Indledende bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende bemærkninger"

Transkript

1 Indledende bemærkninger INDLEDENDE BEMÆRKNINGER TIL RETTEVEJLEDNINGEN Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2011 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning til, hvilke emner der burde/kunne være omtalt i besvarelsen. Rettevejledningen angiver i skemaform en række forhold, som censorerne kan benytte som en form for tjekliste til gennemgang af den enkelte besvarelse. Til hvert spørgsmål er der angivet en række punkter, som besvarelsen bør/kan omfatte. Kandidatens konkrete besvarelse og de forudsætninger, som kandidaten redegør for i sin besvarelse, har også betydning, og det er derfor ikke muligt eller hensigtsmæssigt at anvende denne rettevejledning som et rent matematisk hjælpemiddel til at afgøre, om en kandidat er bestået eller ej. Klarheden og formuleringerne har også betydning for nytteværdien, og skal derfor også indgå i bedømmelsen. De enkelte punkter i denne rettevejledning har ikke samme vægt i vurderingen af en besvarelse, og det er således censorernes samlede vurdering af de enkelte delspørgsmål, der er afgørende for, om en kandidat anses for bestået eller ikke-bestået. Omtaler kandidaten et forhold angivet i rettevejledningen enten overfladisk eller direkte fejlbehæftet, kan dette ikke tillægges vægt. F.eks. er det ikke tilstrækkeligt, at en kandidat i sin besvarelse anfører den konkrete henvisning til en lovbestemmelse eller standard, hvis ikke kandidaten redegør for, hvorfor denne henvisning er relevant, og hvad bestemmelsen indeholder. Omvendt kan der være tilfælde, hvor en kandidat vælger at strukturere besvarelsen anderledes end forudsat i denne rettevejledning, men hvor besvarelsen alligevel vurderes at være bestået. Især kan det forekomme, at en kandidat vælger at strukturere sin besvarelse af et spørgsmål, der er opdelt i et eller flere underspørgsmål, anderledes end det er forudsat i denne rettevejledning. Såfremt kandidatens opdeling i øvrigt virker naturlig, og besvarelsen har samme værdi for modtageren, skal dette ikke ændre den samlede vurdering af besvarelsen. Den samlede vurdering af, om en kandidat er bestået, vil ikke kun være et spørgsmål om, hvorvidt kandidaten korrekt redegør for de punkter, som er anført i denne rettevejledning, men også i hvilket omfang kandidaten begrunder sin besvarelse. Afgørende er, om besvarelsen er forståelig, samt om besvarelsen samlet set må anses for at have værdi for modtageren. Karakter gives efter 12-skalaen på de enkelte spørgsmål og for de enkelte dage, men sammenfattes til bestået eller ikke-bestået for begge dage under ét. Karaktergivningen baseres på en helhedsbedømmelse af kandidatens besvarelse. 1

2 Rettevejledning, dag 1 DAG 1 Ved bedømmelsen vil de angivne spørgsmål blive tillagt følgende vejledende vægt: Spørgsmål 1: 30% Spørgsmål 2: 25% Spørgsmål 3: 25% Spørgsmål 4: 20% 100% Spørgsmål 1 (vægt 30%) 1.1 Du bedes udarbejde et uddrag af et planlægningsnotat til brug for revisionen af årsregnskabet for B A/S for regnskabsåret 1. oktober september Uddraget skal alene indeholde en beskrivelse af de væsentligste afsnit, der er relevante for revisionen af B A/S. 1.2 Endvidere bedes du udarbejde et notat til koncernrevisor, som konkret og begrundet beskriver væsentlige og risikofyldte forhold hos B A/S, som kan få indflydelse på revisionen af koncernregnskabet for M ehf. Bemærkninger til censor Spg. 1.1 Det er revisionsstandarder, som er gældende for revision af årsregnskaber med regnskabsår, som dækker perioden 1. oktober 2010 til 30. september Terminologi i RS 315, 330 og 500 kan med fordel anvendes. Det accepteres, at kandidaten anvender nye revisionsstandarder. Planlægningsnotatet skal være i uddrag, hvorfor der ikke skal udarbejdes et fuldstændigt planlægningsnotat. Notatet kan skitsere punkterne i planlægningen ved hjælp af en indholdsfortegnelse, herunder punkterne: Klientaccept, aftalebrev, forståelse af virksomheden, interne kontroller, risikovurdering, væsentlighed, revisionsstrategi, væsentlige revisionsområder, bemanding, budget, tidsplan, koncernrapportering. Kandidaten skal argumentere for, hvilke af de nævnte punkter der vurderes som væsentligst og efterfølgende uddybe disse. Klientaccept vurderes som mindre væsentlig, idet revisor har været valgt gennem en årrække. Klientaccept skal fornyes hvert år. Væsentlighedsniveau kan beregnes i intervallet tkr. Baseret på vægtede procenter af omsætning, resultat før skat, balance og egenkapital. Forretningsgange og aktivitet er beskrevet i bilag samt i anvendt regnskabspraksis, hvoraf fremgår, at selskabets rutiner overordnet set er tilfredsstillende uagtet, at der er problemer med enkelte delområder. Der kan argumenteres for, at risiciene for væsentlig fejlinformation for årsrapporten som helhed er middel til lav. Bemærkninger til besvarelsen 2

3 Rettevejledning, dag 1 It-revision er væsentlig, idet hele aktivitetsgrundlaget er båret af internetbestilling og registreringer. Beskrivelse af revisors vurdering af det generelle kontrolmiljø, herunder særligt adgangsforhold, og driftsafvikling. Revisionsstrategien bør være kontrolbaseret særligt omkring omsætning, som den væsentligste og mest risikofyldte regnskabspost. Revisionen skal suppleres med nødvendige substanshandlinger, idet en kontrolrevision ikke kan stå alene. Væsentlige og risikofyldte områder bør omtales mere indgående, herunder stærke revisionsbeviser særligt på nedenstående områder: Periodisering af indtægter Værdiansættelse, fuldstændighed af forudbetalinger i balance og resultatopgørelse (periodisering) Tilstedeværelse, værdiansættelse af tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Nøjagtighed i måling af rabatter (oplyst i teksten, at der er mangler i intern kontrol). Stærke revisionsbeviser for de nævnte områder bør fremhæves, herunder: Test af interne kontroller for fuldstændighed og forekomst af indtægter Bilagskontrol af et antal bilag for kontrol af nøjagtighed, rabat, periodisering Bilagskontrol af indbetalinger Uanmeldt kasseeftersyn med kontrol af indbetalinger og bankafstemninger Kontrol af selskabets opgørelser over periodiseringer, da reservationer går fra påske til påske Engagementsforespørgsel Skriftlig bekræftelse fra koncernselskaber om mellemværender, transaktioner, renter, management fee og lign. Den gode besvarelse kan medtage omtale af ledelsesaflønning og transfer pricing. Spg. 1.2 Revisor er datterselskabsrevisor og ikke koncernrevisor, men beskrivelsen skal indeholde de relevante forhold, en datterselskabsrevisor skal iagttage. B A/S er et betydeligt datterselskab i koncernen, hvorfor alle væsentlige og risikofyldte forhold vil have stor betydning for koncernregnskabet. Væsentlige forhold er: Omtale af den økonomiske udvikling Omtale af risikoen for besvigelser (forretningsgange) Omtale af risikoen for tab på hotelkontrakter Betydningsfulde forhold i B A/S vil medføre en naturlig rapportering til det islandske moderselskab. Transfer pricing, herunder interne afregningspriser samt transfer pricing-dokumentation og international sambeskatning kan have betydning for koncernen. Finansielle transaktioner i koncernen, herunder styring af cash-pool, hvor det bemærkes, at moderselskabet er et EØS-land. 3

4 Rettevejledning, dag 1 Udbyttepolitikker samt styring af kapitalgrundlag i B A/S bedes klarlagt, bl.a. til vurdering af kapitalberedskab. Rettebemærkninger til spørgsmål 1 Karakter: 4

5 Rettevejledning, dag 1 Spørgsmål 2 (vægt 25%) 2.1 Du bedes udarbejde et notat til økonomichefen med forslag til forretningsgange, som kunne sikre, at alle indtægter fra kontantsalg af dagsudflugter modtages af selskabet. 2.2 Endvidere bedes du til din chef redegøre for, om økonomichefens henvendelse giver anledning til andre overvejelser i relation til din revision af årsregnskabet for B A/S. Bemærkninger til censor Spg. 2.1 Kandidaten skal være opmærksom på risiko for selvrevision ved at rådgive om forretningsgange og interne kontroller, som revisor senere skal anvende under revisionen. Bemærkninger til besvarelsen Kandidaten bør kunne påtage sig opgaven. Notatet skal sendes til økonomichefen og skal inddrage konkrete interne kontroller og forretningsgange, der forebygger usikkerhederne på området indtægter for dagsudflugter. Revisor må komme med anbefalinger til forretningsgange, men ledelsen har selv ansvaret for implementering heraf. Denne form for rådgivning vurderes ikke i det konkrete tilfælde at medføre selvrevision. Der er manglende funktionsadskillelse mellem disponering, registrering og forvaltning af indtægter og betalinger fra dagsudflugter, hvilket medfører risici for fejl og andre uregelmæssigheder. Der bør etableres formelle skriftlige forretningsgange med tilstrækkelige interne kontroller set i forhold til aktivitetsområdet, der vurderes at være en væsentlig indtægtskilde. Der er særligt risiko for fuldstændighed af omsætningen, ligesom der er risici for besvigelser i form af misbrug af aktiver foretaget af medarbejderen. De anbefalede forretningsgange kan indeholde flere af nedenstående elementer: Funktionsadskillelse mellem registrering af deltagere og betaling Funktionsadskillelse mellem modtagelse af betaling og indsætning i pengeinstitut Afstemt betalingsliste med underskrift fra deltagere To personer kvitterer for registrering og modtagelse af penge Forudnummererede bilag, der muliggør en senere bilagskontrol Datering af bilag og dokumentation for antal bestilte rejser Betaling til leverandører kan kontrolleres fra registrering i bogholderiet Mulighed for, at rejserne bestilles og betales inden afrejse Analyse af indtægter ved sammenholdelse med tidligere perioder, forskellige guider, forskellige destinationer m.v. 5

6 Rettevejledning, dag 1 Spg. 2.2 Notatet skal sendes til chefen for revisionen og bør inddrage de konstaterede svagheder til, hvorvidt revisionsstrategien skal ændres. Revisor bør overveje, om der er tilsvarende mangelfulde kontroller på andre områder i revisionen. Revisor bør udarbejde early warning til moderselskabets revisor for at identificere mulige risici for væsentlig fejlinformation (fuldstændighed af omsætning) og risici for besvigelser (misbrug af aktiver). Der er ingen umiddelbare indikationer på besvigelser. Rapportering til koncernrevisor, idet de manglende interne kontroller ligeledes kan mangle hos de andre selskaber i koncernen. Revisor kan anbefale, at revisionsinstruksen fra moderselskabsrevisor tilrettes de nye forhold. Revisor bør revurdere revisionsstrategien på dette specifikke område mod mere substansbaseret strategi. Ændringer i revisionsstrategien skal dokumenteres, herunder hvad ændringen har medført, f.eks. mere erfarent personale på området, udvidelse af stikprøver, stor uforudsigelighed i kontrollen, interview med ledelse, controllere og ansatte. De manglende interne kontroller bør omtales i revisionsprotokollen, og mulig besvigelsesrisiko bør påpeges. Ledelsen har ansvaret for forretningsgange og interne kontroller. Rettebemærkninger til spørgsmål 2 Karakter: 6

7 Rettevejledning, dag 1 Spørgsmål 3 (vægt 25%) 3.1 Til brug for den administrerende direktør bedes du beskrive eventuelle selskabsretlige problemstillinger for B A/S, som de foretagne udlån kan give anledning til, og herunder din forventede rapportering heraf. 3.2 Endvidere bedes du udarbejde et notat til den administrerende direktør, som beskriver eventuelle skattemæssige konsekvenser for B A/S af den nuværende forrentning af de foretagne udlån til Finans ehf. Bemærkninger til censor Spg. 3.1 Notaterne kan eventuelt udarbejdes som ét samlet notat, idet begge er til den administrerende direktør. Kandidaten bør give en begrundet stillingstagen, der skal være båret af egne argumenter og holdning til lånets karakter. Notatet bør redegøre for transaktionerne i udlånene mellem selskaberne. B A/S udlåner direkte tkr. til Finans ehf., der er datterselskab til M ehf. Finans ehf. udlåner herefter til Fly ehf., sidstnævnte er ikke et selskab i koncernen, idet selskaberne på Island er ejet personligt af Magnus Sigurdsson. B A/S udlån til et koncernselskab skal vurderes på lige fod med andre tilsvarende udlån til uafhængige juridiske personer. Udlånene skal formaliseres via låneaftaler med løbetider, rentevilkår og regler for misligholdelse. B A/S har fortsat likvide beholdninger på ca tkr., ligesom der er positive pengestrømme fra driftsaktiviteter, hvorfor et lån vil betyde, at B A/S samlede likvide beredskab fjernes, hvilket påvirker den finansielle stilling. Ledelsen i B A/S kan ifalde ansvar, såfremt udlån ikke sker på forsvarlig vis. Ledelsen har ansvaret for selskabets kapitalberedskab, hvorfor der bør ligge en vurdering af Finans ehf. s kreditværdighed. Kandidaten kan overveje, om der bør stilles særlige sikkerheder for lånet. Låntager, Fly ehf., har hjemsted på Island, der er et EØS-land. Selskabsloven tillader udlån fra datterselskaber til moderselskaber, uagtet disse er beliggende i et EØS-land. Dette lån er ikke direkte omfattet af lovens ordlyd, da låntager er et datterselskab til det islandske moderselskab M ehf. Som spørgsmålsteksten er formuleret, anses lånet for at være lovligt, idet dette lån alene er tilvejebragt gennem moderselskabet M ehf. s kontrol over B A/S. Det tillades ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at der etableres cash-pool-ordninger med selskaber i koncernen forudsat, at der er tale om en sædvanlig disposition. Der kan eventuelt argumenteres for, at udlånet er et ulovligt kapitalejerlån ud fra den generelle bestemmelse i Selskabsloven. Kun lån til moderselskaber er lovlige, men Finans ehf. er ikke et moderselskab, hvorfor nogle kan mene, at lånet er ulovligt, idet udlånet sker til et andet selskab Bemærkninger til besvarelsen 7

8 Rettevejledning, dag 1 uden for undtagelsesbestemmelsen. Af SL 210, stk. 1 fremgår, at lån til andre personer end kapitalejere og ledelsesmedlemmer kan være ulovlige ud fra formuleringen andre juridiske personer, der på anden måde står selskabet nær. Udlånet bør omtales i revisionsprotokollen med de forbundne risici, herunder særligt værdiansættelse. Skønner kandidaten, at forholdet er et ulovligt kapitalejerlån, skal forholdet omtales i revisionspåtegningen på B A/S under supplerende oplysninger om andre forhold i regnskabet. Der er ikke krav om en note, jf. ÅRL 73, da den bestemmelse udelukkende går på ledelsen i selskabet. Den gode besvarelse kan anbefale, at B A/S lovligt udlodder udbytte op til M ehf., og ad den vej gør transaktionen lovlig, ligesom det flytter den finansielle risiko ved at løfte likvide midler højere op i koncernen. Den gode besvarelse fremhæver, at revisor konsulterer en advokat for vurdering af de juridiske forhold. Spg. 3.2 Beskrivelsen skal redegøre for, at der er en større renteindtægt hos Finans ehf. på Island end den rente, som B A/S modtager ved udlånet. Forudsat at renteforskellen afspejler forskellen i renteniveauet mellem Island og Danmark, vil udlånet være en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Der skal derfor ikke foretages skattemæssige korrektioner som følge af renteforskellen. Ved fastlæggelse af rentesats skal der tages hensyn til kredittillæg grundet markedsrisiko og tilbagebetalingsvilkår. Transfer pricing-regler vurderes at være overholdt, dog skal udlånene, renter og tilbagebetaling være omtalt i transfer pricing-dokumentationen. Rettebemærkninger til spørgsmål 3 Karakter: 8

9 Rettevejledning, dag 1 Spørgsmål 4 (vægt 20%) 4.1 Med udgangspunkt i talmaterialet i bilag 4 bedes du udarbejde et notat til økonomichefen, som indeholder et forslag til den regnskabsmæssige indregning af forudbetalte omkostninger. 4.2 Til internt brug bedes du kort beskrive eventuelle overordnede revisionsmæssige risici i forbindelse med udarbejdelse af notatet. Bemærkninger til censor Spg. 4.1 Beskrivelse af indregning og måling af forudbetalte omkostninger til hoteller fremgår af anvendt regnskabspraksis og er steget fra tkr til tkr en stigning på 128%. Indregning til kostpris baseret på en konkret beregning af forudbetalte omkostninger, idet aftalerne med hotellerne går fra påske til påske maj i regnskabsåret til april det følgende år hvilket er skævt i forhold til regnskabsåret. Omkostningerne skal matches med indtægterne, jf. ÅRL 49 og IAS 18, hvorfor der er risiko for en for høj aktivering af forudbetalte omkostninger pr. 30. september Det realiserede salg er reduceret, hvilket medfører, at rejsen bliver dyrere, da enhedsomkostningerne stiger. Det skønnede beløb af aktiverede forudbetalte omkostninger til rejser er steget, hvilket øger risikoen for nedskrivning af aktivet. Aktiver skal nedskrives til laveste værdi af kostpris og nettorealisationsværdi. Omkostninger udgiftsføres under andre eksterne omkostninger og påvirker årets resultat negativt med korrektion af udskudt skat. Konkret behandles omkostninger vedr. de tre destinationer, der skal behandles individuelt som tre separate kontrakter: Tyrkiet positivt dækningsbidrag på tkr. 325, hvorfor aktivet overstiger nettorealisationsværdi, og derfor ingen nedskrivning Mallorca negativt dækningsbidrag på tkr , der medfører nedskrivning. Beløbet er over væsentlighedsbeløbet beregnet i spørgsmål 1 Bulgarien positivt dækningsbidrag på tkr. 650, og derfor ingen nedskrivning. Der må ikke hensættes til normalavance, hvorfor nedskrivning ikke må være større end tabet. Spg. 4.2 Kandidaten skal være opmærksom på risiko for selvrevision ved at rådgive om regnskabsmæssig behandling. Revisor må ikke træffe beslutninger for B A/S, der skal godkende beregninger og opgørelser. Kandidaten bør nå frem til, at denne kan påtage sig opgaven. Ledelsen skal godkende korrektioner og indregne dem i årsrapporten for 2010/2011. Den reducerede resultatførsel har en negativ påvirkning på bonuslønninger til direktøren. Beløbene er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, hvorfor en manglende indregning vil medføre modifikationer af revisionspåtegningen. Bemærkninger til besvarelsen 9

10 Rettevejledning, dag 1 Revisor bør tage forbehold for værdiansættelsen af indregnede forudbetalte omkostninger og redegøre for den beløbsmæssige effekt. Revisors konklusion påvirkes som følge af forbeholdet, og i det konkrete tilfælde vurderes det at være en konklusion med Det er vor opfattelse, at årsrapporten, bortset fra det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af. Der er usikkerhed om det forventede salg af rejser til foråret, hvortil revisor skal forholde sig kritisk i forhold til ledelsens skøn. Der kræves nye vurderinger af salgsforventningerne samt de skønnede kampagnerabatter fra økonomichefen. Revisor skal endvidere vurdere, om andre ledelsesmæssige skøn indeholder tilsvarende risici for væsentlig fejlinformation, herunder udvide revisionen på andre tilsvarende beregninger på forudbetalte omkostninger. Revisor kan inddrage overvejelser fra RS 540 om vurdering af skøn og blandt andet: Vurdere andre opgørelser og skøn, herunder særligt periodisering af indtægter, rabatter og lign. Vurdere ledelsens evne til at komme med realististiske skøn ved f.eks. at sammenholde tidligere års skøn med realiserede tal Gennemgå talmaterialer og bilag til opgørelser af skøn på omkostninger til rejser Indhente skriftlige udtalelser fra ledelsen. Rettebemærkninger til spørgsmål 4 Karakter: Kommentarer/sammenfatning vedr. Dag 1 Samlet karakter for Dag 1: 10

11 Rettevejledning, dag 2 DAG 2 Ved bedømmelsen vil de angivne spørgsmål blive tillagt følgende vejledende vægt: Spørgsmål 1: 20% Spørgsmål 2: 20% Spørgsmål 3: 20% Spørgsmål 4: 20% Spørgsmål 5: 20% 100% Spørgsmål 1 (vægt 20%) 1.1 Til brug for bestyrelsen i B A/S bedes du udarbejde et notat, som beskriver metoder for overtagelse af H A/S. 1.2 I forlængelse af ovenstående notat bedes du til brug for bestyrelsen i B A/S udarbejde et notat, som beskriver, hvorledes en eventuel overtagelse skal indregnes i balancen for B A/S. Bemærkninger til censor Spg. 1.1 Indledende opgaveaccept af rådgivningsopgaven om køb af virksomheder. I udgangspunktet er det ingen erklæringssituation. Beskrivelse af forskellige metoder til køb af virksomhed, herunder: Køb af alle aktierne, hvorved der etableres et datterselskab med ny konsolidering Køb af aktivitet med indregning af aktiver i eksisterende balance Køb af aktier efterfulgt af en fusion mellem koncernselskaber, der ikke vurderes som den mest umiddelbare løsning Aktieombytning og tilførsel af aktiver vurderes ikke at være relevante, idet ejerskabet skal overgå 100% til B A/S. Det er ikke tilstrækkeligt, at der kun redegøres for én metode til at købe H A/S, og det tillægges værdi, at kandidaten argumenterer for en anbefalet model. Beskrivelse af finansiering af købet, hvor goodwill er fastlagt til 20 mio. kr., svarende til en købspris på tkr (Egenkapital: fratrukket indregnet goodwill: med tillæg af beregnet goodwill ). Endvidere påtager køber sig en gældsforpligtelse til sælger på tkr , jf. årsrapporten. B A/S har tilstrækkelige midler til at betale beløbet kontant. Ved salg af aktivitet sker overdragelsen til handelsværdier, hvorfor sælger skal udarbejde realisationsopgørelse, og gevinsten på ca. tkr medfører en skattebetaling på tkr , svarende til en skatteprocent på 25. Ved salg af aktier skal der foretages en aktieavanceberegning for Peter Hansen i personligt regi. En eventuel Bemærkninger til besvarelsen 11

12 Rettevejledning, dag 2 gevinst vil være skattepligtig for Peter Hansen med 42%. Der er ikke oplysninger til en konkret beregning, men principperne skal forklares. Goodwill kan skattemæssigt afskrives over 7 år. Spg. 1.2 Det er ikke en koncernintern transaktion, hvorfor overtagelsesmetoden skal anvendes, jf. ÅRL 122. Der skal identificeres: 1) Tidspunkt for overtagelse 2) Kostpris for overtagelsen (her anslået til tkr ) 3) Opgørelse af overtagne værdier (bogførte værdier, jf. nedenfor) 4) Indregning af goodwill i B A/S med amortisering over maksimalt 20 år. Køber overtager aktiverne til handelsværdier, og der laves en eventuel omvurdering af aktiverne, der vurderes at være minimal, idet de væsentligste aktiver er omsætningsaktiver i form af tilgodehavender fra salg og periodeafgrænsningsposter. Der bør foretages omvurdering af anlægsaktiver, hvis beløb er væsentlige. Anlægsaktiverne udgør tkr Der afsættes udskudt skat af eventuelle ændringer til dagsværdierne. Den gode løsning illustrerer overtagelsen med talopgørelser. Ved køb via aktieoverdragelse vil en merværdi i form af koncerngoodwill blive indregnet i kapitalandelen i H A/S. Opskrivning af værdier i H A/S kan overvejes, men bemærk, at det ikke er tilladt at etablere goodwill i datterselskabet eller opskrive immaterielle anlægsaktiver. Ved køb via aktieoverdragelse kan den gode besvarelse omtale den regnskabsmæssige indregning af kapitalandele i datterselskaber. Indregning af kapitalandel til indre værdi medfører, at goodwill skal amortiseres. Indregning af kapitalandel til kostpris medfører, at goodwill ikke amortiseres. Købet skal omtales i ledelsesberetningen, herunder de væsentlige regnskabsmæssige konsekvenser af den forøgede balance. Rettebemærkninger til spørgsmål 1 Karakter: 12

13 Rettevejledning, dag 2 Spørgsmål 2 (vægt 20%) 2.1 Til internt brug bedes du udarbejde et forslag til nedskrivningstest, som ud fra de foreliggende informationer kan medvirke til et skøn over den forventede værdi af H A/S, og som kan danne grundlag for din drøftelse med økonomichefen. Bemærkninger til censor Opgaveaccept af at kunne udarbejde review efter RS 2410 med en erklæring med begrænset grad af sikkerhed. Revisor skal være opmærksom på mulig selvrevision ved nedskrivningstest. Ledelsen forventer, at H A/S kan realisere et overskud på 8-9 mio. kr. før renter og skat. Dette er ved fuld udnyttelse, hvorfor indtjeningen ikke kan forventes så høj de første år. Kandidaten kan argumentere for lavere pengestrømme i de første to år. Endvidere kan kandidaten udfordre ledelsens vurdering af besparelsespotentialet, samt hvordan det påvirker den samlede værdiansættelse. H A/S er en nødlidende virksomhed, idet der er indikationer for værdiforringelse, herunder negative resultater i to på hinanden følgende år, negativ egenkapital efter fradrag af goodwill, faldende omsætning, overskredet kreditmaksimum hos pengeinstitut. Nedskrivningstest laves efter ÅRL 42 og IAS 36 De forventede pengestrømme skal beregnes og korrigeres i forhold til regnskabet, idet omkostninger til administration kan forventes reduceret, og tilsvarende kan lønninger reduceres. Pengestrømmene er direkte oplyst til 8-9 mio. kr., og foretages beregning på grundlag heraf, vil værdien af virksomheden ligge i intervallet mio. kr., hvilket ikke medfører nedskrivning. Der er stor usikkerhed om de fremtidige forventninger, hvorfor fastlæggelse af wacc skal ske med stor forsigtighed, ligesom dette skal afspejles i fastlæggelse af størrelsen. Der kan argumenteres for en wacc mellem 14-20% grundet usikkerhed med integration af virksomhed. Værdien kan opgøres som mio. kr. ved anvendelse af en wacc på 15-20% holdt op imod bogført værdi af goodwill og aktiver på i alt 30 mio. kr., hvilket ikke indikerer et nedskrivningsbehov. Kandidaten bør forholde sig mere kritisk til indtjening i de første regnskabsår og nå frem til reducerede pengestrømme. En beregning på 80% besparelse af omkostninger medfører kun pengestrømme på 5-6 mio. kr., ligesom den forventede fulde integration først kan forventes om 2-3 år. Ved en reduktion af pengestrømme kan den gode besvarelse argumentere for en værdi på mio. kr., hvilket medfører et nedskrivningsbehov på 5-10 mio. kr. En eventuel nedskrivning skal først ske via nedskrivning af goodwill. Omtale af nedskrivningstest i noterne til årsregnskabet, herunder anvendt regnskabspraksis samt omtale i ledelsesberetningen. Omtale af følsomhedsanalyse ved beregning af forskel- Bemærkninger til besvarelsen 13

14 Rettevejledning, dag 2 lige forudsætninger til dels fremtidige pengestrømme, og dels til ændringer i wacc en Kandidaten skal grundigt redegøre for forudsætningerne i besvarelsen og skal forholde sig kritisk til det talmateriale, som forelægges. En umiddelbar beregning af kapitaliseret værdi vil derfor ikke give det rigtige grundlag at drage konklusionerne på. Rettebemærkninger til spørgsmål 2 Karakter: 14

15 Rettevejledning, dag 2 Spørgsmål 3 (vægt 20%) 3.1 Du bedes til brug for begge parter udarbejde et notat, som beskriver den regnskabsmæssige behandling af gældseftergivelsen hos henholdsvis H A/S og B A/S samt forudsætningerne herfor. 3.2 Endvidere bedes du til brug for begge parter udarbejde et notat, som beskriver de skattemæssige konsekvenser af gældseftergivelsen for henholdsvis H A/S samt Peter Hansen. Bemærkninger til censor Spg. 3.1 Beskrivelsen skal tage udgangspunkt i den valgte metode efter spørgsmål 1. Notatet bør indeholde en beskrivelse af transaktionen, så kandidaten gør det klart, at gældseftergivelsen sker i umiddelbar forlængelse af købet af H A/S. Spørgsmålet bør besvares, såfremt transaktionen er gennemført, og besvarelsen kan variere afhængig af, om det er køb af aktierne i H A/S eller køb af aktiviteten i H A/S. Kandidaten bedes bemærke, at Peter Hansen ikke er en del af den fremtidige ejerstruktur. Hvis aktiviteten er købt ud af H A/S, er det B A/S, der har en gældsforpligtelse til Peter Hansen. Nedskrivningen af gældsforpligtelsen på ca. 10 mio. kr. skal, jf. RV 18.94, reguleres i værdien af forpligtelserne på overtagelsesdagen. Det er tilladt at korrigere goodwill, idet værdien af gældsforpligtelsen er opgjort på overtagelsestidspunktet. Henset til væsentlighed skal forholdet specificeres i noterne. Det har ingen konsekvenser for udskudt skat, da overdragelse er sket til handelsværdier. Hvis B A/S har købt aktierne i H A/S, henstår der en gæld i H A/S. Nedskrivningen af gældsforpligtelsen i H A/S på ca. 10 mio. kr. skal indregnes via resultatopgørelsen som en indtægt, der henset til væsentlighed skal specificeres i noterne. Posteringen medfører endvidere regulering af udskudt skat. I B A/S sker der i udgangspunktet en regulering af de tilkøbte nettoaktiver, idet forpligtelserne må reguleres, jf. RV Regulering sker via egenkapitalen. Omtale af gældseftergivelsen bør omtales i ledelsesberetningen, ligesom tallene skal specificeres i noterne. Spg. 3.2 Beskrivelsen gælder udelukkende for H A/S og Peter Hansen, der ejer H A/S i personligt regi. Vi er ikke revisor for Peter Hansen, men er konkret anmodet om at redegøre for den skattemæssige behandling for begge parter. Beskrivelse af, om det er en samlet ordning omfattet af kursgevinstlovens 24, eller en singulær ordning omfattet af kursgevinstlovens 6. Bemærkninger til besvarelsen Der foreligger som udgangspunkt en samlet ordning, når én eller flere kreditorer, der repræsenterer mere end 50% af den usikrede gæld, deltager i ordningen. Det antages, at kandidaten fastlægger, at det er en samlet ordning. 15

16 Rettevejledning, dag 2 Gevinsten er skattefri for H A/S, da det forudsættes, at gælden ikke nedskrives til et lavere beløb end fordringernes værdi for Peter Hansen på tidspunktet for gældseftergivelsen. Der er underskudsbegrænsning efter ligningslovens 15, stk. 2. Der er ikke oplysninger om tidligere års underskud, men umiddelbart er beløbet begrænset, jf. oplysninger i årsrapporten om udskudt skat. Peter Hansen har ikke fradragsret, idet denne hverken er pengenæringsdrivende, jf. kursgevinstlovens 13, eller har erhvervet fordringen som vederlag i næring, jf. statsskattelovens 6, stk. 1, litra a, jf. kursgevinstlovens 17. Der er ingen forskel, hvis lånet var optaget før 27/1 2010, idet hovedaktionæren ikke får skattemæssigt fradrag. Rettebemærkninger til spørgsmål 3 Karakter: 16

17 Rettevejledning, dag 2 Spørgsmål 4 (vægt 20%) 4.1 Til brug for udarbejdelse af en erklæring til Rejsegarantifonden indeholdende en udtalelse om omsætningen i B A/S samt antal solgte rejser i regnskabet 2010/2011, bedes du udarbejde en instruks, som angiver de handlinger, der skal udføres. 4.2 Du bedes udarbejde et forslag til erklæring til Rejsegarantifonden. Bemærkninger til censor Spg. 4.1 Erklæringen skal udtale sig om omsætningen for regnskabsperioden samt antallet af solgte rejser. Kandidaten skal bruge oplysningerne fra dag 1, hvor væsentlige handlinger for omsætning er omtalt. Det tillades, at kandidaten anvender den viden fra revision af årsrapporten til at udtale sig om omsætningen i erklæringen. Kandidaten skal sikre, at selskabets forretningsgange registrerer antallet af solgte rejser. I rejsebranchen registreres antal personer med navne, bl.a. af hensyn til flyregistreringer, hotelovernatning, udflugter m.v. Det er revisionsmålene fuldstændighed, forekomst og nøjagtighed, der skal findes passende handlinger til for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Følgende handlinger kan være anbefalet: Kontrol af omsætning til årsrapport Kontrol af interne kontroller for fuldstændighed og forekomst af omsætning Kontrol af betaling af tidligere års afgift til Rejsegarantifonden Kontrol til betingelser, aftalegrundlag, korrespondance med Rejsegarantifonden Kontrol af tidligere års afregning sammenholdt med opgørelse. Spg. 4.2 Branchen forlanger, at det skal være en erklæring efter RS 805, hvilket givetvis kræver branchekendskab. Kandidaten bør argumentere for, at erklæringen har stor økonomisk betydning for modtager, hvorfor det bør være en erklæring med sikkerhed. Det er en erklæring med høj grad af sikkerhed og omfattet af revisorloven 1, stk. 2. Formålet er at fastsætte præmieberegning til rejsegarantifonden, og der kræves høj grad af nøjagtighed i opgørelsen heraf. Der er ikke forhold, der indikerer forbehold eller supplerende oplysninger i det konkrete spørgsmål. Eksempel på erklæring: Til Rejsegarantifonden Bemærkninger til besvarelsen Vi har efter aftale revideret de af B A/S, CVR-nr. xx xx xx xx kvartalsvist indberettede oplysninger i henhold til 10 i bekendtgørelse nr af om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden for perioden xx.xx.xx xx.xx.xx. Virksomheden har indberettet følgende oplysninger: 1. kvartal:, 2. kvartal:, 3. kvartal:, 4. kvartal: 17

18 Rettevejledning, dag 2 Vi har endvidere revideret de i forbindelse med afgivelsen af denne erklæring indberettede nøgletal i henhold til 17, stk. 1 i bekendtgørelse nr af Nøgletallene udviser følgende: Dækningsgrad xx (Omsætning fratrukket omkostningerne ved rejsearrangementer i % af omsætningen) Likviditetsgrad xx (Forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld) Soliditetsgrad xx (Egenkapitalens andel af aktivernes sum). De indberettede oplysninger opgøres efter lov nr. 315 af om en rejsegarantifond som ændret senest ved lov nr. 518 af samt Bek. nr af om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden. Ledelsen har ansvaret for de kvartalsvist indberettede oplysninger. Vort ansvar er på grundlag af vort arbejde at udtrykke en konklusion om de indberettede oplysninger. Vor erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Rejsegarantifonden. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører vor revision med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at opgørelsen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de indberettede oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen valgte regnskabspraksis for opgørelse af årets omsætning og antal solgte rejser. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vor opfattelse, at de kvartalsvist indberettede oplysninger for perioden xx.xx.xx xx.xx.xx og de indberettede nøgletal er opgjort i overensstemmelse med lov nr. 315 af om rejsegarantifond samt Bek. nr af om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden. By, den Revisionsselskab 20xx NN Statsaut. revisor Rettebemærkninger til spørgsmål 4 Karakter: 18

19 Rettevejledning, dag 2 Spørgsmål 5 (vægt 20%) 5.1 Til advokat P. Graf bedes du udarbejde et udkast til et aftalebrev, hvori du redegør for dit arbejde samt rapportering i forbindelse med rekonstruktionen. 5.2 Du bedes i et internt notat kort redegøre for dine overvejelser for, hvordan du som regnskabskyndig tillidsmand vil erklære dig i relation til rekonstruktionsplanen. Bemærkninger til censor Spg. 5.1 Det er et forholdsvist nyt område, hvorfor det ikke forventes, at kandidaterne har praktisk erfaring på området. Dog forventes det, at kandidaterne kan udarbejde et udkast til et aftalebrev. Følgende punkter kunne indgå i aftalebrevet Uafhængighed/klientaccept Samarbejde med rekonstruktør (advokat), herunder fordeling af arbejdsopgaver Vurdering af aktiver Opgørelse af ubehæftede værdier (modregnet balance) Omstødelige dispositioner (hvis aftales med advokat) Afgivelse af erklæring Tidsplan, evt. med forlængelse, hvis rekonstruktion vedtages Honorar. Rekonstruktionsplanen skal være fremlagt senest fire uger efter, at fristdagen er etableret. Revisors uafhængighed, jf. KL 238, skal omtales. Revisor og dennes virksomhed må ikke have fungeret som revisor eller rådgiver for D A/S i en periode to år forud for hvervet. Revisor må heller ikke fungere som revisor eller rådgiver for skyldner i en periode på to år efter rekonstruktionsafslutning Revisor skal have kompetencen til at vurdere aktivernes værdi både ved en going concern og ved en realisation. Revisor skal sikre sig at have medarbejdere med erfaring i rekonstruktioner, da dette er en opgave med forøget risiko. Spg. 5.2 Kandidaten skal argumentere ud fra de generelle regler i revisorloven 1 og konkursloven 11c. Rekonstruktør og revisor skal erklære sig om rekonstruktionsplanen, jf. KL 11c, stk. 3. Erklæringen skal omtale, hvorvidt rekonstruktionen er gennemførlig. Det er en erklæring i et trepartsforhold med høj grad af sikkerhed til brug for skifteretten og kreditorer. RS 3000 vurderes at være den relevante erklæring. Revisorloven 19, stk. 4 åbner mulighed for at underskrive andre erklæringer med sikkerhed sammen med andre end revisorer. Det vurderes, at erklæringerne afgives særskilt. Kandidaten skal argumentere for, at revisor erklærer sig selvstændigt om udført arbejde og omtaler skyldners aktiver, og i givet fald vil erklæringen være om- Bemærkninger til besvarelsen 19

20 Rettevejledning, dag 2 fattet af revisorloven. Kandidaten skal diskutere graden af sikkerhed i erklæringen, da modtager i form af skifteretten kan forventes at forlange en grad af sikkerhed (revision eller review). Den regnskabskyndige tillidsmand skal endvidere erklære sig om, hvorvidt der er mangler ved selskabets seneste årsrapport, jf. KL 11c, stk. 3, nr. 2 Det er en erklæring i trepartsforhold med en grad af sikkerhed (review eller revision), hvorfor erklæringen er omfattet af erklæringsbekendtgørelsen. Den regnskabskyndige tillidsmand skal vedlægge erklæring med vurdering af skyldners aktiver, jf. KL 11c, stk. 3. Det bør være en erklæring med sikkerhed, (svarende til vurderingsberetninger), hvorfor der kan argumenteres for RS Yder kandidaten assistance med opstilling af en modregnet balance eller budgetter, skal den særskilt forsynes med en erklæring i forhold til det udførte arbejde. Rettebemærkninger til spørgsmål 5 Karakter: Kommentarer/sammenfatning vedr. Dag 2 Samlet karakter for Dag 2: Kommentarer/sammenfatning vedr. opgaven som helhed Samlet karakter for begge dage: 20

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 til årsregnskab for 2013

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Rettevejledning, revisoreksamen 2008

Rettevejledning, revisoreksamen 2008 Rettevejledning, revisoreksamen 2008 Indledende bemærkninger til rettevejledningen: Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2008 og til

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere