Halvårsrapport for 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for 2007"

Transkript

1 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/ august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

2 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport 2007 for United International Enterprises Limited ( UIE eller Selskabet ), angivet i amerikanske dollar ( USD eller $ ). Hovedpunkter Det ureviderede koncernresultat for 1. halvår 2007 beløb sig til USD 7,015 mio., hvilket er 3% lavere sammenlignet med resultatet på USD 7,250 mio. i 1. halvår Selskabets andel af resultaterne fra associerede selskaber faldt fra USD 7,526 mio. i 1. halvår 2006 til USD 7,366 mio. i 1. halvår 2007, hvilket primært kan tilskrives en afskrivning på SEK 150 mio. (USD 21,7 mio.) som følge af engangsomkostninger i forbindelse med de i 2007 bekendtgjorte rationaliseringstiltag fra det associerede selskab AarhusKarlshamn AB ( AAK ). Det associerede selskab United Plantations Berhad ( United Plantations ) opnåede et resultat efter skat for 1. halvår 2007 på MYR 51,294 mio. (USD 14,8 mio.) sammenlignet med MYR 57,675 mio. (USD 15,6 mio.) i 1. halvår Det reducerede resultat kan tilskrives en væsentlig lavere produktion, øgede råvarepriser på raffinaderiet samt højere lønudgifter kombineret med en speciel pålagt afgift fra den malaysiske regering, som har til formål at stabilisere priserne på spiseolie på hjemmemarkedet. Ydermere havde selskabet i henhold til sin politik vedrørende kurssikring solgt betydelige mængder af rå palmeolie via terminskontrakter allerede i begyndelsen af 2007 og kunne således ikke fuldt ud drage nytte af de efterfølgende høje priser, der hurtigt blev opnået på markedet som følge af en uventet efterspørgsel på råstoffer til biobrændsel. Det associerede selskab AAK opnåede et driftsresultat før engangsposter for 1. halvår 2007 på SEK 314 mio. (USD 45,4 mio.), hvilket var 43% højere sammenlignet med SEK 220 mio. (USD 28,9 mio.) for 1. halvår Dette forbedrede resultat kan hovedsageligt tilskrives de opnåede positive synergier i forbindelse med fusionen kombineret med en fortsat god vækst inden for produktgruppen med kakaosmørækvivalenter ( CBE ). Som følge af afskrivningen på SEK 150 mio. (USD 21,7 mio.) i forbindelse med påløbne engangsomkostninger i 2. kvartal 2007 faldt resultatet efter skat for 1. halvår 2007 til SEK 35 mio. (USD 5,1 mio.) og var således betydeligt lavere end resultatet efter skat for 1. halvår 2006, som beløb sig til SEK 60 mio. (USD 7,9 mio.) (fratrukket engangsomkostninger på SEK 107 mio. (USD 14,1 mio.)). Fra regnskabsårets begyndelse frem til nu har Koncernen oplevet et højt niveau af investeringsaktiviteter, som bl.a. omfatter AAK s køb af Croda Food Service, et selskab inden for levnedsmiddelindustrien, samt en intentionsaftale vedrørende en betydelig investering for at udvide fabriksfaciliteterne til knusning af oliefrø i Karlshamn. United Plantations arbejder fortsat på at udvikle plantagedriften i Indonesien. Indtil dags dato er hektar ud af det samlede areal på hektar blevet tilplantet med oliepalmer. Ydermere indgik Selskabet i juni 2007 en aftale om at erhverve en kapitalandel på 41% for GBP 1,800 mio. (USD 3,6 mio.) i Intelligent Building System Limited ( IBS ), som er indregistreret i Storbritannien. IBS har købt enerettighederne til at fabrikere samt forhandle et miljøbæredygtigt modulbyggesystem, som er baseret på Durisol byggeblokke, i Storbritannien samt Irland. Egenkapitalen steg fra USD 268,856 mio. pr. 31. december 2006 til USD 277,224 mio. pr. 30. juni Udsigter for 2007 På baggrund af nuværende tendenser er bestyrelsen overbevist om, at Selskabets resultat for 2007, før medtagelse af effekten fra rationaliseringsomkostningerne afskrevet af AAK i 1. halvår 2007, vil være på samme niveau som i /19 UIE Halvårsrapport for 2007

3 Hoved- og nøgletal for Koncernen 1. halvår Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter (inklusiv andel i nettoresultater fra koncernselskaber) Nettoresultat før skat Nettoresultat for perioden Aktiver i alt, ultimo Egenkapital i alt, ultimo halvår Året DKK $ $ $ Resultat pr. aktie 8,65 1,57 1,63 4,91 Indre værdi pr. aktie 342,27 62,11 54,70 60,23 Aktiekurs, ultimo 614,36 111,48 69,88 83,01 (Resultat pr. aktie samt indre værdi pr. aktie er beregnet efter fradrag af Selskabets andel af egne aktier fra det samlede antal aktier.) 1. halvår Året % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) 5,14 6,09 8,74 Soliditetsgrad 99,78 99,82 99,60 (Forrentning af egenkapital er beregnet ud fra nettoresultatet for perioden/gennemsnitlig egenkapital for perioden.) UIE Halvårsrapport for /19

4 Resultat for 1. halvår Det ureviderede koncernresultat efter skat for 1. halvår 2007 beløb sig til USD 7,015 mio. og var således en anelse lavere (3%) sammenlignet med et resultat på USD 7,250 mio. opnået i 1. halvår Det reducerede resultat kan tilskrives lavere bidrag fra Selskabets associerede selskaber. Indtægter for 1. halvår 2007 beløb sig til USD 7,816 mio. (2006: USD 7,979 mio.), hvoraf USD 7,366 mio. (2006: USD 7,526 mio.) udgjorde Selskabets andel i nettoresultaterne fra associerede selskaber. Bidrag fra associerede selskaber i 1. halvår 2007 på USD 7,366 mio. var 2% lavere i forhold til 1. halvår Det væsentligt lavere bidrag fra AAK i 2. kvartal 2007, som følge af et tab efter skat på SEK 53 mio. (USD 7,7 mio.) opstået i forbindelse med en afskrivning på SEK 150 mio. (USD 21,7 mio.) på grund af rationaliseringstiltagene, har medvirket til, at det samlede bidrag fra associerede selskaber for 1. halvår 2007 blev reduceret. En analyse af bidrag fra associerede selskaber for perioden er vist nedenfor: 1. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår (USD mio.) United Plantations 3,000 3,639 6,639 6,735 AAK 1,962-1,235 0,727 0,791 I alt 4,962 2,404 7,366 7,526 Det associerede selskab United Plantations opnåede et nettoresultat for 1. halvår 2007 på MYR 51,3 mio. (USD 14,8 mio.), hvilket er et fald på 11% i forhold til nettoresultatet på MYR 57,7 mio. (USD 15,6 mio.) for 1. halvår Denne reduktion i resultatet skyldtes en 12% lavere produktion af både rå palmeolie og palmekerner, 25% højere råvareomkostninger på raffinaderiet, indførelsen af en speciel afgift fra den malaysiske regering for at stabilisere oliepriserne i landet (hvilket beløb sig til MYR 1,4 mio. i 1. halvår 2007 (USD 0,4 mio.)) samt øgede lønudgifter. Generelt stiger produktionen af rå palmeolie gradvist fra marts, og topper omkring juli til september for derefter at falde fra oktober til februar. Unormale vejrforhold på verdensplan, som f.eks. El Niño, kan dog påvirke dette mønster. Efter et år med højt udbytte i 2006 har selskabets palmer i 1. halvår 2007 været inde i en mærkbar hvileperiode, som gav sig udslag i form af den tidligere nævnte 12% lavere produktion. Ydermere havde selskabet i henhold til sin politik vedrørende kurssikring solgt betydelige mængder af rå palmeolie via terminskontrakter allerede i begyndelsen af 2007 og kunne således ikke fuldt ud drage nytte af de efterfølgende høje priser, der hurtigt blev opnået på markedet som følge af en uventet efterspørgsel på råstoffer til biobrændsel. Hvad angår det associerede selskab AAK beløb resultatet efter skat for 1. halvår 2007 sig til SEK 35 mio. (USD 5,1 mio.) sammenlignet med SEK 60 mio. (USD 7,9 mio.) for 1. halvår Der blev i 2. kvartal 2007 afskrevet engangsomkostninger for SEK 150 mio. (USD 21,7 mio.) i forbindelse med de tidligere bekendtgjorte rationaliseringstiltag (som forventes at give en årlig besparelse på SEK 100 mio. (USD 14,5 mio.) fra og med 2009), hvilket bevirkede, at resultatet for 1. halvår 2007 blev reduceret. (I 2. halvår 2006 beløb synergiomkostninger sig til SEK 107 mio. (USD 14,1 mio.)). Det underliggende driftsresultat indikerer dog fortsat en forbedring med en stigning på 43% fra SEK 220 mio. (USD 28,9 mio.) for 1. halvår 2006 til SEK 314 mio. (USD 45,4 mio.) for 1. halvår Hovedårsagen til AAK s forbedrede driftsresultat var de opnåede positive synergier i forbindelse med fusionen samt vækst inden for segmentet af fedtstoffer til konfekture og især inden for produktgruppen af CBE. Kapacitetsudnyttelsen for CBE er fortsat særdeles høj og den nye betydelige kapacitetsudvidelse i Århus forventes at stå klar hen mod slutningen af året, hvilket vil være med til at hjælpe selskabet med at opfylde markedsefterspørgselen. Forretningsområdet Food Ingredients opnåede også et stabilt resultat på trods af hård konkurrence samt stigende råvarepriser. 4/19 UIE Halvårsrapport for 2007

5 Medens renteindtægterne for 1. halvår 2007 sammenlignet med 1. halvår 2006 forblev uændret, bevirkede investeringstab på USD 0,065 mio. (2006: gevinst på USD 0,198 mio.) samt valutakurstab på USD 0,222 mio. (2006: gevinst på USD 0,078 mio.) til et fald i indtægterne fra andre kilder. På trods af et fald på USD 0,236 mio. i de generelle og administrative omkostninger samt i vederlag og honorar til ledelse og bestyrelse i 1. halvår 2007 sammenlignet med 1. halvår 2006, var de samlede omkostninger for 1. halvår 2007 på USD 1,679 mio. højere i forhold til USD 1,338 mio. for 1. halvår 2006, hvilket kan tilskrives en negativ nettoændring på USD 0,563 mio. i investeringer og valutakursreguleringer. Refunderet selskabsskat fra Selskabets malaysiske datterselskab beløb sig i 1. halvår 2007 til USD 0,878 mio. sammenlignet med USD 0,609 mio. for 1. halvår Egenkapitalen steg fra USD 268,9 mio. pr. 31. december 2006 til USD 277,2 mio. pr. 30. juni 2007, hvilket kan tilskrives overført overskud samt kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta. Koncernen havde ingen gældsforpligtelser til banker pr. 30. juni 2007 og soliditetsgraden forblev således tæt på 100%. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med forrige år. UIE Halvårsrapport for /19

6 Investeringer Nye investeringer Selskabet købte i februar 2007 yderligere aktier i United Plantations svarende til 0,18% af selskabets indbetalte aktiekapital til et beløb af USD 1,180 mio., hvilket fik den samlede ejerandel i United Plantations til at stige til 44,95%. United Plantations indgik i april 2007 en ny betinget hovedaftale, som indbefattede en yderligere udvidelse af plantagejord i Øst Kalimantan i Indonesien. I henhold til den nye aftale sikrer United Plantations sig gennem sin 93% ejerandel i et nyligt fusioneret selskab således råderet over ca hektar plantagejord mod de tidligere hektar i den gamle aftale. Ud af dette samlede areal er hektar blevet tilplantet og forventes at bidrage til indtjeningen i AAK foretog to store investringer i løbet af 1. halvår Under forretningssegmentet Food Services blev virksomheden Croda Food Service erhvervet. Denne virksomhed, som har hovedsæde i Oldham, Storbritannien, forsyner bagerisektoren med et bredt udvalg af produkter og serviceydelser samt specialtilpassede leveringssystemer. I Sverige har AAK indgået en intentionsaftale med Lantmännen Energi vedrørende et joint venture selskab (51% ejet af AAK), som har til formål at investere SEK 400 mio. (USD 58 mio.) i et nyt knuseanlæg til rapsfrø. AAK vil anvende sin del af olien fra knuseanlægget til at opfylde den stigende efterspørgsel på fødevarer, medens Lantmännen Energi vil anvende sin andel til biodiesel. Denne investering vil indebære en væsentlig kapacitetsstigning på anlægget i Karlshamn, som vil blive det største i Norden. Selskabet indgik i juni 2007 en aftale med IBS, som er indregistreret i Storbritannien, om at investere GBP 1,740 mio. (USD 3,5 mio.) mod en 39% ejerandel i selskabet. Selskabet har efterfølgende erhvervet yderligere 2% af aktiekapitalen fra eksisterende aktionærer for GBP 0,060 mio. (USD 0,1 mio.), hvilket har fået det samlede investeringsbeløb op på GBP 1,800 mio og den samlede kapitalandel op på 41%. Ledelsen er blevet tildelt aktieoptioner i selskabet, som er betinget af opfyldelsen af visse mål. Hvis alle disse aktieoptioner udnyttes, vil Selskabets ejerandel blive udvandet til 38%. De resterende aktier i selskabet ejes af ledelsen samt private investorer. IBS har købt enerettighederne til at fabrikere samt forhandle et miljøbæredygtigt modulbyggesystem, som er baseret på Durisol byggeblokke, i Storbritannien og Irland. Af det samlede afsatte investeringsbeløb, er GBP 0,846 mio. (USD 1,7 mio.) anvendt ved indgåelse af aftalen og det resterende beløb vil blive anvendt i løbet af 2007, forudsat at målene for det nye fabriksanlæg opfyldes. Selvom virksomheden er nyopstartet i Storbritannien, har Durisol mere end 50 års erfaring og ekspertise samt succes inden for boligbyggeri og erhvervsbebyggelse i dele af Europa, Nordamerika, Canada samt Afrika. Byggeblokkene fra Durisol blev opfundet i Schweiz og den bæredygtige samt miljøvenlige produktionsproces af disse blokke er både unik og energibesparende, idet træfibre fra genbrugsmateriale, som udgør 80% af materialet i byggeblokkene, blandes med Portland-cement og der derved skabes en let og forholdsvis billig byggeblok. Projektet vil geografisk blive placeret i Crumlin i det sydlige Wales i Storbritannien og vil i første omgang fokusere på at entrere på byggemarkedet i Storbritannien. Selskabet forventer, at fabriksanlægget vil være i drift i slutningen af Investeringen i Durisol forventes at have en minimal effekt på Selskabets resultat i den nærmeste fremtid. 6/19 UIE Halvårsrapport for 2007

7 Associerede selskaber De vigtigste associerede selskaber, som udgjorde Selskabets investeringsportefølje, er omtalt i det efterfølgende. United Plantations Berhad Følgende uddrag er taget fra United Plantations halvårsrapport 2007, der blev offentliggjort d. 27. august 2007: Sammenfattet resultatopgørelse for Koncernen for 1. halvår 2007 med sammenligningstal for 1. halvår 2006 (Tallene er ikke revideret) 2. kvartal Akkumuleret kvartal (MYR 000) Omsætning Driftsomkostninger Andre driftsindtægter Finansielle omkostninger Renteindtægter Indkomst/tab ved investering Resultat før skat Skat Resultat efter skat Ekstraordinære poster Resultat for perioden Nettoresultat der kan udloddes til: Selskabets aktionærer Minoritetsinteresser Nettoresultat Resultat pr. aktie (i) Aktuel - baseret på et gennemsnit af (2006: ) stamaktier (cent) 13,38 15,58 24,64 27,71 UIE Halvårsrapport for /19

8 Sammenfattet balance for Koncernen pr. 30. juni 2007 med sammenligningstal for regnskabsåret 2006 (Tallene er ikke revideret) 30. juni 31. december (MYR 000) Aktiver Anlægsaktiver Biologiske aktiver Materielle anlægsaktiver Forudbetalte leasingydelser Associeret selskab - - Tilgodehavende fra associeret selskab Finansielle aktiver disponible for salg Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varetilgodehavender og andre debitorer Skatterefusion Finansielle aktiver til dagsværdi Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital der kan tilskrives aktionærer i moderselskab Aktiekapital Overkurs ved emission Andre henlæggelser Overført overskud Minoritetsinteresse Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Hensættelser til pensionsydelser Hensættelser til udskudt skat Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Leverandørgæld og andre kreditorer Kassekredit og kortfristede lån Hensættelser til pensionsydelser Deklareret aconto-/slutudbytte Hensættelse til skat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Indre værdi pr. aktie (MYR) 5,29 5,15 8/19 UIE Halvårsrapport for 2007

9 Bestyrelsens vurdering af Koncernens drift Koncernens resultat før skat for den forløbne periode var 13% lavere i forhold til samme periode 2006, hvilket kan tilskrives: (i) (ii) en 12% lavere produktion af både rå palmeolie samt palmekerner, 25% højere råvareomkostninger på raffinaderiet, (iii) en stigning i afgifter på MYR 1,4 mio. som følge af indførelsen af en speciel afgift pålagt palmeolieproducenter gældende fra d. 1. juni 2007, som har til formål at støtte prisen på madolie for den almene befolkning, samt (iv) en stigning på MYR 2 mio. til lønudgifter på grund af lønregulering i forbindelse med en ny overenskomst for mark- og generelle arbejdere. Udsigter og forventninger til fremtiden Priserne på rå palmeolie faldt mærkbart fra MYR pr. ton d. 6. juni 2007 til MYR pr. ton d. 17. august 2007, hvilket kan tilskrives den normale sæsonbetonede stigning i den malaysiske palmeolieproduktion samt et usædvanligt ringe afgrødeudbytte frem til juli Den malaysiske produktion af rå palmeolie for juli 2007 var ca. 0,6 mio. tons lavere i forhold til samme periode sidste år. I løbet af 2007 er den malaysiske eksport blevet øget kraftigt på grund af den voksende efterspørgsel på palmeolie på verdensplan. Hovedårsagen til dette har været, at priserne på rå palmeolie har været konkurrencedygtige på det globale vegetabilske oliemarked som følge af den stigende efterspørgsel fra biobrændselsindustrien. Denne trend forventes at fortsætte året ud. Varelagrene af palmekerneolie blev reduceret til det laveste niveau set inden for de sidste 2 år som følge af den kraftige eksportefterspørgsel. Dette vil sandsynligvis understøtte den nuværende pris på palmekerner. I henhold til Koncernens politik vedrørende terminskontrakter er betydelige mængder af rå palmeolie allerede i begyndelsen af 2007 solgt via terminskontrakter, som nævnt i rapporten for 1. kvartal Markedsvilkårene har dog ændret sig hurtigt som følge af en uventet efterspørgsel på råstoffer til biobrændsel fra forbrugslandene, hvilket har medvirket til, at priserne er blevet presset yderligere i vejret. Malaysian Palm Oil Board ( MPOB ) bekendtgjorde i maj 2007, at der ville blive indført en yderligere månedlig afgift i perioden frem til 31. maj 2008, som ville blive beregnet ud fra MPOB s månedlige gennemsnitlige pris på rå palmeolie. Denne nye afgift, som er gældende fra 1. juni 2007, vil påvirke Koncernens årsresultat med ca. MYR 11 mio. Der blev omsider indgået en ny lønoverenskomst vedrørende mark- og generelle arbejdere med fagforeningen for plantagearbejdere (National Union of Plantation Workers) gældende pr. 1. juni 2007, som skal erstatte den gamle lønoverenskomst, der udløb d. 31. december Ydermere steg den bonusrelaterede del af lønnen også betydeligt som følge af den store stigning i salgspriserne på rå palmeolie. Den samlede effekt af de to lønreguleringer vil få en væsentlig indflydelse på Koncernens årsresultat. Alle disse faktorer tilsammen vil have en betydelig indflydelse på Koncernens resultat i år. Dog forventer vi stadig, at 2007 bliver endnu et tilfredsstillende år. UIE Halvårsrapport for /19

10 Status for selskabsopkøb Foreslået fusion mellem de indonesiske selskaber PT. Surya Sawit Sejati ( PT SSS1 ) og PT Sawit Seberang Seberang ( PT SSS2 ). Ved offentliggørelsen af denne rapport er betingelserne for den foreslåede fusion endnu ikke opfyldt. Eftersom de hektar på PT SSS1, der i dag er tilplantet med oliepalmer, stadig ikke er nået den bæredygtige alder, forventes der ikke noget indtjeningsbidrag fra PT SSS1. 10/19 UIE Halvårsrapport for 2007

11 AarhusKarlshamn AB Følgende uddrag er taget fra AAK s halvårsrapport, der blev offentliggjort af selskabet d. 15. august 2007: Delårsrapport for 2. kvartal samt halvårsrapport for 2007 Nettoomsætningen for 2. kvartal 2007 steg med 14% til SEK mio. (2. kvartal 2006: SEK mio.) Driftsresultatet eksklusiv engangsposter for 2. kvartal 2007 steg med 50% til SEK 152 mio. (2. kvartal 2006: SEK 101 mio.) Engangsposter for 2. kvartal 2007 beløb sig til SEK -150 mio. (2. kvartal 2006: SEK -102 mio.) Resultatet efter skat for 2. kvartal 2007 beløb sig til SEK -53 mio. (2. kvartal 2006: SEK -6 mio.) Resultat pr. aktie for 2. kvartal 2007 beløb sig til SEK -1,32 (2. kvartal 2006: SEK -0,16). Koncernchefens kommentar Hovedårsagen til forbedringen i resultatet kan tilskrives synergier og vækst inden for CBE-segmentet medens strategiske opkøb og alliancer er med til at styrke specialiseringsstrategien inden for fedtstoffer. 2. kvartal 2007 Som forventet gav 2. kvartal 2007 et fortsat klart forbedret resultat sammenlignet med sidste år, hvilket hovedsageligt kan tilskrives synergier og vækst inden for CBE-segmentet. Forretningsområdet Food Ingredients opnåede et stabilt resultat på trods af hård konkurrence og under en periode med stærkt stigende råvarepriser. Forretningsområdet Technical Products & Feed høster nu fordel af de udførte rationaliseringer samt en opnået højere andel af specialfedtsyrer. Specialiseringsstrategien Væksten inden for markedet CBE er fortsat høj. Kapacitetsudnyttelsen for chokoladefedtstoffer er særdeles høj og vores nye betydelige kapacitetsudvidelse vil stå klar hen mod slutningen af året. AAK er verdensførende inden for forretningsområdet CBE og derfor er hovedråvaren sheanødder en speciel vigtig faktor. For at øge forsyningen af sheanødder er adskillige projekter blevet iværksat for at styrke logistikken fra Vestafrika til fabriksanlæg i Århus. I de kommende år kan råvareforsyningen af sheanødder eventuelt bevirke til en hæmmet ekspansion inden for forretningsområdet CBE. Vigtige begivenheder Lantmännen Forbruget af vegetabilske olier inden for energisektoren har været stærkt stigende i den senere tid. Dette sammen med detailhandelens hårdt konkurrerende priser bevirker, at alle aktører inden for fødevareindustriens værdikæde er under stærkt prispres og behovet for innovative og omkostningsbesparende løsninger øges. AAK har derfor indgået en intentionsaftale med Lantmännen Energi vedrørende et fællesejet selskab (51/49), som har til formål at investere i et nyt knuseanlæg til rapsfrø for at opfylde den stigende efterspørgsel samt styrke vores konkurrenceevne. AAK vil anvende sin del af olien fra knuseanlægget til spiseolier til fødevareindustrien, medens Lantmännen Energi vil anvende sin andel til biodiesel. Den planlagte investering på ca. SEK 400 mio. vil indebære en væsentlig kapacitetsstigning på anlægget i Karlshamn, som vil blive det største i Norden. Ved at udnytte den nyeste moderne teknologi vil anlægget blive et af de mest effektive i verden. UIE Halvårsrapport for /19

12 Opkøb For at øge integrationen fremad samt styrke markedspositionen inden for bagerisektoren har AAK opkøbt Croda Food Service af Croda plc. Den nyopkøbte virksomhed, som har en omsætning på over SEK 230 mio., har hovedsæde i Oldham, Storbritannien, og forsyner bagerisektoren med et bredt udvalg af produkter og serviceydelser samt specialtilpassede leveringssystemer. Det forventes, at opkøbet vil give overskud i Babymad Inden for forretningsområdet af fedtstoffer til babymad har AAK indgået en aftale om et joint venture-samarbejde (50/50) med Enzymotec, der er et israelsk udviklingsselskab med speciale i avancerede lipider (specialfedtstoffer) med særligt sundhedsfremmende egenskaber. Det nystiftede joint venture med navnet Advanced Lipids vil blive ansvarlig for AAK s udvikling af speciallipider inden for babymad. Som omtalt i årsrapporten 2006 er det blevet besluttet at udvide kapaciteten i Karlshamn, hvad angår produktion af specialfedtstoffer til babymad. Udvidelsen forventes at være færdig i begyndelsen af AAK styrker dermed sin verdensførende position inden for dette forretningsområde. Rationaliseringstiltag De nye rationaliseringstiltag, som blev offentliggjort i forbindelse med 1. kvartalsrapport 2007, omfatter hovedsageligt produktionsanlæggene i Sverige og Danmark og forventes at give en årlig besparelse på yderligere SEK 100 mio. fra slutningen af Disse tiltag har påført resultatet for 2. kvartal 2007 med omkostninger for SEK 150 mio., hvoraf SEK 50 mio. ikke havde nogen effekt på cash fl ow. Produktionsanlægget i Århus kommer til at specialisere sig i produktion af specialfedtstoffer med fokus på kakaosmørerstatning. Produktionsanlægget i Karlshamn vil fortsætte sin udvikling hen imod at blive et multiproduktionsanlæg rettet mod forretningsområderne Food Ingedients, Lipids for Care samt Technical Products & Feed. Bestemte produktionslinjer vil langsomt blive flyttet mellem Århus og Karlshamn. Denne rokering er en kompleks proces og forventes ikke er være fuldt ud på plads før slutningen af Fremtidsudsigter for 2007 Selskabet forventer en klar forbedring af driftsresultatet primært på grund af synergieffekten som følge af fusionen samt væksten inden for forretningsområdet CBE. 12/19 UIE Halvårsrapport for 2007

13 Resultatopgørelse for Koncernen 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår (SEK mio.) Nettoomsætning Andre driftsindtægter Driftsindtægter i alt Råmaterialer, forbrugsstoffer og varer til videresalg Andre eksterne omkostninger Honorarer og vederlag til medarbejdere Afskrivninger og værditab Andre driftsomkostninger Driftsomkostninger i alt Driftsresultat Renteindtægter Renteudgifter Andre finansielle poster Resultat før skat Skat Nettoresultat Minoritetsinteresses andel i resultatet Moderselskabets aktionærers andel i resultatet Resultat pr. aktie i SEK* -1,32-0,16 0,78 1,40 * Resultat pr. aktie er beregnet ud fra det vægtede gennemsnitlige antal cirkulerende aktier. Koncernen har på nuværende tidspunkt ikke nogen udestående konvertible erhvervsobligationer eller udestående tegningsoptioner. UIE Halvårsrapport for /19

14 Sammenfattet balance for Koncernen 30. juni 30. juni 31. december (SEK mio.) Aktiver Goodwill Andre immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Kortfristede fordringer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og forpligtelser Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt inklusiv minoritetsinteresser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser - handel Andre kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt /19 UIE Halvårsrapport for 2007

15 Risici Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragsydere til Koncernens indtægter, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser: Den største indflydelse fra råvarepriser på Selskabets overskud er palmeolieprisen, idet den især påvirker resultatet i Selskabets ejerandel i United Plantations i Malaysia. En ændring på USD 10 i prisen på rå palmeolie pr. ton vil påvirke Selskabets andel i United Plantations resultat med ca. USD 1 mio. Det bør bemærkes, at det er United Plantations politik at indgå terminskontrakter på mængder af palmeolien på futuremarkedet og som følge deraf vil prisudsving ikke påvirke Selskabets andel af resultatet i de tilfælde, hvor der er indgået terminskontrakter. Generelt bestræber AAK sig på at kurssikre så meget som muligt af sit salg og råvareindkøb. Konkurrence: AAK er udsat for hård konkurrence, som kendetegner den industri, samt prisudsving i råvarepriserne, som påvirker andelen af arbejdskapital, der er bundet i selskabet. Valutakurser: Selskabets regnskab føres i USD, medens nogle selskaber i Koncernen fører regnskaber i en række andre valutaer. Selskabets hovedinvestering er nu United Plantations, som fører sit regnskab i malaysiske ringgit. Til trods for at Malaysia ophørte med at føre fastkurspolitik over for den amerikanske dollar i 2005, er den malaysiske ringgit fortsat relativt tæt knyttet til den amerikanske dollar, dog er den malaysiske ringgit styrket noget, selvom den amerikanske dollar fortsat er blevet svagere. Denne valutakursudvikling har haft en blandet effekt på Selskabet, eftersom den svækkede amerikanske dollar, som råvarepriser generelt er angivet i, har påvirket resultatet negativt, samtidig med at den omregnede værdi af United Plantations resultat i ringgit er steget. Hvad angår Selskabets investering i AAK, vil en bevægelse i den amerikanske dollar mod den svenske krone udøve en moderat indflydelse. Renten: Selvom hverken Selskabet eller United Plantations har betydelige gældsposter til tredje part, vil en stigning på 1% i renten reducere Selskabets andel i AAK s resultat med ca. USD 0,8 mio. (SEK 5,8 mio.). Vejrforhold: Medens vejrforhold generelt ikke har haft den store indvirkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, har den ekstreme påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de seneste år reduceret produktionen. Udsigter Selskabets overskud er hovedsageligt afhængigt af resultaterne i de to hovedinvesteringer AAK og United Plantations. Selvom ingen af disse to selskaber udsender en formel overskudsprognose, mener Selskabet, at man kan forvente et godt resultat fra begge disse selskaber i Hvad angår AAK, offentliggjorde selskabet i sin 1. halvårsrapport for 2007, at... Selskabet forventer en klar forbedring af driftsresultatet primært på grund af synergieffekten som følge af fusionen samt væksten inden for forretningsområdet CBE. I 1. halvårsrapporten fra United Plantations udtrykte selskabet, at 2007 forventes at blive...endnu et tilfredsstillende år. På baggrund af nuværende tendenser er bestyrelsen overbevist om, at Selskabets resultat for 2007, før medtagelse af effekten fra rationaliseringsomkostningerne afskrevet af AAK i 1. halvår 2007, vil være på samme niveau som i På bestyrelsens vegne Carl Bek-Nielsen Bestyrelsesformand d. 27. august 2007 UIE Halvårsrapport for /19

16 Sammenfattet Balance for Koncernen pr. 30. juni 2007 med sammenligningstal for regnskabsåret 2006 Tallene er ikke revideret 30. juni 31. december (Angivet i USD) $ 000 $ 000 Aktiver Omsætningsaktiver: Bankindestående Aftaleindskud i bank Tilgodehavender fra associerede selskaber Tilgodehavender og andre aktiver Tilgodehavende skatterefusion Tilgodehavende udbytte fra associeret selskab Investeringer Omsætningsaktiver i alt Investeringer Lån til tilknyttede selskaber Materielle anlægsaktiver Aktiver i alt Passiver Kortfristede forpligtelser: Kreditorer og skyldige omkostninger Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital Passiver i alt /19 UIE Halvårsrapport for 2007

17 Resultatopgørelse for Koncernen for 1. halvår 2007 med sammenligningstal for 1. halvår 2006 Tallene er ikke revideret 1. halvår (Angivet i USD) $ 000 $ 000 Indtægter Andel af nettoresultat i koncernselskaber Renteindtægter - koncernselskaber tilknyttede selskaber øvrige Udbytteindtægter 5 5 Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Afskrivninger 10 8 Renteudgifter 12 - Generelle og administrative omkostninger Vederlag og honorar til ledelse og bestyrelse Tab på investeringer Nettovalutakurstab Omkostninger i alt Nettoresultat før skat Skat Nettoresultat for perioden UIE Halvårsrapport for /19

18 Egenkapitalopgørelse for Koncernen for 1. halvår 2007 med sammenligningstal for regnskabsåret 2006 Tallene er ikke revideret Samlet egenkapital pr. 1. januar 2006 Årets bevægelser pr. 31. december 2006 Samlet egenkapital pr. 31. december 2006 Samlet egenkapital pr. 30. juni 2007 Periodens bevægelser pr. 30. juni 2007 (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud Andel i egne aktier Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta /19 UIE Halvårsrapport for 2007

19 Selskabsoplysninger Indregistreringssted Bestyrelse Company Secretary Hovedkontor og hovedaktieregister Repræsentationskontor i København Revisorer Advokater Bankforbindelser Kontaktpersoner Links Bahamaøerne CARL BEK-NIELSEN Formand MARTIN BEK-NIELSEN Næstformand JOHN A. GOODWIN Adm. direktør BRIAN BECH NIELSEN PETER GRUT JOHN MADSEN KJELD RANUM ALISON TRECO 2nd Floor, One Montague Place East Bay Street Nassau, Bahamaøerne International Plantation Services Limited Plantations House H.C. Andersens Boulevard København V, Danmark Ernst & Young Nassau, Bahamaøerne Philip & Partnere København, Danmark Graham, Thompson & Co. Nassau, Bahamaøerne Danske Bank A/S DnB Nor A/S A/S Handelsbanken A/S Hongkong & Shanghai Banking Corp. John A. Goodwin Ulrik Juul Østergaard Kenneth Nilsson Telefon: UIE Halvårsrapport for /19

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE FONDSBØRSMEDDELELSE RESULTAT PER 31 DECEMBER 2000 (Gengivelse på dansk) Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed regnskabsmeddelelse vedrørende Selskabets årsresultat for 2000, udtrykt i US

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret 20. januar 2015 Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret Salgsvæksten i 2014 var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 7% (6% i DKK, 7% i lokal valuta) i forhold til 2013.

Læs mere

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014 21. januar 2014 som ventet; positive forventninger til 2014 Alle finansielle mål for blev nået eller overgået efter gode resultater i 4. kvartal. Den organiske salgsvækst var 7% (5% i danske kroner, 8%

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. www.schouw.dk

Årsrapport 2013. www.schouw.dk Årsrapport 2013 www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og pengestrømme 10 Balance 11 Forventninger 12 Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 Kontoradresse: Amaliegade 49 1256 København K Telefon: 33 15 04 51 Telefax: 33 15 61 99 www.motortramp.com KONTAKTPERSON:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Hovedtal og nøgletal 6 Ledelsesberetning Bestyrelsens

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød

Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød Årsrapport 2011/2012 IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08 Åbning af IDEmøbler i Hillerød virksomhedsinformation Selskab IDdesign a/s, Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 BESTYRELSE Søren Perschardt Olesen,

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere