Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde"

Transkript

1 Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 Postboks København K Tel Fax CVR nr Bestyrelsen i Udviklingsselskabet By & Havn I/S indkalder hermed til ordinært interessentskabsmøde, der afholdes 22. marts 2013 J. nr den 15. april 2013 kl på selskabets hjemsted Nordre Toldbod 7, 1259 København K. Dagsorden for interessentskabsmødet er følgende: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af årsrapport for Beslutning om bestyrelsesmedlemmernes honorar 4. Eventuelt Bestyrelsen Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 P.O. Box 2083 DK-1013 København K Telefon: , Fax: ,

2 ÅRSRAPPORT 2012

3 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr Årsrapport for 2012

4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side Året i hovedtræk... 3 Arealudvikling... 5 Udlejning... 7 Parkering... 7 Havnedrift... 8 Samfundsansvar (CSR)... 9 God selskabsledelse Organisation og medarbejdere Selskabsmæssige forhold Risikofaktorer Regnskabsberetning Resultat Balance Forventninger til 2013 og de kommende år Begivenheder efter regnskabsårets udløb Regnskab Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Anvendt regnskabspraksis Ledelsespåtegning De uafhængige revisorers påtegning

5 Ledelsesberetning 1. Året i hovedtræk Det samlede resultat af den primære drift ekskl. værdiregulering af investeringsejendomme blev på 97 mio. kr. mod 105 mio. kr. året før. Nedgangen skal ses i lyset af, at der i 2011-resultatet indgår engangseffekter på ca. 50 mio. kr. Ses der bort fra disse, er der tale om en væsentlig fremdrift i resultatet. By & Havns omsætning blev i 2012 blev på 322 mio. kr., hvilket er en fremgang i forhold til i 2011 på 59 mio. kr., svarende til 23 pct. Fremgangen vedrører primært modtagelse af jord i Nordhavnen, men også indtægterne fra parkeringsaktiviteterne har bidraget til fremgangen. Selskabets udlejningsforretning har med en nettoomsætning på 174 mio. kr. også i 2012 bidraget væsentligt til den samlede omsætning. Værdireguleringer af selskabets investeringsejendomme har i 2012 belastet resultatet med -280 mio. kr. Den negative værdiregulering kan primært henføres til lovændringen, der fjernede grundforbedringsfradraget ved opgørelse af ejendomsskatter. Bortset fra denne effekt har værdiskabelsen for selskabets investeringsejendomme været positiv og stort set været som forventet. Salget af byggeretter i selskabets udviklingsområder har i flere år været påvirket af de svage økonomiske konjunkturer, men 2012 viste tegn på en forbedring af markedsforholdene. I 2012 indgik selskabet for første gang i flere år en større salgsaftale. Der blev endvidere indgået betingede salgsaftaler for andre arealer. Tendensen ventes at fortsætte i 2013 med øget salgsomfang. Primo 2013 er der således allerede indgået yderligere aftaler om salg af byggeretter. En væsentlig forudsætning for, at selskabet kan nå sine langsigtede salgsmål, er, at det nødvendige plangrundlag for udviklingsarealerne tilvejebringes. Selskabet har byggeretter med det nødvendige plangrundlag til salg i flere forskellige områder med forskellige karakteristika. Det styrker salgsmulighederne, når efterspørgslen begynder at vise sig. Investeringerne i infrastruktur i udviklingsområderne gennemføres i takt med, at efterspørgslen begynder at vise sig. I 2012 har der været stor aktivitet i Århusgadekvarteret på baggrund af lokalplanen, der blev godkendt i Københavns Kommune ultimo Enkelte bygninger er nedrevet, og der pågår arbejder med renovering og fremrykning af Sandkaj. I 2013 fortsættes arbejdet med at opgradere forsyningsledninger og infrastruktur. Udviklingspotentialet for Århusgadekvarteret og den øvrige Nordhavn er i øvrigt blevet styrket efter, at der er indgået politisk aftale om at etablere metro til Nordhavnen. Selskabet skal bidrage til finansieringen heraf med et beløb svarende til den øgede værdiskabelse i området, der er vurderet til ca. 900 mio. kr. Endeligt lovgrundlag ventes vedtaget i På Marmormolen er 1. etape af en etagemeter stor ny kontorbygning til FN overdraget til lejer. 2. etape ventes færdig ultimo Der er endvidere gennemført byggemodning af den øvrige del af Marmormolen, der nu er klar til at tage imod nye investeringer i bolig og erhverv. I Ørestad er der i 2012 taget et nyt parkeringshus på Edvard Thomsens Vej med 747 parkeringspladser i brug. Samtidig er byggeriet af et nyt parkeringshus i Ørestad Syd påbegyndt. I den yderste del af Nordhavnen er arbejdet med at udvide havneområdet og etablere en ny krydstogtkaj med tilhørende terminal fortsat i Udvidelsen sker gennem modtagelse af overskudsjord fra metrobyggeriet og øvrige anlægsarbejder i København. Krydstogtkajen ventes taget i brug medio Det samlede resultat inkl. markedsværdireguleringer af investeringsejendomme og gæld blev på -922 mio. kr. Heraf udgør de urealiserede værdireguleringer af ejendomme og gæld ca. 562 mio. kr. Egenkapitalen er herefter opgjort til mio. kr. mod 450 mio. kr. ved selskabets stiftelse i

6 Egenkapitalen er siden selskabets stiftelse blevet påvirket af urealiserede markedsværdireguleringer af selskabets gæld på ca mio. kr. I takt med, at lånene nærmer sig udløb, vil markedsværdireguleringerne blive ført tilbage til resultatet og dermed egenkapitalen og vil derfor ingen effekt have på selskabets langsigtede økonomi. Genetablering af egenkapitalen og gældsnedbringelse gennem salg af investeringsejendomme er de primære styringsparametre for selskabet. Med de nuværende salgsforventninger og investeringsplaner forventes egenkapitalen genskabt inden for en ca. 10-årig periode. Efter en stigning i gælden i 2012 ventes en gældsnedbringelse i 2013, bl.a. som følge af aftalen fra 2011 om at indskyde byggeriet til FN i et projektselskab, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på mere end mio. kr. Hertil kommer pengestrømmen fra øvrige salg og fra den daglige drift, der er forbedret væsentligt gennem selskabets leveår. Udviklingen i såvel egenkapital som gæld på længere sigt er afhængig af de kommende års økonomiske konjunkturer. Selskabsform og ejerkreds medfører, at den negative egenkapital ikke har konsekvenser for selskabets fortsatte drift. Hoved- og nøgletal DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. Resultat Nettoomsætning Værdireguleringer af investeringsejendomme Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele i datterselskaber Resultat af kapitalandele i joint ventures Resultat af kapitalandele i associerede selskaber Finansielle poster netto (eksl. markedsværdiregulering af gæld) Finansielle poster netto (inkl. markedsværdiregulering af gæld) Resultat før markedsværdiregulering af gæld Årets resultat Balance Aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i materielle anlægsaktiver finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal pct. Overskudsgrad N/A N/A 71,4 pct. -26,7 pct. 36,4 pct. Afkastningsgrad -1,4 pct. -4,4 pct. 4,6 pct. -0,3 pct. 0,8 pct. Soliditetsgrad -31,6 pct. -26,9 pct. -10,4 pct. -9,0 pct. -3,5 pct. Forrentning af egenkapital N/A N/A N/A N/A N/A Nettorentebærende gæld Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. 4

7 2. Arealudvikling Tabel 1. Nøgletal for Arealudvikling Mio. kr Nettoomsætning 58 6 Værdiregulering af investeringsejendomme Andre indtægter 0 29 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Indtægt af kapitalandele Resultat før renter Balance Balancesum Investeringer Materielle anlægsaktiver Gældsforpligtelser Salg af byggeretter Som forventet har selskabet indgået aftaler om salg af byggeretter i I september blev det første salg i Indre Nordhavn gennemført, da to cementsiloer blev solgt til NCC Property Development og nu skal omdannes til miljøcertificeret kontorbyggeri. Og i november blev der indgået aftale om salg af etagemeter byggeret i Ørestad Nord til Nordea til byggeri af et nyt hovedsæde. Aftalen er alene betinget af den nye lokalplans vedtagelse. Desuden har Nordea option på køb af yderligere etagemeter byggeret. Nordhavnen Udviklingen af Nordhavnen er i fuld gang, hvor fokus i første omgang er på Indre Nordhavn. Her er nedrivning af ikke-bevaringsværdige pakhuse og lagerbygninger afsluttet ultimo 2012, og anlægsarbejde for ledninger og belægning forventes igangsat i 1. kvartal af I december 2012 indgik selskabet aftale om salg af den første byggegrund til boligbyggeri i området til forventet effektuering i Konstruktionen af lejlighederne i Havnehuset påbegyndes i 3. kvartal af 2013 med forventet indvielse i 3. kvartal af I løbet af 2012 blev der i øvrigt indledt drøftelser om salg af en lang række byggeretter til boligformål i Århusgadekvarteret, ligesom der arbejdes frem mod et udbud af byggeret til almene boliger i 1. kvartal af Herudover arbejder selskabet med udvikling af lokalplaner for områderne Levantkaj Vest, Århusgadekvarteret Vest og Trælastholmen. Selskabet investerer de næste par år knap 1 mia. kr. i en indfatning samt ny krydstogtkaj med tilhørende terminalbygninger i Nordhavnen. Det skal muliggøre udvidelse af Nordhavnens areal med godt 100 hektar. I 2012 indviede selskabet et nyt anlæg til modtagelse af jord til brug for opfyldningen. Anlægget af indfatningen til opfyldningen er forløbet planmæssigt, og hele nordsiden af indfatningen er færdiggjort. Arbejdet med forberedelser til etablering af metro til Nordhavnen er fortsat gennem Høringen af VVM-rapport og kommuneplantillæg for metro til Nordhavnen blev afsluttet i november 2012, og tillæggene forventes endeligt vedtaget i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i 2. kvartal af Forarbejderne til selve anlægget af metroen startes i marts Marmormolen I regi af datterselskabet FN-Byen P/S opfører selskabet kontorfaciliteter på Marmormolen (Campus 1), der skal huse FN s organisationer i Danmark. FN tog første etape af byggeriet i brug ved årsskiftet 5

8 2012/2013, og sidste etape af kontorbyggeriet forventes klar til indflytning ultimo Samtidig med FN s indflytning blev Marmormolen åbnet for offentligheden, og frihavnsgitteret blev nedlagt. Nedrivning af bygninger på molen er afsluttet og anlæg af Marmorvej færdiggjort. Unicef er fraflyttet deres tidligere lejemål på Marmormolen og har taget det nye lager (Campus 2) i Nordhavnen i anvendelse. Ørestad Ørestads tre ud af fire kvarterer udvikles fortsat parallelt med selskabets øvrige udviklingsområder, mens det sidste, Amager Fælled, afventer. Selskabet lancerede sammen med NCC i 3. kvartal af 2012 en helhedsplan for området Ørestad Down Town i Ørestad City, der muliggør udvikling af områdets kontorbyggerier, bydelshus og butikker. Lokalplanforslag er sendt i offentlig høring i januar 2013 og forventes efter endt udvalgsbehandling godkendt i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation medio I september 2012 blev kommuneplan- og lokalplantillæg for Arenakvarteret i Ørestad Syd vedtaget i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation. Tillæggene muliggør, at selskabet Arena CPHX P/S, der ejes af Realdania og Københavns Kommune, etablerer Copenhagen Arena, som forventes indviet ultimo I tilknytning til arenaen planlægges anlagt en skøjtehal, en skole samt et erhvervs- og boligkvarter. Ud over arenaen arbejder selskabet sammen med Københavns Kommune om placering og udformning af en kommunal lethal i Ørestad City, der skal muliggøre indendørs idrætsaktiviteter. Skitseforslag til hallens udformning forventes udvalgsbehandlet medio I Ørestad Syd igangsættes byggeriet af 50 nye almene familieboliger i 2. kvartal af Boligerne, der ligger ud mod kanalen tæt ved Vestamager Metrostation, får en grøn profil og forventes klar til indflytning i Også i Ørestad Nord er der gang i nybyggeriet. I august 2012 blev byggeriet af rækkehusene Radiorækkerne igangsat, og de første huse forventes klar til indflytning i maj Næste etape af byggeriet igangsættes i 1. kvartal af Øvrige udviklingsarealer Selskabet har i årets løb taget store skridt i arbejdet med at muliggøre udvikling af det tidligere havneog industriområde ved Enghave Brygge, så det kan omdannes til en kanalby, primært med boliger. Udkast til lokalplantillæg for Enghave Brygge blev tiltrådt i Københavns Kommune i december 2012 og er i offentlig høring januar og februar Endvidere er selskabet påbegyndt udvikling af Tulipanen, der udgøres af et trekantet areal ved Kastellet. Der er en restbyggeret inden for den eksisterende lokalplan, som i første omgang forventes udnyttet til et boligbyggeri bestående af tre enkelthuse med i alt etagemeter byggeret. Byggeriet forventes igangsat i

9 3. Udlejning Tabel 2. Nøgletal for Udlejning Mio. kr Nettoomsætning Værdiregulering af investeringsejendomme Andre indtægter 0 1 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Indtægt af kapitalandele 0 0 Resultat før renter Balance Balancesum Investeringer Materielle anlægsaktiver Gældsforpligtelser Forretningsområdet omfatter udlejning og drift af 765 bygnings-, areal- og vandareallejemål, hvoraf de fleste ligger i Nordhavnen. Omsætningen fra udlejning ligger i 2012 ca. 5,4 mio. kr. lavere end i 2011, bl.a. som følge af, at en del bygninger er revet ned i bl.a. Århusgadekvarteret i forbindelse med byudviklingen af området. Resultatet af den primære drift udgør 212 mio. kr., hvoraf 121,6 mio. kr. vedrører urealiserede værdireguleringer af værdien af selskabets udlejningsejendomme. Udlejningen af kontorlejemål mv. er steget i løbet af året, mens tomgangsprocenten for rene lagerfaciliteter ultimo 2012 ligger på samme niveau som ved starten af året. Selskabet varetager selv bygningsrenoveringer og lejemålsindretninger. Selskabet har også i 2012 med succes forfulgt en strategi, hvorefter lagerlejemål omdannes til kontorer og showroom og dermed bidrager til en positiv vækst i lejeindtægterne. 4. Parkering Tabel 3. Nøgletal for Parkering Mio. kr Nettoomsætning Værdireguleringer 0 0 Andre indtægter 0 0 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Indtægt kapitalandele 0 0 Resultat før renter Balance Balancesum Investeringer -0 0 Materielle anlægsaktiver Gældsforpligtelser By & Havn opfører, driver og vedligeholder parkeringsanlæg i Ørestad City, Ørestad Syd, Nordre Toldbod og Søndre Frihavn. Selskabet har ansvaret for ca parkeringspladser, enten i parkeringshuse eller på terræn, hvilket er ca. 10 pct. flere parkeringspladser end i Stigningen i antallet af parkeringspladser skyldes, at selskabet i februar 2012 åbnede et parkeringshus på Edvard Thomsens Vej i Ørestad City med 747 parkeringspladser. 7

10 By & Havn ejer parkeringsanlæggene, ligesom driften af parkeringspladserne hovedsagelig varetages af selskabet selv. Endvidere driver By & Havn et parkeringshus på Amerika Plads med mere end 800 parkeringspladser. Dette anlæg ejes sammen med TK Development. Omsætningen er steget med 5,9 mio. kr., svarende til ca. 18 pct. i forhold til i Den positive udvikling i omsætningen er dels et resultat af, at antallet af kunder er steget, bl.a. som følge af det stigende kundegrundlag i Ørestad og af en højere indtjening pr. kunde. Resultatet af den primære drift er øget med 4,5 mio. kr. Parkeringsfaciliteterne udbygges i takt med udviklingen af Ørestad og Århusgadekvarteret. Det første parkeringshus i Ørestad Syd med ca. 700 parkeringspladser forventes færdigt medio I Århusgadekvarteret ventes der etableret en midlertidig terrænparkeringsplads i 2014 i forbindelse med byudviklingen af området. 5. Havnedrift Tabel 4. Nøgletal for Havnedrift Mio. kr Nettoomsætning Andre indtægter 0 0 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Indtægt kapitalandele Resultat før renter Balance Balancesum Investeringer 0 7 Materielle anlægsaktiver Gældsforpligtelser Størstedelen af By & Havns havneanlæg til kommerciel havnedrift er udlejet til det 50 pct. ejede joint venture Copenhagen Malmö Port AB (CMP). Den øvrige del af CMP ejes af Malmø Kommune og af private investorer. CMP lejer på tilsvarende vis havneanlæg i Malmø af Malmø Kommune. Lejeaftalerne i både København og Malmø løber frem til Ud over ejerskabet til aktierne i CMP udøver By & Havn indflydelse på havnedriftens udvikling gennem planlægning af hvilke arealer og anlæg, der skal anvendes til havnedrift og gennem investering i nye anlæg. Investeringer i nye havneanlæg finansieres typisk gennem øget lejebetaling fra CMP. Havnedriftsaktiviteterne i København består primært af en containerterminal i Nordhavnen, en olie- og bulkterminal på Prøvestenen samt kajer og modtagerfaciliteter til færge- og krydstogttrafikken. I 2012 er arbejdet med at etablere en ny krydstogtkaj i Nordhavnen fortsat. Kajen etableres af By & Havn med henblik på udlejning til CMP. Projektet forløber stort set som planlagt. Den nye krydstogtkaj på i alt meter vil blive ibrugtaget i krydstogtsæsonen Der har i 2012 også været arbejdet med at forberede etableringen af nye terminalbygninger til krydstogtpassagerer. Bygningerne vil blive ibrugtaget i By & Havns resultat af den primære drift af havnedriftsaktiviteterne var i 2012 på 17 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. bedre end resultatet i Forbedringen vedrører primært øget lejebetaling fra CMP. 8

11 Tabel 5. CMP s økonomiske omsætning og resultat (mio. SEK) Omsætning Resultat af primær drift CMP opnåede i 2012 et resultat af den primære drift på 102 mio. SEK før skat, hvilket er på niveau med resultatet for Resultatudviklingen skal ses i lyset af øget lejebetaling til havneejerne samt valutakursudviklingen. CMP satte igen i 2012 rekord med i alt 373 krydstogtanløb, hvoraf hovedparten var i København. Dermed cementerede CMP i København sin position som en af Nordeuropas væsentligste destinationer for den voksende krydstogtindustri. Det samlede passagertal for krydstogtskibe og færger, der anløber CMP, var i 2012 på næsten 1,3 mio., hvilket også er ny rekord. I 2012 har CMP endvidere haft fremgang i antallet af nye biler, som håndteres gennem terminalen i Malmø. Stigningen omfatter bl.a. biler, som indskibes med henblik på senere udskibning til det russiske marked. Det samlede antal biler blev på næsten Endelig har der i 2012 været fremgang for RoRo-linjer samt mængden af olie via terminalerne i København og Malmø, herunder især transitolie. 6. Samfundsansvar (CSR) By & Havn anerkender at have et stort ansvar og forpligtelse til at tilføre København nye byområder af høj kvalitet og sikre en bæredygtig byudvikling. Selskabets vision er udgangspunktet for denne samfundsansvarlige tankegang: Som byudviklingsselskab og grundejer skal By & Havn skabe levende bydele af international klasse, som er attraktive at bo og arbejde i, og som også er spændende at besøge. Samtidig er det et kriterium, at By & Havns samfundsansvarlige handlinger tager afsæt i forretningsstrategien. Som medlem af UN Global Compact støtter selskabet op om alle ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejde, miljø og antikorruption. Med henvisning til By & Havns forretningsaktiviteter er hovedfokus i selskabets samfundsansvarlige forpligtigelser rettet mod UN Global Compacts miljømæssige principper, idet det er her, selskabet kan øve størst mulig indflydelse. Men By & Havn er ligeledes bevidst om at sikre menneskerettigheder, arbejdsrettigheder og antikorruption. I december 2012 aflagde By & Havn for anden gang UN Global Compacts Communication on Progress (COP)-rapport. By & Havns rapporteringsperiode er i 2012 blevet flyttet til den 31. december, således at COP-rapporten følger regnskabsåret. By & Havns COP-rapport er tilgængelig på By & Havns hjemmeside By & Havns CSR-politik bygger på eksterne og interne indsatsområder. Eksternt lægges CSRindsatsen på byudviklingsaktiviteter, miljø og bæredygtighed i byområderne, bæredygtig drift og vedligeholdelse af havnen og øvrige arealer samt eksterne personalepolitiske tiltag i form af bidrag til opkvalificering af arbejdsmarkedet. Internt i organisationen er der fokus på medarbejdernes trivsel, viden og kompetencer samt arbejdsmiljø. Byudviklingsaktiviteter By & Havn tager medansvar i den langsigtede udvikling af bydelene, så de bliver levende og mangfoldige bydele at bo i. By & Havn udvikler og fremmer aktiviteter på land og på vand i sine byområder. Selskabet er katalysator og støtter op om by- og foreningslivet i lokalmiljøerne og hjælper til at styrke netværk, således at frivillige aktiviteter kan spire i områderne og være med til at sikre levende bydele. I samarbejde med Grundejerforeningen Ørestad City og Vandlauget har By & Havn i 2012 indviet tre øer i kanalen ved Sivegaden, Ørestad City. Øerne er et led i en vitalisering af området og skal skabe 9

12 nye opholdssteder og flere måder at krydse kanalen på. Øerne var det vindende projekt i konkurrencen Byrum for livet, og i forbindelse med konkurrencen har der løbende været borgerinddragende aktiviteter. Øerne blev i januar 2013 præmieret for deres flotte arkitektoniske design. Endnu et projekt, Metrohaverne, blev til i forbindelse med konkurrencen Byrum for livet. Amager Vest Lokaludvalg og By & Havn har samarbejdet om etablering af to testhaver under metrohøjbanen. Haverne skal skabe byliv og anderledes byrumselementer. Testhaverne skal skabe afklaring om efterspørgslen og finde frem til planter og blomster, der egner sig til arealet under metroen. Metrohaverne er en del af Amager Vest Lokaludvalgs bydelsplan. Som et led i at udvikle et rigt børnekulturliv i Ørestad støtter By & Havn og Amager Vest Lokaludvalg driften af udstillings- og læringsmiljøet Bibiana Danmark. Fra to butikslokaler i VM-Bjerget vil organisationen opbygge et udstillingscenter og læringsmiljø for børnekunst og kultur med henblik på at kunne etablere et permanent hus for kunst og kultur for børn i Danmark. En levende by betyder også en sund by, og i 2012 blev der indviet et sundhedsspor i Ørestad. Sundhedsspor er præcist opmålte ruter på 1-2½ km. Man tester sin kondition ved at gå eller løbe ruten så hurtigt man kan og tage tid på det. Bagefter kan man aflæse sit kondital direkte i naturen på en tavle ved målstregen. Partnere i etableringen af sundhedssporet er Grundejerforeningssekretariatet i Ørestad, Amager Vest Lokaludvalg og By & Havn. Den årligt tilbagevendende københavnerbegivenhed Kulturhavn blev igen afviklet med By & Havn som hovedsponsor, og endvidere blev der ydet sponsorstøtte til svømmestævnet Christiansborg Rundt og Københavns Roklub. Miljø og bæredygtighed By & Havn planlægger i vid udstrækning byområderne som bæredygtige bydele. Ørestads helhedsplan tog allerede i 1992 miljømæssige og bæredygtige hensyn. Effektiv kollektiv trafik, hensigtsmæssig håndtering af regnvand og en tæt bebygget bydel er blot nogle af de bæredygtige elementer, som fra begyndelsen har været planlagt for Ørestad. I lokalplan for Århusgadekvarteret er der fokus på at udvikle en tæt by med god kollektiv trafikbetjening, sikre gode vilkår for de bløde trafikanter og skabe grønne bykvarterer med grønne tage og blandede boligformer. I 2012 indgik Folketinget og Københavns Kommune en politisk aftale, der sikrer metro til Nordhavnen. Metroen, der står klar i 2019 med de første to metrostationer, vil få stor betydning for byudviklingen. Som en naturlig forlængelse af at planlægge byområderne bæredygtigt deltager By & Havn i et pilotprojekt under Naturstyrelsen og Green Bouilding Council Denmark angående certificering af byområder ud fra bæredygtighedssystemet DGNB. DGNB står for Deusche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er et tysk system, der gennem 45 indikatorer certificerer bæredygtighed. By & Havn har en målsætning om at opnå certificering af byudviklingsområderne Trælastholmen, Levantkaj Vest og Sundmolen. Det er By & Havns hensigt, at certificeringen af byområderne skal motivere investorerne til at etablere bæredygtigt byggeri, som de kan få certificeret. FN-Byen, hvis 1. etape blev taget i brug januar 2013, er i 2012 blevet hædret med den prestigefulde pris Green Building Award for sin enestående energieffektivitet. Huset er bygget som et lavenergiklasse 1-hus i henhold til bygningsreglement 08. Prisen er betegnelsen for et energieffektivt byggeri, som bruger mindre end 50 kwh pr. m 2 pr. år til opvarmning, køling, belysning, ventilation osv. Der er bl.a. et stort solcellesystem på taget, og afkøling sker med havvand. Derudover vil FN-Byen blive certificeret i henhold til LEED-systemet. 10

13 7. God selskabsledelse Kodeks for god selskabsledelse By & Havn efterlever generelt anbefalingerne fra Komitéen for God Selskabsledelse samt i øvrigt Statens anbefalinger og krav for god selskabsledelse i statsejede virksomheder. Selskabet vurderer løbende såvel eksisterende som nye anbefalinger, således at der foreligger en opdateret oversigt over selskabets efterlevelse af samtlige anbefalinger. Oversigten er tilgængelig på selskabets hjemmeside i hvilken der redegøres for hver enkelt af de anbefalinger, Komitéen for God Selskabsledelse giver, hvorvidt selskabet efterlever anbefalingen og en kort bemærkning/forklaring til visse af anbefalingerne. Overordnet kan siges, at selskabet følger langt de fleste af anbefalingerne, men der er anbefalinger, som enten er fravalgt eller som ikke kan efterleves qua selskabets på visse områder særlige konstruktion og ejerskab mv. Da By & Havn er et offentligt ejet interessentselskab med egen stiftelseslovgivning, er en række af anbefalingerne ikke relevante for selskabet og kan derfor ikke følges. Dette gælder anbefalinger om f.eks. vederlagspolitik, overvejelser ift. udpegning og sammensætning af bestyrelse samt dens uafhængighed, periode for bestyrelsesmedlemmer samt valg af revisorer. Endvidere er det vurderet, at det ikke er relevant at etablere en whistleblower-ordning. Selskabet følger i øvrigt Komitéens arbejde med implementering af nye anbefalinger, der forventes i Endvidere vil det i løbet af 2013 blive nærmere overvejet, hvorvidt der skal indføres whistleblower-ordning. Sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer Der har i regnskabsåret ikke været nedsat udvalg eller lign., og den samlede bestyrelse har således ageret i henhold til hele selskabets forretningsområde, og ingen medlemmer er i regnskabsåret tillagt særligt ansvar. Qua bestyrelsens beslutning ultimo 2011 om nedsættelse af et egentligt revisionsudvalg bestående af den samlede bestyrelse og med bestyrelsens næstformand som formand for revisionsudvalget, er der i løbet af 2012 drøftet en række forhold i relation hertil, herunder kommissorium, opgaver for udvalget og snitflader til bestyrelsen, organiseringen af arbejdet i udvalget, herunder mødefrekvens, årsplan mv. Revisionsudvalgets kommisorium kan findes på Bestyrelsens opgaver fremgår af selskabets vedtægter, der forefindes på selskabets hjemmeside Selskabets bestyrelse udgøres af otte medlemmer pt. seks mænd og to kvinder. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode, og perioden for bestyrelsen løber Tre medlemmer udpeges af Københavns Kommune og tre udpeges af Den Danske Stat. Endvidere er to medlemmer medarbejdervalgte repræsentanter. Valgprocedure herfor fremgår af selskabets hjemmeside. Bestyrelsen afholdt i 2012 seks bestyrelsesmøder, og der blev afholdt én skriftlig votering. Revisionsudvalget afholdt i 2012 ét møde. Bestyrelsesmøder samt møder i revisionsudvalget fastlægges forud for årets begyndelse. Der har i lighed med tidligere år været gennemført en bestyrelsesevaluering. Evalueringen sker ved at de enkelte medlemmer gennem udfyldelse af et spørgeskema i anonymiseret form tilkendegiver deres holdning til bl.a. mødernes og materialets form, metoder i bestyrelsen, opfølgning og implementering af trufne beslutninger, formandens arbejde, samarbejdet mellem bestyrelse og direktion mv. Også en gennemgang af forretningsordenen sker i forbindelse med evalueringen. Evaluering af revisionsudvalget finder sted første gang i

14 Bestyrelsen har følgende sammensætning: Carsten Koch Direktør (formand for bestyrelsen) Ledelseshverv: Formand for Københavns Havns Pensionskasse, Arealudviklingsselskabet Fredericia C P/S, Forca A/S samt Vækstfonden Næstformand i Sund & Bælt Holding A/S samt Femern A/S Bestyrelsesmedlem i Øresundsbro Konsortiet I/S, Dades A/S, Investeringsforeningen Maj Invest, Kærkommen Holding APS, Nordgroup A/S, GES Investment Services Danmark A/S samt Pluss Leadership A/S Endvidere formand for Beskæftigelsesrådet Født 1945 Udpeget 2008, genudpeget 2010 Mads Lebech Adm. direktør, Industriens Fond (næstformand for bestyrelsen) Ledelseshverv: Næstformand i Tivoli A/S, formand for Ordrupgaards Advisory Board samt Turismens Vækstråd, tillige bestyrelsesmedlem i bl.a. KAB Boligselskab og Frederiksberg Fonden samt Copenhagen Malmö Port AB Født 1967 Udpeget 2010 Agneta Björkman Direktør, Vera Consultancy Ledelseshverv: Formand for bestyrelsen i Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S og i Holdingselskabet Nordkysten ApS. Bestyrelsesmedlem i Århus Havn, Københavns Havns Pensionskasse, Monyx Financial Group AB, Elkysten A/S samt medlem af repræsentantskabet i Realdania Født 1952 Udpeget 2008, genudpeget 2010 Carl Christian Ebbesen Civiløkonom, politisk sekretær Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Renholdningsselskabet R98, organisatorisk næstformand i Dansk Folkeparti, medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation (DF) Født 1968 Udpeget 2008, genudpeget 2010 John Becher Krommes (medarbejderrepræsentant) Specialarbejder Ledelseshverv: Tillidsmand 3F Født 1964 Valgt 2008, genvalgt 2010 Peter Maskell Professor, Copenhagen Business School Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i DJØF s Forlag A/S samt Copenhagen Malmö Port AB Født 1949 Udpeget 2008, genudpeget 2010 Nina Dahle Rasmussen (medarbejderrepræsentant) Regnskabschef Født 1975 Valgt 2010 Lars Weiss - Medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Copenhagen Malmö Port AB, I/S SMOKA samt Afviklingsselskabet af 1. december 2009 Født 1971 Udpeget september

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udviklingsselskabet By & Havn I/S Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side Året i hovedtræk... 3 Arealudvikling... 5 Udlejning... 7 Parkering... 7 Havnedrift...

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2010

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2010 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Årsrapport 2010 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Direktion Carsten Koch (formand) Direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond Mads Lebech (næstformand) Adm. direktør, Industriens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02

ÅRSRAPPORT 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 ÅRSRAPPORT 2014 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære interessentskabsmøde den 29. april 2015 Dirigent Britta Køster Indholdsfortegnelse

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT 2013. Fremskridtsrapport

UN GLOBAL COMPACT 2013. Fremskridtsrapport UN GLOBAL COMPACT 2013 Fremskridtsrapport Inholdsfortegnelse 1 Om By og Havn... 2 2 Redegørelse for fortsat støtte til UN Global Compact... 3 3 Aktiviteter og resultater... 4 3.1 Fokus på Menneskerettigheder,

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

FN Global Compact 2014. Fremskridtsrapport

FN Global Compact 2014. Fremskridtsrapport FN Global Compact 2014 Fremskridtsrapport Indholdsfortegnelse 1 Om By & Havn... 2 2 Redegørelse for fortsat støtte til UN Global Compact... 3 3 Aktiviteter og resultater... 4 3.1 Fokus på Menneskerettigheder,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2008

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2008 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Årsrapport 2008 Bestyrelse Carsten Koch Direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (formand) Flemming Hansen Fhv. minister og direktør (næstformand) Agneta Björkman Direktør,

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere