Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 40

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Familiehuset Trekanten Grenaa Tlf.: Hjemmeside: 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution) 0 til 45 år (andre psykiske vanskeligheder, alkoholmisbrug, omsorgssvigt, andet socialt problem) Pladser i alt: 7 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Brian Nygaard (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Det er socialtilsynets samlede vurdering, at Familiehuset kan re-godkendes. I vurderingen er der lagt vægt på følgende Det er socialtilsynets vurdering, at Familiehuset har en klar målgruppebeskrivelse, og anvender relevante faglige og metodiske tilgange. Målgruppen er gravide/forældre der er unge og ofte umodne, gravide/forældre med kognitive Side 2 af 40

3 funktionsnedsættelser, gravide/forældre, der har haft et misbrug af piller, alkohol eller stoffer, gravide/forældre med psykosocialt belastet baggrund i form af misbrug, vold, incest, omsorgssvigt mm. Det er socialtilsynets vurdering, at Familiehusets borgere, som er indskrevet under barsel, i det omfang det er muligt, understøttes i inklusion i samfundslivet. Det er socialtilsynets vurdering, at uddannelse og beskæftigelse, er emner som Familiehuset implicit har med i det samlede forløb for borgenes ophold herunder familiebehandling. Det er her socialtilsynets vurdering, at Familiehuset understøtter borgerne i at overveje konkrete uddannelsesvalg, og at borgerne motiveres til at fastholde valget, også i forbindelse med mulig job og beskæftigelse. Det er socialtilsynets vurdering, at familiehuset understøtter borgernes selvstændighed til at varetage omsorgen for barnet. Fokus er på relationen mellem forældre og barnet. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at Familiehuset støtter borgerne i at fastholde kontakt til netværk og fællesskaber samt være opsøgende i forhold til nye netværk eksempelvis i Familiehusets regi. Det er samlet set socialtilsynets vurdering, at Familiehuset søger at styrke borgernes netværk, og at fastholde kontakten, og at Familiehusets indsats og aktiviteter er rettet imod dette formål. Det er socialtilsynets vurdering, at Familiehuset arbejder med, og kan redegøre for faglige tilgange og metoder, som er relevante for målgruppen og generelt bidrager til at skabe positive resultater for borgerne, og dokumenterer indsatsen gennem behandlingsplaner, hvor borgerne er aktivt medinddraget. Behandlingsplanerne indeholder mål, delmål og arbejdspunkter. Planerne revurderes jævnligt og justeres i forhold til familiernes udvikling. Det er socialtilsynets vurdering, at Familiehuset respekterer og accepterer borgernes integritet, og ser borgerne som vigtige samarbejdspartnere. Ved vurderingen er der lagt vægt på, at Familiehuset under hensyn til familiernes særlige forudsætninger, sikrer dem indflydelse og medinddragelse i beslutninger, som omhandler den enkelte familie. Der er ligeledes lagt vægt på, at der er sammenhæng mellem intentioner og planer om borgernes medinddragelse og indflydelse. Det er socialtilsynets vurdering, at Familiehuset understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Ved Side 3 af 40

4 vurderingen indgår det endvidere, at borgernes selvstændighedsfølelse vægtes højt, og at borgerne guides i deres valg og ønsker, og de konsekvenser, valgene har. Det er socialtilsynets vurdering, at Familiehuset forebygger magtanvendelser gennem den pædagogiske indsats. Der er klare procedurer for indberetning og opfølgning. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at Familiehuset har fokus på forebyggelse af overgreb i tilbuddet, hvortil der ikke er registreret sådanne. Det er socialtilsynets vurdering, at familiehusets ledelse har relevante ledelsesmæssige kompetencer med flerårig erfaring indenfor området, som viser sig i en refleksiv forholden sig til medarbejdernes faglige tilgang og til familiernes støttebehov. Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne føler sig respekteret og hørt, og er tilfredse med ledernes faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at Familiehusets ledelse varetager driften kompetent og ansvarligt, og sætter rammen for den strategiske udvikling. Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne ved Familiehuset har formelle socialpædagogiske kompetencer, viden og indsigt i målgruppens særlige udfordringer og støttebehov, hvilket sikrer kontinuitet i opgaveløsningen. Medarbejderne arbejder anerkendende og inddragende med udgangspunkt i familiebehandling, og borgernes definition af hjælp og støtte. Det indgår ligeledes i vurderingen, at ledelsen har et strategisk fokus med henblik på at sikre, at medarbejderne på kort og langt sig har de nødvendige kompetencer. Overordnet vurderes kommunale og regionale tilbud at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Tilsynet har godkendt tilbuddets budget for Overordnet vurderes kommunale tilbud at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Dette er også gældende for Familiehuset, hvor Socialtilsynet vurderer, at der er den nødvendige økonomiske ramme til kompetenceudvikling og understøttelse af den faglige kvalitet, således at fastholdelse og udvikling af kvalitetsniveauet understøttes. Endeligt er det socialtilsynets vurdering, at Familiehusets fysiske rammer er en relevant og konstruktiv ramme om den indsats, som finder sted ved forældrekompetence-undersøgelser. Det er socialtilsynets vurdering, at Familiehuset er Side 4 af 40

5 hensigtsmæssigt indrettet med stor overskuelighed, fremstår indbydende og velholdt, og vurderes samlet at være velegnet til at understøtte indsatsens formål. *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Ansøgningsskema i forbindelse med re-godkendelsen CV på leder CV på souschef Vikar CV'ere Medarbejder CV'ere Kvalitetsstandarder 2013 Myndighedsafdelingens beredskabsplan og handlevejledninger i forbindelse med overgreb mod børn og unge. Statusrapport, behandlingsplan og handleplan og opfølgning vedr. to tidligere indskrevet familier Opgørelse af vikarforbrug Sammenfatning af ordinær APV 2014 Handleplan APV 2014 Opsamling af spørgsmål if. med APV 2014 Sammenfatning af psykisk APV Årskursusbeskrivelse i forbindelse med familiestøtte og familiebehandling maj 2015 Uddannelsesprogram for den 1-årige efteruddannelse til småbørnskonsulent Liste over døgnophold 2014 Side 5 af 40

6 Observation Interview Interviewkilder Liste over døgnophold 2015 Liste over medarbejderfravær Tilsynet deltog i en fælles frokost med ledelse, medarbejdere, og en tidligere indskrevne familie med deres lille søn. Tilsynet lagde mærke til, at omgangstonen og samværet med de tidligere indskrevne, var omsorgsfuld og med gensidig humor. På dagen for tilsynsbesøget, var der indskrevet én familie med barn på vej. Leder Souschef 3 medarbejdere deltog i interviewet: 1 pædagog, er under uddannelse til småbørnskonsulent/tr 1 pædagog, gruppeleder af dagbehandlingstilbuddet, systemisk og narrativ familieterapeut 1 pædagog, gruppeleder af dagbehandlingstilbuddet og under uddannelse til småbørnskonsulent To borgere som tidligere har været indskrevet i tilbuddet Beboere Ledelse Medarbejdere Side 6 af 40

7 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Trekanten 34, 8500 Grenaa Brian Nygaard Gunner Gaarn Simonsen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Der er fokus på samtlige temaer i kvalitetsmodellen, eftersom en vurdering af disse indgår i en re-godkendelse af Familiehuset. I rapporten nævnes borgere/borgerne både som dette og som "familien". Tilsynet bliver oplyst om, at tilbuddet skal flytte i andre lokaler, da Norddjurs Kommune ønsker, at Norddjurs Børnecenter skal udvides med flere pladser og finder Familiehusets lokaler egnede hertil. Tilsynet bliver præsenteret for tegningerne over familiehusets nye lokaler, som i følge lederen og tilsynets vurdering, er væsentlig mindre og af ældre dato. Side 7 af 40

8 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 8 af 40

9 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2 Det er socialtilsynets vurdering, at Familiehusets borgere, som er indskrevet under barsel, i det omfang det er muligt, understøttes i inklusion i samfundslivet. Det er socialtilsynets vurdering, at uddannelse og beskæftigelse, er emner som Familiehuset implicit har med i det samlede forløb for borgenes ophold herunder familiebehandling. Det er her socialtilsynets vurdering, at Familiehuset understøtter borgerne i at overveje konkrete uddannelsesvalg, og at borgerne motiveres til at fastholde valget, også i forbindelse med mulig job og beskæftigelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det er Socialtilsynets bedømmelse, at kriteriet er opfyldt. Der lægges vægt på: - at tilbuddet søger at motivere borgerne, der er på barsel, i at udnytte deres fulde potentialer, og at Side 9 af 40

10 familiebehandlingen kan omhandle motivation og forberedelse af fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. - at tilbuddet guider og vejleder borgerne, med formålet at afdække mulige og realistiske uddannelsesønsker og valg. - at borgerne støttes i at afdække valg, og at tilbuddets ledelse og medarbejdere motiverer borgerne i at vedholde de trufne valg. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i høj grad opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Socialtilsynet bedømmer, at Familiehuset i høj grad i samarbejde med borgerne opstiller konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå. I bedømmelsen er der lagt vægt på: - at ledelsen fortæller, at Familiehuset i det omfang det skønnes nødvendigt, og hvor barselsperioden for indskrevne er ved at nærme sig sin afslutning, at borgerne tilbydes støtte i forbindelse med kontakten til jobcenteret eller eventuelle uddannelsessteder, hvis moderen skal starte uddannelse. - at medarbejderne fortæller, at de definerer sig selv som sparringspartnere i samarbejdet med de indskrevne borgere, herunder dem der fortsætter i familiebehandling omkring mål if. uddannelse og beskæftigelse, og at der arbejdes med, at borgerne selv har stort ansvar for fremtiden, herunder beskæftigelse, uddannelse og skolegang. - at ledelse og medarbejdere samstemmende fortæller, at udgangspunktet i samarbejdet med borgerne er, hvad der er realistisk, og hvilke forudsætninger, borgerne har. - at ledelse og medarbejdere giver konkrete eksempler på, hvordan Familiehuset via samtaler og praktisk guidning, forbereder borgerne på, at mål for uddannelse og beskæftigelse om muligt kan lade sig gøre. Og at dette er af varierende omfang i forhold til indsatsen. - at de interviewede borgere fortæller, at de har fået hjælp og støtte til at målrette ønsker om uddannelse, og ikke har været i tvivl om medarbejdernes støtte i fastholdelse af målet om uddannelse, som konkret er opstart på 10. klasse i Hornslet. Side 10 af 40

11 Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud Tema Gns. bedømmelse 2 (i lav grad 1 (i meget lav grad 1 (i meget lav grad Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i lav grad er i undervisningstilbud, uddannelse eller beskæftigelse. I bedømmelsen er der lagt vægt på: -at ledelsen oplyser, at hvis der er tale om en familie som er indskrevet, at det oftest er faderen, som har arbejde eller er i undervisningstilbud. Moderen afholder barsel. -at medarbejderne fortæller, at de søger at være motiverende i fastholdelsen og fremtidsperspektiver i forbindelse med uddannelse og beskæftigelse, herunder via bestilte Flextaxaer og bevillinger af buskort, støtter op om fremmøde. Indikatoren er ikke relevant for bedømmelsen, da tilbuddet ikke har familier indskrevet med børn i den undervisningspligtige alder. Indikatoren er ikke relevant for bedømmelsen, da tilbuddet ikke har familier indskrevet med børn som er i dag-eller undervisningstilbud. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Side 11 af 40

12 *Selvstændighed og relationer 2 Det er socialtilsynets vurdering, at familiehuset understøtter borgernes selvstændighed til at varetage omsorgen for barnet. Fokus er på relationen mellem forældre og barnet. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at Familiehuset støtter borgerne i at fastholde kontakt til netværk og fællesskaber samt være opsøgende i forhold til nye netværk eksempelvis i Familiehusets regi. Det er samlet set socialtilsynets vurdering, at Familiehuset søger at styrke borgernes netværk, og at fastholde kontakten, og at Familiehusets indsats og aktiviteter er rettet imod dette formål. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er Socialtilsynets bedømmelse, at kriteriet er opfyldt. Der lægges vægt på: - at tilbuddet på relevant vis søger at styrke og udvikle forældrenes sociale kompetencer og selvstændighed jf. indikator 2a. - at tilbuddet ser det som en vigtig forudsætning for at varetage barnets omsorg og udvikling, at forældrenes sociale kompetencer og selvstændighed bliver styrker, hvor fokus er på relationen og samspillet mellem forældrene og barnet. I handleplaner opstilles mål for forældrene, der løbende bliver evalueret og justeret. - at borgerne har mulighed for at fastholde tilknytning til familier og netværk under opholdet, hvor det også er muligt at få besøg. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle 3 (i middel grad Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i middel grad samarbejder med borgerne om konkret individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. I bedømmelsen er der lagt vægt på: Side 12 af 40

13 mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber 3 (i middel grad - at ledelsen fortæller, og at det på Tilbudsportalen fremgår, at forud for en opstart af en familie i døgnophold, modtages en handleplan fra sagsbehandler i myndighedsafdelingen. På denne baggrund oplyser ledelsen, at tilbuddet udarbejder en behandlingsplan, der gennemgås på et opstartsmøde, hvor den indskrevne borger og familie og sagsbehandler deltager, hvorefter der justeres i handleplanen. -at ledelsen og medarbejdere samstemmende oplyser, at tilbuddet ser borgernes netværk som vigtige i målet for at borgernes sociale kompetencer og selvstændighed vedligeholdes under opholdet i tilbuddet, og hvordan netværket bruges, at eventuelle forældre og søskende altid er velkomne til at deltage i sociale arrangementer. -at ledelsen fortæller, at tilbuddet er talerør ved diverse problemstillinger i forhold til det, borgerne ønsker hjælp til, og indkalder til eventuelle netværksmøder på borgernes foranledning og accept. - at medarbejderne fortæller, at de borgere der er på døgnophold efterfølgende fortsætter i dagbehandling, hvilket sikrer mulighederne for en stabil overgang, at få fodfæste og i samarbejdet med borgerne, søger at sikre en rød tråd mellem dag- og døgnophold, og at komme godt hjem med barnet og familien. -at ledelsen og medarbejdere fortæller, og at det på Tilbudsportalen fremgår, at tilbuddet følger op konkrete mål via faste aftaler om opfølgningsmøder, afholder stop-op-møder med deltagelse af sagsbehandler og sundhedsplejeske. -at medarbejderne fortæller, at tilbuddet med udgangspunkt i løbende notater i forhold til aftalte fokuspunkter, løbende justerer på indsatsen overfor den enkelte familie, og afholder terapeutiske samtaler, hvor de opstillede mål er genstand for samtalen. - at de interviewede borgere fortæller, at de i forhold til at arbejde med konkrete mål, værdsætter, at ledelsen og medarbejdere er meget lydhøre overfor ønsker og udfordringer, og at målene tager afsæt i de problematikker, borgerne selv har været med til at formulere. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på: Side 13 af 40

14 og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad 1 (i meget lav grad 1 (i meget lav grad 1 (i meget lav grad - at ledelsen og medarbejdere fortæller, at nogle af borgerne søger at opretholde de sociale relationer, de har i forvejen herunder netværk i det omkringliggende samfund. - at medarbejderne fortæller, at de ligeledes støtter aktiviteter ud af huset, som biblioteket, svømmehallen, babybio og søger at præsentere borgerne for muligheder, der kan få borgerne til at åbne op. - at de interviewede borgere fortæller, at de har knyttet venskab med andre tidligere indskrevne i tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på: -at medarbejderne fortæller, at tilbuddet generelt støtter at borgerne har kontakt og samvær med familie og netværk. Ledelse, medarbejdere og de interviewede borgere beskriver overfor tilsynet, at der er god mulighed for kontakt til familie og netværk og giver tilsynet eksempler fra praksis. -at de interviewede borgere fortæller, at medarbejderne, i en periode, sørgede for, at de bibeholdte kontakten med en syg pårørende, og her kørte borgeren på besøg hos pågældende, hvilket borgeren fortæller, var en stor støtte. Indikatoren er ikke relevant for bedømmelsen, da tilbuddet ikke har familier indskrevet med børn/unge der deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet. Indikatoren er ikke relevant for bedømmelsen, da tilbuddet som udgangspunkt ikke har familier indskrevet, hvor der i behandlingsforløbet er særligt fokus på, om børnene har venskaber udenfor tilbuddet. Indikatoren er ikke relevant for bedømmelsen, da tilbuddet ikke forholder sig til indikatorens ordlyd i deres behandlingsforløb, som er centreret om nyfødte. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Side 14 af 40

15 *Målgruppe, metoder og resultater 4,9 Det er socialtilsynets vurdering, at Familiehuset har en klar målgruppebeskrivelse, og anvender relevante faglige og metodiske tilgange. Målgruppen er gravide/forældre der er unge og ofte umodne, gravide/forældre med kognitive funktionsnedsættelser, gravide/forældre, der har haft et misbrug af piller, alkohol eller stoffer, gravide/forældre med psykosocialt belastet baggrund i form af misbrug, vold, incest, omsorgssvigt mm. Det er socialtilsynets vurdering, at Familiehuset arbejder med, og kan redegøre for faglige tilgange og metoder, som er relevante for målgruppen og generelt bidrager til at skabe positive resultater for borgerne. Det er socialtilsynets vurdering, at Familiehuset dokumenterer indsatsen gennem behandlingsplaner, hvor borgerne er aktivt medinddraget. Behandlingsplanerne indeholder mål, delmål og arbejdspunkter. Planerne revurderes jævnligt og justeres i forhold til familiernes udvikling. Det er socialtilsynets vurdering, at Familiehuset respekterer og accepterer borgernes integritet, og ser borgerne som vigtige samarbejdspartnere. Ved vurderingen er der lagt vægt på, at Familiehuset under hensyn til familiernes særlige forudsætninger, sikrer dem indflydelse og medinddragelse i beslutninger, som Side 15 af 40

16 omhandler den enkelte familie. Der er ligeledes lagt vægt på, at der er sammenhæng mellem intentioner og planer om borgernes medinddragelse og indflydelse. Det er socialtilsynets vurdering, at Familiehuset understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Ved vurderingen indgår det endvidere, at borgernes selvstændighedsfølelse vægtes højt, og at borgerne guides i deres valg og ønsker, og de konsekvenser, valgene har. Det er socialtilsynets vurdering, at Familiehuset forebygger magtanvendelser gennem den pædagogiske indsats. Der er klare procedurer for indberetning og opfølgning. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at Familiehuset har fokus på forebyggelse af overgreb i tilbuddet, hvortil der ikke er registreret sådanne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er socialtilsynets bedømmelse, at kriteriet er opfyld. Der lægges vægt på: - at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. -at tilbuddet har initiativer, som understøtter positive resultater for borgerne, at resultaterne dokumenteres og yderligere bliver styrket og udviklet i forbindelse med implementering af Avaleo. Side 16 af 40

17 -at tilbuddet systematisk arbejder med metoder, der er tilpasset borgernes behov, udvikler og tilpasser metoderne, som ses relevant i forhold til målgruppens behov for hjælp og støtte. -at tilbuddet i brugen af faglige tilgange og metoder tager afsæt i flere delelementer med formålet at afdække borgernes refleksionsevne. Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets anvendte metoder er tilstrækkelige i behandlingsarbejdet med målgruppen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i meget høj grad anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. I bedømmelsen er der lagt vægt på: - at ledelsen fortæller, og at det på Tilbudsportalen fremgår, at målgruppen er gravide/forældre der er unge og ofte umodne, gravide/forældre med kognitive funktionsnedsættelser, gravide/forældre, der har haft et misbrug af piller, alkohol eller stoffer, gravide/forældre med psykosocialt belastet baggrund i form af misbrug, vold, incest, omsorgssvigt mm. -at ledelsen og medarbejdere fortæller, at der er tale om meget sårbare borgere med komplekse problemstillinger, hvor der er stor bekymring for det barn, der er på vej eller for det fødte barns udvikling og trivsel. -at ledelsen og medarbejdere fortæller, at et centralt afsæt i de faglige tilgange er med en systemteoretisk tilgang, tilknytningsteori og psykodynamisk psykologi. -at medarbejderne fortæller om arbejdet med målgruppen og giver eksempler fra praksis, hvilket socialtilsynet finder fyldestgørende. -at ledelsen og medarbejdere reflekterende fortæller om det metodiske afsæt i familiebehandlingsarbejdet, herunder udredningsmetoder, brug af narrativer og videooptagelser af samværet mellem forældre/barn, at disse italesættes som meget anvendelige metoder til målgruppen. -at ledelsen fortæller, at de anvendte metoder er konkrete og enkle for målgruppen, og at der Side 17 af 40

18 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad specielt er gode erfaringer med at anvende videooptagelser som metode. -at ledelsen og medarbejdere fortæller om de positive resultater, de opnår i familiebehandlingen, og reflekterende fortæller om deres fokus på metoder og praksis, hvor spejling, parallelprocesser, styrkelse af relationer i familien, livshistorie, og forståelse af egen situation er grundlæggende i den mentalisering, der sker i behandlingsarbejdet. -at medarbejderne fortæller, at et vigtigt afsæt i det terapeutiske arbejde, er centreret omkring hvilke metoder der virker overfor den enkelte familie, at der aldrig er tale om standardisering af metodevalget, men at behandlingsarbejdet er båret af refleksion og kommunikation under hensyntagen til borgenses intelligens og integritet. -at de interviewede borgere fortæller, at medarbejderne har gjort et stort arbejde for at sætte familien ind i Familiehusets metoder, om hvilke det fortælles, at borgerne har kunnet bede om timeout, eksempelvis under videooptagelserne. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i meget høj grad dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. I bedømmelsen er der lagt vægt på: -at ledelsen oplyser, at det er myndighedsafdelingen, der laver handleplan med mål og arbejdspunkter, at handleplanen gennemgås med familien, hvorefter målene sammenfattes i en behandlingsplan med fokuspunkter. -at det af indsendte handleplaner, behandlingsplaner og statusrapporter for to familier, tydelig fremgår konkrete mål for opholdet, og hvordan der følges op på indsatsen. -at ledelsen fortæller, at der afholdes stop-op-møder, hvor sagsbehandler inviteres med, og at dette synes vigtigt i samarbejdet mellem myndighed og tilbud, og at konteksten og arbejdsopgaver afklares derved. Desuden oplyser ledelsen, at der efter 3 måneder skal udarbejdes en rapport til myndighedsafdelingen, hvilket efter tilbuddets mening er for længe, hvorfor tilbuddet har taget initiativ til, at der efter 3-4 uger laves et første møde med opsamling med myndighedsafdelingen. -at ledelsen og medarbejdere fortæller, at de i forhold til tilbuddets egen læring, er meget Side 18 af 40

19 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 5 (i meget høj grad opmærksomme på skriftlighed, på løbende evalueringer af arbejdspunkterne i borgernes handleplaner og på opfølgning af konkrete mål i forhold til den enkelte familie. -at ledelse og medarbejdere samstemmende fortæller, at de for at fastholde processen, den røde tråd ugentligt afholder teammøder og endvidere afholder behandlingsmøder to gange månedligt, hvor familiens sag fremlægges og justeres, så mål og indsats harmonerer. -at medarbejderne fortæller, at de oplever, at der er samhørighed mellem parterne i behandlingsarbejdet, herunder at borgeren giver udtryk for at blive hjulpet. -at de interviewede borgere fortæller, at de føler sig inddraget, at der ikke er noget der er hemmeligt, og at de har mødt konstruktive og klare medarbejdere, som har mødt dem med forståelse og anderkendelse. - at ledelsen oplyser, at indførelsen af Avaleo er på vej ind, og at tilbuddet er de sidste på listen. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på: -at ledelsen oplyser, at tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, som de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold, at dette sker via statusrapporter og behandlingsplaner som er opdelt i mål, delmål og arbejdspunkter. -at ledelsen fortæller, at indsatsen nuanceres ved statusmøder, at det er medarbejderne, der udarbejder handleplanerne, som inden handleplansmødet samstemmes med familierne. -at ledelse og medarbejdere fortæller, at de oplever, at myndighedsafdelingen udtrykker tilfredshed med indsatsen ved tilbuddet og oplyser, at der er et godt samarbejde, hvor afdelingslederen af myndighedsafdelingen har været på tilbuddet og har fortalt om forskellige præmisser i myndighedsafdelingen arbejde, og at dette har skabt gensidig forståelse og har udviklet samarbejdet. -at ledelse og medarbejdere fortæller, at myndighedsafdelingen er begejstrede for den indsats, Familiehuset gør, herunder roser den faglige tilgang, og at der er sammenhæng mellem ord og handling. Side 19 af 40

20 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er socialtilsynets bedømmelse, at kriteriet er opfyld. Der lægges vægt på: -at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. -at tillbuddet under hensyn til målgruppens særlige forudsætninger i tilstrækkeligt omfang i forskellige fora sikrer borgernes indflydelse. -at der er sammenhæng mellem intentioner og planer om borgernes medinddragelse og indflydelse, og de faktiske forhold. -at borgernes integritet understøttes og respekteres. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i meget høj grad bliver hørt, respekteret og anerkendt. I bedømmelsen er der lagt vægt på: -at de interviewede borgere fortæller, at de fra dag et, blev taget godt i mod, blev mødt som dem, de var, blev lyttet til og anderkendt med de ressourcer de havde, og rost for det, de var gode til. -at ledelse og medarbejdere bekræfter, at modtagelsen af en familie, herunder at der gives god tid og plads til at finde sig til rette, altid er på familiernes præmisser, og at ærlighed overfor familierne om behandlingsarbejdet, er højt prioriteret. -at medarbejderne fortæller, at tilbuddet samarbejder med familierne om de justeringer der måtte være eksempelvis i forbindelse med strukturer og regler. -at medarbejderne fortæller, at de lytter til borgernes livshistorie og derved kan holde fokus på den enkelte families behov for støtte og struktur. Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i meget høj grad har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. I bedømmelsen er der lagt vægt på: Side 20 af 40

21 i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov -at de interviewede borgere fortæller, at de har indflydelse på beslutninger som vedrører dem, og roser medarbejderne for at være fleksible og ærlige, og melder ud, hvis der er ting, der ikke kan lade sig gøre. -at det af fremsendte behandlingsplaner fremgår, at borgerne er inddraget i samarbejdet og i de konkrete arbejdspunkter. -at ledelsen oplyser, at tilbuddet sætter rammen, men altid har det som prioritet, at familierne har størst mulig indflydelse på dagsrytmen, men at udgangspunktet altid er barnets behov. -at medarbejderne fortæller, at borgerne b.la. har stor indflydelse på madplan og indkøb, og at der bruges meget tid på samtaler om kost, guidning og vejledning. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er socialtilsynets bedømmelse, at kriteriet er opfyld. Der lægges vægt på: -at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale trivsel ved at være i dialog med familierne om faktorer der påvirker sundhed og trivsel. -at tilbuddet via guidning og vejledning, søger at inddrage borgenes perspektiv på sundhed, og at konkretisere alternativer for borgerne og støtte borgerne i at træffe valg. -at tilbuddet i forhold til fysisk og mental sundhed og trivsel altid har barnets trivsel som afsæt, og melder eventuel bekymring ud til forældrene. -at tilbuddet samarbejder med eksterne samarbejdspartnere og følger borgerne til sundhedsydelser. Side 21 af 40

22 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 4 (i høj grad Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i høj grad trives i tilbuddet. I bedømmelsen er der lagt vægt på: -at ledelsen fortæller, at familiernes trivsel altid har første prioritet, og ofte er bekymrede for, om de trives, men at de kan mærke og se på familierne om de trives, ved at være iagttagende af den måde, familierne tager fra af vores råd, og eksempelvis takker for det, tilbuddet tilfører og lærer dem. -at de interviewede borgere fortæller, at de var skeptiske i starten, men da de fandt ud af, at tilbuddet ville dem det bedste, vendte det til noget positivt, og at de opfatter støtten som en stor hjælp til både at tage vare på deres barn og dem selv. -at medarbejderne reflekterende fortæller om ting der lykkes i behandlingsarbejdet, hvor et tegn på trivsel er, at borgerne modtager medarbejdernes guidning, og at den respons de får fra borgerne, er tegn på om borgerne trives. -at ledelse, medarbejdere og borgere samstemmende fortæller, at der er en uformel atmosfære med plads til grin og humor, og at de ofte oplever, at familierne gerne vil bibeholde kontakten efter udskrivning Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i meget høj grad med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser. I bedømmelsen er der lagt vægt på: -at ledelsen oplyser, at der indgår to sundhedsplejeklinikker, hvor der er et godt samarbejde, som tilbuddet kan hente direkte ind eller tage ned til sammen med borgerne. Ligeledes er der fast tilknyttet sundhedsplejersker som deltager i teammøder, og ved opstartssamtaler og ved udskrivning. -at medarbejderne fortæller, at tilbuddet samlet set har fokus på barnets og familiens trivsel og herunder ledsager til egen læge og andre sundhedsydelser, såfremt der er behov herfor. Endvidere fortæller medarbejderne, at de ikke oplever, at der er ydelser, de ikke kan støtte borgerne i. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats i høj grad har fokus på forhold, som Side 22 af 40

23 pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. I bedømmelsen er der lagt vægt på: -at ledelse og medarbejdere fortæller, at tilbuddet ser KRAM faktorerne som en integreret del af den pædagogiske indsats, og søger at afhjælpe borgernes oftest dårlige spisevaner, og i aktiviteter som madlavning, taler med borgerne om sammenhængen mellem kost og fysisk trivsel. -at ledelsen oplyser, at samarbejdet med sundhedsplejesker, er en integreret del af den samlede pædagogiske indsats og en del af opholdet. -at medarbejderne fortæller, at den pædagogiske indsats i høj grad omhandler undervisning i forhold til familien, også om emner vedrørende fysisk og mental sundhed, som de søger at relatere til borgernes, så de kan omsætte det i forhold til dem selv og deres barn. -at medarbejderne fortæller, at de samlet ser tilbuddets pædagogiske indsats i forbindelse med sundhed som en naturlig del af opholdet, og eksempelvis opfordrer borgerne til gåture og er i dialog om sundhed og børn. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er socialtilsynets bedømmelse, at kriteriet er opfyld. Der lægges vægt på: -at medarbejderne ved Familiehuset kender til magtanvendelsescirkulærerne og til procedurerne ved registrering og indberetning af magtanvendelser. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der ikke har været registreret magtanvendelse det sidste år. Side 23 af 40

24 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets pædagogiske indsats i meget høj grad sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. I bedømmelsen er der lagt vægt på: -at der ikke er registreret magtanvendelser det sidste år. -at ledelsen og medarbejdere fortæller, at tilbuddets overordnede holdning er, at skulle en konflikt opstå, at man så trækker sig væk fra denne. -at ledelsen og medarbejdere fortæller, at medarbejdere alle kender til regler og procedurer i forbindelse med indberetning af magtanvendelse. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i meget høj grad dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. I bedømmelsen er der lagt vægt på: -at tilbuddet jf. indikator 6.a, i meget høj grad dokumenterer, og følger op på eventuelle magtanvendelser. -at leder og medarbejdere fortæller om tilbuddets procedurer og dokumentation for magtanvendelser. -at socialtilsynet er orienteret om, at der ikke har været indberettet magtanvendelser det seneste år. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er socialtilsynets bedømmelse, at kriteriet er opfyld. Der lægges vægt på: -at tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb. -at tilbuddets beredskab forebygger overgreb og er kendt af medarbejderne, som trækker sig fra en eventuel konflikt. -at tilbuddet har en bekrevet praksis vedrørende hændelser i forbindelse med overgreb og håndtering heraf. Side 24 af 40

25 -at tilbuddet har indsigt i Norddjurs Kommunes beredskab og handlevejledninger ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets pædagogiske indsats i meget høj grad understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. I bedømmelsen er der lagt vægt på: -at ledelsen oplyser, at tilbuddets medarbejdere har indsigt i Norddjurs Kommunes beredskab og handlevejledninger ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. -at det af indsendt materiale Sammenfatning af Psykisk APV fremgår, at der ikke har været trusler/overgreb mod medarbejderne. -at medarbejderne fortæller, at konfliktniveauet kan være højt parterne i familierne imellem, med efterfølgende stor frustration, hvor medarbejderne søger at konfliktmægle. -at medarbejderne fortæller, at Familiehuset netop har deltaget i Socialstyrelsens temadag om vold i familien. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb i meget høj grad er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne. I bedømmelsen er der lagt vægt på: -at ledelse og medarbejdere oplyser, at der er en fast intern handleplan i forbindelse med overgreb, og at der ligeledes er et godt samarbejde med den sociale døgnvagt. -at medarbejderne fortæller, at de føler sig trygge ved det iværksatte beredskab, og at denne er tilpasset målgruppen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Organisation og 5 Det er socialtilsynets vurdering, at Familiehusets ledelse Side 25 af 40

26 ledelse varetager driften kompetent og ansvarligt, og sætter rammen for den strategiske udvikling. Det er socialtilsynets vurdering, at familiehusets ledelse har relevante ledelsesmæssige kompetencer med flerårig erfaring indenfor området, som viser sig i en refleksiv forholden sig til medarbejdernes faglige tilgang og til familiernes støttebehov. Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne føler sig respekteret og hørt, og er tilfredse med ledernes faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det er socialtilsynets bedømmelse, at kriteriet er opfyld. Der lægges vægt på: -at tilbuddet har en faglig og ledelsesmæssig kompetent ledelse, der varetager driften ansvarligt og kompetent jf. indikator 8a. -at ledelsen kontinuerligt tilpasser og udvikler tilbuddet, herunder er i dialog med medarbejderne om udvikling af deres kompetencer og prioriterer en høj faglig standard. -at ledelsen ikke indgår i fast tilrettelagt supervision med ekstern superviser, men på anden vis opnår sparring på konkrete områder. -at medarbejderne indgår i fast tilrettelagt supervision med ekstern superviser. -at det i indsendt APV fremgår, at medarbejderne finder deres arbejdsopgaver meningsfulde i forhold til kærneopgaven, og at de har meget indflydelse og beslutninger i eget arbejde. Side 26 af 40

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Socialtilsynet bedømmer, at ledelsen i meget høj grad har kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. I bedømmelsen er der lagt vægt på: -at ledelsen oplyser at Familiehusets ledelse består af leder og souschef, og fortæller, at der er tale om et tæt samarbejde, hvor lederen har den overordnede ledelse og souschefen den daglige ledelse. -at det af indsendte uddannelsesbeviser fremgår, at lederen af Familiehuset og Sundhedsplejen, har relevante faglige og ledelsesmæssige kompetencer i form af uddannelse som psykolog, er uddannet i systemisk strukturel familieterapi, og har en superviseruddannelse. Endvidere fremgår det, at lederen har ledelseserfaring siden 2003 og har været leder af Familiehuset siden at det af indsendte uddannelsesbeviser fremgår, at souschefen er uddannet socialrådgiver og familieterapeut, og har været souschef i Familiehuset siden at ledelsen fortæller, at deres samarbejde styrkes af åbenhed og tæt samarbejde, og at lederen fortæller, at souschefen er god til at skabe refleksion, er en dygtig mødeleder, er kontekstskarp og innovativ. -at souschefen fortæller, at hendes ledelsestilgang er at arbejde med stemninger og intuition. -at medarbejderne fortæller, at ledelsen har mange forskellige kompetencer, både faglige og ledelsesmæssige, at de aldrig er i tvivl om ledernes opbakning i svære opgaver, og at lederne tager deres ledelsesopgave på sig, anerkender og udfordrer medarbejdernes faglighed, og altid er tilgængelige. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i meget høj grad benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. I bedømmelsen er der lagt vægt på: -at ledelsen oplyser, at de ikke modtager fast supervision, men altid har mulighed for at få det. -at ledelsen fortæller, at der er meget ledelsessamarbejde i regionen og i forskellige fora samt, at lederen og souschefen to gange årligt tager væk fra tilbuddet og diskuterer strukturer, samarbejde Side 27 af 40

28 og planlægger det næste halve år. -at ledelsen oplyser, at medarbejderne benytter ekstern supervision hver anden måned fordelt med tre gange på forår og efterår og derudover på fælles videreuddannelse, modtager specifik rådgivning og sparring. -at medarbejderne fortæller, at sagssupervision er implicit i arbejdet, at de oplever dette som tilfredsstillede, og altid kan bede om mere. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det er socialtilsynets bedømmelse, at kriteriet er opfyld. Der lægges vægt på: -at tilbuddets daglige drift varetaget kompetent og ansvarligt af ledelsen. Igennem dialog med medarbejderne og borgerne får tilsynet indtrykket af et veldrevet og velfungerende tilbud, der i forhold til målgruppen lykkedes med at skabe rammer for familiebehandling, og familiernes udvikling og trivsel. Det er ligeledes indtrykket at medarbejderne trives på arbejdspladsen, hvilket understøttes af bedømmelserne i indikatorer 9b. og 9c. Side 28 af 40

29 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i meget høj grad har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. I bedømmelsen er der lagt vægt på: -at ledelsen fortæller, at medarbejderne er højt uddannede, og at det tilstræbes at efter/videreuddanne medarbejderne og oplyser, at vikarerne ligeledes indgår i efteruddannelsesforløb. -at ledelsen fortæller, at tilbuddet er begunstiget med en stærk og faglig meget dygtig medarbejdergruppe, og ligeledes et dygtigt korps af vikarer fordelt på erfaring og alder. -at det af medsendt liste over medarbejdernes uddannelser fremgår, at der er fastansat 4 pædagoger, hvoraf 2 har videreuddannelse i familieterapi og en social og sundhedsassistent. Samtlige af medarbejderne har ifølge medsendt CV flere års erfaring med familiebehandling, og andre relevante pædagogiske erfaringer. -at det af medsendt liste over vikarernes uddannelser fremgår, at 1 er sygeplejerske og massør, 1 er social- og sundhedshjælper, 1 er socialrådgiver og 3 er pædagoger, hvoraf den ene er uddannet psykoterapeut. -at de interviewede borgere fortæller, at både de faste medarbejdere og vikarerne er meget dygtige, og ser på dem, som dem de er, ikke taler ned til dem og at de skaber gensidig tillid. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på: -at ledelsen oplyser, at der er en medarbejder som er stoppet, at årsagen hertil var, at vedkommende ønskede at gå på efterløn. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på: Side 29 af 40

30 sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse -at ledelsen oplyser, og at det af medsendt dokumentation fremgår, at sygefraværet er på 4,8, og at der ikke er tale om langtidssygemeldinger. -at ledelsen fortæller, at tilbuddet har fokus på, at medarbejderne ikke har infektioner under hensyntagen til arbejdet med målgruppen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne ved Familiehuset har formelle socialpædagogiske kompetencer, viden og indsigt i målgruppens særlige udfordringer og støttebehov, hvilket sikrer kontinuitet i opgaveløsningen. Medarbejderne arbejder anerkendende og inddragende med udgangspunkt i familiebehandling, og borgernes definition af hjælp og støtte. Det indgår ligeledes i vurderingen, at ledelsen har et strategisk fokus med henblik på at sikre, at medarbejderne på kort og langt sig har de nødvendige kompetencer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Det er socialtilsynets bedømmelse, at kriteriet er opfyld. Der lægges vægt på: -at de faste medarbejdere har en pædagogisk grunduddannelse og relevant efteruddannelse samt har flere års erfaring med målgruppen. -at tilbuddet anvender en anerkendende og inddragende tilgang i samarbejdet med borgerne. -at de interviewede borgere udtrykker stor tilfredshed med medarbejdernes kompetencer, som ud over formel uddannelse, rummer et personligt engagement og omsorg overfor borgerne i tilbuddet. Side 30 af 40

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Rapporten er udskrevet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere