Regional specialisering Team Vækst Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional specialisering Team Vækst Danmark"

Transkript

1 Regional specialisering Team Vækst Danmark Formålet med Team Vækst Danmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Programmet er inspireret af Team Danmarks arbejde med at udvikle topatleter ved at træne de bedste intensivt, så nogle af dem bliver eliten. På samme måde handler Team Vækst Danmark helt grundlæggende om, at de bedste vækstvirksomheder skal deltage i et elitetræningsforløb, hvor de bliver trænet, så de bliver fremtidens elite inden for hver deres område. Disse elitetræningsforløb skal afspejle de regionale politiske prioriteringer, der fordrer områdernes erhvervsmæssige spidskompetencer. Dette understøtter endvidere EU Kommissions strategi om smart specialisering, hvor målet netop er at fremme innovation og vækst på baggrund af regionale styrker inden for erhvervsområdet. I tråd med dette er det endvidere ambitionen, at der ikke er for store overlap mellem de regionale fokusområder for at fremme specialiseringen. Planen er, at der oprettes 1-3 elitetræningscentre i hver region over perioden Det forventes endvidere, at der i 2016 er etableret et elitetræningscenter i hver region. Tilbudsgiver er velkommen til at vurdere den indbyrdes sammenhæng mellem de regionale specialiseringer og komme med forslag til, hvordan der kan opnås synergier mellem de forskellige regioners regionale specialiseringer, fx ved at etablere fælles regionale specialiseringscentre. De regionale fokusområder er baseret på de regionale vækststrategier og spidskompetencer. Derudover er de valgt på baggrund af tilstedeværelsen af større virksomheder inden for området, der ville kunne bidrage til realisering af centrene ved at fungere som investorer, ambassadører, bestyrelsesmedlemmer mv. Tilstedeværelsen af større virksomheder inden for fokusområdet gør det endvidere mere attraktivt for udenlandske iværksættere at deltage i Team Vækst Danmark. Der lægges yderligere vægt på, om der i forvejen er en kritisk masse af virksomheder inden for fokusområdet, der vil kunne agere som mentorer eller opnå spin-off effekter af elitetræningscentrenes tilstedeværelse i regionerne. Nedenfor gennemgås de regionale fokusområder med udgangspunkt i en økosystemtilgang på følgende punkter: 1. Karakteristik af erhvervsområdet 2. Adgang til kapital 3. Adgang til viden 4. Acceleratorer/erhvervsservice 1

2 Region Sjælland Regionen har fokus på fire områder i forbindelse med Team Vækst Danmark: Bioøkonomi/ industriel symbiose, bygge- og anlæg, smart energi og transport og logistik. Baggrunden for de fire fokusområder præsenteres i de følgende afsnit på baggrund af førnævnte punkter. Det forventes, at ansøgninger fokuserer på, at der i første omgang etableres træningsfacilitet vedr. bioøkonomi/industriel symbiose. I andet år af initiativet etableres en facilitet inden for en af de andre specialiseringer. I alt forventes etableret to faciliteter i Region Sjælland i projektperioden Bioøkonomi/industriel symbiose Kalundborg udgør et af de førende miljøer inden for industriel symbiose. Her har flere virksomheder gennem længere tid udnyttet affald og udledninger som råstof og energi til andre virksomheders produktion. Disse virksomheder har skabt grundlaget for, at der er blevet etableret et nationalt symbiosecenter, hvor der sker en systematisering af kompetencerne inden for industriel symbiose. Derudover er mange af virksomhederne inden for den industrielle symbiose også biotekniske produktionsvirksomheder. Generelt ligger nogle af de største virksomheder, der teknologisk set er længst fremme inden for produktion af blandt andet enzymer, insulin og udnyttelse af biomasse i Region Sjælland herunder Novo Nordisk, Novozymes, DONG Energy, CP Kelco og Christian Hansen. Denne kombination af stærke bioteknologiske produktionsvirksomheder og den industrielle symbiose gør Kalundborg-området særlig attraktiv for mindre vækstvirksomheder, der specialiserer sig i måleudstyr og produktionsudstyr til bioteknologisk produktion eller teknologi og koncepter til ressourceeffektivisering og industriel symbiose. Derudover arbejder produktionsvirksomhederne gennem samarbejdet BIOPRO tæt sammen med universiteterne om at gøre produktionen mere miljømæssigt bæredygtig samt effektivisere og udvikle produktionen, hvilket igen gør det mere attraktivt for vækstvirksomhederne inden for området at etablere sig i Kalundborg. Nye vækstvirksomheder kan dog have brug for ekstern finansiering for at kunne realisere deres potentiale, hvilket leder over til, hvordan der er adgang til kapital i regionen. I Region Sjælland er der adgang til kapital gennem bl.a. investeringsfonden Capnova Invest Zealand, der har til formål at investere i små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Fonden forvaltes af CAPNOVA og har investeret godt 100 mio. kr. i regionale virksomheder. Derudover har CAPNOVA adgang til statslig projektkapital og egne investeringsmidler, der kan bruges til at finansiere innovative iværksættere og vækstvirksomheder. Ydermere er Zealand Finance en fond på 10 mio. kr. etableret i samarbejde mellem Væksthus Sjælland, Sparekassen Sjælland, Business LF og CAPNOVA. Fonden har til formål at finansiere vækstvirksomheder gennem mindre lån, der matches med banklån. Endvidere er der potentielt adgang til kapital gennem de større etablerede virksomheder inden for området, som muligvis vil lade deres ressourcer indgå i investeringerne. Kalundborgområdet har ligeledes rig adgang til viden gennem symbiosecentret. I Symbiosis Centret bliver viden og erfaring inden for området systematiseret, og der faciliteres aktiviteter til fremme af industriel symbiose til flere virksomheder landet over. På samme tid har de biotekniske 2

3 virksomheder selv viden, der er afgørende inden for udviklingen af produktionsteknologi. Endvidere er både Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet videnaktører på området, da de har særlig viden om bioteknologiske processer og produktionsteknologi, der bruges aktivt i den regionale erhvervsstrategi med fremme af bioteknologisk produktion. Bygge og anlæg Region Sjælland har et erhvervsstrategisk fokus på bygge- og anlægssektoren. Samlet set udgør bygge- og anlægssektoren 15 % af den private beskæftigelse i regionen, hvilket svarer til knap beskæftigede. I de kommende år har Region Sjælland flere større anlægsprojekter, hvilket forventes at have en positiv effekt på beskæftigelsen. Her er det i særdeleshed byggeriet af Femerntunnelen, der forventes at kunne tiltrække flere af verdens førende virksomheder på området. Generelt er der i sektoren mange mindre virksomheder inden for serviceområdet. De større virksomheder er derimod at finde inden for anlægsvirksomheder, entreprenører og specialiserede nicheprodukter samt lokalt orienterede håndværksvirksomheder. I forbindelse med Femern Bælt arbejder Regionen og Vækstforum Sjælland på at fremme innovationsaktiviteter herigennem. Dette skyldes, at kombinationen af byggeriet af Femerntunnelen samt det at regionen generelt har en stor anlægssektor giver en oplagt mulighed for at bruge sammensætningen til at fremme innovation, vækst og udvikling. Denne yderligere styrkelse af innovationsmiljøet omkring Femern var endvidere en del af regeringens vækstpakke i Gennem denne indsats er det således ambitionen, at den erhvervspolitiske strategi leder til nye produkter og services ved vækstvirksomhederne gennem byggeriet. Derudover forventes det, at der sker en opgradering af regionale og nationale forsknings-, viden- og uddannelsesinstitutioner, ligesom der arbejdes for, at der etableres en fælles innovationsplatform over Femern Bælt. For at opnå disse ambitioner er det nødvendigt med adgang til kapital. I denne forbindelse er førnævnte investeringsfonde som Capnova Invest Zealand og Zealand Finance igen aktuelle i kraft af deres fokus på fremme af vækstvirksomheder. Derudover kan de større virksomheder inden for området selv ressourcer have, der eventuelt ville kunne investeres i forløbet. Der er adgang til viden gennem de store entreprenørkonsortier, der skal bygge Femerntunnelen. Disse virksomheder har stort kendskab til innovation i byggeri og anlæg, hvilket er højaktuelt, når nye vækstinitiativer inden for området igangsættes. Vækstforum og Styrelsen for Forskning og Innovation har bidraget til oprettelse af Femern Innovationsnetværk, som skal understøtte innovation på grundlag af Femernbyggeriet og inddrage de godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS er) i arbejdet. Herudover kan Femern A/S, Innovationsnetværket Innobyg, DTU, Teknologisk Institut samt rådgivende ingeniørfirmaer med speciale inden for forskellige bygge- og anlægsopgaver bl.a. opbygget ved Storebælt- og Øresundsforbindelserne, hver især bidrage med viden om fremme af vækstvirksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen. I relation til acceleratorer og erhvervsservice, er CAPNOVA og Væksthus Sjælland aktuelle i kraft af viden og erfaring med arbejdet med vækstvirksomheder. Smart energi Region Sjælland har i mange år satset på cleantech og smart energi bl.a. med udgangspunkt i DTU Risø Campus, som har en stærk position på området. DTU Risø Campus besidder allerede nogle unikke test- og demonstrationsfaciliteter. Dette bliver nu yderligere styrket ved at DTU og Roskilde 3

4 Universitet samarbejder om at etablere en cleantech forskningspark. Herigennem får internationale virksomheder således adgang til den nyeste forskning inden for grøn energi. I denne sammenhæng er det oplagt, at sammensætningen af forskningsinstitutter, testfaciliteter og en forskerpark med fokus på grøn energi og innovation skaber en synergi, der bidrager til en øget kommerciel udnyttelse af den unikke cleantech-viden, som er i regionen. Dette miljø til fremme af innovation inden for grøn energi kan endvidere styrkes i samarbejde med energiforsyningsselskaber. Herunder er SEAS-NVE og Dong Energy særlig relevante med henblik på realisering af smarte energiløsninger for borgere og virksomheder eksempelvis gennem udvikling af apps. Endvidere er de aktuelle i ønsket om etableringen af smart energiforsyning i bygge og anlægsprojekter som f.eks. Femerntunnelen, hvilket således også relaterer sig til regionens andet fokusområde byggeri- og anlægsbranchen. Disse projekter kan realiseres bl.a. gennem deres adgang til kapital via investeringsfondene Capnova Invest Zealand samt Zealand Finance, som uddybet i tidligere afsnit. På samme vis som ved de to yderligere fokusområder, er der adgang til kapital gennem CAPNOVA, imens de større virksomheder ligeledes har mulighed for at bidrage med egne investeringsmidler. Der er endvidere rig mulighed for videndeling i kraft af, at DTU og Roskilde Universitet netop er ved at etablere en forskerpark inden for feltet. Ligesom energiselskaber som Seas-NVE og Dong Energy har stor viden om energiområdet, imens Teknologisk Institut ligeledes kan bidrage på dette punkt. Dette ligger i tråd med mulige acceleratorer og erhvervsservice, da Risø Park er en forskerpark inden for grøn energi med adgang til forskning og innovationsservices hos DTU og Scion DTU. Endvidere kan både CAPNOVA og Væksthus Sjælland ligeledes bidrage her. Logistik og transport Logistik- og transportbranchen rummer store vækstpotentialer både på grund af de store kommende infrastrukturforbedringer, som Femern-forbindelsen og på grund af en tendens til, at pladskrævende virksomheder i højere grad vælger at placere sig uden for Hovedstadsområdet. Region Sjælland arbejder fokuseret med at tiltrække nye virksomheder inden for branchen ved at tilbyde en kombination af god tilgængelighed, plads til ekspansion og kompetent arbejdskraft - både faglært og ufaglært. Transporterhvervet i Region Sjælland har under krisen udviklet sig mere positivt end i resten af landet. Samtidigt giver jobvæksten baghjul til det øvrige private arbejdsmarked i regionen. Transportområdet udgør i dag 10% af den private beskæftigelse i Region Sjælland med ca ansatte. Antallet af arbejdspladser er steget med knap 1 % fra Greve, Lejre, Køge, Lolland og Guldborgsund kommuner har en større andel af arbejdspladser i transporterhverv end gennemsnittet i Region Sjælland. Region Sjælland er bindeled mellem Øst- og Vestdanmark. I alt bliver der transporteret tons gods til eller fra Region Sjælland om året. Størstedelen af transporten er intern godstransport i regionen. Næsten 25 % transporteres til eller fra Region Hovedstaden og ses der udelukkende på Østsjælland er tallet 29 %. I Vest- og Sydsjælland på- og aflæsses omkring tre gange så meget gods som i Østsjælland. Transport- og logistikerhvervet er blevet mere effektivt og ressourcebesparende til gavn for både omsætning og miljø. Transportkapaciteten bliver i dag udnyttet bedre end nogensinde. Antallet af kørte ture er faldet f.eks. blev der i 2012 kørt 29 % færre ture end i Antallet af kørte ture uden læs er i samme periode faldet med 56%. 4

5 Stort set alle regionens logistik- og transportvirksomheder ligger i tilknytning til de store trafikårer. Størstedelen af virksomhederne er placeret på det centrale og østlige Sjælland langs Køgebugt- og Vest motorvejen. Der er i de fleste tilfælde tale om virksomhedsklynger, hvor fem eller flere virksomheder er lokaliseret i tilknytning til de større byer. Den kommende Femernforbindelse vil betyde en tættere forbindelse med Tyskland, som er Danmarks vigtigste handelspartner, og det vil få betydning for transport- og logistikbranchen. Region Sjælland vil blive et knudepunkt for transport imellem Nordeuropa og Skandinavien. 5

6 Region Midtjylland Regionen har fokus på tre områder i forbindelse med Team Vækst Danmark: Industri, energi og miljø samt fødevarer. Baggrunden for valget af disse områder gennemgås i de følgende afsnit ud fra de tidligere beskrevet karakteristika. Industri Regionen er specialiseret inden for industrien i kraft af, at næsten 29% af alle danske industriarbejdspladser ligger i Region Midtjylland. Her står regionen i særdeleshed stærkt inden for metal-, maskin-, transportmiddel-, tekstil - og træindustri. Inden for disse brancher står de midtjyske virksomheder for mere end en tredjedel af de danske arbejdspladser, mens der er omkring industriarbejdssteder i regionen. Således er Region Midtjylland stærkt specialiserede inden for industribranchen. På samme tid er der adgang til kapital i regionen gennem den regionale kapitalfond Midtjysk Iværksætterfond, der investerer i udviklingstunge virksomheder. Fonden er målrettede nyetablerede virksomheder, der har udviklet et produkt, som på en nyskabende måde dækker et behov i markedet og som har internationalt potentiale, hvilket i høj grad stemmer overens med Team Vækst Danmarks målgruppe. Fonden har endvidere et bredt samarbejde med andre kapitalaktører, hvorigennem det er muligt at finde private co-investorer til investeringerne, som fonden gennemfører. Der er ligeledes adgang til viden gennem aktører som Danish Avanced Manufactoring Research Center, der er et forskningscenter for avanceret fremstillingsteknologi. Endvidere er Industri Smart Center MIDT etableret i Herning, hvor der er fokus på at udvikle attraktive industriarbejdspladser primært på energiområdet. Yderligere er der Center for Defence, Space & Security, der målretter sig virksomheder til sikkerheds- og rumindustrien. På samme tid er der flere inkubatormiljøer som Dansk Produktions Univers, der er målrettet industrien, mens der ligeledes er flere andre med et mere bredt sigte som Vitus Bering og Nupark. Således er der bred adgang til både kapital og viden, der er målrettet industrien i regionen. Endvidere er der etableret et stærkt enstrenget erhvervsservicesystem, hvor den kommunale erhvervsservice arbejder tæt sammen med Væksthus Midtjylland om at rådgive virksomhederne. Her er der flere virksomhedsprogrammer som STARTmidt, VÆKSTmidt mv., der er fokuserede på at understøtte iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale, hvilket ligger i tråd med Team Vækst Danmarks formål og kan bidrage til at understøtte de deltagende vækstvirksomheder i initiativet. Energi & miljø Ud over industrien er Region Midtjylland specialiseret i energi og miljø. Fremstillingserhvervene inden for energi- og miljøområdet i regionen står for to-tredjedele af Danmarks samlede eksport og omsætning på området. Derudover er flere af de største producenter på området etableret i regionen som eksempelvis Vestas, Siemens Wind Power og Grundfos. I tråd med dette er regionen særlig stærk på området inden for vindkraftanlæg med alle dertilhørende underleverandører. Endvidere er der et særlig vækstpotentiale inden for bioøkonomi, idet der er planlagt en etablering af et bioraffineringsanlæg i regionen. 6

7 Der er ligeledes rig adgang til kapital gennem større virksomheder og koncerner som de førnævnte virksomheder samt DONG Energy, Novozymes og EnergiMidt. Yderligere er der adgang til kapital gennem fonde som Insero, der investerer i iværksættere, som udvikler innovative løsninger inden for energi- og kommunikationsteknologi, ligesom Midtjysk Iværksætterfond er etableret i regionen, der investerer bredt i nye videntunge iværksættere. Endvidere er der flere videnaktører på området, som Aarhus Universitet Foulum, Teknologisk Institut, Agrotech, Navitas Science & Innovation og Via University College, der alle har et fokus på energi- og miljøområdet, herunder bioøkonomi. I henhold til erhvervsservice har Væksthus Midtjylland stor erfaring med rådgivning af små- og mellemstore virksomheder i deres produktudvikling gennem programmer som EnergiTEKmidt og CleanTEKmidt, hvor væksthuset støttede virksomhederne i form af tilknytning til videninstitutioner og rådgivning ved private konsulenter. Fødevarer Yderligere har regionen et stort fokus på fødevarer i kraft af, at regionen har stor eksportintensitet på området, særligt inden for kød- og mejerisektoren samt ingrediensindustrien, hvorfor specialiseringen ligeledes indgik i regeringens vækstplan for Igennem denne fødevareindsats har regionen manifesteret sig som Danmarks førende fødevareregion. Derfor er det vigtigt, at regionen påtager sig et særligt ansvar for at fremme innovation, vækst og samarbejde inden for fødevareområdet, hvor der er omkring virksomheder etableret i regionen, imens der er omkring personer beskæftiget her. I henhold til investeringer er der det regionale innovationsmiljø Future Food Innovation (FFI), der har en pulje til innovationsprojekter, ligesom der er andre investeringsaktører som Agro Business Innovation, Nupark Accelerace, Midtjysk Iværksætterfond samt Capnova. Derudover giver selvsamme investeringsaktører mulighed for adgang til viden, da aktører som FFI er etableret for at sikre vidensamarbejde mellem virksomheder og forskning inden for området. FFI er etableret som et konsortium bestående af Agro Tech, Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, VIFU samt Agro Business Park, hvilket giver mulighed for vidensdeling mellem virksomheder og videninstitutioner. Yderligere er der det nyetablerede nationale cluster-initiativ Danish Food Cluster, som bliver en ressource i kraft af dens fokus på branding af området samt tiltrækning af kapital og viden for fødevarevirksomhederne. Der er yderligere adgang til erhvervsservice gennem Væksthus Midtjylland, hvor fødevarevirksomhederne kan gennemføre et accelerace-forløb, selvom der hidtil er relativt få, som har benyttet sig af muligheden. 7

8 Region Hovedstaden I Region Hovedstaden fokuseres på to specialiseringsområder Life Science biotekonologi og IKT, som introduceres i de kommende afsnit ud fra en indledende karakteristik af erhvervsområdet, hvorefter adgang til kapital, viden og erhvervsservice præsenteres. Life science - bioteknologi Region Hovedstaden er specialiseret inden for life science og bioteknologi, da regionen udgør Nordeuropas centrum for bioteknologi og lægemiddelvirksomheder, hvor der er lidt mere end 100 lægemiddelsvirksomheder etableret i regionen med omkring ansatte, en årlig eksport på 8 mia. euro og en meget høj værditilvækst pr. medarbejder. Regionen er særligt specialiseret inden for det bioteknologiske område i henhold til medicinske produkter. Der er flere muligheder, når det kommer til adgang til kapital gennem eksempelvis Copenhagen Spin Out, som stiller proof-of-concept-midler til rådighed til opfindelser for universiteter og hospitaler, imens de store medicinalvirksomheder har forskellige fonde som Novo Seeds, Seed Capital Danmark og Sunstone. Endvidere er der mulighed for vidensdeling gennem innovationsnetværket Biopeople, der har gennemgået Europa Kommissionens klynge-benchmarking. På samme vis er der Medicon Valley Alliance, som er en netværksorganisation henover Øresund, men under omorganisering. Der forventes i det kommende år etableret en revitaliseret, fokuseret klyngeorganisation for Life Science i regi af Copenhagen Capacity. Hertil kommer Copenhagen Health Tech Cluster, der bl.a. kan for-midle kontakt til regionens stærke netværk af test centre og living labs med fokus kliniske afprøvning og healthtech innovation. Regionen er bl.a. hjemsted for det nationale Nextpartnership, som skal styrke miljøet for proof-of-concept forsøg på bl.a. regionens virksomheder. Yderligere er der Copenhagen Spin Out, der styrker samspillet mellem universiteter, forskerparker og investorer for at sikre, at de gode idéer, som skabes på universiteterne, ikke går tabt men i stedet udvikles hurtigt i samarbejde med de private virksomheder. Således er der flere tilbud inden for bioteknologi som har et fokus på, at der sker en kommercialisering af forskningen, så idéerne omsættes til konkrete produkter, der videreudvikles i samarbejde med den private sektor. Derudover har Væksthus Hovedstaden kørt et af sine GrowBiz-forløb på området. Endelig kan regionens science office i Bruxelles sammen med universiteterne creodk bistå med styrket hjemtag af Horizon2020-midler til området. IKT Ud over bioteknologi er Region Hovedstaden specialiseret inden for informations- og kommunikationsteknologi, hvor omkring 60% af Danmarks arbejdspladser og 85% af landets eksport er fra regionen. Regionen er i særdeleshed specialiseret inden for software, services og mobile applika-tioner, men der er et overlap og synergimuligheder over mod andre erhvervsområder som sund-heds- og velfærdsteknologiområdet, det kreative område og miljø/energiområdet. 8

9 Vækstvirksomheder inden for dette område har mulighed for at opnå investeringer gennem Accelerace Invest, der er delvist finansieret gennem EU s strukturfonde. Når det kommer til digital ind-holdsproduktion har Capnova oprettet en Game Invest division i København. Yderligere er der Seed Capital Denmark og Sunstone, som ikke er specialiseret på brancher eller klynger, men som har ekspertteams inden for eksempelvis IKT, hvorfor de ligeledes er aktuelle. Der er adgang til viden gennem centrale videninstitutioner i hovedstaden som Københavns Universitet, DTU, ITU og GTS-instituttet DELTA etc. Derudover er der andre relevante videninstitutio-ner som Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet mv., der ligeledes vil kunne bidrage på dette punkt. Endvidere er der flere innovationsnetværk på området som InfinIT og Copenhagen Fintech Innovation & Research, hvor sidstnævnte yderligere laver forsknings- og innovationsprojekter i krydsfeltet mellem finans og IT. Den nyetablerede Copenhagen Big Data Platform vil kunne under-støtte vækstorienterede smartphone- og web-appudviklingsvirksomheder. Den stærke IKT-dimension i mange cleantech-virksomheder præger også klyngeorganisationen CLEAN som driver flere innovationsprojekter som Smart Grid og Smart City. Hertil kommer GreenLabs i regionen som PowerLab, og Danish Out Lightning Lab (DOLL) på DTU/Albertslund. I relation til erhvervsservice er der Accelerace Programmet, som laver træningsforløb for virksomheder med vækstpotentiale. Programmet var oprindeligt specialiseret på IKT-området og er sidenhen blevet udvidet til også at omfatte cleantech og Life Science, selvom den stadig overvejende målretter sig IKT. Når det kommer til computerspil, animation og indholdsproduktion, er der Interactive Denmark, der understøtter opstartsvirksomheder med stærke rådgivningsforløb. Ydermere har Filmskolen oprettet den europæiske uddannelse Eucroma, der er et internationalt træningsprogram til udvikling af crossmedia projekter, som integrerer digital animation og spil. 9

10 Region Syddanmark Region Syddanmark har ligeledes fire specialiseringsområder inden for Team Vækst Danmark. Regionen er specialiseret indenfor energieffektive teknologier, offshoreenergi, sundheds- og velfærdsteknologi samt oplevelseserhverv. De fire fokusområder gennemgås i de følgende afsnit. Energieffektive teknologier Regionen er i høj grad specialiseret inden for energieffektive teknologier (herunder effektelektronik, mekatronik, sensorik, energieffektivitet og energisystemer), idet omkring halvdelen af landets arbejdspladser indenfor området er placeret i Region Syddanmark, svarende til arbejdspladser. Det er virksomheder der udvikler, producerer og servicerer high-end komponenter, teknologier og systemer til et bredt marked i hele værdikæden af intelligent og effektiv energiudnyttelse indenfor alle energiformer. Det er virksomheder som Danfoss, Maersk Container Industry, Siemens, Linak, Vestfrost Solutions mv. Der er høj grad af eksportintensitet på 70-90%, og mange af virksomhederne er globalt markedsledende. Iværksætteri er af stor betydning for klyngen, og en fjerdedel af alle virksomhederne er mindre end fem år gamle. I sammenhæng med en global tiltrækning bidrager de eksisterende unge virksomheder til et stort potentiale for udvikling af elitevækstvirksomheder. En del af virksomhederne indenfor effektelektronik forventer mindst 20% årlig vækst de kommende fem år. Virksomhederne har adgang til kapital gennem kapitalfonden Welfare Tech Invest, der yder lån og investerer i virksomheder indenfor velfærdsteknologi energi og design. Fonden har en kapital på i alt 140 mio. kr. Med henblik på løbende syndikering har fonden et tæt samarbejde med en lang række andre investorer, som kan være aktuelle for forretningsområdet. Endvidere er der stor viden på området i regionen, hvor der blandt andet er Syddansk Universitet/Mads Clausen Instituttet og klyngeorganisationen og Nationalt Innovationsnetværk CLEAN, som beskæftiger sig med energieffektivisering og intelligente energiløsninger. Herunder bliver der endvidere etableret et Green Lab i Sønderborg og der er et tæt samarbejde med tyske virksomheder og videninstitutioner. Gennem CLEAN er der adgang til viden, sparring, rådgivning, innovationssamarbejder mv., mens erhvervsservicen på området er generelle i henhold til virksomhederne, hvor kommuner og Væksthuset henviser til de specialiserede tilbud. Offshore Ud over energieffektive teknologier står regionen stærkt inden for offshoreenergierhverv, hvor af danske arbejdspladser i branchen er placeret i Region Syddanmark. Endvidere er der høje forventninger til vækst på området, hvor der forventes arbejdspladser i branchen i Det er virksomheder som f.eks. DONG, Maersk Oil, Vestas, Siemens, Semco Maritime, Blue Water, Bladt Industries, A2Sea, Viking m.fl. som alle opererer på det globale marked. 177 af de 500 danske offshore-virksomheder ligger i Esbjerg Kommune, hvilket understreger regionens specialiseringsgrad på området. Lindø har endvidere udviklet sig til særligt produktionsområde, udviklings- og testcenter (naceller, svejse og fundamenter) med 2400 jobs. Fra 2010 til 2012 var der vækst i offshore vinds eksport på 52 %, imens der var en vækst i omsætningen på 44 % på vindområdet. Markedsvæksten i EU estimeres til at stige med 250 % fra Offshorevækstvirksomhederne har adgang til kapital gennem den regionale kapitalfond Welfare Tech Invest, der yder lån og investerer i virksomheder indenfor velfærdsteknologi energi og design. Fonden har en kapital på i alt 140 mio. kr. Med henblik på løbende syndikering har fonden et tæt 10

11 samarbejde med en lang række andre investorer, som kan være aktuelle for forretningsområdet. I henhold til viden på området er der Aalborg Universitet i Esbjerg og klyngeorganisationen og Nationalt Innovationsnetværk Offshoreenergy.dk, som har 275 medlemsvirksomheder inden for offshore-branchen. Herigennem er der adgang til matchmaking, rådgivning og innovationssamarbejder. På samme tid er der adgang til viden gennem test- og videncentret på Lindø. Der adgang til generel erhvervsservice, hvor Væksthuset og kommunerne henviser til de specialiserede tilbud. Sundheds- og velfærdsteknologi Region Syddanmark fokuserer endvidere på sundheds- og velfærdsteknologi, hvor der i regionen er omkring 300 virksomheder på området, som beskæftiger 3000 personer. Her står regionen særlig stærkt inden for automation, intelligente hjælpemidler, telemedicinske løsninger og ITsystemløsninger. Igen er det muligt at opnå kapital gennem den regionale kapitalfond Welfare Tech Invest, der yder lån og investerer i virksomheder indenfor velfærdsteknologi energi og design. Fonden har en kapital på i alt 140 mio. kr. Med henblik på løbende syndikering har fonden et tæt samarbejde med en lang række andre investorer, som kan være aktuelle for forretningsområdet. Derudover er der rig viden på området i regionen i kraft af, at Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og Forskerparken i Odense kan bidrage med relevant viden og testfaciliteter på sundheds- og velfærdsteknologiområdet. Yderligere stiller regionen selv flere tilbud til rådighed nationalt, som er aktuelle inden for branchen som testfaciliteter, rådgivning om og værktøjer til offentlig-privat innovation og samarbejde. Herunder har regionen eksempelvis etableret SPIR-initiativet Center for Robotteknologi, Welfare Tech, Accelerace Welfare samt Syddansk Sundhedsinnovation. Der har yderligere været flere EU-initiativer inden for blandt andet telemedicin og innovative offentlige indkøb. Derudover er der etableret initiativet CoLab, hvor det tværsektorielle samarbejde videreudvikles, så der kan etableres en bedre udvikling og udbredelse af borgernære velfærdsteknologiske løsninger. Den øvrige erhvervsservice er generel, hvor kommuner og væksthus henviser til de specialiserede tilbud. Oplevelseserhverv Regionens sidste fokusområde er oplevelseserhverv, der indeholder turisme samt design og kreative erhverv. Turisme er serviceerhverv inden for ferie- og erhvervsturisme, der arbejder med overnatning, transport, rejse- og turistservice, restauration og oplevelsestilbud. I forretningsområdet indgår også erhverv, der arbejder med fødevarer som oplevelsesprodukt. Design og kreative erhverv, defineres som virksomheder, der anvender design til at styrke innovations- og konkurrenceevnen samt kreative erhverv, herunder virksomheder der udbyder designkompetencer. Region Syddanmark er den største turismeregion i Danmark målt på antal overnatninger med internationalt attraktive destinationer, der tiltrækker et stigende antal ferie- og erhvervsturister. Turismen genererer årligt en omsætning på 18 mia. kr. og jobs til personer i Syddanmark, mens der er omkring mennesker beskæftiget inden for kreative erhverv i regionen. Der er desuden etableret effektfulde iværksættermiljøer inden for kreative erhverv. 11

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser

Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser 1. Baggrund for samarbejdsaftalen De tre vestdanske vækstfora for Region Syddanmark, Region Midtjylland og

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland

Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Dato: 27.08.2015 Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Regionen med færrest statslige arbejdspladser Region Sjælland har

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 Projekttitel BrainsBusiness ICT North Denmark Projektresumé BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Gode råd til kommunal investeringsfremme www.investindk.com Chef for Invest in Denmark, Dorte Bech Vizard, introducerer: Udenlandske investeringer skaber

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

!"#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)<2)3$9==>$

!#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)<2)3$9==>$ !"#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)$ !"#$%&'(')*&+(,+"%-+.++ /+*012345+ 6788904:+ ;

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Epicenter for udvikling af energi og cleantech. Navitas

Epicenter for udvikling af energi og cleantech. Navitas energi i teknologi Epicenter for udvikling af energi og cleantech Navitas Udfordringer til virksomheder Innovation, vækst og internationalise ring er store udfordringer for de mange nye og mindre danske

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere