AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked"

Transkript

1 AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private forbrug ligger således ½ pct. højere i. halvår end i samme periode sidste år. Det private forbrug er dermed vokset markant mere end husholdningernes disponible realindkomst. Merstigningen kan især tilskrives de betydelige prisstigninger på boligmarkedet, der har været drivkraften bag den store stigning i husholdningernes formuer de senere år. Stigningerne i kontantprisen på boliger er fortsat i den forløbne del af. Danmarks Statistiks indeks for prisen på enfamiliehuse steg således med 3,3 pct. på årsbasis i. kvartal og 9, pct. i 3. kvartal ifølge Realkreditrådets tal. De seneste opgørelser fra Danmarks Statistik og Realkreditrådet peger imidlertid så småt i retning af, at der er ved at ske en afmatning på boligmarkedet. Den kvartalsvise vækst i kvadratmeterprisen på parcelog rækkehuse har således ifølge Realkreditrådet vist en aftagende tendens siden. kvartal. Det gælder specielt fra. kvartal til 3. kvartal i år. Opbremsningen på boligmarkedet er særlig udtalt i hovedstadsområdet. Flere forhold bidrager til at holde hånden under boligmarkedet og derved forhindre egentlige prisfald. Det gælder bl.a. det stærke arbejdsmarked, hvor ledigheden er faldet med godt og vel. fuldtidspersoner siden nytår til 7. fuldtidspersoner i september. Pæn fremgang i husholdningernes realløn medvirker også til at understøtte boligejernes økonomi. Faldende olie- og benzinpriser har bidraget til at dæmpe inflationen. Lønudviklingen i 3. kvartal viser en årlig ændring i timefortjenesten på 3, pct. inden for DA-området, hvilket giver en pæn reallønsfremgang, samtidig med at arbejdsmarkedet ikke kører af sporet. Boligprisernes høje udgangspunkt og den ganske kraftige stigning i de korte renter siden slutningen af taler dog for en mere afdæmpet udvikling i boligpriserne i de kommende kvartaler. Seneste nøgletal for dansk økonomi Seneste offentliggørelse Seneste tal Ændring BNP (årsvækst i pct.). kvt., -,7 BNP (kvartalsvækst i pct.). kvt.,, Beskæftigelse (s.k.,. pers.). kvt.., Ledige (s.k.,. pers.) Sep. 7, -, Inflation (pct. å/å) Okt., -, Lang rente ( pct. stat, pct.). november 3,7 -, Kort rente (3 mdr. Cibor, pct.). november 3,7, Offentlig saldo (mia. kr.) September, -, ØMU-gæld (ekskl. ATP i pct. af BNP) September 3, -7., Finansministeriet og Børsen. Anm.: S.k. angiver sæsonkorrektion. Ændring angiver forskellen i forhold til sidste statistiske observation. For renterne er ændringen dog angivet i forhold til observationen i den seneste udgave af Aktuel Statistik. /

2 Tema: boligmarked Forbrugsfesten drevet af store stigninger i boligpriserne Det private forbrug er de seneste to år steget gennemsnitligt ca. pct. om året. Den betydelige fremgang i forbruget er fortsat i. Det private forbrug ligger således ½ pct. højere i. halvår end i samme periode. Forbruget er dermed vokset markant mere end husholdningernes disponible realindkomst. Merstigningen kan især tilskrives de betydelige prisstigninger på boligmarkedet, der har været drivkraften bag den kraftige stigning i husholdningernes formuer de senere år. Stigningerne i kontantprisen på boliger er fortsat i den forløbne del af. Danmarks Statistiks indeks for prisen på enfamiliehuse steg således med 3,3 pct. på årsbasis i. kvartal, og Realkreditrådets tal for 3. kvartal peger ydermere i retning af fortsatte stigninger. En del af forklaringen på de fortsat stigende priser er det generelle fald i renteniveauet frem til oktober kombineret med, at de sidste rentestigninger endnu ikke er slået fuldt igennem. Et yderligere bidrag til prisstigningerne kommer fra udbredelsen af nye lånetyper samt skattestoppets nominalprincip, som sænker den effektive sats for ejendomsværdiskatten. De afdragsfrie lån er meget populære. I 3. kvartal udgjorde de afdragsfrie lån ifølge Nationalbanken godt 3 pct. af realkreditinstitutternes samlede udlånsmasse, og dermed har de nye låneformer været af central betydning for accelerationen i huspriserne, jf. figur. Figur. Afdragsfri lån og huspriser 3 3 Anm.: Nationalbanken påbegyndte først indsamling af data for afdragsfrie lån fra. kvartal 3. Kilde: Realkreditrådet, Nationalbanken samt egne beregninger. Afkøling af boligmarkedet De seneste opgørelser fra Danmarks Statistik og Realkreditrådet peger så småt i retning af, at der er ved at ske en afmatning på boligmarkedet. Den kvartalsvise vækst i kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse har således ifølge Realkreditrådets ejendomsprisstatistik vist en aftagende tendens siden. kvartal, og specielt fra. kvartal til 3. kvartal, jf. figur. Der er dog stadig tale om betydelige stigninger. Figur. Udvikling i boligpris og byggerenter (kvt./kvt.) Lang byggerente (højre akse) Vækst i kvadratmeterpris Årsstigning i kontantpris på parcel- og rækkehuse Afdragsfri lån som andel af realkreditinstitutternes samlede udlån (højre akse) Kort byggerente (højre akse) 3 Realkreditrådets statistik medtager de handler, hvor der indgår direkte belåning fra et realkreditinstitut i finansieringen af ejendomskøbet. I statistikken er datoen for udbetalingen af lånet udgangspunktet for registreringen af handlen. Det indebærer, at der typisk vil være en forskydning fra tidspunktet for selve handlens indgåelse (underskrivelsen af købsaftalen) til udbetalingen af lånet og dermed en tidsmæssig forskydning i statistikken. Realkreditrådet har på baggrund af tal for. kvartal beregnet forskydningen til gennemsnitligt at være dage. Baseret herpå vurderer Realkreditrådet, at data for 3. kvartal dækker handler indgået fra ca. midten af. kvartal til ca. midten af 3. kvartal. 3 Anm.: Den kvartalsvise vækstrate i kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse er angivet på baggrund af egen sæsonkor-rektion. Korte og lange byggerenter er opgjort på ugebasis. Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger. /

3 Tema: boligmarked En væsentlig faktor bag den begyndende afkøling af boligmarkedet er den generelle stigning i renteniveauet siden slutningen af. Renteudviklingen er som nævnt af væsentlig betydning for udviklingen i huspriserne, og det slår igennem forholdsvis hurtigt, eftersom godt pct. af realkreditinstitutternes samlede udlånsmasse i dag er rentetilpasningslån, hvor den månedlige ydelse er afhængig af udviklingen i de korte renter. Foreløbigt har Den Europæiske Centralbank hævet styrerenten med ¼ pct.-point siden december, efter at have holdt de korte renter stabilt lave i mere end to år. Der er ydermere udsigt til yderligere rentestigninger, hvilket afspejler sig i, at de korte renter er steget omkring ¾ pct.-point i samme periode. En række indikatorer understreger indtrykket af et trægt boligmarked. Ifølge Dansk Ejendomsmæglerforening er udbuddet af boliger siden februar i år øget med godt. eller hvad der svarer til en stigning på mere end pct., jf. figur 3. Figur 3. Boliger udbudt til salg på Boligsiden.dk Antal boliger Antal boliger.... Antal boliger til salg på Boligsiden.dk Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening og egne beregninger. Det kan samtidig konstateres, at antallet af handler af parcel- og rækkehuse i samme periode er faldet fra knap 3. til knap. boliger, jf. figur. Om-sætningen af parcel- og rækkehuse er således stort set tilbage på samme niveau som i slutningen af 3, hvor de afdragsfrie lån blev indført. Samlet set har det medvirket til, at den tid, det tager at sælge et hus de såkaldte liggetider er steget markant. Figur. Udvikling i boligpris og antal handler (kvt./kvt.) Anm.: Den kvartalsvise vækstrate i kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse samt antallet af handler er angivet. Egen sæsonkorrektion. Kilde: Realkreditrådet samt egne beregninger. særligt i Hovedstaden Opbremsningen på boligmarkedet er særlig udtalt i hovedstadsområdet. Antallet af handler af parcel- og rækkehuse i Københavns og Frederiksberg kommuner er faldet med 3, pct. i 3. kvartal i forhold til 3. kvartal, jf. tabel. Et lignende billede tegner sig for Københavns amt, hvor der dog er tale om en kraftig nedgang set over de seneste kvartaler. Kvadratmeterpris Handler (højre akse) Tabel. Ændring i handlede parcel- og rækkehuse kvt.. kvt. 3. kvt. --- Årlig ændring i pct. -- Kbh. og Frederiksberg -, -, -3, Københavns amt -,9 -, -3,7 Hele landet, -, -,3 Kilde: Realkreditrådet. Priserne på parcel- og rækkehuse samt ejerlejligheder er de seneste år steget mere i Københavns og Frederiksberg kommuner end i landet som helhed. Det har også været tilfældet i 3. kvartal for parcel- og rækkehuse, jf. tabel. Forskellen er dog blevet indsnævret væsentligt i den forløbne del af i år. Stigningstakten har således været stort set uændret på årsbasis på landsplan, mens stigningstakten er aftaget fra, pct. til 9, pct. i 3 Københavns og Frederiksberg kommuner. Antal /

4 Tema: boligmarked Tabel. Ændring i kvm.pris, parcel- og rækkehuse kvt.. kvt. 3. kvt. --- Årlig ændring i pct. -- Kbh. og Frederiksberg, 3, 9, Københavns amt 3, 37, 3,9 Hele landet,,9, Kilde: Realkreditrådet. Markedet for ejerlejligheder er præget af en endnu større grad af stilstand. Her er antallet af handler næsten halveret i det storkøbenhavnske område i 3. kvartal sammenholdt med 3. kvartal, jf. tabel 3. Eftersom knap pct. af ejerlejlighederne handles i Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns amt har det også bidraget til et markant fald i antallet af handler for landet som helhed. Tabel 3. Ændring i handlede ejerlejligheder kvt.. kvt. 3. kvt. --- Årlig ændring i pct. -- Kbh. og Frederiksberg -, -, -, Københavns amt, -, -,7 Hele landet, -9, -3, Kilde: Realkreditrådet. Styrtdykket i antallet af handler har også haft en afsmittende effekt på prisudviklingen. Den årlige stigningstakt er således mere end halveret i København og Frederiksberg set over det seneste år, jf. tabel. Tabel. Ændring i kvm.pris, ejerlejligheder kvt.. kvt. 3. kvt. --- Årlig ændring i pct. -- Kbh. og Frederiksberg, 3,, Københavns amt 9,9 3,, Hele landet, 7, 9, Kilde: Realkreditrådet. Mange boliger sælges endvidere med nedslag i forhold til boligannoncens pris. Det gælder ikke mindst på markedet for ejerlejligheder i Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns amt, hvor udbudspriserne på ejerlejligheder er faldet fra. til 3. kvartal. Ejendomsmæglerne er da også mindre optimistiske for det kommende kvartal med hensyn til udviklingen på ejerlejlighedsmarkedet ifølge en ny tendensundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening. Undersøgelsen viser, at 77 pct. af de adspurgte ejendomsmæglere forventer faldende priser på ejerlejligheder i Hovedstadsområdet i. kvartal sammenlignet med 3. kvartal. Til gengæld forventer ejendomsmæglerne, at boligerne vil blive hurtigere solgt. Det tyder dermed på, at boligpriserne har nået loftet i visse dele af boligmarkedet, specielt ejerlejligheder i Hovedstadsområdet og parcelhuse i kommuner nord for København. I provinsen er der således ikke samme tegn på afmatning. Samlet set taler det høje udgangspunkt for boligpriserne og den ganske kraftige stigning i de korte renter for en mere afdæmpet udvikling i boligpriserne i de kommende kvartaler. Det skal dog understreges, at den gennemsnitlige prisudvikling må formodes at dække over betydelige regionale forskelle. Psykologien er en usikker faktor En medvirkende årsag til, at markedet er stagneret, er frygten for prisfald. Folk er usikre på, om det nu er en god ide at købe. Flere har tidligere købt en ny bolig i forvisning om, at de uden problemer kunne sælge deres gamle bolig med en klækkelig fortjeneste. Når psykologien ændrer sig, vil man i stedet vente med at købe ny bolig til den gamle er solgt. Det vil bidrage til en stigning i antallet af udbudte boliger og dermed også give en negativ effekt på priserne. I et vist omfang er der derfor tale om en psykologisk effekt, der ikke umiddelbart kan forklares med forvær ringer i boligejernes økonomi ud over de negative virkninger af, at rentestigningerne har gjort det dyrere at finansiere boligkøb. /

5 Tema: boligmarked men fremgang i realløn holder hånden under boligmarkedet Flere forhold bidrager til at holde hånden under boligmarkedet og derved forhindre egentlige prisfald. Det gælder bl.a. det stærke arbejdsmarked. Siden december 3 er den sæsonkorrigerede ledighed stort set faldet uafbrudt fra måned til måned i takt med de gunstige konjunkturer i dansk økonomi, jf. figur. I september var den sæsonkorrigerede ledighed nede på 7. fuldtidspersoner, hvilket svarer til, pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden er dermed faldet med ca.. fuldtidspersoner siden nytår. Figur. Antal ledige. personer. personer Lønstigningstakten viser således tegn på at stabilisere sig omkring 3¼ pct. Stigningen i reallønnen er blevet styrket af, at inflationen har været aftagende igennem, primært drevet af faldende olie- og benzinpriser. Renten på 3-årige realkreditobligationer er derudover faldet med ca. ¼ pct.-point siden juli. Dette kan på kort sigt holde hånden under boligmarkedet ved at sænke ydelserne på de realkreditlån, der finansierer godt halvdelen af handlerne med fast ejendom. Endvidere vil stigningen i de korte renter gøre det mere attraktivt at benytte sig af fx fastforrentede afdragsfrie lån, hvilket yderligere kan medvirke til at opretholde efterspørgslen. Det skyldes, at stigningen i de korte renter isoleret set vil give en højere ydelse, men det kan i et vist omfang opvejes ved at udskyde afdragene. Det må dog forventes, at denne effekt vil være forholdsvis lille, idet den månedlige ydelse med stor sandsynlighed ikke vil ændre sig væsentligt Ikke-sæsonkorrigeret. Sæsonkorrigeret Pæn fremgang i husholdningernes realløn medvirker også til at understøtte boligejernes økonomi. DA har for nyligt offentliggjort tal for lønudviklingen i 3. kvartal. De viser en årlig ændring i timefortjenesten på 3, pct. på DAområdet samlet set, jf. tabel. Tabel. Ændring i realløn. kvt.. kvt. 3. kvt Årlig ændring i pct Timefortjeneste,9 3,3 3, Inflation,,, Realløn,9,3, Kilde: DA s KonjunkturStatistik og Danmarks Statistik. /

6 Konjunkturbarometer for serviceerhverv Stigende optimisme i serviceerhvervene 3 Ikke-sæsonkorrigeret Sæsonkorrigeret 3 Konjunkturindikatoren for serviceerhvervenes forventninger til perioden oktober-december lå på pct., hvilket er en pæn stigning på pct.-point i forhold til perioden september-november, når der tages højde for sæsonudsving Virksomheder, som repræsenterer 37 pct. af de beskæftigede, forventer en øget omsætning i septembernovember i forhold til den foregående tremåneders periode, hvorimod 7 pct. forventer et fald i omsætningen Konjunkturbarometer for industrien Sæsonkorrigeret - Faktisk Netto forventer pct. en stigende beskæftigelse. Lavere forventninger i industrien Konjunkturbarometeret, som er en sammenvejning af produktionsforventninger, færdigvarelagre samt ordrebeholdning, faldt med 3 pct.-point fra september til oktober, når der korrigeres for sæsonudsving. Dermed var konjunkturbarometeret på pct. i oktober. Dette bæres især af produktionsforventninger, der i samme periode faldt fra pct. til 3 pct. Samlet set var de højeste forventninger for produktionen at finde i fremstillingen af varige forbrugsgoder, mens forventningerne til den samlede ordreindgang var højest hos fremstillingen af ikke-varige forbrugsgoder. Konjunkturbarometer for bygge- og anlægsvirksomhed Sæsonkorrigeret Faktisk Fortsat positive udsigter i bygge- og anlæg Det sammensatte konjunkturbarometer er en sammenvejning af forventningerne til beskæftigelse og ordreindgang. Fra september til oktober steg bygge- og anlægsvirksomhedernes sæsonkorrigerede forventninger for den kommende 3 måneders periode med pct.-point, således lå nettotallet på 3 pct. Dette dækker over, at forventningerne til beskæftigelse steg fra pct. til pct., mens forventningerne til omsætningen voksede fra pct. til 3 pct /

7 Byggevirksomhed m etageareal m etageareal Faktisk Sæsonkorrigeret Detailomsætningsindeks Indeks = Indeks = Detailhandel ialt Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer Anm.: 3-måneders glidende gennemsnit Sæsonkorrigeret produktionsindeks for industri Indeks = Indeks = Tremåneders glidende gennemsnit Faldende byggeaktivitet Fra. kvartal til 3. kvartal er etagearealsbyggeriet faldet med pct., når der sæsonkorrigeres. Sammenlignes 3. kvartal med 3. kvartal ses det, at det påbegyndte etagearealbyggeri faldt med 7 pct. Faldet skyldes et fald i byggeri af beboelsesbygninger på pct., samt et fald i byggeri af øvrige bygninger på pct. Byggeriet af produktion, adm. bygninger mv. er derimod steget med pct. Det fuldførte byggeri i 3. kvartal er sammenlignet med 3. kvartal steget med pct. Dette skyldes en stigning i fuldført byggeri af Produktion, adm. bygninger mv. på 3 pct. Stabil udvikling i detailomsætningen Detailhandlens omsætning i alt var uændret i perioden juli-september i forhold til niveauet i perioden juniaugust, når der tages forbehold for sæsonbetonede udsving. Den stabile udvikling går igen indenfor varegrupperne fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer. Beklædning mv. faldt dog med, pct. fra august til september. Sammenlignet med september er omsætningen i Beklædning mv. steget med,9 pct. og omsætningen i andre forbrugsvarer er steget med 7, pct. Fødevare og andre dagligvarer er faldet med pct. Tilbagegang for industriens produktion Produktionsindekset faldt med, pct. fra august til september, hvor varige forbrugsgoder faldt med, pct. og energiprodukter faldt mærkbart med,7 pct. Produktionsindekset steg dog i tremåneders perioden juli-september med, pct. i forhold til den foregående tre måneders periode, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving. Stigningen går igen i alle produktionsindeksets komponenter undtaget fremstillingen af energiprodukter. Stigningen skyldes primært en stigning i fremstillingen af varige forbrugsgoder på 3,9 pct. Der var et fald i fremstilling af energiprodukter på 7, pct. 7/

8 Forbruger- og nettopriser Uændret udvikling i forbrugerpriserne. 3. Nettoprisindeks. 3. Forbrugerprisindekset steg med, pct. i oktober forhold til oktober året før. I forhold til september måned var niveauet uændret Forbrugerprisindeks Det var fødevarer og ikke alkoholiske drikke samt uddannelse, som stod for de hurtigst voksende priser, idet væksten fra oktober til oktober var på henholdsvis 3, pct. og, pct. Kommunikation, transport samt beklædning og fodtøj kunne på årsbasis registrere faldende priser på henholdsvis,3 pct.,, pct. og,3 pct.. 3. Nettoprisindekset steg med, pct. i forhold til oktober året før. Konkurser Antal Antal 3 Tre-måneders glidende gennemsnit Ejendomspriser Indeks 99= Indeks 99= Ejerlejligheder Sommerhuse Enfamiliehuse 3 Svag stigning i antallet af konkurser Det gennemsnitlige antal erklærede konkurser om måneden i perioden august-oktober var, når der sæsonkorrigeres. Stigningen fra den foregående tremåneders periode var således på pct., idet der i maj-juli i gennemsnit blev registreret konkurser. Handel, hotel og restauration havde i oktober måned det højeste antal konkurser. Der var i alt konkurser. Det laveste antal konkurser var at finde inden for ejendomsudlejning og -formidling. Fortsat vækst i huspriserne Priserne på alle tre boligtyper steg fra. kvartal til. kvartal med, pct. Denne prisudvikling kan registreres på trods af, at der har været et faldende ejendomssalg i samme periode. For samtlige hustyper faldt salget med, pct., når der korrigeres for sæsonudsving. Salget af ejerlejligheder faldt med knap pct. fra. kvartal til. kvartal, mens salget af enfamiliehuse og sommerhuse faldt med pct. i samme periode /

9 Beskæftigelsestilladelser Antal 3 Antal 3 Stigende beskæftigelsestilladelser I 3. kvartal lå antallet af opholdstilladelser af beskæftigelsesmæssige årsager på.7 personer. Dette er markant stigning i forhold til. kvartal på 3 pct., hvilket svarer til knap. flere tilladelser. På årsbasis er antallet af beskæftigelsestilladelser steget med knap tilladelser Betalingsbalancen Mia.kr. Mia.kr. Gammel opgørelse Ny opgørelse Udenrigshandelen, sum af seneste måneder Mia.kr. Mia.kr Lavere vækst på betalingsbalancen Betalingsbalancens løbende poster viste et foreløbigt tremåneders gennemsnitligt overskud på 7, mia. kr. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster i september var på,9 mia. kr. Det er femte måned i træk, at der er overskud på de løbende poster, men i september måned er overskuddet faldet med, mia. kr. i forhold til det rekordhøje overskud i august. Det var varer og tjenester (7, mia. kr.) samt løn og formueindkomst (,3 mia. kr.), der bidrog positivt til de løbende poster, mens løbende overførelser (, mia. kr.) trak i negativ retning. Øget vækst i eksporten Summen af udenrigshandelen ekskl. skibe mv. for de seneste måneder i september er foreløbigt skønnet til at være, mia. kr. Det er et fald i forhold til summen af de seneste måneder i opgørelsen fra august på,7 mia. kr. Overskuddet på handelsbalancen for september er foreløbigt opgjort til, mia. kr. Eksporten steg med 3, pct., mens importen var stort set uændret i forhold til august måned. På trods af fremgangen i eksporten er det værd at bemærke, at der har været en nedgang i eksporten af brændselsstoffer mv. i forhold til august måned på, pct. Grunden til denne nedgang er delvist et stop i den danske produktionsdel i Nordsøen som følge af vedligeholdelse. 9/

10 Renter årig realkredit årig statsobligation 3 3 -måneders rente Anm.: Sidste observation er uge Kilde: Danmarks Nationalbank Den effektive kronekurs Indeks 9= Indeks 9= Svagt faldende lange renter De danske renter har været stigende i gennem oktober, mens niveauet på den lange 3-årige realkreditobligation og den -årige statsobligation har været faldende de første uger af november. Renten på den lange 3-årige realkreditobligation var på, pct. i uge, mens den -årige statsobligation lå på 3, pct. Den korte måneders ciborrente fortsatte svagt med at stige i starten af november og lå på, pct. i uge Uændret effektiv kronekurs Den effektive kronekurs, der opgøres som et vægtet gennemsnit af Danmarks vigtigste samhandelspartneres valutakurs overfor kronen, har i november været uændret sammenlignet med observationerne fra oktober Den effektive kronekurs har i de første måneder af været stigende, men har henover sommeren og efteråret været næsten konstant. I uge lå den effektive kronekurs på,7. 9 Anm.: Sidste observation er uge Kilde: Danmarks Nationalbank Aktiekurser Indeks primo = Indeks primo = 3 KAX, Danmark 9 Stigende aktiekurser Aktierne på den danske fondsbørs KAX, er siden ultimo september steget med 3 pct., og udviser derved samme stigende tendens, som de har gjort siden juli. De danske aktier er henover året steget med pct. Dow Jones Euro Stoxx, Euro-området Standard & Poor's composite,usa De udenlandske aktier udviser samme positive tendens som de danske, dog i en lidt svagere grad. Det europæiske Dow Jones Euro Stoxx 3 er fra ultimo september steget med pct. og det amerikanske Standard and Poors composite er steget med 3 pct. 3 Anm.: Sidste observation er uge Kilde: Danmarks Nationalbank /

11 Oliepriserne USD/Tønde 7 USD/Tønde 7 Svag stigende råoliepris Prisen på råolie steg i uge til dollars pr. tønde. Niveauet for olieprisen er fortsat lavt i forhold til det rekordhøje niveau i august, hvor prisen for en tønde råolie rundede 77 dollars pr. tønde. I den sidste måned har prisen gennemsnitligt ligget på 7, dollars pr. tønde Anm: Sidste observation er uge Kilde:Danmarks nationalbank /

AKTUEL STATISTIK Tema: De finansielle markeder

AKTUEL STATISTIK Tema: De finansielle markeder AKTUEL STATISTIK Tema: De finansielle markeder Nr.: 9/ Den. september Europa fortsat i lavt gear De forløbne måneder af er den amerikanske økonomi fortsat den positive udvikling, som påbegyndtes allerede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Zoom på arbejdsmarkedet 2006

AKTUEL STATISTIK Tema: Zoom på arbejdsmarkedet 2006 AKTUEL STATISTIK Tema: Zoom på arbejdsmarkedet 6 Nr.: 1/6 Den 7. oktober 6 Beskæftigelsen er i top og ledigheden er i bund Dansk økonomi er inde i en højkonjunktur. I 1. halvår 6 steg BNP således med 3,5

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Analyse 2. august 201 Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Temperaturen stiger på boligmarkedet. Priserne er over deres strukturelle niveau,

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 215 Stockholm Nøgletal for Danmark Januar 215 Forventet BNP-udvikling i 215 1,4 % Forventet Inflation i 215,8 % Forventet Ledighed 215 4,5 %

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere