BETINGET LEJEKONTRAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGET LEJEKONTRAKT"

Transkript

1 Horten Advokat Maria Vilfort Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr BETINGET LEJEKONTRAKT MELLEM HJØRRING KOMMUNE OG VENDSYSSEL TEATER y:\projekter\vendsyssel teateroplevelseshus drift\lejekontrakt\lejekontrakt, final\lejekontrakt final.docx / Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. FORMÅL OG BAGGRUND LEJEMÅLET ANVENDELSE IKRAFTTRÆDEN OG OVERTAGELSE OPSIGELSE OG OPHØR FREMLEJE, FORPAGTNING OG AFSTÅELSE LEJEN OG LEJENS BETALING ENERGIMÆRKE LEJENS REGULERING LEJE OG VILKÅRSÆNDRINGER IHT. ERHVERVSLEJELOVEN EJENDOMSREGNSKAB (SKATTER, AFGIFTER, DRIFTSUD- GIFTER OG ØVRIGE OMKOSTNINGER) FORBRUGSUDGIFTER AFFALDSHÅNDTERING SKILTNING VEDLIGEHOLDELSE, FORNYELSE OG RENHOLDELSE HUSORDEN OG BRUG AF UDENOMS- OG FÆLLESAREALER ANSVAR OG RISIKO FRAFLYTNING OG TILBAGELEVERING AF LEJEMÅLET MOMS TVISTER TINGLYSNING OG OMKOSTNINGER UNDERSKRIFTER... 21

3 BILAG Side 3 Bilag 1: Driftsaftale mellem Kommunen og VT Bilag 2: Egnsteateraftale mellem Kommunen og VT Bilag 3: Designmanual af 19. juni 2015 Bilag 4: Beskrivelse af Lejemålets bruttoarealer Bilag 5: Plan over område til forpagtning Bilag 6 Plantegninger Bilag 7: Tidsplan Bilag 8: Foreløbig oversigt over og specifikation af inventar og teaterteknisk udstyr Bilag 9: Budget for Forbrugs- og Ejendomsregnskab Bilag 10: Fortegnelse over udenomsarealer Bilag 11: By- og Boligministeriets tjekliste til erhvervslejeloven Bilag 12: Afleveringsprotokollat

4 BETINGET LEJEKONTRAKT Side 4 Hjørring Kommune (Cvr.nr ) Springvandspladsen Hjørring ("Kommunen") Og Vendsyssel Teater (Cvr.nr ) Dronningensgade 12A 9800 Hjørring ("VT") (Kommunen og VT herefter tillige hver især benævnt "Part" og i fællesskab "Parterne") har dags dato indgået denne erhvervslejekontrakt (herefter benævnt "Lejekontrakten") vedrørende: Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus beliggende Asylgade 6, 9800 Hjørring, matrikel nr. 36I, Hjørring Bygrunde (herefter benævnt "Ejendommen"). 1. FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Kommunen opfører i partnerskab med Realdania Fonden, Det Obelske Familiefond og ENV Fonden (Nord Energi) Ejendommen, som skal danne rammerne om kulturlivet i Kommunen og region Nordjylland, og i den forbindelse indgår Parterne denne Lejekontrakt, hvorefter VT skal leje og anvende størstedelen af Ejendommen til sin teatervirksomhed mv, alene med undtagelse af en café, som drives af en forpagter, udpeget af Kommunen. Caféen udgør en integreret del af Ejendommen og dens aktiviteter, hvorfor Caféens gæster skal være at betragte som VT's gæster og derfor i samme omfang gives adgang til at benytte Ejendommens faciliteter i den udstrækning disse er almindeligt tilgængelige, jf. nærmere punkt

5 1.2 Samtidig med indgåelsen af Lejekontrakten har Parterne indgået en driftsaftale om VT's drift og administration af Ejendommen (herefter benævnt "Driftsaftalen") (bilag 1) for så vidt angår de aktiviteter, der vedrører VT's teateraktiviteter og de øvrige kulturaktiviteter, der er nærmere beskrevet i Driftsaftalen. Side Lejekontrakten er betinget af Driftsaftalens indgåelse, og a f at Driftsaftalen er i kraft mellem Parterne. Lejekontrakten og Driftsaftalen skal anses som gensidigt afhængige og læses og fortolkes i nær sammenhæng. 1.4 Der er indgået en egnsteateraftale mellem Kommunen og VT for perioden 1. juli juni 2017 (herefter benævnt "Egnsteateraftalen") (bilag 2), og der vil inden dennes udløb blive indgået en ny. 1.5 Det er vurderingen, at VT's teateraktiviteter, som er Ejendommens teateraktiviteter, jf. Egnsteateraftalen, (herefter "Teateraktiviteterne") vil optage ca. 60 % af Ejendommens areal. Ejendommen skal herudover danne ramme for en række øvrige kulturaktiviteter (herefter "Øvrige kulturaktiviteter"), som ikke vedrører VT's teatervirksomhed, samt for en café, som drives af en forpagter, udpeget af Kommunen. 1.6 Øvrige kulturaktiviteter omfatter følgende typer af kulturaktiviteter; aktiviteter i forbindelse med større lokale kulturbegivenheder, samt aktiviteter relateret til byens kreative miljøer og kulturlivet generelt. 1.7 Det er aftalt, at VT skal bekoste den samlede drift af det lejede, med undtagelse af de på kommunen hvilende vedligeholdelses- og fornyelsespligter jf. nærmere pkt. 15 Det er videre aftalt, at VT varetager den samlede drift af ejendommen dog med undtagelse af Ejendommens forbrugsudgifter, hvis fordeling administreres af Kommunen jf. nærmere pkt. 11 og VT kan i begrænset omfang varetage kommercielle aktiviteter i Ejendommen (herefter "Kommercielle aktiviteter"), f.eks. udlejning af lokaler til konferencer eller andre ikke-kulturelle formål. 1.9 Ejendommen skal opføres af Kommunen og Realdania Fonden som nærmere beskrevet i Designmanual af 19. juni 2015 vedlagt Lejekontrakten som (bilag 3), og Ejendommen forventes færdiggjort den 1. januar LEJEMÅLET 2.1 VT er gjort opmærksom på, at der er tale om en ejendom under opførelse, hvorfor Ejendommen er præsenteret for VT ved den som bilag 3 vedlagte designmanual. VT er forpligtet til at tåle mindre ændringer, som følge af myndighedskrav, projektbearbejdning mv. 2.2 I det omfang det ved opførelsen af Ejendommen, som følge af myndighedskrav eller andre rimeligt begrundede omstændigheder, viser sig hensigtsmæssigt at foretage ændringer i matrikuleringen, herunder eventuel sammatrikulering/udmatrikulering, ejerlejligheds- og/eller bygningsnummerering, når Ejendommen er endeligt opført, er VT forpligtet til at acceptere dette.

6 2.3 Lejemålet omfatter de i bilag 4 beskrevne bruttoetagearealer, dog med fradrag for arealet tilhørende caféen, angivet som delområde 1 b e- skrevet i bilag 5 (herefter benævnt "Lejemålet"). Side De anførte m 2 som beskrevet i bilag 4, og med undtagelse af arealet, angivet som delområde 1 beskrevet i bilag 5, er ikke endeligt fastsat og bindende, men blot illustrerende. 2.5 Efter endt opførelse og indretning af Ejendommen foretages fysisk opmåling af bygningen i henhold til Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 311 af 27. juni 1983 med senere ændringer om beregning af arealer i boliger og erhvervslokaler, og der foretages endelig beregning af bruttoarealet med de afvigelser, der fremgår ovenfor under punkt 2.1 og 2.2. Lejekontrakten og dermed lejeberegningen ændres ikke som følge heraf. 2.6 VT er berettiget til at anvende 8 parkeringspladser på Ejendommens område. 2.7 Lejemålets udformning og indretning på ikrafttrædelsestidspunktet, jf. punkt 4.1, fremgår af bilag 3 og 4 samt plantegninger (bilag 6). Som bilag 7 er vedlagt tidsplan for indretningen og færdiggørelsen. Efter Lejekontraktens indgåelse foranlediger Kommunen endelig myndighedsgodkendelse af Lejemålets indretning, og VT er forpligtet til at tåle indretnings- og bygningsændringer forårsaget af denne myndighedsbehandling, idet Kommunen er forpligtet til at følge intentionerne med hensyn til Ejendommens kvalitet og ydre fremtræden. 2.8 Huset er specifikt indrettet til brug for teatervirksomhed, kulturelle aktiviteter og møder mv., og offentligt interiør, der skal fungere som "byens dagligstue". Specielt skal eksempelvis nævnes, at Storesal og Black- Box, jf. bilag 6, er udstyret med tekniske installationer til forskellige former for scenekunst, og at Musiksal er akustisk tilpasset akustisk musik (kammermusik mv.). 2.9 Som bilag 8 vedlægges en foreløbig oversigt over- og specifikation af inventar og teaterteknisk udstyr (herefter benævnt "Udstyret"), der indgår som en del af det lejede, og som er finansieret af Kommunen til en værdi af ca. 8,2 mio. kr. Endelig oversigt og specifikation udleveres til VT senest på Ikrafttrædelsestidspunktet, jf. punkt 4.1, og vedlægges som nyt bilag 8, der således erstatter den foreløbige liste. 3. ANVENDELSE 3.1 Lejemålet skal anvendes til teateroplevelseshus, jf. bilag 2, punkt 1.8 samt 2.8, og skal danne rammerne om kulturlivet og teaterlivet i Hjørring Kommune og Vendsyssel. Herunder skal Lejemålet fungere som en del af det offentlige rum med et offentligt interiør. Lejemålet må ikke uden Kommunens samtykke anvendes til andet formål. Kommunen indestår for, at anvendelsen af Lejemålet som beskrevet ovenfor på Ikrafttrædelsestidspunktet, jf. punkt 4.1, ikke strider mod lokalplan og anden offentlig planlægning.

7 3.2 Bortset fra det i punkt 3.1 nævnte tilfælde, bærer Kommunen hverken ansvar eller risiko for VT's konkrete anvendelse af Lejemålet. VT har ansvaret for, at den aftalte anvendelse ikke omfattes af særlige offentlige forskrifter, vedtægter, servitutter mv. og har pligt til at indhente og opretholde alle tilladelser, der kræves med hensyn til Lejemålets indretning og Ejendommens drift, herunder forskrifter vedrørende miljø-, levnedsog brandforhold. Kommunen skal uden ugrundet ophold underrettes om myndighedskrav og modtage kopi af de fornødne tilladelser. Side Lejers anvendelse af Lejemålet må ikke medføre lugt-, støj-, eller lysgener, udover hvad lokalplanen tillader, eller der i øvrigt med rimelighed må forventes af den i punkt 3.1 anførte anvendelse, eller på anden måde være til gene for naboer mv. 3.4 Erhvervslejelovens 38, stk. 1 skal ikke gælde for Lejemålet, og ændringer i Lejemålet må således kun ske med Kommunens forudgående godkendelse eller i medfør af præceptive lovregler gældende for Lejemålet. VT har efter Kommunens rimeligt begrundede anvisninger ret til at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig anvendelse af Lejemålet. Kommunen kan betinge en eventuel godkendelse af ændringer af Lejemålet af sikkerhedsstillelse i form af en skriftlig anfordringsgaranti, som skal ligge til sikkerhed for eventuelle retableringsudgifter. 3.5 VT er erstatnings- og anmeldelsespligtig for enhver skade, herunder hændelig, som påføres Lejemålet, Udstyret eller Ejendommen i øvrigt som følge af VT's anvendelse, installationer eller ombygninger. VT har pligt til at drage omsorg for, at såvel de i VT ansatte personer, gæster, tilskuere, som andre, der får adgang til Lejemålet og Udstyret (se bilag 8) omgås dette forsvarligt. VT er erstatningspligtig for enhver skade, som VT, dennes repræsentanter eller gæster, herunder kunder, leverandører og andre, måtte påføre Lejemålet og Udstyret. 3.6 Tobaksrygning må ikke finde sted i Ejendommens indvendige arealer. 4. IKRAFTTRÆDEN OG OVERTAGELSE 4.1 Lejemålet overtages af VT den 1. januar 2017 (herefter "Ikrafttrædelsestidspunktet"), jf. dog punkt 4.4, 4.5 og 4.6, såfremt Driftsaftalen og Egnsteateraftalen senest den 1. januar 2017 er endeligt indgået mellem Parterne. 4.2 Ved Lejekontraktens indgåelse er udarbejdet en foreløbig tidsplan for Lejemålets indretning og færdiggørelse, jf. punkt 2.7 og bilag Kommunen er pligtig at levere Lejemålet i fuldt færdig og indflytningsklar stand på Ikrafttrædelsestidspunktet. Eventuelle mangler ved Lejemålet, der ikke hindrer VT's brug heraf, udskyder ikke Ikrafttrædelsestidspunktet og berettiger ikke VT til afslag i lejen, anden erstatning eller godtgørelse i øvrigt.

8 4.4 Såfremt Lejemålet ikke kan tages i brug på det i punkt 4.1 angivne Ikrafttrædelsestidspunkt, og dette skyldes forhold, som ifølge AB 92 24, stk. 1, giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, kan Kommunen uden erstatningspligt udskyde Ikrafttrædelsestidspunktet som anført i AB 92. Side Uanset punkt 4.4 ovenfor, er Kommunen indtil den 1. oktober 2016 berettiget til at udskyde Ikrafttrædelsestidspunktet med op til 3 måneder. Kommunen er forpligtet til ved en udskydelse af Ikrafttrædelsestidspunktet skriftligt at meddele VT det nye ikrafttrædelsestidspunkt. Eventuel udskydelse i henhold til denne bestemmelse betragtes ikke som forsinkelse. Ved Kommunens eventuelle meddelelse om udskydelse af Lejemålets Ikrafttrædelsestidspunkt skal det nye ikrafttrædelsestidspunkt oplyses. Kommunen er berettiget til at udskyde Lejemålets Ikrafttrædelsestidspunkt til en dato, som ikke er den 1. i en måned. Såfremt Lejemålets Ikrafttrædelsestidspunkt er forsinket, er VT forpligtet til at overtage Lejemålet den dag, hvor byggeriet opfylder kravene til, at Lejemålet kan begynde, uanset at dette ikke er den 1. i en måned. 4.6 Såfremt færdiggørelse af det lejede forsinkes som følge af VT's forsinkelser eller forhold, kan VT ikke gøre krav gældende på evt. erstatning eller anden form for godtgørelse for den periode, Lejemålets færdiggørelse forsinkes som følge heraf. VT afholder ligeledes Kommunens udgifter/tab herved. Ikrafttrædelsestidspunktet for Lejemålet fastholdes til det i punkt 4.1 angivne tidspunkt. 4.7 VT er opfordret til at tegne forsikring til dækning af eventuelle tab af enhver art, herunder indirekte tab, som følge af Ikrafttrædelsestidspunktets udskydelse eller forsinkelse, og Parterne er enige om, at VT ikke kan gøre krav gældende om erstatning, forholdsmæssigt afslag i lejen, ophæve Lejekontrakten mv. som følge af sådan udskydelse eller forsinkelse. 4.8 VT er uberettiget til at opsige og/eller hæve Lejekontrakten som følge af, at Lejemålets Ikrafttrædelsestidspunkt forsinkes. Erhvervslejelovens 17 finder derfor ikke anvendelse. 4.9 Senest på Ikrafttrædelsestidspunktet afholdes en overdragelsesforretning, og Kommunen udarbejder på grundlag heraf et afleveringsprotokollat, herunder evt. foto- registrering. VT er forpligtet til at underskrive afleveringsprotokollatet, medmindre der foreligger væsentlige mangler, ligesom kravene til Lejemålets overtagelse af VT er opfyldt, såfremt der ikke er væsentlige mangler. Parterne er enige om, at bedømmelsen af, om der er tale om væsentlige mangler, bestemmes i overensstemmelse med det entrepriseretlige mangelbegreb herunder efter princippet i AB 92 28, stk. 2, 1. pkt. Efter VT's underskrift af det udarbejdede afleveringsprotokollat samt evt. fotoregistrering indgår afleveringsprotokollatet som en integreret del af Lejekontrakten (Bilag 12).

9 4.10 VT skal indenfor sædvanlig arbejdstid give Kommunen og Kommunens entreprenører adgang for udbedring af eventuelle mangler i afleveringsprotokollen, jf. bilag 12, og skal uden lejenedsættelse eller erstatning tåle de gener, som udbedringen måtte foranledige. Side Inden henholdsvis 1 år og 5 år efter Ikrafttrædelsestidspunktet foretager Kommunen og Kommunens entreprenører en gennemgang af Lejemålet med henblik på konstatering af eventuelle mangler, således at Kommunen kan gøre eventuelt mangelsansvar gældende i henhold til entrepriseaftalerne. VT forpligter sig til efter forudgående aftale at give Kommunen og entreprenører adgang til Lejemålet samt medvirke ved denne gennemgang af Lejemålet VT er forpligtet til at tåle, uden krav om godtgørelse, kompensation lejereduktion eller erstatning, udførelse af eventuelle arbejder, som følge af de mellem Kommunen som bygherre og totalentreprenøren afholdte 1 års og 5 års eftersyn i Ejendommen. Yderligere kan VT ikke kræve mangler udbedret eller arbejder udført, førend Kommunen kan kræve sådanne arbejder og mangler udført af entreprenøren VT er forpligtet til at oplyse Kommunen om konstaterede fejl og mangler straks og senest 14 dage før de varslede 1 års og 5 års eftersyn. VT er forpligtet til at deltage i afleveringsforretningen vedrørende Ejendommen og i 1 års og 5 års eftersynene VT er ligeledes forpligtet til at tåle, uden krav om godtgørelse, kompensation, lejereduktion eller erstatning, at der udføres arbejder på Ejendommen og i Lejemålet. 5. OPSIGELSE OG OPHØR 5.1 Såvel VT's som Kommunens opsigelse skal ske med 1 2 måneders skriftligt forudgående varsel til fraflytning den 1. i en måned. 5.2 Lejeforholdet kan fra VT's side dog tidligst opsiges til fraflytning 4 år efter Lejemålets Ikrafttrædelsestidspunkt. Såfremt Lejemålets Ikrafttrædelsestidspunkt udskydes, jf. punkt 4, forlænges den aftalte uopsigelighed tilsvarende. 5.3 Lejeforholdet kan fra Kommunens side dog tidligst opsiges til fraflytning 4 år efter Lejemålets Ikrafttrædelsestidspunkt. Såfremt Lejemålets Ikrafttrædelsestidspunkt udskydes, jf. punkt 4, forlænges den aftalte uopsigelighed tilsvarende.

10 5.4 Uanset bestemmelserne i punkt 5.2 og 5.3 ophører Lejekontrakten såfremt Driftsaftalen måtte ophøre og uanset årsagen hertil, herunder uanset om der er tale om Driftsaftalens opsigelse eller misligholdelse. Lejekontrakten op-hører i så fald senest samme dato som Driftsaftalens ophørsdato, hvorved VT erklærer at fraflytte og aflevere Lejemålet i henhold til bestemmelserne herom nedenfor under punkt 18. Side Parterne er enige om, at Lejemålet ikke er erhvervsbeskyttet jf. erhvervslejelovens 62, og at Lejekontrakten således ikke er omfattet af erhvervslejelovens bestemmelser herom. 5.6 Ved opsigelse fra Kommunens side eller som følge af Driftsaftalens ophør, er VT ikke berettiget til erstatning efter reglerne i erhvervslejelovens Hvis Lejemålet ødelægges ved brand eller anden ulykke bortfalder Lejekontrakten, og Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde VT at leje andre lokaler, ligesom Kommunen ikke er forpligtet til at foretage genopbygning. 6. FREMLEJE, FORPAGTNING OG AFSTÅELSE 6.1 VT har ikke ret til fremleje eller bortforpagtning af Lejemålet udover i det omfang og på de vilkår, der er angivet i Driftsaftalens punkt 3 samt bilag 1 og bilag 2 til Driftsaftalen. 6.2 VT har ikke ret til afståelse af Lejemålet, hverken helt eller delvist. 6.3 VT er bekendt med og accepterer, at Kommunen bortforpagter delområde 1, markeret i bilag 5 ("Caféen"), til varetagelse og drift af en café i Ejendommen. 6.4 VT er bekendt med, at Caféen indgår som integreret del af Ejendommen og dens aktiviteter, hvorfor VT generelt accepterer at betragte Caféens gæster som VT's gæster og på lige fod med Ejendommens øvrige brugere, gæster, tilskuere, mv. VT er i den forbindelse særligt forpligtet til at tåle, at den til enhver tid værende forpagter, dennes personale, gæster, mv. har brugsret til delområde 2 og 3, markeret i bilag 5, herunder det på områderne værende møblement. VT er videre forpligtet til at tåle, at den til enhver tid værende forpagter, dennes personale, gæster, mv. har brugsret til Ejendommens toiletfaciliteter, gaderobe, mv. på lige fod med Ejendommens øvrige brugere, gæster, tilskuere, mv.

11 6.5 Uanset punkt 6.4, er VT afskåret fra at kræve nedslag i lejen, erstatning eller forholdsmæssig reduktion i betalingen for Ejendommens samlede driftsomkostninger, jf. Driftsaftalen og bilag 9. Side VT er bekendt med og accepterer, at den til enhver tid værende forpagter af Caféen alene har pligt til at rydde delområde 2 og 3 for service, mad og drikke mv., og at rengørings- og vedligeholdspligten for disse arealer, toiletfaciliteter, mv. i øvrigt påhviler VT. 6.7 Måtte forpagter misligholde sin forpligtelse til at rydde de i punkt 6.6 angivne arealer, eller måtte forpagters anvendelse heraf i øvrigt medføre udgifter for VT, har Kommunen til hensigt men ingen juridisk pligt til på vegne af VT at søge disse udgifter refunderet hos forpagteren. 7. LEJEN OG LEJENS BETALING 7.1 Pr. Ikrafttrædelsestidspunktet beregnes den årlige leje på baggrund af de i bilag 4 og 6 beskrevne arealer. Den årlige leje udgør pr. Ikrafttrædelsestidspunktet i alt eksklusiv moms kr Lejen forfalder til betaling kvartalsvist forud, og forfalder første gang pr. Ikrafttrædelsestidspunktet, hvor der betales leje for perioden fra Ikrafttrædelsestidspunktet og udgangen af det pågældende kvartal. Lejen betales i øvrigt forud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Såfremt Ikrafttrædelsestidspunktet udskydes til en dato, som ikke er den 1. i en måned, betales lejen for første gang forholdsmæssigt frem til forfaldsdatoen for næste kvartal. 7.3 Ud over lejen betaler VT de i punkt 11 og 12 angivne udgifter. 7.4 Alle krav, der udspringer af Lejekontrakten eller erhvervslejeloven, er pligtige pengeydelser. 7.5 Lejebeløbene indbetales i henhold til kommunens almindelige betalingsbetingelser. 8. ENERGIMÆRKE 8.1 I forbindelse med opførelsen af Ejendommen sikrer Kommunen udarbejdelse af det lovpligtige energimærke. 8.2 Så snart det er muligt skal VT modtage kopi af gyldigt energimærke for Ejendommen.

12 9. LEJENS REGULERING Side Hvert år pr. 1. januar, første gang den 1. januar 2016, forhøjes uden særskilt varsel den årlige leje med den procentvise stigning i nettoprisindekset fra oktober det foregående år til oktober forud for reguleringstidspunktet. De årlige lejereguleringer beregnes efter følgende formel: nyt indeks Årsleje (gl.) gl. indeks = årsleje (ny) Ved nettoindeks forstås det af Danmarks Statisk beregnede og offentliggjorte med januar 2000 (=1000) som basistal. 9.2 Såfremt lovbekendtgørelse om beregning af nettoprisindekset eller beregningsmetoderne herfor ændres, skal forhøjelsen ske efter regler, der mest muligt svarer til de principper, der er gældende i den ovenfor nævne lov, og de principper der på nuværende tidspunkt anvendes. 9.3 Efter forhøjelse af lejen i henhold til punkt 9.1 foretages fremtidige nettoprisindeksreguleringer på grundlag af den nye regulerede leje. 9.4 Den aftalte årlige regulering efter nettoprisindekset er ikke til hinder for regulering af lejen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder regulering af lejen til markedslejen i henhold til erhvervslejelovens 13, jf. punkt LEJE OG VILKÅRSÆNDRINGER IHT. ERHVERVSLEJELOVEN 10.1 Uanset aftalt uopsigelighed er Kommunen berettiget til, ud over de i Lejekontrakten hjemlede lejeforhøjelser, at foretage sådanne forhøjelser af lejen, som der er hjemmel til i den nuværende og fremtidige lovgivning Parterne er enige om, at hver Part i lejeforholdet kan forlange lejen reguleret til markedslejen i overensstemmelse med reglerne i erhvervslejeloven Efter eventuel regulering af lejen i henhold til denne bestemmelse, foretages fremtidige nettoprisindeksreguleringer, jf. punkt 9, på grundlag af den nye regulerede leje.

13 10.4 Parterne er tillige enige om, at Kommunen uanset aftalt uopsigelighed er berettiget til ud over de i Lejekontrakten hjemlede lejeforhøjelser at lade lejen regulere, såfremt anden offentlig myndighed, herunder de danske konkurrencemyndigheder eller Europa-Kommissionen, træffer afgørelse om, at den for lejeforholdet gældende leje ikke er i overensstemmelse med markedslejen, og at der dermed foreligger en overtrædelse af reglerne om ulovlig statsstøtte. Side 13 Såfremt der træffes en sådan afgørelse, hvorefter den for lejeforholdet gældende leje er lavere end markedslejen, er Kommunen berettiget til at lade lejen regulere i overensstemmelse med denne afgørelse og med øjeblikkelig virkning fra afgørelsens tidspunkt uden varsel. Kommunen kan samtidig efteropkræve eventuelt for lidt betalt leje for en forudgående periode, i hvilken den af VT betalte leje har været lavere end markedslejen, såfremt dette følger af den nævnte afgørelse. Betaling sker med tillæg af renter Nationalbankes diskontosats og skal ske i overensstemmelse med Kommunens påkrav En sådan regulering af lejen medfører ikke, at der indtræder en ny fredningsperiode på 4 år som angivet i erhvervslejelovens EJENDOMSREGNSKAB (SKATTER, AFGIFTER, DRIFTSUD- GIFTER OG ØVRIGE OMKOSTNINGER) 11.1 Ud over den aftalte leje og de i punkt 12 angivne udgifter er Kommunen berettiget til hos VT at kræve refusion af Lejemålets andel af samtlige skatter, afgifter, driftsudgifter og øvrige omkostninger af enhver art vedrørende Ejendommen og den dertil knyttede udlejningsvirksomhed, herunder Ejendommens andel i driftsudgifter, der opkræves via eventuel grundejerforening. Med mindre andet er aftalt, forestår Kommunen alle tiltag vedrørende ejendomsudgifterne mod refusion af disse, jf. nedenfor, idet det dog bemærkes, at VT i kraft af sin pligt til at drive Ejendommen, i størst muligt omfang, skal betale disse udgifter direkte til rettighedshaver/leverandør ved oprettelse af et direkte kundeforhold til disse. De nedenfor angivne udgifter er specificeret og anslået i Budget for Forbrugs- og Ejendomsregnskab (Bilag 9). Specifikationen omfatter ikke udgiftsarter, der ikke er kendt ved Lejekontraktens indgåelse, hvilke udgifter Kommunen derfor tillige senere kan lade indgå i ejendomsregnskabet. VT er gjort opmærksom på, at Ejendommen pr. Ikrafttrædelsestidspunktet er fritaget for grundskyld og dækningsafgift, hvilket dog ikke fritager VT for betaling heraf, såfremt Ejendommen på et senere tidspunkt måtte blive pligtig at betale sådanne eller lignende ejendomsskatter.

14 VT er udtrykkeligt gjort opmærksom på, at der er tale om nybyggeri, hvorfor den anførte specifikation og de specificerede beløb alene er anslåede, baseret på Kommunens bedste skøn. Side Ejendomsudgifterne omfatter på tidpunktet for Lejekontraktens indgåelse bl.a. følgende: Ejendomsskat, forsikringspræmier vedrørende, herunder eventuel særlig ejendomsforsikring inklusiv brandforsikring, bidrag til eller anskaffelse af materiel til civilforsvarsforanstaltninger samt ejer- og grundejerforeningskontingent Omkostninger, præmie mv. for forsikring vedrørende det i bilag 8 nævnte Udstyr i det omfang disse forsikringer ikke tegnes af VT selv Renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af bygningen, installationer og anlæg m.v. i det omfang, disse udgifter ikke skal afholdes endeligt af Kommunen i henhold til punkt 15.1, eller forholdet særskilt henføres til en enkelt lejers vedligeholdelsespligt Serviceabonnementer, herunder bl.a. elevator- og sprinkleranlæg, pumper, elektrolyse, CTS, måtteservice, skadedyrsbekæmpelse og lignende, i det omfang disse ikke kan tegnes af VT eller henføres til VT's vedligeholdelsespligt Udgifter til senere ændringer af ejendommens fælles indretning og installationer i det omfang, disse ændringer kan henføres til ændrede eller skærpede myndighedskrav, medmindre parterne er enige om at behandle udgiften som en forbedringsudgift Administrationsudgifter, herunder til udarbejdelse af ejendomsregnskab Endelig opgørelse over ejendomsudgifterne foretages én gang årligt, p.t. for perioden 1. januar til 31. december For så vidt angår de udgifter, der ikke betales af VT direkte til rettighedshaver/leverandør fastsætter Kommunen et a conto beløb til dækning heraf. Lejemålets andel af ejendomsudgifterne, der skal betales af VT til Kommunen, skønnes af Kommunen til kr. for 2017, som opkræves med a conto beløb kr. pr. kvartal, og som forfalder til betaling samtidig med lejen, jf. punkt 7, hvortil det bemærkes, at de skønnede udgifter er opgjort efter 2015-takster. Tillægsbetalinger vedrørende ejendomsregnskabet forfalder til betaling efter påkrav fra Kommunen. 12. FORBRUGSUDGIFTER 12.1 Ud over lejen, jf. punkt 7, og de i punkt 11 angivne udgifter er Kommunen berettiget til hos VT at kræve refusion af Lejemålets andel af samtlige udgifter til forsyningsselskabet/leverandøren forbundet med VT's forbrug relateret til forbrugsudgifterne nævnt i punkt VT er udtrykkeligt gjort opmærksom på, at der er tale om nybyggeri, hvorfor den anførte specifikation og de specificerede beløb alene er anslået,

15 baseret på Kommunens skøn og opgjort i overensstemmelse med taksterne i år Side 15 I punkt og i vedlagte bilag 9 (Budget for Forbrugs- og Ejendoms- regnskab) er specificeret, hvilke anslåede udgifter, der indgår i Ejendommens forbrugsregnskab. Specifikationen omfatter ikke udgiftsarter, der ikke er kendt ved Lejekontraktens indgåelse, hvilke udgifter Kommunen derfor tillige senere kan lade indgå i forbrugsregnskabet I forbrugsregnskabet for Ejendommens samlede forbrug, indgår på tidspunktet for Lejekontraktens indgåelse følgende udgifter, som skal betales af VT alene, uagtet at der i udgifterne indgår opkrævning for arealer, hvortil VT ikke har eksklusiv brugsret, jf. punkt 6: Alle udgifter til brændsel m.m., alle former for betalinger til varmeforsyningsselskab samt alle udgifter knyttet til driften af varmeforsyningen, herunder personaleudgifter, udgifter til pasning og tilsyn, samt vedligeholdelse af varme- og varmvandsforsyningsanlæg, herunder reservedele, værktøj, samt energimærkning og andre lignende lovpligtige kontrolordninger. Endvidere udgifter til vagt- og serviceordninger, teknisk bistand, udarbejdelse af forbrugsregnskab Alle udgifter knyttet til driften af ventilations- og køleforsyningen, herunder personaleudgifter, udgifter til pasning og tilsyn samt vedligeholdelse af ventilations- og køleforsyningsanlæggene, herunder reservedele, værktøj og evt. lovpligtige kontrolordninger. Endvidere udgifter til vagt- og serviceordninger og teknisk bistand Vandforbrug, vandafledningsafgifter og kloakafgifter for Ejendommen, herunder fællesforbrug af vand og vandafledning Elforbrug til vand-, varme-, ventilations- og køleforsyningens drift, herunder pumper o. lign Udgifter til senere ændringer af Ejendommens fælles installationer, herunder pumper og lignende Bortskaffelse af affald i det omfang renovationen ikke kan henføres til VT's vedligeholdspligt, jf. punkt 13. Eventuel placering af affaldscontainere skal ske efter Kommunens anvisninger Administrationsudgifter, herunder udgifter til udarbejdelse af forbrugsregnskab 12.3 VT må ikke etablere anden forsyning af varme, vand, ventilation og køling uden Kommunens skriftlige samtykke 12.4 Forbrugsregnskabet skal følge kalenderåret. Kommunen kan med 6 ugers skriftligt varsel omlægge forbrugsregnskabsperioden. Omlægningsperioden kan omfatte mere eller mindre end 12 måneder, dog maksimalt 18 måneder.

16 12.5 Såfremt der for VT's egne installationer af tekniske anlæg eller lignende etableres et direkte kundeforhold mellem VT og forsyningsselskabet, og såfremt Kommunen hæfter over for forsyningsselskabet for disse leverancer, er Kommunen berettiget til at kræve refusion af VT af eventuelle udgifter opkrævet hos Kommunen. Side AFFALDSHÅNDTERING 13.1 VT forestår selv håndtering og bortkørsel af affald samt afholder udgifterne forbundet hermed, herunder anskaffelse affaldsbeholdere/-containere Kommunen har ret til at anvise plads til affaldsbeholdere/containere. 14. SKILTNING 14.1 Skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved Ejendommen samt opsætning af markiser, solafskærmning og lignende må kun foretages efter Kommunens forudgående indhentede skriftlige anvisning og god- kendelse og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de servitutter og enhver tid gældende myndighedskrav, der er gældende for Ejendommen. Alle omkostninger i forbindelse med ovennævnte tiltag betales af VT, der er pligtig selv at indhente alle myndighedsgodkendelser samt sørge for, at eventuelle betingelser for godkendelsen til stadighed opfyldes Ved fraflytning skal VT for egen regning fjerne ethvert spor af genstande anbragt på Ejendommen i henhold til ovennævnte, medmindre Kommunen skriftligt frafalder kravet herom Kommunen kan forlange, at skiltning mv. på Ejendommen følger en af Kommunen udarbejdet skilteplan, som bl.a. kan omfatte fælles henvisningsskilte. Udgifterne til tilvejebringelse og den løbende ajourføring af fælles skilteplan, samt alle tiltag omkring dennes udførelse, er en fælles- udgift, som indgår i ejendomsregnskabet, jf. punkt 11. Skiltning skal endvidere overholde den af kommunen til enhver tid fastsatte reklamepolitik. 15. VEDLIGEHOLDELSE, FORNYELSE OG RENHOLDELSE 15.1 Kommunen forestår den udvendige vedligeholdelse, hvorved forstås tag, facade og facadeglas, ruder, bygningens bærende konstruktioner, etagedæk samt den udvendige side af døre og vinduer. Kommunen forestår desuden vedligeholdelse af den til Ejendommen tilknyttede brandventilation, ventilation, BMS-anlæg samt elinstallationer. Udgifterne herved afholdes endeligt af Kommunen, hvorimod øvrige vedligeholdelses- og fornyelsesudgifter betales direkte af VT eller over driftsregnskabet, jf. punkt 11, jf. bilag 9.

17 Videre forestår Kommunen al snerydning, grusning og saltning af fortove mod offentlig vej samt adgangsveje til bygningen og udgifterne hertil afholdes endeligt af Kommunen. Side VT er dog særskilt ansvarlig for al udvendig renholdelse af Lejemålet markeret med blå og grøn i bilag 10, herunder daglig renholdelse af adgangsveje til bygningen, terrassearealer ud for Caféen og musiksalen mod vest samt udearealer mod nord og øst for bygningen. Videre er VT ansvarlig for vedligeholdelse og fornyelse af de udvendige arealer markeret med grøn i bilag Parterne er enige om, at Kommunens vedligeholdelse- og fornyelsespligt er udtømmende beskrevet i punkt, 15.1, hvorfor al øvrig indvendig såvel som udvendig renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse påhviler VT, som endeligt afholder omkostningerne dertil Foruden det i punkt 15.2 og 15.3 angivne, omfatter VT's pligt til at renholde, vedligeholde og forny lejemålet således blandt andet, men er ikke begrænset til, det i punkt angivne: Vedligehold og fornyelse af anlæg for forsyning med varme, varmt vand, ventilation og køl, herunder fyringsanlæg/varmeveksler, pumper, varmerør og radiatorer, radiatorventiler, anlæg for opvarmning, opbevaring og fordeling af varmt brugsvand, varmerørsinstallation for varmt vand, samt anlæg for regulering og styring af varme og varmt vand og ventilation og køl, kompressorer mv Vedligeholdelse og fornyelse af det i bilag 8 nævnte Udstyr i det omfang, dette er nødvendigt for, at Udstyret kan holdes i en god, velvedligeholdt og renholdt stand, i henhold til det på Ikrafttrædelsestidspunktet udarbejdede afleveringsprotokollat og svarende til den stand, hvori Udstyret blev overtaget. VT er videre pligtig at tegne selvstændig forsikring for Udstyret, jf. punkt Al anden indvendig renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af Lejemålet i det omfang, dette er nødvendigt for, at Lejemålet kan holdes i en god, velvedligeholdt og renholdt stand, i henhold til det på Ikrafttrædelsestidspunktet udarbejdede afleveringsprotokollat og svarende til den stand, hvori Lejemålet blev overtaget. Den indvendige vedligeholdspligt omfatter blandt andet - maling, hvidtning, tapetsering - ind- og udvendig vinduespolering

18 - servicering, vedligeholdelse, og fornyelse af gulvbelægninger, vandhaner, radiatorer og ventiler, energimålere, el-afbrydere, toiletter, håndvaske, hårde hvidevarer og eventuelle andre installationer af enhver art, her- under ventilations- og kølesystemer samt tilhørende aggregater installeret nu og til senere brug. Side 18 - vedligeholdelse og fornyelse af adgangssystemer, låse, nøgler og ruder. Opregningen af samtlige førnævnte dele, som VT skal forny/vedligeholde er ikke udtømmende, men blot eksempler Omlægning af låsesystemer, skæring af nye nøgler, udstedelse af erstatningskort til adgangskontrolsystemer og lignende i forbindelse med bortkomst af disse i VT s eller VT s ansatte, leverandørers eller lignendes varetægt VT's renholdelses-, vedligeholdelses- og fornyelsespligt begrænses ikke som følge af den brugsret, der måtte indrømmes en forpagter af Caféen, jf. punkt Kommunen er berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage en årlig gennemgang af Lejemålet, Udstyret og Ejendommen i øvrigt med henblik på vurdering af vedligeholdelsesmæssig stand mv Kommunen er berettiget til at iværksætte arbejder såvel i Lejemålet som uden for Lejemålet i overensstemmelse med reglerne i erhvervslejelovens kap HUSORDEN OG BRUG AF UDENOMS- OG FÆLLESAREALER 16.1 Det påhviler VT at iagttage god ro og orden i Lejemålet, og at dette forvaltes på en sådan måde, at Kommunens interesser ikke krænkes, hvorved særligt fremhæves: VT skal omgås forsvarligt med Lejemålet og dets tilbehør samt Ejendommen i øvrigt Der må ikke parkeres cykler mv. uden for de dertil indrettede stativer Kommunen kan til enhver tid udfærdige en husorden samt ordensregler, som VT er pligtig nøje at overholde VT har pligt til straks at underrette Kommunen, hvis der opdages eller mistænkes forurening i form af deponier eller andre typer oplag af farlige stoffer på Ejendommen/i Lejemålet, hvis der findes risiko for, at disse kan sprede sig til omgivelserne. 17. ANSVAR OG RISIKO 17.1 VT er forinden Ikrafttrædelsestidspunktet forpligtet til selv at tegne forsikring omfattende brand, tyveri og glas- og kummeforsikring, og tilsende kopi af forsikringspolicen til Kommunens til dennes orientering.

19 17.2 VT er endvidere forpligtet til at tegne forsikring til dækning af enhver skade af det i bilag 8 nævnte Udstyr, uanset om Kommunens selvstændigt tegnede forsikring også måtte omfatte Udstyret. Side Skulle der i lejeforholdets løbetid opstå skader på VT's ejendom (fx inventar og lignende), som følge af fejl, mangler eller undladelser ved Lejemålet, kan Kommunen kun gøres ansvarlig herfor, såfremt Kommunen har handlet uagtsomt. Kommunen fraskriver sig ansvaret for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ifalder Kommunen i medfør af ovenstående et erstatningsansvar, kan erstatningsansvaret pr. skadesbegivenhed maksimalt udgøre et beløb, svarende til 12 måneders leje inklusiv moms Kommunen tegner almindelig ejendomsforsikring, inklusiv brandforsikring. 18. FRAFLYTNING OG TILBAGELEVERING AF LEJEMÅLET 18.1 Ved Lejemålets ophør, er Kommunen berettiget til i opsigelsesperioden at anbringe udlejnings- eller salgsskilte i Lejemålet. VT skal endvidere give Kommunen adgang til bestigelser af Lejemålet på rimelige af Kommunen fastsætte tidspunkter Da Lejemålet overtages nybygget og nyindrettet skal VT ved Lejemålets ophør (herefter "Ophørstidspunktet") og uanset om dette er en helligdag eller dagen før en helligdag, senest kl på ophørsdagen tilbagelevere Lejemålet nyistandsat, ryddet og rengjort, således at det fremstår i samme stand og standard, som pr. Ikrafttrædelsestidspunktet Hvis VT har installeret tyverialarm- og/eller adgangskontrolanlæg i Lejemålet, skal dette fjernes og der skal ske retablering for VT's regning, medmindre Kommunen skriftligt har meddelt, at denne uden beregning vil overtage anlægget Inden Ophørstidspunktet har VT medmindre andet aftales med Kommunen ret og pligt til at fjerne alt løsøre og inventar samt tekniske installationer bekostet og indsat af VT i Lejemålet mod at bringe Lejemålet tilbage i den oprindelige stand pr. Ikrafttrædelsestidspunktet Medmindre Parterne har aftalt, at ændringer i Lejemålets indretning ikke skal tilbageføres, har VT pligt til at tilbageføre disse ændringer inden Ophørstidspunktet, således at Lejemålet fremtræder som pr. Ikrafttrædelsestidspunktet Senest 30 dage før Ophørstidspunktet indkalder VT til en fælles gennemgang af Lejemålet for at vurdere omfanget af istandsættelsesarbejderne.

20 18.7 Senest på Ophørstidspunktet gennemføres efter indkaldelse fra Kommunen en fælles besigtigelse af Lejemålet (flyttesyn) for fastsættelse af de mangler mv., som skal afhjælpes og udbedres og Kommunen udarbejder derefter en fraflytningsrapport. Kommunen kan herefter forlange, at værdien af de konstaterede mangler konverteres til et kontantbeløb, som betales kontant af VT til Kommunen, uanset om Kommunen faktisk foretager afhjælpningen og udbedringen, og uanset om den manglende afhjælpning eller udbedring udgør et tab for Kommunen ved eventuel genudlejning af Lejemålet eller overdragelse af Ejendommen. Side 20 I stedet for konvertering til kontantbeløb, kan Kommunen vælge at kræve manglerne udbedret for VT's regning og risiko. Efter flyttesynet er VT afskåret fra at foretage egen afhjælpning af mangler i Lejemålet. Ved afslutningen af flyttesynet udskiftes samtlige låse i Lejemålet for VT's regning De ved flyttesynet konstaterede mangler, som ikke er konverteret til kontantbeløb, udbedres af Kommunen for VT's regning. Mens udbedring heraf pågår, er Kommunen berettiget til at kræve betaling for ydelser i henhold til punkt 7, 11, 12 og 13 for den periode, der medgår til udbedringen og indtil Lejemålet er gjort i kontraktmæssig stand Bortset fra skjulte fejl og mangler ved Lejemålet, kan Kommunen ikke gøre krav gældende i medfør af punkt 18, hvis der er forløbet mere end 8 uger fra flyttesynet. 19. MOMS 19.1 Ejendommen er frivilligt momsregistreret. VT er forpligtet til at betale den til enhver tid gældende moms af samtlige ydelser i henhold til Lejekontrakten Kommunen, som er ejer af Ejendommen, kan når som helst og uden varsel afmelde momsregistreringen og dermed ophøre med at tillægge ydelser og udgifter mv. moms, jf. ovenfor. 20. TVISTER 20.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Lejekontrakten, skal afgøres ved voldgift efter reglerne for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut Voldgiftsretten sammensættes således, at hver Part peger på 1 (et) medlem af voldgiftsretten, og voldgiftsrettens formand udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut Voldgiftsretten sættes i den kommune, hvor Kommunen er hjemhørende, medmindre Parterne aftaler andet.

21 20.4 Med henblik på at sikre en hurtig behandling af voldgiftsagen, er Parterne enige om, at der efter afgivelse af klageskrift og svarskrift snarest skal af- holdes et møde, hvor sagens videre forløb aftales med bindende virkning. På mødet fastsættes bindende frister for forberedelsens yderligere skridt samt den mundtlige forhandlings begyndelsestidspunkt. Side TINGLYSNING OG OMKOSTNINGER 21.1 VT er berettiget til at tinglyse et eksemplar af Lejekontrakten på Ejendommen. VT foranlediger og bekoster selv denne tinglysning. Lejekontrakten skal uden særskilt påtegning respektere alle nuværende og fremtidige servitutter, deklarationer og pantehæftelser, der er lyst eller lyses på Ejendommen, samt Ejendommens opdeling i ejerlejligheder Når Lejemålet er ophørt, skal VT aflyse Lejekontrakten. Sørger VT ikke for dette inden 14 dage efter Lejemålets ophør, kan Kommunen aflyse Lejekontrakten for VTs regning. Dokumentation i form af brev om ophævelse eller opsigelse er tilstrækkelig dokumentation for Kommunen til at begære Lejekontrakten aflyst. Omkostninger ved aflysning afholdes ligeledes af VT Hver Part afholder egne omkostninger i forbindelse med oprettelsen af Lejekontrakten, herunder honorar til egne rådgivere, advokat mv VT bekræfter at have gennemlæst samtlige bilag til Lejekontrakten, herunder vedlagte checkliste fra By- og Boligministeriet (bilag 11). 22. UNDERSKRIFTER 22.1 Lejekontrakten er underskrevet i to eksemplarer, hvoraf hver Part modtager ét eksemplar, der begge skal anses for den originale Lejekontrakt. Dato: For Udlejer: Hjørring Kommune Dato: For Lejer: Vendsyssel Teater Navn: Titel: Navn: Titel: Navn: Titel: Navn: Titel:

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse og depositum

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund (herefter kaldet udlejer) og Gate 21 Vognporten 2 2620 Albertslund (herefter kaldet lejer) indgår hermed

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By Forpagtningsaftale Mellem Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring (herefter benævnt Bortforpagter) Og Navn Adresse By (herefter benævnt Forpagter) er der indgået følgende forpagtningsaftale

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer J. nr. 02-11575/lmj ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer og medundertegnede Halsnæs Kommunale Forsyning A/S under

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer.

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer. LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Affald som udlejer Og Lundeborg Træ som lejer. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Etableringsomkostninger 5. Opsigelse/ophør 6. Fremleje og

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

LEJEKONTRAKT Udvidet KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (ikke-erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT Udvidet KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (ikke-erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Udvidet KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Erhvervslejekontrakt

Erhvervslejekontrakt Erhvervslejekontrakt Mellem udlejer Andelsboligforeningen Jæger Jægersborggade 32-34 2200 København N Lejers navn og lejer Lejers adresse post nr. by Cvr. nr. vedr. butikslejemålet Jægersborggade nr. 2200

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

Kontrakt om leje af dele af Egeparken

Kontrakt om leje af dele af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af dele af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i dele af Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 9 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR:

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Sagsnr.: 16/13348 Kontraktbilag 4. Erhvervslejeaftale

Sagsnr.: 16/13348 Kontraktbilag 4. Erhvervslejeaftale Erhvervslejeaftale 1. Parterne Mellem undertegnede og medundertegnede Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (i det følgende kaldet udlejer) xx adr postnr CVR-nr. (i det følgende kaldet lejer) er indgået

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter)

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) Udkast af 28. marts 2014. FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem undertegnede Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) og medundertegnede Fuglsanghallerne

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

Lejeaftale. Projekt musik- og teaterhus og musikkonservatorium i Odense. Dato: 20. juni 2008 36-3204 HAR/GAN. Vimmelskaftet 47 DK-1161 København K

Lejeaftale. Projekt musik- og teaterhus og musikkonservatorium i Odense. Dato: 20. juni 2008 36-3204 HAR/GAN. Vimmelskaftet 47 DK-1161 København K Vimmelskaftet 47 DK-1161 København K Dato: 20. juni 2008 J.nr.: 36-3204 HAR/GAN Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Projekt musik- og teaterhus og musikkonservatorium

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer)

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer) Fremlejekontrakt Fremlejer : SydhavnsCompagniet Lejer : Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg Det lejede : Lejemålet beliggende Mozarts Plads 5, st., 2450 København SV Undertegnede: SydhavnsCompagniet

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE. Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense. cvr.: 29 18 89 47. (herefter kaldet bortforpagter) cvr.

FORPAGTNINGSAFTALE. Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense. cvr.: 29 18 89 47. (herefter kaldet bortforpagter) cvr. FORPAGTNINGSAFTALE Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense cvr.: 29 18 89 47 (herefter kaldet bortforpagter) og cvr. : (herefter kaldet forpagter) indgået FORPAGTNINGSAFTALE om forpagtningen

Læs mere

Driftsoverenskomst. Mellem. Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Fonden Jagtvej 69. indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST

Driftsoverenskomst. Mellem. Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Fonden Jagtvej 69. indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST Kommunaludvalget KOU alm. del - Svar på Spørgsmål 41 Offentligt Driftsoverenskomst Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Fonden Jagtvej 69 indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST om

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT 08.08.14 ERHVERVSLEJEKONTRAKT LETT Advokatpartnerselskab Adv. Henrik Puggaard J.nr. 240274-3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel... 4 2. Det lejede... 5 3. Anvendelse... 5 4. Ikrafttræden... 6 5. Opsigelse

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter )

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter ) BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem og Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Prismen, Amagerbro Kultur v/bjarne Fey Jemtelandsgade 3 2300 København S (herefter Bortforpagter

Læs mere

Boligselskabet KØLVRÅ

Boligselskabet KØLVRÅ Vedligeholdelsesreglement. Model A normalistandsættelse Gældende for: Boligselskabet Kølvrå, afdeling 1 A-ordningen kort fortalt. Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje

Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje 1. Parterne Mellem undertegnede og medundertegnede Region Syddanmark Damhaven 12, 7100 Vejle (i det følgende kaldet udlejer) xxx Gadenavn x xxxx by CVR-nr. xx xx xx

Læs mere

Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad

Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad Indholdsfortegnelse: 1. Parterne 2. Kontraktgrundlaget 3. Det forpagtede 4. Benyttelse af det forpagtede 5. Ikrafttræden

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. CPH:OFFICE ApS, H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. LOKALERNE: H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C.

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. CPH:OFFICE ApS, H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. LOKALERNE: H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. ERHVERVSLEJEKONTRAKT FREMLEJER: CPH:OFFICE ApS, H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C LOKALERNE: H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. Indhold 1. Parterne og det lejede... 3 2. Anvendelse...

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T 1. PARTERNE... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE... 4 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE... 4 5. OPSIGELSE... 4 6. LEJE... 5 7. REGULERING AF LEJEN...

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg Brugsretsaftale Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon: 4778

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr»

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» MODEL A - med istandsættelse ved fraflytning.«lejekontrakt_selskab»«lejekontrakt_afdeling» «Lejekontrakt_Lejemål» «Lejekontrakt_Lejernr»

Læs mere

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer)

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) Dato: 20. december 2013 Lejekontrakt Ret til opstilling af badehus mellem Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) og xxx (herefter Lejer) DET LEJEDE

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 36, Runddyssen 2-354 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Lyngby Torv 2, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Lyngby Torv 2, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk Butikslejemål på 342 m² med stor kælder Information Stor markant ejendom med mange muligheder for indretning af lyse og luftige rum, der vil fremstå imødekommende og overskuelige. Lejemålet udgør samlet

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) Jurist: Sekr: J.nr.: Arne Knudsen Pernille Krogh 5989001 AKN/pkr UDKAST 30. maj 2007 LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) og Den selvejende institution

Læs mere

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt Side 1 af 5 sider Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 24.06.2014-1005433413 TINGLYSNINGSDATO: 24.06.2014 13:59:06 EJENDOM: Adresse: Adresse: Resdal Bakke 11A 0001p Resdal Bakke 11B 0001ae SERVITUT: MYNDIGHED:

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

Lejeaftale (aftale om brugsret og vilkår for drift)

Lejeaftale (aftale om brugsret og vilkår for drift) Lejeaftale (aftale om brugsret og vilkår for drift) Bruger: Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren (Under registrering) Ejer: Vordingborg Kommune Lejemål (facilitet): Panterområdet,

Læs mere