Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri"

Transkript

1 1 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nøregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Velkommen til verdens første nyhedsbrev i CTP! Aktivitet i 2014 Henvisninger: visitationer: 444 Afsluttede patienter: 368 Aktive patienter pr. 31/12: 324 Ydelser: 9216 Målopfyldelse: 86% God kommunikation er central for enhver arbejdsplads og afgørende for om man når de mål man sætter sig. Vi har altid stræbt efter et miljø præget af åbenhed og information men man kan hele tiden udvikle sig og blive bedre. Som et led i denne proces vil CTP NYT fremover komme seks gange årligt. Formålet er primært, at alle med tilknytning til CTP hele tiden er godt informeret om, hvad vi har lavet, hvorfor vi gør som vi gør og hvad vores vision, mål og strategi for fremtiden er. Det vil desuden blive lagt på vores hjemmeside så interesserede kan følge med i udviklingen og vi sender det til vores ledelse, så de hver anden måned får en statusrapport over vores arbejde. Vi vil løbende forbedre CTP NYT på baggrund af jeres tilbagemeldinger, som er meget velkomne. CTP NYT er opdelt i fire hovedafsnit: behandling, arbejdsmiljø, Lean og forskning. Dette første nummer er primært en status over, hvad der skete i Red. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup 1

2 Behandling af Morten Ekstrøm Aldrig har vi set så mange patienter som vi gjorde i Vi har modtaget 469 henvisninger og set 444 patienter til en første visitations samtale. Den konstante stigning i aktivitet medførte da også, at RHP besluttede at udvide vores budget med 3 mio. kr. fra april Det gjorde, at vi blev i stand til at afvikle vores venteliste over en fem måneders periode og fra 1. september kunne vi tilbyde alle en tid til visitation senest 8 uger efter henvisning. En del af dem vi indkalder kommer af forskellige grunde ikke i et forløb ved CTP. Men alle får en grundig vurdering, ofte med anbefalinger til henviser om andre behandlingsmuligheder og dette er også en vigtig funktion for CTP. Som alle ved, har der i RHP i stigende grad været fokus på, hvor mange direkte patientsamtaler (ydelser) den enkelte behandler har. I CTP har vi som det eneste sted i RHP været vant til at have et personbudget (norm), for allerede i 2008 fastlagde vi et personbudget på 600 samtaler årligt for en behandler med 37 timer pr. uge. Fra april 2014 blev der så i hele RHP indført et personbudget på 800 samtaler årligt for fultidsbehandlere i ambulant regi. Det har været krævende og for flere direkte opslidende at forsøge, at leve op til dette mål. Vi kan se hvordan flere behandlere i CTP har udviklet stress bl.a. på baggrund af det øgede pres. I CTP havde vi i 2014 et samlet personbudget på samtaler og vi præsterede at have samtaler svarende til en målopfyldelse på 86%. Det kan vi godt være stolte af, for det svarer faktisk til at vi har ydet 110% i forhold til vores gamle personbudget og altså en stigning på 10% over ganske kort tid. En af de store udfordringer fremover bliver, gradvist at øge vores aktivitet yderligere men det skal ske uden at vi bukker under med stress symptomer. Langt hovedparten af vores patienter er traumatiserede flygtninge som tilbydes en Traume-pakke. Men hvad er egentlig rationalet bag det indhold vores T-pakke har? Hvorfor 10 lægeog 16 psykologsamtaler og hvorfor ½ års varighed? En to-måneders indledning med ugentlige lægesamtaler er vigtig primært af følgende årsager få et indtryk af motivationen, sikre en grundig diagnostik, vurdere den somatiske tilstand, lave basal psykoedukation samt optimere den medicinske behandling. Ser man på den samlede videnskabelige litteratur er det kognitiv-adfærdsterapi som anbefales ved tilstande med PTSD men også ved depression. 2

3 (fortsat) KAT er typisk korttidsterapi med sessioner og vi valgte fra starten den lidt mere omfattende model med 16 sessioner med mulighed for at udvide til i alt 20 sessioner, hvis det gav god mening. To måneders indledning ved læge efterfulgt af fire måneder med ugentlige sessioner ved psykolog giver netop ½ år, hvilket også er en passende periode til at vurdere effekten af antidepressiv medicin ved mere kroniske tilstande. I realiteten strækker de fleste forløb sig jo over mere end 6 måneder og særligt har vores tillæg af fysioterapi medført, at mange forløb bliver af 8-10 måneders varighed. I dag er behandlingspakker et krav i RHP. Men vi indførte det allerede i 2008 fordi en standardiseret behandling er en forudsætning for, at lave klinisk forskning af tilstrækkelig høj kvalitet. Vi har på CTP også implementeret en række behandlingspakker til andre transkulturelle patientgrupper, vores såkaldte PLUS pakker. De er faktisk noget helt særligt, for som et af de eneste steder i RHP har vi her en række pakketilbud, som ikke er diagnose-afhængige men behovs-afhængige. Det bliver rigtig spændende at se, i hvor høj grad vi kan hjælpe vores patienter med disse behandlingstilbud. Vores behandling har gradvist udviklet sig over årene. Psykologernes aktuelle manual er 5. version og lægernes er 4. version. Også vores socialrådgivere, sygeplejersker og fysioterapeuter arbejder i dag i henhold til manualer og de vil alle blive revideret løbende i årene fremover. Når vi udarbejder en manual sker det på baggrund af en række faktorer. Dels den eksisterende evidens på området, almindelig common sense, hvad der er praktisk muligt, den kliniske erfaring samt hensyntagen til det igangværende forskningsprojekt. Sidst men ikke mindst håber vi i fremtiden i stigende grad at kunne benytte vores egne forskningsdata til at forbedre vores nye manualer på et evidensbaseret grundlag. Patienternes tilfredshed med behandlingen på CTP har vi systematisk spurgt dem om i årevis. Vi har med mellemrum opgjort skemaerne og der er generelt en meget høj grad af tilfredshed blandt CTPs patienter. I 2015 vil vi prioritere at gøre disse opgørelser mere åbent tilgængelige. Vi vil i Lean regi arbejde med udvalgte parametre af Tilfredshedsundersøgelsen mht. løbende at forbedre vores samlede indsats overfor patienterne. Gør vi en forskel for vores patienter? Når en patient ved visitation spørger mig, om de bliver bedre af behandlingen hos os svarer jeg, at 1/3 af patienterne ikke bliver bedre, 1/3 bliver lidt bedre og 1/3 bliver betydeligt bedre. Men fælles for næsten alle er, at de føler sig mødt, forstået og respekteret således at selv den gruppe som ingen decideret bedring har oplevet, forlader CTP med en positiv følelse af at nogle mennesker har forsøgt af al evne at hjælpe dem. Selvom de ikke har opnået en målbar bedring giver det i sig selv en form for lindring. Og at lindre er lige så vigtig en funktion for os som at bedre og helbrede. 3

4 Arbejdsmiljø af Jasmina Ryberg CTP er i dag en stor og kompleks størrelse med en personalegruppe på godt og vel 35 personer - læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, fysioterapeuter, sekretærer og forskningsmedarbejdere. Desuden har vi omkring 20 studerende og 20 timelønnede tolke tilknyttet. Arbejdsmiljømæssige udfordringer har i tidens løb blandt andet bestået af et hastigt stigende antal henvisninger og omfanget af arbejdsopgaver er steget i takt med, at CTP er blevet et efterspurgt behandlingssted pga. det høje niveau af faglig ekspertise. Det indebar, at antallet af medarbejdere stødt er vokset og nye medarbejdere har fundet sin plads i vores voksende transkulturelle familie. CTP har målrettet budt velkommen til et stort antal af kolleger, som selv havde en transkulturel baggrund. I 2014 oplevede vi en markant øgning i krav til antal ydelser, mere fokus på behandlingspakker og afskaffelse af ventetid. Selv om CTP indførte pakker og har haft fokus på ydelser lige siden 2008 og har haft et højere aktivitets niveau end mange andre tilsvarende behandlingssteder, er kravene gradvist blevet øget. Det har overalt medført en arbejdsmiljømæssig udfordring pga. det stigende pres og behovet for omstillingsparathed hos medarbejderne. En anden udfordring i 2014 har været flytning og integrering i PCB. Vores nye, moderne bygning kan vi kun være glade for og nærheden med vores modercenter er meget vigtig. Men alligevel har det krævet rigtig mange ressourcer fra os alle, at skulle omstille os og skifte miljø. CTP har fra starten haft tre overordnede og sidestillede mål at stræbe efter en evidensbaseret, professionel og effektiv behandling af patienterne at integrere klinisk effektforskning i det daglige behandlingsarbejde at have et vedvarende fokus på et optimalt arbejdsmiljø 4

5 (fortsat) Vi tror på, at netop disse tre målsætninger kombineret med en høj grad af engagement og motivation hos alle kan føre vores vision ud i livet om at skabe en internationalt anerkendt behandlings- og forskningsklinik. Vi er allerede godt på vej. CTP er blevet en attraktiv arbejdsplads med et godt ry blandt de transkulturelt interesserede fagfolk og vi har i stigende grad oplevet positive tilbagemeldinger og henvendelser med ønske om ansættelse eller samarbejde. Det er bl.a. en høj faglig standard, det meningsfulde arbejde, de mange forskningstiltag, den fleksible arbejdsplads og de mange aktiviteter af kombineret faglig og social karakter som medvirker til, at mange gerne vil lægge en del af deres arbejdsliv i CTP. I 2014 har vi haft vores TRAFIK arrangementer hver anden måned, vi har haft house warming, sommergrillaften, julefest samt ikke mindst en forrygende Oslo tur med temadage, transkulturelt studiebesøg samt masser af god hygge på skibet. Sidste skud på stammen er Bagdad Café som åbnede i efteråret til gavn for os selv og alle vores gode kolleger på PCB. Der er flere formål med at skabe et optimalt arbejdsmiljø: det skal generelt være rart at gå på arbejde når patientgruppen har menneskeskabte lidelser efter krig, forfølgelse og tortur er det ekstra vigtigt, at man føler sig tryg og veltilpas blandt sine kolleger hvis man har det godt på sit arbejde kan man yde mere i forhold til patienterne et godt arbejdsmiljø skaber grobund for nytænkning og initiativer et godt arbejdsmiljø tiltrækker kvalificeret arbejdskraft Vi har gennem årene heldigvis kun haft få tilfælde af arbejdsrelateret stress og havde i 2014 et af de laveste sygefravær i RHP på kun 1,7%. Målsætningen er at sygefraværet skal ligge under 4%. Desværre har vi siden slutningen af 2014 oplevet flere tilfælde af arbejdsrelateret stress og sygemeldinger i vores psykolog gruppe. Vores arbejdsmiljørepræsentant Bjarke har haft kontakt med arbejdsmiljøkonsulenten på PCB Allan Rosenstrand Thomsen med henblik på input til løsningsmodeller. Vi ønsker i CTP at arbejde med de nye udfordringer, så vi i fremtiden så vidt muligt kan forebygge nye tilfælde af stress og sygemeldinger. Det er efterfølgende besluttet, at denne arbejdsmiljø-problematik bør være en del af Lean-processen. Derfor har Bjarke taget initiativ til at lave et forbedringsforslag. Det er hængt op på Lean-tavlen, med forslag om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal analysere vores arbejdsmiljømæssige udfordringer og pege på løsningsforslag. Trine, Klement og Morten har været på Lean kursus i 2014 og har bl.a. drøftet, hvilke hovedtemaer CTP skal arbejde med i Et af disse temaer bliver netop vores arbejdsmiljø. Vi har som anført altid haft det som en overordnet målsætning at have et godt arbejdsmiljø, altid haft intentionerne og også haft mange tiltag og aktiviteter for at få et godt arbejdsmiljø. Men vi vil gerne fremadrettet i Lean regi mere konkret udarbejde mål, strategi og handleplan for dette vigtige område. Og vi vil gerne gøre det endnu bedre, så vores gode kolleger fremover ikke skal sygemeldes med stress. Der er flere formål med at skabe et optimalt arbejdsmiljø: 5

6 Lean af Trine Nøregaard Hansen Lean holdt sit indtog på CTP i Inden sommeren for alvor tog fat, nåede vi at etablere en arbejdsgruppe med repræsentation af de fleste faggrupper på CTP. Det var dejligt at mærke den entusiasme og interesse der var hos alle, for at se på vores arbejdsgange. Også trods det aspekt der hedder prioritering af tid. Lean begreberne sneg sig langsomt ind på os alle og specielt vores tema aften på Oslo båden betød, at der efterfølgende var en bedre forståelse for, hvordan vi kan bruge Lean fremover. Der blev etableret tavlemøder, sat små lapper op med forbedringsforslag fra jer alle og nedsat tværgående arbejdsgrupper så flest mulige tiltag kunne gennemføres. I 2014 har vi gennemført 11 forbedringsforslag og flere er på vej. Det er en rigtig stor arbejdsindsats vi har leveret! Nogle forslag har været lette at gennemføre, andre er stadig i forbedringsfasen. Men vi lærer hele tiden og det er ofte fra de tiltag der kræver meget, at vi lærer mest. Arbejdet ligger aktuelt på V drevet: V:\Løft Lean\Lean-centre\PC Ballerup\Afsnit forløb\ctp (transkulturel psyk) Jeg tror ikke man kunne forestille sig et bedre sted at implementere Lean tankegangen end her på CTP. Der er tradition for, at vi skal tænke kreativt, optimere arbejdsgange og inddrage hinanden i stor stil. Det har også betydet, at Lean er blevet gennemført lidt anderledes hos os. Vi vil fastholde fremover, at få lov til at tænke lidt anderledes og finde balancen mellem det vi skal og det vi kan. PCB skaber resultater indenfor Lean og det er vi en del af. Internt er vi så sandelig også blevet lagt mærke til. Centerledelsen har været på besøg ved tavlemøde og anbefaler alle, at besøge os og se hvordan vi gør. Det er en stor kompliment til os alle. Vi har haft bekendtskab med flere facilitatorer i De har alle rost vores afsnit og medarbejdernes entusiasme i forhold til patienter og forbedringsarbejdet. Laurie kommer til at arbejde med os fremover. Laurie har en god forståelse for vores afsnit og vores til tider anderledes måde, at gøre tingene på. Det bliver et spændende samarbejde i de kommende måneder og år. Lean skal nemlig fortsætte de næste mange år. År 2015 skal bruges til at 6

7 (fortsat) forankre Lean her på afsnittet og på tværs af de forskellige afsnit. Der er planlagt medarbejder uddannelse for alle, større forbedringsevents på tværs af afsnit, samtidig med at der bliver givet ro til, at vi her på CTP kan arbejde med, at alle bliver fortrolige med tankegangen bag Lean, med begreberne og metoderne og lærer at bruge dem i praksis. I april i år skal vi akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel. I forbindelse med akkrediteringen skal vi med brug af Lean metoder, arbejde på at kunne opfylde de krav, der er for akkreditering. Fokus for akkrediteringen er patientsikkerhed, så det er et spændende, relevant og vedkommende arbejde der venter os forude. Hos os skal de næste måneder bruges på, at finde en ny arbejdsgruppe form. Vi skal fortsat forvente at arbejde 3 timer ugentligt, men vi arbejder på en ny struktur, så vi i højere grad vil benytte os af en referencegruppe, som kun indkaldes ved behov. Vi fortsætter med vores outbrief mandag morgen 8.30, hvor flest muligt er tilstede og fortsætter direkte over i tavlemødet fra I Lean arbejdsgruppen vil vi arbejde med, at inddrage jer alle, så det bliver vedkommende, hvad vi skriver i referatet og drøfter på outbrief. En del af Lean arbejdet fremover, bliver i højere grad selv at definere mål. Vi skal fortsat arbejde med resultataftale mål, da de er udarbejdet af Centerledelsen og tager overordnet hensyn til patientens vej gennem psykiatrien. Derfor vedkommer de os alle. Men det bliver dejligt også at kunne have fokus på mere lokale mål. CTPs fokus områder i 2015 bliver patient tilfredshed og personale tilfredshed. 7

8 Forskning af Jessica Carlsson I forhold til forskningen var 2014 et rigtigt frugtbart år. Det var et slags overgangsår, hvor CTP tog skridtet fra at være et lille spirende forskningsmiljø med rigtig meget entusiasme til et blive et etableret forskningsmiljø men med mindst lige så meget entusiasme. Der er flere ting og begivenheder i 2014 som bør nævnes, når vi ser tilbage på året der gik i forhold til forskningen. En af de ting der har stor betydning er, at der nu er en kritisk masse af ansatte med tid til forskning. Det er en nødvendighed for at have et forskningsmiljø. Aktuelt er der fem ph.d.-studerende i gang med tilknytning til CTP og der er yderligere tre på vej i Derudover har vi en halv seniorforsker (undertegnede) og en forskningskoordinator samt 20 studentermedhjælpere som laver blindede ratings, opfølgningssamtaler, monitorering af data og tastning af data. Der blev i 2014 udarbejdet en opdateret forskningsstrategi for at sikre et fokus på transkulturel psykiatri. Den opdaterede forskningsstrategi kan læses på vores hjemmeside: ctp-net.dk. En begivenhed som var skelsættende for CTP var, da Cæcilie Buhmann forsvarede sin ph.d.- afhandling Traumatized refugees: Morbidity, treatment and predictors of outcome 9. april Det var CTPs første ph.d. og en stor dag. I efteråret 2014 fik Sigurd Uldall i hård konkurrence tildelt et ph.d.- stipendium ved Københavns Universitet med henblik på at gennemføre sit ph.d.-projekt, hvor han skal lave MR scanninger af hjernen hos patienter med svær PTSD og psykotiske symptomer. Sigurd er blevet indskrevet som ph.d.-studerende 1. februar 2015 og har nu igen sin dagligdag på CTP. Mange af vores forskningsprojekter gennemføres med deltagelse af eller vejledning fra nationale og internationale partnere. I 2014 er dette netværk blev styrket og udvidet. Vi samarbejder nu med en lang række personer og institutioner. Der er i løbet af 2014 blevet publiceret en række videnskabelige artikler og der er en række in press som venter på at blive publiceret. 8

9 Forsknings samarbejdspartnere Organisation/institution Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, MESU Hvidovre Hospital, Indvandrermedicinsk Klinik Syddansk Universitet, Videnscenter for Psykotraumatologi Psykiatrisk Center Glostrup, CNSR, CINS Hvidovre Hospital, CRCMR Veterancentret, Videnscenter Psykiatrisk Center Nordsjælland Professionshøjskolen Metropol STARTTS, Australien University of New South Wales, Medical Faculty, Australien The University of Western Ontario, London Health Sciences Centre, Canada Person Professor Erik Lykke Mortensen Lektor Marie Nørredam Lektor Marie Nørredam, overlæge Helge Kjersem Professor Ask Elklit Professor Birthe Blenthøj, overlæge Egill Rostrup, seniorforsker Mette Ødegaard Professor Hartwig Siebner og kollegaer Forskningsleder Søren Bo Andersen Professor Per Bech Lektor Jonna Jensen Direktør Jorge Arroche Professor Derrick Silove Professor Ruth Lanius Videnskabelige publikationer 2014 Forfattere Titel Tidsskrift Carlsson; Sonne; Silove Vindbjerg; Klimpke; Carlsson Palic; Carlsson; Armour; Elklit Palic; Kappel; Nielsen; Carlsson; Bech Buhmann; Mortensen; Lundstrøm; Ryberg; Nordentoft; Ekstrøm Wernersson; Carlsson From pioneers to scientists: challenges in establishing evidence gathering models in torture and trauma mental health services for refugees Psychotherapy with traumatized refugees the design of a randomized clinical trial Assessment of Dissociation in Bosnian Treatment Seeking Refugees in Denmark Comparison of Psychiatric Disability on the Health of Nation Outcome Scales (HoNOS) in Resettled Traumatized Refugee Patients and Danish Inpatients Symptoms, Quality of Life and level of functioning of traumatized refugees at Psychiatric Trauma Clinic in Copenhagen Post Traumatic Stress Disorder is correlated with Irritable Bowel Syndrome J Nerv Ment Dis, 2014; 202(9) Torture, 2014;24(1) Nordic Journal of Psychiatry, 2014; November 21(1-8) Epub ahead of print BMC Psychiatry, 2014; 14(1)330 Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture Ugeskrift for læger, 2014, 15;176(51) 9

10 En ting der har været og er afgørende for CTPs forskningsmiljø og resultater er den tætte tilknytning mellem klinik og forskning i CTP. Der bliver i dagligdagen lavet et enormt stort arbejde i forhold til systematisk indsamling af data midt i den kliniske dagligdag. Uden denne dataindsamling ville vi aldrig kunne lave forskning i det omfang og af den kvalitet som vi gør i dag. Vi skal derfor alle huske på i dagligdagen, at det er en opgave vi løfter i fællesskab og som ikke udføres eller kan udføres af den enkelte forskningsansvarlige. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden at rose jer og takke jer alle for den indsats I alle laver i forhold til forskningen. For os der arbejder på CTP er det nok indlysende, hvorfor man bør lave kliniske forskning. Udefra er der stor efterspørgsel på denne slags forskning og der er også aktuelt en meget stor interesse og fokus på forskning der skal knyttes til det kliniske arbejde. Denne interesse findes både i Region Hovedstaden men også internationalt. I 2015 har vi allerede budt velkommen til en ny psykolog med meget stor forskningserfaring indenfor PTSD og flygtninge. Sabina Palic skal primært være klinisk psykolog ved CTP men kommer også i høj grad til at bidrage til forskningen fremover. Dette forår vil Karin Riber forsvare sin ph.d.-afhandling og vi venter spændt på at få en udmelding om dato. Dette bliver den anden ph.d.-afhandling ved CTP og den første af en psykolog. I løbet af 2015 forventer vi, at tre nye ph.d.- studerende indskrives ved universitetet. Signe Skammeritz og Laura Lindberg vil begge gennemføre ph.d.-projekter med fokus på transkulturel psykiatri mens Hinuga Sandahl forbereder et ph.d.- projekt som vil fokusere på søvnforstyrrelser hos svært traumatiserede flygtninge. Der er på trods af vores forholdsvis lille størrelse en stor forskningsaktivitet. For at alle i højere grad skal have mulighed for at høre mere om hvad vi egentlig laver men også komme med input og idéer til CTPs forskningsprojekter kommer vores Transkulturelle Journal Club (TJC) i 2015 at have mere fokus på vores egne forskningsprojekter. Der vil således fortsat blive præsenteret artikler men der vil nu også være mulighed for at drøfte og præsentere CTPs forskningsprojekter ved TJC. Jeg glæder mig til at møde alle de medarbejdere der har lyst til gode forsknings diskussioner ved TJC. Igangværende ph.d.-projekter Navn Karin Riber Charlotte Sonne Erik Vindbjerg Maja Nordbrandt Sigurd Uldall Kommende ph.d.-projekter Navn Laura Glahder Lindberg Signe Skammeritz Hinuga Sandahl Titel Attachment, Complex Trauma, and Psychotherapy: A Clinical study of the Significance of Attachment in adult Arabic-speaking refugees with PTSD The treatment of traumatised refugees with Sertraline versus Venlafaxine in combination with psychotherapy a randomised clinical study Kulturelt afhængige symptombilleder på PTSD, depression og angst Treatment of traumatised refugees: The effect of Basic Body Awareness Therapy versus mixed physical activity as add-on treatment. A Randomised Controlled Trial. What are the neural correlates to psychotic and dissociative experiences in refugee victims of torture? Titel The meeting between migrant patients and clinicians in outpatient psychiatry in Denmark Transcultural psychiatric assessment and the diagnostic process of migrants in Denmark Treatment of sleep disturbances in PTSD in traumatized refugees a randomised trial 10

11 Kommende aktiviteter i CTP Fredag 6. februar: Onsdag 18. februar: Tirsdag 24. februar: Tirsdag 3. marts: Fredag 13. marts: Onsdag 18. marts: Onsdag 25. marts: Bagdad Cafè Fyraftensmøde Transkulturelt lægeforum Følgegruppemøde Bagdad Cafè Transkulturel Journal Club HAM-samrating + TRAFIK Fotos: Jasmina

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

RCT08 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre

RCT08 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre RCT08 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Årsberetning 2008 Tema Rehabilitering for fremtiden TEMA REHABILITERING FOR FREMTIDEN INDHOLD Forord 1 TEMA: Rehabilitering for fremtiden Ventelisten

Læs mere

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE 1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE J Y L L A N D Indledning I løbet af 1985 kom der 250 iranske flygtninge til Sønderjylland, og der var på det tidspunkt en forventning i Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE. 30 år på kanten af det mulige

DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE. 30 år på kanten af det mulige DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE 1985 2015 30 år på kanten af det mulige Indhold 3 Tak for et godt samarbejde! 4 Simon Spies og de store armbevægelser 8 Historien bag MR-billeddannelse

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Tilfredse patienter...side 2 Patientombuddet Patienterne får bedre klagemuligheder...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Nr 3 oktober 2010 Tema om forskning Flere sygeplejersker tager ph.d.-grad Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Lederforeningen: Vi vil have tillidsrepræsentanter for lederne Interview Sygeplejeforskningens

Læs mere

Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser

Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser GRAFISK BAR Historier til inspiration om psykisk arbejdsmiljø i den grafiske branche Medlemmer i Grafisk BAR: Grafisk Arbejdsgiverforening Danske Mediers

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.

PsykiatriNyt. Indhold. December 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh. December 2013 PsykiatriNyt Indhold Leder Rejsen er begyndt...side 2 Psykoedukation i pakkeforløb Et nyt netværk - en ny begyndelse...side 3 Pårørendeinddragelse Mor til ung med anoreksi: Familieterapi

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere