Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde"

Transkript

1 Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 Postboks København K Tel Fax CVR nr Bestyrelsen i Udviklingsselskabet By & Havn I/S indkalder hermed til ordinært interessentskabsmøde, der afholdes 22. marts 2013 J. nr den 15. april 2013 kl på selskabets hjemsted Nordre Toldbod 7, 1259 København K. Dagsorden for interessentskabsmødet er følgende: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af årsrapport for Beslutning om bestyrelsesmedlemmernes honorar 4. Eventuelt Bestyrelsen Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 P.O. Box 2083 DK-1013 København K Telefon: , Fax: ,

2 ÅRSRAPPORT 2012

3 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr Årsrapport for 2012

4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side Året i hovedtræk... 3 Arealudvikling... 5 Udlejning... 7 Parkering... 7 Havnedrift... 8 Samfundsansvar (CSR)... 9 God selskabsledelse Organisation og medarbejdere Selskabsmæssige forhold Risikofaktorer Regnskabsberetning Resultat Balance Forventninger til 2013 og de kommende år Begivenheder efter regnskabsårets udløb Regnskab Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Anvendt regnskabspraksis Ledelsespåtegning De uafhængige revisorers påtegning

5 Ledelsesberetning 1. Året i hovedtræk Det samlede resultat af den primære drift ekskl. værdiregulering af investeringsejendomme blev på 97 mio. kr. mod 105 mio. kr. året før. Nedgangen skal ses i lyset af, at der i 2011-resultatet indgår engangseffekter på ca. 50 mio. kr. Ses der bort fra disse, er der tale om en væsentlig fremdrift i resultatet. By & Havns omsætning blev i 2012 blev på 322 mio. kr., hvilket er en fremgang i forhold til i 2011 på 59 mio. kr., svarende til 23 pct. Fremgangen vedrører primært modtagelse af jord i Nordhavnen, men også indtægterne fra parkeringsaktiviteterne har bidraget til fremgangen. Selskabets udlejningsforretning har med en nettoomsætning på 174 mio. kr. også i 2012 bidraget væsentligt til den samlede omsætning. Værdireguleringer af selskabets investeringsejendomme har i 2012 belastet resultatet med -280 mio. kr. Den negative værdiregulering kan primært henføres til lovændringen, der fjernede grundforbedringsfradraget ved opgørelse af ejendomsskatter. Bortset fra denne effekt har værdiskabelsen for selskabets investeringsejendomme været positiv og stort set været som forventet. Salget af byggeretter i selskabets udviklingsområder har i flere år været påvirket af de svage økonomiske konjunkturer, men 2012 viste tegn på en forbedring af markedsforholdene. I 2012 indgik selskabet for første gang i flere år en større salgsaftale. Der blev endvidere indgået betingede salgsaftaler for andre arealer. Tendensen ventes at fortsætte i 2013 med øget salgsomfang. Primo 2013 er der således allerede indgået yderligere aftaler om salg af byggeretter. En væsentlig forudsætning for, at selskabet kan nå sine langsigtede salgsmål, er, at det nødvendige plangrundlag for udviklingsarealerne tilvejebringes. Selskabet har byggeretter med det nødvendige plangrundlag til salg i flere forskellige områder med forskellige karakteristika. Det styrker salgsmulighederne, når efterspørgslen begynder at vise sig. Investeringerne i infrastruktur i udviklingsområderne gennemføres i takt med, at efterspørgslen begynder at vise sig. I 2012 har der været stor aktivitet i Århusgadekvarteret på baggrund af lokalplanen, der blev godkendt i Københavns Kommune ultimo Enkelte bygninger er nedrevet, og der pågår arbejder med renovering og fremrykning af Sandkaj. I 2013 fortsættes arbejdet med at opgradere forsyningsledninger og infrastruktur. Udviklingspotentialet for Århusgadekvarteret og den øvrige Nordhavn er i øvrigt blevet styrket efter, at der er indgået politisk aftale om at etablere metro til Nordhavnen. Selskabet skal bidrage til finansieringen heraf med et beløb svarende til den øgede værdiskabelse i området, der er vurderet til ca. 900 mio. kr. Endeligt lovgrundlag ventes vedtaget i På Marmormolen er 1. etape af en etagemeter stor ny kontorbygning til FN overdraget til lejer. 2. etape ventes færdig ultimo Der er endvidere gennemført byggemodning af den øvrige del af Marmormolen, der nu er klar til at tage imod nye investeringer i bolig og erhverv. I Ørestad er der i 2012 taget et nyt parkeringshus på Edvard Thomsens Vej med 747 parkeringspladser i brug. Samtidig er byggeriet af et nyt parkeringshus i Ørestad Syd påbegyndt. I den yderste del af Nordhavnen er arbejdet med at udvide havneområdet og etablere en ny krydstogtkaj med tilhørende terminal fortsat i Udvidelsen sker gennem modtagelse af overskudsjord fra metrobyggeriet og øvrige anlægsarbejder i København. Krydstogtkajen ventes taget i brug medio Det samlede resultat inkl. markedsværdireguleringer af investeringsejendomme og gæld blev på -922 mio. kr. Heraf udgør de urealiserede værdireguleringer af ejendomme og gæld ca. 562 mio. kr. Egenkapitalen er herefter opgjort til mio. kr. mod 450 mio. kr. ved selskabets stiftelse i

6 Egenkapitalen er siden selskabets stiftelse blevet påvirket af urealiserede markedsværdireguleringer af selskabets gæld på ca mio. kr. I takt med, at lånene nærmer sig udløb, vil markedsværdireguleringerne blive ført tilbage til resultatet og dermed egenkapitalen og vil derfor ingen effekt have på selskabets langsigtede økonomi. Genetablering af egenkapitalen og gældsnedbringelse gennem salg af investeringsejendomme er de primære styringsparametre for selskabet. Med de nuværende salgsforventninger og investeringsplaner forventes egenkapitalen genskabt inden for en ca. 10-årig periode. Efter en stigning i gælden i 2012 ventes en gældsnedbringelse i 2013, bl.a. som følge af aftalen fra 2011 om at indskyde byggeriet til FN i et projektselskab, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på mere end mio. kr. Hertil kommer pengestrømmen fra øvrige salg og fra den daglige drift, der er forbedret væsentligt gennem selskabets leveår. Udviklingen i såvel egenkapital som gæld på længere sigt er afhængig af de kommende års økonomiske konjunkturer. Selskabsform og ejerkreds medfører, at den negative egenkapital ikke har konsekvenser for selskabets fortsatte drift. Hoved- og nøgletal DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. Resultat Nettoomsætning Værdireguleringer af investeringsejendomme Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele i datterselskaber Resultat af kapitalandele i joint ventures Resultat af kapitalandele i associerede selskaber Finansielle poster netto (eksl. markedsværdiregulering af gæld) Finansielle poster netto (inkl. markedsværdiregulering af gæld) Resultat før markedsværdiregulering af gæld Årets resultat Balance Aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i materielle anlægsaktiver finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal pct. Overskudsgrad N/A N/A 71,4 pct. -26,7 pct. 36,4 pct. Afkastningsgrad -1,4 pct. -4,4 pct. 4,6 pct. -0,3 pct. 0,8 pct. Soliditetsgrad -31,6 pct. -26,9 pct. -10,4 pct. -9,0 pct. -3,5 pct. Forrentning af egenkapital N/A N/A N/A N/A N/A Nettorentebærende gæld Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. 4

7 2. Arealudvikling Tabel 1. Nøgletal for Arealudvikling Mio. kr Nettoomsætning 58 6 Værdiregulering af investeringsejendomme Andre indtægter 0 29 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Indtægt af kapitalandele Resultat før renter Balance Balancesum Investeringer Materielle anlægsaktiver Gældsforpligtelser Salg af byggeretter Som forventet har selskabet indgået aftaler om salg af byggeretter i I september blev det første salg i Indre Nordhavn gennemført, da to cementsiloer blev solgt til NCC Property Development og nu skal omdannes til miljøcertificeret kontorbyggeri. Og i november blev der indgået aftale om salg af etagemeter byggeret i Ørestad Nord til Nordea til byggeri af et nyt hovedsæde. Aftalen er alene betinget af den nye lokalplans vedtagelse. Desuden har Nordea option på køb af yderligere etagemeter byggeret. Nordhavnen Udviklingen af Nordhavnen er i fuld gang, hvor fokus i første omgang er på Indre Nordhavn. Her er nedrivning af ikke-bevaringsværdige pakhuse og lagerbygninger afsluttet ultimo 2012, og anlægsarbejde for ledninger og belægning forventes igangsat i 1. kvartal af I december 2012 indgik selskabet aftale om salg af den første byggegrund til boligbyggeri i området til forventet effektuering i Konstruktionen af lejlighederne i Havnehuset påbegyndes i 3. kvartal af 2013 med forventet indvielse i 3. kvartal af I løbet af 2012 blev der i øvrigt indledt drøftelser om salg af en lang række byggeretter til boligformål i Århusgadekvarteret, ligesom der arbejdes frem mod et udbud af byggeret til almene boliger i 1. kvartal af Herudover arbejder selskabet med udvikling af lokalplaner for områderne Levantkaj Vest, Århusgadekvarteret Vest og Trælastholmen. Selskabet investerer de næste par år knap 1 mia. kr. i en indfatning samt ny krydstogtkaj med tilhørende terminalbygninger i Nordhavnen. Det skal muliggøre udvidelse af Nordhavnens areal med godt 100 hektar. I 2012 indviede selskabet et nyt anlæg til modtagelse af jord til brug for opfyldningen. Anlægget af indfatningen til opfyldningen er forløbet planmæssigt, og hele nordsiden af indfatningen er færdiggjort. Arbejdet med forberedelser til etablering af metro til Nordhavnen er fortsat gennem Høringen af VVM-rapport og kommuneplantillæg for metro til Nordhavnen blev afsluttet i november 2012, og tillæggene forventes endeligt vedtaget i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i 2. kvartal af Forarbejderne til selve anlægget af metroen startes i marts Marmormolen I regi af datterselskabet FN-Byen P/S opfører selskabet kontorfaciliteter på Marmormolen (Campus 1), der skal huse FN s organisationer i Danmark. FN tog første etape af byggeriet i brug ved årsskiftet 5

8 2012/2013, og sidste etape af kontorbyggeriet forventes klar til indflytning ultimo Samtidig med FN s indflytning blev Marmormolen åbnet for offentligheden, og frihavnsgitteret blev nedlagt. Nedrivning af bygninger på molen er afsluttet og anlæg af Marmorvej færdiggjort. Unicef er fraflyttet deres tidligere lejemål på Marmormolen og har taget det nye lager (Campus 2) i Nordhavnen i anvendelse. Ørestad Ørestads tre ud af fire kvarterer udvikles fortsat parallelt med selskabets øvrige udviklingsområder, mens det sidste, Amager Fælled, afventer. Selskabet lancerede sammen med NCC i 3. kvartal af 2012 en helhedsplan for området Ørestad Down Town i Ørestad City, der muliggør udvikling af områdets kontorbyggerier, bydelshus og butikker. Lokalplanforslag er sendt i offentlig høring i januar 2013 og forventes efter endt udvalgsbehandling godkendt i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation medio I september 2012 blev kommuneplan- og lokalplantillæg for Arenakvarteret i Ørestad Syd vedtaget i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation. Tillæggene muliggør, at selskabet Arena CPHX P/S, der ejes af Realdania og Københavns Kommune, etablerer Copenhagen Arena, som forventes indviet ultimo I tilknytning til arenaen planlægges anlagt en skøjtehal, en skole samt et erhvervs- og boligkvarter. Ud over arenaen arbejder selskabet sammen med Københavns Kommune om placering og udformning af en kommunal lethal i Ørestad City, der skal muliggøre indendørs idrætsaktiviteter. Skitseforslag til hallens udformning forventes udvalgsbehandlet medio I Ørestad Syd igangsættes byggeriet af 50 nye almene familieboliger i 2. kvartal af Boligerne, der ligger ud mod kanalen tæt ved Vestamager Metrostation, får en grøn profil og forventes klar til indflytning i Også i Ørestad Nord er der gang i nybyggeriet. I august 2012 blev byggeriet af rækkehusene Radiorækkerne igangsat, og de første huse forventes klar til indflytning i maj Næste etape af byggeriet igangsættes i 1. kvartal af Øvrige udviklingsarealer Selskabet har i årets løb taget store skridt i arbejdet med at muliggøre udvikling af det tidligere havneog industriområde ved Enghave Brygge, så det kan omdannes til en kanalby, primært med boliger. Udkast til lokalplantillæg for Enghave Brygge blev tiltrådt i Københavns Kommune i december 2012 og er i offentlig høring januar og februar Endvidere er selskabet påbegyndt udvikling af Tulipanen, der udgøres af et trekantet areal ved Kastellet. Der er en restbyggeret inden for den eksisterende lokalplan, som i første omgang forventes udnyttet til et boligbyggeri bestående af tre enkelthuse med i alt etagemeter byggeret. Byggeriet forventes igangsat i

9 3. Udlejning Tabel 2. Nøgletal for Udlejning Mio. kr Nettoomsætning Værdiregulering af investeringsejendomme Andre indtægter 0 1 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Indtægt af kapitalandele 0 0 Resultat før renter Balance Balancesum Investeringer Materielle anlægsaktiver Gældsforpligtelser Forretningsområdet omfatter udlejning og drift af 765 bygnings-, areal- og vandareallejemål, hvoraf de fleste ligger i Nordhavnen. Omsætningen fra udlejning ligger i 2012 ca. 5,4 mio. kr. lavere end i 2011, bl.a. som følge af, at en del bygninger er revet ned i bl.a. Århusgadekvarteret i forbindelse med byudviklingen af området. Resultatet af den primære drift udgør 212 mio. kr., hvoraf 121,6 mio. kr. vedrører urealiserede værdireguleringer af værdien af selskabets udlejningsejendomme. Udlejningen af kontorlejemål mv. er steget i løbet af året, mens tomgangsprocenten for rene lagerfaciliteter ultimo 2012 ligger på samme niveau som ved starten af året. Selskabet varetager selv bygningsrenoveringer og lejemålsindretninger. Selskabet har også i 2012 med succes forfulgt en strategi, hvorefter lagerlejemål omdannes til kontorer og showroom og dermed bidrager til en positiv vækst i lejeindtægterne. 4. Parkering Tabel 3. Nøgletal for Parkering Mio. kr Nettoomsætning Værdireguleringer 0 0 Andre indtægter 0 0 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Indtægt kapitalandele 0 0 Resultat før renter Balance Balancesum Investeringer -0 0 Materielle anlægsaktiver Gældsforpligtelser By & Havn opfører, driver og vedligeholder parkeringsanlæg i Ørestad City, Ørestad Syd, Nordre Toldbod og Søndre Frihavn. Selskabet har ansvaret for ca parkeringspladser, enten i parkeringshuse eller på terræn, hvilket er ca. 10 pct. flere parkeringspladser end i Stigningen i antallet af parkeringspladser skyldes, at selskabet i februar 2012 åbnede et parkeringshus på Edvard Thomsens Vej i Ørestad City med 747 parkeringspladser. 7

10 By & Havn ejer parkeringsanlæggene, ligesom driften af parkeringspladserne hovedsagelig varetages af selskabet selv. Endvidere driver By & Havn et parkeringshus på Amerika Plads med mere end 800 parkeringspladser. Dette anlæg ejes sammen med TK Development. Omsætningen er steget med 5,9 mio. kr., svarende til ca. 18 pct. i forhold til i Den positive udvikling i omsætningen er dels et resultat af, at antallet af kunder er steget, bl.a. som følge af det stigende kundegrundlag i Ørestad og af en højere indtjening pr. kunde. Resultatet af den primære drift er øget med 4,5 mio. kr. Parkeringsfaciliteterne udbygges i takt med udviklingen af Ørestad og Århusgadekvarteret. Det første parkeringshus i Ørestad Syd med ca. 700 parkeringspladser forventes færdigt medio I Århusgadekvarteret ventes der etableret en midlertidig terrænparkeringsplads i 2014 i forbindelse med byudviklingen af området. 5. Havnedrift Tabel 4. Nøgletal for Havnedrift Mio. kr Nettoomsætning Andre indtægter 0 0 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Indtægt kapitalandele Resultat før renter Balance Balancesum Investeringer 0 7 Materielle anlægsaktiver Gældsforpligtelser Størstedelen af By & Havns havneanlæg til kommerciel havnedrift er udlejet til det 50 pct. ejede joint venture Copenhagen Malmö Port AB (CMP). Den øvrige del af CMP ejes af Malmø Kommune og af private investorer. CMP lejer på tilsvarende vis havneanlæg i Malmø af Malmø Kommune. Lejeaftalerne i både København og Malmø løber frem til Ud over ejerskabet til aktierne i CMP udøver By & Havn indflydelse på havnedriftens udvikling gennem planlægning af hvilke arealer og anlæg, der skal anvendes til havnedrift og gennem investering i nye anlæg. Investeringer i nye havneanlæg finansieres typisk gennem øget lejebetaling fra CMP. Havnedriftsaktiviteterne i København består primært af en containerterminal i Nordhavnen, en olie- og bulkterminal på Prøvestenen samt kajer og modtagerfaciliteter til færge- og krydstogttrafikken. I 2012 er arbejdet med at etablere en ny krydstogtkaj i Nordhavnen fortsat. Kajen etableres af By & Havn med henblik på udlejning til CMP. Projektet forløber stort set som planlagt. Den nye krydstogtkaj på i alt meter vil blive ibrugtaget i krydstogtsæsonen Der har i 2012 også været arbejdet med at forberede etableringen af nye terminalbygninger til krydstogtpassagerer. Bygningerne vil blive ibrugtaget i By & Havns resultat af den primære drift af havnedriftsaktiviteterne var i 2012 på 17 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. bedre end resultatet i Forbedringen vedrører primært øget lejebetaling fra CMP. 8

11 Tabel 5. CMP s økonomiske omsætning og resultat (mio. SEK) Omsætning Resultat af primær drift CMP opnåede i 2012 et resultat af den primære drift på 102 mio. SEK før skat, hvilket er på niveau med resultatet for Resultatudviklingen skal ses i lyset af øget lejebetaling til havneejerne samt valutakursudviklingen. CMP satte igen i 2012 rekord med i alt 373 krydstogtanløb, hvoraf hovedparten var i København. Dermed cementerede CMP i København sin position som en af Nordeuropas væsentligste destinationer for den voksende krydstogtindustri. Det samlede passagertal for krydstogtskibe og færger, der anløber CMP, var i 2012 på næsten 1,3 mio., hvilket også er ny rekord. I 2012 har CMP endvidere haft fremgang i antallet af nye biler, som håndteres gennem terminalen i Malmø. Stigningen omfatter bl.a. biler, som indskibes med henblik på senere udskibning til det russiske marked. Det samlede antal biler blev på næsten Endelig har der i 2012 været fremgang for RoRo-linjer samt mængden af olie via terminalerne i København og Malmø, herunder især transitolie. 6. Samfundsansvar (CSR) By & Havn anerkender at have et stort ansvar og forpligtelse til at tilføre København nye byområder af høj kvalitet og sikre en bæredygtig byudvikling. Selskabets vision er udgangspunktet for denne samfundsansvarlige tankegang: Som byudviklingsselskab og grundejer skal By & Havn skabe levende bydele af international klasse, som er attraktive at bo og arbejde i, og som også er spændende at besøge. Samtidig er det et kriterium, at By & Havns samfundsansvarlige handlinger tager afsæt i forretningsstrategien. Som medlem af UN Global Compact støtter selskabet op om alle ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejde, miljø og antikorruption. Med henvisning til By & Havns forretningsaktiviteter er hovedfokus i selskabets samfundsansvarlige forpligtigelser rettet mod UN Global Compacts miljømæssige principper, idet det er her, selskabet kan øve størst mulig indflydelse. Men By & Havn er ligeledes bevidst om at sikre menneskerettigheder, arbejdsrettigheder og antikorruption. I december 2012 aflagde By & Havn for anden gang UN Global Compacts Communication on Progress (COP)-rapport. By & Havns rapporteringsperiode er i 2012 blevet flyttet til den 31. december, således at COP-rapporten følger regnskabsåret. By & Havns COP-rapport er tilgængelig på By & Havns hjemmeside By & Havns CSR-politik bygger på eksterne og interne indsatsområder. Eksternt lægges CSRindsatsen på byudviklingsaktiviteter, miljø og bæredygtighed i byområderne, bæredygtig drift og vedligeholdelse af havnen og øvrige arealer samt eksterne personalepolitiske tiltag i form af bidrag til opkvalificering af arbejdsmarkedet. Internt i organisationen er der fokus på medarbejdernes trivsel, viden og kompetencer samt arbejdsmiljø. Byudviklingsaktiviteter By & Havn tager medansvar i den langsigtede udvikling af bydelene, så de bliver levende og mangfoldige bydele at bo i. By & Havn udvikler og fremmer aktiviteter på land og på vand i sine byområder. Selskabet er katalysator og støtter op om by- og foreningslivet i lokalmiljøerne og hjælper til at styrke netværk, således at frivillige aktiviteter kan spire i områderne og være med til at sikre levende bydele. I samarbejde med Grundejerforeningen Ørestad City og Vandlauget har By & Havn i 2012 indviet tre øer i kanalen ved Sivegaden, Ørestad City. Øerne er et led i en vitalisering af området og skal skabe 9

12 nye opholdssteder og flere måder at krydse kanalen på. Øerne var det vindende projekt i konkurrencen Byrum for livet, og i forbindelse med konkurrencen har der løbende været borgerinddragende aktiviteter. Øerne blev i januar 2013 præmieret for deres flotte arkitektoniske design. Endnu et projekt, Metrohaverne, blev til i forbindelse med konkurrencen Byrum for livet. Amager Vest Lokaludvalg og By & Havn har samarbejdet om etablering af to testhaver under metrohøjbanen. Haverne skal skabe byliv og anderledes byrumselementer. Testhaverne skal skabe afklaring om efterspørgslen og finde frem til planter og blomster, der egner sig til arealet under metroen. Metrohaverne er en del af Amager Vest Lokaludvalgs bydelsplan. Som et led i at udvikle et rigt børnekulturliv i Ørestad støtter By & Havn og Amager Vest Lokaludvalg driften af udstillings- og læringsmiljøet Bibiana Danmark. Fra to butikslokaler i VM-Bjerget vil organisationen opbygge et udstillingscenter og læringsmiljø for børnekunst og kultur med henblik på at kunne etablere et permanent hus for kunst og kultur for børn i Danmark. En levende by betyder også en sund by, og i 2012 blev der indviet et sundhedsspor i Ørestad. Sundhedsspor er præcist opmålte ruter på 1-2½ km. Man tester sin kondition ved at gå eller løbe ruten så hurtigt man kan og tage tid på det. Bagefter kan man aflæse sit kondital direkte i naturen på en tavle ved målstregen. Partnere i etableringen af sundhedssporet er Grundejerforeningssekretariatet i Ørestad, Amager Vest Lokaludvalg og By & Havn. Den årligt tilbagevendende københavnerbegivenhed Kulturhavn blev igen afviklet med By & Havn som hovedsponsor, og endvidere blev der ydet sponsorstøtte til svømmestævnet Christiansborg Rundt og Københavns Roklub. Miljø og bæredygtighed By & Havn planlægger i vid udstrækning byområderne som bæredygtige bydele. Ørestads helhedsplan tog allerede i 1992 miljømæssige og bæredygtige hensyn. Effektiv kollektiv trafik, hensigtsmæssig håndtering af regnvand og en tæt bebygget bydel er blot nogle af de bæredygtige elementer, som fra begyndelsen har været planlagt for Ørestad. I lokalplan for Århusgadekvarteret er der fokus på at udvikle en tæt by med god kollektiv trafikbetjening, sikre gode vilkår for de bløde trafikanter og skabe grønne bykvarterer med grønne tage og blandede boligformer. I 2012 indgik Folketinget og Københavns Kommune en politisk aftale, der sikrer metro til Nordhavnen. Metroen, der står klar i 2019 med de første to metrostationer, vil få stor betydning for byudviklingen. Som en naturlig forlængelse af at planlægge byområderne bæredygtigt deltager By & Havn i et pilotprojekt under Naturstyrelsen og Green Bouilding Council Denmark angående certificering af byområder ud fra bæredygtighedssystemet DGNB. DGNB står for Deusche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er et tysk system, der gennem 45 indikatorer certificerer bæredygtighed. By & Havn har en målsætning om at opnå certificering af byudviklingsområderne Trælastholmen, Levantkaj Vest og Sundmolen. Det er By & Havns hensigt, at certificeringen af byområderne skal motivere investorerne til at etablere bæredygtigt byggeri, som de kan få certificeret. FN-Byen, hvis 1. etape blev taget i brug januar 2013, er i 2012 blevet hædret med den prestigefulde pris Green Building Award for sin enestående energieffektivitet. Huset er bygget som et lavenergiklasse 1-hus i henhold til bygningsreglement 08. Prisen er betegnelsen for et energieffektivt byggeri, som bruger mindre end 50 kwh pr. m 2 pr. år til opvarmning, køling, belysning, ventilation osv. Der er bl.a. et stort solcellesystem på taget, og afkøling sker med havvand. Derudover vil FN-Byen blive certificeret i henhold til LEED-systemet. 10

13 7. God selskabsledelse Kodeks for god selskabsledelse By & Havn efterlever generelt anbefalingerne fra Komitéen for God Selskabsledelse samt i øvrigt Statens anbefalinger og krav for god selskabsledelse i statsejede virksomheder. Selskabet vurderer løbende såvel eksisterende som nye anbefalinger, således at der foreligger en opdateret oversigt over selskabets efterlevelse af samtlige anbefalinger. Oversigten er tilgængelig på selskabets hjemmeside i hvilken der redegøres for hver enkelt af de anbefalinger, Komitéen for God Selskabsledelse giver, hvorvidt selskabet efterlever anbefalingen og en kort bemærkning/forklaring til visse af anbefalingerne. Overordnet kan siges, at selskabet følger langt de fleste af anbefalingerne, men der er anbefalinger, som enten er fravalgt eller som ikke kan efterleves qua selskabets på visse områder særlige konstruktion og ejerskab mv. Da By & Havn er et offentligt ejet interessentselskab med egen stiftelseslovgivning, er en række af anbefalingerne ikke relevante for selskabet og kan derfor ikke følges. Dette gælder anbefalinger om f.eks. vederlagspolitik, overvejelser ift. udpegning og sammensætning af bestyrelse samt dens uafhængighed, periode for bestyrelsesmedlemmer samt valg af revisorer. Endvidere er det vurderet, at det ikke er relevant at etablere en whistleblower-ordning. Selskabet følger i øvrigt Komitéens arbejde med implementering af nye anbefalinger, der forventes i Endvidere vil det i løbet af 2013 blive nærmere overvejet, hvorvidt der skal indføres whistleblower-ordning. Sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer Der har i regnskabsåret ikke været nedsat udvalg eller lign., og den samlede bestyrelse har således ageret i henhold til hele selskabets forretningsområde, og ingen medlemmer er i regnskabsåret tillagt særligt ansvar. Qua bestyrelsens beslutning ultimo 2011 om nedsættelse af et egentligt revisionsudvalg bestående af den samlede bestyrelse og med bestyrelsens næstformand som formand for revisionsudvalget, er der i løbet af 2012 drøftet en række forhold i relation hertil, herunder kommissorium, opgaver for udvalget og snitflader til bestyrelsen, organiseringen af arbejdet i udvalget, herunder mødefrekvens, årsplan mv. Revisionsudvalgets kommisorium kan findes på Bestyrelsens opgaver fremgår af selskabets vedtægter, der forefindes på selskabets hjemmeside Selskabets bestyrelse udgøres af otte medlemmer pt. seks mænd og to kvinder. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode, og perioden for bestyrelsen løber Tre medlemmer udpeges af Københavns Kommune og tre udpeges af Den Danske Stat. Endvidere er to medlemmer medarbejdervalgte repræsentanter. Valgprocedure herfor fremgår af selskabets hjemmeside. Bestyrelsen afholdt i 2012 seks bestyrelsesmøder, og der blev afholdt én skriftlig votering. Revisionsudvalget afholdt i 2012 ét møde. Bestyrelsesmøder samt møder i revisionsudvalget fastlægges forud for årets begyndelse. Der har i lighed med tidligere år været gennemført en bestyrelsesevaluering. Evalueringen sker ved at de enkelte medlemmer gennem udfyldelse af et spørgeskema i anonymiseret form tilkendegiver deres holdning til bl.a. mødernes og materialets form, metoder i bestyrelsen, opfølgning og implementering af trufne beslutninger, formandens arbejde, samarbejdet mellem bestyrelse og direktion mv. Også en gennemgang af forretningsordenen sker i forbindelse med evalueringen. Evaluering af revisionsudvalget finder sted første gang i

14 Bestyrelsen har følgende sammensætning: Carsten Koch Direktør (formand for bestyrelsen) Ledelseshverv: Formand for Københavns Havns Pensionskasse, Arealudviklingsselskabet Fredericia C P/S, Forca A/S samt Vækstfonden Næstformand i Sund & Bælt Holding A/S samt Femern A/S Bestyrelsesmedlem i Øresundsbro Konsortiet I/S, Dades A/S, Investeringsforeningen Maj Invest, Kærkommen Holding APS, Nordgroup A/S, GES Investment Services Danmark A/S samt Pluss Leadership A/S Endvidere formand for Beskæftigelsesrådet Født 1945 Udpeget 2008, genudpeget 2010 Mads Lebech Adm. direktør, Industriens Fond (næstformand for bestyrelsen) Ledelseshverv: Næstformand i Tivoli A/S, formand for Ordrupgaards Advisory Board samt Turismens Vækstråd, tillige bestyrelsesmedlem i bl.a. KAB Boligselskab og Frederiksberg Fonden samt Copenhagen Malmö Port AB Født 1967 Udpeget 2010 Agneta Björkman Direktør, Vera Consultancy Ledelseshverv: Formand for bestyrelsen i Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S og i Holdingselskabet Nordkysten ApS. Bestyrelsesmedlem i Århus Havn, Københavns Havns Pensionskasse, Monyx Financial Group AB, Elkysten A/S samt medlem af repræsentantskabet i Realdania Født 1952 Udpeget 2008, genudpeget 2010 Carl Christian Ebbesen Civiløkonom, politisk sekretær Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Renholdningsselskabet R98, organisatorisk næstformand i Dansk Folkeparti, medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation (DF) Født 1968 Udpeget 2008, genudpeget 2010 John Becher Krommes (medarbejderrepræsentant) Specialarbejder Ledelseshverv: Tillidsmand 3F Født 1964 Valgt 2008, genvalgt 2010 Peter Maskell Professor, Copenhagen Business School Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i DJØF s Forlag A/S samt Copenhagen Malmö Port AB Født 1949 Udpeget 2008, genudpeget 2010 Nina Dahle Rasmussen (medarbejderrepræsentant) Regnskabschef Født 1975 Valgt 2010 Lars Weiss - Medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Copenhagen Malmö Port AB, I/S SMOKA samt Afviklingsselskabet af 1. december 2009 Født 1971 Udpeget september

Året i hovedtræk... 3. Arealudvikling... 5. Udlejning... 7. Parkering... 7. Havnedrift... 8. Samfundsansvar (CSR)... 9. God selskabsledelse...

Året i hovedtræk... 3. Arealudvikling... 5. Udlejning... 7. Parkering... 7. Havnedrift... 8. Samfundsansvar (CSR)... 9. God selskabsledelse... ÅRSRAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side Året i hovedtræk... 3 Arealudvikling... 5 Udlejning... 7 Parkering... 7 Havnedrift... 8 Samfundsansvar (CSR)... 9 God selskabsledelse... 11 Organisation

Læs mere

NOTAT. Kvartalsrapport for 1. kvartal CVR-nr april 2011

NOTAT. Kvartalsrapport for 1. kvartal CVR-nr april 2011 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 NOTAT 29. april 2011 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2011 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 12 Side Ledelsesberetning...

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udviklingsselskabet By & Havn I/S Udviklingsselskabet By & Havn I/S Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 NOTAT 3. november 2008 By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning...

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2015. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2015. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 NOTAT 30. april 2015 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 Side

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2011

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2011 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Året i hovedtræk... 3 Arealudvikling... 5 Udlejning... 7 Parkering... 8 Havnedrift... 9 Samfundsansvar

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02

ÅRSRAPPORT 2013. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 ÅRSRAPPORT 2013 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære interessentskabsmøde den 24. april 2014 Dirigent Britta Køster Udviklingsselskabet

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udviklingsselskabet By & Havn I/S Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side Året i hovedtræk... 3 Arealudvikling... 5 Udlejning... 7 Parkering... 7 Havnedrift...

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 CVR-nr

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 CVR-nr Udviklingsselskabet By & Havn I/S Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 3. november 2009 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 NOTAT 3. november 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 Side

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 4. november 2016 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 Side Hoved-

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 NOTAT 2. maj 2016 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 Side Hoved-

Læs mere

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse NOTAT Til: Fra: Ejerne Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse Emne: Forventet udvikling i gæld og egenkapital frem til 2019 1. Økonomiske nøgletal By & Havn blev stiftet med regnskabsmæssig virkning

Læs mere

Selskabet skal på et forretningsmæssigt grundlag forestå udviklingen af selskabets arealer samt forestå havnedrift i Københavns Havn.

Selskabet skal på et forretningsmæssigt grundlag forestå udviklingen af selskabets arealer samt forestå havnedrift i Københavns Havn. COP 2012 Global Compact Annual Communication On Progress (Dansk version) Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 Postboks 2083 1013 København K Tel. 3376 9800 Fax 3376 9801 www.byoghavn.dk info@byoghavn.dk

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2010

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2010 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Årsrapport 2010 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Direktion Carsten Koch (formand) Direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond Mads Lebech (næstformand) Adm. direktør, Industriens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02

ÅRSRAPPORT 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 ÅRSRAPPORT 2014 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære interessentskabsmøde den 29. april 2015 Dirigent Britta Køster Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT 2013. Fremskridtsrapport

UN GLOBAL COMPACT 2013. Fremskridtsrapport UN GLOBAL COMPACT 2013 Fremskridtsrapport Inholdsfortegnelse 1 Om By og Havn... 2 2 Redegørelse for fortsat støtte til UN Global Compact... 3 3 Aktiviteter og resultater... 4 3.1 Fokus på Menneskerettigheder,

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 3. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 427.289 466.855 310.343 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 128.911

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet Bilag K26-02-03 Kvartalsmøde nr. 26 9. december Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet MS-X-KVT03-16-0015 Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 742.686 536.204 580.229

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 27. august 2014 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Halvårsrapport for 2014 Side 2 af 38 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K27-02-03 Kvartalsmøde nr. 27 16. juni Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 883.280 201.505 215.431 196.385 766.900 820.500

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2011 Metroselskabet I/S. Bilag B Bestyrelsesmøde nr august 2011

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2011 Metroselskabet I/S. Bilag B Bestyrelsesmøde nr august 2011 Kvartalsrapport for 2. kvartal Metroselskabet I/S Bilag B44-06-03 Bestyrelsesmøde nr. 44 16. august Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 293.585 317.644 310.343 601.085

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår 2009

Halvårsrapport. 1. halvår 2009 Halvårsrapport 1. halvår Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 30.06.08 30.06.09 30.06.09 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 197.329 264.383 253.767 496.525 505.808 2 Metroens driftsindtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karreen Holding ApS Holmens

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

FN Global Compact 2014. Fremskridtsrapport

FN Global Compact 2014. Fremskridtsrapport FN Global Compact 2014 Fremskridtsrapport Indholdsfortegnelse 1 Om By & Havn... 2 2 Redegørelse for fortsat støtte til UN Global Compact... 3 3 Aktiviteter og resultater... 4 3.1 Fokus på Menneskerettigheder,

Læs mere