Aalborg Universitet. Publication date: Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Publication date: 2010. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University"

Transkript

1 Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Dyrelund, Anders ; Fafner, Klaus; Ulbjerg, Flemming ; Knudsen, Søren; Lund, Henrik; Mathiesen, Brian Vad; Hvelplund, Frede Kloster; Bojesen, Carsten; Odgaard, Anders Michael; Sørensen, Rasmus Munch Publication date: 2010 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Dyrelund, A., Fafner, K., Ulbjerg, F., Knudsen, S., Lund, H., Mathiesen, B. V.,... Sørensen, R. M. (2010). Varmeplan Danmark General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: August 29, 2015

2 Projekt nr Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Forudsætningskatalog for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

3 Revision 5 rev.1 Dato Udarbejdet af Fra Rambøll: Anders Dyrelund, Klaus Fafner, Flemming Ulbjerg, Søren Knudsen mfl. Fra AAU: Henrik Lund, Brian Vad Mathiesen, Frede Hvelplund, Carsten Bojesen, Anders Michael Odgaard og Rasmus Munch Sørensen Kontrolleret af Anders Dyrelund og Henrik Lund Godkendt af LEHL Beskrivelse Bilag til bilagsrapporten, selvstændigt tryk Ref Varmeplan Danmark 2010

4 INDHOLD 1. Forord 1 2. Inledning 2 3. Kalkulationsrente 4 4. Afgift/skatteforvridningstab 5 5. Brændselspriser 6 6. Elpriser 7 7. Ikke-prissatte (miljø)effekter 10 FIGUR OG TABELFORTEGNELSE Figur 5-1 Naturgasprise... 6 Figur 6-1 Elprisvarighedskurve ved køb... 8 Figur 6-2 Elprisvarighedskurve ved salg... 8 Tabel 6-1 Benyttelsestider ved køb og salg af el... 9 Tabel 7-1 Forslag til partikelemissioner... 11

5 1 / FORORD Varmeplan Danmark 2010 er disponeret med henblik på at hjælpe og inspirere politikere, kommuner, energiselskaber og øvrige aktører med at opnå konsensus om de bedste løsninger, såvel for forbrugerne og lokalsamfundet, som for samfundet på længere sigt. Rapporten er delt op i følgende niveauer: Resume Hovedrapport Bilagsrapport med teknisk/økonomisk dokumentation for hovedrapporten En referenceliste med en række af de vigtigste dokumenter på området I bilagsrapporten til Varmeplan Danmark 2010 er indsat et bilag med forslag til forudsætningskatalog for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, som kan supplere Energistyrelsens officielle forudsætninger. Dette dokument er et særtryk af dette bilag. I Energistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser fremgår at: Priser og øvrige forudsætninger [i vejledningen] er tænkt som centrale skøn. Det bør dog altid overvejes om, hvilke forudsætninger der er særligt usikre eller særligt kritiske for beregningens udfald. For disse bør der gennemføres følsomhedsberegninger, hvor alternative beregningsforudsætninger lægges til grund. Endvidere fremgår af vejledningen: i den konkrete projektvurdering kan der af og til være behov for at erstatte disse generelle forudsætninger med mere projektspecifikke, såfremt forholdene taler for det. Kataloget er tænkt som et supplement til Energistyrelsens forudsætninger med en metode til at vurdere betydningen af elprisens fluktuationer samt alternative beregningsforudsætninger, der eksempelvis kan være med til at vise bredden i de mulige svar på den samfundsøkonomiske analyse. Samtidig er det vores håb, at forudsætningskataloget kan virke som inspiration for Finansministeriet og Energistyrelsen ved en revision af det nuværende regelsæt, herunder f.eks. at forudsætningerne omkring skatteforvridnings- og nettoafgiftsfaktorer fjernes.

6 2 / INLEDNING I forbindelse med godkendelse af nye varmeforsyningsprojekter i henhold til Varmeforsyningsloven skal kommunen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projekterne. Kommunen skal ved vurderingen påse, at projekterne er i overensstemmelse med forudsætningerne i varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Med den seneste ændring af Varmeforsyningsloven, juni 2010, har Folketinget understreget vigtigheden og betydningen af de samfundsøkonomiske aspekter ved varmeforsyningsprojekter. Således kan kommunerne ved godkendelse af projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg kun godkende de samfundsøkonomisk set bedste projekter, idet andre aspekter som f.eks. miljø forudsættes indarbejdet (og prissat) i de samfundsøkonomiske analyser. Energistyrelsen har i denne sammenhæng udmeldt en række forudsætninger, der kan benyttes til at opgøre de samfundsøkonomiske konsekvenser. De udmeldte forudsætninger har karakter af vejledning og det anføres, at samtlige forudsætninger skal opfattes som generelle beregningsforudsætninger. I den konkrete projektvurdering kan der af og til være behov for at erstatte disse generelle forudsætninger med mere projektspecifikke, såfremt forholdene taler for det. I forhold til projekterne omfattet af udbygningsscenariet i Varmeplan Danmark 2010 er der en række punkter, hvor der bør vælges andre og mere specifikke forudsætninger. Disse er: Kalkulationsrenten til brug i beregningerne er sat til et niveau på 6 %, svarende til 8 % p.a. ved en inflation på 2 % p.a. Det er urealistisk højt sat, dels fordi markedsrenten for fast forrentede lån er godt 4 %, svarende til 2 % ved en inflation på 2 % p.a., dels fordi forudsætningerne skal underbygge målsætningerne omkring omstillingen af energisystemet til mere vedvarende energi Brændselsprisforudsætningerne ændres pt. med meget korte mellemrum. Projekter der var rentable for 2 måneder siden (samfundsøkonomisk) er det ikke nødvendigvis længere efter ændringerne af forudsætningerne i maj De fossile brændsler synes stadigt at være for lave set i forhold til de faktiske priser gennem årerne, hvilket favoriserer fossile brændsler frem for vedvarende energiteknologier Skatte-/afgiftsforvridningsfaktoren forudsætter bl.a., at udgangssituationen er økonomisk optimal, hvilket ikke holder, da den nuværende skattestruktur er et resultat af en række politiske forlig, som har haft mange andre målsætninger end snæver økonomisk optimering Partikelforureninger og andre ikke-prissatte miljøparametre er ikke længere i spil ved godkendelse af varmeforsyningsprojekter med den seneste ændring af Varmeforsyningsloven (kvalitativt). En prissætning af yderligere miljøparametre vil fremme et mere retvisende og fordelagtigt grundlag for at godkende vedvarende energikilder ud fra samfundsøkonomiske aspekter Elpriserne er misvisende og afspejler ikke det frie elmarkeds muligheder og fluktuationer, hvorved fordelene ved eksempelvis at anvende vindmølleel til varmeproduktion på de kollektive anlæg ikke kommer til udtryk Samlet set kan det konkluderes, at Energistyrelsens forudsætninger for at udføre samfundsøkonomiske beregninger på kollektive varmeforsyningsprojekter, virker hæmmende på en anvendelse af vedvarende energikilder samt en omstilling af individuelle forbrugere på fossile brændsler til fjernvarme, og dermed en realisering af de overordnede energipolitiske mål i almindelighed. Kommunerne har i dag relativ stor frihed til at godkende projektforslag og herunder vurdere samfundsøkonomiske beregninger. Energiklagenævnet har således stadfæstet afgørelser i flere sager, hvor kommuner har godkendt projektforslag, som efter Energistyrelsens standardforudsætninger gav et mindre samfundsøkonomisk underskud, med henvisning til, at der ikke var tale om et markant underskud eller at følsomhedsberegninger f.eks. gav et positivt resultat. Be-

7 3 / 11 grundelsen har som udgangspunkt været, at Energistyrelsens forudsætninger har karakter af vejledning og ikke lovtekst. Energistyrelsens skriver således også i forudsætningerne for samfundsøkonomiske analyser: Priser og øvrige forudsætninger er tænkt som centrale skøn. Det bør dog altid overvejes om, hvilke forudsætninger der er særligt usikre eller særligt kritiske for beregningens udfald. For disse bør der gennemføres følsomhedsberegninger, hvor alternative beregningsforudsætninger lægges til grund. Samtlige forudsætninger skal opfattes som generelle beregningsforudsætninger. I den konkrete projektvurdering kan der af og til være behov for at erstatte disse generelle forudsætninger med mere projektspecifikke, såfremt forholdene taler for det. Hverken kommunerne eller forsyningsselskaberne har dog i dag de fornødne ressourcer til at stille spørgsmål til indholdet i Energistyrelsens forudsætninger, og langt de fleste projektforslag godkendes således på baggrund af Energistyrelsens standardforudsætninger. På den præmis opstilles i det følgende et forslag til alternative forudsætninger til brug ved følsomhedsvurderinger af samfundsøkonomiske analyser af kollektive varmeforsyningsprojekter et Varmeplan Danmark 2010 forudsætningskatalog. Forudsætningskataloget vil indeholde konkrete forslag til parametrene kalkulationsrente, afgiftsforvridning, brændsels- og elpriser samt ikke-prissatte miljøaspekter (partikler). Kataloget og ikke mindst begrundelserne heri kan benyttes af såvel forsyningsselskaberne, rådgivere samt myndighederne (kommunerne) ved sagsbehandling og godkendelse af nye varmeforsyningsprojekter. For hver enkelt parameter er der anført en begrundelse af de respektive valg.

8 4 / KALKULATIONSRENTE Energistyrelsens vejledning anbefaler en kalkulationsrente/realrente (rente minus inflation) på 6 % p.a. Med en sådan rente vil alt, hvad der ligger mere end 10 år fremme i tiden, indgå i beregningen med en værdi mellem tæt ved nul til 50 % af den oprindelige værdi. En så høj kalkulationsrente er således meget problematisk at anvende over for investeringer i en ændret infrastruktur med en levetid på op til 50 og 100 år, og især for nyinvesteringer som indebærer store fordele for samfundet i den pågældende periode. I Varmeplan Danmark 2010 forudsætningskataloget benyttes en samfundsøkonomiske kalkulationsrente på 3 % for nye varmeforsyningsprojekter. Valget af kalkulationsrenten er begrundet i det følgende og tager bl.a. udgangspunkt i forudsætningerne anvendt i baggrundsrapporten til IDAs Klimaplan 2050 (Mathiesen et.al, 2009). Ved at sammenholde de sidste 10 års gennemsnitlige inflation på ca. 2 % p.a., svarer Energistyrelsens realrente til en markedsrente på 8 %, og den realrente, der anvendes her, til en markedsrente på 5 % p.a. for fastforrentede lån. På lang sigt kan investeringer ikke forrentes bedre end værditilvæksten i samfundet. Ved en økonomisk realvækst på 2 % om året vil indenlandske alternative investeringer kun kortvarigt kunne give højere afkast Det er muligt for private at få 30-årige lån med en fast rente efter skat på 3,6 % p.a. Det svarer ved en inflation på 2 % p.a. til en realrente på 1,6 % p.a. Privatforbrug i form af køkkener, badeværelser og firehjulstrækkere kan altså finansieres med en realrente på 1,6 % p.a. Vælges der fleksibelt forrentede lån kan goderne finansieres med en realrente nær ved 0 procent (i perioder med negativ forrentning) Lån med kommunal garanti og en løbetid på 25 år kan gennem Kommunekredit fås til en fast rente på ca. 4.2 % før inflation og dermed en realrente på ca. 2.2 % ved en gennemsnitlig inflation på 2 % p.a. Kommuner vil derfor til forbedring af isoleringsstandarden i kommunale bygninger, til installation af vedvarende energianlæg m.v. kunne låne penge i Kommunekredit til en realrente på 2.2 % p.a. Kollektive varmeforsyningsprojekter kan ligeledes opnå lån på kommunale vilkår samt kommunegaranti, idet det ikke belaster kommunernes lånerammer til samme vilkår. Også dette taler for, at en realrente på 3 % i energiplanlægningen er mere rimelig end 6 %. Renten på 6 % i Energistyrelsens vejledning følger Finansministeriets anbefalinger (Energistyrelsen, 2005). I andre lande som Norge, Sverige, Holland, Storbritannien og Frankrig anvendes en rente på 3-4 % til sådanne analyser (Andersen, 2007). I Stern-rapporten anvendes en rente på 1,4 % til analyser af konsekvenser af CO2-emission (Stern, 2007). Miljøstyrelsen anbefaler en rente på 3 % (Miljøstyrelsen, 2007), og de økonomiske vismænd anbefaler, at der anvendes en lavere rente end 6 % Anvendelse af en kalkulationsrente på 6 % p.a. medfører samfundsøkonomiske tab i en situation, hvor der kan lånes penge til en realrente på 1-3 % p.a. Et eksempel: Der kan lånes penge til en realrente på 2 % p.a., og vi har en investering på 1 mill. kroner, der kan give en realrente(rente minus inflation) på 5,5 % p.a. Afkastet er 3.5 % højere end den rente der skal betales, og projektet giver derfor et årligt samfundsøkonomisk overskud på kroner. Ved en kalkulationsrente på 6 % p.a. vil denne investering blive udelukket og den samfundsøkonomiske gevinst på kroner tabt. Ved en kalkulationsrente på 3 % p.a. vil investeringen blive gennemført med den samfundsøkonomiske gevinst på som resultat Af ovennævnte grunde argumenteres derfor, at den samfundsøkonomiske kalkulationsrente sænkes fra nuværende ca. 6 % til 3 % p.a. For yderligere information omkring valget af et reelt niveau for kalkulationsrenten henvises til baggrundsrapporten for IDAs Klimaplan 2050 (Mathiesen et.al, 2009).

9 5 / AFGIFT/SKATTEFORVRIDNINGSTAB I Energistyrelses vejledning anbefales desuden, at man indregner værdien af et såkaldt skatteforvridningstab, idet man forudsætter, at en ændring af skatterne forvrider det ideelle marked med et skatteforvridningstab til følge. Anvendelsen af en skatteforvridningsfaktor er meget problematisk, fordi man i beregningen af den forudsætter, at skattestrukturen i udgangssituationen er optimal. Det er den ikke, da skattestrukturen er en funktion af en række politiske kompromisser, som over årene er etableret med mange andre målsætninger end økonomisk optimering. Det er derfor helt urealistisk at regne med et skatteforvridningstab, og man kunne lige så godt regne med skatteafvridningsgevinster. Hvis man skulle indregne et skatteforvridningstab, eller en skatteafvridningsgevinst, ville det kræve en omfattende analyse af det nuværende skatte- og afgiftssystems virkning på de samfundsmæssige målsætninger. En sådan analyse er ikke foretaget af fortalerne for at indregne et skatteforvridningstab i samfundsøkonomiske analyser. Miljø- og energiafgifterne har ændret form og størrelse adskillige gange de seneste år, og omlægningerne i forbindelse med eks. Forårspakken 2.0 indebærer samtidigt en øget afgiftsbelægning af ikke fossile brændsler. I baggrundsrapporten til IDAs Klimaplan 2050 (Mathiesen et.al, 2009) anbefales således f.eks. en omlægning af afgifterne, der dels fremmer udfasningen af fossile brændsler, og samtidigt fremmer det fleksible energisystem MEN dels også fastholder statens nuværende skatteprovenu. Set i en større og fiskal- og energipolitisk sammenhæng giver det desuden ikke mening at benytte en skatteforvridningsfaktor ved nye projekter, da en skatteforvridningsfaktor i beregningerne fremmer de fossile brændslers økonomi og forringer økonomien i de teknologier, som folketinget ønsker, skal erstatte de fossile brændsler. I henhold til Regeringens Nationale Handlingsplan for Vedvarende Energi skal anvendelsen af fossile brændsler netop reduceres markant de kommende år. En anden problemstilling relateret til anvendelsen af skatteforvridningstabet er det ensidige fokus på statens mistede indtægter i form af afgiftsprovenu. Al erfaring viser at satsningen på vedvarende energikilder i Danmark har givet anledning til øget eksport og mange arbejdspladser, vel nok bedst eksemplificeret ved vindmøllebranchen. I baggrundsrapporten til IDAs Klimaplan 2050 blev det vurderet, at der netto kunne skabes arbejdspladser ved selve omstillingen, samt et potentiale for yderligere op mod job pga. et eksportpotentiale på 200 mia. DKK/år (Mathiesen et.al, 2009). Den samlede danske energirelaterede eksport har rundet 50 mia. kr. årligt og vindmøllebranchen alene beskæftiger mere end personer. Omstillingen fra fossile brændselsteknologier til vedvarende energikilder vurderes således alt andet lige, at give anledning til gevinster i form af øget beskæftigelse i Danmark og deraf følgende øgede indtægter (og reducerede udgifter) i de offentlige pengekasser. Beskæftigelses- og skatteeffekten ved disse tiltag er imidlertid meget svær at prissætte i forhold til f.eks. færre afgifter ved reduceret brændselsforbrug. I Varmeplan Danmark 2010 forudsætningskataloget benyttes en skatteforvridningseffektfaktor på 0 % for nye varmeforsyningsprojekter ud fra ovennævnte argumentation.

10 6 / BRÆNDSELSPRISER Energistyrelsen har valgt at opstille prognoserne for udviklingen i priserne for de fossile brændsler kul, olie og naturgas på Det Internationale Energiagenturs (IEA s) prisantagelser. Senest fra november 2009 World Energy Outlook, Priserne afhænger af en lang række forudsætninger, og for de fossile brændsler også kursen på den amerikanske dollar. Ved opgørelsen af naturgasprisen anser Energistyrelsen udgifterne til naturgastransmissionsnettet som sunk-cost, og mener dermed ikke at disse bør indgå i beregninger der vedrører naturgas. Konsekvensen er imidlertid, at Energistyrelsens naturgaspris afviger betydeligt fra den faktiske naturgaspris, der kan aflæses hos forbrugerne. Sammenligning af historisk udvikling mellem samfundsøkonomiske forudsætninger er vist nedenfor. Figur 5-1 Naturgasprisen prognose og realistisk pris Figuren viser opgørelse af historiske naturgaspriser samt Energistyrelsens prisprognoser fra Forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger for storforbrugere. Den faktiske prisudvikling er baseret på oplysninger fra DONGEnergy og omfatter den faktiske gaspris samt udgifter til distribution og transmission. Transmissionsudgifterne for storforbrugere udgør pr ca. 0,3 kr/m3 N-gas svarende til ca. 25 kr. pr. MWh gas. I Varmeplan Danmark 2010 forudsætningskataloget anbefales, at der benyttes en samfundsøkonomisk naturgaspris tættere på den aktuelle pris end afspejlet i Energistyrelsens forudsætninger. Prisen skal afspejle dels størrelsen af anlægget naturgassen benyttes på, herunder om det f.eks. er individuelle forbrugere eller et decentralt varmeværk, og dels den fremtidige forventning til prisudviklingen. Én mulighed kan være at tage den aktuelle naturgaspris i udgangsåret (uden afgifter) og efterfølgende indeksere den de kommende år, jf. Energistyrelsens prognose. Derved bliver prisniveauet mere realistisk, mens udviklingen årerne imellem følger Energistyrelsens forventning Historisk set har der været en tendens til at Energistyrelsen rammer betydeligt forbi eller mere specifikt under - den faktiske prisudvikling for de fossile brændsler. Sammenligning af historisk udvikling mellem samfundsøkonomiske forudsætninger er vist ovenfor.

11 7 / ELPRISER I Energistyrelsens forudsætningsskrivelser anbefales ved samfundsøkonomisk projektvurdering af f.eks. varmepumpeanlæg eller decentrale kraft/varme-værker som udgangspunkt en el-pris baseret på den forventede fremtidige el-pris på det internationale el-marked. Prisen angives som en gennemsnitspris for hele året over en 20 års periode, og der tages derfor ikke hensyn til, at en afbrydelig varmepumpe vil kunne placere sit el-forbrug, når priserne er lavest, mens et kraft/varme-værk vil kunne placere sin produktion, når priserne er højst. Når der er tale om sådanne anlæg, er anvendelse af en årlig gennemsnitspris for alle timer derfor en fejlkilde. Produktionen og forbruget af el i forbindelse med varmeforsyningsprojekter sker langt mere differentieret og reflekterer værkernes deltagelse i det frie elmarked. I praksis vil en hel pallette af faktorer have indflydelse på elprisudvikling på såvel kort såvel som langt sigt. På kort sigt er det især mængden af vindenergi samt efterspørgslen på el, der spiller ind på prissætningen. Ligeledes vil behovet for varme spille ind på prissætningen i kraft af muligheden for samspil mellem el- og varmeproduktionen. Varmebehovet varierer betydeligt afhængigt af sæsonforhold, men kan også variere betydeligt over døgn og uger. Efterspørgslen kan have stor betydning for prissætningen, såfremt behovet og fremstillingen af el afviger betydeligt. Indførelsen af et fleksibelt energisystem med stor mulighed for justering af forbrug og fremstilling af el, vil være med til at reducere de store prissvingninger. På længere sigt er det især brændselsprisernes udvikling samt mængden af vand i de nordiske vandreservoirer, der spiller ind på prissætningen. I våde år med store vandmængder kan vandkraften være med til at holde elpriserne nede, subsidiært stabilisere prisudviklingen. I tørre år kan prisen stige voldsomt. Decentrale kraftvarmeværker på det frie elmarked vil således primært producere el i perioder med høj elafregningspris, men vil være tilbøjelige til at lade kraftvarmeenheden stå stille (eller stand-by på markedet for regulærkraft) i perioder med lav elpris. Elproduktionen på værkerne er således i høj grad afhængig af samspillet mellem prisudviklingen på el- og naturgas (eller alternativt brændsel). Andre værker etablerer elpatroner eller med tiden elbaserede varmepumper med henblik på at producere varme, når prisen for strømmen er tilstrækkelig lav. I forbindelse med vurderingen af varmeforsyningsprojekter, der influerer på fremstilling og/eller forbrug af el, er der således behov for en mere realistisk elprisprognose, der imødeser ovenstående problemstilling. Prognoserne bør afspejle den rolle værkerne vælger at tage på elmarkedet om de vil være producenter eller forbrugere - og på hvilke vilkår. I Varmeplan Danmark 2010 forudsætningskataloget anbefales at benytte en dynamisk elprisprognose, der afspejler hvilken rolle det givne varmeforsyningsprojekt vil få på elmarkedet, herunder hvor mange driftstimer teknologien ønskes benyttet. Ud fra antallet af driftstimer på den pågældende enhed, kan elpris-faktoren aflæses i nedenstående figur. Elpris-faktoren er differentieret for anlæg, der producerer hhv. forbruger el i forbindelse med varmeproduktionen. Elpris-faktoren benyttes sammen med Energistyrelsens elprisprognose i standardforudsætningskataloget (tabel 6) til at bestemme hvilke årlige gennemsnitspriser der skal benyttes i projektet.

12 Elpris i procent af årsgennemsnit Elpris i procent af årsgennemsnit VARMEPLAN DANMARK / 11 Elpris i procent af gennemsnitslig årsmarkedspris som funktion af benyttelsestid (KØB) benyttelsestid Figur 6-1 Elprisvarighedskurve ved køb Elpris i procent af gennemsnitslig årsmarkedspris som funktion af benyttelsestid (SALG) benyttelsestid Figur 6-2 Elprisvarighedskurve ved salg Den øverste figur anvendes ved anlæg som køber/forbruger af el (f.eks. varmepumper), mens den nederste anvendes ved anlæg, der sælger/producerer el. Kurverne har kun gyldighed for anlæg, så de kan optimere deres køb hhv. salg. Kurverne er fremkommet på basis af el-priserne på spotmarkedet gennem de sidste 10 år i DK- Vest samt de sidste 9 år i DK-Øst. Set over perioden er der ikke afgørende forskel på de to prisområder. På baggrund af disse tal er der konstrueret 10-års (hhv. 9 års) gennemsnits varighedskurver, som er omsat til ovenstående kurver, der angiver de aggregerede gennemsnitspriser i procent af den årlige gennemsnitspris som funktion af benyttelsestiden (under den førnævnte forudsætning om at anlæggene optimerer deres køb/salg).

13 9 / 11 Kurverne skal anvendes på følgende måde: Regner man på f.eks. et varmepumpeanlæg med en forventet benyttelsestid på timer/år, går man ind på x-aksen på den øverste kurve ved timer og aflæser y-aksen til i det her tilfælde ca. 70 %. Kurven angiver, at varmepumpen, hvis den køber i de billigste timer, må forventes at kunne købe til en gennemsnitspris, der ligger på ca. 70 % af den årlige gennemsnitspris angivet i tabel 6 i Energistyrelses forudsætningsskrivelse. Tilsvarende vil man på den nederste kurve kunne aflæse, at et kraftvarmeværk med en benyttelsestid på timer/år vil kunne sælge til el til ca. 135 % af den årlige gennemsnitspris. Som nævnt er kurverne baseret på historiske priser fra de foregående 10 år. I forhold til at anvende dem i fremtiden vil der være to modsatrettede tendenser: Den ene vil være, at der bygges flere vindmøller, hvilket trækker i retning af endnu mere differentierede priser. Den anden vil være, at der bygges flere el-patroner og afbrydelige varmepumper mv., hvilket trækker i den anden retning. På den baggrund vurderer vi, at kurverne også har gyldighed i de kommende år. Afgørende er imidlertid, at de under alle omstændigheder kommer tættere på virkeligheden, end hvis man som nu anvender de årlige gennemsnitspriser. Værdierne, der er illustreret i priskurverne, fremgår i afrundet form i nedenstående tabel. Benyttelsestid Køb Salg Tabel 6-1 Benyttelsestider ved køb og salg af el Det kan desuden være relevant at medtage værdien af øvrige indtægtsmuligheder ved at agere i elmarkedet for regulerkraft mv. Indtil der er udmeldt samfundsøkonomiske forudsætninger for disse forhold, vil det være bedst at bruge de aktuelle markedspriser.

14 10 / IKKE-PRISSATTE (MILJØ)EFFEKTER I Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger er SO 2 og NO X emissionerne samt de mest centrale drivhuseffekter prissat. Energistyrelsen har dog samtidigt tilkendegivet, at gennemførelse af varmeforsyningsprojekter kan have en lang række øvrige effekter, som kan være svære at prissætte, herunder: Forsyningssikkerhed (spredning af energikilderne) Ikke værdisatte miljøvirkninger Andre udslip til luften, herunder PAH-forbindelser fra ufuldstændig forbrænding Andet udslip til vandmiljø Visuelle/landskabelige effekter Lugtgener Afledt teknologiudvikling Arbejdsmiljø, komfort og sundhed Fordelingsvirkninger En lang række studier har vist, at den partikulære luftforurening har helbredsmæssige effekter, og, at der er væsentlige sundhedsmæssige gevinster at hente, hvis man kan nedbringe udslippet af partikler. I København vurderes partikelforureningen (med små partikler PM 2,5) fra trafikken alene at være skyld i mere end 700 for tidlige dødsfald årligt jf. Miljøstyrelsen. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) opstiller årligt emissionsfaktorer for en lang række teknologier på baggrund af en kompliceret luftforureningsmodel. Modellen kalibreres løbende i forhold til bl.a. teknologiudviklingen i samfundet. Såvel DMU som Center for Energi, Miljø og Helbred (www.ceeh.dk) opstiller derudover en oversigt over helbredsomkostningerne knyttet til emissionerne, bl.a. baseret på emissionernes styrke, befolkningstætheden i de enkelte dele af landet osv. På baggrund af emissionsfaktorerne og helbredsomkostningerne knyttet hertil, er det muligt at opgøre de samfundsøkonomiske skadevirkninger ved udvalgte teknologier/brændsler. I tætte byområder vil partikelforureningen have en større negativ effekt, mens den i landområderne vil være mindre. I baggrundsrapporten for IDAs Klimaplan 2050, side findes data for emissionskoefficienter for SO2, NOx, CO, PM 2,5, kviksølv og bly samt en opdeling af udledningerne på teknologier (Mathiesen et.al, 2009). I nedenstående tabel er emissionskoefficienterne for PM 2,5 gengivet fra DMU s hjemmeside juli Det bemærkes, at de seneste emissionskoefficienter kan findes DMU s hjemmeside. I Varmeplan Danmark 2010 forudsætningskataloget benyttes følgende parametre for partikelforurening:

15 11 / 11 Brændsel Anlægstype Værktype Partikler (PM 2,5) g/gj Kraft- og kraftvarmeanlæg Kul Dampturbine Centralt anlæg 2,1 Naturgas Dampturbine Centralt anlæg 0,1 Naturgas Gasturbine Decentralt anlæg 0,051 Biogas Gasturbine Central/decentral anlæg 0,051 Affald Dampturbine Decentralt anlæg 1,084 Biogas Motor Decentralt anlæg 0,206 Halm Dampturbine Decentralt anlæg 0,102 Skovflis, træaffald Dampturbine Decentralt anlæg 1,23 Varmeproducerende kedler Fuelolie, spildolie Kedel Fjernvarmeværk o.l. 2,5 Gasolie Kedel Fjernvarmeværk o.l. 5 Halm Kedel Fjernvarmeværk o.l. 12 Naturgas Kedel Fjernvarmeværk o.l. 0,1 Træ Kedel Fjernvarmeværk o.l. 10 Naturgas Kedel Villaanlæg 0,1 Træ/brænde Kedel Villaanlæg 615 Gasolie Kedel Villaanlæg 5 Tabel 7-1 Forslag til partikelemissioner Omkostningerne for de forskellige udledninger, herunder PM 2,5, kan findes i baggrundsrapporten til IDAs Klimaplan 2050 opdelt på sektorer. For PM 2,5 kan udgifterne opgøres til 81 kr./kg fra kraftværker og kraftvarmeværker. Dertil kommer de sundhedsskadelige påvirkninger fra de polyaromatiske kulbrinter (PAHforbindelser), som fremkommer ved ufuldstændig forbrænding.

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Citation for published version (APA): Mathiesen, B. V. (2009). Fjernvarmen er en del af vejen til 100 % vedvarende energi. Fjernvarmen, (10), 44-47.

Citation for published version (APA): Mathiesen, B. V. (2009). Fjernvarmen er en del af vejen til 100 % vedvarende energi. Fjernvarmen, (10), 44-47. Aalborg Universitet Fjernvarmen er en del af vejen til 100 % vedvarende energi Mathiesen, Brian Vad Published in: Fjernvarmen Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny dynamik i Danmarks yderområder Mogensen, Robert; Møller, Jørgen. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny dynamik i Danmarks yderområder Mogensen, Robert; Møller, Jørgen. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny dynamik i Danmarks yderområder Mogensen, Robert; Møller, Jørgen Publication date: 2006 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster Publication date: 2007 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. "One Way Ticket" For garanterne Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuscript, peer-review version

Aalborg Universitet. One Way Ticket For garanterne Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Aalborg Universitet "One Way Ticket" For garanterne Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Aalborg Universitet At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere