Elevbog. For Audiologiassistent elever. Høreklinikken Sydvestjysk sygehus. Elev: Praktikvejleder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevbog. For Audiologiassistent elever. Høreklinikken Sydvestjysk sygehus. Elev: Praktikvejleder:"

Transkript

1 Elevbog For Audiologiassistent elever Høreklinikken Sydvestjysk sygehus Elev: Praktikvejleder: 12

2 Kære elev Du får her din Elevbog. Heri kan du orientere dig om din uddannelse til audiologiassistent på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Elevbogen er en beskrivelse af, hvordan vi udmønter Logbogen i Høreklinikken i Esbjerg. Vi håber, at du heri får et overskueligt arbejdsmateriale, som kan hjælpe dig med at strukturere praktikuddannelsen, og giver dig et arbejdsredskab i dagligdagen. Hensigten er, at Elevbogen skal være dækkende for den overordnede målsætning. Vi håber, at du får en god og lærerig praktikuddannelse hos os. Med venlig hilsen Medarbejderne v/ Audiologisk- og Øre-næse-halsafdelingen Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse af Høreklinikken Hvad tilbyder uddannelsesstedet og hvad forventer vi? Praktikvejlederens rolle Forventninger til eleven Praktikperiodens opbygning Introduktionsprogram Sygemelding Undervisning Mål for uddannelsen De enkelte praktikperioder praktikperiode praktikperiode praktikperiode praktikperiode Vejledning til samtaler Forventningssamtale Vejlednings- og evalueringssamtale Afsluttende erklæring...11 Bilag 1: Samtaleark til forventningssamtalen...12 Bilag 2: Samtaleark til vejlednings- og evlueringssamtalerne...13 Bilag 3: Slutevaluering af praktikperioden...14 Materialet er udarbejdet på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Juni Godkendt af Klinikchef Søren Kristensen den Elevbogen revideres årligt, om foråret. Revideret sidst juni 2010 af Lissi Garde, Høreklinikken og Ulla Kappel, uddannelsessygeplejerske. Litteraturbaggrund: Bekendtgørelse om uddannelsen til hospitalsteknisk assistent. BEK nr 163 af 07/03/2008 Uddannelsesordning for uddannelsen til hospitalsteknisk assistent, 20. maj 2008 Logbog for hospitalsteksnins assistet, Odense tekniske skole. 2

3 1 Beskrivelse af Høreklinikken Høreklinikken i Esbjerg er en del af Øre-næse-hals (ØNH) afdelingen. Foruden Høreklinikken består afdelingen af en sengeafdeling 263 og et ambulatorium 633. Specielt ØNH-ambulatoriet har vi et tæt samarbejde med. Vi er beliggende adskilt fra de andre afdelinger i klinikken, så indimellem er der en livlig trafik over gaden af både patienter og medarbejdere mellem Høreklinikken og ØNH-ambulatoriet. På Høreklinikken behandler vi børn og voksne med nedsat hørelse ved hjælp af høreapparat, vi foretager undersøgelser i forbindelse med udredning for svimmelhed, tager høreprøver mv. på patienter fra ØNH-ambualtoriet. Vi er ansvarlige for screeningsprogrammet for nyfødte i Region Syddanmark. Vi har ca patienter årligt. Udenfor hospitalet samarbejder vi med Kommunikationscentret, hvor der er tilknyttet hørepædagoger og logopæder, hvis opgave bl.a. er at vejlede patienterne i brug af høreapparat, samt tildeling af diverse hjælpemidler. På Høreklinikken er der ansat 3 sekretærer, 3 audiologiassistenter og 2 ototeknikere. Det lægefaglige arbejde varetages dagligt af en af speciallægerne på Øre-næse-halsafdelingen. Ledende overlæge Søren Kristensen er uddannelsesansvarlig og audiologiassistent Lissi Garde er praktikansvarlig og fungerer som praktikvejleder. De øvrige audiologiassistenter i afdelingen fungerer som daglige vejledere. 2 Hvad tilbyder uddannelsesstedet og hvad forventer vi? Vi er meget interesseret og engageret i forhold til uddannelse af elever i dagligdagen. Nedenfor kan du se hvad du kan forvente af os, og hvad vi forventer af dig. 2.1 Praktikvejlederens rolle Praktikvejleder varetager vejlederfunktionen i henhold til egen personlige stil og erfaring. Du kan forvente, at din praktikvejleder varetager følgende opgaver: har indsigt i og anvender uddannelsesmaterialet deltager i og har ansvar for at gennemføre praktikperiodens samtaler instruerer, superviserer og giver undervisning i praksis er rollemodel hjælper, støtter, vejleder, guider og motiverer dig, uden at tage ansvaret fra dig stiller krav og lytter til dig ved hvad du laver og hvilke overvejelser, der ligger bag følger op på dine øvelsesopgaver, hjælper dig til at koble teori til praksis og til at reflektere evaluerer sammen med dig og giver dig konstruktiv kritik 2.2 Forventninger til eleven Baggrundsviden og kunnen: At du har: en grundlæggende teoretisk viden svarende til grunduddannelsen for audiologiassistenter Grundlæggende holdninger: At du udviser: respekt overfor det enkelte menneske, både patient, pårørende og samarbejdspartnere respekt overfor funktionerne i afdelingen 3

4 interesse, er opsøgende og undrende, samt viser initiativ åbenhed og ærlighed, og ikke har usagte forventninger medansvar for at samarbejdet i afdelingen fungerer både indadtil og udadtil Adfærd i praktikuddannelsen: At du: er bevidst om din egen fremtræden gør dig nogle tanker om, hvordan du bedst lærer, og gør opmærksom herpå ved forventningssamtalen koncentrerer dig om den praktiske del af uddannelsen, og viser engagement er bevidst om din tavshedspligt og oplysningspligt samt handler derefter, herunder at du siger fra overfor opgaver du ikke magter eller som ikke er relevante er ansvarlig for egen uddannelse og viser det, eksempelvis at du: er opsøgende m.h.t. egen uddannelse, herunder læringssituationer og litteratur synliggør din viden og kunnen i dagligdagen gør opmærksom på hvad du arbejder med, og selv deltager i tilrettelæggelsen af din dag er modtagelig for vejledning og konstruktiv kritik (ros og ris) undrer dig og stiller dig kritisk i læringssituationer stiller spørgsmål til og reflekterer over situationer i forbindelse med dit daglig arbejde henvender dig, hvis der opstår problemer/tvivlsspørgsmål udarbejder øvelsesopgaver som er aftalt stiller krav til og gør aktiv brug af din praktikvejleder er velforberedt til undervisning, samtaler m.m. overholder aftaler, eksempelvis at du møder til tiden 3 Praktikperiodens opbygning De 4 praktikperioder har følgende struktur: Praktikperiode Praktiklængde* 7 uger 13 uger 39 uger 18 uger Introduktion Vejlednings- og evalueringssamtaler X 1 forventnings samtale 2-3 samtaler 4-5 samtaler 2-3 samtaler Praktikerklæring X X X Afsluttende praktikerklæring X * incl. ferie. I de første uger bliver du introduceret til afdelingen, og du følger introduktionsprogrammet. Det er vigtigt, at du følger og observerer din vejleder eller det personalemedlem som du følges med. Du får en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Vi opfordrer dig til, at du planlægger hvilke emner du arbejder med fremadrettet. Efter 1-2 uger afholdes en vejlednings- og forventningssamtale. Der står mere herom senere. Gennem alle praktikperioder får du en vejlednings- og evalueringssamtale efter ca. hver 5. uge. Her gøres der løbende status over din praktik og hvordan du arbejder med målene. I din Logbog 4

5 afkrydses checklisten med emner du har nået. Endvidere anvendes checklisten til løbende at planlægge din uddannelse. Indenfor de sidste to uger af hver praktikperiode skal du vurderes i henhold til mål for praktikken. Der udarbejdes en praktikerklæring af den uddannelsesansvarlige overlæge og din praktikvejleder, med angivelse af de arbejdsområder og funktioner du har beskæftiget dig med. Herudover angives, hvis det skønnes, at du har særlige behov i skoleundervisningen. Ved den afsluttende 4. praktikperiode udsteder praktikstedet en afsluttende praktikerklæring. 3.1 Introduktionsprogram Du skal i løbet af den første uge indføres i miljøet omkring praktikstedet. Herunder: orientering om generelle forhold vedrørende praktikstedets funktion kende praktikstedets indretning, herunder hvilke afdelinger der hører under Øre-næsehalsafdelingen. Introduktionsprogram for 1. praktikuge: o Foto og Adgangskort. o adgang til P-plads o Cafe Finsen (rabat) o uniform og uniformsetikette o håndhygiejne o rundvisning: o høreklinikken o kontorafsnit 662: o sekretariatet o læger o uddannelsessygeplejerske o operationsafdeling o sengeafdeling 263 o ambulatorium 633 o Café Finsen o kantinen o biblioteket o rygepolitik o sygemelding o arbejdsrytme o SVS intranettet o hjertestop o brandindstuks o tavshedspligt o personale: o sekretærer, o audiologiassistenter o hørepædagoger/audiologopæder o praktikvejleder o læger o afdelingssygeplejerske o uddannelsessygeplejerske o møde med patienter o deltage i sygehusets fællesintroduktion 3.2 Sygemelding Hvis du bliver syg, skal du sygemelde dig til sekretærerne på Høreklinikken på 5

6 eller Raskmelding skal foregå dagen før senest kl Undervisning Undervisning foregår både som formaliseret undervisning og undervisning i praksis. Formaliseret undervisning En overlæge på Øre-næse-halsafdelingen underviser dig ca. 20 gange i emnerne anatomi, fysiologi og patologi, som knytter sig til emnerne i checklisterne. Undervisningen foregår onsdage fra kl hovedsagelig i 2. og 3. praktikperiode. Du får undervisning og vejledning ved din praktikvejleder, eller en anden audiologiassistent, én gang om ugen i 1 time. Undervisning i praksis Undervisningen foregår i dagligdagen. Ved at deltage i de daglige undersøgelser, vil du lære faget. Det er vigtigt, at du er nysgerrig og undrende i forhold til det der foregår, og at du stiller spørgsmål eller selv søger svar. Der er områder af vores praksis som du med fordel selv kan søge viden om. Vejledningen tilrettelægges således, at der tages udgangspunkt i dine forudgående erhvervserfaringer. 3.4 Mål for uddannelsen Praktikuddannelsen skal opfylde bekendtgørelsens kompetencemål (Uddannelsesordningen). Praktikmål er at eleven kan - anvende almene etiske regler og kan vurdere patienter/klienters aktuelle situation - kommunikere professionelt og på forskellige niveauer - udføre arbejdet ud fra kendskab til arbejdsstedets kvalitetsstandarder - foretage måletekniske procedurer og har et grundigt kendskab til apparaturer, der anvendes ved de forskellige audiologiske undersøgelser - vurdere måleresultaters betydning og den sikkerhed, de angives med. Målene med praktikuddannelsen er at eleven opnår rutine og udvikler færdigheder for både almene og fagligt erhvervsrettet kompetenceområder. (Uddannelsesordningen, s. 23). Eleven kan på trin 1: a) selvstændigt kan foretage tone- og taleaudiometriske undersøgelser og kan vurdere behovet for ekstra undersøgelser i samarbejde med fagrelevante medarbejdere b) selvstændigt foretage tympanometriske undersøgelser c) anvende brugen af stemmegaffel-test d) anvende psykoakustiske tests med tonestimuli e) anvende psykoakustiske test med talestimuli f) anvende maskering g) anvende impedans audiometri Elever på det offentlige område skal desuden kunne anvende: h) Emission (OAE) Eleven kan på trin 2: 6

7 foretage høreapparattilpasning lave undersøgelsesforløb udføre IG-måling foretage tekniske måling (2CC eller COUPLER) Høreapparatsvalg /vurdering Eleverne på det offentlige område kan udføre: audiovisuelle tests børneaudiologiske undersøgelser Emission (OAE) Otoneurologiske undersøgelser Audioelektrofysiologiske undersøgelser Følgende mål er en sammenskrivning af mål fra Logbogen, således at du får et overblik over målene. Målene er gældende for hele uddannelsen. Mål for uddannelse på praktikstedet er, at du: forstår de miljøhensyn, miljøkrav og sikkerhedsregler der gælder på praktikstedet vedrørende personlig sikkerhed efterlever sikkerhed i forhold til patienter efterlever sikkerhed i forhold til udstyr og apparater er fortrolig med almindelig hygiejne og forebyggende foranstaltninger mod infektioner, særligt med hensyn til rengøring af det anvendte apparatur kan foretage måletekniske procedurer og har et grundigt kendskab til relevante apparatur der anvendes ved forskellige undersøgelser kan vurdere måleresultaternes betydning og den sikkerhed, de angives med undersøger patienter i alle aldersgrupper forstår fremgangsmåden ved den anvendt undersøgelse, indikationen for anvendelsen, undersøgelsens formål, brugen af apparatur, behandling af patienten, scoringsmetoder mv. angive en vurdering af høredefekter og give forslag til supplerende undersøgelser, samt tolke undersøgelserne i sammenhæng indføres i, og selvstændigt kan udføre, tilpasning af høreapparat selvstændigt kan udføre simple otoneurologiske undersøgelser deltager i kliniske konferencer, opøves i at redegøre for kliniske sammenhænge, herunder forslag til viderebehandling af patienten får lejlighed til at få praktisk kendskab til arbejdet hos praktiserende ørelæge bibringes kendskab til støjprofylakse i erhvervslivet udvikler tilfredsstillende færdigheder og opnår det anførte antal undersøgelser og øvrige funktioner, hvilket føres i checklisten i Logbogen 3.5 De enkelte praktikperioder Gennem praktikperioderne skal du opnå en sådan rutine, at du sammen med den teoretiske uddannelse opnår uddannelsens mål. Checklisten i Logbogen udfyldes af dig, i samarbejde med din praktikvejleder, ved planlagte samtaler ca. hver 5. uge. 7

8 praktikperiode Den første 1 2 uger er en introduktionsuger, herefter arbejder du med nedenstående mål i de næste 5 uger. Den sidste uge bruger du til opfølgning. Målene: Du skal orienteres om de arbejdsopgaver som forekommer i audiologiassistentuddannelsen, og målet er, at du beskæftiges med enkle arbejdsfunktioner under instruktion. Dette opfyldes ved at gennemgå checklisten for 1. praktikperiode. Derfor skal du i hver uge arbejde med flere emneområder. Din praktikvejleder er dig behjælpelig med at fordele emnerne mest hensigtsmæssigt i praktikperioden. Herudover skal du: kende til praktikstedets virke, samt have kendskab til en audiologisk afdelings funktion bibringes forståelse for etiske aspekter ved beskæftigelse med patienter, herunder tavshedspligten kende hvorledes kommunikation internt i afdelinger og med de øvrige afdelinger foregår have forklaret hvorledes praktikstedets økonomiske forhold er organiseret, herunder fordeling af udgifter mellem kommuner, amter og staten være kendt med rekvisitioner eller hvordan de økonomiske forhold omkring tilskud til udlevering af høreapparater fungerer være bekendt med praktikstedets gældende administration gøres bekendt med de udvalg ( samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg mv.), hvori medarbejderne er repræsenteret beherske omgang med journaler, specialeskemaer, noteteknik, korrespondance, arkivsystem, kommunikationssystem mv. deltage i planlægning af audiologiassistentens daglige arbejde, herunder indkaldelse af patienter forstå indhold i lægebreve, pædagogbreve og materiale som udgår fra afdelingen klare telefonpasning lære relevante latinske fagtermer Studiemetoder og undervisning Den teoretiske skoleuddannelse og praktikuddannelsen skal supplere hinanden. Dette udmøntes ud fra nedenstående plan. Du har mulighed for at følge patienterne ind til lægens konsultation En dag om ugen er der vejlednings,- og undervisningstid. Det betyder, at der er booket patienttider således, at du og din praktikvejleder, har patienterne i dobbelt så lang tid, som der ellers er afsat. Det vil sige 1 time til hver patient. Her får du mulighed for læringsaktiviteter, som: at være med og se, lytte og observere få supervision og vejledning at din praktikvejleder underviser dig i emnerne gennemgå målene i Logbogen andet En dag om ugen er der børnedag, hvor du arbejder sammen med audiologiassistenter, en børnehørepædagog og en læge praktikperiode Du arbejder videre med emnerne, mod et højere niveau. Der er desuden enkelte nye emner. 8

9 Studiemetoder og undervisning sekretærernes arbejdsområde. Du følger en sekretær en formiddag med henblik på booking af patienter Vejlednings- og undervisningstid, efter samme mønster som i 1. praktikperiode Undervisning v/ overlæge. Ca. 20 emner fordelt over 2. og 3. praktikperiode, onsdage kl praktikperiode Studiemetoder og undervisning Der er ikke formel undervisning, dog undervisning v. overlæge. Se ovenstående. Du har nu nået så stor en selvstændighed, at du selv kan formulere behov for vejledning. Vejlednings- og undervisningstid, efter samme mønster som i 1. praktikperiode praktikperiode Målene: Målet med denne praktikperiode er at eleven får mere rutine i alle undersøgelser. Eleven skal opnå generel faglig selvstændighed. Målet er, at du: skal arbejde selvstændigt med alle på praktikstedet forekommende arbejdsopgaver indenfor audiologiassistentuddannelsen anvender alle former for arbejdsdiscipliner og metoder og udfører arbejdet ud fra kendskab til det nødvendige kvalitetsniveau foretage tone- og taleaudiometriske undersøgelser, impedansundersøgelser samt specielle audiologiske undersøgelser, herunder evoked response audiometri udføre vestibulærundersøgelser foretage teknisk høreapparattilpasning give patienten vejledning i brug af høreapparat Studiemetoder og undervisning Du arbejder nu selvstændigt og søger vejledning når du har brug for det. Praktikperioden giver mulighed for fordybelse i de emner du mangler/ønsker at arbejde videre med. 4 Vejledning til samtaler 4.1 Forventningssamtale Formålet med forventningssamtalen er at: udveksle gensidige forventninger mellem dig og din praktikvejleder, med henblik på at lære hinanden bedre at kende planlægge dit praktikforløb så du opnår målene for perioden klarlægge hvad afdelingen kan tilbyde aftale en individuel planlægning af perioden med udgangspunkt i Logbogen planlægge det kommende samarbejde lave aftaler om gensidigt samarbejde og evaluering Hvornår: samtalen finder sted i den første eller anden uge Varighed: 9

10 ca. en time Deltagere: dig selv din praktikvejleder uddannelsessygeplejersken Hvordan: præsentation for hinanden du fremlægger forventninger for perioden din praktikvejleder fremlægger afdelingens og egne forventninger aftale om hvordan du skal arbejde i perioden Forberedelse: Vi beder dig overveje: dine forventninger til dig selv, praktikperioden, praktikvejlederen og afdelingen hvilke relevante personlige og faglige erfaringer, som du kan bruge i praktikuddannelsen hvordan du lærer bedst og hvordan du har det med at lære Medbring din Logbog til forventningssamtalen. Vi forventer, at du forbereder dig skriftligt, idet du herved får reflekteret over det du vil sige. Anvend desuden bilag 1: Samtaleark til forventningssamtale. Din praktikvejleder har også gjort sig nogle overvejelser om hvilke forventninger han har til din læringsadfærd i praktikperioden, samt hvad han som praktikvejleder kan tilbyde. Dokumentation: Hovedlinierne i forventningerne og planlægningen bør formuleres skriftligt, så det kan bruges i det fremtidige samarbejde, samt i forbindelse med evalueringssamtaler. 4.2 Vejlednings- og evalueringssamtale Formålet med vejlednings- og evalueringssamtalerne er, at gøre status i forhold til målene for praktikperioden, med henblik på at klarlægge: hvor langt du er nået og på hvilket niveau? har du oplevet at få konstruktiv kritik, og hvordan har du modtaget denne? hvad du skal arbejde med i resten af praktikperioden og hvilke mål skal nås? hvordan den resterende del af praktikuddannelsen skal planlægges, og hvordan vil du opnå målene? hvilke aftaler skal indgås om det fortsatte gensidige samarbejde? Tidspunkt: ca. hver 5. uge. Deltagere: dig selv din praktikvejleder den uddannelsesansvarlige overlæge uddannelsessygeplejersken Forberedelse: Du vurderer dig selv i forhold til hvor langt du er nået med det enkelte mål og emner. Anvend desuden bilag 2: Samtaleark for vejlednings- og evalueringssamtale. Herudover har din praktikvejleder også gjort sig nogle overvejelser vedrørende ovennævnte spørgsmål. Dokumentation: 10

11 Konklusioner fra samtalen nedfældes skriftligt, så man har dette at holde sig til i resten af praktikperioden. 4.3 Afsluttende erklæring Der udarbejdes en afsluttende erklæring i slutningen af og 3.praktikperioderne, med det formål at meddele skolen hvilke arbejdsområder og funktioner du har opnået. Den 4. praktikperiode afsluttes med en afsluttende praktikerklæring. Tidspunkt: i slutningen af praktikperioderne Deltagere: dig selv din praktikvejleder den uddannelsesansvarlige overlæge uddannelsessygeplejersken Forberedelse: Vi beder dig overveje hvordan du har oplevet din seneste praktikperiode. Vi vil gerne have en skriftlig evaluering af afdelingen. Anvend bilag 3: Slutevaluering af praktikperioden. Hvordan foregår samtalen: praktikvejleder læser din erklæring op du giver din evaluering 11

12 Bilag 1: Samtaleark til forventningssamtalen Det er en god ide at lave notater på arket før samtalen. Evt. kan tilføjes undervejs. 1. Tidligere personlige og faglige erfaringer, som er relevante for nuværende praktikperiode: 2. Beskriv hvordan du lærer bedst? 3. Hvilke forventninger har du til dig selv som elev i afdelingen? 4. Hvilke forventninger har du til din praktikvejleder og afdelingen? 5. Beskriv, hvad du er god til, herunder både personlige og faglige kompetencer: 6. Beskriv, hvad du skal arbejde med, både personligt og fagligt: 7. Hvordan forestiller du dig, at din evaluering skal foregå i dagligdagen? 8. Din praktikvejleders forventninger til dig. 9. Introduktion til arbejdet med målene. 10. Andet 12

13 Bilag 2: Samtaleark til vejlednings- og evalueringssamtalerne Du udfylder arket før samtalen, og i samarbejde med vejleder under samtalen. 1. Hvor langt er du nået i forhold til målene (Checklisten) for praktikperioden og på hvilket niveau? 2. Hvad er du god til? - herunder personlige og faglige kompetencer 3. Hvad er svært for dig? - herunder personlige og faglige kompetencer 4. Hvad skal du arbejde med? - herunder personlige og faglige kompetencer 5. Hvordan kommer du videre? 6. Hvordan oplever du din indsats i forhold til din praktikuddannelsen? (Herunder planlægning, synlighed, bevidsthed om læringsmuligheder) 7. Hvordan er det at være elev i afdelingen? 8. Hvordan oplever du samarbejdet med din praktikvejleder? 9. Andet? 12

14 Bilag 3: Slutevaluering af praktikperioden 1. Hvordan har du haft det i afdelingen i praktikperioden? 2. Har du fået opfyldt dine forventninger til praktikperioden? Hvordan har din egen indsats været i forhold hertil? 3. Hvordan har samarbejdet med dine praktikvejledere og øvrige personale været? Hvordan har din egen indsats været i forhold hertil? 4. Hvordan har du oplevet og hvordan har udbyttet været af Den formelle undervisning? Undervisning i praksis? 5. Hvordan har du oplevet afdelingen som uddannelsessted (generelt)? hvad var godt? hvad kunne være bedre? 6. Andet? 14

Retningslinier for oplæring i den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi, offentlige praktiksteder

Retningslinier for oplæring i den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi, offentlige praktiksteder I den første praktikperiode skal eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under audiometrist eller audiologiassistentuddannelsen, og under instruktion beskæftiges med enkle arbejdsfunktioner.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ansvar

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Praktikmappe For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Indledning Kraftcentrets vision, mission og formål Denne praktikmappe er et redskab for studerende, elever og de daglige praktikvejledere I Kraftcentret.

Læs mere

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6. Anvendelse af Logbog...

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6. Anvendelse af Logbog... Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6 Anvendelse af... 7 Praktikvejledning 1. praktikperiode... 8 Praktikerklæring 1.

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Adresser. Elev CPR-nr. Adresse. Praktiksted Afdeling Adresse. Tlf. Praktikansvarlig Mail tlf.: Praktikvejleder Mail tlf.:

Adresser. Elev CPR-nr. Adresse. Praktiksted Afdeling Adresse. Tlf. Praktikansvarlig Mail tlf.: Praktikvejleder Mail tlf.: Adresser 3 Skolekalender 4 Retningslinjer for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi (offentlig klinik) 5 Retningslinjer for den praktiske del af hospitalsteknisk

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

PRAKTIK- STUDERENDE. Afdeling: HASSELVEJ 3B. Handicap Løgumgård

PRAKTIK- STUDERENDE. Afdeling: HASSELVEJ 3B. Handicap Løgumgård PRAKTIK- STUDERENDE Afdeling: HASSELVEJ 3B Handicap Løgumgård Introduktion: Velkommen til Handicap Løgumgård, Hasselvej 3B, 6240 Løgumkloster. Hasselvej 3B er en del af tilbuddet Løgumgård. På afdelingen

Læs mere

Skolens godkendelse/bemærkninger 38

Skolens godkendelse/bemærkninger 38 Adresser 3 Skolekalender 4 Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi (offentlig klinik) 5 Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER

VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER 1 I uddannelsesordningen for social- og sundhedsuddannelsen af 16. april 2008 bliver den erhvervsfaglige kompetence beskrevet som en enhed af faglige

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Trænende Terapeuter Svinget 14, 2.sal 5700 Svendborg Tlf. 6223 4040 e-mail : traening@svendborg.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, audiologispecialet. audiometrist og audiologiassistent Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1: Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro!

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Dette er en beskrivelse af, hvad vi som praktiksted kan tilbyde vore studerende og hvilke krav vi stiller til os selv og de studerende.

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Velkommen til sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever

Velkommen til sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Velkommen til sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever www.koldingsygehus.dk Indledning Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen til Kolding Sygehus. Formålet med pjecen er at forberede

Læs mere

Praktikugen Hvad skal eleven? Introduktion

Praktikugen Hvad skal eleven? Introduktion Plan for praktik 1 A : UGE 1 UGE 2 UGE 3 Ugesamtale Elev/ vejleder Forventningssamtale (+ praktikmål 19) Planlægning af praktik 1A Udfyld skema s 3 (Skriv aftaleark) Refleksion Tale om praktikmål 1+4+5

Læs mere

Klinisk periode Modul 6

Klinisk periode Modul 6 Klinisk periode Modul 6 4. Semester Ortopædkirurgisk ambulatorium SVS, Grindsted 1 Velkommen som 6. modul studerende Vi vil gerne byde dig velkommen som sygeplejestuderende. De næste sider skal ses som

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit på Slagelse Sygehus. Indholdsfortegnelse: 1.1 Præsentation af praktikstedet 3 1.2 Fysiske rammer 3 1.3 Værdigrundlag for sygeplejen

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Praktik andet afsnit/ sygehus Praktik specialeafsnit Introduktionsprogram Velkommen i ekstern praktik i relation til Specialuddannelsen

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

Vejledningsopgaven for uddannelse til ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner ved Hospitalsenheden Vest

Vejledningsopgaven for uddannelse til ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner ved Hospitalsenheden Vest Vejledningsopgaven for uddannelse til ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner ved Beskrivelsen omhandler vejledningsopgaven i (HEV) i forhold til erhvervsuddannelsen Redder med speciale

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Uddannelsesplan for pædagogstuderende Uddannelsesplan for pædagogstuderende FRK. MICHAELS BØRNEHAVE CHR. FELD VEJ 6A 6100 HADERSLEV Indholdsfortegnelse. side Velkommen til Frk. Michaels Børnehave..3 Fakta om Frk. Michaels Børnehave 3 Tavshedspligt.4

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Virksomhedsophold på grundforløbet. Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra SOSU Nord i virksomhedsforløb

Virksomhedsophold på grundforløbet. Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra SOSU Nord i virksomhedsforløb Virksomhedsophold på grundforløbet Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra i virksomhedsforløb 2 Indledning 3 Jeres institution skal have en grundforløbselev fra i virksomhedsophold.

Læs mere

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever Børnehaven Sønderleds Uddannelsesplan for PAU- elever Børnehaven Sønderled, Sønderled 13, 6000 Kolding Tlf.: 75 56 86 47 Mail:soenderled@kolding.dk Åbningstider: Mandag torsdag 6:30 17:00 Fredag 6:30 15:45

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Det stilles som krav, at den studerende/praktikvejlederen bruger DREJEBOGEN og kommer med en tilbagemelding, via praktikgruppemøderne.

Det stilles som krav, at den studerende/praktikvejlederen bruger DREJEBOGEN og kommer med en tilbagemelding, via praktikgruppemøderne. Drejebog for studerende og praktikvejledere FORORD: Formålet med denne DREJEBOG i forbindelse med praktikforløbet for den studerende er at få klarlagt, hvilke opgaver som ligger i at have en studerende

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01/06/2008 Udstedt af det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 29/02/2008 om uddannelserne i

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Solgården som praktiksted

Solgården som praktiksted Solgården som praktiksted Områdecentret Solgården, Hundborg Solgårdsvej 14 7700 Thisted Tlf.: 9917-3970 mail: solgaarden@thisted.dk hjemmeside: www.thisted.dk/solgaarden Din vejleder er: Du skal være elev

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8. PAU-studerende PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE den pædagogiske assistentuddannelse Buerup Skole og SFO BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse Postnr. og by. Tlf.nr. Mail- adresse. Hjemmeside.

Læs mere

Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk

Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk Historie: I 2007 købte Elisabeth Schmidt og Herdis Brødbæk et ydernummer af Ole Vissing. Dengang lå praksis i Grønnegade i centrum af Odense. I 2009 købte

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Adresser 3. Skolekalender 4. Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi 5

Adresser 3. Skolekalender 4. Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi 5 Adresser 3 Skolekalender 4 Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi 5 Den praktiske uddannelse har følgende hovedbestanddel 7 Retningslinier

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik. Skovgade Børnehave - Flensborg

Uddannelsesplan for studerende i praktik. Skovgade Børnehave - Flensborg Uddannelsesplan for studerende i praktik Skovgade Børnehave - Flensborg Velkommen til Skovgade Børnehave - en af de 54 danske børnehaver i Sydslesvig der drives af Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Alle

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Velkommen: Vi glæder os til at byde dig velkommen i Myretuen. Vi håber du får en god og lærerig praktikperiode hos os med masser af udfordringer, dejlige

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Til forventningssamtalen aftaler eleven og praktikvejlederen, hvorledes samarbejdet omkring skriftlig refleksion skal foregå.

Til forventningssamtalen aftaler eleven og praktikvejlederen, hvorledes samarbejdet omkring skriftlig refleksion skal foregå. Skriftlig refleksion hvad er det? Obligatorisk læringsredskab i praktikuddannelsen. Et hjælpemiddel til at koble teori og praksis. Et personligt lærings- og arbejdsredskab. Formål: At sikre sammenhæng

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015

Aktivitets- og handleplan 2015 Aktivitets- og handleplan 2015 Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv, i forhold til at arbejde med børn og ældre. Vi vil i løbet af det

Læs mere

Retningslinier for uddannelse af portører

Retningslinier for uddannelse af portører Retningslinier for uddannelse af portører Uddannelsens formål For selvstændigt at kunne varetage det praktiske portørarbejde, der forekommer i det moderne sygehusvæsen, har portøruddannelsens teori- og

Læs mere

Lindegården Lindelyvej 6 3480 Fredensborg 48 46 06 05 mkni@fredensborg.dk www.lindegarden-linden.dk. Huslæge Psykiater Fysioterapeuter Sagsbehandler

Lindegården Lindelyvej 6 3480 Fredensborg 48 46 06 05 mkni@fredensborg.dk www.lindegarden-linden.dk. Huslæge Psykiater Fysioterapeuter Sagsbehandler PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Lindegården Lindelyvej

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk afdeling 261 og 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 261: 7918 2156 Afd. 262: 7918 2151

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011.

Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011. Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011. Generelt opleves, at målgruppen har ændret sig de sidste år. Eleverne er blevet yngre og en del af dem, har personlige problemer at slås

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.nr.: Email: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Aldersgruppe: Antal børn/unge/voksne: Antal stuer/afdelinger: Institutionens

Læs mere

Uddannelsesplan. For studerende. Ved. Hindholm Socialpædagogiske Seminarium.

Uddannelsesplan. For studerende. Ved. Hindholm Socialpædagogiske Seminarium. Børnehaven Møllen Maglemølle 10-12, 4700 Næstved Uddannelsesplan For studerende Ved Hindholm Socialpædagogiske Seminarium. Indledning Den studerende er en del af personalegruppen og skal have indblik/deltage

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej Praktikstedsbeskrivelse Børnehaven Gl. Struervej Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Institutionstype...2 Arbejdsmetoder...2 Arbejdsforhold for den studerende...2 Uddannelsesplan...2

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Introduktionsperioden

Introduktionsperioden 1 Introduktionsperioden 2 Korte møder Husk tilbage på den modtagelse du selv fik da du startede i praktik. Hvad var godt og hvad var skidt? 1 3 Modtagelse af eleven Den omvæltning, det er at være ny, vil

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse

Pædagogisk Assistent Uddannelse Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog Fredericia Kommune 1. Udgave den 01.02.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Velkomstbrev 1... 3 1.2 Velkomstbrev 2...

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Socialpsykiatrien Aalborg Kommune Botilbudområdet Klinisk underviser: Mille Schroll E-mail til klinisk underviser: mis-aeh@aalborg.dk Telefon til klinisk underviser:

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere