Lønpartner. Regler for Lønpartners brug af DataLøn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønpartner. Regler for Lønpartners brug af DataLøn"

Transkript

1 Lønpartner Regler for Lønpartners brug af DataLøn Gældende fra 1. november 2014

2 Disse regler fastlægger rammerne for en Lønpartners brug af DataLøn til levering af lønadministration til kundevirksomheder. 1. Definitioner 1.1 Aftalen Lønpartners og Bluegardens aftale om Lønpartners brug af DataLøn, disse regler samt prisliste. 1.2 Bankdage Alle dage undtagen lørdage, søn- og helligdage, fredag efter Kr. himmelfartsdag, 5. juni samt 24. og 31. december. 1.3 Bluegarden Bluegarden A/S, CVR-nr , er det selskab, der udbyder DataLøn. 1.4 DataLøn DataLøn er et lønsystem, hvor Bluegarden på vegne af en Lønpartner foretager lønbehandling, herunder beregning af løn, A-skat, AMbidrag, ATP-bidrag, feriepenge og pension samt indberetning af oplysninger til SKAT (eindkomst). 1.5 Kundevirksomhed En virksomhed, der har indgået aftale med Lønpartner om levering af lønadministration. 1.6 Lønpartner En virksomhed, der erhvervsmæssigt leverer lønadministration til kundevirksomheder. 1.7 OverførselsService OverførselsService er et af Nets Danmark A/S udbudt produkt, hvor Nets på vegne af kunden behandler og videresender betalingsgrundlag til kundens pengeinstitut med henblik på gennemførelse af pengeoverførsler til beløbsmodtager. 1.8 Samlet Betaling ATP s opkrævning af Finansieringsbidrag mm. 2. Lønpartners forpligtelser 2.1 Lønpartners forhold til kundevirksomheden Lønpartner disponerer på enhver måde på kundevirksomhedens vegne i relation til lønbehandling hos Bluegarden. Lønpartner er ansvarlig for ydelser leveret til kundevirksomheder, herunder for leverancer baseret på DataLøn. Lønpartner forestår selv prisfastsættelse og fakturering af ydelser over for kundevirksomheden. Lønpartners prissætning er Bluegarden uvedkommende. 2.2 Oprettelse Lønpartner, herunder Lønpartners eventuelle selvstændige administrationskontorer, oprettes i DataLøn med egen identifikation. Kundevirksomheden oprettes ligeledes i Data- Løn med egen identifikation og som hørende til en Lønpartner. 2.3 Indberetning til DataLøn Lønpartner skal indberette data elektronisk og indestå for indlevering og ægthed af data. Lønpartner skal endvidere følge gældende vejlednings- og informationsmateriale for Data- Løn. Materialet fremgår af Bluegardens hjemmeside/sendes til Lønpartner. 2.4 Servicering af kundevirksomheden Lønpartner servicerer sine tilknyttede kundevirksomheder omkring brugen af DataLøn. Abonnerer kundevirksomheden på mailservice fra DataLøn, kan Bluegarden rette henvendelse direkte til kundevirksomheden. Dette gælder også, såfremt Bluegarden udsender generel information om DataLøn. 3. Bluegardens forpligtelser 3.1 Lønbehandling Bluegarden foretager lønbehandling, leverer outputmateriale og tilbyder serviceydelser og kurser mv. Ydelsernes indhold er beskrevet i vejledninger til DataLøn. Som et element i lønbehandlingen danner Bluegarden betalingsgrundlag, der anvendes ved pengeoverførsler. 3.2 Udveksling af data Bluegarden udveksler data elektronisk med eksterne interessenter og foretager ændringer af registrerede stamoplysninger efter anmodning fra tredjemand, f. eks. SKAT og pensionsselskaber. Berørte kundevirksomheder orienteres af tredjemand eller af Bluegarden. Bluegarden Gældende fra 1. november 2014 Side 2 / 7

3 3.3 Opbevaring af data Bluegarden opbevarer leveret grundmateriale, jf. pkt. 2.3 i minimum 45 dage. Bluegarden opbevarer derudover kopi af bilag fra lønbehandlingen (løn- og bogføringsmateriale) året ud plus 5 år regnet fra produktionstidspunktet, hvorefter materialet slettes. Bluegarden optager telefonsamtaler mellem Lønpartner og Bluegardens kundecentre for at kunne fastslå samtalernes indhold. Samtalerne opbevares i 12 måneder, hvorefter de slettes. 4. Refusionsanmodninger mv. 4.1 Bluegardens Refusionsmodul Lønpartner kan anmelde sygefravær og anmode om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven via Bluegardens Refusionsmodul. Lønpartners refusionsanmodning sendes via Bluegardens certifikat. Lønpartners eget virksomhedscertifikat eller egne medarbejdercertifikater skal ikke benyttes. 4.2 Indberetning til NemRefusion Lønpartner indberetter oplysninger på grundlag af de data, kundevirksomheden har indberettet til Lønpartner. Der kan alene indberettes oplysninger for medarbejdere, der er omfattet af kundevirksomhedens aftale med Lønpartner. Lønpartner kontrollerer ved hjælp af fejlmeddelelser og kvitteringer fra NemRefusion, at indberetninger accepteres. Herudover sikrer Lønpartner, at eventuelle fejl og mangler, som NemRefusion giver meddelelse om, rettes. Indberetninger, der ikke er signeret ( kladder ), slettes fra NemRefusion 6 måneder efter sidste anvendelse uden yderligere varsel. Signerede indberetninger slettes fra NemRefusion 24 måneder efter signeringstidspunktet uden yderligere varsel. Kundevirksomheden er ansvarlig for korrektheden af de data, der indberettes til Lønpartner til brug for indberetning til NemRefusion. samme gælder ved fortielse af oplysninger af betydning for sådanne afgørelser. Den kommune, som modtager indberettede oplysninger, har adgang til kundevirksomhedens lokaler og arbejdssteder med henblik på at kontrollere lønudbetalinger mv., som danner grundlag for beregningen af syge- og barselsdagpenge. 5. Rekvisition af CPR-oplysninger 5.1 CPR-oplysninger Lønpartner kan rekvirere oplysninger om medarbejderes navn og adresse i Det Centrale Personregister (CPR) på vegne af kundevirksomheden. 5.2 Rekvisition af oplysninger Lønpartner må alene rekvirere oplysninger i CPR om personer, som kundevirksomheden i kraft af aftale skal udbetale løn, honorar mv. til. Behandling af de modtagne oplysninger fra CPR skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalov. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af disse betingelser for rekvisition af oplysninger fra CPR er strafbar. Bluegarden registrerer bruger-id, tidspunkt og CPR-nummer for enhver rekvisition af oplysninger fra CPR. Bluegarden opbevarer disse oplysninger i 6 måneder, hvorefter de slettes. På forlangende udleverer Bluegarden oplysningerne til CPR. 6. Pengeoverførsler 6.1 Overførsel vedrørende lønbehandling Overførsel af beløb finder sted via den konto i pengeinstituttet, som kunden har oplyst til Bluegarden. Overførsler sker via Overførsels- Service. Overførsler sker i henhold til de gældende regler for henholdsvis OverførselsService og for kundevirksomhedens betalingskonto i kundevirksomhedens pengeinstitut. Dette er Bluegarden uvedkommende. Indberetning af urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelser efter sygedagpengelov eller lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel kan straffes efter straffeloven. Det Bluegarden Gældende fra 1. november 2014 Side 3 / 7

4 6.2 Overførsel via Samlet Betaling Ved tilmelding til Samlet Betaling i DataLøn, giver kundevirksomheden samtykke til, at ATP må iværksætte betalinger fra kundevirksomheden til ATP. Overførsler til Samlet Betaling sker via OverførselsService. Ønsker kundevirksomheden at framelde sig Samlet Betaling, skal Lønpartner foretage frameldelse inden d. 1. i måneden før sidste rettidige betalingsdag. 7. Databehandleraftale 7.1 Involverede parter I relationen mellem Lønpartner, Bluegarden og kundevirksomheden er Lønpartner og Bluegarden databehandlere, mens kundevirksomheden er dataansvarlig. 7.2 Edb-servicebureau Bluegarden er anmeldt til Datatilsynet som databehandlende edb-servicevirksomhed. 7.3 Personoplysninger og formål Bluegarden behandler på vegne af den dataansvarlige de personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af aftalen. Oplysningerne omfatter bl.a. CPR-nummer, navn, adresse, stilling, løn, skat, pensionsforhold og oplysninger om den enkelte medarbejders kontonummer, hvortil lønnen skal anvises. 7.4 Bluegardens forpligtelser Bluegarden behandler udelukkende de, af den dataansvarlige leverede, personoplysninger i overensstemmelse med den dataansvarliges instrukser. Bluegarden er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Bluegarden træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at de i punkt 7.3 nævnte personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Bluegarden er forpligtet til straks at give den dataansvarlige meddelelse om driftsforstyrrelser, mistanke om brud på databeskyttelsesreglerne eller andre uregelmæssigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. Bluegarden skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at Bluegarden har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Bluegarden opbevarer kopi af leverede data og ydelser i henhold til persondataloven. 7.5 Brug af underdatabehandlere Bluegarden skal inden overførsel af personoplysninger til en anden databehandler (underleverandør), jf. punkt 15.1 sikre, at en sådan databehandler har indgået en databehandleraftale, som forpligter underleverandøren efter reglerne i denne aftale. Bluegarden er ikke berettiget til at overføre eller videregive personoplysninger til andre tredjeparter uden forudgående tilladelse fra kunden, medmindre en sådan videregivelse eller overførsel følger af lovgivningen. Bluegarden eller en underleverandør må ikke behandle personoplysninger uden for EØSområdet uden skriftligt samtykke fra kunden. På Bluegardens hjemmeside offentliggøres en oversigt over leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Bluegarden. Bluegardens kunder kan efter anmodning få udleveret en kopi af databehandleraftaler med underleverandører. 8. Produktændringer i DataLøn Bluegarden kan foretage produktændringer i DataLøn. Bluegarden tilstræber at informere Lønpartner om ændringer af produktet med mindst 1 måneds varsel. Dog kan produktionsforhold og udefra kommende forhold som f. eks. ændret lovgivning medføre, at produktet ændres uden eller med kortere varsel. Bluegarden anvender i overensstemmelse med god praksis backup- og antivirusprocedurer til at forhindre tab af data eller dele deraf i forbindelse med strømsvigt, brand, virusangreb eller andre produktionsforstyrrelser. Bluegarden Gældende fra 1. november 2014 Side 4 / 7

5 9. Rettigheder 9.1 Rettigheder til DataLøn Bluegarden har ejendomsret, ophavsret og enhver anden immateriel rettighed til DataLøn, herunder programmer, dokumentation og vejledninger, som Bluegarden stiller til rådighed for Lønpartner. Inden for rammerne af aftalen får Lønpartner en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at anvende DataLøn over for sine kundevirksomheder. 9.2 Lønpartnerens markedsføring Lønpartneren forestår egen markedsføring. Nævnes DataLøn, skal det skrives på den her viste måde. Indeholder markedsføringsmaterialet henvisninger til Bluegarden eller til DataLøn, eller nærmere beskrivelser af Bluegarden eller DataLøn, skal materialet godkendes af Bluegarden inden offentliggørelse. 10. Tredjemands rettigheder Så vidt det er Bluegarden bekendt, krænker Bluegardens ydelser ikke tredjemands immaterielle rettigheder, herunder patenter og ophavsrettigheder. Rejser tredjemand krav, opstået som følge af at ydelsen krænker dennes rettigheder, skal den part, som kravet rejses mod, straks meddele dette skriftligt til den anden part. Den part, der krænker tredjemands ret, skal holde den anden part skadesløs for dennes egne omkostninger, herunder udgifter til advokat og omkostninger, der måtte blive tilkendt sagsøger samt tredjemands berettigede krav. Den part, der krænker tredjemands ret, skal afhjælpe manglen ved enten at indgå en aftale med tredjemand eller ved at ændre/erstatte sine ydelser, så aftalen opfyldes. Hvis omkostningerne i forbindelse hermed ikke står i et rimeligt forhold til ydelsen, kan parten vælge at opsige aftalen uden varsel. 11. Ansvar og ansvarsbegrænsning 11.1 Parternes ansvar Hvor andet ikke fremgår af aftalen, er parterne ansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Parterne fraskriver sig dog ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader som f.eks. produktionstab, tabt fortjeneste og rentetab Bluegardens ansvarsbegrænsning Bluegardens erstatningsansvar pr. skadesbegivenhed er begrænset til det beløb, Bluegarden har faktureret Lønpartner og den berørte kundevirksomhed i de forudgående 12 måneder. Bluegardens erstatningsansvar over for Lønpartner kan dog maksimalt udgøre kr kr. pr. løbende 12 måneder. Bluegarden har intet ansvar for funktionsfejl, forsinkelser eller produktionsforstyrrelser, der forårsages af forhold, som Bluegarden ikke har indflydelse på, eksempelvis fejl ved Lønpartners og kundevirksomhedernes data, Lønpartners forkerte anvendelse af Bluegardens produkter, forhold ved anvendte IT-installationer, manglende kompatibilitet, ændringer foretaget af Lønpartner samt forstyrrelser ved datatransmission eller netværk. 12. Force Majeure Bluegarden er ikke ansvarlig for skader, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot, blokade, hærværk, brand, eksplosion, svigtende energitilførsel eller andre begivenheder, der hindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør det for Bluegarden at opfylde sine forpligtelser. Det påhviler Bluegarden at udfolde rimelige bestræbelser med henblik på at overvinde sådanne eventuelle vanskeligheder og at foretage levering, så snart forholdene tillader dette. 13. Fejl og forsinkelse 13.1 Afhjælpning Hvis der er fejl eller forsinkelser ved levering af ydelsen, og dette skyldes Bluegarden, er Bluegarden berettiget og forpligtet til at afhjælpe sådanne fejl og forsinkelser, i det omfang det er praktisk muligt og kan ske uden urimelige økonomiske konsekvenser, og foretage omlevering af udført arbejde, hvor dette er nødvendigt. Bluegarden Gældende fra 1. november 2014 Side 5 / 7

6 Hvis Bluegarden ikke er ansvarlig for fejl eller forsinkelser, kan Bluegarden efter Lønpartners anmodning medvirke ved afhjælpning eller omlevering mod et rimeligt vederlag Reklamationsfrist Fejl eller forsinkelser i Bluegardens ydelser skal meddeles Bluegarden senest 1 uge efter levering. 14. Fortrolighed og offentliggørelse 14.1 Fortrolighed Parterne og deres medarbejdere har tavshedspligt vedrørende oplysninger om den anden parts forretningshemmeligheder og forretningsforbindelser samt andre fortrolige forhold, som parterne får kendskab til ved aftalens opfyldelse Offentliggørelse Fortrolige oplysninger fra den anden part må kun anvendes og opbevares som led i aftalens opfyldelse. Opbevaring og anvendelse skal ske på forsvarlig måde og med mindst samme omhu, som den part, der modtager oplysningerne, anvender på sine egne fortrolige oplysninger. 15. Underleverandører 15.1 Brug af underleverandører Bluegarden kan anvende underleverandører. Underleverandører er underlagt samme tavshedspligt som anført i pkt Hæftelse for underleverandører Bluegarden hæfter for underleverandørers ydelser på samme måde som for egne ydelser. Bluegarden påtager sig intet ansvar for tredjemands standardprogrammel, som indgår i Bluegardens leverance. 16. Priser og betaling 16.1 Betaling til Bluegarden Bluegarden fakturerer Lønpartner for Bluegardens ydelser i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, jf. dog punkt Priserne er angivet ekskl. moms. Betaling sker ved, at Bluegarden debiterer Lønpartners konto. Bluegardens fakturering dækker også kundevirksomhedernes brug af OverførselsService i relation til DataLøn. Eventuel opkrævning fra kundevirksomhedens pengeinstitut vedrørende brug af kundevirksomhedens betalingskonto er Bluegarden uvedkommende Kundevirksomhedens betaling Lønpartner kan vælge, at Bluegarden skal fakturere kundevirksomheden for visse ydelser fra DataLøn, Er dette tilfældet, debiterer Bluegarden kundevirksomhedens konto direkte. Endelig afregning sker i henhold til aftalen mellem Lønpartner og kundevirksomheden. Lønpartner indestår for dækning af kundevirksomhedens betaling. Er der ikke dækning for et beløb på kundevirksomhedens konto, kan Bluegarden debitere beløbet på Lønpartners konto. 17. Aftaleændringer Bluegarden kan ændre aftalen, herunder priser, med 1 måneds skriftligt varsel. Dette gælder dog ikke, hvis myndighedskrav, sikkerhedshensyn eller lignende forhold nødvendiggør et kortere varsel. Meddelelser, herunder ændringer af priser, kan varsles ved brev eller elektronisk, f. eks. via e- mail eller indbakkebesked. 18. Opsigelse og ophævelse 18.1 Parternes opsigelsesfrist Lønpartner kan opsige aftalen skriftligt med 1 måneds forudgående varsel til den 1. i en måned. Bluegarden kan opsige aftalen ved et skriftligt varsel på 3 måneder til den 1. i en måned Opsigelse af kundevirksomheden Lønpartners egen opsigelsesfrist i forhold til kundevirksomheden må ikke overstige Bluegardens opsigelsesfrist i henhold til punkt Ophævelse En part kan hæve aftalen uden varsel, hvis a. den anden part væsentligt misligholder aftalen, b. den første part skriftligt har fremsat påkrav om afhjælpning af misligholdelsen, og c. den anden part ikke har påbegyndt afhjælpningen 7 bankdage efter modtagelse af påkravet. Bluegarden Gældende fra 1. november 2014 Side 6 / 7

7 Hvis Bluegarden hæver aftalen, har Bluegarden krav på betaling for det udførte arbejde Konsekvenser af opsigelse og ophævelse Hvis aftalen mellem parterne opsiges eller ophæves, kan en kundevirksomhed, der anvender DataLøn via Lønpartner, ikke anvende DataLøn i henhold til den hidtidige registrering, men må selvstændig indgå aftale med Bluegarden om brug af DataLøn. Det samme gør sig gældende, hvis aftalen mellem Lønpartner og en kundevirksomhed opsiges eller ophæves. 19. Overdragelse Bluegarden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen til et andet selskab i Bluegarden-koncernen uden Lønpartners samtykke. Herudover kan ingen af parterne uden den anden parts skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen til tredjemand. 20. Lovvalg og værneting Aftalen er undergivet dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan løses ved forhandling, kan indbringes for de ordinære domstole med Bluegardens hjemting som værneting. Bluegarden Gældende fra 1. november 2014 Side 7 / 7

LønAdministration. Regler

LønAdministration. Regler LønAdministration Regler Gældende fra 1. november 2014 1. Hvad er LønAdministration? LønAdministration er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden sørger for udbetaling af rigtig

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

LønAdministration Sverige

LønAdministration Sverige LønAdministration Sverige Regler Gældende fra 1. august 2015 1. Hvad er LønAdministration Sverige? LønAdministration Sverige er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden foretager

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

LØNADMINISTRATION. Vilkår for LønAdministration

LØNADMINISTRATION. Vilkår for LønAdministration LØNADMINISTRATION Vilkår for LønAdministration Gældende fra 1. maj 2017 1. Hvad er LønAdministration? LønAdministration er et produkt, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra Kunden sørger for beregning

Læs mere

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår PERSONALEGUIDE Regler og vilkår Version: Maj 2014 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 1.1 Aftale... 3 1.2 Kunden... 3 1.3 Kundeportal... 3 1.5 Værktøjer... 3 1.6 Bluegarden... 3 2. Aftalens omfang...

Læs mere

DATALØN Vilkår for DataLøn

DATALØN Vilkår for DataLøn Læs vilkår for LønAdministration - Klik her DATALØN Vilkår for DataLøn Gældende fra 1. maj 2017 1. Hvad er DataLøn? DataLøn er et lønsystem. Kernen i DataLøn er en standard IT-løsningen, der på baggrund

Læs mere

DATALØN. Vilkår for DataLøn

DATALØN. Vilkår for DataLøn DATALØN Vilkår for DataLøn Gældende fra 1. maj 2017 1. Hvad er DataLøn? DataLøn er et lønsystem. Kernen i DataLøn er en standard IT-løsningen, der på baggrund af Kundens indberetninger til Bluegarden foretager

Læs mere

DATALØN Regler Gældende fra 15. september 2015

DATALØN Regler Gældende fra 15. september 2015 DATALØN Regler Gældende fra 15. september 2015 1. Hvad er DataLøn? DataLøn er et lønsystem, hvor Bluegarden på vegne af kunden foretager lønbehandling, herunder beregning af løn, A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler)

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) Databehandleraftale mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) og Hedensted Kommune Horsens Kommune Odder Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhustorvet 4 Rådhusgade

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder

Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder København Juni 2016 Sagsnr. 023243-0081 psj/psj/ilp Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder Aftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 Basisbanks almindelige forretningsbetingelser gælder ved ethvert mellemværende mellem dig og Basisbank A/S, medmindre andet er

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Aktuelle betingelser autobutler.dk

Aktuelle betingelser autobutler.dk Aktuelle betingelser autobutler.dk Brugervilkår for køretøjsejere Ved at oprette en brugerprofil som køretøjsejer på autobutler.dk accepterer du disse brugervilkår, og du opfordres hermed til at læse brugervilkårene

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Databehandleraftale. CVR. NR. ADRESSE POSTNR. / BY (den "Dataansvarlige")

Databehandleraftale. CVR. NR. ADRESSE POSTNR. / BY (den Dataansvarlige) AALBORG Advokataktieselskab Mølleå 1 DK 9000 Aalborg Tlf. 96 31 33 00 Fax 96 31 33 79 CVR-nr. 19 26 48 90 www.advodan.dk aalborg@advodan.dk sikkermail9000@advodan.dk Sag «Sagsnr»/«Sagsbeh_init»/«Se nit»

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTERS YDELSER MV.

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTERS YDELSER MV. ALMINDELIGE BETINGELSER FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTERS YDELSER MV. 1. februar 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER for Finanssektorens Uddannelsescenters ydelser mv. INDHOLD: A B C D E F G H I J K A Generelt

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST

BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST Følgende betingelser gælder for brugen af Genvej (www.genvej.gentofte.dk) herunder e- mailløsningen NemPost (www.nempost.dk), som er en integreret del af Genvej.

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere