AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked"

Transkript

1 AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private forbrug ligger således ½ pct. højere i. halvår end i samme periode sidste år. Det private forbrug er dermed vokset markant mere end husholdningernes disponible realindkomst. Merstigningen kan især tilskrives de betydelige prisstigninger på boligmarkedet, der har været drivkraften bag den store stigning i husholdningernes formuer de senere år. Stigningerne i kontantprisen på boliger er fortsat i den forløbne del af. Danmarks Statistiks indeks for prisen på enfamiliehuse steg således med 3,3 pct. på årsbasis i. kvartal og 9, pct. i 3. kvartal ifølge Realkreditrådets tal. De seneste opgørelser fra Danmarks Statistik og Realkreditrådet peger imidlertid så småt i retning af, at der er ved at ske en afmatning på boligmarkedet. Den kvartalsvise vækst i kvadratmeterprisen på parcelog rækkehuse har således ifølge Realkreditrådet vist en aftagende tendens siden. kvartal. Det gælder specielt fra. kvartal til 3. kvartal i år. Opbremsningen på boligmarkedet er særlig udtalt i hovedstadsområdet. Flere forhold bidrager til at holde hånden under boligmarkedet og derved forhindre egentlige prisfald. Det gælder bl.a. det stærke arbejdsmarked, hvor ledigheden er faldet med godt og vel. fuldtidspersoner siden nytår til 7. fuldtidspersoner i september. Pæn fremgang i husholdningernes realløn medvirker også til at understøtte boligejernes økonomi. Faldende olie- og benzinpriser har bidraget til at dæmpe inflationen. Lønudviklingen i 3. kvartal viser en årlig ændring i timefortjenesten på 3, pct. inden for DA-området, hvilket giver en pæn reallønsfremgang, samtidig med at arbejdsmarkedet ikke kører af sporet. Boligprisernes høje udgangspunkt og den ganske kraftige stigning i de korte renter siden slutningen af taler dog for en mere afdæmpet udvikling i boligpriserne i de kommende kvartaler. Seneste nøgletal for dansk økonomi Seneste offentliggørelse Seneste tal Ændring BNP (årsvækst i pct.). kvt., -,7 BNP (kvartalsvækst i pct.). kvt.,, Beskæftigelse (s.k.,. pers.). kvt.., Ledige (s.k.,. pers.) Sep. 7, -, Inflation (pct. å/å) Okt., -, Lang rente ( pct. stat, pct.). november 3,7 -, Kort rente (3 mdr. Cibor, pct.). november 3,7, Offentlig saldo (mia. kr.) September, -, ØMU-gæld (ekskl. ATP i pct. af BNP) September 3, -7., Finansministeriet og Børsen. Anm.: S.k. angiver sæsonkorrektion. Ændring angiver forskellen i forhold til sidste statistiske observation. For renterne er ændringen dog angivet i forhold til observationen i den seneste udgave af Aktuel Statistik. /

2 Tema: boligmarked Forbrugsfesten drevet af store stigninger i boligpriserne Det private forbrug er de seneste to år steget gennemsnitligt ca. pct. om året. Den betydelige fremgang i forbruget er fortsat i. Det private forbrug ligger således ½ pct. højere i. halvår end i samme periode. Forbruget er dermed vokset markant mere end husholdningernes disponible realindkomst. Merstigningen kan især tilskrives de betydelige prisstigninger på boligmarkedet, der har været drivkraften bag den kraftige stigning i husholdningernes formuer de senere år. Stigningerne i kontantprisen på boliger er fortsat i den forløbne del af. Danmarks Statistiks indeks for prisen på enfamiliehuse steg således med 3,3 pct. på årsbasis i. kvartal, og Realkreditrådets tal for 3. kvartal peger ydermere i retning af fortsatte stigninger. En del af forklaringen på de fortsat stigende priser er det generelle fald i renteniveauet frem til oktober kombineret med, at de sidste rentestigninger endnu ikke er slået fuldt igennem. Et yderligere bidrag til prisstigningerne kommer fra udbredelsen af nye lånetyper samt skattestoppets nominalprincip, som sænker den effektive sats for ejendomsværdiskatten. De afdragsfrie lån er meget populære. I 3. kvartal udgjorde de afdragsfrie lån ifølge Nationalbanken godt 3 pct. af realkreditinstitutternes samlede udlånsmasse, og dermed har de nye låneformer været af central betydning for accelerationen i huspriserne, jf. figur. Figur. Afdragsfri lån og huspriser 3 3 Anm.: Nationalbanken påbegyndte først indsamling af data for afdragsfrie lån fra. kvartal 3. Kilde: Realkreditrådet, Nationalbanken samt egne beregninger. Afkøling af boligmarkedet De seneste opgørelser fra Danmarks Statistik og Realkreditrådet peger så småt i retning af, at der er ved at ske en afmatning på boligmarkedet. Den kvartalsvise vækst i kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse har således ifølge Realkreditrådets ejendomsprisstatistik vist en aftagende tendens siden. kvartal, og specielt fra. kvartal til 3. kvartal, jf. figur. Der er dog stadig tale om betydelige stigninger. Figur. Udvikling i boligpris og byggerenter (kvt./kvt.) Lang byggerente (højre akse) Vækst i kvadratmeterpris Årsstigning i kontantpris på parcel- og rækkehuse Afdragsfri lån som andel af realkreditinstitutternes samlede udlån (højre akse) Kort byggerente (højre akse) 3 Realkreditrådets statistik medtager de handler, hvor der indgår direkte belåning fra et realkreditinstitut i finansieringen af ejendomskøbet. I statistikken er datoen for udbetalingen af lånet udgangspunktet for registreringen af handlen. Det indebærer, at der typisk vil være en forskydning fra tidspunktet for selve handlens indgåelse (underskrivelsen af købsaftalen) til udbetalingen af lånet og dermed en tidsmæssig forskydning i statistikken. Realkreditrådet har på baggrund af tal for. kvartal beregnet forskydningen til gennemsnitligt at være dage. Baseret herpå vurderer Realkreditrådet, at data for 3. kvartal dækker handler indgået fra ca. midten af. kvartal til ca. midten af 3. kvartal. 3 Anm.: Den kvartalsvise vækstrate i kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse er angivet på baggrund af egen sæsonkor-rektion. Korte og lange byggerenter er opgjort på ugebasis. Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger. /

3 Tema: boligmarked En væsentlig faktor bag den begyndende afkøling af boligmarkedet er den generelle stigning i renteniveauet siden slutningen af. Renteudviklingen er som nævnt af væsentlig betydning for udviklingen i huspriserne, og det slår igennem forholdsvis hurtigt, eftersom godt pct. af realkreditinstitutternes samlede udlånsmasse i dag er rentetilpasningslån, hvor den månedlige ydelse er afhængig af udviklingen i de korte renter. Foreløbigt har Den Europæiske Centralbank hævet styrerenten med ¼ pct.-point siden december, efter at have holdt de korte renter stabilt lave i mere end to år. Der er ydermere udsigt til yderligere rentestigninger, hvilket afspejler sig i, at de korte renter er steget omkring ¾ pct.-point i samme periode. En række indikatorer understreger indtrykket af et trægt boligmarked. Ifølge Dansk Ejendomsmæglerforening er udbuddet af boliger siden februar i år øget med godt. eller hvad der svarer til en stigning på mere end pct., jf. figur 3. Figur 3. Boliger udbudt til salg på Boligsiden.dk Antal boliger Antal boliger.... Antal boliger til salg på Boligsiden.dk Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening og egne beregninger. Det kan samtidig konstateres, at antallet af handler af parcel- og rækkehuse i samme periode er faldet fra knap 3. til knap. boliger, jf. figur. Om-sætningen af parcel- og rækkehuse er således stort set tilbage på samme niveau som i slutningen af 3, hvor de afdragsfrie lån blev indført. Samlet set har det medvirket til, at den tid, det tager at sælge et hus de såkaldte liggetider er steget markant. Figur. Udvikling i boligpris og antal handler (kvt./kvt.) Anm.: Den kvartalsvise vækstrate i kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse samt antallet af handler er angivet. Egen sæsonkorrektion. Kilde: Realkreditrådet samt egne beregninger. særligt i Hovedstaden Opbremsningen på boligmarkedet er særlig udtalt i hovedstadsområdet. Antallet af handler af parcel- og rækkehuse i Københavns og Frederiksberg kommuner er faldet med 3, pct. i 3. kvartal i forhold til 3. kvartal, jf. tabel. Et lignende billede tegner sig for Københavns amt, hvor der dog er tale om en kraftig nedgang set over de seneste kvartaler. Kvadratmeterpris Handler (højre akse) Tabel. Ændring i handlede parcel- og rækkehuse kvt.. kvt. 3. kvt. --- Årlig ændring i pct. -- Kbh. og Frederiksberg -, -, -3, Københavns amt -,9 -, -3,7 Hele landet, -, -,3 Kilde: Realkreditrådet. Priserne på parcel- og rækkehuse samt ejerlejligheder er de seneste år steget mere i Københavns og Frederiksberg kommuner end i landet som helhed. Det har også været tilfældet i 3. kvartal for parcel- og rækkehuse, jf. tabel. Forskellen er dog blevet indsnævret væsentligt i den forløbne del af i år. Stigningstakten har således været stort set uændret på årsbasis på landsplan, mens stigningstakten er aftaget fra, pct. til 9, pct. i 3 Københavns og Frederiksberg kommuner. Antal /

4 Tema: boligmarked Tabel. Ændring i kvm.pris, parcel- og rækkehuse kvt.. kvt. 3. kvt. --- Årlig ændring i pct. -- Kbh. og Frederiksberg, 3, 9, Københavns amt 3, 37, 3,9 Hele landet,,9, Kilde: Realkreditrådet. Markedet for ejerlejligheder er præget af en endnu større grad af stilstand. Her er antallet af handler næsten halveret i det storkøbenhavnske område i 3. kvartal sammenholdt med 3. kvartal, jf. tabel 3. Eftersom knap pct. af ejerlejlighederne handles i Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns amt har det også bidraget til et markant fald i antallet af handler for landet som helhed. Tabel 3. Ændring i handlede ejerlejligheder kvt.. kvt. 3. kvt. --- Årlig ændring i pct. -- Kbh. og Frederiksberg -, -, -, Københavns amt, -, -,7 Hele landet, -9, -3, Kilde: Realkreditrådet. Styrtdykket i antallet af handler har også haft en afsmittende effekt på prisudviklingen. Den årlige stigningstakt er således mere end halveret i København og Frederiksberg set over det seneste år, jf. tabel. Tabel. Ændring i kvm.pris, ejerlejligheder kvt.. kvt. 3. kvt. --- Årlig ændring i pct. -- Kbh. og Frederiksberg, 3,, Københavns amt 9,9 3,, Hele landet, 7, 9, Kilde: Realkreditrådet. Mange boliger sælges endvidere med nedslag i forhold til boligannoncens pris. Det gælder ikke mindst på markedet for ejerlejligheder i Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns amt, hvor udbudspriserne på ejerlejligheder er faldet fra. til 3. kvartal. Ejendomsmæglerne er da også mindre optimistiske for det kommende kvartal med hensyn til udviklingen på ejerlejlighedsmarkedet ifølge en ny tendensundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening. Undersøgelsen viser, at 77 pct. af de adspurgte ejendomsmæglere forventer faldende priser på ejerlejligheder i Hovedstadsområdet i. kvartal sammenlignet med 3. kvartal. Til gengæld forventer ejendomsmæglerne, at boligerne vil blive hurtigere solgt. Det tyder dermed på, at boligpriserne har nået loftet i visse dele af boligmarkedet, specielt ejerlejligheder i Hovedstadsområdet og parcelhuse i kommuner nord for København. I provinsen er der således ikke samme tegn på afmatning. Samlet set taler det høje udgangspunkt for boligpriserne og den ganske kraftige stigning i de korte renter for en mere afdæmpet udvikling i boligpriserne i de kommende kvartaler. Det skal dog understreges, at den gennemsnitlige prisudvikling må formodes at dække over betydelige regionale forskelle. Psykologien er en usikker faktor En medvirkende årsag til, at markedet er stagneret, er frygten for prisfald. Folk er usikre på, om det nu er en god ide at købe. Flere har tidligere købt en ny bolig i forvisning om, at de uden problemer kunne sælge deres gamle bolig med en klækkelig fortjeneste. Når psykologien ændrer sig, vil man i stedet vente med at købe ny bolig til den gamle er solgt. Det vil bidrage til en stigning i antallet af udbudte boliger og dermed også give en negativ effekt på priserne. I et vist omfang er der derfor tale om en psykologisk effekt, der ikke umiddelbart kan forklares med forvær ringer i boligejernes økonomi ud over de negative virkninger af, at rentestigningerne har gjort det dyrere at finansiere boligkøb. /

5 Tema: boligmarked men fremgang i realløn holder hånden under boligmarkedet Flere forhold bidrager til at holde hånden under boligmarkedet og derved forhindre egentlige prisfald. Det gælder bl.a. det stærke arbejdsmarked. Siden december 3 er den sæsonkorrigerede ledighed stort set faldet uafbrudt fra måned til måned i takt med de gunstige konjunkturer i dansk økonomi, jf. figur. I september var den sæsonkorrigerede ledighed nede på 7. fuldtidspersoner, hvilket svarer til, pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden er dermed faldet med ca.. fuldtidspersoner siden nytår. Figur. Antal ledige. personer. personer Lønstigningstakten viser således tegn på at stabilisere sig omkring 3¼ pct. Stigningen i reallønnen er blevet styrket af, at inflationen har været aftagende igennem, primært drevet af faldende olie- og benzinpriser. Renten på 3-årige realkreditobligationer er derudover faldet med ca. ¼ pct.-point siden juli. Dette kan på kort sigt holde hånden under boligmarkedet ved at sænke ydelserne på de realkreditlån, der finansierer godt halvdelen af handlerne med fast ejendom. Endvidere vil stigningen i de korte renter gøre det mere attraktivt at benytte sig af fx fastforrentede afdragsfrie lån, hvilket yderligere kan medvirke til at opretholde efterspørgslen. Det skyldes, at stigningen i de korte renter isoleret set vil give en højere ydelse, men det kan i et vist omfang opvejes ved at udskyde afdragene. Det må dog forventes, at denne effekt vil være forholdsvis lille, idet den månedlige ydelse med stor sandsynlighed ikke vil ændre sig væsentligt Ikke-sæsonkorrigeret. Sæsonkorrigeret Pæn fremgang i husholdningernes realløn medvirker også til at understøtte boligejernes økonomi. DA har for nyligt offentliggjort tal for lønudviklingen i 3. kvartal. De viser en årlig ændring i timefortjenesten på 3, pct. på DAområdet samlet set, jf. tabel. Tabel. Ændring i realløn. kvt.. kvt. 3. kvt Årlig ændring i pct Timefortjeneste,9 3,3 3, Inflation,,, Realløn,9,3, Kilde: DA s KonjunkturStatistik og Danmarks Statistik. /

6 Konjunkturbarometer for serviceerhverv Stigende optimisme i serviceerhvervene 3 Ikke-sæsonkorrigeret Sæsonkorrigeret 3 Konjunkturindikatoren for serviceerhvervenes forventninger til perioden oktober-december lå på pct., hvilket er en pæn stigning på pct.-point i forhold til perioden september-november, når der tages højde for sæsonudsving Virksomheder, som repræsenterer 37 pct. af de beskæftigede, forventer en øget omsætning i septembernovember i forhold til den foregående tremåneders periode, hvorimod 7 pct. forventer et fald i omsætningen Konjunkturbarometer for industrien Sæsonkorrigeret - Faktisk Netto forventer pct. en stigende beskæftigelse. Lavere forventninger i industrien Konjunkturbarometeret, som er en sammenvejning af produktionsforventninger, færdigvarelagre samt ordrebeholdning, faldt med 3 pct.-point fra september til oktober, når der korrigeres for sæsonudsving. Dermed var konjunkturbarometeret på pct. i oktober. Dette bæres især af produktionsforventninger, der i samme periode faldt fra pct. til 3 pct. Samlet set var de højeste forventninger for produktionen at finde i fremstillingen af varige forbrugsgoder, mens forventningerne til den samlede ordreindgang var højest hos fremstillingen af ikke-varige forbrugsgoder. Konjunkturbarometer for bygge- og anlægsvirksomhed Sæsonkorrigeret Faktisk Fortsat positive udsigter i bygge- og anlæg Det sammensatte konjunkturbarometer er en sammenvejning af forventningerne til beskæftigelse og ordreindgang. Fra september til oktober steg bygge- og anlægsvirksomhedernes sæsonkorrigerede forventninger for den kommende 3 måneders periode med pct.-point, således lå nettotallet på 3 pct. Dette dækker over, at forventningerne til beskæftigelse steg fra pct. til pct., mens forventningerne til omsætningen voksede fra pct. til 3 pct /

7 Byggevirksomhed m etageareal m etageareal Faktisk Sæsonkorrigeret Detailomsætningsindeks Indeks = Indeks = Detailhandel ialt Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer Anm.: 3-måneders glidende gennemsnit Sæsonkorrigeret produktionsindeks for industri Indeks = Indeks = Tremåneders glidende gennemsnit Faldende byggeaktivitet Fra. kvartal til 3. kvartal er etagearealsbyggeriet faldet med pct., når der sæsonkorrigeres. Sammenlignes 3. kvartal med 3. kvartal ses det, at det påbegyndte etagearealbyggeri faldt med 7 pct. Faldet skyldes et fald i byggeri af beboelsesbygninger på pct., samt et fald i byggeri af øvrige bygninger på pct. Byggeriet af produktion, adm. bygninger mv. er derimod steget med pct. Det fuldførte byggeri i 3. kvartal er sammenlignet med 3. kvartal steget med pct. Dette skyldes en stigning i fuldført byggeri af Produktion, adm. bygninger mv. på 3 pct. Stabil udvikling i detailomsætningen Detailhandlens omsætning i alt var uændret i perioden juli-september i forhold til niveauet i perioden juniaugust, når der tages forbehold for sæsonbetonede udsving. Den stabile udvikling går igen indenfor varegrupperne fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer. Beklædning mv. faldt dog med, pct. fra august til september. Sammenlignet med september er omsætningen i Beklædning mv. steget med,9 pct. og omsætningen i andre forbrugsvarer er steget med 7, pct. Fødevare og andre dagligvarer er faldet med pct. Tilbagegang for industriens produktion Produktionsindekset faldt med, pct. fra august til september, hvor varige forbrugsgoder faldt med, pct. og energiprodukter faldt mærkbart med,7 pct. Produktionsindekset steg dog i tremåneders perioden juli-september med, pct. i forhold til den foregående tre måneders periode, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving. Stigningen går igen i alle produktionsindeksets komponenter undtaget fremstillingen af energiprodukter. Stigningen skyldes primært en stigning i fremstillingen af varige forbrugsgoder på 3,9 pct. Der var et fald i fremstilling af energiprodukter på 7, pct. 7/

8 Forbruger- og nettopriser Uændret udvikling i forbrugerpriserne. 3. Nettoprisindeks. 3. Forbrugerprisindekset steg med, pct. i oktober forhold til oktober året før. I forhold til september måned var niveauet uændret Forbrugerprisindeks Det var fødevarer og ikke alkoholiske drikke samt uddannelse, som stod for de hurtigst voksende priser, idet væksten fra oktober til oktober var på henholdsvis 3, pct. og, pct. Kommunikation, transport samt beklædning og fodtøj kunne på årsbasis registrere faldende priser på henholdsvis,3 pct.,, pct. og,3 pct.. 3. Nettoprisindekset steg med, pct. i forhold til oktober året før. Konkurser Antal Antal 3 Tre-måneders glidende gennemsnit Ejendomspriser Indeks 99= Indeks 99= Ejerlejligheder Sommerhuse Enfamiliehuse 3 Svag stigning i antallet af konkurser Det gennemsnitlige antal erklærede konkurser om måneden i perioden august-oktober var, når der sæsonkorrigeres. Stigningen fra den foregående tremåneders periode var således på pct., idet der i maj-juli i gennemsnit blev registreret konkurser. Handel, hotel og restauration havde i oktober måned det højeste antal konkurser. Der var i alt konkurser. Det laveste antal konkurser var at finde inden for ejendomsudlejning og -formidling. Fortsat vækst i huspriserne Priserne på alle tre boligtyper steg fra. kvartal til. kvartal med, pct. Denne prisudvikling kan registreres på trods af, at der har været et faldende ejendomssalg i samme periode. For samtlige hustyper faldt salget med, pct., når der korrigeres for sæsonudsving. Salget af ejerlejligheder faldt med knap pct. fra. kvartal til. kvartal, mens salget af enfamiliehuse og sommerhuse faldt med pct. i samme periode /

9 Beskæftigelsestilladelser Antal 3 Antal 3 Stigende beskæftigelsestilladelser I 3. kvartal lå antallet af opholdstilladelser af beskæftigelsesmæssige årsager på.7 personer. Dette er markant stigning i forhold til. kvartal på 3 pct., hvilket svarer til knap. flere tilladelser. På årsbasis er antallet af beskæftigelsestilladelser steget med knap tilladelser Betalingsbalancen Mia.kr. Mia.kr. Gammel opgørelse Ny opgørelse Udenrigshandelen, sum af seneste måneder Mia.kr. Mia.kr Lavere vækst på betalingsbalancen Betalingsbalancens løbende poster viste et foreløbigt tremåneders gennemsnitligt overskud på 7, mia. kr. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster i september var på,9 mia. kr. Det er femte måned i træk, at der er overskud på de løbende poster, men i september måned er overskuddet faldet med, mia. kr. i forhold til det rekordhøje overskud i august. Det var varer og tjenester (7, mia. kr.) samt løn og formueindkomst (,3 mia. kr.), der bidrog positivt til de løbende poster, mens løbende overførelser (, mia. kr.) trak i negativ retning. Øget vækst i eksporten Summen af udenrigshandelen ekskl. skibe mv. for de seneste måneder i september er foreløbigt skønnet til at være, mia. kr. Det er et fald i forhold til summen af de seneste måneder i opgørelsen fra august på,7 mia. kr. Overskuddet på handelsbalancen for september er foreløbigt opgjort til, mia. kr. Eksporten steg med 3, pct., mens importen var stort set uændret i forhold til august måned. På trods af fremgangen i eksporten er det værd at bemærke, at der har været en nedgang i eksporten af brændselsstoffer mv. i forhold til august måned på, pct. Grunden til denne nedgang er delvist et stop i den danske produktionsdel i Nordsøen som følge af vedligeholdelse. 9/

10 Renter årig realkredit årig statsobligation 3 3 -måneders rente Anm.: Sidste observation er uge Kilde: Danmarks Nationalbank Den effektive kronekurs Indeks 9= Indeks 9= Svagt faldende lange renter De danske renter har været stigende i gennem oktober, mens niveauet på den lange 3-årige realkreditobligation og den -årige statsobligation har været faldende de første uger af november. Renten på den lange 3-årige realkreditobligation var på, pct. i uge, mens den -årige statsobligation lå på 3, pct. Den korte måneders ciborrente fortsatte svagt med at stige i starten af november og lå på, pct. i uge Uændret effektiv kronekurs Den effektive kronekurs, der opgøres som et vægtet gennemsnit af Danmarks vigtigste samhandelspartneres valutakurs overfor kronen, har i november været uændret sammenlignet med observationerne fra oktober Den effektive kronekurs har i de første måneder af været stigende, men har henover sommeren og efteråret været næsten konstant. I uge lå den effektive kronekurs på,7. 9 Anm.: Sidste observation er uge Kilde: Danmarks Nationalbank Aktiekurser Indeks primo = Indeks primo = 3 KAX, Danmark 9 Stigende aktiekurser Aktierne på den danske fondsbørs KAX, er siden ultimo september steget med 3 pct., og udviser derved samme stigende tendens, som de har gjort siden juli. De danske aktier er henover året steget med pct. Dow Jones Euro Stoxx, Euro-området Standard & Poor's composite,usa De udenlandske aktier udviser samme positive tendens som de danske, dog i en lidt svagere grad. Det europæiske Dow Jones Euro Stoxx 3 er fra ultimo september steget med pct. og det amerikanske Standard and Poors composite er steget med 3 pct. 3 Anm.: Sidste observation er uge Kilde: Danmarks Nationalbank /

11 Oliepriserne USD/Tønde 7 USD/Tønde 7 Svag stigende råoliepris Prisen på råolie steg i uge til dollars pr. tønde. Niveauet for olieprisen er fortsat lavt i forhold til det rekordhøje niveau i august, hvor prisen for en tønde råolie rundede 77 dollars pr. tønde. I den sidste måned har prisen gennemsnitligt ligget på 7, dollars pr. tønde Anm: Sidste observation er uge Kilde:Danmarks nationalbank /

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Kvartalsoversigt 4. kvartal

Kvartalsoversigt 4. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1999 99 4 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal 1999

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere