DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato:

2 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring 10. Ordinært bestyrelsesmøde 11. Ekstraordinært bestyrelsesmøde 12. I øvrigt 13. Ændring af vedtægterne 14. Tegningsregler 15. Foreningen Damgårdens opløsning 16. Ikrafttrædelsesbestemmelser ********************************************** 1. Foreningens navn Foreningens navn er DAMGÅRDEN med hjemsted Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør, stiftet i Damgårdens postadresse er foreningens hjemsted. 2. Formål Foreningens formål er, at stille Damgårdens og Vognportens lokaler til rådighed for: H/F Pindemosen Folkedansernes Værn Den Græsk-Danske Klub Helsingør Dartklubben RIVA og Kronborg Linedance s aktiviteter, samt andre foreninger, der efter aftale vil bidrage aktivt til anvendelse af Damgårdens lokaliteter. 3. Samarbejde Damgården samarbejder med Helsingør Kommunes Kulturudvalg, fremover kaldet HKK, med den pr. 26/ indgåede Brugsaftale. 4. Medlemmer i Damgårdens bestyrelse: Hver af de tilsluttede foreninger skal blandt deres medlemmer vælge og skriftligt anvise - et bestyrelsesmedlem (gældende) - en bestyrelsessuppleant (gældende) - en revisorkandidat eller revisorsuppleant (til valg) Derudover udpeger HKK en repræsentant til bestyrelsesmøderne uden stemmeret, ved skriftlig meddelelse.

3 5. Revisorer Hvert år skal der vælges to ligestillede revisorer. Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges til revisor. Formanden udpeger blandt sine egne foreningsmedlemmer en revisor, som er Damgårdens den ene fødte revisor. Den anden revisor skal vælges mellem de andre foreningers kandidater. Genvalg kan finde sted. 6. Optagelse af andre foreninger Andre foreninger kan kun optages ved det ordinære bestyrelsesmøde og efter enstemmig vedtagelse og godkendelse af HKK. Nye medlemmer er forpligtet til at acceptere den eksisterende samarbejdsaftale. 7. Bestyrelse a. Bestyrelsen kan bestå af maksimum 10 personer og er beslutningsdygtig, når 2/3 af dens medlemmer, dvs. 6 medlemmer er til stede, heraf skal formanden eller næstformanden være den ene. b. Damgårdens ulønnede bestyrelse er den højeste myndighed og er ansvarlig for dennes daglige drift i overensstemmelse med den ifølge 3 indgåede Brugsaftale med HKK. c. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for Damgårdens økonomiske forpligtelser, men alene med deres forenings indbetalte indtrædelsesbeløb. Damgården hæfter alene med sin formue. d. Der afholdes minimum 3 bestyrelsesmøder om året: 1. kaldes ordinært bestyrelsesmøde og skal altid afholdes ifølge kaldes halvårligt bestyrelsesmøde, der skal afholdes mellem 1. juni og 30. september. 3. Budget-bestyrelsesmøde, der afholdes i november måned, hvis min. 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Til bestyrelsesmøderne nr. 2 og 3 fremsendes dagsorden og regnskab til bestyrelsesmedlemmerne senest 5 dage før mødet. e. Bestyrelsen træffer aftale om ansættelse af en daglig leder, kaldet driftsleder til Damgårdens funktioner, og om vedkommendes ansættelsesvilkår og aflønning. f. Bestyrelsen udarbejder retningslinier for lån/leje af lokalerne. g. Bestyrelsens vedtagelser forudsætter flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende. h. Skriftlig afstemning, når der fremsættes ønske herom, eller når dirigenten bestemmer det. Der foretages altid skriftlig afstemning ved personvalg, såfremt der er flere kandidater end der er ledige pladser. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer ved det ordinære bestyrelsesmøde. Formanden vælges for en toårig periode i ulige år. Genvalg kan finde sted. Fratræder formanden sin post, kan han/hun forblive som almindeligt medlem af bestyrelsen, indtil det næste ordinære/ekstraordinære bestyrelsesmøde, der skal afholdes inden 30 dage. i. Næstformanden vælges for en toårig periode i lige år. Genvalg kan finde sted. j. Kassereren vælges for en toårig periode i lige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan ved almindeligt flertal skriftligt indstille en forening til eksklusion overfor HKK, hvis særlige forhold betinger det. HKK s afgørelse er gældende. 8. Driftsleder Den daglige leder eller andre medarbejdere kan ikke være medlem af bestyrelsen. Hvis bestyrelsen beslutter det, kan den daglige leder deltage helt eller delvist i bestyrelsens møder uden stemmeret. Driftslederen skal referere i det daglige og være ansvarlig over for Damgårdens formand. 9. Regnskabsføring Damgårdens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren har ansvaret for regnskabsføringen og udarbejder en driftsoversigt som uddeles på bestyrelsesmøderne. Hvert år ved det ordinære bestyrelsesmøde forelægger kassereren det af begge revisorer reviderede regnskab til behandling og godkendelse i bestyrelsen.

4 10. Ordinært bestyrelsesmøde Ordinært bestyrelsesmøde afholdes hvert år, på en hverdag når medlemsforeningerne har afholdt de respektive generalforsamlinger, dog senest d.30. april. Indkaldelse til Ordinært bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel. Kopi af budget og det reviderede regnskab, fremsendes sammen med indkaldelsen til bestyrelsen. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formanden aflægger beretning 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (til godkendelse) 5. Indkomne forslag (evt. ændring af vedtægterne) 6. Valg a) Formand vælges ulige år b) Næstformand vælges lige år c) Kasserer vælges lige år d) 1 (født) revisor fra formandens forening e) 1 revisor fra de andre foreninger vælges hvert år f) 1 revisorsuppleant fra de andre foreninger vælges hvert år g) fastsættelse af dato for næste møde 7. Eventuelt. 11. Ekstraordinært bestyrelsesmøde Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes, når mindst tre af bestyrelsesmedlemmerne skriftligt overfor bestyrelsens formand/næstformand fremsætter ønske herom. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes med samme varsel og på samme måde som ordinært bestyrelsesmøde med angivelse af motiveret dagsorden. Der afholdes altid ekstraordinært bestyrelsesmøde ved driftslederens ellers kassererens fratræden. 12. I øvrigt a. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Hvert medlem kan kun afgive 1 stemme. Referenten tager beslutningsreferat af bestyrelsens møder. Referatet udsendes til bestyrelsen inden 14 dage efter mødet. Hvis ingen inden 8 dage efter udsendelsen har indsigelser mod referatet, betragtes det som godkendt. I modsat fald kræves der afholdelse af et nyt møde, subsidiært revideres referatet af formanden/næstformanden og ankermedlemmet. b. Bestyrelsen kan nedsætte et to-mands udvalg blandt medlemmerne for at løse en speciel opgave for Damgården. 13. Ændring af vedtægterne Disse vedtægter kan ændres, hvis bestyrelsen enstemmigt godkender det på et bestyrelsesmøde, hvor det fremgår af dagsordenen, at der er forslag om ændring af vedtægterne. Vedtægtsændringerne skal efterfølgende underskrives af formanden/næstformanden og dirigenten. Vedtægterne skal fremsendes til kommunen til endelig godkendelse. 14. Tegningsregler Damgården tegnes af kassereren eller i kassererens fravær af formanden. 15. Foreningen Damgårdens opløsning Hvis Damgårdens bestyrelse enstemmigt beslutter at opsige aftalen med HKK om driften af Damgården, skal foreningernes samlede aktiver gøres op og deles ligeligt mellem de foreninger, der aktuelt indgår i Damgårdens bestyrelse. Til foreningens opløsning kræves der mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære møder med 1 måneds interval. Forslaget skal være medtaget på dagsordenen. Beslutningen skal inden den træder i kraft godkendes af HKK.

5

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere