Regional specialisering Team Vækst Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional specialisering Team Vækst Danmark"

Transkript

1 Regional specialisering Team Vækst Danmark Formålet med Team Vækst Danmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Programmet er inspireret af Team Danmarks arbejde med at udvikle topatleter ved at træne de bedste intensivt, så nogle af dem bliver eliten. På samme måde handler Team Vækst Danmark helt grundlæggende om, at de bedste vækstvirksomheder skal deltage i et elitetræningsforløb, hvor de bliver trænet, så de bliver fremtidens elite inden for hver deres område. Disse elitetræningsforløb skal afspejle de regionale politiske prioriteringer, der fordrer områdernes erhvervsmæssige spidskompetencer. Dette understøtter endvidere EU Kommissions strategi om smart specialisering, hvor målet netop er at fremme innovation og vækst på baggrund af regionale styrker inden for erhvervsområdet. I tråd med dette er det endvidere ambitionen, at der ikke er for store overlap mellem de regionale fokusområder for at fremme specialiseringen. Planen er, at der oprettes 1-3 elitetræningscentre i hver region over perioden Det forventes endvidere, at der i 2016 er etableret et elitetræningscenter i hver region. Tilbudsgiver er velkommen til at vurdere den indbyrdes sammenhæng mellem de regionale specialiseringer og komme med forslag til, hvordan der kan opnås synergier mellem de forskellige regioners regionale specialiseringer, fx ved at etablere fælles regionale specialiseringscentre. De regionale fokusområder er baseret på de regionale vækststrategier og spidskompetencer. Derudover er de valgt på baggrund af tilstedeværelsen af større virksomheder inden for området, der ville kunne bidrage til realisering af centrene ved at fungere som investorer, ambassadører, bestyrelsesmedlemmer mv. Tilstedeværelsen af større virksomheder inden for fokusområdet gør det endvidere mere attraktivt for udenlandske iværksættere at deltage i Team Vækst Danmark. Der lægges yderligere vægt på, om der i forvejen er en kritisk masse af virksomheder inden for fokusområdet, der vil kunne agere som mentorer eller opnå spin-off effekter af elitetræningscentrenes tilstedeværelse i regionerne. Nedenfor gennemgås de regionale fokusområder med udgangspunkt i en økosystemtilgang på følgende punkter: 1. Karakteristik af erhvervsområdet 2. Adgang til kapital 3. Adgang til viden 4. Acceleratorer/erhvervsservice 1

2 Region Sjælland Regionen har fokus på fire områder i forbindelse med Team Vækst Danmark: Bioøkonomi/ industriel symbiose, bygge- og anlæg, smart energi og transport og logistik. Baggrunden for de fire fokusområder præsenteres i de følgende afsnit på baggrund af førnævnte punkter. Det forventes, at ansøgninger fokuserer på, at der i første omgang etableres træningsfacilitet vedr. bioøkonomi/industriel symbiose. I andet år af initiativet etableres en facilitet inden for en af de andre specialiseringer. I alt forventes etableret to faciliteter i Region Sjælland i projektperioden Bioøkonomi/industriel symbiose Kalundborg udgør et af de førende miljøer inden for industriel symbiose. Her har flere virksomheder gennem længere tid udnyttet affald og udledninger som råstof og energi til andre virksomheders produktion. Disse virksomheder har skabt grundlaget for, at der er blevet etableret et nationalt symbiosecenter, hvor der sker en systematisering af kompetencerne inden for industriel symbiose. Derudover er mange af virksomhederne inden for den industrielle symbiose også biotekniske produktionsvirksomheder. Generelt ligger nogle af de største virksomheder, der teknologisk set er længst fremme inden for produktion af blandt andet enzymer, insulin og udnyttelse af biomasse i Region Sjælland herunder Novo Nordisk, Novozymes, DONG Energy, CP Kelco og Christian Hansen. Denne kombination af stærke bioteknologiske produktionsvirksomheder og den industrielle symbiose gør Kalundborg-området særlig attraktiv for mindre vækstvirksomheder, der specialiserer sig i måleudstyr og produktionsudstyr til bioteknologisk produktion eller teknologi og koncepter til ressourceeffektivisering og industriel symbiose. Derudover arbejder produktionsvirksomhederne gennem samarbejdet BIOPRO tæt sammen med universiteterne om at gøre produktionen mere miljømæssigt bæredygtig samt effektivisere og udvikle produktionen, hvilket igen gør det mere attraktivt for vækstvirksomhederne inden for området at etablere sig i Kalundborg. Nye vækstvirksomheder kan dog have brug for ekstern finansiering for at kunne realisere deres potentiale, hvilket leder over til, hvordan der er adgang til kapital i regionen. I Region Sjælland er der adgang til kapital gennem bl.a. investeringsfonden Capnova Invest Zealand, der har til formål at investere i små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Fonden forvaltes af CAPNOVA og har investeret godt 100 mio. kr. i regionale virksomheder. Derudover har CAPNOVA adgang til statslig projektkapital og egne investeringsmidler, der kan bruges til at finansiere innovative iværksættere og vækstvirksomheder. Ydermere er Zealand Finance en fond på 10 mio. kr. etableret i samarbejde mellem Væksthus Sjælland, Sparekassen Sjælland, Business LF og CAPNOVA. Fonden har til formål at finansiere vækstvirksomheder gennem mindre lån, der matches med banklån. Endvidere er der potentielt adgang til kapital gennem de større etablerede virksomheder inden for området, som muligvis vil lade deres ressourcer indgå i investeringerne. Kalundborgområdet har ligeledes rig adgang til viden gennem symbiosecentret. I Symbiosis Centret bliver viden og erfaring inden for området systematiseret, og der faciliteres aktiviteter til fremme af industriel symbiose til flere virksomheder landet over. På samme tid har de biotekniske 2

3 virksomheder selv viden, der er afgørende inden for udviklingen af produktionsteknologi. Endvidere er både Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet videnaktører på området, da de har særlig viden om bioteknologiske processer og produktionsteknologi, der bruges aktivt i den regionale erhvervsstrategi med fremme af bioteknologisk produktion. Bygge og anlæg Region Sjælland har et erhvervsstrategisk fokus på bygge- og anlægssektoren. Samlet set udgør bygge- og anlægssektoren 15 % af den private beskæftigelse i regionen, hvilket svarer til knap beskæftigede. I de kommende år har Region Sjælland flere større anlægsprojekter, hvilket forventes at have en positiv effekt på beskæftigelsen. Her er det i særdeleshed byggeriet af Femerntunnelen, der forventes at kunne tiltrække flere af verdens førende virksomheder på området. Generelt er der i sektoren mange mindre virksomheder inden for serviceområdet. De større virksomheder er derimod at finde inden for anlægsvirksomheder, entreprenører og specialiserede nicheprodukter samt lokalt orienterede håndværksvirksomheder. I forbindelse med Femern Bælt arbejder Regionen og Vækstforum Sjælland på at fremme innovationsaktiviteter herigennem. Dette skyldes, at kombinationen af byggeriet af Femerntunnelen samt det at regionen generelt har en stor anlægssektor giver en oplagt mulighed for at bruge sammensætningen til at fremme innovation, vækst og udvikling. Denne yderligere styrkelse af innovationsmiljøet omkring Femern var endvidere en del af regeringens vækstpakke i Gennem denne indsats er det således ambitionen, at den erhvervspolitiske strategi leder til nye produkter og services ved vækstvirksomhederne gennem byggeriet. Derudover forventes det, at der sker en opgradering af regionale og nationale forsknings-, viden- og uddannelsesinstitutioner, ligesom der arbejdes for, at der etableres en fælles innovationsplatform over Femern Bælt. For at opnå disse ambitioner er det nødvendigt med adgang til kapital. I denne forbindelse er førnævnte investeringsfonde som Capnova Invest Zealand og Zealand Finance igen aktuelle i kraft af deres fokus på fremme af vækstvirksomheder. Derudover kan de større virksomheder inden for området selv ressourcer have, der eventuelt ville kunne investeres i forløbet. Der er adgang til viden gennem de store entreprenørkonsortier, der skal bygge Femerntunnelen. Disse virksomheder har stort kendskab til innovation i byggeri og anlæg, hvilket er højaktuelt, når nye vækstinitiativer inden for området igangsættes. Vækstforum og Styrelsen for Forskning og Innovation har bidraget til oprettelse af Femern Innovationsnetværk, som skal understøtte innovation på grundlag af Femernbyggeriet og inddrage de godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS er) i arbejdet. Herudover kan Femern A/S, Innovationsnetværket Innobyg, DTU, Teknologisk Institut samt rådgivende ingeniørfirmaer med speciale inden for forskellige bygge- og anlægsopgaver bl.a. opbygget ved Storebælt- og Øresundsforbindelserne, hver især bidrage med viden om fremme af vækstvirksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen. I relation til acceleratorer og erhvervsservice, er CAPNOVA og Væksthus Sjælland aktuelle i kraft af viden og erfaring med arbejdet med vækstvirksomheder. Smart energi Region Sjælland har i mange år satset på cleantech og smart energi bl.a. med udgangspunkt i DTU Risø Campus, som har en stærk position på området. DTU Risø Campus besidder allerede nogle unikke test- og demonstrationsfaciliteter. Dette bliver nu yderligere styrket ved at DTU og Roskilde 3

4 Universitet samarbejder om at etablere en cleantech forskningspark. Herigennem får internationale virksomheder således adgang til den nyeste forskning inden for grøn energi. I denne sammenhæng er det oplagt, at sammensætningen af forskningsinstitutter, testfaciliteter og en forskerpark med fokus på grøn energi og innovation skaber en synergi, der bidrager til en øget kommerciel udnyttelse af den unikke cleantech-viden, som er i regionen. Dette miljø til fremme af innovation inden for grøn energi kan endvidere styrkes i samarbejde med energiforsyningsselskaber. Herunder er SEAS-NVE og Dong Energy særlig relevante med henblik på realisering af smarte energiløsninger for borgere og virksomheder eksempelvis gennem udvikling af apps. Endvidere er de aktuelle i ønsket om etableringen af smart energiforsyning i bygge og anlægsprojekter som f.eks. Femerntunnelen, hvilket således også relaterer sig til regionens andet fokusområde byggeri- og anlægsbranchen. Disse projekter kan realiseres bl.a. gennem deres adgang til kapital via investeringsfondene Capnova Invest Zealand samt Zealand Finance, som uddybet i tidligere afsnit. På samme vis som ved de to yderligere fokusområder, er der adgang til kapital gennem CAPNOVA, imens de større virksomheder ligeledes har mulighed for at bidrage med egne investeringsmidler. Der er endvidere rig mulighed for videndeling i kraft af, at DTU og Roskilde Universitet netop er ved at etablere en forskerpark inden for feltet. Ligesom energiselskaber som Seas-NVE og Dong Energy har stor viden om energiområdet, imens Teknologisk Institut ligeledes kan bidrage på dette punkt. Dette ligger i tråd med mulige acceleratorer og erhvervsservice, da Risø Park er en forskerpark inden for grøn energi med adgang til forskning og innovationsservices hos DTU og Scion DTU. Endvidere kan både CAPNOVA og Væksthus Sjælland ligeledes bidrage her. Logistik og transport Logistik- og transportbranchen rummer store vækstpotentialer både på grund af de store kommende infrastrukturforbedringer, som Femern-forbindelsen og på grund af en tendens til, at pladskrævende virksomheder i højere grad vælger at placere sig uden for Hovedstadsområdet. Region Sjælland arbejder fokuseret med at tiltrække nye virksomheder inden for branchen ved at tilbyde en kombination af god tilgængelighed, plads til ekspansion og kompetent arbejdskraft - både faglært og ufaglært. Transporterhvervet i Region Sjælland har under krisen udviklet sig mere positivt end i resten af landet. Samtidigt giver jobvæksten baghjul til det øvrige private arbejdsmarked i regionen. Transportområdet udgør i dag 10% af den private beskæftigelse i Region Sjælland med ca ansatte. Antallet af arbejdspladser er steget med knap 1 % fra Greve, Lejre, Køge, Lolland og Guldborgsund kommuner har en større andel af arbejdspladser i transporterhverv end gennemsnittet i Region Sjælland. Region Sjælland er bindeled mellem Øst- og Vestdanmark. I alt bliver der transporteret tons gods til eller fra Region Sjælland om året. Størstedelen af transporten er intern godstransport i regionen. Næsten 25 % transporteres til eller fra Region Hovedstaden og ses der udelukkende på Østsjælland er tallet 29 %. I Vest- og Sydsjælland på- og aflæsses omkring tre gange så meget gods som i Østsjælland. Transport- og logistikerhvervet er blevet mere effektivt og ressourcebesparende til gavn for både omsætning og miljø. Transportkapaciteten bliver i dag udnyttet bedre end nogensinde. Antallet af kørte ture er faldet f.eks. blev der i 2012 kørt 29 % færre ture end i Antallet af kørte ture uden læs er i samme periode faldet med 56%. 4

5 Stort set alle regionens logistik- og transportvirksomheder ligger i tilknytning til de store trafikårer. Størstedelen af virksomhederne er placeret på det centrale og østlige Sjælland langs Køgebugt- og Vest motorvejen. Der er i de fleste tilfælde tale om virksomhedsklynger, hvor fem eller flere virksomheder er lokaliseret i tilknytning til de større byer. Den kommende Femernforbindelse vil betyde en tættere forbindelse med Tyskland, som er Danmarks vigtigste handelspartner, og det vil få betydning for transport- og logistikbranchen. Region Sjælland vil blive et knudepunkt for transport imellem Nordeuropa og Skandinavien. 5

6 Region Midtjylland Regionen har fokus på tre områder i forbindelse med Team Vækst Danmark: Industri, energi og miljø samt fødevarer. Baggrunden for valget af disse områder gennemgås i de følgende afsnit ud fra de tidligere beskrevet karakteristika. Industri Regionen er specialiseret inden for industrien i kraft af, at næsten 29% af alle danske industriarbejdspladser ligger i Region Midtjylland. Her står regionen i særdeleshed stærkt inden for metal-, maskin-, transportmiddel-, tekstil - og træindustri. Inden for disse brancher står de midtjyske virksomheder for mere end en tredjedel af de danske arbejdspladser, mens der er omkring industriarbejdssteder i regionen. Således er Region Midtjylland stærkt specialiserede inden for industribranchen. På samme tid er der adgang til kapital i regionen gennem den regionale kapitalfond Midtjysk Iværksætterfond, der investerer i udviklingstunge virksomheder. Fonden er målrettede nyetablerede virksomheder, der har udviklet et produkt, som på en nyskabende måde dækker et behov i markedet og som har internationalt potentiale, hvilket i høj grad stemmer overens med Team Vækst Danmarks målgruppe. Fonden har endvidere et bredt samarbejde med andre kapitalaktører, hvorigennem det er muligt at finde private co-investorer til investeringerne, som fonden gennemfører. Der er ligeledes adgang til viden gennem aktører som Danish Avanced Manufactoring Research Center, der er et forskningscenter for avanceret fremstillingsteknologi. Endvidere er Industri Smart Center MIDT etableret i Herning, hvor der er fokus på at udvikle attraktive industriarbejdspladser primært på energiområdet. Yderligere er der Center for Defence, Space & Security, der målretter sig virksomheder til sikkerheds- og rumindustrien. På samme tid er der flere inkubatormiljøer som Dansk Produktions Univers, der er målrettet industrien, mens der ligeledes er flere andre med et mere bredt sigte som Vitus Bering og Nupark. Således er der bred adgang til både kapital og viden, der er målrettet industrien i regionen. Endvidere er der etableret et stærkt enstrenget erhvervsservicesystem, hvor den kommunale erhvervsservice arbejder tæt sammen med Væksthus Midtjylland om at rådgive virksomhederne. Her er der flere virksomhedsprogrammer som STARTmidt, VÆKSTmidt mv., der er fokuserede på at understøtte iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale, hvilket ligger i tråd med Team Vækst Danmarks formål og kan bidrage til at understøtte de deltagende vækstvirksomheder i initiativet. Energi & miljø Ud over industrien er Region Midtjylland specialiseret i energi og miljø. Fremstillingserhvervene inden for energi- og miljøområdet i regionen står for to-tredjedele af Danmarks samlede eksport og omsætning på området. Derudover er flere af de største producenter på området etableret i regionen som eksempelvis Vestas, Siemens Wind Power og Grundfos. I tråd med dette er regionen særlig stærk på området inden for vindkraftanlæg med alle dertilhørende underleverandører. Endvidere er der et særlig vækstpotentiale inden for bioøkonomi, idet der er planlagt en etablering af et bioraffineringsanlæg i regionen. 6

7 Der er ligeledes rig adgang til kapital gennem større virksomheder og koncerner som de førnævnte virksomheder samt DONG Energy, Novozymes og EnergiMidt. Yderligere er der adgang til kapital gennem fonde som Insero, der investerer i iværksættere, som udvikler innovative løsninger inden for energi- og kommunikationsteknologi, ligesom Midtjysk Iværksætterfond er etableret i regionen, der investerer bredt i nye videntunge iværksættere. Endvidere er der flere videnaktører på området, som Aarhus Universitet Foulum, Teknologisk Institut, Agrotech, Navitas Science & Innovation og Via University College, der alle har et fokus på energi- og miljøområdet, herunder bioøkonomi. I henhold til erhvervsservice har Væksthus Midtjylland stor erfaring med rådgivning af små- og mellemstore virksomheder i deres produktudvikling gennem programmer som EnergiTEKmidt og CleanTEKmidt, hvor væksthuset støttede virksomhederne i form af tilknytning til videninstitutioner og rådgivning ved private konsulenter. Fødevarer Yderligere har regionen et stort fokus på fødevarer i kraft af, at regionen har stor eksportintensitet på området, særligt inden for kød- og mejerisektoren samt ingrediensindustrien, hvorfor specialiseringen ligeledes indgik i regeringens vækstplan for Igennem denne fødevareindsats har regionen manifesteret sig som Danmarks førende fødevareregion. Derfor er det vigtigt, at regionen påtager sig et særligt ansvar for at fremme innovation, vækst og samarbejde inden for fødevareområdet, hvor der er omkring virksomheder etableret i regionen, imens der er omkring personer beskæftiget her. I henhold til investeringer er der det regionale innovationsmiljø Future Food Innovation (FFI), der har en pulje til innovationsprojekter, ligesom der er andre investeringsaktører som Agro Business Innovation, Nupark Accelerace, Midtjysk Iværksætterfond samt Capnova. Derudover giver selvsamme investeringsaktører mulighed for adgang til viden, da aktører som FFI er etableret for at sikre vidensamarbejde mellem virksomheder og forskning inden for området. FFI er etableret som et konsortium bestående af Agro Tech, Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, VIFU samt Agro Business Park, hvilket giver mulighed for vidensdeling mellem virksomheder og videninstitutioner. Yderligere er der det nyetablerede nationale cluster-initiativ Danish Food Cluster, som bliver en ressource i kraft af dens fokus på branding af området samt tiltrækning af kapital og viden for fødevarevirksomhederne. Der er yderligere adgang til erhvervsservice gennem Væksthus Midtjylland, hvor fødevarevirksomhederne kan gennemføre et accelerace-forløb, selvom der hidtil er relativt få, som har benyttet sig af muligheden. 7

8 Region Hovedstaden I Region Hovedstaden fokuseres på to specialiseringsområder Life Science biotekonologi og IKT, som introduceres i de kommende afsnit ud fra en indledende karakteristik af erhvervsområdet, hvorefter adgang til kapital, viden og erhvervsservice præsenteres. Life science - bioteknologi Region Hovedstaden er specialiseret inden for life science og bioteknologi, da regionen udgør Nordeuropas centrum for bioteknologi og lægemiddelvirksomheder, hvor der er lidt mere end 100 lægemiddelsvirksomheder etableret i regionen med omkring ansatte, en årlig eksport på 8 mia. euro og en meget høj værditilvækst pr. medarbejder. Regionen er særligt specialiseret inden for det bioteknologiske område i henhold til medicinske produkter. Der er flere muligheder, når det kommer til adgang til kapital gennem eksempelvis Copenhagen Spin Out, som stiller proof-of-concept-midler til rådighed til opfindelser for universiteter og hospitaler, imens de store medicinalvirksomheder har forskellige fonde som Novo Seeds, Seed Capital Danmark og Sunstone. Endvidere er der mulighed for vidensdeling gennem innovationsnetværket Biopeople, der har gennemgået Europa Kommissionens klynge-benchmarking. På samme vis er der Medicon Valley Alliance, som er en netværksorganisation henover Øresund, men under omorganisering. Der forventes i det kommende år etableret en revitaliseret, fokuseret klyngeorganisation for Life Science i regi af Copenhagen Capacity. Hertil kommer Copenhagen Health Tech Cluster, der bl.a. kan for-midle kontakt til regionens stærke netværk af test centre og living labs med fokus kliniske afprøvning og healthtech innovation. Regionen er bl.a. hjemsted for det nationale Nextpartnership, som skal styrke miljøet for proof-of-concept forsøg på bl.a. regionens virksomheder. Yderligere er der Copenhagen Spin Out, der styrker samspillet mellem universiteter, forskerparker og investorer for at sikre, at de gode idéer, som skabes på universiteterne, ikke går tabt men i stedet udvikles hurtigt i samarbejde med de private virksomheder. Således er der flere tilbud inden for bioteknologi som har et fokus på, at der sker en kommercialisering af forskningen, så idéerne omsættes til konkrete produkter, der videreudvikles i samarbejde med den private sektor. Derudover har Væksthus Hovedstaden kørt et af sine GrowBiz-forløb på området. Endelig kan regionens science office i Bruxelles sammen med universiteterne creodk bistå med styrket hjemtag af Horizon2020-midler til området. IKT Ud over bioteknologi er Region Hovedstaden specialiseret inden for informations- og kommunikationsteknologi, hvor omkring 60% af Danmarks arbejdspladser og 85% af landets eksport er fra regionen. Regionen er i særdeleshed specialiseret inden for software, services og mobile applika-tioner, men der er et overlap og synergimuligheder over mod andre erhvervsområder som sund-heds- og velfærdsteknologiområdet, det kreative område og miljø/energiområdet. 8

9 Vækstvirksomheder inden for dette område har mulighed for at opnå investeringer gennem Accelerace Invest, der er delvist finansieret gennem EU s strukturfonde. Når det kommer til digital ind-holdsproduktion har Capnova oprettet en Game Invest division i København. Yderligere er der Seed Capital Denmark og Sunstone, som ikke er specialiseret på brancher eller klynger, men som har ekspertteams inden for eksempelvis IKT, hvorfor de ligeledes er aktuelle. Der er adgang til viden gennem centrale videninstitutioner i hovedstaden som Københavns Universitet, DTU, ITU og GTS-instituttet DELTA etc. Derudover er der andre relevante videninstitutio-ner som Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet mv., der ligeledes vil kunne bidrage på dette punkt. Endvidere er der flere innovationsnetværk på området som InfinIT og Copenhagen Fintech Innovation & Research, hvor sidstnævnte yderligere laver forsknings- og innovationsprojekter i krydsfeltet mellem finans og IT. Den nyetablerede Copenhagen Big Data Platform vil kunne under-støtte vækstorienterede smartphone- og web-appudviklingsvirksomheder. Den stærke IKT-dimension i mange cleantech-virksomheder præger også klyngeorganisationen CLEAN som driver flere innovationsprojekter som Smart Grid og Smart City. Hertil kommer GreenLabs i regionen som PowerLab, og Danish Out Lightning Lab (DOLL) på DTU/Albertslund. I relation til erhvervsservice er der Accelerace Programmet, som laver træningsforløb for virksomheder med vækstpotentiale. Programmet var oprindeligt specialiseret på IKT-området og er sidenhen blevet udvidet til også at omfatte cleantech og Life Science, selvom den stadig overvejende målretter sig IKT. Når det kommer til computerspil, animation og indholdsproduktion, er der Interactive Denmark, der understøtter opstartsvirksomheder med stærke rådgivningsforløb. Ydermere har Filmskolen oprettet den europæiske uddannelse Eucroma, der er et internationalt træningsprogram til udvikling af crossmedia projekter, som integrerer digital animation og spil. 9

10 Region Syddanmark Region Syddanmark har ligeledes fire specialiseringsområder inden for Team Vækst Danmark. Regionen er specialiseret indenfor energieffektive teknologier, offshoreenergi, sundheds- og velfærdsteknologi samt oplevelseserhverv. De fire fokusområder gennemgås i de følgende afsnit. Energieffektive teknologier Regionen er i høj grad specialiseret inden for energieffektive teknologier (herunder effektelektronik, mekatronik, sensorik, energieffektivitet og energisystemer), idet omkring halvdelen af landets arbejdspladser indenfor området er placeret i Region Syddanmark, svarende til arbejdspladser. Det er virksomheder der udvikler, producerer og servicerer high-end komponenter, teknologier og systemer til et bredt marked i hele værdikæden af intelligent og effektiv energiudnyttelse indenfor alle energiformer. Det er virksomheder som Danfoss, Maersk Container Industry, Siemens, Linak, Vestfrost Solutions mv. Der er høj grad af eksportintensitet på 70-90%, og mange af virksomhederne er globalt markedsledende. Iværksætteri er af stor betydning for klyngen, og en fjerdedel af alle virksomhederne er mindre end fem år gamle. I sammenhæng med en global tiltrækning bidrager de eksisterende unge virksomheder til et stort potentiale for udvikling af elitevækstvirksomheder. En del af virksomhederne indenfor effektelektronik forventer mindst 20% årlig vækst de kommende fem år. Virksomhederne har adgang til kapital gennem kapitalfonden Welfare Tech Invest, der yder lån og investerer i virksomheder indenfor velfærdsteknologi energi og design. Fonden har en kapital på i alt 140 mio. kr. Med henblik på løbende syndikering har fonden et tæt samarbejde med en lang række andre investorer, som kan være aktuelle for forretningsområdet. Endvidere er der stor viden på området i regionen, hvor der blandt andet er Syddansk Universitet/Mads Clausen Instituttet og klyngeorganisationen og Nationalt Innovationsnetværk CLEAN, som beskæftiger sig med energieffektivisering og intelligente energiløsninger. Herunder bliver der endvidere etableret et Green Lab i Sønderborg og der er et tæt samarbejde med tyske virksomheder og videninstitutioner. Gennem CLEAN er der adgang til viden, sparring, rådgivning, innovationssamarbejder mv., mens erhvervsservicen på området er generelle i henhold til virksomhederne, hvor kommuner og Væksthuset henviser til de specialiserede tilbud. Offshore Ud over energieffektive teknologier står regionen stærkt inden for offshoreenergierhverv, hvor af danske arbejdspladser i branchen er placeret i Region Syddanmark. Endvidere er der høje forventninger til vækst på området, hvor der forventes arbejdspladser i branchen i Det er virksomheder som f.eks. DONG, Maersk Oil, Vestas, Siemens, Semco Maritime, Blue Water, Bladt Industries, A2Sea, Viking m.fl. som alle opererer på det globale marked. 177 af de 500 danske offshore-virksomheder ligger i Esbjerg Kommune, hvilket understreger regionens specialiseringsgrad på området. Lindø har endvidere udviklet sig til særligt produktionsområde, udviklings- og testcenter (naceller, svejse og fundamenter) med 2400 jobs. Fra 2010 til 2012 var der vækst i offshore vinds eksport på 52 %, imens der var en vækst i omsætningen på 44 % på vindområdet. Markedsvæksten i EU estimeres til at stige med 250 % fra Offshorevækstvirksomhederne har adgang til kapital gennem den regionale kapitalfond Welfare Tech Invest, der yder lån og investerer i virksomheder indenfor velfærdsteknologi energi og design. Fonden har en kapital på i alt 140 mio. kr. Med henblik på løbende syndikering har fonden et tæt 10

11 samarbejde med en lang række andre investorer, som kan være aktuelle for forretningsområdet. I henhold til viden på området er der Aalborg Universitet i Esbjerg og klyngeorganisationen og Nationalt Innovationsnetværk Offshoreenergy.dk, som har 275 medlemsvirksomheder inden for offshore-branchen. Herigennem er der adgang til matchmaking, rådgivning og innovationssamarbejder. På samme tid er der adgang til viden gennem test- og videncentret på Lindø. Der adgang til generel erhvervsservice, hvor Væksthuset og kommunerne henviser til de specialiserede tilbud. Sundheds- og velfærdsteknologi Region Syddanmark fokuserer endvidere på sundheds- og velfærdsteknologi, hvor der i regionen er omkring 300 virksomheder på området, som beskæftiger 3000 personer. Her står regionen særlig stærkt inden for automation, intelligente hjælpemidler, telemedicinske løsninger og ITsystemløsninger. Igen er det muligt at opnå kapital gennem den regionale kapitalfond Welfare Tech Invest, der yder lån og investerer i virksomheder indenfor velfærdsteknologi energi og design. Fonden har en kapital på i alt 140 mio. kr. Med henblik på løbende syndikering har fonden et tæt samarbejde med en lang række andre investorer, som kan være aktuelle for forretningsområdet. Derudover er der rig viden på området i regionen i kraft af, at Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og Forskerparken i Odense kan bidrage med relevant viden og testfaciliteter på sundheds- og velfærdsteknologiområdet. Yderligere stiller regionen selv flere tilbud til rådighed nationalt, som er aktuelle inden for branchen som testfaciliteter, rådgivning om og værktøjer til offentlig-privat innovation og samarbejde. Herunder har regionen eksempelvis etableret SPIR-initiativet Center for Robotteknologi, Welfare Tech, Accelerace Welfare samt Syddansk Sundhedsinnovation. Der har yderligere været flere EU-initiativer inden for blandt andet telemedicin og innovative offentlige indkøb. Derudover er der etableret initiativet CoLab, hvor det tværsektorielle samarbejde videreudvikles, så der kan etableres en bedre udvikling og udbredelse af borgernære velfærdsteknologiske løsninger. Den øvrige erhvervsservice er generel, hvor kommuner og væksthus henviser til de specialiserede tilbud. Oplevelseserhverv Regionens sidste fokusområde er oplevelseserhverv, der indeholder turisme samt design og kreative erhverv. Turisme er serviceerhverv inden for ferie- og erhvervsturisme, der arbejder med overnatning, transport, rejse- og turistservice, restauration og oplevelsestilbud. I forretningsområdet indgår også erhverv, der arbejder med fødevarer som oplevelsesprodukt. Design og kreative erhverv, defineres som virksomheder, der anvender design til at styrke innovations- og konkurrenceevnen samt kreative erhverv, herunder virksomheder der udbyder designkompetencer. Region Syddanmark er den største turismeregion i Danmark målt på antal overnatninger med internationalt attraktive destinationer, der tiltrækker et stigende antal ferie- og erhvervsturister. Turismen genererer årligt en omsætning på 18 mia. kr. og jobs til personer i Syddanmark, mens der er omkring mennesker beskæftiget inden for kreative erhverv i regionen. Der er desuden etableret effektfulde iværksættermiljøer inden for kreative erhverv. 11

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

ØKOSYSTEMET I OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK

ØKOSYSTEMET I OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK ØKOSYSTEMET I OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK Lotte Langkilde, Louise Fenger Kornum, Mads Bruun Ingstrup og Sofie Rasmussen REG X, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Business Lolland-Falster Strategioplæg 2015-2018

Business Lolland-Falster Strategioplæg 2015-2018 Business Lolland-Falster Strategioplæg 2015-2018 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Udgangspunktet... 3 3.1. Hovedkonklusioner om erhvervsstrukturen på Lolland-Falster...

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Tyskland 25 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, turisme, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere