Redegørelse om Grønlands fremtidige flytrafikstruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om Grønlands fremtidige flytrafikstruktur"

Transkript

1 Redegørelse om Grønlands fremtidige flytrafikstruktur Oktober 2001

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Analyseresultater Flytrafikstrukturens historiske baggrund Politiske mål og tiltag på flytrafikområdet Oplæg til fremtidig trafikstruktur Investeringer...13 Side 2

3 1. Indledning Under Landstingets 1. behandling af Forslag til Landstingsfinanslov for 2000 den 28. september 1999 fremkom der fra flere sider forslag om yderligere byggeri af landingsbaner. På denne baggrund blev der afsat midler til dækning af udgifter til en undersøgelse af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved yderligere investeringer. Undersøgelserne er nu tilendebragt og findes som en samling rapporter. Nærværende redegørelse har til formål at give Landstinget et overblik over disse rapporter og dermed en orientering om konsekvenserne ved yderligere infrastrukturelle investeringer. Redegørelsen og de tilhørende rapporter er endvidere tænkt til at være et oplæg til en større debat med deltagelse af politikere, trafikselskaber og andre interessenter. Materialet skal ikke enkeltstående ses som værende udtryk for Landsstyrets endelige holdning til, hvorledes Grønlands fremtidige flytrafikstruktur skal se ud. Hvordan den fremtidige flytrafikstruktur skal se ud vil således afhænge af debattens udfald og de efterfølgende politiske afgørelser i den forbindelse. Side 3

4 2. Analyseresultater Der er i sommeren 2001 udarbejdet en samling rapporter med henblik på at tilvejebringe et diskussions- og efterfølgende beslutningsgrundlag for den fremtidige flytrafikstruktur i Grønland. Rapporterne kan sammenfattes i 6 analyser, der har givet følgende hovedresultater: 1. En analyse vedrørende en eventuel forlængelse af landingsbanen i Nuuk med henblik på etablering af Keflavik som hub for Atlanttrafikken til Grønland. En forlængelse af banen i Nuuk til 1199 meter vil give meget væsentlige besparelser i rejsetid, øget frekvens samt reduceret brugerbetaling for Nuuk passagererne, som i dag udgør ca. 50% af Atlantpassagererne gennem Kangerlussuaq. De samme fordele vil gælde for de 17%, der er Ilulissat passagerer, hvis banen i Ilulissat forlænges til 1199 meter. Hvis banen i Ilulissat ikke forlænges samtidigt med banen i Nuuk vil serviceniveauet for Atlantpassagerer i form af rejsetid, antal flyskift samt brugerbetaling blive forringet til diskoområdet og til det nordlige Grønland. Den samlede brugerbetaling fra atlantpassagerer vil blive reduceret med ca. 68,0 mio. kr. pr. år, hvis der etableres forlængede baner i Nuuk og Ilulissat. Investeringen i forlængede baner til 1199 meter i Nuuk og Ilulissat vil andrage omkring 130,0 mio. kr. Samtidigt vil Hjemmestyret spare investeringerne i forlængelse af alle øvrige baner, idet indenrigsflyvning med store turbo-prop fly kan bortfalde på disse lufthavne. De øvrige lufthavne kan betjenes med mindre 19 personers fly med samme eller bedre serviceniveau (frekvens) end det er tilfældet i dag. 2. En trafikøkonomisk analyse for Sydgrønland Analysen gav følgende hovedresultat: Set i forhold til trafikmængden i Sydgrønland forekommer den af kommunerne foreslåede model og et investeringsniveau på godt 1 milliard kroner at være ude af proportion med det reelle trafikbehov. Et trafikøkonomisk rationel løsning vil være at S-61 erne udskiftes med små fly, der beflyver små lufthavne (780 meter grusbaner) i Qaqortoq, Nanortalik og Paamiut med mindst samme frekvens som helikopterne i dag, men med større fleksibilitet. Denne flystruktur kan gennemføres med væsentligt lavere operationelle omkostninger end i dag og i fri konkurrence uden subsidier fra Hjemmestyret. Side 4

5 3. En regional-, samfunds- og trafikøkonomisk vurdering af en udbygning af den trafikale infrastruktur i Sydgrønland En ændret fly infrastruktur vil ikke få afgørende indflydelse på fiskeriets fremtid i Sydgrønland, men forbedrede flyforbindelser og lavere billetpriser vil naturligvis være en fordel for den administrative del af erhvervet. En forbedret trafikal infrastruktur er ikke afgørende for, om der iværksættes yderligere landbrugsproduktion i regionen. En lufthavn i Nanortalik vil få væsentlig indflydelse på om guldmine projektet realiseres og ikke mindst på, hvorvidt Nanortalik by vil få del i de afledede virkninger fra projektet. Et forbedret flysystem med fastvingede fly til Qaqortoq og Nanortalik vil få væsentlig betydning for en forøgelse af turismen i området. Men en forudsætning for denne udvikling er desuden, at ruten til Island genåbnes, samt at der sker markante forbedringer i indkvarteringssektoren og i modtagerapparatet i øvrigt. En forbedret trafikal infrastruktur til Qaqortoq vil forbedre kommunens muligheder for at fastholde og videreudvikle sig som Sydgrønlands erhvervs-, uddannelses- og kultur-centrum. Muligheder som alt andet lige kan resultere i øget erhvervsaktivitet, beskæftigelse og serviceudbud. 4. En trafikøkonomisk analyse af en forlængelse af startbanerne i Ilulissat og Aasiaat Turistsektoren har allerede i dag mulighed for gennemførelse af direkte flyvninger fra Island og Canada med DHC 7 fly, men Grønlandsfly og tour-operatørerne har ikke vurderet denne forretningsmulighed som kommerciel lønsom. En 1199 meter bane vil muliggøre direkte fly fra Island og Canada med moderne turbo-prop fly og mindre jetfly. Der er et betydeligt marked for eksport af fersk fisk fra Ilulissat til de sydeuropæiske markeder, Japan og Nordamerika. Der kan allerede i dag etableres et prisbilligt og fleksibelt distributionssystem med Grønlandsfly og SAS, der kan få fisken frem til markederne på 3-4 dage. Direkte flyvninger fra en forlænget bane i Ilulissat på 1199 meter vil ikke forkorte den samlede indhandlings- og distributionstid for frisk fisk. Direkte flyvninger vil være væsentligt dyrere (op til dobbelt så dyr), vil kræve store garantier for flyvningerne samt vil være mindre fleksibel med hensyn til distribution til flere markeder. fortsættes Side 5

6 fortsat Aasiaat har knyttet venskabsbånd med Kuujjak i Nunavik samt med Makivik Corporation i Canada, der har tilkendegivet en interesse i et nærmere økonomisk og handelsmæssigt samarbejde mellem de to byer. De politiske intentioner er ikke videreført i konkrete projekter. Turismens til Aasiaat er endnu på et indledende stade med begrænset overnatnings-kapacitet og et svagt udbygget modtagerapparat. Selv en væsentlig udvidelse af turismen vil ikke kræve udvidelse af fly- eller lufthavnskapaciteten. Der er ikke initiativer i Aasiaat med henblik på eksport af fersk fisk til de udenlandske markeder. Såfremt en sådan eksport skulle komme i stand, vil transporten mest hensigtsmæssigt ske indenfor det nuværende flytransportsystem. Vurderet ud fra en kommerciel betragtning kan kommunerne i Ilulissat og Aasiaat ikke blive majoritetsaktionærer i eventuelle nye selskaber for de to lufthavne, idet de oprindelige anlægsinvesteringer langt overstiger en evt. kommunal investering i forlængelse af banerne til 1199 meter. Der kan næppe tiltrækkes eksterne private investorer, idet lufthavnene vil være underskudsgivende. Kommunernes engagement i lufthavnene vil kræve tilladelse fra det kommunale tilsynsråd, idet lufthavnsdrift kan betragtes som en kommerciel virksomhed. 5. En trafikøkonomisk analyse af en lufthavn ved Ittoqqortoormiit Der kan opnås en besparelse på 2,2 mio. kr. pr. år vurderet på total omkostningerne ved etablering af en ny lufthavn ved Ittoqqortoormiit frem for den nuværende lufthavn i Nerlerit Inaat. Såfremt der skal positioneres en rednings- og charterhelikopter i den nye lufthavn året rundt, vil dette koste ca. 4,5 mio. kr. pr. år i faste omkostninger for de 8 måneder, hvor helikopteren ikke anvendes til flyvning mellem lufthavnen og byen. Dette betyder, at en flytning af lufthavnen vil forøge de samlede omkostninger med 2,3 mio. kr. pr. år. Under hensyntagen til de usikkerheder, der ligger i estimatet for anlægsinvesteringerne samt i beregningerne i øvrigt, må det konkluderes, at de samlede omkostninger ved flytning af lufthavnen til en mere bynær placering ved Ittoqqortoormiit vil ligge i samme størrelsesorden som de nuværende omkostninger ved flytrafiksystemet. Imidlertid vil finansieringen af den nye lufthavn belaste Hjemmestyrets kredituligheder til andre infrastrukturopgaver med et beløb svarende til investeringen på 70,0 mio. kr. Side 6

7 6. Arbejdsgruppen vedrørende lufthavne i topografisk vanskelige områder Arbejdsgruppen har endnu ikke fremsendt en endelige rapport, men de forventede anbefalinger fra gruppen er som følger: Der er muligheder for at udbygge det grønlandske lufthavnsnet med pladser af en mere simpel form end etableret hidtil. Beflyvningen vil fortsat kunne baseres på kommerciel flyvning med passagerer, men som rute-taxaflyvning (flyvning efter behov) i stedet for egentlig ruteflyvning. I takt med udviklingen og efterspørgslen efter at kunne overgå til egentlig ruteflyvning med større fly, vil de simple baner kunne udbygges hen imod de allerede opførte lufthavne, der var opført efter de i forvejen reducerede krav. Det findes vigtigt, at den benyttede banegeometri passer til de benyttede fly, og det frarådes at man forsøger at tilpasse fly til en anden banegeometri. De etablerede lufthavnstjenester skal passe til den form for flyvning / fly, der ønskes på pladsen. Det vil dermed ikke være muligt at neddrosle eksempelvis en DASH-7 til 19 passagerer, for at få den ned under et af kravene, til at der skal være etableret Brand- og Redningstjeneste. Den samlede vægt af flyet er her afgørende. Det vurderes, at en flyveplads opført til den mere simple form for beflyvning, kan etableres mod en investering på knap halvdelen af den, der ville være nødvendig for etablering af en lufthavn af samme type som de 6 nye lufthavne i Grønland. De samlede årlige driftsomkostninger (excl. forrentninger, afskrivninger samt større reparationer og vedligeholdelsesarbejder) for en flyveplads, baseret på denne mere simple form for beflyvning, vurderes til at ville koste omkring 1 mio. kr. årligt. Dette skal sammenholdes med de ca. 4,5 mio. kr. om året til en lufthavn af samme type som de 6 nye lufthavne i Grønland, afhængig af supplerende opgaver, åbningstider og lignende. Baneoverfladens beskaffenhed kan ikke afgøres generelt. Den lille besparelse, der generelt ligger i brug af grus, forsvinder let i den løbende vedligeholdelse af banen, når den er i drift. Afgørelsen om hvilken baneoverflade, der bør benyttes anbefales afgjort plads for plads, da det er lokale anlægsmæssige faktorer, der har indflydelse på valget. De simple flyvepladser vil kunne indgå i det allerede etablerede lufttrafiksystem i Grønland. Små fly (godkendt til max 19 passagerer og under 10 ton) vil kunne beflyve de simple flyvepladser uden problemer og vil ligeledes kunne operere på de eksisterende pladser. Dette ville samtidig give den mulighed, at allerede etablerede lufthavne kan nedgraderes, såfremt der ikke er tale om hub, hvor større fly samler op fra en række små, eller hvor trafikbehovet kunne løses af små fly alene. Side 7

8 3. Flytrafikstrukturens historiske baggrund Flytrafikstrukturen i Grønland er historisk betinget af de to oprindeligt militære lufthavne i Kangerlussuaq og Narsarsuaq, som er ideelt placeret ud fra operationelle og militære hensyn, men uden hensyntagen til de nutidige civile og markedsmæssige behov. Dette betyder, at al Atlanttrafik til Grønland forudsætter et indenrigs feeder system, der på kortest mulig tid skal befordre passagererne mellem de to Atlantlufthavne og de øvrige lufthavne i Grønland. Denne operation kræver størst mulige indenrigsfly for at reducere ventetiden i Kangerlussuaq og Narsarsuaq. Som nævnt er knap 50% af atlantpassagererne i Kangerlussuaq skal til Nuuk og 17% skal til Ilulissat. Ved en direkte beflyvning af de to byer kan man således bringe ca. 2/3 af atlantpassagererne direkte til og fra de to byer. Aasiaat 5% Sisimiut 12% Kangerl. 12% Maniitsoq 4% Ilulissat 17% Qaqortoq 4% Nuuk 46% Nuuk Ilulissat Kangerl. Sisimiut Aasiaat Maniitsoq Qaqortoq Figur 1: Fordeling af atlantpassagerer fra Kangerlussuaq De nuværende forhold betyder, at feedersystemet bliver dimensionerende for indenrigs-flytypen ikke blot til feeder-trafikken, men også i det øvrige indenrigsnet, hvor passager-underlaget ikke kræver de store 50 personers fly, såfremt der skal opretholdes en rimelig frekvens på et markedsbetinget grundlag. Da Dash 7 flyene er de eneste 50 personers fly, der kan lande på de nuværende kort-baner, vil en fortsættelse af det nuværende trafiksystem kræve store investeringer i baneforlængelser, når Dash 7 flyene skal udskiftes med mere moderne fly i samme størrelse. Disse baneforlængelser er imidlertid ikke dikteret af trafikbehovet på de enkelte grønlandske byer (bortset fra Nuuk og Ilulissat), men alene af flytype behovet til feedertrafikken til og fra Kangerlussuaq. Den egentlige indenrigstrafik kunne mere hensigtsmæssigt ske med mindre fly og eventuelt højere frekvens. Side 8

9 4. Politiske mål og tiltag på flytrafikområdet Den fremtidige grønlandske flytrafik politik bør formuleres som følger:? Det grønlandske trafiksystem skal sikre størst mulig frekvens og regularitet samt kortest mulig rejsetid til de lavest mulige brugerpriser i udenrigstrafikken.? Det grønlandske trafiksystem skal sikre størst mulig frekvens og regularitet samt kortest mulig rejsetid til de lavest mulige brugerpriser i indenrigstrafikken.? Flest mulige byer skal betjenes med fastvingede fly på et markedsbetinget grundlag (fri konkurrence).? Trafiksvage ruter (oftest helikopterruter) skal i offentlig udbud og beflyves på servicekontrakter.? Hjemmestyrets investeringsniveau samt løbende driftstilskud til trafiksystemet skal holdes på det lavest mulige niveau for at opfylde foranstående punkter.? Ovennævnte mål skal gælde både for passager- og fragtflyvning Hjemmestyret har allerede lagt grunden til dette trafiksystem gennem etablering af en række nye lufthavne på Vestkysten samt ved at indføre servicekontrakter på underskudsgivende flyvning. Hermed er der skabt klarhed om, hvor der er kommerciel bæredygtig trafik, og hvor der er behov for tilskud. I forlængelse heraf er krydssubsidieringen bortfaldet hos Grønlandsfly. Hertil kommer, at flere beslutninger og politiske signaler er gået i retning af liberalisering af konkurrencesituationen, blandt andet ved tilladelse til Grønlandsfly s atlantbeflyvning, periodevis fragtflyvning på Atlanten, selvstændig postflyvning samt principiel politisk accept af nye operatører på de trafiktunge ruter (disse er dog ikke etableret endnu). Side 9

10 5. Oplæg til fremtidig trafikstruktur På baggrund af de trafikøkonomiske analyser, og som fortsættelse af den hidtidige trafikpolitik, bør der etableres en trafikpolitik, der tager højde for markedsforholdene samt de fremtidige investeringer og driftstilskud fra Hjemmestyrets side. Forudsætninger:? Atlantpassagerer skal videst muligt flyve direkte til og fra slutdestinationen i Grønland.? Alle større byer skal have en lufthavn til mindre fly og med hyppige frekvenser.? Indenrigstrafikken til de større byer bør ske på markedsbetingelser.? Flytyperne skal passe til trafikunderlaget.? Lufthavnene skal dimensioneres til trafikmængderne og en realistisk flystørrelse. For at tilgodese disse mål, etableres der en 3-delt struktur med følgende niveauer:? Niveau 1: Atlanttrafik via Keflavik som hub direkte til Nuuk, Ilulissat og Narsarsuaq? Niveau 2: Indenrigstrafik med små fly til alle større byer inkl. 3 nye lufthavne i Sydgrønland (Qaqortoq, Nanortalik og Paamiut)? Niveau 3: Andre byer og bygder betjenes med små og mellemstore helikoptere. Strukturen er vist på næste side Side 10

11 Alle røde ruter på niveau 1 beflyves med Bae 146 / AVRO RJ, 80 personers jetfly fra hubbet i Keflavik til destinationerne i Nuuk, Ilulissat og Narsarsuaq. Desuden foretager flyet nord- og sydgående beflyvning mellem de tre nævnte byer. Modellen er beskrevet i rapporten: En analyse vedrørende en eventuel forlængelse af landingsbanen i Nuuk med henblik på etablering af Keflavik som hub for Atlanttrafikken til Grønland. Det forudsættes, at Kangerlussuaq bevares som alternativ lufthavn i trafiksystemet og med en begrænset beflyvning til Keflavik og til det øvrige trafiksystem i Grønland. Kangerlussuaqs nærmere fremtid skal afklares under hensyntagen til forskningsaktiviteter, militære aktiviteter samt turismen i området. Alle blå ruter på niveau 2 beflyves af 19 personers fly f.eks. Dornier 228 eller Dash 6 / Twin Otter. Dog kan der blive tale om, at østkystruterne skal beflyves af større turbo-prop fly, for eksempel fra Island, på grund af den store afstand. Dette gælder også beflyvningen af Qaanaaq, som på grund af den lange afstand heller ikke vil kunne beflyves med de nævnte 19 personers fly. Alle øvrige ruter på niveau 3 (ikke vist på tegningen) beflyves af små helikoptere med plads til 6-9 personer eller med mellemstore helikoptere med plads til15 personer oftest på servicekontrakter. Side 11

12 Den nye struktur betyder at:? Brugerbetalingen reduceres væsentligt (der kan blive tale om en reduktion på ca. 68,0 mio. kr. pr. år på atlanttrafikken).? Rejsetiden forkortes for de fleste passagerer.? Subsidier fra Hjemmestyret reduceres væsentligt (S-61 ruter bortfalder).? Investering i nye store helikoptere og nye dyre indenrigsfly, for eksempel DHC 8, undgås.? Investering i forlængelse af nuværende baner undgås bortset fra forlængelse i Nuuk og Ilulissat til 1199 meter. Side 12

13 6. Investeringer Foranstående trafikstruktur forudsætter følgende investeringer fra Hjemmestyrets side: Investering Mio. kr. Forlængelse af banerne i Nuuk og Ilulissat til meter Nye lufthavne med 780 meter grusbaner i 240 Qaqortoq, Nanortalik og Paamiut I alt 370 Detaljerne omkring investeringerne i Nuuk, Ilulissat og de tre sydgrønlandske byer er beskrevet i de foran omtalte rapporter. Det skal gentages, at man i den foreslåede trafikstruktur undgår investeringer i forlængelse af de øvrige landingsbaner, idet disse vil blive befløjet med max. 19 personers fly, der kan lande på de nuværende baner og på de nye grusbaner. På operatørsiden undgår man investeringer i nye store helikoptere til erstatning af S-61 erne, ligesom man undgår nyinvesteringer i nye Dash 8 fly eller lignende til feederflyvningen. Kapitalomkostningerne til disse nyinvesteringer ville direkte eller indirekte blive væltet over på forbrugerne eller på Hjemmestyret. Den eneste operatør, der i dag opererer fastvingefly og S61N helikoptere på den interne rutetrafik er Grønlandsfly. Dette selskabs kapitalbinding i flyflåde ser ud som følger henholdsvis i dag og i den fremtidige situation: Investeringsprofil Mio. USD I dag 1 stk. Boeing ,0 6 stk. Dash 7 10,2 2 stk. DHC 6 / Twin Otter 2,0 1 stk. S-61 1,0 I alt 47,2 Ny trafikstruktur 3 stk. Bae ,0 4 stk. Dash 6/D 228 4,4 1 stk. mellemstor helikopter (12-15 passagerer) 6,0 I alt 46,4 Herudover vil Grønlandsfly s S61N, der er stationeret som redningshelikopter i Nuuk, samt på sigt Grønlandsfly s og Air Alpha Greenland s helikoptere til distriktsbeflyvningen skulle udskiftes med små eller mellemstore nye helikoptere. Denne udskiftning er imidlertid uafhængig af den ovenfor anbefalede trafikstruktur. Side 13

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

En analyse vedrørende en eventuel forlængelse af landingsbanen i Nuuk med henblik på etablering af Keflavik som hub for Atlanttrafikken til Grønland.

En analyse vedrørende en eventuel forlængelse af landingsbanen i Nuuk med henblik på etablering af Keflavik som hub for Atlanttrafikken til Grønland. En analyse vedrørende en eventuel forlængelse af landingsbanen i Nuuk med henblik på etablering af Keflavik som hub for Atlanttrafikken til Grønland. August 2001 Buch & Partners ApS 2 Indhold 1. Resume...6

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

242 9 Øvrige lufthavne

242 9 Øvrige lufthavne 242 9 Øvrige lufthavne 9 Øvrige lufthavne Organiseringen af lufttransporten, lufthavnenes placering og kapacitet rummer en række udfordringer og problemstillinger. En problemstilling knytter sig til, hvor

Læs mere

En trafikøkonomisk analyse af en forlængelse af. startbanerne i. Ilulissat og Aasiaat

En trafikøkonomisk analyse af en forlængelse af. startbanerne i. Ilulissat og Aasiaat En trafikøkonomisk analyse af en forlængelse af startbanerne i Ilulissat og Aasiaat August 2001 Buch & Partners ApS Side 1 I n d h o l d 1. Projektets problemstilling...4 2. Metode...5 3. Banekrav for

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319.

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319. NOTAT Job Notat om flytyper og banekrav Notat nr. 02 Date 25/08/2015 From To Checked by Frantz Buch Knudsen Tina Jensen ABK 1. Indledning Nærværende notatet beskriver hvilke flytyper, der kan beflyve forlængede

Læs mere

6 Placering af central atlantlufthavn

6 Placering af central atlantlufthavn 80 6 Placering af central atlantlufthavn 6 Placering af central atlantlufthavn Den centrale atlantlufthavn for flytrafik til og fra Grønland er i dag placeret i Kangerlussuaq. Der er ingen oprindelig befolkning

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger Lukning af Narsarsuaq eller åbning af en ny regional lufthavn i Qaqortoq

Samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger Lukning af Narsarsuaq eller åbning af en ny regional lufthavn i Qaqortoq Samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger Lukning af Narsarsuaq eller åbning af en ny regional lufthavn i Qaqortoq Gorm Winther Professor, Ph.D., cand. oecon. Agio Partners Aalborg, september 2002 Forord

Læs mere

De fremtidige rammebetingelser for beflyvning af Grønland

De fremtidige rammebetingelser for beflyvning af Grønland De fremtidige rammebetingelser for beflyvning af Grønland Juni 2004 Trafikministeriet Grønlands Landsstyre 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2 Baggrund for arbejdet Arbejdsgruppens sammensætning 2. Resumé

Læs mere

Air Greenland A/S - ejerkredsen

Air Greenland A/S - ejerkredsen Air Greenland A/S - ejerkredsen 25 % 37,5 % 37,5 % SAS Grønlands Selvstyre Den danske stat 2 2014 resultat før skat Air Greenland styrker lokalt En ansvarlig grønlandsk arbejdsplads, som er engageret i

Læs mere

FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND

FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Pressemøde 24. marts 2015 KOALITIONSAFTALEN Der

Læs mere

Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37-spørgsmål nr. 2015-207 om Projekt Newport. Kære Jens Erik Kirkegaard,

Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37-spørgsmål nr. 2015-207 om Projekt Newport. Kære Jens Erik Kirkegaard, Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

Transportkommission i Grønland - proces, metode, resultater og anbefalinger

Transportkommission i Grønland - proces, metode, resultater og anbefalinger Transportkommission i Grønland - proces, metode, resultater og anbefalinger Præsenteret af: Mads Paabøl Jensen, seniorøkonom [mpn@cowi.dk] Jesper Nordskilde, projektleder [jno@cowi.dk] Indhold Introduktion

Læs mere

5.1 Kommissionens afgrænsning af dens opgaver i relation til personbefordring

5.1 Kommissionens afgrænsning af dens opgaver i relation til personbefordring 71 5 Personbefordring Dette indledende kapitel om personbefordring er koncentreret om to hovedemner I afsnit 51 har kommissionen redegjort for den afgrænsning, der er lagt til grund i analysen af personbefordringen

Læs mere

INFRASTRUKTUREN SKAL BINDE LANDET SAMMEN

INFRASTRUKTUREN SKAL BINDE LANDET SAMMEN INFRASTRUKTUREN SKAL BINDE LANDET SAMMEN FORLÆNGELSE AF SERVICEKONTRAKTER 2016 NYE SERVICEKONTRAKTER 2017 EM2015/18 NAALAKKERSUISUTS LUFTHAVNSPAKKE KANGERLUSSUAQ EM2015/167 BESLUTNINGSFORSLAG OM OPGRADERING/NEDGRADERING

Læs mere

En teknisk, fysisk og økonomisk vurdering af fremtidige lufthavns-løsninger for Nuuk og Ilulissat

En teknisk, fysisk og økonomisk vurdering af fremtidige lufthavns-løsninger for Nuuk og Ilulissat En teknisk, fysisk og økonomisk vurdering af fremtidige lufthavns-løsninger for Nuuk og Ilulissat ILULISSAT NUUK Af Arbejdsgruppen om udvidelse af Ilulissat og Nuuk Lufthavn og Havn nedsat af Nuup Kommunea,

Læs mere

2 Transportinfrastruktur og trafikmængder

2 Transportinfrastruktur og trafikmængder 28 2 Transportinfrastruktur og trafikmængder 2 Transportinfrastruktur og trafikmængder 2.1 Det samlede transportsystem Grønlands arktiske klima og natur, dets størrelse og den meget spredte befolkning

Læs mere

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020 Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020 Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 1 FLERE TURISTER TIL

Læs mere

Transportkommissionens konklusioner og anbefalinger - Resumé af betænkningen

Transportkommissionens konklusioner og anbefalinger - Resumé af betænkningen Transportkommissionens konklusioner og anbefalinger - Resumé af betænkningen Marts 2011 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Baggrund 5 Transportkommissionens opdrag 6 Transportkommissionen anbefalinger 10

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

Effekten af krydssubsidiering mellem grønlandske lufthavne. Ditlev Vang Wildt Eva Maria Hove Buciek Mads Rahbek Jørgensen

Effekten af krydssubsidiering mellem grønlandske lufthavne. Ditlev Vang Wildt Eva Maria Hove Buciek Mads Rahbek Jørgensen Effekten af krydssubsidiering mellem grønlandske lufthavne Ditlev Vang Wildt Eva Maria Hove Buciek Mads Rahbek Jørgensen 1. Vores budskab Vi har undersøgt Grønlands lufthavne. Der er Tre store lufthavne,

Læs mere

Nuuk, Fremtidig lufthavn

Nuuk, Fremtidig lufthavn BILAG 6 Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavnsvæsen Nuuk, Fremtidig lufthavn Banelængder og flytyper 24.02.2006 INUPLAN A/S Sag: 76016.94 NIRAS Greenland A/S Sag: 76016.94 Banelængder og flytyper Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Transportkommission i Grønland Mads Paabøl Jensen (mpn@cowi.dk) og Jesper Nordskilde (jno@cowi.dk) COWI A/S

Transportkommission i Grønland Mads Paabøl Jensen (mpn@cowi.dk) og Jesper Nordskilde (jno@cowi.dk) COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NEWPORT REALISERE TURISMEPOTENTIALET I DISKOREGIONEN

NEWPORT REALISERE TURISMEPOTENTIALET I DISKOREGIONEN Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del Bilag 4 Offentligt NEWPORT REALISERE TURISMEPOTENTIALET I DISKOREGIONEN Projektets formål er at realisere turismepotentialet i Diskoregionen ved at skabe mulighed

Læs mere

Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014

Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014 Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014 Havariet i Ilulissat Markedet i 2013 2013 i overskrifter 2013 i tal Strategi og fremtid OY-GRI havariet 15 personer om bord og ingen alvorlige personskader

Læs mere

TURISME UDVIKLING OG VÆKST GENNEM ÆNDRET LUFTHAVNSSTRUKTUR

TURISME UDVIKLING OG VÆKST GENNEM ÆNDRET LUFTHAVNSSTRUKTUR Til Grønlands Selvstyre, Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Udenrigsanliggender Dokumenttype Rapport Dato August 2015 TURISME UDVIKLING OG VÆKST GENNEM ÆNDRET LUFTHAVNSSTRUKTUR TURISME UDVIKLING

Læs mere

Jesper Nordskilde, Seniorfagleder Stine Bendsen, Seniorprojektleder Præsenteret af:

Jesper Nordskilde, Seniorfagleder Stine Bendsen, Seniorprojektleder Præsenteret af: Transportkommission i Grønland Præsenteret af: Jesper Nordskilde, Seniorfagleder [jno@cowi.dk] Stine Bendsen, Seniorprojektleder [sbd@cowi.dk] Indhold Kommissionens formål og sammensætning Organisering

Læs mere

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Forord Naalakkersuisut nedsatte i 2009 en Transportkommission, der skulle give forslag til billige, effektive og samfundsmæssigt ansvarlige transportmuligheder

Læs mere

o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids- og Procesplan anlæg

o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids- og Procesplan anlæg PRESSEMØDE 21. april 2015 Boliger o Basis for fremtidens boligpolitik o De 19 principper Fremtidens infrastruktur o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids-

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Rapport. fra. Arbejdsgruppen vedrørende lufthavne i topografisk vanskelige områder

Rapport. fra. Arbejdsgruppen vedrørende lufthavne i topografisk vanskelige områder Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende lufthavne i topografisk vanskelige områder Mittarfeqarfiit Statens Luftfartsvæsen 29. november 2001 Indholdsfortegnelse Indledning side 3. Deltagere i arbejdsgruppens

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Opdateret delrapport vedr. Beflyvningslogistik

Opdateret delrapport vedr. Beflyvningslogistik Opdateret delrapport vedr. Beflyvningslogistik Udarbejdet af Underarbejdsgruppen vedr. beflyvningslogistik Til Arbejdsgruppen om udvidelse af Ilulissat og Nuuk Lufthavn og Havn Nedsat af Grønlands Hjemmestyre,

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Transport, turisme og kommunikation Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

GRØNLAND på vej til vækst

GRØNLAND på vej til vækst GRØNLAND på vej til vækst Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland Opdateret lovgivning Beskyttelse af forbrugerne Hjælp til iværksættere Ny turismestrategi Trygt arbejdsmarked Mere

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for Ilulissat

Fysisk udviklingsplan for Ilulissat Fysisk udviklingsplan for Ilulissat Inatsisartut forventes på efterårssamlingen 2015 at træffe beslutning om, udvidelse af den eksisterende lufthavn i Ilulissat For at afdække de udfordringer og muligheder

Læs mere

UKA 2015/18. I henhold til 33 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsættes hermed følgende beslutningsforslag:

UKA 2015/18. I henhold til 33 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsættes hermed følgende beslutningsforslag: 17-07-2015 UKA 2015/18 I henhold til 33 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsættes hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at projektere

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 254 + 568 = 13. 29,85 2. 756 239 = 14. 88,16 3. 3 515 =

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 254 + 568 = 13. 29,85 2. 756 239 = 14. 88,16 3. 3 515 = AEU december 010 Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 54 + 568 = 13. 9,85. 756 39 = 14. 88,16 3. 3 515 = 4. 390 : 5 = Løs ligningen 5. x + 8 = 6 x = 6. 6x = 16 x = 7. 35 %

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen,

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, Takster og betalinger Bilag Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, sci@mit.gl Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser

Læs mere

Sammenfattende vurdering af lufthavnsalternativer ved Nuuk - med særligt fokus på multi-kriterie analyse

Sammenfattende vurdering af lufthavnsalternativer ved Nuuk - med særligt fokus på multi-kriterie analyse Afgangsprojekt Center for Trafik og Transport Danmarks Tekniske Universitet Sammenfattende vurdering af lufthavnsalternativer ved Nuuk - med særligt fokus på multi-kriterie analyse 1. maj 2007 Nuuk Skrevet

Læs mere

Pressemøde 16. juni Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen

Pressemøde 16. juni Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Pressemøde 16. juni 2015 Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Anlægsområdet projektforløb og igangværende arbejder Et anlægsforløb Et anlægsprojekt på over 10-15 mio. kr.

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

Kommune Kujalleq Trafik seminar 2009

Kommune Kujalleq Trafik seminar 2009 Kommune Kujalleq Trafik seminar 2009 Pitsi Høegh Jacky Simoud Niels Tækker Jepsen Hovedbudskabet: Vi håber på billige flybilletter i sommerperioden, med en god frekvens fordelt over ugen Vi håber videre

Læs mere

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

304 12 Sisimiut havn. Figur 12.1.1 Indhandling af fisk og skaldyr i forskellige havne, 2004-2008.

304 12 Sisimiut havn. Figur 12.1.1 Indhandling af fisk og skaldyr i forskellige havne, 2004-2008. 304 12 Sisimiut havn 12 Sisimiut havn Havnen i Sisimiut består af en række kajanlæg, som tjener forskellige formål, herunder bl.a. en fiskerikaj (60 m), en atlantkaj (60 m), en lossekaj (50 m), en forsyningskaj

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. Grønland i årstal 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. 2100 f.v.t. Saqqaq-kulturen. Folket der indvandrer fra vest

Læs mere

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor!

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! v/ Claus Lassen Luftfartsforsker Lektor og centerdirektør Center for Mobiliteter og Urbane Studier (C-MUS) Aalborg Universitet Pointe 1: Den usynlige luftfart

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. august 2012 Mads Lund Larsen 06 Takster i Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, At Flextur grunden inkl. 5 km ændres fra at følge en

Læs mere

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Data og referencer 2 3. Vurdering af analysen af de 4 alternativer 3 3.1 Generelle forudsætninger 3 3.2 Alternativ 1: Eysturoy på næsset mellem Toftir og

Læs mere

lufthavn ved Ittoqqortoormiit

lufthavn ved Ittoqqortoormiit En trafikøkonomisk analyse af en August 2001 Buch & Partners ApS Side 1 I n d h o l d 1. Indledning...4 1.1 Baggrund...4 1.2 Analyse indhold...4 1.3 Datagrundlag...5 2. Den nuværende flytrafikstruktur...6

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen Indblik Frederiksberg 17. oktober 2014 Danske el-net foran stor investeringspukkel Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen De danske elnet leverede i 2013 en rekordhøj stabilitet.

Læs mere

Redegørelse: Den kystlange passagerbesejling fra Qaqortoq til Ilulissat

Redegørelse: Den kystlange passagerbesejling fra Qaqortoq til Ilulissat Transportkommissionen Redegørelse: Den kystlange passagerbesejling fra Qaqortoq til Ilulissat 02 juli 2010 ASSARTUUSSINEQ PILLUGU ISUMALIOQATIGIISSITAQ TRANSPORTKOMMISSIONEN Postboks 909 3900 Nuuk Tel

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup CVR nr. 26 69 86 87 Tillæg til miljøgodkendelse 1200 årlige skolehelikopteroperationer på Koldingegnens Lufthavn ApS, matr. nr. 6a Bønstrup By, Vamdrup

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU 1 december 2010 Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 46 + 3546 = 2. 354 214 = 3. 32 18 = Afrund til 1 decimal 14. 2,38 15. 1 6 4 4. 215 : 5 = Løs ligningen 5. x + 9 = 18 x = 6. 7 x = 35 x = 16. 17.

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 MINIRAPPORT, NOVEMBER 2015 STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 Odense Kommune har med Strategi for kollektiv trafik i Odense 2014-2020 vedtaget

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Hvem styrer busdriften?

Hvem styrer busdriften? HL_Hvem styrer busdriften_4 20/10/05 10:26 Side 12 Offentligt/privat Kollektiv trafik er ikke nogen privat sag Det kommunale landkort vil ændre sig i de kommende år. Og dermed er den offentlige service

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015

CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015 I 2015 rejste flere end 26,6 millioner gennem Københavns Lufthavn. Det er en stigning på en million sammenlignet

Læs mere

Debatoplæg Ændret startprocedure i Billund Lufthavn

Debatoplæg Ændret startprocedure i Billund Lufthavn Debatoplæg Ændret startprocedure i Billund Lufthavn Indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse Oplæg til debat i perioden 17. juni 16. august 2015 Indkaldelse af ideer og forslag Billund Lufthavn

Læs mere

TAKSTER OG BETALINGER

TAKSTER OG BETALINGER TAKSTER OG BETALINGER Ved benyttelse af helikopterflyvepladser og lufthavne i Grønland INDHOLDSFORTEGNELSE A. Almindelige bestemmelser B. Starttakst C. Passagertakst D. Reduktion og Fritagelse E. Opholdstakst

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet

Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet - Barrierer og potentialer for udvikling af turisme i Grønland Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked 2014 1 Indhold Executive summary...

Læs mere