænsning af fremstillerens pligt til at udlevere oplysninger Det fremgår af lovforslagets 66 b, stk. 4, at en fremstiller af lydoptagelser skal, efter anmodning fra den udøvende kunstner eller den, jf. stk. 3, godkendte forvaltningsorganisation, udlevere enhver oplysning, som kan være nødvendig for at sikre betalingen af det årligt supplerende vederlag. Ifølge IFPI Danmark bør det fremgå af lovteksten, at pligten for fremstilleren af lydoptagelser til at udlevere de pågældende oplysninger efter anmodning begrænses til én gang årligt under hensyn til de administrative omkostninger. Direktivet indeholder ikke en begrænsning i hvor ofte fremstilleren af lydoptagelser skal udlevere de pågældende oplysninger efter anmodning. Lovteksten suppleres af bemærkningerne, hvori det fremgår, at for at effektivisere administrationen af det årligt supplerende vederlag fremgår det af forslaget, at anmodningens også kan komme fra den forvaltningsorganisation, som er godkendt til at administrere det årligt supplerende vederlag. I praksis vil det være denne organisation, som har viden og overblik over hvilke informationer, det er nødvendigt at fremstilleren af lydoptagelser udleverer. På grund af direktivets ordlyd finder Kulturministeriet det ikke muligt at ændre lovteksten, således at denne udtrykkeligt begrænser muligheden for at indhente de pågældende oplysninger til én gang årligt. I lyset af det indkomne høringssvar vil Kulturministeriet udbygge de nævnte bemærkninger, så det fremgår, at det naturligvis vil stå parterne, fx fremstilleren og forvaltningsorganisationen, frit for at aftale en bestemt frekvens for udlevering af oplysninger.

9 Side Fordeling af årligt supplerende vederlag Dansk Musiker Forbund (DMF) er positiv overfor, at lovforslaget overlader det til den godkendte forvaltningsorganisation at fordele det årligt supplerende vederlag på individuel basis. I den forbindelse ønsker DMF, at det udgår af lovens bemærkninger, at principper for fordeling af vederlag for forældreløse værker kan anvendes, idet sætningen forekommer DMF uforståelig. Hensigten med den omtalte bemærkning er at tydeliggøre, at i de tilfælde, hvor de udøvende kunstnere, som har medvirket på en lydoptagelse, er uidentificerbare, kan den godkendte forvaltningsorganisation vælge at fordele det årligt supplerende vederlag på samme vis, som midler fordeles til andre forældreløse værker. Udgangspunkt er fortsat, at det årligt supplerende vederlag skal fordeles på individuel basis. Derfor er der i lovforslaget mulighed for, at den godkendte forvaltningsorganisation kan indhente de nødvendige oplysninger hos fremstilleren af lydoptagelsen, så individuel fordeling kan ske i videst mulige omfang. Kulturministeriet tager DMF s høringssvar til efterretning og foretager derfor en præcisering af den nævnte sætning i bemærkningerne således: Såfremt det ikke er muligt at identificere de studiemusikere og ikke-krediterede kunstnere, som har medvirket ved en lydoptagelse, kan de eksisterende principper for fordeling af vederlag til forældreløse værker finde anvendelse ved fordelingen af det årligt supplerende vederlag Årligt supplerende vederlag for offentliggjorte værker Gramex udtrykker i sit høringssvar støtte til lovforslagets bemærkninger om, at Gramex vil være i stand til at løfte opgaven, som den forvaltningsorganisation, der administrerer og fordeler det årligt supplerende vederlag til kunstnerne. Dog påpeger Gramex, at forvaltningsorganisationen i dag alene varetager vederlagsrettigheder i forbindelse med offentlige fremførelser af udgivne lydoptagelser men ikke offentliggjorte lydoptagelser. Derfor vil det, ifølge Gramex, være forbundet med øgede udgifter at påtage sig opgaven med at administrere og fordele det årligt supplerende vederlag. Gramex henviser i sit høringssvar til, at disse merudgifter bør afklaret i tæt dialog med Kulturministeriet. Gramex er den mest nærliggende forvaltningsorganisation til at varetage administrationen og fordelingen af det årligt supplerende vederlag, idet Gramex allerede i dag administrere og fordeler vederlag til udøvende kunstnere. For så vidt angår afklaring af de meromkostninger denne opgave måtte medføre for Gramex, skal Kulturministeriet henvise til, at det fremgår af lovforslagets specielle bemærkninger til 1, nr. 5, at disse merudgifter vil skulle dækkes af de midler, som er hensat til fordeling som årligt supplerende vederlag. For at sikre klarhed omkring dette vil Kulturministeriet foretage følgende præcisering i bemærkningerne (ny tekst er understreget). Den forvaltningsorganisation, som skal udbetale og administrere det årligt supplerende vederlag, vil i sagens natur have visse anlægs- og driftsudgifter forbundet med at varetage administrationen og fordelingen af

10 Side 10 de hensatte midler til de årligt supplerende vederlag. Disse udgifter vil skulle dækkes af de hensatte midler Radio- og tv-foretagenders pligt til at betale årligt supplerende vederlag Det fremgår af DRs høringssvar, at DR ikke finder, at det er hensigtsmæssigt, at lovforslagets bestemmelser om årligt supplerende vederlag omfatter radio- og tvforetagender. Såfremt dette måtte være tilfældet, henstiller DR til, at det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at en udøvende kunstner som modtager royalty eller genudsendelsesvederlag ikke er omfattet af retten til årligt supplerende vederlag. Som nævnt ovenfor i afsnit 3.6. giver direktivets bestemmelser ikke mulighed for at undtage radio- og tv-foretagender fra lovforslagets bestemmelser, herunder bestemmelser om årligt supplerende vederlag. Det fremgår af lovforslagets bestemmelser, at retten til årligt supplerende vederlagt tilfalder udøvende kunstnere, som har overdraget deres rettigheder mod betaling af et engangsvederlag. For så vidt angår fortolkningsbidrag til forståelsen af engangsvederlag fremgår det allerede af lovforslagets bemærkninger at: Hvorvidt der i en konkret overdragelsesaftale er aftalt engangsvederlag eller løbende vederlag må bero på en konkret vurdering af den enkelte aftale. Der vil dog typisk ikke være tale om engangsvederlag, når der er aftalt royaltybetaling. Ligeledes vil der ikke være tale om et engangsvederlag i de situationer, hvor en kunstner, som ansat, får en fast månedlig løn, pension mv. fx hos et radio- tv-foretagende. 5. Overgangsregler 5.1. Overgangsregel om genforhandling af eksisterende overdragelsesaftaler Lovforslagets 2, stk. 2, fastsætter, at overdragelseskontrakter indgået inden den 1. november 2013, som giver den udøvende kunstner ret til løbende vederlag, skal kunne genforhandles, når der er gået 50 år fra den første udgivelse, eller såfremt udgivelse ikke har fundet sted, når 50 år er forløbet efter, at lydoptagelsen blev offentliggjort. IFPI Danmark anfører, at det bør tydeliggøres i bemærkningerne til denne bestemmelse, at genforhandling af kontrakter i henhold til denne bestemmelse, bliver foretaget med det formål, at kontrakterne evt. opdateres, så de afspejler indholdet af lovforslagets bestemmelser vedrørende kontraktforhold fx ændringer af kontraktens bestemmelser vedrørende forudbetaling og kontraktmæssige fradrag. Kulturministeriet Kulturministeriet tager det indkomne høringssvar fra IFPI Danmark til efterretning og foretager følgende tilføjelse i bemærkningerne: Endelig kan det inddrages, at genforhandling kan ske med det formål at opdatere kontrakterne, så de afspejler indholdet af indeværende lovforslags bestemmelser vedrørende ændringer af kontraktens bestemmelser om forudbetaling og kontraktmæssige fradrag Formulering af overgangsregel om genforhandling Dansk Musiker Forbund (DMF) nævner i sit høringssvar, at ordet kontrakter i lovudkastets 2, stk. 2, bør erstattes med udtrykket aftaler og overenskomster. Baggrunden er ifølge DMF, at en række overenskomster mellem musikudøvere og DR indehol-

11 Side 11 der bestemmelser, som fastslår, at den udøvende kunstners ret til vederlag bortfalder, når 50 år er forløbet efter det år, hvor optagelsen/live udsendelsen fandt sted. DMF vil på baggrund af lovforslaget gerne have mulighed for at genforhandle disse vilkår i lyset af den forlængede beskyttelsestid. Samrådet for Ophavsret udtrykker i sit høringssvar glæde over, at lovforslagets 2, stk. 2 giver mulighed for at genforhandle både individuelle og kollektive aftaler. I forhold til DMFs ønske om at erstatte ordet kontrakter med aftaler og overenskomster, er det Kulturministeriets vurdering, at en sådan ændring af lovforslagets ordlyd ikke vil være hensigtsmæssig, idet selve direktivet anvender ordet kontrakter. Derfor fastholdes den nuværende formulering af lovforslagets 2, stk. 2 for at undgå fortolkningstvivl. 6. Øvrige bemærkninger 6.1. Udvidelse af Ophavsretslicensnævnets kompetence Dansk Musiker Forbund (DMF), Dansk Artist Forbund (DAF) og Samrådet for ophavsret anfører i deres høringssvar, at Ophavsretslicensnævnets kompetence bør udvides til også at kunne afgøre tvister, hvor en udøvende kunstner og en producent ikke kan nå til enighed ved genforhandling af en kontrakt om overdragelse af rettigheder mod betaling af løbende vederlag. Derudover ønsker DMF, at Ophavsretslicensnævnet skal have kompetence til at afgøre tvister, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt et musikværk og en tekst er skabt specifikt til hinanden. Baggrunden for disse ønsker er, at Ophavsretslicensnævnet er kendetegnet ved stor sagkundskab og hurtig sagsbehandling. De tvister, som DMF, DAF og Samrådet for Ophavsret ønsker inddraget for Ophavsretslicensnævnet, er af en anden karakter end de tvister, som Ophavsretslicensnævnet behandler i dag. De tvister, som ønskes inddraget, handler om rettigheders eksistens, levetid og ejerskab, hvorimod de nuværende tvister i Ophavsretslicensnævnet handler om størrelsen af vederlag for brug af rettigheder. Det er Kulturministeriets vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at udvide nævnets kompetence til at omfatte de to områder, fordi det vil være retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at udvide nævnets kompetence til at omfatte områder, som handler om bevisbyrdevurderinger. Sager om bevisbyrdevurderinger behandles normalt af domstolene. Desuden er der tale om tvisttyper, som ligger udenfor nævnets nuværende virkeområde. Det vil således medføre en væsentlig ændring af nævnets virkeområde - og eventuelt rejse spørgsmål om, hvorvidt alle tvister om ophavsrettigheder skulle henhøre under nævnets kompetence. Endelig vil det medføre en væsentlig forøgelse af den administrative byrde forbundet med Ophavsretslicensnævnet, herunder sekretariatsbetjening. I lovforslaget henvises derfor til, at disse tvister må løses ved domstolene, hvilket Kulturministeriet må fastholde.

12 Side Øgede udgifter for erhvervsliv og kulturinstitutioner DKPK og DILEM anfører i deres høringssvar, at det følger af lovforslaget, at betaling for brug af beskyttede værker vil blive forøget til 70 øre pr. minut. Ifølge DKPK og DI- LEM bør Kulturministeriet ved fremtidige forhandlinger om økonomisk tilskud tage hensyn til de øgede udgifter, som foreningernes medlemsstationer måtte have, grundet lovforslaget. Danske Teatres Fællesorganisation (DTF) og Det Kongelige Teater påpeger i deres høringssvar, at forlængelse af beskyttelsestiden for udøvende kunstneres ret til lydoptagelser af disses fremførelser samt harmoniseringen af beregningen af beskyttelsestiden for musikstykker med tekst vil medføre øgede udgifter for teatrene afhængigt af teatrenes repertoire. Det udkast til lovforslag, som har været sendt i høring, indeholder ikke en regulering af størrelsen af det normale vederlag for brug af beskyttede værker. Når DKPK og DILEM henviser til, at det følger af lovforslaget, at betalingen for brug af beskyttede værker vil blive forøget til 70 øre pr. minut, må det bero på en misforståelse. Lovforslaget regulerer ikke størrelsen af normale vederlag. Lovforslaget fastsætter, at såfremt en fremstiller af lydoptagelsen opnår en indtægt fra et beskyttet værk i den forlængede beskyttelsestid (fra år), så skal fremstilleren sætte 20 % af denne indtægt til side til betaling af et årligt supplerende vederlag til den/de udøvende kunstnere, som har medvirket på lydoptagelsen. Såfremt fremstilleren ikke har nogen indtægt, fordi der ikke er nogen kommerciel interesse for lydoptagelsen, vil der altså ikke ske udbetaling til den udøvende kunstner. Retten til årligt supplerende vederlag følger af direktivet. Det er korrekt, når DTF og Det Kongelige Teater anfører, at lovforslaget kan føre til en merudgift for teatrene mv. såfremt de anvender værker og lydoptagelser, som med lovforslaget får en forlænget beskyttelsestid, i deres repertoire. Omfanget af denne merudgift afhænger imidlertid fuldstændig af omfanget af brugen af beskyttede værker og lydoptagelser, som det ligger det enkelte teater frit for at vælge at benytte Henvisning til gældende 62, stk. 2 i lovudkastets bemærkninger afsnit 5.1. Gramex undrer sig over henvisningen til ophavsretslovens 62, stk. 2 i lovforslagets bemærkninger afsnit 5.1. Kulturministeriet kan konstatere, at der er tale om en trykfejl, da den korrekte henvisning er 65, stk. 4. Kulturministeriet justerer lovforslaget i overensstemmelse hermed Rapport om evt. behov for forlængelse af beskyttelsestiden i AV-sektor Såvel Samrådet for Ophavsret som Dansk Skuespillerforbund påpeger, at direktivets artikel 3 forpligter Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg til senest den 1. januar 2012, at forelægge en rapport med en vurdering af det eventuelle behov for en forlængelse af beskyttelsestiden for ud-

13 Side 13 øvende kunstnere og producenter i den audiovisuelle sektors rettigheder. I november 2012 foreligger denne rapport endnu ikke. Kulturministeriet opfordres til at drøfte problemstillingen med de relevante instanser i EU. Kulturministeriet er opmærksomt på, at den lovede rapport om AV-sektorens eventuelle behov for forlængelse af beskyttelsestid endnu ikke foreligger og tager høringssvarenes opfordring til efterretning.

14 Side 14 Oversigt over indkomne høringssvar Bilag I Skrevet med fed: Kommentarer Andre: Ingen kommentarer 1. Rigsrevisionen 1. november Dansk Industri 5. november Den Kristne Producentkomité 5. november DILEM 5. november Erhvervsstyrelsen 6. november Biblioteksparaplyen 8. november Dansk Musiker Forbund 9. november Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 12. november Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening 13. november Retorkollegiet for de kunstneriske og kulturelle uddannelser 11. Patent- og Varemærkestyrelsen 12. Datatilsynet 14. november november november Dansk Skuespillerforbund 15. november Danske Teatres Fællesorganisation 15. november Det Kongelige Teater 16. Finn Aarup Nielsen 15. november november Telenor 16. november Danske Universiteter 16. november Dansk Artist Forbund 16. november Danske Medier 16. november IFPI Danmark 16. november Dansk Folkeoplysnings Samråd 16. november Bibliotekarforbundet 16. november Gramex 16. november Advokatrådet 16. november Koda 16. november Danmarks Radio 19. november Danske Advokater 19. november Kulturstyrelsen 21. november Samrådet for Ophavsret 23. november 2012 Maj Vestergaard K-Hafstrøm Departementet

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

2008/0157(COD) UDKAST TIL UDTALELSE

2008/0157(COD) UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/0157(COD) 16.10.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 11.10.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 265/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/77/EU af 27. september 2011 om ændring af direktiv 2006/116/EF om

Læs mere

Til Folketingets Europaudvalg 18. februar 2009

Til Folketingets Europaudvalg 18. februar 2009 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 154 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 18. februar 2009 Bidrag til samlenotat Europa Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

DR Jura 01-01-2004. Aftale. Mellem. Dansk Musiker Forbund og Solistforeningen af 1921 (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) om Transmissioner

DR Jura 01-01-2004. Aftale. Mellem. Dansk Musiker Forbund og Solistforeningen af 1921 (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) om Transmissioner DR Jura 01-01-2004 2004 Aftale Mellem (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) og DR om Transmissioner INDHOLDSFORTEGNELSE: AFSNIT I. GENERELLE BESTEMMELSER...1 1. DÆKNINGSOMRÅDE...1 2 TRANSMISSIONSKONTRAKTEN...2

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Det Politisk-Økonomiske Udvalg L 171 - Bilag 1 Offentligt Notat 1. februar 2006 FAC Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Udkastet har været til høring

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

DJs ophavsretsstrategi

DJs ophavsretsstrategi DJs ophavsretsstrategi Det skal være let at være lovlig DJ indgår kollektive aftaler om alle nye udnyttelser mod betaling Både for fastansatte og freelancere Gerne i form af aftalelicenser DJ forfølger

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- OG MEDIERET 26. januar 2012 Bente Skovgaard Kristensen Kulturministeriet Emner Ophavsret Direktivet om ændring af beskyttelsestiden

Læs mere

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul. Aalborg Kommunes anvendelse af arbejdsklausuler m.v. Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund DDF - spillefilm OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 1.1 Denne overenskomst gælder for de aftaler vedrørende manuskriptarbejder

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 17. april 2013 J.nr. 2011-628 JAIC/AKL-SCH Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0877 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0877 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0877 Bilag 2 Offentligt SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets ændring af direktiv 2003/98/EF

Læs mere

ORDLISTE TIL CODE OF CONDUCT FRA DEN 22. JUNI 2011

ORDLISTE TIL CODE OF CONDUCT FRA DEN 22. JUNI 2011 ORDLISTE TIL CODE OF CONDUCT FRA DEN 22. JUNI 2011 ORD FORKLARING Autor: Komponist og /eller forfatter. Aftaleophør (kontraktsophør): Ansvars- og opgavefordeling (kontraktafsnit): Autor rettigheder (Authors

Læs mere

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O N O T A T M I N I S T E R I E T Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Modtagne høringssvar Kulturministeriet

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse:

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse: Den 21. november 2003 blev af Ophavsretslicensnævnet i sag nr. 89 2 P Klip ved Per Christensen mod Gramex afsagt følgende Kendelse: Indledning Sagen angår størrelsen af det vederlag, som klageren, 2 P

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ophavsretsloven

Forslag. Lov om ændring af ophavsretsloven 2007/2 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-17819 Fremsat den 30. januar 2008 af kulturministeren (Lene Espersen, fg.) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse

KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 5 Offentligt KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse Baggrund Europa-Kommissionen fremlagde den 25. januar 2012 forslag

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT OM VIRKE SOM FRIVILLIG,

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.).

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.). Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse

Læs mere

Høringssvar til Public Service-udvalget vedr. forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet

Høringssvar til Public Service-udvalget vedr. forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet SAMRÅDET FOR OPHAVSRET Lautrupsgade 9 2100 København Ø E-mail: info@samraadetforophavsret.dk www.samraadetforophavsret.dk Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Alene fremsendt pr.

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Implementering af boligkreditdirektivet

Implementering af boligkreditdirektivet Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø 26. november 2014 lhj Implementering af boligkreditdirektivet Vi takker for muligheden for at kommentere regeringens lovforslag om gennemførelse af boligkreditdirektivet.

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING 28. marts 2013 LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING Beskæftigelsesministeriet har den 18. marts 2013 sendt et lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau i høring. Lovforslaget

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2007/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Høringsnotat - momsrefusionsbekendtgørelse 2016

Høringsnotat - momsrefusionsbekendtgørelse 2016 Enhed Udgifter Sagsbehandler NPA Koordineret med Sagsnr. 2015-8216 Doknr. 296451 Dato 07-12-2015 Høringsnotat - momsrefusionsbekendtgørelse 2016 Baggrund Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 9.

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film 2013/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Energi & Forsyning Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Indledning Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har betydning

Læs mere

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Notatet uddyber RenoSams bemærkninger til lovforslag

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold.

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold. Justitsministeriet jm@jm.dk cfu@jm.dk 9. februar 2016 Høringssvar til høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af kontrakter om levering af digitalt

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 7. januar 2015 Sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk FRI s høringssvar til udkast til

Læs mere

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer:

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer: Miljøudvalget 2011-12 L 14 Bilag 1 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. 001-05911 Ref. Lejni / mekba Den 5. oktober 2011 NOTAT vedrørende høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder: Typer og fortolkning

Overdragelse af ophavsrettigheder: Typer og fortolkning Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder: Typer og fortolkning Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg, 2008. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere