FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11."

Transkript

1 FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA Midtjylland Godkendt den 26.juni 2006 Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.august 2010 Opdateret nyt mødetidspunkt for OSK mødet, den 1. november 2009 Opdateret ny konto nr. den 6. juli 2009

2 1. Navn og adresse: Denne forsamling kaldes Område Service Komité Narcotics Anonymous Midtjylland og kaldes i det følgende for OSKNA-Midtjylland. Postadressen er pt.: OSK-NA-Midtjylland Postboks Århus C. Hjemmesidens web-adresse er pt.:

3 2. FORMÅL: A. OSKNA-Midtjylland er en komité hvor NA grupper kan gå sammen om serviceopgaver der kræver flere NA gruppers samarbejde. B. OSKNA-Midtjylland kan oprette underkomitéer til at udfører service på vegne af grupperne. Disse underkomitéer er direkte ansvarlige overfor grupperne. C. OSKNA-Midtjylland skal virke som forbindelsesled mellem de enkelte grupper og som forbindelsesled mellem OSKNA Midtjylland og RSK-NA-Danmark. 3. Område Service Møder: A. OSKNA skal afholde servicemøde, hver anden søndag i måneden fra kl og må max. tage 3 timer. B. Alle områdeservicemøder skal være åbne for alle NA- medlemmer som observatører, men være lukkede for den almindelige offentlighed. C. Deltagerne i beslutningsprocessen er: De fremmødte Gruppe Service Repræsentanter (GSR) i OSKNA-Midtjylland, samt underkomitéformænd og de betroede tjenere i OSKNA-Midtjylland. D. Grupperne (GSR ne) kan vælge betroede tjenere til at varetage specifikke arbejdsopgaver i OSKNA-Midtjylland.

4 4. Der anbefales følgende poster: 1. Formand 2. Område Service Repræsentant (OSR) 3. Kasser 4. Sekretær 5. Litteraturansvarlig Der kan vælges suppleanter til samtlige poster. A. Hver af disse poster står åben for alle medlemmer af fællesskabet, der opfylder de i punkt 11 foreslåede krav, og som er tilstede på valgtidspunktet. B. Ingen betroede tjenere i OSKNA-Midtjylland må bestride en anden position i andre områdekomiteer. C. Har et flertal af GSR ne mistillid til en betroet tjener kan denne afskediges ved afstemning på næstkommende møde. Efter fremsættelse af forslag om tillidsafstemning er den pågældende betroede tjener suspenderet frem til afstemningen. Der skal være 2/3 stemmeflertal for afskedigelse. D. Medlemmerne af OSKNA-Midtjylland bør afholde status om komitéens resurser og indsats mindst en gang årligt. Mødet skal afholdes i januar, hvor kasseren fremlægger årsregnskab. E. Der kan indkaldes til ekstraordinært OSK møde af et flertal af GSR ne eller af Formanden. F. Sekretæren skal varsle sådanne møder mindst 7 dage før, overfor alle deltagerne. G. Fravær ved to på hinanden følgende møder i OSK kan være grundlag for afskedigelse af enhver betroet tjener. H. På Novembermødet vælges en GSR er, til at gennemgå årsregnskabet med Kassereren, så det er klar til fremlægning i januar.

5 5. ØKONOMI: A. OSKNA skal opretholde en bankkonto, hvor der kræves to underskrifter til udførelse af finansielle transaktioner. OSKNA-Midtjylland s Bankkonto er pt.: Den Danske Bank, Kannikegade 4-6, 8000 Århus C Reg. Nr konto nr Hovedkonto Reg. Nr konto nr Aktivitetskonto Berettigede underskrivere til denne post inkluderer formanden, sekretæren, OSR en og kassereren B. Underskrivere til områdets bankkonto må ikke tilhører den samme husstand. C. OSKNA skal finansiere servicerepræsentanters dokumenterede udgifter, i forbindelse med deltagelse i regionale og andre relevante møder. D. OSKNA bør sørge for at opretholde 3000,00 kr. i pengereserve til arbejdsbrug, overskydende midler doneres til RSK. E. OSKNA bør sørge for at der til stadighed er et beløb på en aktivitetskonto, til støtte af NA-arrangementer. Man kan ikke garantere for et overskud ved et NA-arrangement. Derfor skal midlerne ikke betragtes som lån, men betragtes som startkapital til hjælp for den eller de NA grupper der ønsker at arrangerer et konvent, sociale sammenkomster, workshops eller lign. i Område NA-Midtjylland. Der kræves fremlæggelse af budget, som skal godkendes af OSKNA-Midtjylland, inden midlerne kan overdrages. Og der kræves fremlæggelse af et regnskab efter afholdt arrangement. Ved et evt. overskud er det en selvfølge at pengene bliver tilbagebetalt til aktivitetskontoen.

6 6. VALG AF BETROEDE TJENERE: A. Forslag til og valg af Kasserer og OSR er foretages i januar. Forslag til og valg af Formand, Sekretær og Litteraturansvarlig foretages i august. Betroede tjenere er valgt for et år af gangen, men kan genvælges. Er der mere end en kandidat til en post, tildeles hver GSR er en stemme og den kandidat med flest stemmer er valgt. B. Alle kandidater skal være tilstede på valgtidspunktet til en post i OSKNA-Midtjylland. C. I tilfælde af en ledig post, kan særlige valg afholdes for midlertidigt at udfylde en post, indtil næste regulære valg. D. Ved evt. valg af suppleanter, foretages disse samtidig med den post de supplerer. E. Underkomitéformænd vælges af GSR ne i OSKNA-Midtjylland efter behov. F. Medlemmerne skal være clean og aktive i NA s fællesskab for at kunne deltage i OSKNA. 7. UNDERKOMITÉER: Underkomitéer er direkte ansvarlige over for OSKNA-Midtjylland. Nye, foreslåede underkomitéer skal fungere som ad-hoc komitéer, indtil de er etablerede og har fået godkendte retningslinjer. Det er nødvendigt tydeligt at beskrive disse underkomiteers forpligtelser, så de kan opfylde det formål, de er oprettet til. A. OSKNA-Midtjylland er ansvarlig for godkendelse og indførelse af retningslinjerne, som udformes af underkomitéen. Retningslinjerne skal fremlægges til godkendelse på et regulært møde i OSKNA-Midtjylland. Den valgte Formand for underkomitéen er ansvarlig for oprettelsen af en arbejdende komite, der består af NA medlemmer, der er villige til at tjene.

7 B. Eventuelle underkomitéer forpligtiger sig til at deltage i alle OSKNA-møder. Underkomitéerne skal fortrinsvist repræsenteres ved formand. C. Retningslinjer for hvad en underkomité bør indeholde er følgende: 1. Navn 2. Formål 3. Funktion/arbejde 4. Afstemningsprocedurer 5. Møder inkl. Tid og sted Ingen underkomité må lave retningslinjer der er i strid med OSKNA-Midtjylland s retningslinjer. D. Vores erfaring viser, at hver underkomite har behov for som en del af sit Arbejde, at have en oversigt der beskriver de kontakter og fremgangsmåder for aktiviteter, der udføres. Dette sker til brug for fremtidige deltagere og er i overensstemmelse med konceptet for de betroede tjenere, der oplærer deres efterfølgere. E. Som tillæg til det ovenstående er det vores erfaring, at hver underkomite, for at sikre at dens primære formål bringes til udførelse, har følgende: 1. En bankkonto og rimelige reserver, hvor der er behov for dette. 2. En kasserer der har erfaring og den nødvendige villighed til at forsyne OSKNA-Midtjylland med nøjagtige, månedlige opgørelser over økonomien i skriftlig form, hvor der er behov for dette. F. Enhver underkomite skal udføre sit arbejde i overensstemmelse med vores 12 Traditioner og 12 Koncepter.

8 7. MULIGE STÅENDE KOMITEER: A. Narcotics Anonymous Hospitals- og Institutionskomité, NAHI.: Hospitals- og Institutionskomiteen koordinerer arbejde med at bringe NA budskabet videre til addicts i overvågede institutioner. B. Narcotics Anonymous Aktivitetskomité: Aktivitetskomiteen sørger for aktiviteter i NA-fællesskabet, som fremmer enhed og fællesskab indenfor området. C. Narcotics Anonymous Konvent- Komité: 1. Kan holde et årligt konvent indenfor grænserne af NA-Midtjylland 2. Kan hjælpe til med bedømmelse af og forslag til konventer i andre områder, hvis dette bliver efterspurgt. D. Narcotics Anonymous Offentlige informationskomité, NAOI.: Skal koordinere arbejdet med information til NA og offentligheden, om NA indenfor OSKNA-Midtjylland s område. 8. AD-HOC KOMITÉER: A. Midlertidige komitéer, der er nedsat af OSKNA-Midtjylland. B. Ad-hoc komitéernes formænd kan stille forslag på komitéens vegne. C. Komitéerne ophører med at eksistere, enten når deres arbejde er fuldført eller efter OSKNAs beslutning. D. Eventuelle udgifter/omkostninger dækkes af OSKNA-Midtjylland efter ansøgning fra komitéen. Et eventuelt overskud tilbageføres til OSKNA-Midtjylland.

9 9. OMRÅDE SERVICEKONTOR: Skal fungere i overensstemmelse med dettes egne særlige vedtægter, regler om oprettelse og retningslinjer. Kunne man i forbindelse med litteretursalg før et OSK-møde have en kontortid for interesserede NA medlemmer og andre ( )? Evt. bestående af Formand, OSR, NAOI og HI 10. RETNINGSLINJERNE: Hver enkelt del af disse retningslinjer kan opgives eller ændres til enhver tid af de stemmeberettiges flertal på to-tredjedele. Godkendt den xx

10 11. SERVICEPOSTERNE: FORMAND: 1. Ud af de sidste fem år, skal vedkommende have været involveret mindst et år i service på områdeplan. 2. Clean i to år 1. Arrangerer dagsorden og leder møderne, idet formanden opretholder orden og opfordrer til, at to for og to imod giver sig til kende. 2. Iværksætter enhver nødvendig korrespondance. 3. Opretholder et godt arbejdsforhold til alle andre tjenere på mødet. 4. Opretholder protokol (kører efter reglerne). 5. Er medunderskriver på OSKNA-Midtjylland s bankkonto. 6. Stemmer kun i tilfælde af stemmelighed. 7. Iværksætter den årlige revision af OSKNA-Midtjylland s protokoller og journaler. 8. Formanden opbevarer og arkiverer referater, fortegnelser og andet relevant materiale.

11 FORMANDSSUPPLEANT: 1. Ud af de sidste fem år, skal vedkommende have været involveret mindst et år i service på områdeplan. 2. Clean i to år. 3. Villighed til at tjene som formand, hvis vedkommende bliver valgt for den næste periode. 1. Udfører formandens forpligtelser i tilfælde af dennes fravær. 2. Holder sig informeret om alle komitéens aktiviteter og er tilgængelig for et hvilket som helst komitéproblem. 3. Opretholder en oversigt over alle handlinger og afstemninger, der er foretaget i OSKNA-Midtjylland.

12 OMRÅDESERVICEREPRÆSENTANT (OSR): Det vigtigste ansvar for en OSR er at arbejde for NA s bedste, ved at sørge for en tovejskommunikation mellem området og resten af NA. OSR en er fællesskabets forbindelsesled på regionalt plan. 1. Clean i tre år. 2. Erfaring med servicearbejde på områdeplan i mindst 1½ år indenfor de seneste fem år. B. Forpligtelser 1. Deltager i alle OSK forsamlinger. Vedligeholder kommunikation med og står til rådighed for ethvert problem indenfor områdeservicekomitéerne. 2. Arbejder tæt sammen med regionsdelegeret (RD), og komitémedlemmer som kilde til information og vejledning i sager, der angår NA- service, og de 12 traditioner og 12 koncepter. 3. Deltager i regionale møder og forsamlinger som talerør for område. I kraft af at være valgt som OSR har denne fået et tillidsmandat fra OSK, til at stemme vedrørende emner, der ikke er anført på dagsorden, eller der hvor der ikke er truffet en bestemt afgørelse. OSR en må vurdere hvert emne med omtanke for fællesskabets behov. 4. Sørger for uddeling af regionalrapporter til OSK medlemmer og GSR erne. 5. Opretholder referat over RSK. Møderne. 6. Hvis der ikke findes en Formandssuppleant, overtager OSR en dennes opgave ved Formandens fravær.

13 OMRÅDESERVICESUPPLEANT (OSS): 1. Clean i to år. 2. Villig til at tjene som OSR, hvis valgt til den følgende periode. 3. Serviceerfaring på områdeplan i mindst et år indenfor de seneste fem år. 1. Udfører OSR s forpligtelser i dennes fravær. 2. Deltager i regionale møder og forsamlinger med OSR. 3. Deltager i OSK forsamlinger og hjælper OSR med at vedligeholde kommunikation med andre områder. 4. Forbereder sig til OSR-pligter ved at arbejde tæt sammen med OSR en. SEKRETÆR: 1. Serviceerfaring på et eller andet niveau i mindst seks måneder. 2. Der bør være mere erfaring hvis formandsposten ikke beholdes. 3. Clean i 1½ år. 4. Adgang til PC og kendskab til Word og PDF. 1. Tager referater på ethvert møde. Offentliggøre sådanne referater på hjemmesiden, senest to uger efter det afholdte møde. 2. Modtager NA korrespondance, inkl. beskeder fra en hvilken som helst servicefunktion i NA og fremlægger det på det førstkommende OSK-møde. 3. Fører arkiv over OSKNA-Midtjylland s referater og opretholde en ajourført liste over beslutninger (med henvisninger til de referater, hvor beslutningerne er taget).

14 SEKRETÆRSUPPLEANT: 1. Clean i et år. 2. Adgang til PC og kendskab til Word og PDF. 1. Udfører sekretærens arbejde, ved dennes fravær. KASSERER: 1. Serviceerfaring indenfor Område Midtjylland i mindst et af de to foregående år. 2. Clean i to år. 1. Holder opsyn med alle OSKNA bankkontoer. 2. Aflægger økonomirapport på alle områdeservice møder. Disse rapporter bruges i OSR-rapporten på regionalt plan. 3. Gør alle regnskaber tilgængelige for revision på forlangende. 4. Medunderskriver på OSKNA bankkonto. 5. Donerer til regionalt plan ifølge afsnit 4 stk. D (økonomi). 6. Fremlægger årsregnskab på det først kommende OSKNA møde i det nye år. 7. Deltager i den årlige revision.

15 KASSERSUPPLEANT: 1. Serviceerfaring indenfor Område Midtjylland i mindst et af de to foregående år. 2. Clean i to år. 1. Udfører Kasserens arbejde, ved dennes fravær. LITTERATURANSVARLIG: 1. Serviceerfaring i Område Midtjylland i mindst et år inden for de sidste to foregående år. 2. Clean i to år. 1. Vedligeholder et litteraturlager for OSK NA Midtjylland. 2. Holder regnskab over købt og solgt litteratur, som er tilgængelig for revision på forlangende. 3. Aflægger regnskab på alle områdeservice møder. 4. Står for litteratur salg ½ time før OSK mødets start. LITTERATURANSVARLIGSUPPLEANT: 1. Serviceerfaring i Område Midtjylland i mindst et år inden for de sidste to foregående år. 2. Clean i to år. 1. Udfører den litteraturansvarliges arbejde, ved dennes fravær.

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udarbejdet af Internetudvalget d 25. Oktober 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Det lille hæfte om gruppen

Det lille hæfte om gruppen Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA) Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?...

Læs mere

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Dets Vedtægter og Vejledning

Dets Vedtægter og Vejledning Dets Vedtægter og Vejledning 1 Formålsbestemmelse 1a Elevrådet skal arbejde og agere med bestræbelse på at være interessepolitisk samt undgå al form for partipolitik. 1b Elevrådet skal agere som bindeled

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014 Referat af t 22. 24. august 2014 Dagsorden 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Oplæsning af koncepter og NA s visioner for service 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om den 5. Godkendelse

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere