Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri"

Transkript

1 1 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nøregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Velkommen til verdens første nyhedsbrev i CTP! Aktivitet i 2014 Henvisninger: visitationer: 444 Afsluttede patienter: 368 Aktive patienter pr. 31/12: 324 Ydelser: 9216 Målopfyldelse: 86% God kommunikation er central for enhver arbejdsplads og afgørende for om man når de mål man sætter sig. Vi har altid stræbt efter et miljø præget af åbenhed og information men man kan hele tiden udvikle sig og blive bedre. Som et led i denne proces vil CTP NYT fremover komme seks gange årligt. Formålet er primært, at alle med tilknytning til CTP hele tiden er godt informeret om, hvad vi har lavet, hvorfor vi gør som vi gør og hvad vores vision, mål og strategi for fremtiden er. Det vil desuden blive lagt på vores hjemmeside så interesserede kan følge med i udviklingen og vi sender det til vores ledelse, så de hver anden måned får en statusrapport over vores arbejde. Vi vil løbende forbedre CTP NYT på baggrund af jeres tilbagemeldinger, som er meget velkomne. CTP NYT er opdelt i fire hovedafsnit: behandling, arbejdsmiljø, Lean og forskning. Dette første nummer er primært en status over, hvad der skete i Red. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup 1

2 Behandling af Morten Ekstrøm Aldrig har vi set så mange patienter som vi gjorde i Vi har modtaget 469 henvisninger og set 444 patienter til en første visitations samtale. Den konstante stigning i aktivitet medførte da også, at RHP besluttede at udvide vores budget med 3 mio. kr. fra april Det gjorde, at vi blev i stand til at afvikle vores venteliste over en fem måneders periode og fra 1. september kunne vi tilbyde alle en tid til visitation senest 8 uger efter henvisning. En del af dem vi indkalder kommer af forskellige grunde ikke i et forløb ved CTP. Men alle får en grundig vurdering, ofte med anbefalinger til henviser om andre behandlingsmuligheder og dette er også en vigtig funktion for CTP. Som alle ved, har der i RHP i stigende grad været fokus på, hvor mange direkte patientsamtaler (ydelser) den enkelte behandler har. I CTP har vi som det eneste sted i RHP været vant til at have et personbudget (norm), for allerede i 2008 fastlagde vi et personbudget på 600 samtaler årligt for en behandler med 37 timer pr. uge. Fra april 2014 blev der så i hele RHP indført et personbudget på 800 samtaler årligt for fultidsbehandlere i ambulant regi. Det har været krævende og for flere direkte opslidende at forsøge, at leve op til dette mål. Vi kan se hvordan flere behandlere i CTP har udviklet stress bl.a. på baggrund af det øgede pres. I CTP havde vi i 2014 et samlet personbudget på samtaler og vi præsterede at have samtaler svarende til en målopfyldelse på 86%. Det kan vi godt være stolte af, for det svarer faktisk til at vi har ydet 110% i forhold til vores gamle personbudget og altså en stigning på 10% over ganske kort tid. En af de store udfordringer fremover bliver, gradvist at øge vores aktivitet yderligere men det skal ske uden at vi bukker under med stress symptomer. Langt hovedparten af vores patienter er traumatiserede flygtninge som tilbydes en Traume-pakke. Men hvad er egentlig rationalet bag det indhold vores T-pakke har? Hvorfor 10 lægeog 16 psykologsamtaler og hvorfor ½ års varighed? En to-måneders indledning med ugentlige lægesamtaler er vigtig primært af følgende årsager få et indtryk af motivationen, sikre en grundig diagnostik, vurdere den somatiske tilstand, lave basal psykoedukation samt optimere den medicinske behandling. Ser man på den samlede videnskabelige litteratur er det kognitiv-adfærdsterapi som anbefales ved tilstande med PTSD men også ved depression. 2

3 (fortsat) KAT er typisk korttidsterapi med sessioner og vi valgte fra starten den lidt mere omfattende model med 16 sessioner med mulighed for at udvide til i alt 20 sessioner, hvis det gav god mening. To måneders indledning ved læge efterfulgt af fire måneder med ugentlige sessioner ved psykolog giver netop ½ år, hvilket også er en passende periode til at vurdere effekten af antidepressiv medicin ved mere kroniske tilstande. I realiteten strækker de fleste forløb sig jo over mere end 6 måneder og særligt har vores tillæg af fysioterapi medført, at mange forløb bliver af 8-10 måneders varighed. I dag er behandlingspakker et krav i RHP. Men vi indførte det allerede i 2008 fordi en standardiseret behandling er en forudsætning for, at lave klinisk forskning af tilstrækkelig høj kvalitet. Vi har på CTP også implementeret en række behandlingspakker til andre transkulturelle patientgrupper, vores såkaldte PLUS pakker. De er faktisk noget helt særligt, for som et af de eneste steder i RHP har vi her en række pakketilbud, som ikke er diagnose-afhængige men behovs-afhængige. Det bliver rigtig spændende at se, i hvor høj grad vi kan hjælpe vores patienter med disse behandlingstilbud. Vores behandling har gradvist udviklet sig over årene. Psykologernes aktuelle manual er 5. version og lægernes er 4. version. Også vores socialrådgivere, sygeplejersker og fysioterapeuter arbejder i dag i henhold til manualer og de vil alle blive revideret løbende i årene fremover. Når vi udarbejder en manual sker det på baggrund af en række faktorer. Dels den eksisterende evidens på området, almindelig common sense, hvad der er praktisk muligt, den kliniske erfaring samt hensyntagen til det igangværende forskningsprojekt. Sidst men ikke mindst håber vi i fremtiden i stigende grad at kunne benytte vores egne forskningsdata til at forbedre vores nye manualer på et evidensbaseret grundlag. Patienternes tilfredshed med behandlingen på CTP har vi systematisk spurgt dem om i årevis. Vi har med mellemrum opgjort skemaerne og der er generelt en meget høj grad af tilfredshed blandt CTPs patienter. I 2015 vil vi prioritere at gøre disse opgørelser mere åbent tilgængelige. Vi vil i Lean regi arbejde med udvalgte parametre af Tilfredshedsundersøgelsen mht. løbende at forbedre vores samlede indsats overfor patienterne. Gør vi en forskel for vores patienter? Når en patient ved visitation spørger mig, om de bliver bedre af behandlingen hos os svarer jeg, at 1/3 af patienterne ikke bliver bedre, 1/3 bliver lidt bedre og 1/3 bliver betydeligt bedre. Men fælles for næsten alle er, at de føler sig mødt, forstået og respekteret således at selv den gruppe som ingen decideret bedring har oplevet, forlader CTP med en positiv følelse af at nogle mennesker har forsøgt af al evne at hjælpe dem. Selvom de ikke har opnået en målbar bedring giver det i sig selv en form for lindring. Og at lindre er lige så vigtig en funktion for os som at bedre og helbrede. 3

4 Arbejdsmiljø af Jasmina Ryberg CTP er i dag en stor og kompleks størrelse med en personalegruppe på godt og vel 35 personer - læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, fysioterapeuter, sekretærer og forskningsmedarbejdere. Desuden har vi omkring 20 studerende og 20 timelønnede tolke tilknyttet. Arbejdsmiljømæssige udfordringer har i tidens løb blandt andet bestået af et hastigt stigende antal henvisninger og omfanget af arbejdsopgaver er steget i takt med, at CTP er blevet et efterspurgt behandlingssted pga. det høje niveau af faglig ekspertise. Det indebar, at antallet af medarbejdere stødt er vokset og nye medarbejdere har fundet sin plads i vores voksende transkulturelle familie. CTP har målrettet budt velkommen til et stort antal af kolleger, som selv havde en transkulturel baggrund. I 2014 oplevede vi en markant øgning i krav til antal ydelser, mere fokus på behandlingspakker og afskaffelse af ventetid. Selv om CTP indførte pakker og har haft fokus på ydelser lige siden 2008 og har haft et højere aktivitets niveau end mange andre tilsvarende behandlingssteder, er kravene gradvist blevet øget. Det har overalt medført en arbejdsmiljømæssig udfordring pga. det stigende pres og behovet for omstillingsparathed hos medarbejderne. En anden udfordring i 2014 har været flytning og integrering i PCB. Vores nye, moderne bygning kan vi kun være glade for og nærheden med vores modercenter er meget vigtig. Men alligevel har det krævet rigtig mange ressourcer fra os alle, at skulle omstille os og skifte miljø. CTP har fra starten haft tre overordnede og sidestillede mål at stræbe efter en evidensbaseret, professionel og effektiv behandling af patienterne at integrere klinisk effektforskning i det daglige behandlingsarbejde at have et vedvarende fokus på et optimalt arbejdsmiljø 4

5 (fortsat) Vi tror på, at netop disse tre målsætninger kombineret med en høj grad af engagement og motivation hos alle kan føre vores vision ud i livet om at skabe en internationalt anerkendt behandlings- og forskningsklinik. Vi er allerede godt på vej. CTP er blevet en attraktiv arbejdsplads med et godt ry blandt de transkulturelt interesserede fagfolk og vi har i stigende grad oplevet positive tilbagemeldinger og henvendelser med ønske om ansættelse eller samarbejde. Det er bl.a. en høj faglig standard, det meningsfulde arbejde, de mange forskningstiltag, den fleksible arbejdsplads og de mange aktiviteter af kombineret faglig og social karakter som medvirker til, at mange gerne vil lægge en del af deres arbejdsliv i CTP. I 2014 har vi haft vores TRAFIK arrangementer hver anden måned, vi har haft house warming, sommergrillaften, julefest samt ikke mindst en forrygende Oslo tur med temadage, transkulturelt studiebesøg samt masser af god hygge på skibet. Sidste skud på stammen er Bagdad Café som åbnede i efteråret til gavn for os selv og alle vores gode kolleger på PCB. Der er flere formål med at skabe et optimalt arbejdsmiljø: det skal generelt være rart at gå på arbejde når patientgruppen har menneskeskabte lidelser efter krig, forfølgelse og tortur er det ekstra vigtigt, at man føler sig tryg og veltilpas blandt sine kolleger hvis man har det godt på sit arbejde kan man yde mere i forhold til patienterne et godt arbejdsmiljø skaber grobund for nytænkning og initiativer et godt arbejdsmiljø tiltrækker kvalificeret arbejdskraft Vi har gennem årene heldigvis kun haft få tilfælde af arbejdsrelateret stress og havde i 2014 et af de laveste sygefravær i RHP på kun 1,7%. Målsætningen er at sygefraværet skal ligge under 4%. Desværre har vi siden slutningen af 2014 oplevet flere tilfælde af arbejdsrelateret stress og sygemeldinger i vores psykolog gruppe. Vores arbejdsmiljørepræsentant Bjarke har haft kontakt med arbejdsmiljøkonsulenten på PCB Allan Rosenstrand Thomsen med henblik på input til løsningsmodeller. Vi ønsker i CTP at arbejde med de nye udfordringer, så vi i fremtiden så vidt muligt kan forebygge nye tilfælde af stress og sygemeldinger. Det er efterfølgende besluttet, at denne arbejdsmiljø-problematik bør være en del af Lean-processen. Derfor har Bjarke taget initiativ til at lave et forbedringsforslag. Det er hængt op på Lean-tavlen, med forslag om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal analysere vores arbejdsmiljømæssige udfordringer og pege på løsningsforslag. Trine, Klement og Morten har været på Lean kursus i 2014 og har bl.a. drøftet, hvilke hovedtemaer CTP skal arbejde med i Et af disse temaer bliver netop vores arbejdsmiljø. Vi har som anført altid haft det som en overordnet målsætning at have et godt arbejdsmiljø, altid haft intentionerne og også haft mange tiltag og aktiviteter for at få et godt arbejdsmiljø. Men vi vil gerne fremadrettet i Lean regi mere konkret udarbejde mål, strategi og handleplan for dette vigtige område. Og vi vil gerne gøre det endnu bedre, så vores gode kolleger fremover ikke skal sygemeldes med stress. Der er flere formål med at skabe et optimalt arbejdsmiljø: 5

6 Lean af Trine Nøregaard Hansen Lean holdt sit indtog på CTP i Inden sommeren for alvor tog fat, nåede vi at etablere en arbejdsgruppe med repræsentation af de fleste faggrupper på CTP. Det var dejligt at mærke den entusiasme og interesse der var hos alle, for at se på vores arbejdsgange. Også trods det aspekt der hedder prioritering af tid. Lean begreberne sneg sig langsomt ind på os alle og specielt vores tema aften på Oslo båden betød, at der efterfølgende var en bedre forståelse for, hvordan vi kan bruge Lean fremover. Der blev etableret tavlemøder, sat små lapper op med forbedringsforslag fra jer alle og nedsat tværgående arbejdsgrupper så flest mulige tiltag kunne gennemføres. I 2014 har vi gennemført 11 forbedringsforslag og flere er på vej. Det er en rigtig stor arbejdsindsats vi har leveret! Nogle forslag har været lette at gennemføre, andre er stadig i forbedringsfasen. Men vi lærer hele tiden og det er ofte fra de tiltag der kræver meget, at vi lærer mest. Arbejdet ligger aktuelt på V drevet: V:\Løft Lean\Lean-centre\PC Ballerup\Afsnit forløb\ctp (transkulturel psyk) Jeg tror ikke man kunne forestille sig et bedre sted at implementere Lean tankegangen end her på CTP. Der er tradition for, at vi skal tænke kreativt, optimere arbejdsgange og inddrage hinanden i stor stil. Det har også betydet, at Lean er blevet gennemført lidt anderledes hos os. Vi vil fastholde fremover, at få lov til at tænke lidt anderledes og finde balancen mellem det vi skal og det vi kan. PCB skaber resultater indenfor Lean og det er vi en del af. Internt er vi så sandelig også blevet lagt mærke til. Centerledelsen har været på besøg ved tavlemøde og anbefaler alle, at besøge os og se hvordan vi gør. Det er en stor kompliment til os alle. Vi har haft bekendtskab med flere facilitatorer i De har alle rost vores afsnit og medarbejdernes entusiasme i forhold til patienter og forbedringsarbejdet. Laurie kommer til at arbejde med os fremover. Laurie har en god forståelse for vores afsnit og vores til tider anderledes måde, at gøre tingene på. Det bliver et spændende samarbejde i de kommende måneder og år. Lean skal nemlig fortsætte de næste mange år. År 2015 skal bruges til at 6

7 (fortsat) forankre Lean her på afsnittet og på tværs af de forskellige afsnit. Der er planlagt medarbejder uddannelse for alle, større forbedringsevents på tværs af afsnit, samtidig med at der bliver givet ro til, at vi her på CTP kan arbejde med, at alle bliver fortrolige med tankegangen bag Lean, med begreberne og metoderne og lærer at bruge dem i praksis. I april i år skal vi akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel. I forbindelse med akkrediteringen skal vi med brug af Lean metoder, arbejde på at kunne opfylde de krav, der er for akkreditering. Fokus for akkrediteringen er patientsikkerhed, så det er et spændende, relevant og vedkommende arbejde der venter os forude. Hos os skal de næste måneder bruges på, at finde en ny arbejdsgruppe form. Vi skal fortsat forvente at arbejde 3 timer ugentligt, men vi arbejder på en ny struktur, så vi i højere grad vil benytte os af en referencegruppe, som kun indkaldes ved behov. Vi fortsætter med vores outbrief mandag morgen 8.30, hvor flest muligt er tilstede og fortsætter direkte over i tavlemødet fra I Lean arbejdsgruppen vil vi arbejde med, at inddrage jer alle, så det bliver vedkommende, hvad vi skriver i referatet og drøfter på outbrief. En del af Lean arbejdet fremover, bliver i højere grad selv at definere mål. Vi skal fortsat arbejde med resultataftale mål, da de er udarbejdet af Centerledelsen og tager overordnet hensyn til patientens vej gennem psykiatrien. Derfor vedkommer de os alle. Men det bliver dejligt også at kunne have fokus på mere lokale mål. CTPs fokus områder i 2015 bliver patient tilfredshed og personale tilfredshed. 7

8 Forskning af Jessica Carlsson I forhold til forskningen var 2014 et rigtigt frugtbart år. Det var et slags overgangsår, hvor CTP tog skridtet fra at være et lille spirende forskningsmiljø med rigtig meget entusiasme til et blive et etableret forskningsmiljø men med mindst lige så meget entusiasme. Der er flere ting og begivenheder i 2014 som bør nævnes, når vi ser tilbage på året der gik i forhold til forskningen. En af de ting der har stor betydning er, at der nu er en kritisk masse af ansatte med tid til forskning. Det er en nødvendighed for at have et forskningsmiljø. Aktuelt er der fem ph.d.-studerende i gang med tilknytning til CTP og der er yderligere tre på vej i Derudover har vi en halv seniorforsker (undertegnede) og en forskningskoordinator samt 20 studentermedhjælpere som laver blindede ratings, opfølgningssamtaler, monitorering af data og tastning af data. Der blev i 2014 udarbejdet en opdateret forskningsstrategi for at sikre et fokus på transkulturel psykiatri. Den opdaterede forskningsstrategi kan læses på vores hjemmeside: ctp-net.dk. En begivenhed som var skelsættende for CTP var, da Cæcilie Buhmann forsvarede sin ph.d.- afhandling Traumatized refugees: Morbidity, treatment and predictors of outcome 9. april Det var CTPs første ph.d. og en stor dag. I efteråret 2014 fik Sigurd Uldall i hård konkurrence tildelt et ph.d.- stipendium ved Københavns Universitet med henblik på at gennemføre sit ph.d.-projekt, hvor han skal lave MR scanninger af hjernen hos patienter med svær PTSD og psykotiske symptomer. Sigurd er blevet indskrevet som ph.d.-studerende 1. februar 2015 og har nu igen sin dagligdag på CTP. Mange af vores forskningsprojekter gennemføres med deltagelse af eller vejledning fra nationale og internationale partnere. I 2014 er dette netværk blev styrket og udvidet. Vi samarbejder nu med en lang række personer og institutioner. Der er i løbet af 2014 blevet publiceret en række videnskabelige artikler og der er en række in press som venter på at blive publiceret. 8

9 Forsknings samarbejdspartnere Organisation/institution Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, MESU Hvidovre Hospital, Indvandrermedicinsk Klinik Syddansk Universitet, Videnscenter for Psykotraumatologi Psykiatrisk Center Glostrup, CNSR, CINS Hvidovre Hospital, CRCMR Veterancentret, Videnscenter Psykiatrisk Center Nordsjælland Professionshøjskolen Metropol STARTTS, Australien University of New South Wales, Medical Faculty, Australien The University of Western Ontario, London Health Sciences Centre, Canada Person Professor Erik Lykke Mortensen Lektor Marie Nørredam Lektor Marie Nørredam, overlæge Helge Kjersem Professor Ask Elklit Professor Birthe Blenthøj, overlæge Egill Rostrup, seniorforsker Mette Ødegaard Professor Hartwig Siebner og kollegaer Forskningsleder Søren Bo Andersen Professor Per Bech Lektor Jonna Jensen Direktør Jorge Arroche Professor Derrick Silove Professor Ruth Lanius Videnskabelige publikationer 2014 Forfattere Titel Tidsskrift Carlsson; Sonne; Silove Vindbjerg; Klimpke; Carlsson Palic; Carlsson; Armour; Elklit Palic; Kappel; Nielsen; Carlsson; Bech Buhmann; Mortensen; Lundstrøm; Ryberg; Nordentoft; Ekstrøm Wernersson; Carlsson From pioneers to scientists: challenges in establishing evidence gathering models in torture and trauma mental health services for refugees Psychotherapy with traumatized refugees the design of a randomized clinical trial Assessment of Dissociation in Bosnian Treatment Seeking Refugees in Denmark Comparison of Psychiatric Disability on the Health of Nation Outcome Scales (HoNOS) in Resettled Traumatized Refugee Patients and Danish Inpatients Symptoms, Quality of Life and level of functioning of traumatized refugees at Psychiatric Trauma Clinic in Copenhagen Post Traumatic Stress Disorder is correlated with Irritable Bowel Syndrome J Nerv Ment Dis, 2014; 202(9) Torture, 2014;24(1) Nordic Journal of Psychiatry, 2014; November 21(1-8) Epub ahead of print BMC Psychiatry, 2014; 14(1)330 Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture Ugeskrift for læger, 2014, 15;176(51) 9

10 En ting der har været og er afgørende for CTPs forskningsmiljø og resultater er den tætte tilknytning mellem klinik og forskning i CTP. Der bliver i dagligdagen lavet et enormt stort arbejde i forhold til systematisk indsamling af data midt i den kliniske dagligdag. Uden denne dataindsamling ville vi aldrig kunne lave forskning i det omfang og af den kvalitet som vi gør i dag. Vi skal derfor alle huske på i dagligdagen, at det er en opgave vi løfter i fællesskab og som ikke udføres eller kan udføres af den enkelte forskningsansvarlige. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden at rose jer og takke jer alle for den indsats I alle laver i forhold til forskningen. For os der arbejder på CTP er det nok indlysende, hvorfor man bør lave kliniske forskning. Udefra er der stor efterspørgsel på denne slags forskning og der er også aktuelt en meget stor interesse og fokus på forskning der skal knyttes til det kliniske arbejde. Denne interesse findes både i Region Hovedstaden men også internationalt. I 2015 har vi allerede budt velkommen til en ny psykolog med meget stor forskningserfaring indenfor PTSD og flygtninge. Sabina Palic skal primært være klinisk psykolog ved CTP men kommer også i høj grad til at bidrage til forskningen fremover. Dette forår vil Karin Riber forsvare sin ph.d.-afhandling og vi venter spændt på at få en udmelding om dato. Dette bliver den anden ph.d.-afhandling ved CTP og den første af en psykolog. I løbet af 2015 forventer vi, at tre nye ph.d.- studerende indskrives ved universitetet. Signe Skammeritz og Laura Lindberg vil begge gennemføre ph.d.-projekter med fokus på transkulturel psykiatri mens Hinuga Sandahl forbereder et ph.d.- projekt som vil fokusere på søvnforstyrrelser hos svært traumatiserede flygtninge. Der er på trods af vores forholdsvis lille størrelse en stor forskningsaktivitet. For at alle i højere grad skal have mulighed for at høre mere om hvad vi egentlig laver men også komme med input og idéer til CTPs forskningsprojekter kommer vores Transkulturelle Journal Club (TJC) i 2015 at have mere fokus på vores egne forskningsprojekter. Der vil således fortsat blive præsenteret artikler men der vil nu også være mulighed for at drøfte og præsentere CTPs forskningsprojekter ved TJC. Jeg glæder mig til at møde alle de medarbejdere der har lyst til gode forsknings diskussioner ved TJC. Igangværende ph.d.-projekter Navn Karin Riber Charlotte Sonne Erik Vindbjerg Maja Nordbrandt Sigurd Uldall Kommende ph.d.-projekter Navn Laura Glahder Lindberg Signe Skammeritz Hinuga Sandahl Titel Attachment, Complex Trauma, and Psychotherapy: A Clinical study of the Significance of Attachment in adult Arabic-speaking refugees with PTSD The treatment of traumatised refugees with Sertraline versus Venlafaxine in combination with psychotherapy a randomised clinical study Kulturelt afhængige symptombilleder på PTSD, depression og angst Treatment of traumatised refugees: The effect of Basic Body Awareness Therapy versus mixed physical activity as add-on treatment. A Randomised Controlled Trial. What are the neural correlates to psychotic and dissociative experiences in refugee victims of torture? Titel The meeting between migrant patients and clinicians in outpatient psychiatry in Denmark Transcultural psychiatric assessment and the diagnostic process of migrants in Denmark Treatment of sleep disturbances in PTSD in traumatized refugees a randomised trial 10

11 Kommende aktiviteter i CTP Fredag 6. februar: Onsdag 18. februar: Tirsdag 24. februar: Tirsdag 3. marts: Fredag 13. marts: Onsdag 18. marts: Onsdag 25. marts: Bagdad Cafè Fyraftensmøde Transkulturelt lægeforum Følgegruppemøde Bagdad Cafè Transkulturel Journal Club HAM-samrating + TRAFIK Fotos: Jasmina

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Sygefravær og trivsel. Behandling. Arbejdsmiljø. Lean. Forskning CTP NYT JUNI 2015 NYT FRA.

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Sygefravær og trivsel. Behandling. Arbejdsmiljø. Lean. Forskning CTP NYT JUNI 2015 NYT FRA. 3 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nørregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Sygefravær og trivsel Det

Læs mere

CTP NYT SEPTEMBER 2015

CTP NYT SEPTEMBER 2015 4 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nørregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri CTP-net.dk: Vores ansigt

Læs mere

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Så er vi klar med flere nyheder fra CTP! Behandling. Arbejdsmiljø. Lean. Forskning CTP NYT APRIL 2015

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Så er vi klar med flere nyheder fra CTP! Behandling. Arbejdsmiljø. Lean. Forskning CTP NYT APRIL 2015 2 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nørregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Så er vi klar med flere nyheder

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Lægebehandling ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Lægebehandling ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Lægebehandling ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Manual for medicinsk behandling, psykoedukation og støttende, ressourceorienterede samtaler 4. version Randomiseret klinisk forsøg: PTF4

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Behandling af traumatiserede. flygtninge

Behandling af traumatiserede. flygtninge FLYGTNINGE AF ULRIK JØRGENSEN M.FL. Behandling af traumatiserede flygtninge I artiklen Hjælp til traumatiserede flygtninge, Psykolog Nyt 23, 2006, anklagede lektor Peter Berliner danske rehabiliteringscentre

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Klinik og forskning vedr. stress på AMK v. Morten Vejs Willert (psykolog, ph.d.) Ledende overl., ph.d. Ane Marie Thulstrup Professor, ph.d. Henrik Kolstad Psykolog Psykolog Birgitte

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten Fakta Kommunikation er den afgørende faktor for, om du lykkes med dine mål og dit liv. Uddannelsen handler om, hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, og om hvordan vi kan påvirke egne tankemønstre

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Post Traumatisk Stress (PTSD)

Post Traumatisk Stress (PTSD) Post Traumatisk Stress (PTSD) PsykInfo, den 9. november 2011 Annemarie Gottlieb, klinikleder, cand.psych. Samuel Olandersson, souschef, fysioterapeut Posttraumatisk belastningsreaktion Er en psykisk tilstand,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde Web-modul https://www.terapieffekt.dk/skema/ Dagsorden Indledning Erfaringer fra Norge Erfaringerne fra Københavns Amt Kliniske databaser og forskning WEB-modulet

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet Hvordan kan man organisere sundhedstjenesten så den bedre kan tilpasses til flygtninges meget sammensatte behov for støtte og vejledning i samarbejde mellem flere specialer. Stine Lundstøm Kamionka Cand.

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Kom ud af kontoret Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Patientsikkerhedskonference den 27. april 2015 Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital ligger i Region Hovedstaden

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere