Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget Redegørelsen...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5 Teknisk forsyning Lokalplanen Formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Veje og stiforbindelser Parkeringsforhold Grundejerforening Teknisk forsyning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Vedtagelsespåtegning...11 Lokalplankort Kortbilag nr. 1 Matrikelkort Kortbilag nr. 2 Illustrationsplan Kortbilag nr. 3 1

3 Forord En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger anvendelsen, placeringen og udformningen af bebyggelse, veje, stier, beplantning m. m. indenfor det område, som er omfattet af lokalplanen. Teksten i denne lokalplan er opdelt i to afsnit: 1. Redegørelsen. 2. Lokalplanbestemmelserne. Første afsnit beskriver lokalplanens retsvirkninger og ganske kort de vigtigste intentioner i planen samt redegørelse for den overordnede planlægning for området. Specielt er planens forhold til kommuneplanen er beskrevet. Afsnit to omfatter den juridiske del af lokalplanen. Her er punkt for punkt opstillet konkrete bestemmelser, der vil gælde for bebyggelsen og området som helhed fremover. Lokalplanen har sin baggrund i lov om planlægning. Hensigten med denne lov er blandt andet at sikre borgerne indsigt i kommunens planlægning. Inden lokalplanen vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen, skal den fremlægges for borgerne som et forslag til en lokalplan i en nærmere angiven periode. Inden udløbet af denne periode kan enhver borger fremkomme med indsigelser, ændringsforslag, gode råd eller bemærkninger til lokalplanforslaget. Sådanne eventuelle kommentarer til et lokalplanforslag skal behandles af kommunalbestyrelsen, inden lokalplanen kan endelig vedtages. Lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanen gælder fra den dag, den er offentliggjort, efter kommunalbestyrelsen har vedtaget planen endeligt. Bebyggelse, udstykninger og anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet skal efter dette tidspunkt være i overensstemmelse med planen. Eksisterende lovlig bebyggelse og arealanvendelse kan opretholdes, men ændringer skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen indebærer ikke, at det anlæg m. v., der er indeholdt i planen, skal etableres. Lokalplanen gælder forud for bestemmelser i private byggeservitutter, der ikke er forenelige med planen. Lokalplanen kan kun ændres ved en ny lokalplan. 2

4 Kommunalbestyrelsen kan dog give dispensationer fra lokalplanen, hvis dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse have mindst 14 dages frist til at fremkomme med evt. bemærkninger herom, før dispensationen gives. De midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget. Sålænge lokalplanforslaget er offentligt fremlagt, kan borgerne komme med indsigelser og ændringsforslag. Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, måingen ejendom i området bebygges - eller påanden måde udnyttes - såder er risiko for, at den endelige plans indhold vil blive foregrebet. Der gælder med andre ord et midlertidigt forbud mod udstykning, mod bebyggelse og mod ændring af anvendelsen, men en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom måselvfølgelig fortsættes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder i perioden fra den , og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort. Dog ikke længere end til og med den

5 1. Redegørelsen Nuværende forhold Området matr. nr. 1r Agerbæk by, Fåborg, er beliggende i Agerbæks centrum. Området er nu ryddet efter en tidligere byggevareforretning der nu er flyttet ud til Hellevej i Agerbæk. Arealer er afgrænset af Storegade og Nørregade og området er i kommuneplanen betegnet som 2.C.1. Agerbæk bymidte. Matr. nr. 1r Agerbæk by, Fåborg udgør 4110 m 2. Arealer er i privat eje. Arealet er i byzone. Fremtidige forhold Med vedtagelsen af denne lokalplan er det hensigten at området skal kunne bebygges med boligbebyggelse i form andelsboliger, tæt lav, dobbelthuse, kæde - og rækkehuse og lignende, og at en del af området reserveres til butiksformål. Lokalplanen er tilvejebragt for at tilgodese et konkret ønske om at bebygge arealet. Matr. nr. 1r Agerbæk by, Fåborg står foran udstykning, der udstykkes således et areal på700 m2 til pengeinstitut. Den resterende del af matr. nr. 1r udgør herefter 3410 m2. Lokalplanen gælder kun for dette område. Bebyggelsen indenfor lokalplanens skal være i overensstemmelse kommunalbestyrelsens ønske om at bevare det eksisterende stationsmiljø, præget af røde teglsten. For at skabe lys og luft i området måbebyggelsesprocenten for boligområdet som helhed ikke overstige 25. Der skal etableres det fornødne antal parkeringspladser til boligbebyggelsen. En del af arealet måkun anvendes til butiksformål ( dagligvare- og udvalgsvarebutikker ) og restaurations- og cafevirksomhed, for at styrke Agerbæk som handelsby. Butiksområdet måikke pågrund af dets størrelse eller karakter påvirke indkøb sstrukturen i et større område væsentlig. De maksimale butiksstørrelser er i kommuneplanen fastsat til 3000 m 2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker og 1000 m 2 bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker. 4

6 Ved at placere bebyggelsen ud mod det eksisterende torv/ parkeringsplads styrkes bymidten og der skabes et større gårdrum til forbedring af miljøet i bykernen. Områder skal have adgang fra Nørregade for ikke yderligere at trafikbelaste Storegade der er gennemgående landevej. For at fremme tilgængeligheden til området skal der etableres en stiforbindelse fra torvet/parkeringspladsen til området. Der skal tilvejebringes det for områdets drift nødvendige antal parkeringspladser inde påområdet. Området er omfattet af spildevandsplanen og varmeforsyningsplanen for Helle Kommune. Området skal tilsluttes og aftage naturgas. Der skal oprettes en grundejerforening der i sine vedtægter skal fastsætte bestemmelser for etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer. Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2008 for Ribe Amt og kommuneplan for Helle Kommune. Lokalplanen forudsætter ikke tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder For området gælder følgende rammebestemmelser: Kommuneplanlægning Områdets status pr Centerområde, byzone. Områdets fremtidige anvendelse Centerformål såsom butikker, liberale erhverv, offentlig og privat service, restaurant og hotelvirksomhed m.m., samt boligformål. Erhvervsvirksomheder med fremstilling i tilknytning til butik vil kunne tillades, når dette ikke medfører gener for omgivelserne. Lokalplaner pr Ingen Bebyggelsens art Overvejende sluttet bebyggelse placeret i gadelinie og i en dybde, der svarer til den fremherskende for de enkelte kareer. Bebyggelsens omfang og placering. Bebyggelsesprocent måfor den enkelte ejendom ikke overstige 25 ved boligbebyggelse og 50 ved anden bebyggelse. Udvalgsvarebutikker måhøjst gives et bruttoetageareal på1000 m2 og dagligvarebutikker måhøjst gives et bruttoetageareal på3000 m2. Bebyggelsens etageantal og højde. Bebyggelsen måikke opføres med mere end 1½etage og højere end 8,5 m over terræn. Kommunalbestyrelsen kan dog give tilladelse til at opføre bygninger i samme højde som tilgrænsende bebyggelse, hvor helhedssyn taler derfor. Bebyggelsens ydre fremtræden 5

7 Skal være i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens ønske om at bevare det eksisterende stationsbymiljø, præget af røde teglsten. Prioriteret varmeforsyning. Naturgas. Andet. Kommunalbestyrelsen kan lempe eller skærpe de generelle parkeringskrav hvor særlige forhold gør sig gældende. Der kan laves en bymidteplan, der skal tage hensyn til kommunalbestyrelsens ønske om at fremme en byfornyelsesindsats i området og tage hensyn til brugernes ønsker til handels- og bymiljøet, samt til bevaringsinteresserne. Teknisk forsyning. Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen for Helle Kommune. Området el - forsynes af Sydvest Energi Området ligger i Agerbæk Vandværks forsyningsområde. Området forsynes med naturgas. Naturgassen leveres fra DONG A/S. 6

8 Lokalplan nr. 76, for bymidten i Agerbæk 1 Formål Lokalplanens formål er: at sikre områdets anvendes til centerformål såsom butikker og boligformål m.v. at tilvejebringe det planmæssige grundlag for behandling af byggesager i området. at sikre at centerområdet bevarer det eksisterende stationsbymiljø, præget af røde teglsten. at skabe mulighed for et godt handels- og bymiljø. 2. Områdets afgrænsning og zonestatus. 1. Lokalplanen afgrænses som vist påkortbilag nr. 1 og omfatter en del af matr. nr.1r Agerbæk by, Fåborg samt alle parceller der efter den udstykkes i området. 2. Området deles op i to delområder område A og område B, som vist påkortbilag Området er og forbliver i byzone 3. Områdets anvendelse 1. Det påkortbilag 1 viste delområde A måkun anvendes til butikker, kontorer, restauranter og lignende formål. 2. Det påkortbilag 1 viste delområde B måanvendes til boligformål i form af parcelhuse, tæt lav, dobbelthuse, kæde- og rækkehuse m.v. 3. Påejendommene måikke henstilles, beboelsesvogne, flyttevogne, gamle busser eller lignende, ligesom ejendommene ikke måanvendes til oplagsplads eller andet, der kan skæmme kvarteret. 4. Udstykninger. 1. Ingen grund måudstykkes med en mindre grundstørrelse end 250 m 2 7

9 5. Vej og stiforbindelser 1. Der udlægges i princippet de påkortbilag 3 viste veje og stier. 2. Området skal have vejadgang fra Nørregade, samt stiadgang for gående fra torvet/parkeringspladsen som vist påkortbilag Parkeringsforhold 1. Der udlægges 1½parkeringsplads pr. bolig. Ved ibrugtagning skal der være anlagt mindst én parkeringsplads pr. bolig 2. I område A skal der udlægges parkeringspladser svarende til 1 plads pr. 50 m2 butiksareal ved butiksbyggeri, eller 1 plads pr. 50 m2 etageareal ved anden bebyggelse. 7. Grundejerforening 1. Inden for område B skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere. 2. Grundejerforeningen skal oprettes når de første tre huse er solgt 3. Grundejerforeningen skal forestådrift og vedligehold af fællesarealer og fællesanlæg. 4. Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt at kræve fornøden sikkerhed herfor. 5. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 6. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 8. Teknisk forsyning. 1. Nybyggeri skal tilslutte sig og aftage naturgas. 8

10 2. Grundejerne er pligtige som forbrugere at tilslutte sig forsyningsledninger for vand, elektricitet, kloak og fællesantenne. 3. Elledninger måikke fremføres som luftledninger, men skal udføres som jordkabler. 9. Bebyggelsens placering og omfang. 1. I område A måbebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige I område B måbebyggelsesprocenten ikke overstige 25 for området som helhed. 3. Bygninger måikke opføres med mere end 1½etage. 4. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflader måvære højere end 8,5 m over terræn ( målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningsreglementet fastsat niveauplan ) 5. I område A måudvalgsvarebutikker højst giver et bruttoetageareal på1000 m2 og dagligvarebutikker måhøjst gives et bruttoetageareal på3000 m Bebyggelsens ydre fremtræden 1. Ydervægge påbygningerne skal udføres i røde teglsten, mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer eller f. eks. vandskures. Tage påbeboelsesbygninger skal dækkes med røde tegl. Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger tillades udført i andre materialer og med anden taghældning, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning. 2. Tilbygninger skal normalt udføres i samme materialer og farver samt med samme taghældning, som den bebyggelse, de tilbygges. 3. Skiltning og reklamer påen ejendom måkun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hver enkelt tilfælde. 4. Samtlige boliger i området skal tilsluttes fællesantenneanlæg i Agerbæk. Private antenner måhøjst rage 0,5 m. op over husets højeste punkt. 5. Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt påbygninger, indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningens ydervægge. 9

11 11. Ubebyggede arealer 1. Ubebyggede arealer skal beplantes, befæstes eller lignende. og gives et ordentlig udseende. 2. Udformningen af fællesarealerne skal fastlægges af grundejerforeningen i vedtægterne der skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 10

12

13

14

15

16

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere