Indledende bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende bemærkninger"

Transkript

1 Indledende bemærkninger INDLEDENDE BEMÆRKNINGER TIL RETTEVEJLEDNINGEN Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2011 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning til, hvilke emner der burde/kunne være omtalt i besvarelsen. Rettevejledningen angiver i skemaform en række forhold, som censorerne kan benytte som en form for tjekliste til gennemgang af den enkelte besvarelse. Til hvert spørgsmål er der angivet en række punkter, som besvarelsen bør/kan omfatte. Kandidatens konkrete besvarelse og de forudsætninger, som kandidaten redegør for i sin besvarelse, har også betydning, og det er derfor ikke muligt eller hensigtsmæssigt at anvende denne rettevejledning som et rent matematisk hjælpemiddel til at afgøre, om en kandidat er bestået eller ej. Klarheden og formuleringerne har også betydning for nytteværdien, og skal derfor også indgå i bedømmelsen. De enkelte punkter i denne rettevejledning har ikke samme vægt i vurderingen af en besvarelse, og det er således censorernes samlede vurdering af de enkelte delspørgsmål, der er afgørende for, om en kandidat anses for bestået eller ikke-bestået. Omtaler kandidaten et forhold angivet i rettevejledningen enten overfladisk eller direkte fejlbehæftet, kan dette ikke tillægges vægt. F.eks. er det ikke tilstrækkeligt, at en kandidat i sin besvarelse anfører den konkrete henvisning til en lovbestemmelse eller standard, hvis ikke kandidaten redegør for, hvorfor denne henvisning er relevant, og hvad bestemmelsen indeholder. Omvendt kan der være tilfælde, hvor en kandidat vælger at strukturere besvarelsen anderledes end forudsat i denne rettevejledning, men hvor besvarelsen alligevel vurderes at være bestået. Især kan det forekomme, at en kandidat vælger at strukturere sin besvarelse af et spørgsmål, der er opdelt i et eller flere underspørgsmål, anderledes end det er forudsat i denne rettevejledning. Såfremt kandidatens opdeling i øvrigt virker naturlig, og besvarelsen har samme værdi for modtageren, skal dette ikke ændre den samlede vurdering af besvarelsen. Den samlede vurdering af, om en kandidat er bestået, vil ikke kun være et spørgsmål om, hvorvidt kandidaten korrekt redegør for de punkter, som er anført i denne rettevejledning, men også i hvilket omfang kandidaten begrunder sin besvarelse. Afgørende er, om besvarelsen er forståelig, samt om besvarelsen samlet set må anses for at have værdi for modtageren. Karakter gives efter 12-skalaen på de enkelte spørgsmål og for de enkelte dage, men sammenfattes til bestået eller ikke-bestået for begge dage under ét. Karaktergivningen baseres på en helhedsbedømmelse af kandidatens besvarelse. 1

2 Rettevejledning, dag 1 DAG 1 Ved bedømmelsen vil de angivne spørgsmål blive tillagt følgende vejledende vægt: Spørgsmål 1: 30% Spørgsmål 2: 25% Spørgsmål 3: 25% Spørgsmål 4: 20% 100% Spørgsmål 1 (vægt 30%) 1.1 Du bedes udarbejde et uddrag af et planlægningsnotat til brug for revisionen af årsregnskabet for B A/S for regnskabsåret 1. oktober september Uddraget skal alene indeholde en beskrivelse af de væsentligste afsnit, der er relevante for revisionen af B A/S. 1.2 Endvidere bedes du udarbejde et notat til koncernrevisor, som konkret og begrundet beskriver væsentlige og risikofyldte forhold hos B A/S, som kan få indflydelse på revisionen af koncernregnskabet for M ehf. Bemærkninger til censor Spg. 1.1 Det er revisionsstandarder, som er gældende for revision af årsregnskaber med regnskabsår, som dækker perioden 1. oktober 2010 til 30. september Terminologi i RS 315, 330 og 500 kan med fordel anvendes. Det accepteres, at kandidaten anvender nye revisionsstandarder. Planlægningsnotatet skal være i uddrag, hvorfor der ikke skal udarbejdes et fuldstændigt planlægningsnotat. Notatet kan skitsere punkterne i planlægningen ved hjælp af en indholdsfortegnelse, herunder punkterne: Klientaccept, aftalebrev, forståelse af virksomheden, interne kontroller, risikovurdering, væsentlighed, revisionsstrategi, væsentlige revisionsområder, bemanding, budget, tidsplan, koncernrapportering. Kandidaten skal argumentere for, hvilke af de nævnte punkter der vurderes som væsentligst og efterfølgende uddybe disse. Klientaccept vurderes som mindre væsentlig, idet revisor har været valgt gennem en årrække. Klientaccept skal fornyes hvert år. Væsentlighedsniveau kan beregnes i intervallet tkr. Baseret på vægtede procenter af omsætning, resultat før skat, balance og egenkapital. Forretningsgange og aktivitet er beskrevet i bilag samt i anvendt regnskabspraksis, hvoraf fremgår, at selskabets rutiner overordnet set er tilfredsstillende uagtet, at der er problemer med enkelte delområder. Der kan argumenteres for, at risiciene for væsentlig fejlinformation for årsrapporten som helhed er middel til lav. Bemærkninger til besvarelsen 2

3 Rettevejledning, dag 1 It-revision er væsentlig, idet hele aktivitetsgrundlaget er båret af internetbestilling og registreringer. Beskrivelse af revisors vurdering af det generelle kontrolmiljø, herunder særligt adgangsforhold, og driftsafvikling. Revisionsstrategien bør være kontrolbaseret særligt omkring omsætning, som den væsentligste og mest risikofyldte regnskabspost. Revisionen skal suppleres med nødvendige substanshandlinger, idet en kontrolrevision ikke kan stå alene. Væsentlige og risikofyldte områder bør omtales mere indgående, herunder stærke revisionsbeviser særligt på nedenstående områder: Periodisering af indtægter Værdiansættelse, fuldstændighed af forudbetalinger i balance og resultatopgørelse (periodisering) Tilstedeværelse, værdiansættelse af tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Nøjagtighed i måling af rabatter (oplyst i teksten, at der er mangler i intern kontrol). Stærke revisionsbeviser for de nævnte områder bør fremhæves, herunder: Test af interne kontroller for fuldstændighed og forekomst af indtægter Bilagskontrol af et antal bilag for kontrol af nøjagtighed, rabat, periodisering Bilagskontrol af indbetalinger Uanmeldt kasseeftersyn med kontrol af indbetalinger og bankafstemninger Kontrol af selskabets opgørelser over periodiseringer, da reservationer går fra påske til påske Engagementsforespørgsel Skriftlig bekræftelse fra koncernselskaber om mellemværender, transaktioner, renter, management fee og lign. Den gode besvarelse kan medtage omtale af ledelsesaflønning og transfer pricing. Spg. 1.2 Revisor er datterselskabsrevisor og ikke koncernrevisor, men beskrivelsen skal indeholde de relevante forhold, en datterselskabsrevisor skal iagttage. B A/S er et betydeligt datterselskab i koncernen, hvorfor alle væsentlige og risikofyldte forhold vil have stor betydning for koncernregnskabet. Væsentlige forhold er: Omtale af den økonomiske udvikling Omtale af risikoen for besvigelser (forretningsgange) Omtale af risikoen for tab på hotelkontrakter Betydningsfulde forhold i B A/S vil medføre en naturlig rapportering til det islandske moderselskab. Transfer pricing, herunder interne afregningspriser samt transfer pricing-dokumentation og international sambeskatning kan have betydning for koncernen. Finansielle transaktioner i koncernen, herunder styring af cash-pool, hvor det bemærkes, at moderselskabet er et EØS-land. 3

4 Rettevejledning, dag 1 Udbyttepolitikker samt styring af kapitalgrundlag i B A/S bedes klarlagt, bl.a. til vurdering af kapitalberedskab. Rettebemærkninger til spørgsmål 1 Karakter: 4

5 Rettevejledning, dag 1 Spørgsmål 2 (vægt 25%) 2.1 Du bedes udarbejde et notat til økonomichefen med forslag til forretningsgange, som kunne sikre, at alle indtægter fra kontantsalg af dagsudflugter modtages af selskabet. 2.2 Endvidere bedes du til din chef redegøre for, om økonomichefens henvendelse giver anledning til andre overvejelser i relation til din revision af årsregnskabet for B A/S. Bemærkninger til censor Spg. 2.1 Kandidaten skal være opmærksom på risiko for selvrevision ved at rådgive om forretningsgange og interne kontroller, som revisor senere skal anvende under revisionen. Bemærkninger til besvarelsen Kandidaten bør kunne påtage sig opgaven. Notatet skal sendes til økonomichefen og skal inddrage konkrete interne kontroller og forretningsgange, der forebygger usikkerhederne på området indtægter for dagsudflugter. Revisor må komme med anbefalinger til forretningsgange, men ledelsen har selv ansvaret for implementering heraf. Denne form for rådgivning vurderes ikke i det konkrete tilfælde at medføre selvrevision. Der er manglende funktionsadskillelse mellem disponering, registrering og forvaltning af indtægter og betalinger fra dagsudflugter, hvilket medfører risici for fejl og andre uregelmæssigheder. Der bør etableres formelle skriftlige forretningsgange med tilstrækkelige interne kontroller set i forhold til aktivitetsområdet, der vurderes at være en væsentlig indtægtskilde. Der er særligt risiko for fuldstændighed af omsætningen, ligesom der er risici for besvigelser i form af misbrug af aktiver foretaget af medarbejderen. De anbefalede forretningsgange kan indeholde flere af nedenstående elementer: Funktionsadskillelse mellem registrering af deltagere og betaling Funktionsadskillelse mellem modtagelse af betaling og indsætning i pengeinstitut Afstemt betalingsliste med underskrift fra deltagere To personer kvitterer for registrering og modtagelse af penge Forudnummererede bilag, der muliggør en senere bilagskontrol Datering af bilag og dokumentation for antal bestilte rejser Betaling til leverandører kan kontrolleres fra registrering i bogholderiet Mulighed for, at rejserne bestilles og betales inden afrejse Analyse af indtægter ved sammenholdelse med tidligere perioder, forskellige guider, forskellige destinationer m.v. 5

6 Rettevejledning, dag 1 Spg. 2.2 Notatet skal sendes til chefen for revisionen og bør inddrage de konstaterede svagheder til, hvorvidt revisionsstrategien skal ændres. Revisor bør overveje, om der er tilsvarende mangelfulde kontroller på andre områder i revisionen. Revisor bør udarbejde early warning til moderselskabets revisor for at identificere mulige risici for væsentlig fejlinformation (fuldstændighed af omsætning) og risici for besvigelser (misbrug af aktiver). Der er ingen umiddelbare indikationer på besvigelser. Rapportering til koncernrevisor, idet de manglende interne kontroller ligeledes kan mangle hos de andre selskaber i koncernen. Revisor kan anbefale, at revisionsinstruksen fra moderselskabsrevisor tilrettes de nye forhold. Revisor bør revurdere revisionsstrategien på dette specifikke område mod mere substansbaseret strategi. Ændringer i revisionsstrategien skal dokumenteres, herunder hvad ændringen har medført, f.eks. mere erfarent personale på området, udvidelse af stikprøver, stor uforudsigelighed i kontrollen, interview med ledelse, controllere og ansatte. De manglende interne kontroller bør omtales i revisionsprotokollen, og mulig besvigelsesrisiko bør påpeges. Ledelsen har ansvaret for forretningsgange og interne kontroller. Rettebemærkninger til spørgsmål 2 Karakter: 6

7 Rettevejledning, dag 1 Spørgsmål 3 (vægt 25%) 3.1 Til brug for den administrerende direktør bedes du beskrive eventuelle selskabsretlige problemstillinger for B A/S, som de foretagne udlån kan give anledning til, og herunder din forventede rapportering heraf. 3.2 Endvidere bedes du udarbejde et notat til den administrerende direktør, som beskriver eventuelle skattemæssige konsekvenser for B A/S af den nuværende forrentning af de foretagne udlån til Finans ehf. Bemærkninger til censor Spg. 3.1 Notaterne kan eventuelt udarbejdes som ét samlet notat, idet begge er til den administrerende direktør. Kandidaten bør give en begrundet stillingstagen, der skal være båret af egne argumenter og holdning til lånets karakter. Notatet bør redegøre for transaktionerne i udlånene mellem selskaberne. B A/S udlåner direkte tkr. til Finans ehf., der er datterselskab til M ehf. Finans ehf. udlåner herefter til Fly ehf., sidstnævnte er ikke et selskab i koncernen, idet selskaberne på Island er ejet personligt af Magnus Sigurdsson. B A/S udlån til et koncernselskab skal vurderes på lige fod med andre tilsvarende udlån til uafhængige juridiske personer. Udlånene skal formaliseres via låneaftaler med løbetider, rentevilkår og regler for misligholdelse. B A/S har fortsat likvide beholdninger på ca tkr., ligesom der er positive pengestrømme fra driftsaktiviteter, hvorfor et lån vil betyde, at B A/S samlede likvide beredskab fjernes, hvilket påvirker den finansielle stilling. Ledelsen i B A/S kan ifalde ansvar, såfremt udlån ikke sker på forsvarlig vis. Ledelsen har ansvaret for selskabets kapitalberedskab, hvorfor der bør ligge en vurdering af Finans ehf. s kreditværdighed. Kandidaten kan overveje, om der bør stilles særlige sikkerheder for lånet. Låntager, Fly ehf., har hjemsted på Island, der er et EØS-land. Selskabsloven tillader udlån fra datterselskaber til moderselskaber, uagtet disse er beliggende i et EØS-land. Dette lån er ikke direkte omfattet af lovens ordlyd, da låntager er et datterselskab til det islandske moderselskab M ehf. Som spørgsmålsteksten er formuleret, anses lånet for at være lovligt, idet dette lån alene er tilvejebragt gennem moderselskabet M ehf. s kontrol over B A/S. Det tillades ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at der etableres cash-pool-ordninger med selskaber i koncernen forudsat, at der er tale om en sædvanlig disposition. Der kan eventuelt argumenteres for, at udlånet er et ulovligt kapitalejerlån ud fra den generelle bestemmelse i Selskabsloven. Kun lån til moderselskaber er lovlige, men Finans ehf. er ikke et moderselskab, hvorfor nogle kan mene, at lånet er ulovligt, idet udlånet sker til et andet selskab Bemærkninger til besvarelsen 7

8 Rettevejledning, dag 1 uden for undtagelsesbestemmelsen. Af SL 210, stk. 1 fremgår, at lån til andre personer end kapitalejere og ledelsesmedlemmer kan være ulovlige ud fra formuleringen andre juridiske personer, der på anden måde står selskabet nær. Udlånet bør omtales i revisionsprotokollen med de forbundne risici, herunder særligt værdiansættelse. Skønner kandidaten, at forholdet er et ulovligt kapitalejerlån, skal forholdet omtales i revisionspåtegningen på B A/S under supplerende oplysninger om andre forhold i regnskabet. Der er ikke krav om en note, jf. ÅRL 73, da den bestemmelse udelukkende går på ledelsen i selskabet. Den gode besvarelse kan anbefale, at B A/S lovligt udlodder udbytte op til M ehf., og ad den vej gør transaktionen lovlig, ligesom det flytter den finansielle risiko ved at løfte likvide midler højere op i koncernen. Den gode besvarelse fremhæver, at revisor konsulterer en advokat for vurdering af de juridiske forhold. Spg. 3.2 Beskrivelsen skal redegøre for, at der er en større renteindtægt hos Finans ehf. på Island end den rente, som B A/S modtager ved udlånet. Forudsat at renteforskellen afspejler forskellen i renteniveauet mellem Island og Danmark, vil udlånet være en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Der skal derfor ikke foretages skattemæssige korrektioner som følge af renteforskellen. Ved fastlæggelse af rentesats skal der tages hensyn til kredittillæg grundet markedsrisiko og tilbagebetalingsvilkår. Transfer pricing-regler vurderes at være overholdt, dog skal udlånene, renter og tilbagebetaling være omtalt i transfer pricing-dokumentationen. Rettebemærkninger til spørgsmål 3 Karakter: 8

9 Rettevejledning, dag 1 Spørgsmål 4 (vægt 20%) 4.1 Med udgangspunkt i talmaterialet i bilag 4 bedes du udarbejde et notat til økonomichefen, som indeholder et forslag til den regnskabsmæssige indregning af forudbetalte omkostninger. 4.2 Til internt brug bedes du kort beskrive eventuelle overordnede revisionsmæssige risici i forbindelse med udarbejdelse af notatet. Bemærkninger til censor Spg. 4.1 Beskrivelse af indregning og måling af forudbetalte omkostninger til hoteller fremgår af anvendt regnskabspraksis og er steget fra tkr til tkr en stigning på 128%. Indregning til kostpris baseret på en konkret beregning af forudbetalte omkostninger, idet aftalerne med hotellerne går fra påske til påske maj i regnskabsåret til april det følgende år hvilket er skævt i forhold til regnskabsåret. Omkostningerne skal matches med indtægterne, jf. ÅRL 49 og IAS 18, hvorfor der er risiko for en for høj aktivering af forudbetalte omkostninger pr. 30. september Det realiserede salg er reduceret, hvilket medfører, at rejsen bliver dyrere, da enhedsomkostningerne stiger. Det skønnede beløb af aktiverede forudbetalte omkostninger til rejser er steget, hvilket øger risikoen for nedskrivning af aktivet. Aktiver skal nedskrives til laveste værdi af kostpris og nettorealisationsværdi. Omkostninger udgiftsføres under andre eksterne omkostninger og påvirker årets resultat negativt med korrektion af udskudt skat. Konkret behandles omkostninger vedr. de tre destinationer, der skal behandles individuelt som tre separate kontrakter: Tyrkiet positivt dækningsbidrag på tkr. 325, hvorfor aktivet overstiger nettorealisationsværdi, og derfor ingen nedskrivning Mallorca negativt dækningsbidrag på tkr , der medfører nedskrivning. Beløbet er over væsentlighedsbeløbet beregnet i spørgsmål 1 Bulgarien positivt dækningsbidrag på tkr. 650, og derfor ingen nedskrivning. Der må ikke hensættes til normalavance, hvorfor nedskrivning ikke må være større end tabet. Spg. 4.2 Kandidaten skal være opmærksom på risiko for selvrevision ved at rådgive om regnskabsmæssig behandling. Revisor må ikke træffe beslutninger for B A/S, der skal godkende beregninger og opgørelser. Kandidaten bør nå frem til, at denne kan påtage sig opgaven. Ledelsen skal godkende korrektioner og indregne dem i årsrapporten for 2010/2011. Den reducerede resultatførsel har en negativ påvirkning på bonuslønninger til direktøren. Beløbene er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, hvorfor en manglende indregning vil medføre modifikationer af revisionspåtegningen. Bemærkninger til besvarelsen 9

10 Rettevejledning, dag 1 Revisor bør tage forbehold for værdiansættelsen af indregnede forudbetalte omkostninger og redegøre for den beløbsmæssige effekt. Revisors konklusion påvirkes som følge af forbeholdet, og i det konkrete tilfælde vurderes det at være en konklusion med Det er vor opfattelse, at årsrapporten, bortset fra det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af. Der er usikkerhed om det forventede salg af rejser til foråret, hvortil revisor skal forholde sig kritisk i forhold til ledelsens skøn. Der kræves nye vurderinger af salgsforventningerne samt de skønnede kampagnerabatter fra økonomichefen. Revisor skal endvidere vurdere, om andre ledelsesmæssige skøn indeholder tilsvarende risici for væsentlig fejlinformation, herunder udvide revisionen på andre tilsvarende beregninger på forudbetalte omkostninger. Revisor kan inddrage overvejelser fra RS 540 om vurdering af skøn og blandt andet: Vurdere andre opgørelser og skøn, herunder særligt periodisering af indtægter, rabatter og lign. Vurdere ledelsens evne til at komme med realististiske skøn ved f.eks. at sammenholde tidligere års skøn med realiserede tal Gennemgå talmaterialer og bilag til opgørelser af skøn på omkostninger til rejser Indhente skriftlige udtalelser fra ledelsen. Rettebemærkninger til spørgsmål 4 Karakter: Kommentarer/sammenfatning vedr. Dag 1 Samlet karakter for Dag 1: 10

11 Rettevejledning, dag 2 DAG 2 Ved bedømmelsen vil de angivne spørgsmål blive tillagt følgende vejledende vægt: Spørgsmål 1: 20% Spørgsmål 2: 20% Spørgsmål 3: 20% Spørgsmål 4: 20% Spørgsmål 5: 20% 100% Spørgsmål 1 (vægt 20%) 1.1 Til brug for bestyrelsen i B A/S bedes du udarbejde et notat, som beskriver metoder for overtagelse af H A/S. 1.2 I forlængelse af ovenstående notat bedes du til brug for bestyrelsen i B A/S udarbejde et notat, som beskriver, hvorledes en eventuel overtagelse skal indregnes i balancen for B A/S. Bemærkninger til censor Spg. 1.1 Indledende opgaveaccept af rådgivningsopgaven om køb af virksomheder. I udgangspunktet er det ingen erklæringssituation. Beskrivelse af forskellige metoder til køb af virksomhed, herunder: Køb af alle aktierne, hvorved der etableres et datterselskab med ny konsolidering Køb af aktivitet med indregning af aktiver i eksisterende balance Køb af aktier efterfulgt af en fusion mellem koncernselskaber, der ikke vurderes som den mest umiddelbare løsning Aktieombytning og tilførsel af aktiver vurderes ikke at være relevante, idet ejerskabet skal overgå 100% til B A/S. Det er ikke tilstrækkeligt, at der kun redegøres for én metode til at købe H A/S, og det tillægges værdi, at kandidaten argumenterer for en anbefalet model. Beskrivelse af finansiering af købet, hvor goodwill er fastlagt til 20 mio. kr., svarende til en købspris på tkr (Egenkapital: fratrukket indregnet goodwill: med tillæg af beregnet goodwill ). Endvidere påtager køber sig en gældsforpligtelse til sælger på tkr , jf. årsrapporten. B A/S har tilstrækkelige midler til at betale beløbet kontant. Ved salg af aktivitet sker overdragelsen til handelsværdier, hvorfor sælger skal udarbejde realisationsopgørelse, og gevinsten på ca. tkr medfører en skattebetaling på tkr , svarende til en skatteprocent på 25. Ved salg af aktier skal der foretages en aktieavanceberegning for Peter Hansen i personligt regi. En eventuel Bemærkninger til besvarelsen 11

12 Rettevejledning, dag 2 gevinst vil være skattepligtig for Peter Hansen med 42%. Der er ikke oplysninger til en konkret beregning, men principperne skal forklares. Goodwill kan skattemæssigt afskrives over 7 år. Spg. 1.2 Det er ikke en koncernintern transaktion, hvorfor overtagelsesmetoden skal anvendes, jf. ÅRL 122. Der skal identificeres: 1) Tidspunkt for overtagelse 2) Kostpris for overtagelsen (her anslået til tkr ) 3) Opgørelse af overtagne værdier (bogførte værdier, jf. nedenfor) 4) Indregning af goodwill i B A/S med amortisering over maksimalt 20 år. Køber overtager aktiverne til handelsværdier, og der laves en eventuel omvurdering af aktiverne, der vurderes at være minimal, idet de væsentligste aktiver er omsætningsaktiver i form af tilgodehavender fra salg og periodeafgrænsningsposter. Der bør foretages omvurdering af anlægsaktiver, hvis beløb er væsentlige. Anlægsaktiverne udgør tkr Der afsættes udskudt skat af eventuelle ændringer til dagsværdierne. Den gode løsning illustrerer overtagelsen med talopgørelser. Ved køb via aktieoverdragelse vil en merværdi i form af koncerngoodwill blive indregnet i kapitalandelen i H A/S. Opskrivning af værdier i H A/S kan overvejes, men bemærk, at det ikke er tilladt at etablere goodwill i datterselskabet eller opskrive immaterielle anlægsaktiver. Ved køb via aktieoverdragelse kan den gode besvarelse omtale den regnskabsmæssige indregning af kapitalandele i datterselskaber. Indregning af kapitalandel til indre værdi medfører, at goodwill skal amortiseres. Indregning af kapitalandel til kostpris medfører, at goodwill ikke amortiseres. Købet skal omtales i ledelsesberetningen, herunder de væsentlige regnskabsmæssige konsekvenser af den forøgede balance. Rettebemærkninger til spørgsmål 1 Karakter: 12

13 Rettevejledning, dag 2 Spørgsmål 2 (vægt 20%) 2.1 Til internt brug bedes du udarbejde et forslag til nedskrivningstest, som ud fra de foreliggende informationer kan medvirke til et skøn over den forventede værdi af H A/S, og som kan danne grundlag for din drøftelse med økonomichefen. Bemærkninger til censor Opgaveaccept af at kunne udarbejde review efter RS 2410 med en erklæring med begrænset grad af sikkerhed. Revisor skal være opmærksom på mulig selvrevision ved nedskrivningstest. Ledelsen forventer, at H A/S kan realisere et overskud på 8-9 mio. kr. før renter og skat. Dette er ved fuld udnyttelse, hvorfor indtjeningen ikke kan forventes så høj de første år. Kandidaten kan argumentere for lavere pengestrømme i de første to år. Endvidere kan kandidaten udfordre ledelsens vurdering af besparelsespotentialet, samt hvordan det påvirker den samlede værdiansættelse. H A/S er en nødlidende virksomhed, idet der er indikationer for værdiforringelse, herunder negative resultater i to på hinanden følgende år, negativ egenkapital efter fradrag af goodwill, faldende omsætning, overskredet kreditmaksimum hos pengeinstitut. Nedskrivningstest laves efter ÅRL 42 og IAS 36 De forventede pengestrømme skal beregnes og korrigeres i forhold til regnskabet, idet omkostninger til administration kan forventes reduceret, og tilsvarende kan lønninger reduceres. Pengestrømmene er direkte oplyst til 8-9 mio. kr., og foretages beregning på grundlag heraf, vil værdien af virksomheden ligge i intervallet mio. kr., hvilket ikke medfører nedskrivning. Der er stor usikkerhed om de fremtidige forventninger, hvorfor fastlæggelse af wacc skal ske med stor forsigtighed, ligesom dette skal afspejles i fastlæggelse af størrelsen. Der kan argumenteres for en wacc mellem 14-20% grundet usikkerhed med integration af virksomhed. Værdien kan opgøres som mio. kr. ved anvendelse af en wacc på 15-20% holdt op imod bogført værdi af goodwill og aktiver på i alt 30 mio. kr., hvilket ikke indikerer et nedskrivningsbehov. Kandidaten bør forholde sig mere kritisk til indtjening i de første regnskabsår og nå frem til reducerede pengestrømme. En beregning på 80% besparelse af omkostninger medfører kun pengestrømme på 5-6 mio. kr., ligesom den forventede fulde integration først kan forventes om 2-3 år. Ved en reduktion af pengestrømme kan den gode besvarelse argumentere for en værdi på mio. kr., hvilket medfører et nedskrivningsbehov på 5-10 mio. kr. En eventuel nedskrivning skal først ske via nedskrivning af goodwill. Omtale af nedskrivningstest i noterne til årsregnskabet, herunder anvendt regnskabspraksis samt omtale i ledelsesberetningen. Omtale af følsomhedsanalyse ved beregning af forskel- Bemærkninger til besvarelsen 13

14 Rettevejledning, dag 2 lige forudsætninger til dels fremtidige pengestrømme, og dels til ændringer i wacc en Kandidaten skal grundigt redegøre for forudsætningerne i besvarelsen og skal forholde sig kritisk til det talmateriale, som forelægges. En umiddelbar beregning af kapitaliseret værdi vil derfor ikke give det rigtige grundlag at drage konklusionerne på. Rettebemærkninger til spørgsmål 2 Karakter: 14

15 Rettevejledning, dag 2 Spørgsmål 3 (vægt 20%) 3.1 Du bedes til brug for begge parter udarbejde et notat, som beskriver den regnskabsmæssige behandling af gældseftergivelsen hos henholdsvis H A/S og B A/S samt forudsætningerne herfor. 3.2 Endvidere bedes du til brug for begge parter udarbejde et notat, som beskriver de skattemæssige konsekvenser af gældseftergivelsen for henholdsvis H A/S samt Peter Hansen. Bemærkninger til censor Spg. 3.1 Beskrivelsen skal tage udgangspunkt i den valgte metode efter spørgsmål 1. Notatet bør indeholde en beskrivelse af transaktionen, så kandidaten gør det klart, at gældseftergivelsen sker i umiddelbar forlængelse af købet af H A/S. Spørgsmålet bør besvares, såfremt transaktionen er gennemført, og besvarelsen kan variere afhængig af, om det er køb af aktierne i H A/S eller køb af aktiviteten i H A/S. Kandidaten bedes bemærke, at Peter Hansen ikke er en del af den fremtidige ejerstruktur. Hvis aktiviteten er købt ud af H A/S, er det B A/S, der har en gældsforpligtelse til Peter Hansen. Nedskrivningen af gældsforpligtelsen på ca. 10 mio. kr. skal, jf. RV 18.94, reguleres i værdien af forpligtelserne på overtagelsesdagen. Det er tilladt at korrigere goodwill, idet værdien af gældsforpligtelsen er opgjort på overtagelsestidspunktet. Henset til væsentlighed skal forholdet specificeres i noterne. Det har ingen konsekvenser for udskudt skat, da overdragelse er sket til handelsværdier. Hvis B A/S har købt aktierne i H A/S, henstår der en gæld i H A/S. Nedskrivningen af gældsforpligtelsen i H A/S på ca. 10 mio. kr. skal indregnes via resultatopgørelsen som en indtægt, der henset til væsentlighed skal specificeres i noterne. Posteringen medfører endvidere regulering af udskudt skat. I B A/S sker der i udgangspunktet en regulering af de tilkøbte nettoaktiver, idet forpligtelserne må reguleres, jf. RV Regulering sker via egenkapitalen. Omtale af gældseftergivelsen bør omtales i ledelsesberetningen, ligesom tallene skal specificeres i noterne. Spg. 3.2 Beskrivelsen gælder udelukkende for H A/S og Peter Hansen, der ejer H A/S i personligt regi. Vi er ikke revisor for Peter Hansen, men er konkret anmodet om at redegøre for den skattemæssige behandling for begge parter. Beskrivelse af, om det er en samlet ordning omfattet af kursgevinstlovens 24, eller en singulær ordning omfattet af kursgevinstlovens 6. Bemærkninger til besvarelsen Der foreligger som udgangspunkt en samlet ordning, når én eller flere kreditorer, der repræsenterer mere end 50% af den usikrede gæld, deltager i ordningen. Det antages, at kandidaten fastlægger, at det er en samlet ordning. 15

16 Rettevejledning, dag 2 Gevinsten er skattefri for H A/S, da det forudsættes, at gælden ikke nedskrives til et lavere beløb end fordringernes værdi for Peter Hansen på tidspunktet for gældseftergivelsen. Der er underskudsbegrænsning efter ligningslovens 15, stk. 2. Der er ikke oplysninger om tidligere års underskud, men umiddelbart er beløbet begrænset, jf. oplysninger i årsrapporten om udskudt skat. Peter Hansen har ikke fradragsret, idet denne hverken er pengenæringsdrivende, jf. kursgevinstlovens 13, eller har erhvervet fordringen som vederlag i næring, jf. statsskattelovens 6, stk. 1, litra a, jf. kursgevinstlovens 17. Der er ingen forskel, hvis lånet var optaget før 27/1 2010, idet hovedaktionæren ikke får skattemæssigt fradrag. Rettebemærkninger til spørgsmål 3 Karakter: 16

17 Rettevejledning, dag 2 Spørgsmål 4 (vægt 20%) 4.1 Til brug for udarbejdelse af en erklæring til Rejsegarantifonden indeholdende en udtalelse om omsætningen i B A/S samt antal solgte rejser i regnskabet 2010/2011, bedes du udarbejde en instruks, som angiver de handlinger, der skal udføres. 4.2 Du bedes udarbejde et forslag til erklæring til Rejsegarantifonden. Bemærkninger til censor Spg. 4.1 Erklæringen skal udtale sig om omsætningen for regnskabsperioden samt antallet af solgte rejser. Kandidaten skal bruge oplysningerne fra dag 1, hvor væsentlige handlinger for omsætning er omtalt. Det tillades, at kandidaten anvender den viden fra revision af årsrapporten til at udtale sig om omsætningen i erklæringen. Kandidaten skal sikre, at selskabets forretningsgange registrerer antallet af solgte rejser. I rejsebranchen registreres antal personer med navne, bl.a. af hensyn til flyregistreringer, hotelovernatning, udflugter m.v. Det er revisionsmålene fuldstændighed, forekomst og nøjagtighed, der skal findes passende handlinger til for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Følgende handlinger kan være anbefalet: Kontrol af omsætning til årsrapport Kontrol af interne kontroller for fuldstændighed og forekomst af omsætning Kontrol af betaling af tidligere års afgift til Rejsegarantifonden Kontrol til betingelser, aftalegrundlag, korrespondance med Rejsegarantifonden Kontrol af tidligere års afregning sammenholdt med opgørelse. Spg. 4.2 Branchen forlanger, at det skal være en erklæring efter RS 805, hvilket givetvis kræver branchekendskab. Kandidaten bør argumentere for, at erklæringen har stor økonomisk betydning for modtager, hvorfor det bør være en erklæring med sikkerhed. Det er en erklæring med høj grad af sikkerhed og omfattet af revisorloven 1, stk. 2. Formålet er at fastsætte præmieberegning til rejsegarantifonden, og der kræves høj grad af nøjagtighed i opgørelsen heraf. Der er ikke forhold, der indikerer forbehold eller supplerende oplysninger i det konkrete spørgsmål. Eksempel på erklæring: Til Rejsegarantifonden Bemærkninger til besvarelsen Vi har efter aftale revideret de af B A/S, CVR-nr. xx xx xx xx kvartalsvist indberettede oplysninger i henhold til 10 i bekendtgørelse nr af om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden for perioden xx.xx.xx xx.xx.xx. Virksomheden har indberettet følgende oplysninger: 1. kvartal:, 2. kvartal:, 3. kvartal:, 4. kvartal: 17

18 Rettevejledning, dag 2 Vi har endvidere revideret de i forbindelse med afgivelsen af denne erklæring indberettede nøgletal i henhold til 17, stk. 1 i bekendtgørelse nr af Nøgletallene udviser følgende: Dækningsgrad xx (Omsætning fratrukket omkostningerne ved rejsearrangementer i % af omsætningen) Likviditetsgrad xx (Forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld) Soliditetsgrad xx (Egenkapitalens andel af aktivernes sum). De indberettede oplysninger opgøres efter lov nr. 315 af om en rejsegarantifond som ændret senest ved lov nr. 518 af samt Bek. nr af om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden. Ledelsen har ansvaret for de kvartalsvist indberettede oplysninger. Vort ansvar er på grundlag af vort arbejde at udtrykke en konklusion om de indberettede oplysninger. Vor erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Rejsegarantifonden. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører vor revision med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at opgørelsen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de indberettede oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen valgte regnskabspraksis for opgørelse af årets omsætning og antal solgte rejser. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vor opfattelse, at de kvartalsvist indberettede oplysninger for perioden xx.xx.xx xx.xx.xx og de indberettede nøgletal er opgjort i overensstemmelse med lov nr. 315 af om rejsegarantifond samt Bek. nr af om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden. By, den Revisionsselskab 20xx NN Statsaut. revisor Rettebemærkninger til spørgsmål 4 Karakter: 18

19 Rettevejledning, dag 2 Spørgsmål 5 (vægt 20%) 5.1 Til advokat P. Graf bedes du udarbejde et udkast til et aftalebrev, hvori du redegør for dit arbejde samt rapportering i forbindelse med rekonstruktionen. 5.2 Du bedes i et internt notat kort redegøre for dine overvejelser for, hvordan du som regnskabskyndig tillidsmand vil erklære dig i relation til rekonstruktionsplanen. Bemærkninger til censor Spg. 5.1 Det er et forholdsvist nyt område, hvorfor det ikke forventes, at kandidaterne har praktisk erfaring på området. Dog forventes det, at kandidaterne kan udarbejde et udkast til et aftalebrev. Følgende punkter kunne indgå i aftalebrevet Uafhængighed/klientaccept Samarbejde med rekonstruktør (advokat), herunder fordeling af arbejdsopgaver Vurdering af aktiver Opgørelse af ubehæftede værdier (modregnet balance) Omstødelige dispositioner (hvis aftales med advokat) Afgivelse af erklæring Tidsplan, evt. med forlængelse, hvis rekonstruktion vedtages Honorar. Rekonstruktionsplanen skal være fremlagt senest fire uger efter, at fristdagen er etableret. Revisors uafhængighed, jf. KL 238, skal omtales. Revisor og dennes virksomhed må ikke have fungeret som revisor eller rådgiver for D A/S i en periode to år forud for hvervet. Revisor må heller ikke fungere som revisor eller rådgiver for skyldner i en periode på to år efter rekonstruktionsafslutning Revisor skal have kompetencen til at vurdere aktivernes værdi både ved en going concern og ved en realisation. Revisor skal sikre sig at have medarbejdere med erfaring i rekonstruktioner, da dette er en opgave med forøget risiko. Spg. 5.2 Kandidaten skal argumentere ud fra de generelle regler i revisorloven 1 og konkursloven 11c. Rekonstruktør og revisor skal erklære sig om rekonstruktionsplanen, jf. KL 11c, stk. 3. Erklæringen skal omtale, hvorvidt rekonstruktionen er gennemførlig. Det er en erklæring i et trepartsforhold med høj grad af sikkerhed til brug for skifteretten og kreditorer. RS 3000 vurderes at være den relevante erklæring. Revisorloven 19, stk. 4 åbner mulighed for at underskrive andre erklæringer med sikkerhed sammen med andre end revisorer. Det vurderes, at erklæringerne afgives særskilt. Kandidaten skal argumentere for, at revisor erklærer sig selvstændigt om udført arbejde og omtaler skyldners aktiver, og i givet fald vil erklæringen være om- Bemærkninger til besvarelsen 19

20 Rettevejledning, dag 2 fattet af revisorloven. Kandidaten skal diskutere graden af sikkerhed i erklæringen, da modtager i form af skifteretten kan forventes at forlange en grad af sikkerhed (revision eller review). Den regnskabskyndige tillidsmand skal endvidere erklære sig om, hvorvidt der er mangler ved selskabets seneste årsrapport, jf. KL 11c, stk. 3, nr. 2 Det er en erklæring i trepartsforhold med en grad af sikkerhed (review eller revision), hvorfor erklæringen er omfattet af erklæringsbekendtgørelsen. Den regnskabskyndige tillidsmand skal vedlægge erklæring med vurdering af skyldners aktiver, jf. KL 11c, stk. 3. Det bør være en erklæring med sikkerhed, (svarende til vurderingsberetninger), hvorfor der kan argumenteres for RS Yder kandidaten assistance med opstilling af en modregnet balance eller budgetter, skal den særskilt forsynes med en erklæring i forhold til det udførte arbejde. Rettebemærkninger til spørgsmål 5 Karakter: Kommentarer/sammenfatning vedr. Dag 2 Samlet karakter for Dag 2: Kommentarer/sammenfatning vedr. opgaven som helhed Samlet karakter for begge dage: 20

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2015 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N

Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N ES ÅRSRAPPORT 2014 Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N CVR nr. 27982727 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr. 31 75 45 77 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015. Ludvig Dalsgaard Christensen dirigent

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2016 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Target Headhunting ApS

Target Headhunting ApS Target Headhunting ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05 2015 Carsten Gjørtsvang dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB APS JERNBANEGADE 31, 6000 KOLDING

ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB APS JERNBANEGADE 31, 6000 KOLDING Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB APS JERNBANEGADE

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere