AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked"

Transkript

1 AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private forbrug ligger således ½ pct. højere i. halvår end i samme periode sidste år. Det private forbrug er dermed vokset markant mere end husholdningernes disponible realindkomst. Merstigningen kan især tilskrives de betydelige prisstigninger på boligmarkedet, der har været drivkraften bag den store stigning i husholdningernes formuer de senere år. Stigningerne i kontantprisen på boliger er fortsat i den forløbne del af. Danmarks Statistiks indeks for prisen på enfamiliehuse steg således med 3,3 pct. på årsbasis i. kvartal og 9, pct. i 3. kvartal ifølge Realkreditrådets tal. De seneste opgørelser fra Danmarks Statistik og Realkreditrådet peger imidlertid så småt i retning af, at der er ved at ske en afmatning på boligmarkedet. Den kvartalsvise vækst i kvadratmeterprisen på parcelog rækkehuse har således ifølge Realkreditrådet vist en aftagende tendens siden. kvartal. Det gælder specielt fra. kvartal til 3. kvartal i år. Opbremsningen på boligmarkedet er særlig udtalt i hovedstadsområdet. Flere forhold bidrager til at holde hånden under boligmarkedet og derved forhindre egentlige prisfald. Det gælder bl.a. det stærke arbejdsmarked, hvor ledigheden er faldet med godt og vel. fuldtidspersoner siden nytår til 7. fuldtidspersoner i september. Pæn fremgang i husholdningernes realløn medvirker også til at understøtte boligejernes økonomi. Faldende olie- og benzinpriser har bidraget til at dæmpe inflationen. Lønudviklingen i 3. kvartal viser en årlig ændring i timefortjenesten på 3, pct. inden for DA-området, hvilket giver en pæn reallønsfremgang, samtidig med at arbejdsmarkedet ikke kører af sporet. Boligprisernes høje udgangspunkt og den ganske kraftige stigning i de korte renter siden slutningen af taler dog for en mere afdæmpet udvikling i boligpriserne i de kommende kvartaler. Seneste nøgletal for dansk økonomi Seneste offentliggørelse Seneste tal Ændring BNP (årsvækst i pct.). kvt., -,7 BNP (kvartalsvækst i pct.). kvt.,, Beskæftigelse (s.k.,. pers.). kvt.., Ledige (s.k.,. pers.) Sep. 7, -, Inflation (pct. å/å) Okt., -, Lang rente ( pct. stat, pct.). november 3,7 -, Kort rente (3 mdr. Cibor, pct.). november 3,7, Offentlig saldo (mia. kr.) September, -, ØMU-gæld (ekskl. ATP i pct. af BNP) September 3, -7., Finansministeriet og Børsen. Anm.: S.k. angiver sæsonkorrektion. Ændring angiver forskellen i forhold til sidste statistiske observation. For renterne er ændringen dog angivet i forhold til observationen i den seneste udgave af Aktuel Statistik. /

2 Tema: boligmarked Forbrugsfesten drevet af store stigninger i boligpriserne Det private forbrug er de seneste to år steget gennemsnitligt ca. pct. om året. Den betydelige fremgang i forbruget er fortsat i. Det private forbrug ligger således ½ pct. højere i. halvår end i samme periode. Forbruget er dermed vokset markant mere end husholdningernes disponible realindkomst. Merstigningen kan især tilskrives de betydelige prisstigninger på boligmarkedet, der har været drivkraften bag den kraftige stigning i husholdningernes formuer de senere år. Stigningerne i kontantprisen på boliger er fortsat i den forløbne del af. Danmarks Statistiks indeks for prisen på enfamiliehuse steg således med 3,3 pct. på årsbasis i. kvartal, og Realkreditrådets tal for 3. kvartal peger ydermere i retning af fortsatte stigninger. En del af forklaringen på de fortsat stigende priser er det generelle fald i renteniveauet frem til oktober kombineret med, at de sidste rentestigninger endnu ikke er slået fuldt igennem. Et yderligere bidrag til prisstigningerne kommer fra udbredelsen af nye lånetyper samt skattestoppets nominalprincip, som sænker den effektive sats for ejendomsværdiskatten. De afdragsfrie lån er meget populære. I 3. kvartal udgjorde de afdragsfrie lån ifølge Nationalbanken godt 3 pct. af realkreditinstitutternes samlede udlånsmasse, og dermed har de nye låneformer været af central betydning for accelerationen i huspriserne, jf. figur. Figur. Afdragsfri lån og huspriser 3 3 Anm.: Nationalbanken påbegyndte først indsamling af data for afdragsfrie lån fra. kvartal 3. Kilde: Realkreditrådet, Nationalbanken samt egne beregninger. Afkøling af boligmarkedet De seneste opgørelser fra Danmarks Statistik og Realkreditrådet peger så småt i retning af, at der er ved at ske en afmatning på boligmarkedet. Den kvartalsvise vækst i kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse har således ifølge Realkreditrådets ejendomsprisstatistik vist en aftagende tendens siden. kvartal, og specielt fra. kvartal til 3. kvartal, jf. figur. Der er dog stadig tale om betydelige stigninger. Figur. Udvikling i boligpris og byggerenter (kvt./kvt.) Lang byggerente (højre akse) Vækst i kvadratmeterpris Årsstigning i kontantpris på parcel- og rækkehuse Afdragsfri lån som andel af realkreditinstitutternes samlede udlån (højre akse) Kort byggerente (højre akse) 3 Realkreditrådets statistik medtager de handler, hvor der indgår direkte belåning fra et realkreditinstitut i finansieringen af ejendomskøbet. I statistikken er datoen for udbetalingen af lånet udgangspunktet for registreringen af handlen. Det indebærer, at der typisk vil være en forskydning fra tidspunktet for selve handlens indgåelse (underskrivelsen af købsaftalen) til udbetalingen af lånet og dermed en tidsmæssig forskydning i statistikken. Realkreditrådet har på baggrund af tal for. kvartal beregnet forskydningen til gennemsnitligt at være dage. Baseret herpå vurderer Realkreditrådet, at data for 3. kvartal dækker handler indgået fra ca. midten af. kvartal til ca. midten af 3. kvartal. 3 Anm.: Den kvartalsvise vækstrate i kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse er angivet på baggrund af egen sæsonkor-rektion. Korte og lange byggerenter er opgjort på ugebasis. Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger. /

3 Tema: boligmarked En væsentlig faktor bag den begyndende afkøling af boligmarkedet er den generelle stigning i renteniveauet siden slutningen af. Renteudviklingen er som nævnt af væsentlig betydning for udviklingen i huspriserne, og det slår igennem forholdsvis hurtigt, eftersom godt pct. af realkreditinstitutternes samlede udlånsmasse i dag er rentetilpasningslån, hvor den månedlige ydelse er afhængig af udviklingen i de korte renter. Foreløbigt har Den Europæiske Centralbank hævet styrerenten med ¼ pct.-point siden december, efter at have holdt de korte renter stabilt lave i mere end to år. Der er ydermere udsigt til yderligere rentestigninger, hvilket afspejler sig i, at de korte renter er steget omkring ¾ pct.-point i samme periode. En række indikatorer understreger indtrykket af et trægt boligmarked. Ifølge Dansk Ejendomsmæglerforening er udbuddet af boliger siden februar i år øget med godt. eller hvad der svarer til en stigning på mere end pct., jf. figur 3. Figur 3. Boliger udbudt til salg på Boligsiden.dk Antal boliger Antal boliger.... Antal boliger til salg på Boligsiden.dk Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening og egne beregninger. Det kan samtidig konstateres, at antallet af handler af parcel- og rækkehuse i samme periode er faldet fra knap 3. til knap. boliger, jf. figur. Om-sætningen af parcel- og rækkehuse er således stort set tilbage på samme niveau som i slutningen af 3, hvor de afdragsfrie lån blev indført. Samlet set har det medvirket til, at den tid, det tager at sælge et hus de såkaldte liggetider er steget markant. Figur. Udvikling i boligpris og antal handler (kvt./kvt.) Anm.: Den kvartalsvise vækstrate i kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse samt antallet af handler er angivet. Egen sæsonkorrektion. Kilde: Realkreditrådet samt egne beregninger. særligt i Hovedstaden Opbremsningen på boligmarkedet er særlig udtalt i hovedstadsområdet. Antallet af handler af parcel- og rækkehuse i Københavns og Frederiksberg kommuner er faldet med 3, pct. i 3. kvartal i forhold til 3. kvartal, jf. tabel. Et lignende billede tegner sig for Københavns amt, hvor der dog er tale om en kraftig nedgang set over de seneste kvartaler. Kvadratmeterpris Handler (højre akse) Tabel. Ændring i handlede parcel- og rækkehuse kvt.. kvt. 3. kvt. --- Årlig ændring i pct. -- Kbh. og Frederiksberg -, -, -3, Københavns amt -,9 -, -3,7 Hele landet, -, -,3 Kilde: Realkreditrådet. Priserne på parcel- og rækkehuse samt ejerlejligheder er de seneste år steget mere i Københavns og Frederiksberg kommuner end i landet som helhed. Det har også været tilfældet i 3. kvartal for parcel- og rækkehuse, jf. tabel. Forskellen er dog blevet indsnævret væsentligt i den forløbne del af i år. Stigningstakten har således været stort set uændret på årsbasis på landsplan, mens stigningstakten er aftaget fra, pct. til 9, pct. i 3 Københavns og Frederiksberg kommuner. Antal /

4 Tema: boligmarked Tabel. Ændring i kvm.pris, parcel- og rækkehuse kvt.. kvt. 3. kvt. --- Årlig ændring i pct. -- Kbh. og Frederiksberg, 3, 9, Københavns amt 3, 37, 3,9 Hele landet,,9, Kilde: Realkreditrådet. Markedet for ejerlejligheder er præget af en endnu større grad af stilstand. Her er antallet af handler næsten halveret i det storkøbenhavnske område i 3. kvartal sammenholdt med 3. kvartal, jf. tabel 3. Eftersom knap pct. af ejerlejlighederne handles i Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns amt har det også bidraget til et markant fald i antallet af handler for landet som helhed. Tabel 3. Ændring i handlede ejerlejligheder kvt.. kvt. 3. kvt. --- Årlig ændring i pct. -- Kbh. og Frederiksberg -, -, -, Københavns amt, -, -,7 Hele landet, -9, -3, Kilde: Realkreditrådet. Styrtdykket i antallet af handler har også haft en afsmittende effekt på prisudviklingen. Den årlige stigningstakt er således mere end halveret i København og Frederiksberg set over det seneste år, jf. tabel. Tabel. Ændring i kvm.pris, ejerlejligheder kvt.. kvt. 3. kvt. --- Årlig ændring i pct. -- Kbh. og Frederiksberg, 3,, Københavns amt 9,9 3,, Hele landet, 7, 9, Kilde: Realkreditrådet. Mange boliger sælges endvidere med nedslag i forhold til boligannoncens pris. Det gælder ikke mindst på markedet for ejerlejligheder i Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns amt, hvor udbudspriserne på ejerlejligheder er faldet fra. til 3. kvartal. Ejendomsmæglerne er da også mindre optimistiske for det kommende kvartal med hensyn til udviklingen på ejerlejlighedsmarkedet ifølge en ny tendensundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening. Undersøgelsen viser, at 77 pct. af de adspurgte ejendomsmæglere forventer faldende priser på ejerlejligheder i Hovedstadsområdet i. kvartal sammenlignet med 3. kvartal. Til gengæld forventer ejendomsmæglerne, at boligerne vil blive hurtigere solgt. Det tyder dermed på, at boligpriserne har nået loftet i visse dele af boligmarkedet, specielt ejerlejligheder i Hovedstadsområdet og parcelhuse i kommuner nord for København. I provinsen er der således ikke samme tegn på afmatning. Samlet set taler det høje udgangspunkt for boligpriserne og den ganske kraftige stigning i de korte renter for en mere afdæmpet udvikling i boligpriserne i de kommende kvartaler. Det skal dog understreges, at den gennemsnitlige prisudvikling må formodes at dække over betydelige regionale forskelle. Psykologien er en usikker faktor En medvirkende årsag til, at markedet er stagneret, er frygten for prisfald. Folk er usikre på, om det nu er en god ide at købe. Flere har tidligere købt en ny bolig i forvisning om, at de uden problemer kunne sælge deres gamle bolig med en klækkelig fortjeneste. Når psykologien ændrer sig, vil man i stedet vente med at købe ny bolig til den gamle er solgt. Det vil bidrage til en stigning i antallet af udbudte boliger og dermed også give en negativ effekt på priserne. I et vist omfang er der derfor tale om en psykologisk effekt, der ikke umiddelbart kan forklares med forvær ringer i boligejernes økonomi ud over de negative virkninger af, at rentestigningerne har gjort det dyrere at finansiere boligkøb. /

5 Tema: boligmarked men fremgang i realløn holder hånden under boligmarkedet Flere forhold bidrager til at holde hånden under boligmarkedet og derved forhindre egentlige prisfald. Det gælder bl.a. det stærke arbejdsmarked. Siden december 3 er den sæsonkorrigerede ledighed stort set faldet uafbrudt fra måned til måned i takt med de gunstige konjunkturer i dansk økonomi, jf. figur. I september var den sæsonkorrigerede ledighed nede på 7. fuldtidspersoner, hvilket svarer til, pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden er dermed faldet med ca.. fuldtidspersoner siden nytår. Figur. Antal ledige. personer. personer Lønstigningstakten viser således tegn på at stabilisere sig omkring 3¼ pct. Stigningen i reallønnen er blevet styrket af, at inflationen har været aftagende igennem, primært drevet af faldende olie- og benzinpriser. Renten på 3-årige realkreditobligationer er derudover faldet med ca. ¼ pct.-point siden juli. Dette kan på kort sigt holde hånden under boligmarkedet ved at sænke ydelserne på de realkreditlån, der finansierer godt halvdelen af handlerne med fast ejendom. Endvidere vil stigningen i de korte renter gøre det mere attraktivt at benytte sig af fx fastforrentede afdragsfrie lån, hvilket yderligere kan medvirke til at opretholde efterspørgslen. Det skyldes, at stigningen i de korte renter isoleret set vil give en højere ydelse, men det kan i et vist omfang opvejes ved at udskyde afdragene. Det må dog forventes, at denne effekt vil være forholdsvis lille, idet den månedlige ydelse med stor sandsynlighed ikke vil ændre sig væsentligt Ikke-sæsonkorrigeret. Sæsonkorrigeret Pæn fremgang i husholdningernes realløn medvirker også til at understøtte boligejernes økonomi. DA har for nyligt offentliggjort tal for lønudviklingen i 3. kvartal. De viser en årlig ændring i timefortjenesten på 3, pct. på DAområdet samlet set, jf. tabel. Tabel. Ændring i realløn. kvt.. kvt. 3. kvt Årlig ændring i pct Timefortjeneste,9 3,3 3, Inflation,,, Realløn,9,3, Kilde: DA s KonjunkturStatistik og Danmarks Statistik. /

6 Konjunkturbarometer for serviceerhverv Stigende optimisme i serviceerhvervene 3 Ikke-sæsonkorrigeret Sæsonkorrigeret 3 Konjunkturindikatoren for serviceerhvervenes forventninger til perioden oktober-december lå på pct., hvilket er en pæn stigning på pct.-point i forhold til perioden september-november, når der tages højde for sæsonudsving Virksomheder, som repræsenterer 37 pct. af de beskæftigede, forventer en øget omsætning i septembernovember i forhold til den foregående tremåneders periode, hvorimod 7 pct. forventer et fald i omsætningen Konjunkturbarometer for industrien Sæsonkorrigeret - Faktisk Netto forventer pct. en stigende beskæftigelse. Lavere forventninger i industrien Konjunkturbarometeret, som er en sammenvejning af produktionsforventninger, færdigvarelagre samt ordrebeholdning, faldt med 3 pct.-point fra september til oktober, når der korrigeres for sæsonudsving. Dermed var konjunkturbarometeret på pct. i oktober. Dette bæres især af produktionsforventninger, der i samme periode faldt fra pct. til 3 pct. Samlet set var de højeste forventninger for produktionen at finde i fremstillingen af varige forbrugsgoder, mens forventningerne til den samlede ordreindgang var højest hos fremstillingen af ikke-varige forbrugsgoder. Konjunkturbarometer for bygge- og anlægsvirksomhed Sæsonkorrigeret Faktisk Fortsat positive udsigter i bygge- og anlæg Det sammensatte konjunkturbarometer er en sammenvejning af forventningerne til beskæftigelse og ordreindgang. Fra september til oktober steg bygge- og anlægsvirksomhedernes sæsonkorrigerede forventninger for den kommende 3 måneders periode med pct.-point, således lå nettotallet på 3 pct. Dette dækker over, at forventningerne til beskæftigelse steg fra pct. til pct., mens forventningerne til omsætningen voksede fra pct. til 3 pct /

7 Byggevirksomhed m etageareal m etageareal Faktisk Sæsonkorrigeret Detailomsætningsindeks Indeks = Indeks = Detailhandel ialt Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer Anm.: 3-måneders glidende gennemsnit Sæsonkorrigeret produktionsindeks for industri Indeks = Indeks = Tremåneders glidende gennemsnit Faldende byggeaktivitet Fra. kvartal til 3. kvartal er etagearealsbyggeriet faldet med pct., når der sæsonkorrigeres. Sammenlignes 3. kvartal med 3. kvartal ses det, at det påbegyndte etagearealbyggeri faldt med 7 pct. Faldet skyldes et fald i byggeri af beboelsesbygninger på pct., samt et fald i byggeri af øvrige bygninger på pct. Byggeriet af produktion, adm. bygninger mv. er derimod steget med pct. Det fuldførte byggeri i 3. kvartal er sammenlignet med 3. kvartal steget med pct. Dette skyldes en stigning i fuldført byggeri af Produktion, adm. bygninger mv. på 3 pct. Stabil udvikling i detailomsætningen Detailhandlens omsætning i alt var uændret i perioden juli-september i forhold til niveauet i perioden juniaugust, når der tages forbehold for sæsonbetonede udsving. Den stabile udvikling går igen indenfor varegrupperne fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer. Beklædning mv. faldt dog med, pct. fra august til september. Sammenlignet med september er omsætningen i Beklædning mv. steget med,9 pct. og omsætningen i andre forbrugsvarer er steget med 7, pct. Fødevare og andre dagligvarer er faldet med pct. Tilbagegang for industriens produktion Produktionsindekset faldt med, pct. fra august til september, hvor varige forbrugsgoder faldt med, pct. og energiprodukter faldt mærkbart med,7 pct. Produktionsindekset steg dog i tremåneders perioden juli-september med, pct. i forhold til den foregående tre måneders periode, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving. Stigningen går igen i alle produktionsindeksets komponenter undtaget fremstillingen af energiprodukter. Stigningen skyldes primært en stigning i fremstillingen af varige forbrugsgoder på 3,9 pct. Der var et fald i fremstilling af energiprodukter på 7, pct. 7/

8 Forbruger- og nettopriser Uændret udvikling i forbrugerpriserne. 3. Nettoprisindeks. 3. Forbrugerprisindekset steg med, pct. i oktober forhold til oktober året før. I forhold til september måned var niveauet uændret Forbrugerprisindeks Det var fødevarer og ikke alkoholiske drikke samt uddannelse, som stod for de hurtigst voksende priser, idet væksten fra oktober til oktober var på henholdsvis 3, pct. og, pct. Kommunikation, transport samt beklædning og fodtøj kunne på årsbasis registrere faldende priser på henholdsvis,3 pct.,, pct. og,3 pct.. 3. Nettoprisindekset steg med, pct. i forhold til oktober året før. Konkurser Antal Antal 3 Tre-måneders glidende gennemsnit Ejendomspriser Indeks 99= Indeks 99= Ejerlejligheder Sommerhuse Enfamiliehuse 3 Svag stigning i antallet af konkurser Det gennemsnitlige antal erklærede konkurser om måneden i perioden august-oktober var, når der sæsonkorrigeres. Stigningen fra den foregående tremåneders periode var således på pct., idet der i maj-juli i gennemsnit blev registreret konkurser. Handel, hotel og restauration havde i oktober måned det højeste antal konkurser. Der var i alt konkurser. Det laveste antal konkurser var at finde inden for ejendomsudlejning og -formidling. Fortsat vækst i huspriserne Priserne på alle tre boligtyper steg fra. kvartal til. kvartal med, pct. Denne prisudvikling kan registreres på trods af, at der har været et faldende ejendomssalg i samme periode. For samtlige hustyper faldt salget med, pct., når der korrigeres for sæsonudsving. Salget af ejerlejligheder faldt med knap pct. fra. kvartal til. kvartal, mens salget af enfamiliehuse og sommerhuse faldt med pct. i samme periode /

9 Beskæftigelsestilladelser Antal 3 Antal 3 Stigende beskæftigelsestilladelser I 3. kvartal lå antallet af opholdstilladelser af beskæftigelsesmæssige årsager på.7 personer. Dette er markant stigning i forhold til. kvartal på 3 pct., hvilket svarer til knap. flere tilladelser. På årsbasis er antallet af beskæftigelsestilladelser steget med knap tilladelser Betalingsbalancen Mia.kr. Mia.kr. Gammel opgørelse Ny opgørelse Udenrigshandelen, sum af seneste måneder Mia.kr. Mia.kr Lavere vækst på betalingsbalancen Betalingsbalancens løbende poster viste et foreløbigt tremåneders gennemsnitligt overskud på 7, mia. kr. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster i september var på,9 mia. kr. Det er femte måned i træk, at der er overskud på de løbende poster, men i september måned er overskuddet faldet med, mia. kr. i forhold til det rekordhøje overskud i august. Det var varer og tjenester (7, mia. kr.) samt løn og formueindkomst (,3 mia. kr.), der bidrog positivt til de løbende poster, mens løbende overførelser (, mia. kr.) trak i negativ retning. Øget vækst i eksporten Summen af udenrigshandelen ekskl. skibe mv. for de seneste måneder i september er foreløbigt skønnet til at være, mia. kr. Det er et fald i forhold til summen af de seneste måneder i opgørelsen fra august på,7 mia. kr. Overskuddet på handelsbalancen for september er foreløbigt opgjort til, mia. kr. Eksporten steg med 3, pct., mens importen var stort set uændret i forhold til august måned. På trods af fremgangen i eksporten er det værd at bemærke, at der har været en nedgang i eksporten af brændselsstoffer mv. i forhold til august måned på, pct. Grunden til denne nedgang er delvist et stop i den danske produktionsdel i Nordsøen som følge af vedligeholdelse. 9/

10 Renter årig realkredit årig statsobligation 3 3 -måneders rente Anm.: Sidste observation er uge Kilde: Danmarks Nationalbank Den effektive kronekurs Indeks 9= Indeks 9= Svagt faldende lange renter De danske renter har været stigende i gennem oktober, mens niveauet på den lange 3-årige realkreditobligation og den -årige statsobligation har været faldende de første uger af november. Renten på den lange 3-årige realkreditobligation var på, pct. i uge, mens den -årige statsobligation lå på 3, pct. Den korte måneders ciborrente fortsatte svagt med at stige i starten af november og lå på, pct. i uge Uændret effektiv kronekurs Den effektive kronekurs, der opgøres som et vægtet gennemsnit af Danmarks vigtigste samhandelspartneres valutakurs overfor kronen, har i november været uændret sammenlignet med observationerne fra oktober Den effektive kronekurs har i de første måneder af været stigende, men har henover sommeren og efteråret været næsten konstant. I uge lå den effektive kronekurs på,7. 9 Anm.: Sidste observation er uge Kilde: Danmarks Nationalbank Aktiekurser Indeks primo = Indeks primo = 3 KAX, Danmark 9 Stigende aktiekurser Aktierne på den danske fondsbørs KAX, er siden ultimo september steget med 3 pct., og udviser derved samme stigende tendens, som de har gjort siden juli. De danske aktier er henover året steget med pct. Dow Jones Euro Stoxx, Euro-området Standard & Poor's composite,usa De udenlandske aktier udviser samme positive tendens som de danske, dog i en lidt svagere grad. Det europæiske Dow Jones Euro Stoxx 3 er fra ultimo september steget med pct. og det amerikanske Standard and Poors composite er steget med 3 pct. 3 Anm.: Sidste observation er uge Kilde: Danmarks Nationalbank /

11 Oliepriserne USD/Tønde 7 USD/Tønde 7 Svag stigende råoliepris Prisen på råolie steg i uge til dollars pr. tønde. Niveauet for olieprisen er fortsat lavt i forhold til det rekordhøje niveau i august, hvor prisen for en tønde råolie rundede 77 dollars pr. tønde. I den sidste måned har prisen gennemsnitligt ligget på 7, dollars pr. tønde Anm: Sidste observation er uge Kilde:Danmarks nationalbank /

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug Nr.: / Den. oktober 'HWSULYDWHIRUEUXJ±YLJWLJVWHY NVWIDNWRULGDQVN NRQRPL Udsigterne i dansk økonomi er trods halvandet år med relativ lav vækst ikke værst. En

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Udenlandsk arbejdskraft

AKTUEL STATISTIK Tema: Udenlandsk arbejdskraft AKTUEL STATISTIK Tema: Udenlandsk arbejdskraft Nr.: 1/7 Den 19. januar 7 Udenlandsk arbejdskraft bidrager til fremgangen i beskæftigelsen Dansk økonomi voksede i 3. kvartal med 3, pct. på årsbasis. Set

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: De finansielle markeder

AKTUEL STATISTIK Tema: De finansielle markeder AKTUEL STATISTIK Tema: De finansielle markeder Nr.: 9/ Den. september Europa fortsat i lavt gear De forløbne måneder af er den amerikanske økonomi fortsat den positive udvikling, som påbegyndtes allerede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Arbejdsmarkedets udkant

AKTUEL STATISTIK Tema: Arbejdsmarkedets udkant AKTUEL STATISTIK Tema: Arbejdsmarkedets udkant Nr. /7 Den. februar 7 Færre aktiverede flere i fleksjob Ledigheden er på et rekordlavt niveau. I december var 17. personer ledige, hvilket er det laveste

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Aktuel Statistik 4/2014 20. november 2014 Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Dansk økonomi i bedring Der er udsigt til fremgang i dansk økonomi i år efter tilbagegang sidste år, jf. figur 1.1a.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN ARBEJDSMARKEDET. 18. juni Resumé:

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN ARBEJDSMARKEDET. 18. juni Resumé: 1. juni af Louise Hansen og Martin Madsen (33771) Resumé: INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN Konjunkturerne er toppet, selvom ledigheden fortsat falder. Tendenserne er særligt tydelige på boligmarkedet

Læs mere

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Aktuel Statistik 3/2012 14. september 2012 Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Sommerens nøgletal tegner et billede af fortsat stilstand i dansk økonomi, om end med en stabilisering

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Beskæftigelsens sammensætning

AKTUEL STATISTIK Tema: Beskæftigelsens sammensætning AKTUEL STATISTIK Tema: Beskæftigelsens sammensætning Nr. /7 Den. april 7 Høj gennemsnitsalder for offentlig beskæftigede Ledigheden forblev på sit meget lave niveau i februar 7, men der skete ikke et yderligere

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Zoom på arbejdsmarkedet 2006

AKTUEL STATISTIK Tema: Zoom på arbejdsmarkedet 2006 AKTUEL STATISTIK Tema: Zoom på arbejdsmarkedet 6 Nr.: 1/6 Den 7. oktober 6 Beskæftigelsen er i top og ledigheden er i bund Dansk økonomi er inde i en højkonjunktur. I 1. halvår 6 steg BNP således med 3,5

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN 14. oktober 2 Martin Madsen (33771) INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN Konjunkturerne er toppet. Notatet gennemgår 19 konjunkturindikatorer omkring det private forbrug, i bygge- og anlægssektoren samt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juli 2014

Status på udvalgte nøgletal juli 2014 Status på udvalgte nøgletal juli 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod lysere tider, selvom det ikke galopperer afsted er der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2016

Status på udvalgte nøgletal december 2016 Status på udvalgte nøgletal december 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i september mens ledigheden er stort set uændret. Fortsætter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 20. juli 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 Boligpriserne steg fortsat kraftigt i 2. kvartal 2006, selvom stigende renter har reduceret folks købsmulighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Tema: Fortsat færre offentligt forsørgede

Tema: Fortsat færre offentligt forsørgede 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2016

Status på udvalgte nøgletal juni 2016 Status på udvalgte nøgletal juni 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i marts, men ledigheden bød i april på første

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere