Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri"

Transkript

1 1 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nøregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Velkommen til verdens første nyhedsbrev i CTP! Aktivitet i 2014 Henvisninger: visitationer: 444 Afsluttede patienter: 368 Aktive patienter pr. 31/12: 324 Ydelser: 9216 Målopfyldelse: 86% God kommunikation er central for enhver arbejdsplads og afgørende for om man når de mål man sætter sig. Vi har altid stræbt efter et miljø præget af åbenhed og information men man kan hele tiden udvikle sig og blive bedre. Som et led i denne proces vil CTP NYT fremover komme seks gange årligt. Formålet er primært, at alle med tilknytning til CTP hele tiden er godt informeret om, hvad vi har lavet, hvorfor vi gør som vi gør og hvad vores vision, mål og strategi for fremtiden er. Det vil desuden blive lagt på vores hjemmeside så interesserede kan følge med i udviklingen og vi sender det til vores ledelse, så de hver anden måned får en statusrapport over vores arbejde. Vi vil løbende forbedre CTP NYT på baggrund af jeres tilbagemeldinger, som er meget velkomne. CTP NYT er opdelt i fire hovedafsnit: behandling, arbejdsmiljø, Lean og forskning. Dette første nummer er primært en status over, hvad der skete i Red. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup 1

2 Behandling af Morten Ekstrøm Aldrig har vi set så mange patienter som vi gjorde i Vi har modtaget 469 henvisninger og set 444 patienter til en første visitations samtale. Den konstante stigning i aktivitet medførte da også, at RHP besluttede at udvide vores budget med 3 mio. kr. fra april Det gjorde, at vi blev i stand til at afvikle vores venteliste over en fem måneders periode og fra 1. september kunne vi tilbyde alle en tid til visitation senest 8 uger efter henvisning. En del af dem vi indkalder kommer af forskellige grunde ikke i et forløb ved CTP. Men alle får en grundig vurdering, ofte med anbefalinger til henviser om andre behandlingsmuligheder og dette er også en vigtig funktion for CTP. Som alle ved, har der i RHP i stigende grad været fokus på, hvor mange direkte patientsamtaler (ydelser) den enkelte behandler har. I CTP har vi som det eneste sted i RHP været vant til at have et personbudget (norm), for allerede i 2008 fastlagde vi et personbudget på 600 samtaler årligt for en behandler med 37 timer pr. uge. Fra april 2014 blev der så i hele RHP indført et personbudget på 800 samtaler årligt for fultidsbehandlere i ambulant regi. Det har været krævende og for flere direkte opslidende at forsøge, at leve op til dette mål. Vi kan se hvordan flere behandlere i CTP har udviklet stress bl.a. på baggrund af det øgede pres. I CTP havde vi i 2014 et samlet personbudget på samtaler og vi præsterede at have samtaler svarende til en målopfyldelse på 86%. Det kan vi godt være stolte af, for det svarer faktisk til at vi har ydet 110% i forhold til vores gamle personbudget og altså en stigning på 10% over ganske kort tid. En af de store udfordringer fremover bliver, gradvist at øge vores aktivitet yderligere men det skal ske uden at vi bukker under med stress symptomer. Langt hovedparten af vores patienter er traumatiserede flygtninge som tilbydes en Traume-pakke. Men hvad er egentlig rationalet bag det indhold vores T-pakke har? Hvorfor 10 lægeog 16 psykologsamtaler og hvorfor ½ års varighed? En to-måneders indledning med ugentlige lægesamtaler er vigtig primært af følgende årsager få et indtryk af motivationen, sikre en grundig diagnostik, vurdere den somatiske tilstand, lave basal psykoedukation samt optimere den medicinske behandling. Ser man på den samlede videnskabelige litteratur er det kognitiv-adfærdsterapi som anbefales ved tilstande med PTSD men også ved depression. 2

3 (fortsat) KAT er typisk korttidsterapi med sessioner og vi valgte fra starten den lidt mere omfattende model med 16 sessioner med mulighed for at udvide til i alt 20 sessioner, hvis det gav god mening. To måneders indledning ved læge efterfulgt af fire måneder med ugentlige sessioner ved psykolog giver netop ½ år, hvilket også er en passende periode til at vurdere effekten af antidepressiv medicin ved mere kroniske tilstande. I realiteten strækker de fleste forløb sig jo over mere end 6 måneder og særligt har vores tillæg af fysioterapi medført, at mange forløb bliver af 8-10 måneders varighed. I dag er behandlingspakker et krav i RHP. Men vi indførte det allerede i 2008 fordi en standardiseret behandling er en forudsætning for, at lave klinisk forskning af tilstrækkelig høj kvalitet. Vi har på CTP også implementeret en række behandlingspakker til andre transkulturelle patientgrupper, vores såkaldte PLUS pakker. De er faktisk noget helt særligt, for som et af de eneste steder i RHP har vi her en række pakketilbud, som ikke er diagnose-afhængige men behovs-afhængige. Det bliver rigtig spændende at se, i hvor høj grad vi kan hjælpe vores patienter med disse behandlingstilbud. Vores behandling har gradvist udviklet sig over årene. Psykologernes aktuelle manual er 5. version og lægernes er 4. version. Også vores socialrådgivere, sygeplejersker og fysioterapeuter arbejder i dag i henhold til manualer og de vil alle blive revideret løbende i årene fremover. Når vi udarbejder en manual sker det på baggrund af en række faktorer. Dels den eksisterende evidens på området, almindelig common sense, hvad der er praktisk muligt, den kliniske erfaring samt hensyntagen til det igangværende forskningsprojekt. Sidst men ikke mindst håber vi i fremtiden i stigende grad at kunne benytte vores egne forskningsdata til at forbedre vores nye manualer på et evidensbaseret grundlag. Patienternes tilfredshed med behandlingen på CTP har vi systematisk spurgt dem om i årevis. Vi har med mellemrum opgjort skemaerne og der er generelt en meget høj grad af tilfredshed blandt CTPs patienter. I 2015 vil vi prioritere at gøre disse opgørelser mere åbent tilgængelige. Vi vil i Lean regi arbejde med udvalgte parametre af Tilfredshedsundersøgelsen mht. løbende at forbedre vores samlede indsats overfor patienterne. Gør vi en forskel for vores patienter? Når en patient ved visitation spørger mig, om de bliver bedre af behandlingen hos os svarer jeg, at 1/3 af patienterne ikke bliver bedre, 1/3 bliver lidt bedre og 1/3 bliver betydeligt bedre. Men fælles for næsten alle er, at de føler sig mødt, forstået og respekteret således at selv den gruppe som ingen decideret bedring har oplevet, forlader CTP med en positiv følelse af at nogle mennesker har forsøgt af al evne at hjælpe dem. Selvom de ikke har opnået en målbar bedring giver det i sig selv en form for lindring. Og at lindre er lige så vigtig en funktion for os som at bedre og helbrede. 3

4 Arbejdsmiljø af Jasmina Ryberg CTP er i dag en stor og kompleks størrelse med en personalegruppe på godt og vel 35 personer - læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, fysioterapeuter, sekretærer og forskningsmedarbejdere. Desuden har vi omkring 20 studerende og 20 timelønnede tolke tilknyttet. Arbejdsmiljømæssige udfordringer har i tidens løb blandt andet bestået af et hastigt stigende antal henvisninger og omfanget af arbejdsopgaver er steget i takt med, at CTP er blevet et efterspurgt behandlingssted pga. det høje niveau af faglig ekspertise. Det indebar, at antallet af medarbejdere stødt er vokset og nye medarbejdere har fundet sin plads i vores voksende transkulturelle familie. CTP har målrettet budt velkommen til et stort antal af kolleger, som selv havde en transkulturel baggrund. I 2014 oplevede vi en markant øgning i krav til antal ydelser, mere fokus på behandlingspakker og afskaffelse af ventetid. Selv om CTP indførte pakker og har haft fokus på ydelser lige siden 2008 og har haft et højere aktivitets niveau end mange andre tilsvarende behandlingssteder, er kravene gradvist blevet øget. Det har overalt medført en arbejdsmiljømæssig udfordring pga. det stigende pres og behovet for omstillingsparathed hos medarbejderne. En anden udfordring i 2014 har været flytning og integrering i PCB. Vores nye, moderne bygning kan vi kun være glade for og nærheden med vores modercenter er meget vigtig. Men alligevel har det krævet rigtig mange ressourcer fra os alle, at skulle omstille os og skifte miljø. CTP har fra starten haft tre overordnede og sidestillede mål at stræbe efter en evidensbaseret, professionel og effektiv behandling af patienterne at integrere klinisk effektforskning i det daglige behandlingsarbejde at have et vedvarende fokus på et optimalt arbejdsmiljø 4

5 (fortsat) Vi tror på, at netop disse tre målsætninger kombineret med en høj grad af engagement og motivation hos alle kan føre vores vision ud i livet om at skabe en internationalt anerkendt behandlings- og forskningsklinik. Vi er allerede godt på vej. CTP er blevet en attraktiv arbejdsplads med et godt ry blandt de transkulturelt interesserede fagfolk og vi har i stigende grad oplevet positive tilbagemeldinger og henvendelser med ønske om ansættelse eller samarbejde. Det er bl.a. en høj faglig standard, det meningsfulde arbejde, de mange forskningstiltag, den fleksible arbejdsplads og de mange aktiviteter af kombineret faglig og social karakter som medvirker til, at mange gerne vil lægge en del af deres arbejdsliv i CTP. I 2014 har vi haft vores TRAFIK arrangementer hver anden måned, vi har haft house warming, sommergrillaften, julefest samt ikke mindst en forrygende Oslo tur med temadage, transkulturelt studiebesøg samt masser af god hygge på skibet. Sidste skud på stammen er Bagdad Café som åbnede i efteråret til gavn for os selv og alle vores gode kolleger på PCB. Der er flere formål med at skabe et optimalt arbejdsmiljø: det skal generelt være rart at gå på arbejde når patientgruppen har menneskeskabte lidelser efter krig, forfølgelse og tortur er det ekstra vigtigt, at man føler sig tryg og veltilpas blandt sine kolleger hvis man har det godt på sit arbejde kan man yde mere i forhold til patienterne et godt arbejdsmiljø skaber grobund for nytænkning og initiativer et godt arbejdsmiljø tiltrækker kvalificeret arbejdskraft Vi har gennem årene heldigvis kun haft få tilfælde af arbejdsrelateret stress og havde i 2014 et af de laveste sygefravær i RHP på kun 1,7%. Målsætningen er at sygefraværet skal ligge under 4%. Desværre har vi siden slutningen af 2014 oplevet flere tilfælde af arbejdsrelateret stress og sygemeldinger i vores psykolog gruppe. Vores arbejdsmiljørepræsentant Bjarke har haft kontakt med arbejdsmiljøkonsulenten på PCB Allan Rosenstrand Thomsen med henblik på input til løsningsmodeller. Vi ønsker i CTP at arbejde med de nye udfordringer, så vi i fremtiden så vidt muligt kan forebygge nye tilfælde af stress og sygemeldinger. Det er efterfølgende besluttet, at denne arbejdsmiljø-problematik bør være en del af Lean-processen. Derfor har Bjarke taget initiativ til at lave et forbedringsforslag. Det er hængt op på Lean-tavlen, med forslag om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal analysere vores arbejdsmiljømæssige udfordringer og pege på løsningsforslag. Trine, Klement og Morten har været på Lean kursus i 2014 og har bl.a. drøftet, hvilke hovedtemaer CTP skal arbejde med i Et af disse temaer bliver netop vores arbejdsmiljø. Vi har som anført altid haft det som en overordnet målsætning at have et godt arbejdsmiljø, altid haft intentionerne og også haft mange tiltag og aktiviteter for at få et godt arbejdsmiljø. Men vi vil gerne fremadrettet i Lean regi mere konkret udarbejde mål, strategi og handleplan for dette vigtige område. Og vi vil gerne gøre det endnu bedre, så vores gode kolleger fremover ikke skal sygemeldes med stress. Der er flere formål med at skabe et optimalt arbejdsmiljø: 5

6 Lean af Trine Nøregaard Hansen Lean holdt sit indtog på CTP i Inden sommeren for alvor tog fat, nåede vi at etablere en arbejdsgruppe med repræsentation af de fleste faggrupper på CTP. Det var dejligt at mærke den entusiasme og interesse der var hos alle, for at se på vores arbejdsgange. Også trods det aspekt der hedder prioritering af tid. Lean begreberne sneg sig langsomt ind på os alle og specielt vores tema aften på Oslo båden betød, at der efterfølgende var en bedre forståelse for, hvordan vi kan bruge Lean fremover. Der blev etableret tavlemøder, sat små lapper op med forbedringsforslag fra jer alle og nedsat tværgående arbejdsgrupper så flest mulige tiltag kunne gennemføres. I 2014 har vi gennemført 11 forbedringsforslag og flere er på vej. Det er en rigtig stor arbejdsindsats vi har leveret! Nogle forslag har været lette at gennemføre, andre er stadig i forbedringsfasen. Men vi lærer hele tiden og det er ofte fra de tiltag der kræver meget, at vi lærer mest. Arbejdet ligger aktuelt på V drevet: V:\Løft Lean\Lean-centre\PC Ballerup\Afsnit forløb\ctp (transkulturel psyk) Jeg tror ikke man kunne forestille sig et bedre sted at implementere Lean tankegangen end her på CTP. Der er tradition for, at vi skal tænke kreativt, optimere arbejdsgange og inddrage hinanden i stor stil. Det har også betydet, at Lean er blevet gennemført lidt anderledes hos os. Vi vil fastholde fremover, at få lov til at tænke lidt anderledes og finde balancen mellem det vi skal og det vi kan. PCB skaber resultater indenfor Lean og det er vi en del af. Internt er vi så sandelig også blevet lagt mærke til. Centerledelsen har været på besøg ved tavlemøde og anbefaler alle, at besøge os og se hvordan vi gør. Det er en stor kompliment til os alle. Vi har haft bekendtskab med flere facilitatorer i De har alle rost vores afsnit og medarbejdernes entusiasme i forhold til patienter og forbedringsarbejdet. Laurie kommer til at arbejde med os fremover. Laurie har en god forståelse for vores afsnit og vores til tider anderledes måde, at gøre tingene på. Det bliver et spændende samarbejde i de kommende måneder og år. Lean skal nemlig fortsætte de næste mange år. År 2015 skal bruges til at 6

7 (fortsat) forankre Lean her på afsnittet og på tværs af de forskellige afsnit. Der er planlagt medarbejder uddannelse for alle, større forbedringsevents på tværs af afsnit, samtidig med at der bliver givet ro til, at vi her på CTP kan arbejde med, at alle bliver fortrolige med tankegangen bag Lean, med begreberne og metoderne og lærer at bruge dem i praksis. I april i år skal vi akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel. I forbindelse med akkrediteringen skal vi med brug af Lean metoder, arbejde på at kunne opfylde de krav, der er for akkreditering. Fokus for akkrediteringen er patientsikkerhed, så det er et spændende, relevant og vedkommende arbejde der venter os forude. Hos os skal de næste måneder bruges på, at finde en ny arbejdsgruppe form. Vi skal fortsat forvente at arbejde 3 timer ugentligt, men vi arbejder på en ny struktur, så vi i højere grad vil benytte os af en referencegruppe, som kun indkaldes ved behov. Vi fortsætter med vores outbrief mandag morgen 8.30, hvor flest muligt er tilstede og fortsætter direkte over i tavlemødet fra I Lean arbejdsgruppen vil vi arbejde med, at inddrage jer alle, så det bliver vedkommende, hvad vi skriver i referatet og drøfter på outbrief. En del af Lean arbejdet fremover, bliver i højere grad selv at definere mål. Vi skal fortsat arbejde med resultataftale mål, da de er udarbejdet af Centerledelsen og tager overordnet hensyn til patientens vej gennem psykiatrien. Derfor vedkommer de os alle. Men det bliver dejligt også at kunne have fokus på mere lokale mål. CTPs fokus områder i 2015 bliver patient tilfredshed og personale tilfredshed. 7

8 Forskning af Jessica Carlsson I forhold til forskningen var 2014 et rigtigt frugtbart år. Det var et slags overgangsår, hvor CTP tog skridtet fra at være et lille spirende forskningsmiljø med rigtig meget entusiasme til et blive et etableret forskningsmiljø men med mindst lige så meget entusiasme. Der er flere ting og begivenheder i 2014 som bør nævnes, når vi ser tilbage på året der gik i forhold til forskningen. En af de ting der har stor betydning er, at der nu er en kritisk masse af ansatte med tid til forskning. Det er en nødvendighed for at have et forskningsmiljø. Aktuelt er der fem ph.d.-studerende i gang med tilknytning til CTP og der er yderligere tre på vej i Derudover har vi en halv seniorforsker (undertegnede) og en forskningskoordinator samt 20 studentermedhjælpere som laver blindede ratings, opfølgningssamtaler, monitorering af data og tastning af data. Der blev i 2014 udarbejdet en opdateret forskningsstrategi for at sikre et fokus på transkulturel psykiatri. Den opdaterede forskningsstrategi kan læses på vores hjemmeside: ctp-net.dk. En begivenhed som var skelsættende for CTP var, da Cæcilie Buhmann forsvarede sin ph.d.- afhandling Traumatized refugees: Morbidity, treatment and predictors of outcome 9. april Det var CTPs første ph.d. og en stor dag. I efteråret 2014 fik Sigurd Uldall i hård konkurrence tildelt et ph.d.- stipendium ved Københavns Universitet med henblik på at gennemføre sit ph.d.-projekt, hvor han skal lave MR scanninger af hjernen hos patienter med svær PTSD og psykotiske symptomer. Sigurd er blevet indskrevet som ph.d.-studerende 1. februar 2015 og har nu igen sin dagligdag på CTP. Mange af vores forskningsprojekter gennemføres med deltagelse af eller vejledning fra nationale og internationale partnere. I 2014 er dette netværk blev styrket og udvidet. Vi samarbejder nu med en lang række personer og institutioner. Der er i løbet af 2014 blevet publiceret en række videnskabelige artikler og der er en række in press som venter på at blive publiceret. 8

9 Forsknings samarbejdspartnere Organisation/institution Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, MESU Hvidovre Hospital, Indvandrermedicinsk Klinik Syddansk Universitet, Videnscenter for Psykotraumatologi Psykiatrisk Center Glostrup, CNSR, CINS Hvidovre Hospital, CRCMR Veterancentret, Videnscenter Psykiatrisk Center Nordsjælland Professionshøjskolen Metropol STARTTS, Australien University of New South Wales, Medical Faculty, Australien The University of Western Ontario, London Health Sciences Centre, Canada Person Professor Erik Lykke Mortensen Lektor Marie Nørredam Lektor Marie Nørredam, overlæge Helge Kjersem Professor Ask Elklit Professor Birthe Blenthøj, overlæge Egill Rostrup, seniorforsker Mette Ødegaard Professor Hartwig Siebner og kollegaer Forskningsleder Søren Bo Andersen Professor Per Bech Lektor Jonna Jensen Direktør Jorge Arroche Professor Derrick Silove Professor Ruth Lanius Videnskabelige publikationer 2014 Forfattere Titel Tidsskrift Carlsson; Sonne; Silove Vindbjerg; Klimpke; Carlsson Palic; Carlsson; Armour; Elklit Palic; Kappel; Nielsen; Carlsson; Bech Buhmann; Mortensen; Lundstrøm; Ryberg; Nordentoft; Ekstrøm Wernersson; Carlsson From pioneers to scientists: challenges in establishing evidence gathering models in torture and trauma mental health services for refugees Psychotherapy with traumatized refugees the design of a randomized clinical trial Assessment of Dissociation in Bosnian Treatment Seeking Refugees in Denmark Comparison of Psychiatric Disability on the Health of Nation Outcome Scales (HoNOS) in Resettled Traumatized Refugee Patients and Danish Inpatients Symptoms, Quality of Life and level of functioning of traumatized refugees at Psychiatric Trauma Clinic in Copenhagen Post Traumatic Stress Disorder is correlated with Irritable Bowel Syndrome J Nerv Ment Dis, 2014; 202(9) Torture, 2014;24(1) Nordic Journal of Psychiatry, 2014; November 21(1-8) Epub ahead of print BMC Psychiatry, 2014; 14(1)330 Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture Ugeskrift for læger, 2014, 15;176(51) 9

10 En ting der har været og er afgørende for CTPs forskningsmiljø og resultater er den tætte tilknytning mellem klinik og forskning i CTP. Der bliver i dagligdagen lavet et enormt stort arbejde i forhold til systematisk indsamling af data midt i den kliniske dagligdag. Uden denne dataindsamling ville vi aldrig kunne lave forskning i det omfang og af den kvalitet som vi gør i dag. Vi skal derfor alle huske på i dagligdagen, at det er en opgave vi løfter i fællesskab og som ikke udføres eller kan udføres af den enkelte forskningsansvarlige. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden at rose jer og takke jer alle for den indsats I alle laver i forhold til forskningen. For os der arbejder på CTP er det nok indlysende, hvorfor man bør lave kliniske forskning. Udefra er der stor efterspørgsel på denne slags forskning og der er også aktuelt en meget stor interesse og fokus på forskning der skal knyttes til det kliniske arbejde. Denne interesse findes både i Region Hovedstaden men også internationalt. I 2015 har vi allerede budt velkommen til en ny psykolog med meget stor forskningserfaring indenfor PTSD og flygtninge. Sabina Palic skal primært være klinisk psykolog ved CTP men kommer også i høj grad til at bidrage til forskningen fremover. Dette forår vil Karin Riber forsvare sin ph.d.-afhandling og vi venter spændt på at få en udmelding om dato. Dette bliver den anden ph.d.-afhandling ved CTP og den første af en psykolog. I løbet af 2015 forventer vi, at tre nye ph.d.- studerende indskrives ved universitetet. Signe Skammeritz og Laura Lindberg vil begge gennemføre ph.d.-projekter med fokus på transkulturel psykiatri mens Hinuga Sandahl forbereder et ph.d.- projekt som vil fokusere på søvnforstyrrelser hos svært traumatiserede flygtninge. Der er på trods af vores forholdsvis lille størrelse en stor forskningsaktivitet. For at alle i højere grad skal have mulighed for at høre mere om hvad vi egentlig laver men også komme med input og idéer til CTPs forskningsprojekter kommer vores Transkulturelle Journal Club (TJC) i 2015 at have mere fokus på vores egne forskningsprojekter. Der vil således fortsat blive præsenteret artikler men der vil nu også være mulighed for at drøfte og præsentere CTPs forskningsprojekter ved TJC. Jeg glæder mig til at møde alle de medarbejdere der har lyst til gode forsknings diskussioner ved TJC. Igangværende ph.d.-projekter Navn Karin Riber Charlotte Sonne Erik Vindbjerg Maja Nordbrandt Sigurd Uldall Kommende ph.d.-projekter Navn Laura Glahder Lindberg Signe Skammeritz Hinuga Sandahl Titel Attachment, Complex Trauma, and Psychotherapy: A Clinical study of the Significance of Attachment in adult Arabic-speaking refugees with PTSD The treatment of traumatised refugees with Sertraline versus Venlafaxine in combination with psychotherapy a randomised clinical study Kulturelt afhængige symptombilleder på PTSD, depression og angst Treatment of traumatised refugees: The effect of Basic Body Awareness Therapy versus mixed physical activity as add-on treatment. A Randomised Controlled Trial. What are the neural correlates to psychotic and dissociative experiences in refugee victims of torture? Titel The meeting between migrant patients and clinicians in outpatient psychiatry in Denmark Transcultural psychiatric assessment and the diagnostic process of migrants in Denmark Treatment of sleep disturbances in PTSD in traumatized refugees a randomised trial 10

11 Kommende aktiviteter i CTP Fredag 6. februar: Onsdag 18. februar: Tirsdag 24. februar: Tirsdag 3. marts: Fredag 13. marts: Onsdag 18. marts: Onsdag 25. marts: Bagdad Cafè Fyraftensmøde Transkulturelt lægeforum Følgegruppemøde Bagdad Cafè Transkulturel Journal Club HAM-samrating + TRAFIK Fotos: Jasmina

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Sygefravær og trivsel. Behandling. Arbejdsmiljø. Lean. Forskning CTP NYT JUNI 2015 NYT FRA.

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Sygefravær og trivsel. Behandling. Arbejdsmiljø. Lean. Forskning CTP NYT JUNI 2015 NYT FRA. 3 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nørregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Sygefravær og trivsel Det

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

CTP NYT SEPTEMBER 2015

CTP NYT SEPTEMBER 2015 4 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nørregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri CTP-net.dk: Vores ansigt

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Så er vi klar med flere nyheder fra CTP! Behandling. Arbejdsmiljø. Lean. Forskning CTP NYT APRIL 2015

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Så er vi klar med flere nyheder fra CTP! Behandling. Arbejdsmiljø. Lean. Forskning CTP NYT APRIL 2015 2 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nørregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Så er vi klar med flere nyheder

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

BØRNE- og FAMILIESAMTALER

BØRNE- og FAMILIESAMTALER BØRNE- og FAMILIESAMTALER I CTP Ramme og erfaringer fra ambulant psykiatri Ida Ghiai og Matilde Kromann-Larsen socialrådgivere Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) Lidt om.. 1) Kompetencecenter

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Marianne Lau, Thomas Werge, Helle Schnorr, Raben Rosenberg, Mette Brandt-Christensen

Marianne Lau, Thomas Werge, Helle Schnorr, Raben Rosenberg, Mette Brandt-Christensen Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for forskning og innovation Dato: 25.08. 2015 Kl.: 08.00 10.00 Sted: Kristineberg 3, lokale 5.03a Deltagere: Martin Lund, Peter Treufeldt, Karin

Læs mere

5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem

5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem 5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem Kilde: http://dms.dartmouth.edu/cms/ (Worksheets) Hvad er 5P? 5P er en struktureret metode til at danne et fælles billede af det kliniske mikrosystem. Ethvert system

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende?

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? (Forskningsprojektets titel: Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen Dialogguide til recovery-orientering Modelfoto Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen 2 Baggrund I Region Hovedstadens Psykiatriplan 2007 har regionsrådet meldt følgende politiske hensigtserklæring

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

for individer med tilbagevendende depression

for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri 8 Behandling Vores nye logo! Arbejdsmiljø Kompetenceudvikling Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nørregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012

På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012 På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Afklaring af kommende afdelingsledelser Åbent hus i Hillerød og Frederikssund i

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Punkt 1 Orientering Form. Beslutning/Vigtige drøftelser

REFERAT. Dagsordenspunkter: Punkt 1 Orientering Form. Beslutning/Vigtige drøftelser REFERAT Møde i: Forum for forskning og innovation J.nr.: Dato/tidspunkt: 22. november 2016 Sted/lokale: 0.08 Deltagere: Martin Lund, Peter Treufeldt, Karin Garre, Mette Bertelsen, Anne-Rose Wang, Ida Hagemann

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Årsaftale 2016 Psykiatrisk Center Nordsjælland 1 Introduktion Denne årsaftale beskriver de driftsmål og udviklingsinitiativer, som Psykiatrisk Center Nordsjælland skal have

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

klik uden for dit slide Vælg et passende layout PSYKISK FØRSTEHJÆLP

klik uden for dit slide Vælg et passende layout PSYKISK FØRSTEHJÆLP PSYKISK FØRSTEHJÆLP PROGRAM Præsentation Hvad er psykisk førstehjælp Dokumentation Handleplanen INDSÆT PRÆSENTATIONSNAVN VIA INSERT>HEADER & FOOTER 28.01.2016 2 PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVAD ER PSYKISK FØRSTEHJÆLP?

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d.

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Tilbagevenden til arbejdet er multifaktorielt Tilbagevenden til arbejdet involverer ofte mange forskellige aktører

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Velkommen til Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Dagafsnittet modtager patienter med anoreksi og/eller bulimi. Behandlingen

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Klubhusfællesskaber skaber muligheder for mennesker med psykiske lidelser

Klubhusfællesskaber skaber muligheder for mennesker med psykiske lidelser Hvad er et klubhus? Et klubhus er først og fremmest et fællesskab af mennesker. Meget mere end blot et dagtilbud, eller en social service. Et klubhus er vigtigst af alt et fællesskab af mennesker, som

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2013 > Sæsonplan for forår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 20.00 Klinikchef, professor, overlæge, dr.

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5 HIT projektet og KOS Dette projektgrundlag udgør aftalen for samarbejdet mellem HIT projektet og KOS frem til 31. januar 2005. Aftalen kan herefter genforhandles med henblik på eventuel forlængelse. 1.

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Lægebehandling ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Lægebehandling ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Lægebehandling ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Manual for udredning, medicinsk behandling, psykoedukation og støttende, ressourceorienterede samtaler 5. version Randomiseret klinisk forsøg:

Læs mere

Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier

Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier BALLERUP KOMMUNE: Det kan være svært at sige, hvad der kommer først. Trivsel eller effektivitet. Men i Ballerup Kommunes visitationsafdeling er de ikke

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Pakkeforløb ensretning eller ensartethed?

Pakkeforløb ensretning eller ensartethed? Pakkeforløb ensretning eller ensartethed? Psykiatrien er ikke en pølsefabrik! Behandlingen af psykisk syge kan og skal ikke ensrettes. Sådan tænkte mange, da man i 2010 gik i gang med at indføre pakkeforløb

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere