Halvårsrapport for 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for 2007"

Transkript

1 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/ august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

2 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport 2007 for United International Enterprises Limited ( UIE eller Selskabet ), angivet i amerikanske dollar ( USD eller $ ). Hovedpunkter Det ureviderede koncernresultat for 1. halvår 2007 beløb sig til USD 7,015 mio., hvilket er 3% lavere sammenlignet med resultatet på USD 7,250 mio. i 1. halvår Selskabets andel af resultaterne fra associerede selskaber faldt fra USD 7,526 mio. i 1. halvår 2006 til USD 7,366 mio. i 1. halvår 2007, hvilket primært kan tilskrives en afskrivning på SEK 150 mio. (USD 21,7 mio.) som følge af engangsomkostninger i forbindelse med de i 2007 bekendtgjorte rationaliseringstiltag fra det associerede selskab AarhusKarlshamn AB ( AAK ). Det associerede selskab United Plantations Berhad ( United Plantations ) opnåede et resultat efter skat for 1. halvår 2007 på MYR 51,294 mio. (USD 14,8 mio.) sammenlignet med MYR 57,675 mio. (USD 15,6 mio.) i 1. halvår Det reducerede resultat kan tilskrives en væsentlig lavere produktion, øgede råvarepriser på raffinaderiet samt højere lønudgifter kombineret med en speciel pålagt afgift fra den malaysiske regering, som har til formål at stabilisere priserne på spiseolie på hjemmemarkedet. Ydermere havde selskabet i henhold til sin politik vedrørende kurssikring solgt betydelige mængder af rå palmeolie via terminskontrakter allerede i begyndelsen af 2007 og kunne således ikke fuldt ud drage nytte af de efterfølgende høje priser, der hurtigt blev opnået på markedet som følge af en uventet efterspørgsel på råstoffer til biobrændsel. Det associerede selskab AAK opnåede et driftsresultat før engangsposter for 1. halvår 2007 på SEK 314 mio. (USD 45,4 mio.), hvilket var 43% højere sammenlignet med SEK 220 mio. (USD 28,9 mio.) for 1. halvår Dette forbedrede resultat kan hovedsageligt tilskrives de opnåede positive synergier i forbindelse med fusionen kombineret med en fortsat god vækst inden for produktgruppen med kakaosmørækvivalenter ( CBE ). Som følge af afskrivningen på SEK 150 mio. (USD 21,7 mio.) i forbindelse med påløbne engangsomkostninger i 2. kvartal 2007 faldt resultatet efter skat for 1. halvår 2007 til SEK 35 mio. (USD 5,1 mio.) og var således betydeligt lavere end resultatet efter skat for 1. halvår 2006, som beløb sig til SEK 60 mio. (USD 7,9 mio.) (fratrukket engangsomkostninger på SEK 107 mio. (USD 14,1 mio.)). Fra regnskabsårets begyndelse frem til nu har Koncernen oplevet et højt niveau af investeringsaktiviteter, som bl.a. omfatter AAK s køb af Croda Food Service, et selskab inden for levnedsmiddelindustrien, samt en intentionsaftale vedrørende en betydelig investering for at udvide fabriksfaciliteterne til knusning af oliefrø i Karlshamn. United Plantations arbejder fortsat på at udvikle plantagedriften i Indonesien. Indtil dags dato er hektar ud af det samlede areal på hektar blevet tilplantet med oliepalmer. Ydermere indgik Selskabet i juni 2007 en aftale om at erhverve en kapitalandel på 41% for GBP 1,800 mio. (USD 3,6 mio.) i Intelligent Building System Limited ( IBS ), som er indregistreret i Storbritannien. IBS har købt enerettighederne til at fabrikere samt forhandle et miljøbæredygtigt modulbyggesystem, som er baseret på Durisol byggeblokke, i Storbritannien samt Irland. Egenkapitalen steg fra USD 268,856 mio. pr. 31. december 2006 til USD 277,224 mio. pr. 30. juni Udsigter for 2007 På baggrund af nuværende tendenser er bestyrelsen overbevist om, at Selskabets resultat for 2007, før medtagelse af effekten fra rationaliseringsomkostningerne afskrevet af AAK i 1. halvår 2007, vil være på samme niveau som i /19 UIE Halvårsrapport for 2007

3 Hoved- og nøgletal for Koncernen 1. halvår Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter (inklusiv andel i nettoresultater fra koncernselskaber) Nettoresultat før skat Nettoresultat for perioden Aktiver i alt, ultimo Egenkapital i alt, ultimo halvår Året DKK $ $ $ Resultat pr. aktie 8,65 1,57 1,63 4,91 Indre værdi pr. aktie 342,27 62,11 54,70 60,23 Aktiekurs, ultimo 614,36 111,48 69,88 83,01 (Resultat pr. aktie samt indre værdi pr. aktie er beregnet efter fradrag af Selskabets andel af egne aktier fra det samlede antal aktier.) 1. halvår Året % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) 5,14 6,09 8,74 Soliditetsgrad 99,78 99,82 99,60 (Forrentning af egenkapital er beregnet ud fra nettoresultatet for perioden/gennemsnitlig egenkapital for perioden.) UIE Halvårsrapport for /19

4 Resultat for 1. halvår Det ureviderede koncernresultat efter skat for 1. halvår 2007 beløb sig til USD 7,015 mio. og var således en anelse lavere (3%) sammenlignet med et resultat på USD 7,250 mio. opnået i 1. halvår Det reducerede resultat kan tilskrives lavere bidrag fra Selskabets associerede selskaber. Indtægter for 1. halvår 2007 beløb sig til USD 7,816 mio. (2006: USD 7,979 mio.), hvoraf USD 7,366 mio. (2006: USD 7,526 mio.) udgjorde Selskabets andel i nettoresultaterne fra associerede selskaber. Bidrag fra associerede selskaber i 1. halvår 2007 på USD 7,366 mio. var 2% lavere i forhold til 1. halvår Det væsentligt lavere bidrag fra AAK i 2. kvartal 2007, som følge af et tab efter skat på SEK 53 mio. (USD 7,7 mio.) opstået i forbindelse med en afskrivning på SEK 150 mio. (USD 21,7 mio.) på grund af rationaliseringstiltagene, har medvirket til, at det samlede bidrag fra associerede selskaber for 1. halvår 2007 blev reduceret. En analyse af bidrag fra associerede selskaber for perioden er vist nedenfor: 1. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår (USD mio.) United Plantations 3,000 3,639 6,639 6,735 AAK 1,962-1,235 0,727 0,791 I alt 4,962 2,404 7,366 7,526 Det associerede selskab United Plantations opnåede et nettoresultat for 1. halvår 2007 på MYR 51,3 mio. (USD 14,8 mio.), hvilket er et fald på 11% i forhold til nettoresultatet på MYR 57,7 mio. (USD 15,6 mio.) for 1. halvår Denne reduktion i resultatet skyldtes en 12% lavere produktion af både rå palmeolie og palmekerner, 25% højere råvareomkostninger på raffinaderiet, indførelsen af en speciel afgift fra den malaysiske regering for at stabilisere oliepriserne i landet (hvilket beløb sig til MYR 1,4 mio. i 1. halvår 2007 (USD 0,4 mio.)) samt øgede lønudgifter. Generelt stiger produktionen af rå palmeolie gradvist fra marts, og topper omkring juli til september for derefter at falde fra oktober til februar. Unormale vejrforhold på verdensplan, som f.eks. El Niño, kan dog påvirke dette mønster. Efter et år med højt udbytte i 2006 har selskabets palmer i 1. halvår 2007 været inde i en mærkbar hvileperiode, som gav sig udslag i form af den tidligere nævnte 12% lavere produktion. Ydermere havde selskabet i henhold til sin politik vedrørende kurssikring solgt betydelige mængder af rå palmeolie via terminskontrakter allerede i begyndelsen af 2007 og kunne således ikke fuldt ud drage nytte af de efterfølgende høje priser, der hurtigt blev opnået på markedet som følge af en uventet efterspørgsel på råstoffer til biobrændsel. Hvad angår det associerede selskab AAK beløb resultatet efter skat for 1. halvår 2007 sig til SEK 35 mio. (USD 5,1 mio.) sammenlignet med SEK 60 mio. (USD 7,9 mio.) for 1. halvår Der blev i 2. kvartal 2007 afskrevet engangsomkostninger for SEK 150 mio. (USD 21,7 mio.) i forbindelse med de tidligere bekendtgjorte rationaliseringstiltag (som forventes at give en årlig besparelse på SEK 100 mio. (USD 14,5 mio.) fra og med 2009), hvilket bevirkede, at resultatet for 1. halvår 2007 blev reduceret. (I 2. halvår 2006 beløb synergiomkostninger sig til SEK 107 mio. (USD 14,1 mio.)). Det underliggende driftsresultat indikerer dog fortsat en forbedring med en stigning på 43% fra SEK 220 mio. (USD 28,9 mio.) for 1. halvår 2006 til SEK 314 mio. (USD 45,4 mio.) for 1. halvår Hovedårsagen til AAK s forbedrede driftsresultat var de opnåede positive synergier i forbindelse med fusionen samt vækst inden for segmentet af fedtstoffer til konfekture og især inden for produktgruppen af CBE. Kapacitetsudnyttelsen for CBE er fortsat særdeles høj og den nye betydelige kapacitetsudvidelse i Århus forventes at stå klar hen mod slutningen af året, hvilket vil være med til at hjælpe selskabet med at opfylde markedsefterspørgselen. Forretningsområdet Food Ingredients opnåede også et stabilt resultat på trods af hård konkurrence samt stigende råvarepriser. 4/19 UIE Halvårsrapport for 2007

5 Medens renteindtægterne for 1. halvår 2007 sammenlignet med 1. halvår 2006 forblev uændret, bevirkede investeringstab på USD 0,065 mio. (2006: gevinst på USD 0,198 mio.) samt valutakurstab på USD 0,222 mio. (2006: gevinst på USD 0,078 mio.) til et fald i indtægterne fra andre kilder. På trods af et fald på USD 0,236 mio. i de generelle og administrative omkostninger samt i vederlag og honorar til ledelse og bestyrelse i 1. halvår 2007 sammenlignet med 1. halvår 2006, var de samlede omkostninger for 1. halvår 2007 på USD 1,679 mio. højere i forhold til USD 1,338 mio. for 1. halvår 2006, hvilket kan tilskrives en negativ nettoændring på USD 0,563 mio. i investeringer og valutakursreguleringer. Refunderet selskabsskat fra Selskabets malaysiske datterselskab beløb sig i 1. halvår 2007 til USD 0,878 mio. sammenlignet med USD 0,609 mio. for 1. halvår Egenkapitalen steg fra USD 268,9 mio. pr. 31. december 2006 til USD 277,2 mio. pr. 30. juni 2007, hvilket kan tilskrives overført overskud samt kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta. Koncernen havde ingen gældsforpligtelser til banker pr. 30. juni 2007 og soliditetsgraden forblev således tæt på 100%. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med forrige år. UIE Halvårsrapport for /19

6 Investeringer Nye investeringer Selskabet købte i februar 2007 yderligere aktier i United Plantations svarende til 0,18% af selskabets indbetalte aktiekapital til et beløb af USD 1,180 mio., hvilket fik den samlede ejerandel i United Plantations til at stige til 44,95%. United Plantations indgik i april 2007 en ny betinget hovedaftale, som indbefattede en yderligere udvidelse af plantagejord i Øst Kalimantan i Indonesien. I henhold til den nye aftale sikrer United Plantations sig gennem sin 93% ejerandel i et nyligt fusioneret selskab således råderet over ca hektar plantagejord mod de tidligere hektar i den gamle aftale. Ud af dette samlede areal er hektar blevet tilplantet og forventes at bidrage til indtjeningen i AAK foretog to store investringer i løbet af 1. halvår Under forretningssegmentet Food Services blev virksomheden Croda Food Service erhvervet. Denne virksomhed, som har hovedsæde i Oldham, Storbritannien, forsyner bagerisektoren med et bredt udvalg af produkter og serviceydelser samt specialtilpassede leveringssystemer. I Sverige har AAK indgået en intentionsaftale med Lantmännen Energi vedrørende et joint venture selskab (51% ejet af AAK), som har til formål at investere SEK 400 mio. (USD 58 mio.) i et nyt knuseanlæg til rapsfrø. AAK vil anvende sin del af olien fra knuseanlægget til at opfylde den stigende efterspørgsel på fødevarer, medens Lantmännen Energi vil anvende sin andel til biodiesel. Denne investering vil indebære en væsentlig kapacitetsstigning på anlægget i Karlshamn, som vil blive det største i Norden. Selskabet indgik i juni 2007 en aftale med IBS, som er indregistreret i Storbritannien, om at investere GBP 1,740 mio. (USD 3,5 mio.) mod en 39% ejerandel i selskabet. Selskabet har efterfølgende erhvervet yderligere 2% af aktiekapitalen fra eksisterende aktionærer for GBP 0,060 mio. (USD 0,1 mio.), hvilket har fået det samlede investeringsbeløb op på GBP 1,800 mio og den samlede kapitalandel op på 41%. Ledelsen er blevet tildelt aktieoptioner i selskabet, som er betinget af opfyldelsen af visse mål. Hvis alle disse aktieoptioner udnyttes, vil Selskabets ejerandel blive udvandet til 38%. De resterende aktier i selskabet ejes af ledelsen samt private investorer. IBS har købt enerettighederne til at fabrikere samt forhandle et miljøbæredygtigt modulbyggesystem, som er baseret på Durisol byggeblokke, i Storbritannien og Irland. Af det samlede afsatte investeringsbeløb, er GBP 0,846 mio. (USD 1,7 mio.) anvendt ved indgåelse af aftalen og det resterende beløb vil blive anvendt i løbet af 2007, forudsat at målene for det nye fabriksanlæg opfyldes. Selvom virksomheden er nyopstartet i Storbritannien, har Durisol mere end 50 års erfaring og ekspertise samt succes inden for boligbyggeri og erhvervsbebyggelse i dele af Europa, Nordamerika, Canada samt Afrika. Byggeblokkene fra Durisol blev opfundet i Schweiz og den bæredygtige samt miljøvenlige produktionsproces af disse blokke er både unik og energibesparende, idet træfibre fra genbrugsmateriale, som udgør 80% af materialet i byggeblokkene, blandes med Portland-cement og der derved skabes en let og forholdsvis billig byggeblok. Projektet vil geografisk blive placeret i Crumlin i det sydlige Wales i Storbritannien og vil i første omgang fokusere på at entrere på byggemarkedet i Storbritannien. Selskabet forventer, at fabriksanlægget vil være i drift i slutningen af Investeringen i Durisol forventes at have en minimal effekt på Selskabets resultat i den nærmeste fremtid. 6/19 UIE Halvårsrapport for 2007

7 Associerede selskaber De vigtigste associerede selskaber, som udgjorde Selskabets investeringsportefølje, er omtalt i det efterfølgende. United Plantations Berhad Følgende uddrag er taget fra United Plantations halvårsrapport 2007, der blev offentliggjort d. 27. august 2007: Sammenfattet resultatopgørelse for Koncernen for 1. halvår 2007 med sammenligningstal for 1. halvår 2006 (Tallene er ikke revideret) 2. kvartal Akkumuleret kvartal (MYR 000) Omsætning Driftsomkostninger Andre driftsindtægter Finansielle omkostninger Renteindtægter Indkomst/tab ved investering Resultat før skat Skat Resultat efter skat Ekstraordinære poster Resultat for perioden Nettoresultat der kan udloddes til: Selskabets aktionærer Minoritetsinteresser Nettoresultat Resultat pr. aktie (i) Aktuel - baseret på et gennemsnit af (2006: ) stamaktier (cent) 13,38 15,58 24,64 27,71 UIE Halvårsrapport for /19

8 Sammenfattet balance for Koncernen pr. 30. juni 2007 med sammenligningstal for regnskabsåret 2006 (Tallene er ikke revideret) 30. juni 31. december (MYR 000) Aktiver Anlægsaktiver Biologiske aktiver Materielle anlægsaktiver Forudbetalte leasingydelser Associeret selskab - - Tilgodehavende fra associeret selskab Finansielle aktiver disponible for salg Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varetilgodehavender og andre debitorer Skatterefusion Finansielle aktiver til dagsværdi Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital der kan tilskrives aktionærer i moderselskab Aktiekapital Overkurs ved emission Andre henlæggelser Overført overskud Minoritetsinteresse Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Hensættelser til pensionsydelser Hensættelser til udskudt skat Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Leverandørgæld og andre kreditorer Kassekredit og kortfristede lån Hensættelser til pensionsydelser Deklareret aconto-/slutudbytte Hensættelse til skat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Indre værdi pr. aktie (MYR) 5,29 5,15 8/19 UIE Halvårsrapport for 2007

9 Bestyrelsens vurdering af Koncernens drift Koncernens resultat før skat for den forløbne periode var 13% lavere i forhold til samme periode 2006, hvilket kan tilskrives: (i) (ii) en 12% lavere produktion af både rå palmeolie samt palmekerner, 25% højere råvareomkostninger på raffinaderiet, (iii) en stigning i afgifter på MYR 1,4 mio. som følge af indførelsen af en speciel afgift pålagt palmeolieproducenter gældende fra d. 1. juni 2007, som har til formål at støtte prisen på madolie for den almene befolkning, samt (iv) en stigning på MYR 2 mio. til lønudgifter på grund af lønregulering i forbindelse med en ny overenskomst for mark- og generelle arbejdere. Udsigter og forventninger til fremtiden Priserne på rå palmeolie faldt mærkbart fra MYR pr. ton d. 6. juni 2007 til MYR pr. ton d. 17. august 2007, hvilket kan tilskrives den normale sæsonbetonede stigning i den malaysiske palmeolieproduktion samt et usædvanligt ringe afgrødeudbytte frem til juli Den malaysiske produktion af rå palmeolie for juli 2007 var ca. 0,6 mio. tons lavere i forhold til samme periode sidste år. I løbet af 2007 er den malaysiske eksport blevet øget kraftigt på grund af den voksende efterspørgsel på palmeolie på verdensplan. Hovedårsagen til dette har været, at priserne på rå palmeolie har været konkurrencedygtige på det globale vegetabilske oliemarked som følge af den stigende efterspørgsel fra biobrændselsindustrien. Denne trend forventes at fortsætte året ud. Varelagrene af palmekerneolie blev reduceret til det laveste niveau set inden for de sidste 2 år som følge af den kraftige eksportefterspørgsel. Dette vil sandsynligvis understøtte den nuværende pris på palmekerner. I henhold til Koncernens politik vedrørende terminskontrakter er betydelige mængder af rå palmeolie allerede i begyndelsen af 2007 solgt via terminskontrakter, som nævnt i rapporten for 1. kvartal Markedsvilkårene har dog ændret sig hurtigt som følge af en uventet efterspørgsel på råstoffer til biobrændsel fra forbrugslandene, hvilket har medvirket til, at priserne er blevet presset yderligere i vejret. Malaysian Palm Oil Board ( MPOB ) bekendtgjorde i maj 2007, at der ville blive indført en yderligere månedlig afgift i perioden frem til 31. maj 2008, som ville blive beregnet ud fra MPOB s månedlige gennemsnitlige pris på rå palmeolie. Denne nye afgift, som er gældende fra 1. juni 2007, vil påvirke Koncernens årsresultat med ca. MYR 11 mio. Der blev omsider indgået en ny lønoverenskomst vedrørende mark- og generelle arbejdere med fagforeningen for plantagearbejdere (National Union of Plantation Workers) gældende pr. 1. juni 2007, som skal erstatte den gamle lønoverenskomst, der udløb d. 31. december Ydermere steg den bonusrelaterede del af lønnen også betydeligt som følge af den store stigning i salgspriserne på rå palmeolie. Den samlede effekt af de to lønreguleringer vil få en væsentlig indflydelse på Koncernens årsresultat. Alle disse faktorer tilsammen vil have en betydelig indflydelse på Koncernens resultat i år. Dog forventer vi stadig, at 2007 bliver endnu et tilfredsstillende år. UIE Halvårsrapport for /19

10 Status for selskabsopkøb Foreslået fusion mellem de indonesiske selskaber PT. Surya Sawit Sejati ( PT SSS1 ) og PT Sawit Seberang Seberang ( PT SSS2 ). Ved offentliggørelsen af denne rapport er betingelserne for den foreslåede fusion endnu ikke opfyldt. Eftersom de hektar på PT SSS1, der i dag er tilplantet med oliepalmer, stadig ikke er nået den bæredygtige alder, forventes der ikke noget indtjeningsbidrag fra PT SSS1. 10/19 UIE Halvårsrapport for 2007

11 AarhusKarlshamn AB Følgende uddrag er taget fra AAK s halvårsrapport, der blev offentliggjort af selskabet d. 15. august 2007: Delårsrapport for 2. kvartal samt halvårsrapport for 2007 Nettoomsætningen for 2. kvartal 2007 steg med 14% til SEK mio. (2. kvartal 2006: SEK mio.) Driftsresultatet eksklusiv engangsposter for 2. kvartal 2007 steg med 50% til SEK 152 mio. (2. kvartal 2006: SEK 101 mio.) Engangsposter for 2. kvartal 2007 beløb sig til SEK -150 mio. (2. kvartal 2006: SEK -102 mio.) Resultatet efter skat for 2. kvartal 2007 beløb sig til SEK -53 mio. (2. kvartal 2006: SEK -6 mio.) Resultat pr. aktie for 2. kvartal 2007 beløb sig til SEK -1,32 (2. kvartal 2006: SEK -0,16). Koncernchefens kommentar Hovedårsagen til forbedringen i resultatet kan tilskrives synergier og vækst inden for CBE-segmentet medens strategiske opkøb og alliancer er med til at styrke specialiseringsstrategien inden for fedtstoffer. 2. kvartal 2007 Som forventet gav 2. kvartal 2007 et fortsat klart forbedret resultat sammenlignet med sidste år, hvilket hovedsageligt kan tilskrives synergier og vækst inden for CBE-segmentet. Forretningsområdet Food Ingredients opnåede et stabilt resultat på trods af hård konkurrence og under en periode med stærkt stigende råvarepriser. Forretningsområdet Technical Products & Feed høster nu fordel af de udførte rationaliseringer samt en opnået højere andel af specialfedtsyrer. Specialiseringsstrategien Væksten inden for markedet CBE er fortsat høj. Kapacitetsudnyttelsen for chokoladefedtstoffer er særdeles høj og vores nye betydelige kapacitetsudvidelse vil stå klar hen mod slutningen af året. AAK er verdensførende inden for forretningsområdet CBE og derfor er hovedråvaren sheanødder en speciel vigtig faktor. For at øge forsyningen af sheanødder er adskillige projekter blevet iværksat for at styrke logistikken fra Vestafrika til fabriksanlæg i Århus. I de kommende år kan råvareforsyningen af sheanødder eventuelt bevirke til en hæmmet ekspansion inden for forretningsområdet CBE. Vigtige begivenheder Lantmännen Forbruget af vegetabilske olier inden for energisektoren har været stærkt stigende i den senere tid. Dette sammen med detailhandelens hårdt konkurrerende priser bevirker, at alle aktører inden for fødevareindustriens værdikæde er under stærkt prispres og behovet for innovative og omkostningsbesparende løsninger øges. AAK har derfor indgået en intentionsaftale med Lantmännen Energi vedrørende et fællesejet selskab (51/49), som har til formål at investere i et nyt knuseanlæg til rapsfrø for at opfylde den stigende efterspørgsel samt styrke vores konkurrenceevne. AAK vil anvende sin del af olien fra knuseanlægget til spiseolier til fødevareindustrien, medens Lantmännen Energi vil anvende sin andel til biodiesel. Den planlagte investering på ca. SEK 400 mio. vil indebære en væsentlig kapacitetsstigning på anlægget i Karlshamn, som vil blive det største i Norden. Ved at udnytte den nyeste moderne teknologi vil anlægget blive et af de mest effektive i verden. UIE Halvårsrapport for /19

12 Opkøb For at øge integrationen fremad samt styrke markedspositionen inden for bagerisektoren har AAK opkøbt Croda Food Service af Croda plc. Den nyopkøbte virksomhed, som har en omsætning på over SEK 230 mio., har hovedsæde i Oldham, Storbritannien, og forsyner bagerisektoren med et bredt udvalg af produkter og serviceydelser samt specialtilpassede leveringssystemer. Det forventes, at opkøbet vil give overskud i Babymad Inden for forretningsområdet af fedtstoffer til babymad har AAK indgået en aftale om et joint venture-samarbejde (50/50) med Enzymotec, der er et israelsk udviklingsselskab med speciale i avancerede lipider (specialfedtstoffer) med særligt sundhedsfremmende egenskaber. Det nystiftede joint venture med navnet Advanced Lipids vil blive ansvarlig for AAK s udvikling af speciallipider inden for babymad. Som omtalt i årsrapporten 2006 er det blevet besluttet at udvide kapaciteten i Karlshamn, hvad angår produktion af specialfedtstoffer til babymad. Udvidelsen forventes at være færdig i begyndelsen af AAK styrker dermed sin verdensførende position inden for dette forretningsområde. Rationaliseringstiltag De nye rationaliseringstiltag, som blev offentliggjort i forbindelse med 1. kvartalsrapport 2007, omfatter hovedsageligt produktionsanlæggene i Sverige og Danmark og forventes at give en årlig besparelse på yderligere SEK 100 mio. fra slutningen af Disse tiltag har påført resultatet for 2. kvartal 2007 med omkostninger for SEK 150 mio., hvoraf SEK 50 mio. ikke havde nogen effekt på cash fl ow. Produktionsanlægget i Århus kommer til at specialisere sig i produktion af specialfedtstoffer med fokus på kakaosmørerstatning. Produktionsanlægget i Karlshamn vil fortsætte sin udvikling hen imod at blive et multiproduktionsanlæg rettet mod forretningsområderne Food Ingedients, Lipids for Care samt Technical Products & Feed. Bestemte produktionslinjer vil langsomt blive flyttet mellem Århus og Karlshamn. Denne rokering er en kompleks proces og forventes ikke er være fuldt ud på plads før slutningen af Fremtidsudsigter for 2007 Selskabet forventer en klar forbedring af driftsresultatet primært på grund af synergieffekten som følge af fusionen samt væksten inden for forretningsområdet CBE. 12/19 UIE Halvårsrapport for 2007

13 Resultatopgørelse for Koncernen 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår (SEK mio.) Nettoomsætning Andre driftsindtægter Driftsindtægter i alt Råmaterialer, forbrugsstoffer og varer til videresalg Andre eksterne omkostninger Honorarer og vederlag til medarbejdere Afskrivninger og værditab Andre driftsomkostninger Driftsomkostninger i alt Driftsresultat Renteindtægter Renteudgifter Andre finansielle poster Resultat før skat Skat Nettoresultat Minoritetsinteresses andel i resultatet Moderselskabets aktionærers andel i resultatet Resultat pr. aktie i SEK* -1,32-0,16 0,78 1,40 * Resultat pr. aktie er beregnet ud fra det vægtede gennemsnitlige antal cirkulerende aktier. Koncernen har på nuværende tidspunkt ikke nogen udestående konvertible erhvervsobligationer eller udestående tegningsoptioner. UIE Halvårsrapport for /19

14 Sammenfattet balance for Koncernen 30. juni 30. juni 31. december (SEK mio.) Aktiver Goodwill Andre immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Kortfristede fordringer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og forpligtelser Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt inklusiv minoritetsinteresser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser - handel Andre kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt /19 UIE Halvårsrapport for 2007

15 Risici Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragsydere til Koncernens indtægter, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser: Den største indflydelse fra råvarepriser på Selskabets overskud er palmeolieprisen, idet den især påvirker resultatet i Selskabets ejerandel i United Plantations i Malaysia. En ændring på USD 10 i prisen på rå palmeolie pr. ton vil påvirke Selskabets andel i United Plantations resultat med ca. USD 1 mio. Det bør bemærkes, at det er United Plantations politik at indgå terminskontrakter på mængder af palmeolien på futuremarkedet og som følge deraf vil prisudsving ikke påvirke Selskabets andel af resultatet i de tilfælde, hvor der er indgået terminskontrakter. Generelt bestræber AAK sig på at kurssikre så meget som muligt af sit salg og råvareindkøb. Konkurrence: AAK er udsat for hård konkurrence, som kendetegner den industri, samt prisudsving i råvarepriserne, som påvirker andelen af arbejdskapital, der er bundet i selskabet. Valutakurser: Selskabets regnskab føres i USD, medens nogle selskaber i Koncernen fører regnskaber i en række andre valutaer. Selskabets hovedinvestering er nu United Plantations, som fører sit regnskab i malaysiske ringgit. Til trods for at Malaysia ophørte med at føre fastkurspolitik over for den amerikanske dollar i 2005, er den malaysiske ringgit fortsat relativt tæt knyttet til den amerikanske dollar, dog er den malaysiske ringgit styrket noget, selvom den amerikanske dollar fortsat er blevet svagere. Denne valutakursudvikling har haft en blandet effekt på Selskabet, eftersom den svækkede amerikanske dollar, som råvarepriser generelt er angivet i, har påvirket resultatet negativt, samtidig med at den omregnede værdi af United Plantations resultat i ringgit er steget. Hvad angår Selskabets investering i AAK, vil en bevægelse i den amerikanske dollar mod den svenske krone udøve en moderat indflydelse. Renten: Selvom hverken Selskabet eller United Plantations har betydelige gældsposter til tredje part, vil en stigning på 1% i renten reducere Selskabets andel i AAK s resultat med ca. USD 0,8 mio. (SEK 5,8 mio.). Vejrforhold: Medens vejrforhold generelt ikke har haft den store indvirkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, har den ekstreme påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de seneste år reduceret produktionen. Udsigter Selskabets overskud er hovedsageligt afhængigt af resultaterne i de to hovedinvesteringer AAK og United Plantations. Selvom ingen af disse to selskaber udsender en formel overskudsprognose, mener Selskabet, at man kan forvente et godt resultat fra begge disse selskaber i Hvad angår AAK, offentliggjorde selskabet i sin 1. halvårsrapport for 2007, at... Selskabet forventer en klar forbedring af driftsresultatet primært på grund af synergieffekten som følge af fusionen samt væksten inden for forretningsområdet CBE. I 1. halvårsrapporten fra United Plantations udtrykte selskabet, at 2007 forventes at blive...endnu et tilfredsstillende år. På baggrund af nuværende tendenser er bestyrelsen overbevist om, at Selskabets resultat for 2007, før medtagelse af effekten fra rationaliseringsomkostningerne afskrevet af AAK i 1. halvår 2007, vil være på samme niveau som i På bestyrelsens vegne Carl Bek-Nielsen Bestyrelsesformand d. 27. august 2007 UIE Halvårsrapport for /19

16 Sammenfattet Balance for Koncernen pr. 30. juni 2007 med sammenligningstal for regnskabsåret 2006 Tallene er ikke revideret 30. juni 31. december (Angivet i USD) $ 000 $ 000 Aktiver Omsætningsaktiver: Bankindestående Aftaleindskud i bank Tilgodehavender fra associerede selskaber Tilgodehavender og andre aktiver Tilgodehavende skatterefusion Tilgodehavende udbytte fra associeret selskab Investeringer Omsætningsaktiver i alt Investeringer Lån til tilknyttede selskaber Materielle anlægsaktiver Aktiver i alt Passiver Kortfristede forpligtelser: Kreditorer og skyldige omkostninger Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital Passiver i alt /19 UIE Halvårsrapport for 2007

17 Resultatopgørelse for Koncernen for 1. halvår 2007 med sammenligningstal for 1. halvår 2006 Tallene er ikke revideret 1. halvår (Angivet i USD) $ 000 $ 000 Indtægter Andel af nettoresultat i koncernselskaber Renteindtægter - koncernselskaber tilknyttede selskaber øvrige Udbytteindtægter 5 5 Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Afskrivninger 10 8 Renteudgifter 12 - Generelle og administrative omkostninger Vederlag og honorar til ledelse og bestyrelse Tab på investeringer Nettovalutakurstab Omkostninger i alt Nettoresultat før skat Skat Nettoresultat for perioden UIE Halvårsrapport for /19

18 Egenkapitalopgørelse for Koncernen for 1. halvår 2007 med sammenligningstal for regnskabsåret 2006 Tallene er ikke revideret Samlet egenkapital pr. 1. januar 2006 Årets bevægelser pr. 31. december 2006 Samlet egenkapital pr. 31. december 2006 Samlet egenkapital pr. 30. juni 2007 Periodens bevægelser pr. 30. juni 2007 (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud Andel i egne aktier Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta /19 UIE Halvårsrapport for 2007

19 Selskabsoplysninger Indregistreringssted Bestyrelse Company Secretary Hovedkontor og hovedaktieregister Repræsentationskontor i København Revisorer Advokater Bankforbindelser Kontaktpersoner Links Bahamaøerne CARL BEK-NIELSEN Formand MARTIN BEK-NIELSEN Næstformand JOHN A. GOODWIN Adm. direktør BRIAN BECH NIELSEN PETER GRUT JOHN MADSEN KJELD RANUM ALISON TRECO 2nd Floor, One Montague Place East Bay Street Nassau, Bahamaøerne International Plantation Services Limited Plantations House H.C. Andersens Boulevard København V, Danmark Ernst & Young Nassau, Bahamaøerne Philip & Partnere København, Danmark Graham, Thompson & Co. Nassau, Bahamaøerne Danske Bank A/S DnB Nor A/S A/S Handelsbanken A/S Hongkong & Shanghai Banking Corp. John A. Goodwin Ulrik Juul Østergaard Kenneth Nilsson Telefon: UIE Halvårsrapport for /19

1. kvartalsrapport for 2007

1. kvartalsrapport for 2007 1. kvartalsrapport for 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 24. maj 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger 1. kvartalsrapport

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD 3. kvartalsrapport 2008 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2006 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006 23. november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Årsregnskabsmeddelelse (4. kvartalsrapport) 2007 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail:

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2005

3. kvartalsrapport for 2005 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2005 25. november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns

Læs mere

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE 1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk Halvårsrapport 2009 Selskabsmeddelelse nr. 10/2009 27. august 2009 Gengivelse på dansk Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 2. kvartal 2009 beløb sig til USD 14,9 mio., hvilket var en anelse højere

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2007 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Til:

Læs mere

Halvårsrapport for 2005

Halvårsrapport for 2005 Halvårsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2005 31. august 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns Fondsbørs

Læs mere

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 2 Indhold Præsentation af koncernen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 Bestyrelsens beretning 11 UIEs investeringsportefølje 12 Aktietilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Halvårsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport 2004 1/16 Hovedpunkter Koncernresultatet for 1. halvår 2004 beløb sig til

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE KVAR ARTALSRAPPOR ALSRAPPORT FOR KVAR ARTALET ALET AFSLUTTET D.. 30. SEPTEMBER 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 DK-1553 København V Telefon: 33 93 33 30 Fax: 33

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2012. Selskabsmeddelelse nr. 13. Gengivelse på dansk. 29. august 2012

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2012. Selskabsmeddelelse nr. 13. Gengivelse på dansk. 29. august 2012 UNITED Halvårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 13 Gengivelse på dansk 29. august HALVÅRS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber i

Læs mere

3. Kvartalsrapport 2004

3. Kvartalsrapport 2004 3. Kvartalsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2004 23. november 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. Kvartalsrapport 2004 1/14 Hovedpunkter Koncernresultatet for årets første tre kvartaler

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 16. marts 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005 1/22 Meddelelse til Københavns

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 Indhold Selskabsoplysninger 3 Koncernstruktur 4 Hoved- og nøgletal for Koncernen 5 UIE tidslinje 6 Bestyrelsens beretning: 8 Årets resultat 10 Egenkapital 11 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3. 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Selskabsmeddelelse Nr. 8/2013. Gengivelse på dansk. 28. august 2013 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2013. Selskabsmeddelelse Nr. 8/2013. Gengivelse på dansk. 28. august 2013 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Halvårsrapport Selskabsmeddelelse Nr. 8/ Gengivelse på dansk 28. august UNITED HALVÅRS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber i

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for 2007

Halvårsrapport for 2007 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/2007 28. august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

1. kvartalsrapport 2013

1. kvartalsrapport 2013 1. kvartalsrapport Selskabsmeddelelse Nr. 6/ Gengivelse på dansk 30. maj UNITED 1. KVARTALS- UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 Årsregnskabsmeddelelse for 2006 Selskabsmeddelelse nr. 1/2007 19. marts 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2011

Årsregnskabsmeddelelse for 2011 UNITED Årsregnskabsmeddelelse for 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 5. marts 2012 Gengivelse på dansk ÅRS- UNITED Hovedpunkter United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V. Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

3. kvartalsrapport 2012

3. kvartalsrapport 2012 3. kvartalsrapport Selskabsmeddelelse nr. 17/ Gengivelse på dansk 28. november UNITED 3. KVARTALS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

1. kvartalsrapport 2010

1. kvartalsrapport 2010 1. kvartalsrapport 2010 Selskabsmeddelelse nr. 5/2010 27. maj 2010 Gengivelse på dansk Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 1. kvartal 2010 beløb sig til USD 8,8 mio., hvilket er 20% højere i forhold

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

1. kvartalsrapport 2012

1. kvartalsrapport 2012 UNITED 1. kvartalsrapport 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 2012 24. maj 2012 Gengivelse på dansk FØRSTE UNITED Hovedpunkter United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2013 UNITED PLANTATIONS BERHAD. (Selskabsnr. 240-A) Jendarata Estate Teluk Intan Darul Ridzuan Malaysia

Halvårsrapport 2013 UNITED PLANTATIONS BERHAD. (Selskabsnr. 240-A) Jendarata Estate Teluk Intan Darul Ridzuan Malaysia Halvårsrapport 2013 UNITED PLANTATIONS BERHAD (Selskabsnr. 240-A) Jendarata Estate 36009 Teluk Intan Darul Ridzuan Malaysia Sammenfattet resultatopgørelse for Koncernen for 1. halvår 2013 (Tallene er ikke

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

3. kvartalsrapport 2011

3. kvartalsrapport 2011 UNITED 3. kvartalsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 11/2011 23. november 2011 UPs nye administrationskontor i Central Kalimantan, Indonesien Hovedpunkter Koncernresultatet for 3. kvartal 2011 beløb sig

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere