Danske kreditinstitutters finansielle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske kreditinstitutters finansielle"

Transkript

1 Danske kreditinstitutters finansielle integration i EU Nyt kapitel Resumé og konklusioner Styrket finansiel integration i EU kan samlet set være forbundet med samfundsmæssige gevinster, også for Danmark. Sådanne gevinster kan være bedre diversificerede kreditinstitutter, bedre kapitalallokering i økonomierne og styrket konkurrence, som fx kan indebære bedre låne- og indskudsvilkår for husholdninger og virksomheder. Finansiel integration kan imidlertid også gøre lande mere sårbare over for finansiel uro og konjunkturtilbageslag i andre lande samt skift i kapitalbevægelser. En betingelse for samlet set at opnå gevinster ved finansiel integration er derfor, at integrationen følges af et effektivt og troværdigt finansielt regelsæt, herunder tilsyn, og en sund og stabilitetsorienteret økonomisk politik. Indikatorer for integration af kreditinstitutters udlånsrenter peger generelt på en relativt tæt integration mellem udlånsrenter i Danmark og i EU/euroområdet. Ændringer i danske kreditinstitutters udlånsrenter fremstår således generelt relativt tæt forbundet med ændringer i euroområdets kreditinstitutters udlånsrenter. Det gælder særligt udlånsrenter for virksomheder, men også for renter for boligrelaterede lån til husholdninger. Konvergensen (tilnærmelsen) i danske kreditinstitutters udlånsrenter mod tilsvarende renter i euroområdet fremstår i perioder relativt svag, mens konvergensen i andre perioder fremstår stærkere. Dette gør sig gældende for både udlånsrenter for virksomheder og for renter for boligrelaterede lån til husholdninger. Danmark adskiller sig ikke nævneværdigt på disse mål for finansiel integration fra sammenlignelige eurolande som fx Nederlandene og Finland. Et lignende billede som for udlånsrenter gør sig gældende for kreditinstitutters indlånsrenter. Udenlandske kreditinstitutters tilstedeværelse i Danmark svarer til gennemsnittet for andre EU-lande og euroområdet som helhed. Udenlandske kreditinstitutters andel af kreditinstitutters samlede udlån og aktiver i de enkelte EU-lande tyder således ikke på, at EU- eller eurolandene set samlet er mere integrerede med andre lande, end Danmark er. Danske pengeinstitutters udlån er primært rettet mod Danmark, men er i betydelig grad også rettet mod det øvrige EU, både mod ikke-eurolande, særligt Sverige og UK, og mod eurolande, samt mod lande uden for EU. Det afspejler betydelige forskelle på tværs af sektorer. Danske pengeinstitutter har således særligt direkte grænseoverskridende udlån (dvs. udlån der ikke formidles gennem pengeinstitutternes datterselskaber og filialer i udlandet) til andre kreditinstitutter, mens de direkte grænseoverskridende udlån til ikke-finansielle virksomheder og især til husholdninger er betydeligt lavere, både absolut og set i forhold til de samlede udlån til hver af disse sektorer. Dette billede ses også for danske pengeinstitutters indlån. Den geografiske fordeling af eurolandenes kreditinstitutters ud- og indlån ligner billedet for Danmark. Danske pengeinstitutter har betydelige fordringer i udlandet, herunder udlån, via både deres hjemlige og udenlandske enheder (udenlandske datterselskaber og filialer). Det overvurderer Økonomi- og Indenrigsministeriet International Økonomisk Analyse April

2 således den hjemlige orientering i danske pengeinstitutters aktiviteter, når der alene ses på pengeinstitutternes direkte grænseoverskridende ud- og indlån. Inddragelse af aktiviteter via udenlandske datterselskaber og filialer ændrer dog ikke ved, at danske pengeinstitutters udlånsaktiviteter i Danmark er meget betydelige. Tilsvarende har udenlandske kreditinstitutter betydelige fordringer i Danmark, herunder indskud i danske pengeinstitutter og udlån, via deres datterselskaber og filialer i Danmark. Indikatorer for finansiel integration peger samlet set på, at danske kreditinstitutter er finansielt integreret med både eurolande og ikke-eurolande. Danske kreditinstitutters finansielle integration omfatter i høj grad, men går også videre end, de øvrige nordiske lande. Det er muligt, at danske kreditinstitutters finansielle integration i EU/euroområdet i forhold til finansielle vilkår og adfærd på tværs af lande vil kunne styrkes yderligere, herunder i medfør af styrkelsen af den finansielle regulering i EU siden krisen. Afgrænsning af analysen Formålet med analysen er at undersøge udstrækningen af og retningen i danske kreditinstitutters finansielle integration. Analysen ser særligt på den danske kreditinstitutsektors finansielle integration med de øvrige EU-lande, herunder euroområdet. Der ses på indikatorer for finansiel integration i form af kreditinstitutters ud- og indlånsrenter. Ændringer og konvergens i ud- og indlånsrenter over tid undersøges desuden i en økonometrisk analyse. Der ses også på indikatorer for udenlandske kreditinstitutters tilstedeværelse i EU-landene målt på udenlandske kreditinstitutters andel af de samlede udlån og aktiver i de enkelte lande. Der ses desuden på den geografiske fordeling af kreditinstitutters ud- og indlånsaktivitet. Analysen ser ikke på fx danske kreditinstitutters beholdninger af landes statspapirer, som også er en indikator på kreditinstitutters finansielle integration. Der ses heller ikke på integration af kapitalmarkederne, herunder aktie- og obligationsmarkederne. Finansiel integration drejer sig om ensartede regler, vilkår og adfærd på tværs af lande Finansiel integration er ikke et entydigt defineret begreb. Begrebet finansiel integration bruges i flere sammenhænge og med til tider varierende betydning. Finansiel integration handler generelt om og forstås i denne analyse som, i hvilken udstrækning der er ensartede finansielle regler og vilkår samt finansielle bånd på tværs af lande. Udstrækningen af ensartede regler siger noget om, hvorvidt rammerne for den finansielle sektor, fx for kreditinstitutter, er ens på tværs af lande. Ensartede vilkår siger noget om, i hvilket omfang økonomiske aktører står over for de samme betingelser, fx rentevilkår, når de agerer i kreditinstitutsektoren og på de finansielle markeder. Udstrækningen af finansielle bånd siger noget om, i hvilket omfang økonomiske aktørers adfærd, fx bankforretninger, foregår på tværs af lande. Ved en stærkere finansiel integration er finansielle regler, vilkår og adfærd i mindre grad landespecifikke. Finansiel integration lande imellem er ikke uforanderlig, men er dynamisk og kan variere over tid. Ensartede regler kan potentielt understøtte mere ensartede finansielle vilkår og stærkere finansielle bånd lande imellem. Det modsatte af finansiel integration er finansiel fragmentati- Økonomi- og Indenrigsministeriet International Økonomisk Analyse April

3 on. Dvs. når der gælder uensartede finansielle regler og vilkår på tværs af lande, fx forskelle i finansierings- og indskudsvilkår for virksomheder og husholdninger som følge af forskelle i økonomiske og finansielle risici på tværs af lande. Finansiel fragmentation kan også være, når der kun er relativt få eller svage finansielle bånd på tværs af lande, fx grænseoverskridende ud- og indlån. Finansiel integration i euroområdet bidrager til og er samtidig udtryk for, i hvilket omfang den pengepolitiske transmissionsmekanisme fungerer, dvs. i hvilket omfang Den Europæiske Centralbanks (ECB) pengepolitiske renter og andre tiltag påvirker det generelle renteniveau i euroområdet og i EU som helhed. Ved finansiel fragmentation på tværs af eurolande påvirker de pengepolitiske renter mv. det generelle renteniveau i de enkelte eurolande forskelligt. En højere grad af finansiel integration kan indebære både samfundsmæssige gevinster og omkostninger. Finansiel integration kan således både have stabiliserende og destabiliserende effekter. Dette er uddybet i boks. Finansiel integration vurderes samlet at være forbundet med samfundsmæssige gevinster. En forudsætning for at opnå disse nettogevinster er, at integrationen følges af et effektivt og troværdigt finansielt regelsæt, herunder tilsyn, som understøtter gennemsigtighed om sundhedstilstanden i den finansielle sektor. Integrationen skal derudover understøttes af en sund og stabilitetsorienteret økonomisk politik. Økonomi- og Indenrigsministeriet International Økonomisk Analyse April

4 Boks Samfundsmæssige gevinster og omkostninger ved kreditinstitutters finansielle integration De potentielle samfundsmæssige gevinster ved finansiel integration er særligt: Mere hensigtsmæssig risikospredning for kreditinstitutter Bedre allokering af kapitalmæssige ressourcer i økonomierne Mere konkurrence og højere produktivitet i kreditinstitutsektoren Finansiel integration kan generelt give kreditinstitutter bedre mulighed for at diversificere deres porteføljer, dvs. for at sprede risiko, fx i forhold til deres ud- og indlån. Kreditinstitutter kan på den måde reducere deres eksponering mod enkelte lande, fx deres hjemland. Værdien af større diversificering på tværs af lande afhænger af, om økonomiske stød er lande- eller sektorspecifikke. Hvis således større diversificering på tværs af lande fører til større koncentration på enkelte sektorer, kan det indebære en større eksponering for et kreditinstitut mod sektorspecifikke stød. Bedre diversificerede kreditinstitutter kan opnå et bedre forhold mellem risiko og forventet afkast på deres aktiver og på den måde mindske risikoen for tab. Bedre diversificerede kreditinstitutter kan potentielt understøtte en mere stabil økonomisk udvikling, herunder i forhold til indkomst og forbrug, på tværs af lande. Det skal ses i lyset af, at bedre diversificerede kreditinstitutter må forventes at medføre, at kreditinstitutter i højere grad er i stand til at opretholde en stabil kreditgivning i de lande, de har aktiviteter i, også når institutterne påføres tab. Finansiel integration kan understøtte en bedre allokering af kapitalmæssige ressourcer i en økonomi. Når fx kreditinstitutter har flere muligheder for at låne ud, fordi kreditmarkederne er mere integrerede, så kan det bidrage til, at institutterne bedre kan dirigere kapitalen derhen, hvor forholdet mellem forventet afkast og risiko er mest attraktivt. Hvis den hjemlige kreditinstitutsektor i et land er begrænset i sin kreditformidling, kan større udenlandsk tilstedeværelse af kreditinstitutter bidrage til, at kapital mere effektivt formidles til de virksomheder, som kan gøre bedst brug af den, hvilket kan indebære samfundsøkonomiske gevinster. Finansiel integration kan understøtte flere kreditinstitutter på markedet, mere konkurrence og højere produktivitet i sektoren og på den måde give lavere priser på kreditinstitutters ydelser, fx for kreditgivning. De potentielle samfundsmæssige omkostninger ved finansiel integration er særligt: Større eksponering mod mulige smittevirkninger fra økonomiske stød i andre lande Større sårbarhed over for skift i kapitalbevægelser Kreditinstitutters grænseoverskridende eksponeringer indebærer isoleret set en større eksponering mod smittevirkninger fra økonomiske stød i andre lande. Kreditinstitutters fordringer, fx udlån, i andre lande gør således isoleret set, at institutterne bliver mere sårbare over for finansiel uro og konjunkturtilbageslag i disse lande. Kreditinstitutters indirekte eksponeringer, fx gennem andre institutter, kan også indebære en risiko for smittevirkninger, særligt hvis der generelt er usikkerhed om karakteren af kreditinstitutters eksponeringer. En højere grad af åbenhed og finansiel integration gør isoleret set en økonomi mere eksponeret over for skift i kapitalbevægelser. Sådanne skift kan være en følge af uro på de internationale finansielle markeder eller svigtende tillid til sundhedstilstanden i den finansielle sektor eller den økonomiske politik i et land. Det er ikke mindst af betydning, at der i små, mere integrerede og åbne økonomier er tillid til den økonomiske politik og rammerne for den finansielle sektor, så fx risikoen for skift i kapitalbevægelser reduceres. Finansiel integration kan således både have stabiliserende og destabiliserende effekter. Mere åbne og finansielt integrerede økonomier vurderes samlet at være forbundet med samfundsmæssige gevinster. En betingelse for at opnå disse nettogevinster er, at finansiel integration er understøttet af et effektivt og troværdigt finansielt regelsæt, herunder tilsyn, som understøtter gennemsigtighed om sundhedstilstanden i den finansielle sektor. Integrationen skal derudover understøttes af en sund og stabilitetsorienteret økonomisk politik. Økonomi- og Indenrigsministeriet International Økonomisk Analyse April

5 Finansiel integration skal ses i sammenhæng med økonomisk integration generelt, fx samhandel med varer og tjenester. Økonomisk og finansiel integration lande imellem giver som udgangspunkt større rationale for samarbejde, fx i forhold til finansiel regulering og tilsyn, ligesom samarbejde lande imellem kan føre til yderligere økonomisk og finansiel integration. Der kan i en vis udstrækning være ensartede finansielle vilkår og finansielle bånd på tværs af lande, selvom finansielle regler ikke er helt ensartede, men ensartede finansielle regler kan understøtte et højere niveau for og kvalitet i finansiel integration, jf. nedenfor. Der kan være barrierer for finansiel integration Der kan være barrierer for finansiel integration, der hindrer, at finansielle vilkår og adfærd i højere grad bliver ensartet på tværs af lande. Det kan fx være som følge af forskelle på tværs af lande i makroøkonomiske og finansielle risici, som medfører forskelle i kredit-, likviditetsog valutakursrisici på kreditinstitutters aktiver, samt som følge af forskelle i risici vedr. sundhedstilstanden i den finansielle sektor. Barrierer for integration kan desuden skyldes forskelle i finansiel regulering, regnskabsstandarder og kapitalrestriktioner på tværs af lande. Barrierer kan også skyldes forskelle i beskatning, retstraditioner og finansielle strukturer, fx i forhold til kreditformidling og betalingssystemer. Barrierer kan derudover skyldes kulturelle forskelle, fx sproglige. Barrierer for integration kan således skyldes flere ting, som må betragtes særskilt. Barrierer for integration kan gøre det vanskeligt og mindre attraktivt for andre kreditinstitutter at indtræde på et nyt marked, hvilket kan svække konkurrencen. Finansiel regulering kan understøtte et højere niveau for og kvalitet i finansiel integration I EU er der de senere år på baggrund af erfaringerne fra krisen gennemført en række initiativer til styrkelse af den finansielle regulering. Initiativerne indebærer blandt andet mere ensartede regler (en højere grad af harmonisering) på det finansielle område. Reguleringsmæssige barrierer i EU for yderligere finansiel integration er på den baggrund blevet eller er på vej til at blive nedbragt efter krisen. Et styrket, mere troværdigt og i højere grad harmoniseret finansielt regelsæt i EU kan understøtte et højere niveau af og kvalitet i integrationen, herunder af kreditmarkederne, hvilket kan bidrage til et mere velfungerende indre marked i EU og til samlet set at opnå samfundsmæssige gevinster ved finansiel integration. Der ses i denne analyse på følgende indikatorer for kreditinstitutters finansielle integration: Kreditinstitutters ud- og indlånsrenter på tværs af lande Udenlandske kreditinstitutters tilstedeværelse i EU-landene Geografisk fordeling af kreditinstitutters ud- og indlånsaktivitet For yderligere information herom se International Økonomisk Analyse nr., september : Finansiel regulering i EU: ECB (a) peger på, at eurolandene ikke opnåede en holdbar finansiel integration før krisen og at den opnåede integration var ukomplet og sårbar og ikke understøttet af tilstrækkeligt robuste finansielle rammer. De her anvendte indikatorer er ofte anvendte indikatorer for finansiel integration af bank-/kreditmarkeder. ECB anvender blandt andet disse indikatorer i sine løbende rapporter og overvågning af finansiel integration i EU/euroområdet. Indikatorerne anvendes desuden ofte i akademiske studier af finansiel integration. Økonomi- og Indenrigsministeriet International Økonomisk Analyse April

6 Forskelle og samvariation i ud- og indlånsrenter på tværs af lande er en indikator for finansiel integration. Ved en tæt finansiel integration bør der i princippet være det samme forventede afkast for ens aktiver med samme risikokarakteristika, herunder kredit- og likviditetsrisiko samt valutakursrisiko, når markedet er prissat effektivt. I tæt integrerede markeder bør ud- og indlånsrenter derfor i princippet være de samme på tværs af markeder for ens aktiver med samme risikokarakteristika. Det er derimod ikke ønskeligt, og er ikke udtryk for en hensigtsmæssig og holdbar finansiel integration og en effektiv prisfastsættelse, hvis ensartede rentevilkår fx er en følge af en undervurdering af risiko på et aktiv i forhold til et andet aktiv. I praksis er finansielle aktiver kun ens i en vis udstrækning, og der kan være strukturelle forskelle, som indebærer forskelle i risici og vanskeliggør en sammenligning af renter mellem lande. Når aktiver ikke er ens, så kan renteforskelle på tværs af lande netop skyldes forskelle i fx finansielle strukturer, og renteforskelle er derfor ikke nødvendigvis udtryk for svag finansiel integration. Der kan også være asymmetriske konjunkturbevægelser på tværs af lande, som fx kan indebære forskelle i kreditinstitutters renter, selv for ens aktiver i forhold til finansielle strukturer. Dette er heller ikke nødvendigvis udtryk for svag finansiel integration. Udenlandske kreditinstitutters tilstedeværelse i et land via datterselskaber og filialer kan indikere, i hvilket omfang der er barrierer, fx kulturelle og etableringsmæssige barrierer, som er til hinder for, at nye institutter kan indtræde på et marked og potentielt skærpe konkurrencen. Indikatorer for en sådan tilstedeværelse er fx udenlandske kreditinstitutters andel af kreditinstitutters samlede udlån og aktiver i et land. En begrænset tilstedeværelse af udenlandske kreditinstitutter i et land betyder ikke nødvendigvis, at konkurrenceintensiteten i det pågældende lands kreditsektor er lav. Udenlandske kreditinstitutters tilstedeværelse i et land afhænger således generelt af, hvor attraktivt disse kreditinstitutter anser et marked for at være. En i forvejen høj konkurrenceintensitet kan alt andet lige gøre det mindre attraktivt for kreditinstitutter at træde ind på et nyt marked. Den geografiske fordeling af kreditinstitutters ud- og indlån på lande og sektorer siger noget om, hvordan kreditinstitutter direkte er eksponeret, fx om ud- og indlån særligt er rettet mod det land, hvor kreditinstitutter er hjemmehørende og/eller om ud- og indlån er grænseoverskridende. Hvis kreditinstitutters ud- og indlån primært er rettet mod deres hjemland, så er der en hjemlig orientering (en såkaldt home bias) i disse aktiviteter. I analysen anvendes MFI-statistik (MFI Monetary Financial Institutions) offentliggjort af ECB og Danmarks Nationalbank. Nogle relevante forhold vedr. MFI-statistikken i relation til nærværende analyse er behandlet i boks. Økonomi- og Indenrigsministeriet International Økonomisk Analyse April

7 Boks MFI-statistikken og analyse af finansiel integration MFI-sektoren (Monetary Financial Institutions) ekskl. centralbanker omfatter kreditinstitutter og lignende finansielle institutter, fx såkaldte pengemarkedsforeninger. MFI-sektoren udgøres i praksis i Danmark af kreditinstitutter, som for Danmark omfatter både penge- og realkreditinstitutter. Nærværende analyse anvender blandt andet ECB s MFI rentestatistik. Denne rentestatistik dækker EUlandene og særligt eurolandene. Statistikken er harmoniseret i en vis udstrækning, fx for så vidt angår indsamling, aggregering, rapportering, rentetyper, opdeling af lån/indskud på kategorier, herunder på sektorer, løbetid/rentefikseringsperiode og formål. Selvom statistikken er harmoniseret i nogen grad, så kan sammenligninger af kreditinstitutters renter vanskeliggøres af forskelle i finansielle strukturer mv. lande imellem. For finansielle strukturer kan der særligt være forskelle i sammensætningen af kreditinstitutters udlån, herunder den bagvedliggende sikkerhed og prioritet af lån, løbetidssammensætning og rentefikseringsperioder. Strukturelle forskelle giver sig naturligt udslag i forskelle i kreditrisici på de enkelte lån og dermed renter. Renteforskelle er i sådanne tilfælde ikke i sig selv udtryk for finansiel fragmentation. Der er ikke mindst strukturelle forskelle på tværs af lande i forhold til boligfinansiering. For Danmark har realkreditinstitutternes sikkerheder normalt status som førsteprioritetspant i forbindelse med boliglån, mens pengeinstitutternes sikkerheder ofte har status som andenprioritetspant, jf. Nationalbanken (). Af den grund ligger pengeinstitutternes renter for boliglån naturligt over realkreditrenterne. Dette forhold vurderes for Danmark at vanskeliggøre sammenligning af MFI-renter for mellemlange boligrelaterede udlån til husholdninger (se figur ), men vurderes ikke i nogen særlig grad at have betydning ved sammenligning af de boligrelaterede MFI-renter for længerevarende udlån (se figur ). Denne strukturelle forskel trækker i retning af, at danske pengeinstitutters renter for boliglån ligger relativt højt i forhold til andre EU-lande, men udelukker ikke en tæt finansiel integration af danske pengeinstitutters renter med renter for fx euroområdet som helhed. Der er forskelle på tværs af EU-lande i forhold til, om boligrelaterede lån er placeret i MFI-sektoren eller uden for. Der er således forholdsvis mange boliglån i den danske MFI-sektor sammenlignet med andre EU-lande. Der stilles typisk sikkerhed for boliglån, og boliglån kan dermed isoleret set give lavere gennemsnitlige MFIrenter. Kreditinstitutter i nogle andre lande sælger fx boliglån videre i såkaldte sekuritiseringer, så lånene ikke er på institutternes balancer, mens fx danske realkreditinstitutter beholder lånene på deres balancer. Forskelle i finansielle strukturer kan også gøre sig gældende for virksomheder. Fx er der forskelle på tværs af EU-lande på, om der er et virksomhedsobligationsmarked i de enkelte lande. Generelt er der forskelle i forhold til, hvor veludviklede EU-landenes kapitalmarkeder er, fx aktie- og obligationsmarkeder. Dermed er der forskelle på tværs af EU-lande i forhold til finansiering via kreditinstitutsektoren. Der vurderes i mindre grad at være forskelle i virksomheders finansieringsstrukturer på tværs af EU-lande sammenlignet med boligfinansieringsstrukturer. Kreditinstitutters renter for udlån til virksomheder vurderes på den baggrund sammenlignelige (se figur og ). Der er også forskelle i fx skattemæssig behandling af renteudgifter/indtægter på tværs af EU-lande. MFI rentestatistikken tager ikke højde herfor, idet MFI-renterne er før skat. Økonomi- og Indenrigsministeriet International Økonomisk Analyse April 7

8 Danske kreditinstitutters renter for udlån til husholdninger og virksomheder har generelt fulgt tilsvarende udlånsrenter i euroområdet Danske kreditinstitutters renter for mellemlange udlån (oprindelig løbetid - år) til husholdninger har både i årene op til og efter krisen ligget noget over den tilsvarende rente i euroområdet og over renten i fx Tyskland og Nederlandene, jf. figur. Der ses her på renter for kreditinstitutters boligrelaterede udlån, dvs. lån mod sikkerhed i fast ejendom mv. Kreditinstitutter omfatter for Danmark både penge- og realkreditinstitutter. Figur Kreditinstitutters renter for udlån til husholdninger (boligrelaterede lån), løbetid - år Figur Kreditinstitutters renter for udlån til husholdninger (boligrelaterede lån), løbetid over år Pct. Pct. Pct. Pct jan- jan- jan-7 jan-9 jan- jan- ECB's MRO-rente DE DK ES NL SE Euroområdet FI jan- jan- jan-7 jan-9 jan- jan- ECB's MRO-rente DE DK ES NL SE Euroområdet FI Anm.: Boligrelaterede udlån til husholdninger er kredit ydet til investering i bolig til eget brug eller udleje, herunder byggeri og forbedring af bolig. Disse udlån omfatter udlån med sikkerhed i beboelsesejendom, som anvendes til boligkøb, og andre udlån til boligkøb ydet på personligt grundlag og sikret ved andre former for aktiver. Eksempler er boliglån, prioritetslån, friværdikonto, nedsparingslån, andelsboliglån, byggelån, omprioriteringskreditter mv. Boligrelaterede udlån omfatter for Danmark alle realkreditlån med sikkerhed i fast ejendom. Løbetid er et låns oprindelige løbetid. Den viste rente er en beregnet årlig effektiv rentesats. Den viste rente er beregnet på grundlag af kreditinstitutters udestående udlån i en given måned (og således ikke på grundlag af nyudlån). Det bemærkes, at det kan tage længere tid for kreditinstitutters renter for udestående udlån at tilpasse sig ændringer i fx pengepolitiske renter sammenlignet med kreditinstitutters renter for nyudlån. Renter for de respektive løbetider er beregnet som vægtede gennemsnit på tværs af kreditinstitutter, både på nationalt niveau og for euroområdet som helhed, hvor der vægtes efter lånevolumen. MRO-renten er ECB s ledende pengepolitiske rente, den såkaldte refinansieringsrente, som ECB bruger i sine primære markedsoperationer (Main Refinancing Operations) med sine modparter som led i gennemførelsen af pengepolitikken. Den viste MRO-rente er til og med september 8 minimumsbudrenten (den såkaldt variable MRO-rente), hvorefter MRO-renten er den faste MRO-rente. Kilde: Den Europæiske Centralbank (ECB). Denne renteforskel mellem Danmark og euroområdet kunne umiddelbart indikere en relativt svag integration mellem Danmark og euroområdet for denne type lån. Det er dog ikke muligt at drage en konklusion herom på baggrund af figur. Forskelle i renter kan skyldes forskelle i boligfinansieringsstrukturer på tværs af lande (se boks ). De højere renter for de mellemlange udlån for danske kreditinstitutter kan således naturligt afspejle højere kreditrisici, idet den- 8 Økonomi- og Indenrigsministeriet International Økonomisk Analyse April

9 ne type lån formentlig typisk formidles af pengeinstitutter til at dække den del af finansieringen, som ikke dækkes af realkreditlån (dvs. dækker efterfinansieringen). Disse lån er typisk efterstillet realkreditlån og har dermed lavere sikkerhed i boligen (pantet), hvilket alt andet lige indebærer en højere kreditrisiko på udlånet. Sådanne forskelle i boligfinansieringsstrukturer vurderes i forhold til Danmark ikke at have nogen stor betydning ved sammenligning af renter for de længerevarende boligrelaterede udlån til husholdninger (oprindelig løbetid over år), da disse udlån i langt højere grad vurderes at omfatte danske realkreditinstitutters udlån og vedrøre hele finansieringen og i mindre grad efterfinansieringen. Disse udlånsrenter vurderes i det lys for danske kreditinstitutter i højere grad at være sammenlignelige med de tilsvarende renter i fx euroområdet. Virksomheders finansieringsstrukturer vurderes desuden relativt ens på tværs af EU-lande, og kreditinstitutters renter for udlån til virksomheder vurderes på den baggrund sammenlignelige. Danmarks konsekvente fastkurspolitik over for euroen betyder, at valuta- og pengepolitik generelt ikke har betydning i relation til analyse af integration af danske kreditinstitutters ud- og indlånsrenter med ud- og indlånsrenter i eurolandene, om end der i perioder har været udsving i det pengepolitiske rentespænd mellem Danmark og euroområdet. Det er således andre forhold end Danmarks valuta- og pengepolitik, som altovervejende skal forklare eventuelle renteforskelle i forhold til euroområdet. Danske kreditinstitutters renter for længerevarende boligrelaterede udlån til husholdninger har i årene op til og efter krisen ligget omtrent på niveau med den tilsvarende rente i euroområdet, jf. figur. Den danske rente ligger nu lidt under renten i euroområdet, og også under renten i Nederlandene og Tyskland. Denne udvikling indikerer en generelt relativt tæt integration af kreditinstitutters renter i Danmark og i euroområdet for de længerevarende boligrelaterede udlån til husholdninger. I Danmark og også for euroområdet som helhed er kreditinstitutters boligrelaterede udlån til husholdninger i vid udstrækning koncentreret på de længerevarende udlån, og i mindre grad på de mellemlange udlån. Det gælder for Danmark for både penge- og realkreditinstitutter. Danske kreditinstitutters renter for udlån til virksomheder med en kortere løbetid (op til år) har i årene op til og efter krisen ligget omtrent på niveau med renten i euroområdet, jf. figur. Danske kreditinstitutters renter for mellemlange udlån til virksomheder har både i årene op til og efter krisen ligget lidt over den tilsvarende rente i euroområdet, men disse renter ligger nu næsten på niveau, jf. figur. Udviklingen i disse renter indikerer en generelt relativt tæt integration mellem Danmark og euroområdet for kreditinstitutters udlån til virksomheder. Økonomi- og Indenrigsministeriet International Økonomisk Analyse April 9

10 Figur Kreditinstitutters renter for udlån til virksomheder, løbetid op til år Figur Kreditinstitutters renter for udlån til virksomheder, løbetid - år Pct. Pct. Pct. Pct jan- jan- jan-7 jan-9 jan- jan- ECB's MRO-rente DE DK ES NL SE Euroområdet FI jan- jan- jan-7 jan-9 jan- jan- ECB's MRO-rente DE DK ES NL SE Euroområdet FI Anm.: Udlån omfatter generelt alle lån til virksomheder. Løbetid er et låns oprindelige løbetid. Den viste rente er en beregnet årlig effektiv rentesats. Renten er beregnet på grundlag af kreditinstitutters udestående udlån i en given måned (og ikke på grundlag af nyudlån). Se også anm. til figur og. Kilde: ECB. Kreditinstitutters udlån til virksomheder er i Danmark i højere grad koncentreret på de kortere løbetider og i mindre grad på de længere løbetider sammenlignet med husholdninger. Det gælder også for fx eurolandene som helhed. Udlånsrenterne for husholdninger og virksomheder steg generelt inden krisen i Danmark og i euroområdet, men er faldet siden. Det skal blandt andet ses i lyset af hhv. ECB s pengepolitiske stramninger gennemført før krisen og lempelser gennemført under og efter krisen. ECB har således under og efter krisen blandt andet nedsat sine ledende pengepolitiske renter, herunder MRO-renten (refinansieringsrenten) og gennemført andre ekstraordinære pengepolitiske tiltag, særligt en treårig likviditetsfacilitet LTRO (Long-Term Refinancing Operations) samt et OMT-program (Outright Monetary Transactions), hvor ECB har annonceret at ville opkøbe statsobligationer fra eurolandene i det sekundære marked (dvs. handel efter udstedelse), i princippet ubegrænset, men kun under betingelser til de pågældende landes økonomiske politik. Senest har ECB i starten af iværksat kvantitative lempelser i form af et obligationsopkøbsprogram af blandt andet statsobligationer. Opkøbsprogrammet, der som udgangspunkt løber frem til og med september, har til formål at styrke udlånet til den private sektor på tværs af euroområdet. Ændringerne i udlånsrenter og i ECB s pengepolitiske renter indikerer, at ECB s pengepolitik idet der er forskelle på tværs af eurolande generelt har realøkonomisk gennemslag i euroområdet samt i Danmark. Kreditinstitutters renter for udlån til virksomheder med løbetid over år er vist i bilag. Økonomi- og Indenrigsministeriet International Økonomisk Analyse April

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

Working Paper Det Danske finansielle system: En sammenligning med Eurolandene

Working Paper Det Danske finansielle system: En sammenligning med Eurolandene econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Berg, Jesper;

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT Oktober 2003 Den Europæiske Centralbank, 2003 Adresse Kaiserstraße 29 60311 Frankfurt am Main Tyskland Postadresse Postfach 16 03 19 60066 Frankfurt am Main Tyskland

Læs mere

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN Af Jens Bang-Andersen, Lars Risbjerg og Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Penge er en integreret del af ethvert moderne samfund. Det skyldes ikke

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie 39 Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie Jacob Isaksen, Paul Lassenius Kramp, Louise Funch Sørensen, og Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Læs mere

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate)

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) Redegørelse om CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) REDEGØRELSE OM CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) INDHOLD Resumé...3 Indledning...7 1. Historik...9 2. Hvad er CIBOR... 12 a)regelgrundlag...

Læs mere

Nye skridt på det danske obligationsmarked

Nye skridt på det danske obligationsmarked Nye skridt på det danske obligationsmarked Børsmæglerforeningen INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDNING OG KONKLUSIONER 1.1 Rapportens formål... 5 1.2 Erhvervsobligationer i euro-området... 5

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 299 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark august 2010 Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor KAPITEL 3 Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. I et moderne samfund kan ingen klare sig uden ind- og udlån,

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2007 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 FINANSIEL STABILITET 2007 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

KAPITEL III BANKUNIONEN

KAPITEL III BANKUNIONEN KAPITEL III BANKUNIONEN III.1 Indledning Bankunion i euroområdet Bankunionen blev til under statsgældskrisen Bankunionen er en overbygning på fælles regelsæt Der er i EU oprettet en bankunion i euroområdet,

Læs mere

Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark

Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark 1 Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark Kim Abildgren og Mark Strøm Kristoffersen, Økonomisk Afdeling, Nicolai Møller Andersen, Betalingsformidlingskontoret, og Andreas

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2012 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2012 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle

Læs mere