,med en UVIFOIl8.1K/UHC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",med en UVIFOIl8.1K/UHC"

Transkript

1 l/jedlelvsblad Fm NORDBORG DRÆTSFORENNG Ansvarshavende redaktør HThietje ~ ~ - l årgang Nr Oktober 1962 _~ Så er spændingen for i år udløst i serie V Efter Nordborgs nedorlag Rødekrø på 4~0 og kun to kampe bage i turneringen skal man være stor optimist for at tro på den teoretiske oprykningsmulighed vort hold stadig har Vi har, al grund at være glade for den Lnd cat s vo re spillere har' st i årets turneringdet går jo fremad~sidste år placerede os som nr tre,i år bliver nrtonæste å:c L'c rrilbage kampen i Rødekro,vort hold spillede så godt som det har spillet i alle øvrige kampe o Vi må erkende 2, t Røde kros hold var bedre og havde den smule held der skulle for at nde kampen +++-H ~-++++ Vi kan med rette sige at have en dygtig fodboldungdom i "Nor-dbor g,vores drenge li hold har på overbesende måde sikret sig pulje sejren i deres gruppe,og har en målscore så god som 49-9Allerede på søndag skal holdet spilie den første kacip om det sønderjydske mesterskab Også vort puslingehold er blevet puljender,vore raske pus- ~ jg8 har scoret så mange mål som 124 mod llpuslingene forts'miter også i k~!lr~!t-,-2~l9-~"i, :;;1<;'1')9-~:r:jy'q:;;~~ mesterskab ''J)u "tv' ik,fe grund fil at se sll SUT' ud dullar eta dln 9 0cte utykes- forsikring- t flenn pc! hans frem/la --,med en

2 Kun pnma cveurererj skuer skriver, l~f:l;e:, a t have ove rvsr-e t kampen mo Ll sm dq;clckro og lto::,'dbo:,'g,;pee!1 kød flæs _FaJ Jørgen jensen k,nordborg _Jerræ f e kule rer mange st på hvorfor vorthold'lod sig løbe over el~c:ei don gr ad som det skete hcr? ~Hon ikke een af grundene kanvæ~ ~n,at ~r ~ogle meget då:rlige tren ingaf'or-hold Her følger slutslingen for i Nordborg drenge A,pokalsternmer og målscore Hødekro med cal200 indbyct"ere har et meget fint stadion l Leif _immer 20 stemmer Hor' :,'+ ~g med ca, 000 indbyggere 2 Hans Hakannotz 18 har LA bane som skal benyttes ~) Ch~Kam~er 1 både opsning~træning,hånd4 Fin Christensen lo bold f skolegymll8,stik og skolej Peter Lun~ 9 fodbold og slut kan alle 6 Prøben Johansen 8 og enhver lege på samme bane 7 Ole Ganer 7 efter behag hele eftermiddagen 8 K"rl J~~chmidt hve:::, dag 9 LalrNathiesen lvanhar budt NLF at belo _'eter KJ ogh nytte banen ved Fægteborg,men 11 Poul Eleldsted 2 mon ikke derved l miste en 12 P~oben lansen l del af vo:::,t trofaste pup~ikum 1 ThorkilC 1\1øller l som følger vore hold fra kamp kamp både hjemme og ude og l Pl~be~ Johansen 14 mål ligeledes l ikk~ have for2 Fin Chr~stensen 12 del af' nogen "hjemmebane" Chr s lamper 4 For øjeblikket er det sådan at 4 Peter Lund når frerr~ede hold kommer - l"eif Zimmer Nordborg udbryder de:nu skal 6 H~ns Hakannotz ip~ spille på marken i 7 Poul Eo'eldsted 2 - Nordborg! ,j Han ikke der efterhånden kan D8r deltager l drenge og l puslin- afsættes et areal en ordent;,dl-01,q, ved amtstævnet på drætslig :Ldrætsplads i Nordborg, så højfkjleni Sønderborg den 14 tror jeg også at idrætsforeninoldober gen s medlemmer l være rede , at give et nap med ved indretningen af denne -- _ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~J l'dter KAMPENMØDES V i MS'h~_!-~~ t s ~~~/~t:;~~{~ ~srese Storepde 4 - Nordborx Tlf 1426 Dagblade TidSllcrlfte~ Fotoarllkler KOSK Telefon 1179 mm TATOi Anna He11e8~e- STØT Te~~:i~oi~o; '-- man køber dat hos KAMP~R ~u_ DANSK ~ SVENS STAAl J NønREL~ RKE NOROBORG TLFln4:~8 t ~~ ~,~, J Alt 1 1 klasses', kød og pålæg sr t:: \ " Storegade 6 - '-< Ugeblade Tobak og papirvarer ~=- mlsn køber det hos VORl ANNONCØRER mlsn køber det ho f ic,ef-f Kt"'~PE~ _~- -~_~~ --;--_7 KAf,4PER_ -_:- - ~--::- man køber del ~')S KA~ 1 L: Te rr, 174Ll~

3 orgmesteren H P TYGESE BAGER, CONDTOR telefon t HANS SCHMDT -_- Ure & optik, guld & sølv Telefon 001 NORDBORG CERTNA AUTOMATC ~ R EKpRD VASK o NORDBORG HOLMGADE Telt 128 Våivask, tør vask og rullevask Tøjet hentes o~ bringes - fra- NORDBORG FARVEHANDEL Lar l1'" y/hul ia, FLMEN turen alle jørende merker ];: rortllhd og farver HELMARS FOTO - Tlf 1606 Nordborg - Tlf 17 SO # P Ji!E//$EN at SØN PRNE o, EAlE-Fl/61( STOREGAD! 41 NORDBORG, manis betjening loc1< E Y FODBOLDSTØVLER så F [:~ Nordborg - Tlf Dyp i Dyrups Nordborg ' To a~ C:,ætsfol? ningensmedlemmar var fredag den 28 september mødt on på borgmesterkontoret for at interewe borgmesteren om idræt~:orhol~cne her 1 byen Der var lagt op at borgmesteren ordentl'ig skulle på skafottet Det hpvde bo~1mesteren nok også anet uråd om,for med vanlig smidighed o~ charme fortalte han hlke store problemer og opgaver kommunen f'ør s t 1,6 f r-ømme s t måtte have løst og forstod hele tiden at drage disse,roble~ er frem,som om det var dem han blev intere\'fet omvi melier dog alligevel at have fået endel ud af samtalen, hlket skal fremgå af nedenstående drætsforeningen er nævnt som, borgmesteren som B c'rætsf )reningen har flere gange henvendt sig byrådet ang de ~rlige ban=f'or'ho'ld i li\prdborg-by-"ådet har al tid ved vore henvendelser rket mege )imødekodn~]i har dog længe været klar over at byrådet kryber uden om problemet,hvorlænge har byrådet tænkt sig "\t blive ved Ded det? Sålænge ikke har indenrigsministeriets ladelse at ansøge ou optagelse af lån og dette lån ikke er belget,kan ik'e gøre rne re ved sagen! Har byrådet i det hele taget søgt ministeriets ladelse at ans-øge om lån? Ja,det er lang tid siden! Har DE ry~ket ministeriet om ladelsen? (Krympt:rsig lidt,men må sige: )1TEJ! Hvorfor har De ikke rykket for ladelsen? HUSK i krydsild Som-svar påvor'sidste henvendelse blev lovet at byrådets id:ætsudv lg skulle indkalde drwtsforeningens be styrelse et møde,hvornår bliver dette møde? Hvorfor skul le dette møde egentlig holdes? På,r~ 1 af en cventuel placering af klubhus,samt fordi dræts; foreningen må væ:re or-ler ' iret om hvr ~ ian forholdene bliver i ud:jygningsperioden, og Oh--Avad ev ~Jel v kan være behjælpelige med! Kommunt::Jngeniørener overbebyrdet me d ar-be jde og må ofte ar-be jde på kon tor ct t:il sent på af tenen o Vi har i øjeblikket flere gade og veja~'bejder,samt kloakeringsarbejder i gang,-og det store skolebyggori 2 millioner Kr, - Ting der går forud for jdi vjtten Hvor mange baner kan derbliv8 på området ved skolen? l C'}wisnir""':sbanc,l t:ræningsbane og 2 håndboldbaner! Hvau har 11Tådet tænkt sig at gøre ved sagen? Ja7hvad gø:r drætsforenillgen for os? ngen'cing! JO,det gøt :,hv8rtfe,c1~hve',d mener De f'o'r eksempel hs de~:' ~ti:b Tf, Nordborg ~ '" li'''''''~c!'y)t:t:(>,,y\~)qt(> qire,, mlln købr det hos, man køber del hos Te1f 1744 man kb dt hos, m_n køber det hos Te1f 1744

4 Fortsa t Fortsat -,' gå aktivt ind for sagen, :'OKEllers kommer også snart i KO 'T8r 110ze~1 c1~r g8~1 ta,ge Dig af igen d n opvoksen2e ungdom? På Sr?rtsDermed sluttede interev,ret,som p ad se n kan ungdemmen få 10-' at håber har skabt en gelfsidig se ud på' 811 rov_o_g de r :Lkke skade r SPORTSl'LADSEN re spekt byrådet og dræt~f,orenini" mf'unde t Hv is ungdomrcen g:i:<: cg dz-cv gen imellem-og men?r"'at have,nd t igad~}"ne l de}~ 21tid komme opnået en kontakt som '1 ~fremtiden -~, '~-=-'!,,!'-'~-'--"""' ~g0t, op,:i c~emsom sigel': de,:c sker l styrke drætsforeningens for, 8LONSfEA ~ gentingsog føjgem:le deraf er ofte hold kommunen NYD KAFFEN EFTER KAMPEN på ' HOTeL UNJOJ, ",!,,!,!_~~ _ 6Nr:;;tg,i -st' enkobhe!s, U-dSalnEe~ ~~=g~~;~;~;~:~: ~~r~~~~~l:~~~~~~~, U Y meget muligt at ungdommen efist el af' te n på spor-t p'lad sen går ~ ')ttrr i gade r-ns $m8n da har den alleiae ~ ugt sit ove~skudaf rketrang P' sportspladsen og kommunen sparer _tminge 9pdragelsesanstal te:c Gi; l gnende o -Ledez ne er of te rbåde gift o har børn,gør'arbejdetgratis, o rer rnegenfri tid på det og må m' ske oven i købet sidesætte mere rsonlige interesser Synes De ikke, a det faktis~ er en samfundsmæssig NORDBORG - Telefon 14l o gave foreningen udfører,og fort ener foreningen da ikke at få!!"!,,"!!!'~_!!',_e!!!_!!"!!'!!!'!!!_,"","", b~',dre forhold at arbej de under? B Ja,det-er fuldstændig rigtigt9 De,lmwth BaofJen m n der er he ller ingen i byr åde t s m ikke ønsker opgaven løst snabukken_lacermflster r stbyrådet erkender at drætscentralvarme Sanitet f reningen er blevet holdt hen med s ak,men fordel for andre: )re 'l'eeod s '16)4 b tydningsfulde opgaver-såm sagt Nordbora: m ger altså penge projekt t,men jeg lover,at straks l Nordb~rg '7E': 181 Jens Kolm s E t ~ 17' NordbolE Tlf 11 Q, ifjti " j 'l:' t'''' T' e Hans w Petersen Sids+ ~ oktober l foreningen holdl ~fslutningsfest med overrækkelse af pokaler de spil~ lere der har opnået flest stemmer på de respektive hold Tid og sted l blive bekendtgjort ve d opslag Den 21oktober sender klubben to mand et trænerkursus for bordtennis i!benrå Foreningen overvejer at arranger~ H ev- 44'" ' en festaften med amatørunderhold ning i nov s el s de c, Vi anmoder derfor alle,der kan spille-synge ellignelier har 'andre ~ode ideer om at melde sig ' J agn Skov 'l'h;~qf~,en'sye_j_ja st th inden lørda:~'(feri 20oktober, t++++++'f t+++++ Jc:AMPElt KA~"pE~ 'Baaeri og condltori Skomagergade 14 Stort udvallt i friskt og lækkert bred Tlf s 1 SS,!i ca' "", - -"---, ~~4nj P:~rvMLn-i v] Erik Rudbed(- ref,~ ~ 1479_R~eplads~~} =--

5 Storegade 4 Tlf orcltennis Klubben hav~e den 9september lo spillere i Flensborg Stjernens stævnedet var meget tidligt på sæsonen og vore spillere havde endnu ikke trænet meget,så det var ikke de store resål tater der blev opnået Det skal dog nævnes at lse nøl] kom semifinalen i å;,nesingle og ligeledes kom lse HøLer' 0[; Cunnar Rasmussen i mixeddouble semifinalen Søndag den 2se~tember deltog lse Møller på Skeldes seniordamehold som i S :el 0 "'l s}/ilj,ede mod et damehold fra Odense ;lcelde tabte de st'brke damer fra OB,som blandt andr-e tal te sidste års danmarksmesteri pigerækken og den fynske moster og landsholdsspiller med 9-1~ :::er skal det nævne s at:lse l'løller leverede en strålende indsats og togsæt frar:~1e der'fyhske og danmarksmesterenrfodden fynske mester tabte hun så kneben som 20-22,22 20,21-19 og mod danmarksmesteren bh/ cifrene 2l-l8,20-22,2l-19 J)en sønder jytske ':loldt1:r~ering begynder sidst i oktober og der er t~l denne meldt hold i herre A rækken,herre B rækken, herre junior li yczh:e",herrc junior B rækken, drengerækken og C,&E~e junior 1 rdcken Vi beuer derfor alle spillere møde flittigt op træningen og der l rruligs blive spillet nogle kampe de enkel te spidere im"' lem vejledning ved sammensætningen af de forskellige hold kgn f l annon~eplads ledig :Nåede De ikke at få en-arnonce i Sporten ne nå det nu 4 Henven,lelse redaktøren H-++++-, i første omgang, HERREFRSØR '" s:ætter De pris på :~~in~ef!~:::~ Leif Ell~gqard Storeaade 0 ~ Tlf ~_~~

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset!

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset! S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006 Godt år for drengene Vi kan i drengeafdelingen se tilbage på en helt i igennem succesrig sæson. I foråret var målet at vinde drenge

Læs mere

BORDTENNISAFDELINGENS MEDLEMSORIENTERING BLADET DER GÅR LIGE TIL KANTEN. 26. årgang 2010/11 Nr. 3

BORDTENNISAFDELINGENS MEDLEMSORIENTERING BLADET DER GÅR LIGE TIL KANTEN. 26. årgang 2010/11 Nr. 3 changing the future of diabetes Diabetes er godt på vej til at blive en del af fremtiden for flere og flere unge mennesker verden over. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats i dag, da diabetes i nogle

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

HUSK. Læs også klubbens hjemmeside DEADLINE TIL DET NÆSTE ØK-NYT ER 15. AUGUST DIN BANK BEHØVER IKKE AT VÆRE TUNG AT DANSE MED

HUSK. Læs også klubbens hjemmeside DEADLINE TIL DET NÆSTE ØK-NYT ER 15. AUGUST DIN BANK BEHØVER IKKE AT VÆRE TUNG AT DANSE MED Læs også klubbens hjemmeside...der finder du forskellige informationer om klubben. Du kan læse om de ting der rør sig i klubben - læse referatet fra de sidste kampe - og der er også masser af billeder.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Blåt hvidt & SEPTEMBER 2004

Blåt hvidt & SEPTEMBER 2004 &SEPTEMBER 2004 33 Blåt hvidt Martin Dinger Larsen bliver ny sportschef i B.1901 fra årsskiftet. Han afløser Finn Petersen, som bliver formand for ungdomsudvalget. Niels Hornstrup til pigeafdelingen og

Læs mere

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter.

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter. SP RTEN Nord-Als Boldklub s klubblad - 35. årgang - Nr. 4 - august 2004 Der er altid fart over feltet når NB s yngste fodboldspillere jagter bolden NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP

Læs mere

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen på Liseborg og en ny sæson 2015 kan skydes i gang.

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen på Liseborg og en ny sæson 2015 kan skydes i gang. SIK - NYT 18. årgang 2015 FODBOLDAFDELINGEN Februar - Nr. 2 FORMANDEN HAR ORDET Vintervejret er over os, men trods det så er træningen så småt ved at starte. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen

Læs mere

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi ! NORDALS HALLEN NORDflLS BCLDKLUffi DET H()K-rrrar.l«ed BEDSTE ER BLTGST DANBO KRKEGADE. NORDBORG sp@ RTEN i*1;,i-i,ii:ili:il-il;,,.". Nr.4 April 1!lo t- Årgans.1,'orile.n0 : rt: r'i- -- liassei'er; Se

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 Sankt Hans - i år med båltale Navne & Numre Formand Per Lyngsie Ll. Lyngbyvej 28 Tlf. 48 21 00 49 Næstformand Egon Madsen Tlf. 48 21 02 09 Kasserer Bo Aagaard Tlf. 48 28

Læs mere

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- m"å det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie!

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- må det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie! Fodbold-tanker fra sommerlandet www Det er en stille tid, hvad angår fod': bold ;" ihvertfald Det er sommerferietid rundt om Spilles der fodbold, m"å det nok gå under betegnelsen "somrnerferiefodbold",

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50

ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50 NORD- ALS BOLDKLUB's KLUBBLAD 27.ARGANG 2/96 Marts1996 DET BESKYTfEDE VÆRKSTED ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50 KROGHS BAGERI Th.Brorsens Vej 56, Nordborg tlf. 74 45 47 79 & Søvej

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011 NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 NB frikendt i Fairplay-sagen NB blev for kort tid siden

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

BK ENGHAVEN. Klubblad. Bestyrelsen i BK Enghaven. Flotte Sølvmedaljer af Jette Lillebæk. Han er bare god af Jette Lillebæk

BK ENGHAVEN. Klubblad. Bestyrelsen i BK Enghaven. Flotte Sølvmedaljer af Jette Lillebæk. Han er bare god af Jette Lillebæk Bestyrelsen i BK Enghaven Formand Henning Nielsen Kasserer Inge B. Nielsen Sekretær Jonna Nielsen Seniorleder: Thomas Alrø Udvalgsmedlemmer: Leif Laursen Githa Lorensen Ungdomsleder Brian Jørgensen 1.

Læs mere

Vitalitet - August 2008-39. årgang

Vitalitet - August 2008-39. årgang Vitalitet - August 2008-39. årgang Stiftet 10. december 1958 SOLSIKKEFESTEN en dejlig tradition i Morud Husk Solsikkefesten den 28-31. august 2008. Foto. Jon Rasmussen. morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt

Læs mere

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer.

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer. Her ses en flok glade microputter og deres trænere Kurt Kallesen og John Weber efter den sidste' træningsaften før sommerferien. Det gode humør skyldtes bestemt ikke den kommende pause fra fodbolden -

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere