Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve"

Transkript

1 Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH), Marianne Carentius (MC), Niels Kjøller(NK), Jhn Pedersen (JP) g Inga Ellbrg (IE) Øvrige: Per Felby (PF), Lars Felby (LF), Berit Olssn (BBO), Jhn T. Olsen (JTO), Peer Petersen (PP) g Flemming Eriksen (FE) 2014 Dagsrdenspunkt Begrundelse Referat 11 Indledning Orientering m mødets frventede frløb, herunder bemærkninger til dagsrdenen. IAB til dagsrdenen 12 Gdkendelse af referat Referat fra sidste møde den 26. februar 2014 er tidligere udsendt. Kpi medtages til underskrift på repræsentantskabsmødet 26. maj Øknmi, status Regnskaberne fr de enkelte afdelinger er udsendt g stillingetagen hertil freligger på mødet, idet det endelige resultat efter revisinen er sm plyst på de seneste møder. Organisatinsbestyrelsen skal dg særskilt tage stilling regnskabet fr Sklehlmen samt bligselskabets regnskab fr Til brug herfr vedhæftes - Regnskab Regnskab 2410 Den detaljerede gennemgang g gdkendelse af regnskaberne fr 2013 fr selskabet g afdelingerne vil ske på repræsentantskabsmødet den 26. maj 2014, hvr revisr Claus Rgert vil deltage i mødet. Regnskaberne er behandlet i de enkelte afdelinger (dg ikke Hedelyparken). Vedrørende advkatmkstninger, vedrørte dette beløb i det stre hele Yusee-sagen. PH gjrde pmærksm på, at der var en fejl i Gersagerparkens regnskab grundet fejlkntering på 119.1, hvilket skulle rettes inden det blev underskrevet. Org.bst. indstiller, at Regnskaberne fr selskabet g Sklehlmen gdkendes.

2 Til belysning af status fr første kvartal 2014 vedhæftes sm bilag 3 nøgletallene fr de enkelte afdelinger. Der gives på mødet supplerende bemærkninger til status. 14 Status på byggearbejder a. Gersagerparken Udskiftningen af stigstrengene i Gersagerparken frløber frtsat planmæssigt. I tilslutning hertil g en frudsætning fr en effektiv virkning på de initiativer på varmestyring g tætning af lejligheder, sm er iværksat, arbejdes der frtsat med udskiftning af lister m.v. i samtlige lejligheder. En endelig løsning på tætning mellem facaderne afventes frtsat. Går helt sm planlagt g der mangler p.t. 10 pgange. JTO Planlægger et frtsat samarbejdet med Bravida efter endt renvering. Der gives en rientering på mødet. b. Grønlykkeparken Rørudskiftningen i Grønlykkeparken er gennemført g byggeregnskab er under endelig udarbejdelse. Også her afhldes udgifterne inden fr den budgetterede øknmi. 15 Udlejningsstatistik Gersagerparken: i alt 60 svarende til 8,99 % i alt 66 svarende til 9,9 % i alt 67 svarende til 10,07 % i alt 78 svarende til 11,69 % (heraf 19 svarende til 2,85 % interne) til dat i alt 22, svarende til 3,3 % (heraf 5 svarende til 0,75 % interne) Går ligeledes fint. Hlder budgetterne, men udskifter lidt ekstra grundet gamle besparelser. Ser fint ud. PH mener, at tallene underbygger behvet fr at reducere antallet af 4-værelses lejligheder. Sklehlmen: i alt 1 svarende til 10 % i alt 4 svarende til 40 % i alt 0 svarende til 0 % i alt 1 svarende til 10 % til dat i alt 1, svarende til 10 % Hedelyparken: i alt 20 svarende til 7,81 % i alt 32 svarende til 12,5 % i alt 17 svarende til 6,46 % i alt 22 svarende til 8,95 % (heraf 4 svarende til 1,6 % interne) til dat i alt 8, svarende til 3 % (heraf 3 svarende til 1,2 % interne)

3 Grønlykkeparken: i alt 64 svarende til 24,06 % i alt 43 svarende til 16,16 % i alt 51 svarende til 19,24 % i alt 33 svarende til 9,04 % (heraf 4 svarende til 1,1 % interne) til dat i alt 12, svarende til 4,5 % (heraf 3 svarende til 1,09 % interne) - 16 Sager under behandling a. Persnalefrhld Persnalehåndbg er under udarbejdelse. Status i persnalesituatinen. b. Hybler m.v. Greve Kmmune har anket Rskilde Byrets afgørelse til Østre Landsret PF kunne hertil plyse, at Henrik (HLP), var afgået ved døden I.A.B. c. Råderetsregler PF plyste, at der vedrørende den indendørs råderet ikke var meget at kmme efter, da dette var beskrevet ganske klart i BL flder. 17 Sager til rientering Der skal i stedet fkus på reglerne fr de ydre mråder, hvr det er afdelingen der sætter grænserne. a. Partnerskabsaftale Revideret helhedsplan: I frbindelse med indlemmelsen af BS61 i prjektet, var der blevet arbejdet med at revidere helhedsplanen, sm nu skulle fficielt gdkendes af Landsbyggefnden. B gennemgik de primære ændringer i den nye helhedsplan ift. den prindelige, sm bestd af følgende på aktivitets- g indsatsmrådeniveau: Børn, unge & familier: Klub Stamhuset lukket Mere frældreinddragelse g tidlig indsats Mere kmpetenceudvikling, undervisning g invlvering (frivillighed) Mere samarbejde med skler I den frbindelse frtalte B, at der havde været afhldt møde med 4 af de mkringliggende større grundejerfreninger, hvr der havde været uddelt spørgeskemaer. 83 deltagere på mødet havde besvaret skemaet, sm viste ngle klare tendenser vedr. deres kendskab til bligmråderne Gersagerparken, Askerød g Gudekvartererne. Der ville være strt ptentiale i at øge grundejerfreningernes kendskab til især Askerød g Gudekvartererne, bl.a. via åbent hus-arrangementer g rundvisninger g der var et ønske fra grundejerfreningernes side m at se mråderne. Der blev efterfølgende talt m, hvrdan man kunne styrke kendskabet til mråderne g skabe mere åbenhed. Karsten, Preben, Niels g René pintere-

4 Mere brbygning til kmmunale tilbud Uddannelse, beskæftigelse g erhverv: Tættere kntakt til Jbcenter g UUV Samarbejde vedr. prjekt fr ægtefællefrsørgede Mere systematisk samarbejde vedr. danskundervisning Bebernetværk g tryghed: Sundhed: Fkus på aktivitetshuse sm prtaler ind/ud af mråderne samt mdrejningspunkter fr bebernetværk g frivilligt engagement Ny styregruppe fr (mere strategisk) samarbejde vedr. tryghed (både ift. fysisk miljø g udsatte bebere) Ny styregruppe fr aktiviteter g events (tværgående aktivitetsudvalg) Udvidelse af målgruppen (udsatte brgere, ikke kun med anden etnisk baggrund end dansk) Samarbejde med GRC m undervisningsfrløb vedr. medicin Image & kmmunikatin: Oppriritering af sciale medier (bedre dds fr frankring) Tværgående kmmunikatinsgruppe ændret til flere frivillige redaktiner på lkale beberblade Oppriritering af Bydelsfrum g Bydelsknference På det rganisatriske niveau var der blevet lavet en mstrukturering af t styregrupper, sm fremver skulle beskæftige sig målrettet med henhldsvis tryghed/udsatte bebere g aktiviteter/arrangementer. Der var altså primært tale m ændringer på aktivitetsniveau sm følge af fkusskift til mere langsigtede g frankringsegnede løsninger, strategiske samarbejder g kntakt til mere udsatte målgrupper. de, at Gersagerparkens strategi m at åbne mrådets klubber p fr udefrakmmende (25% må være udefra) sandsynligvis havde bevirket både bedre kendskab g en mere psitiv hldning til mrådet. I den frbindelse blev der talt m udfrdringen i, at klubberne typisk finansieres af huslejekrner. Der var enighed m, at et redskab til at tiltrække bebere fra grundejerfreningerne kunne være mere åbenhed i klubberne men at det skulle undersøges, hvrdan det kunne gøres udgiftsneutralt. Det blev gdkendt, at der blev arbejdet videre med at undersøge dette. I frlængelse af gennemgangen af status efterspurgte Jan mere strytelling g succeshistrier vedr. de mange psitive resultater g prcesser. B tg dette til efterretning g fremhævede straks følgende sm værende succeser: Invlvering g mbilisering af frældre i grupper g freninger Netværksdannelse g psitive plevelser på bebersmmerferier Øget valgdeltagelse ved kmmunalvalget 2013 Succes med at psøge g mbilisere de allersvageste grupper, sm ingen andre har kntakt til

5 b. Fjernvarme Beretning fra Driftschef Ny hjemmeside I frbindelse med prettelse af ny hjemmeside, blev der gså prettet nye dns adresser. Ved psigelsen af de gamle frsvandt GF s e- mail adresser g der kunne ikke mdtages . Samtidigt lukkede tdc en pasmtp.tele.dk adresse sm vi gså brugte. Prblemerne blev pdaget efter et par dage g umiddelbart løst. Årsrapprt 2013 Driftsresultat: Greve Fjernvarmes årsrapprt fr 2013 består af 2 delregnskaber fr hvert af de t fjernvarmenet i mråderne, Hundigenet g Greve Strandby/ Karlslundenet. De administrative mkstninger deles 50/50 % mellem nettene. Der er i årsrapprt 2013 udarbejdet ny specifikatin på bestyrelsesmkstninger. Det samlede resultat fr GF udgør kr ,00. Resultatet freslås dispneret i 2014 til indsatserne ajurføring af ledning g dataregistrering, ledningsvedligehld g systematisk bygningsvedligehld, samt kmmende undersøgelse af mråder sm eventuelt kan knverteres til fjernvarme. Rettelse til årspgørelse Fejl i års regninger til strfrbruger i GSF nettet: Ved årsregnskabet i GSF nettet, blev det faste bidrag på 3 års gennemsnit fr strfrbrugere, ikke frdelt på dage ved ændring af tariffen den 1. ktber. Herved blev 43 strfrbrugere faktureret med 2 gange 3 års gennemsnit a 365 dage. Det rigtige 3 års gennemsnit er 273 dage med tariffen fra til g 92 dage med tariffen fra til Fejlen skyldtes at et flueben var sat frkert i afregningssystemet. Desværre blev fejlen ikke fanget i fakturakntrllen hs GF, men hs en strfrbruger. Fejlen blev rettet umiddelbart efter den blev kendt. Kreditnta g ny års regning er fremsendt til frbrugerne. Dette betyder at årets resultat er reduceret. Fremtidig regnskabsudfrmning: Der er fra brancherganisatiner g myndigheder fkus på fjernvarmeværkers ensretning af regnskabsudfrmning g praksis er under ændring. Der skal udføres et regnskab i henhld til årsregnskabslven g et regnskab efter varmefrsyningslven. Den anvendte praksis har hidtil været, at lave et årsregnskab med de nødvendige tilretninger fr pfyldelse af varmefrsyningslvens bestemmelser m afskrivninger g anlægsinvesteringer. Såfremt der ikke havde været fretaget tilpasninger i regnskabet fr 2013 til ny praksis ville det have betydet at GF fremadrettet kunne kmme ud med fejl ved myndighedernes screening af varmeværkernes regnskaber. I en screening skelnes der ikke mellem væsentlige g uvæsentlige fejl. Screeningerne bruges i den plitiske debat m større kntrl med varmeværker. 18 Meddelelser a. Frmanden Har frtsat et hængeparti vedrørende central datalagring.

6 b. Administratinen Vi er begyndt på budgetlægningen fr året Alle er pgraderet på IT-mrådet. Der skal udarbejdes en pgørelse ver IT-udstyr. I den frbindelse aftales møde med Søren & Peter. c. Gersagerparken Bebergruppe har prettet en hemmelig Facebkside, så det ikke længere er samme åbenhed sm tidligere. PH var af den pfattelse, at de utilfredse bebere vil prøve at kmme i repræsentantskabet, uden m afdelingsbestyrelsen. PH & NK har været på et Falck hjertestarterkursus, hvilket kun kunne anbefales. Endvidere anbefales PH, at der blev indkøbt hjertestartere til alle afdelinger. Stadig stre prblemer med SEAS afregninger. ADM kntakter SEAS herm. Gersagerparken har søgt Velux-fnden m støtte til den lille gule. d. Hedelyparken Altanarbejdet frtsætter. Kmmunen har principielt gdkendt prjektet. Der vil snarest blive udarbejdet udbudsmateriale. e. Grønlykkeparken Går gdt i Grønlykkeparken. Slsrten er kmmet. Ejendmskntret har iværksat et piltprjekt vedrørende lys & Varme. f. Ejendmsinspektør PP ønsker at erhverve t nye maskine, da der ikke er tillid til de nuværende grundet mtrprblemer. JTO har købt cykler til gårdmændenes interne transprt. g. Tillidsrepræsentant FE havde persnligt afprøvet sygefrsikringen, der resulterede i en hurtig g gd behandling. Gårdmændene har været på Lean-kursus g halv-

7 delen har nu været på sprøjtekursus. 19 Mødekalender 2013/14 a. Organisatinsbestyrelse. 21. august 2014, kl nvember 2014, kl PH & NK kan ikke deltage den 21. august Eventuelt b. Repræsentantskabsmøder. 26. maj 2014, kl (Regnskabsmøde) 27. nvember 2014, kl (valgmøde) Lars Felby

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 19. februar 2015 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 www.-a-p.dk Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb. 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere