Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012 107. Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154"

Transkript

1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 92 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til Omkostningsregnskab Balance 111 Specificeret balance 114 Tværgående artsoversigt 145 Anlægsoversigt 147 Øvrige oversigter og redegørelser Oversigt over anvendelsen af SWAP 152 Aktier og andelsbeviser m.v. 153 Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154 Oversigt over udliciterede kommunale driftsopgaver 155 Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder 160 Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser m.v. 161 Personaleoversigt 193

2 2 UDGIFTSREGNSKAB

3 3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

4 4 Hovedoversigt til regnskab for 2011 (i kr.) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskab 2011 Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger 2011 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Inkl. refusion Inkl. refusion Inkl. refusion 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C) RENTER ( ) D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Komp. vedr. deling af amter (7.88) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 5 REGNSKABSOVERSIGT

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92 OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

93 93 Bevilling: Socialpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreudgifterne på Socialpolitik på 40,3 mio. kr. udgøres af 32,3 mio. kr. på serviceudgifter og 8,0 mio. kr. på overførselsudgifter. De decentrale enheder har et mindreforbrug på ca. 3% af den tildelte budgetramme. Derudover skal mindreugifterne på serviceudgifter ses som en kombination af en generel tilbageholdenhed samt det faktum, at der på budgetlægningstidspunktet altid vil være en vis usikkerhed om det endelige resultat på det specialiserede socialområde. Overførsler Mindreudgifterne på overførselsudgifter skyldes primært mindreudgifter til førtidspensioner. Anlæg Mindreudgifterne på anlæg vedrører den fysiske udviklingsplan for socialområdet. Udviklingsplanen forventes færdig april 2012 og er derfor ikke afregnet i 2011.

94 94 Bevilling: Arbejdsmarkedspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Ingen bemærkninger. Overførsler Af mindreforbruget kan 29,8 mio. kr. henføres til ikke forbrugte EU-midler i forbindelse med LM-projektet. Beløbet overføres til 2012, hvor der fortsat vil være et forbrug. Restbeløbet vil blive tilbagebetalt EU. Anlæg Ingen bemærkninger.

95 95 Bevilling: Uddannelsespolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget udgør 3,7% og skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets ønske om at øge overførslen i forhold til overførslen fra regnskab En del af overskuddet indeholder overførslen af tilskud til Ungepakke 2, som er et flerårigt projekt. Endvidere overføres overskud på udgifter til elevbefordring, som tilføres kassen i Desuden overføres der beløb til færdiggørelsen af multibane til eliteidræt samt legepladser. På grund af udbygning og renovering af Christstiansfeld Skole overføres skolens andel af udgiften til elektroniske tavler m.v. Desuden er der et mindreforbrug på mellemkommunal betaling, hvor faktura er fremkommet efter regnskabsafslutningen. Overførsler Mindreforbruget skyldes færre elever på Sprogskolen end forventet. Anlæg Ingen bemærkninger.

96 96 Bevilling: Fritids- og Idrætspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Afvigelsen skyldes blandt andet en merindtægt i forpagtningsafgiften vedr. Kolding Vandrerhjem, mindreforbrug vedr. Cuben, et mindreforbrug vedr. den mellemkommunale betaling for voksenundervisning i andre kommuner, merindtægter i gebyrer for brug af idrætsfaciliteter og skoler og endeligt et mindreforbrug på væresteder, idet tilskud til et nyt værested først får fuld effekt i Anlæg Ingen bemærkninger

97 97 Bevilling: Ejendoms- og Boligpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler Anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreudgiften/merindtægten skyldes primært færre udgifter end budgetteret vedrørende øvrige ejendomme. En stor del af politikområdet holdes udenfor overførselsadgangen. For ældreboliger og beboelses- og erhvervsejendomme skal det nævnes at disse er med balanceleje, hvilket vil sige, at indtægter modsvares af udgifter. På driftsbudgettet fremgår dette ikke, da en del af lejeindtægterne hensættes til fremtidig vedligeholdelse samt betaling af lån, hvilket ikke konteres på driften. Et eventuelt mer- eller mindreforbrug tilhører lejerne, hvorfor det ikke kan anvendes til dækning af/dækkes af andre områder under Ejendoms- og Boligpolitik eller er omfattet af overførselsadgangen. Anlæg Afvigelserne kan henføres til jordforsyning/byggemodning, hvor udgifterne budgetmæssigt hører under Teknik- og Boligudvalget og indtægterne under Økonomiudvalget. Størstedelen af afvigelsen kan henføres til mindreindtægter vedrørende salg af ejendomme.

98 98 Bevilling: Vej- og Parkpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift For driften vedrørende Vej- og Parkpolitik er der i 2011 indregnet en ekstraudgift på ca. 13,1 mio.kr. vedrørende vejafvanding. Dette skyldes Forsyningssekretariatets vurdering af, at Kolding Kommune i årene 2007 til 2009 har betalt for lidt i vejafvandingsbidrag. Udgiften er medtaget i forbruget for 2011 og er hensat som kortfristet gæld. Når der tages højde for de 13,1 mio.kr. udviser regnskabet et mindreforbrug på ca. 3,4 mio.kr. Mindreforbruget vedrører ca. 1 mio.kr. til vintervedligeholdelse, 1,95 mio.kr. til kollektiv trafik og 0,45 mio.kr. til investeringer i p-automater. Anlæg For anlæg skyldes merforbruget en manglende indtægt vedrørende Kolding Cykelby. Beløbet forventes indbetalt i 2012.

99 99 Bevilling: Kultur- og Erhvervspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget er et resultat af bestræbelserne på at overføre så mange midler som muligt fra 2011 til 2012 med henblik på at nedbringe serviceudgifterne. Det betyder nogle projekter er udskudt fra 2011 til 2012, hvorfor en del af besparelsen er øremærket til disse projekter i Af væsentlige større afvigelser kan nævnes et mindreforbrug på kr. vedr. Godset, kr. vedr. musikpuljen, kulturpuljen og Puljen til begivenheder og events, kr. vedr. stadsarkivet, kr. vedr. billedskolen, vedr. Mungopark, kr. vedr. Nicolai for Børn og endeligt til kulturmarkedsføring. Anlæg Afvigelsen skyldes primært, at indtægten fra 2010 vedrørende salg af Kolding teater indeholdte et deponeringsbeløb for udbedring af fejl og mangler på inventar mv. Beløbet er derfor omkonteret i 2011 til en deponeringskonto, hvor det rettelig hører under.

100 100 Bevilling: Miljøpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. Drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget kan primært henføres til skadedyrsbekæmpelse samt merindtægter vedr. miljøbeskyttelse (diadem-projekt). Anlæg Afvigelsen skyldes primært afslutning af anlægsprojekt vedr. Byfornyelse i Christiansfeld, hvor bevillingen ikke er anvendt. Der henvises i øvrigt til anlægsregnskaberne.

101 101 Bevilling: Beredskabspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Afvigelsen skyldes primært et mindreforbrug vedr. redningsbereskabet på kr. som blandt andet skyldes indtægter vedr. miljøsager samt udkald til alarmer. Det resterende beløb er spredt ud på politikområdets øvrige funktioner. Anlæg Ingen bemærkninger

102 102 Bevilling: Børnepasningspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget udgør 2,3% og skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets ønske om at øge overførslen i forhold til overførslen fra regnskab Desuden overføres der beløb til renovering af legeplads ved Kongeåens Børnehave. Endvidere er der et mindreforbrug på mellemkommunal betaling m.v., hvor faktura ikke var fremkommet ved regnskabsafslutningen. Anlæg Ingen bemærkninger.

103 103 Bevilling: Seniorpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift På driftssiden udviser regnskabet et nettoforbrug på 546,4 mio. kr., hvilket er 19,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget kan henføres til: Mio. kr. Ældreboliger -0,3 Pleje og omsorg af ældre og handicappede -15,1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede -1,7 Plejehjem og beskyttede boliger -0,1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring -0,7 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem -0,2 Botilbud til længerevarende ophold -1,0 Personlige tillæg -0,1 I alt -19,2 Samlet set kommer driften ud med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til ca. 0,4 % af det korrigerede budget hertil: Det samlede mindreforbrug er i det væsentligste forårsaget af flere indtægter på elevområdet samt et mindreforbrug til dyre enkeltsager afledt af, at der har været en naturlig afgang i løbet af året. Hjemmeplejen kommer ud med et underskud på 5,3 mio. kr., bl.a forårsaget af tab af markedsandele. Overførsler Ingen bemærkninger. Anlæg Der henvises til de enkelte anlægsregnskaber.

104 104 Bevilling: Sundhedspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreudgifter på Sundhedspolitik på 9,2 mio. kr. udgøres af mindreudgifter på 3 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet samt af de decentrale enheders mindreforbrug. De decentrale enheder har et mindreforbrug på ca. 5% af den tildelte budgetramme. Der er sket en periodeforskydning på betaling af it-udgifter, hvor udgifterne skal finansieres i Anlæg Mindreudgifterne på anlæg på 2,9 mio. kr. udgøres af 1,8 mio. kr. vedr. implementering af sundhedspolitik, 0,4 mio. kr. vedr. planlagt bygningsvedligeholdelse og 1,2 mio. kr. vedr. sammenlægning af Vamdrup og Lunderskov tandklinikker. Mindreforbruget på planlagt bygningsvedligeholdelse og sammenlægning af tandklinikker vedrører en tidsforskydelse af udgifterne, som forventes at falde primo 2012.

105 105 Bevilling: Administrationspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. Drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget udgør 2,7% og skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets ønske om at øge overførslen i forhold til overførslen fra regnskab Der overføres uforbrugte budgetbeløb for alle 5 forvaltninger. Herudover overføres uforbrugt beløb vedrørebnde barselsudligningspulje, hvilket skal ses i sammenhæng med reduktionen af puljen for perioden 2012 til Anlæg Der henvises til de enkelte anlægsregnskaber.

106 106 Bevilling: Forsyningspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget skyldes primært, at der har været større indtægter end budgetteret ved salg af genbrugsmaterialer (aviser, flasker, metal m.v.).

107 107 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER OVERFØRT FRA 2011 TIL 2012 Serviceudgifter Nettodrift (kr.) SOCIALPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til UDDANNELSESPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til VEJ- OG PARKPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til KULTUR- OG ERHVERVSPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til Christiansfeld på Unesco-liste MILJØPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til Badevand Naturforvaltningsprojekter Spildevandsplan Klima og naturprojekter, klimatilpasning Klima og naturprojekter, Skamlingsbanken Vandforsyningsplan Vådområdeprojekt ved Kærmølle Å North Sea SEP Landsbypuljen Centerbypuljen

108 108 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER OVERFØRT FRA 2011 TIL 2012 Nettodrift (kr.) BEREDSKABSPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til Plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskab BØRNEPASNINGSPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til SENIORPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til Nye økonomistyringsmodeller Overførelse til decentrale enheder Måltidsværtinder Fest for frivillige på seniorområdet SUNDHEDSPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til ADMINISTRATIONSPOLITIK Overførselsadgang fra 2011 til 2012, Centralforvaltningen Overførselsadgang fra 2011 til 2012, By- og Udviklingsforvaltningen Overførselsadgang fra 2011 til 2012, Børneog Uddannelsesforvaltningen Overførselsadgang fra 2011 til 2012, Socialforvaltningen Overførselsadgang fra 2011 til 2012, Seniorforvaltningen Pulje Elevområdet Implementering nyt økonomisystem (CEN) IT mindre indkøb (CEN) Intern service (CEN) Uafviselige udgifter (CEN) Organisation præget af innovation og nytænkning (CEN) Barselsudligning, overførsel (CEN)

109 109 Omstillings- og udviklingspulje (CEN) Effektiviseringspulje Implementering af SINE på vagtcentralen (BF) Vakante stillinger i BF, bruges til ressourcer i 2012 (BF) Kommunikationsprojekt, Ældreråd (SEN) TOTAL Overførsler/ budgetgaranti Nettodrift (kr) Socialpolitik LBR (Det lokale beskæftigelsesråd) Arbejdsmarkedspolitik EU-projekt, LM TOTAL

110 110 OMKOSTNINGSREGNSKAB

111 111 BALANCE

112 112 Balance Regnskab 2011 Primo saldo Ultimo saldo 8 Aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 36 Kommuner og regioner m.v Staten Aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Parkeringsfond Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger Varebeholdninger/ -lagre (frivillig) Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Grunde og bygninger bestemt til videresalg Balance

113 113 Balance Regnskab 2011 Primo saldo Ultimo saldo 9 Passiver Passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 48 Kommuner og regioner m.v Staten Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto Balance

114 114 SPECIFICERET BALANCE

115 115 Specificeret balance Primosaldo 2011 Ultimosaldo Balance F1 22 Likvide aktiver F , ,64 01 Kontante beholdninger F , ,17 8 Aktiver , , AFDELINGSKASSEENHEDER G , , CENTRALFORVALTNINGEN NR G , , BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING KASSEENHED NR. G , ,50 H KASSEFORSKUD G , , BY - OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G , , BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN 4.047, ,00 01 FOLKESKOLER G , ,00 02 DIVERSE INSTITUTIONER 1.747, , SENIORFORVALTNINGEN G , ,00 06 PLEJEHJEM G , ,00 07 OMSORGSARBEJDE 500,00 09 DIVERSE INSTITUTIONER 700,00 500, BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G2 500,00 202, CENTRALFORVALTNINGEN 500,00-0, SOCIALFORVALTNINGEN , ,07 01 KANTINEN KASSEENHED O G3 500,00 03 P-GRUPPEN KASSEENHED NR. F , ,00 06 KULTURHUSET LEVISONSVEJ KASSEENHED O ,00 500,00 07 GRAMROLIGHED KASSEENHED NR. F , ,00 08 STØTTECENTRET LEVISONSVEJ KASSEENHED NR. F , ,00 09 VIVA VAMDRUP KASSEENHED NR. O ,00 200,00 12 VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. O ,00 200,00 13 MARIELUND, ALTARP KASSEENHED O ,50 600,00 14 NORDHØJ, BUTIK LÅSBYGADE KASSEENHED NR. O ,00 700,00 15 VÆRKSTEDET KONGENSGADE KASSEENHED NR. O ,00 500,00 16 REVA, KANTINESALG KASSEENHED NR. O , ,00 17 REVA, SALG AF PRODUKTION KASSEENHED NR. O ,00 500,00 18 LEVISONSVEJ, KULTURHUSET KASSEENHED NR. F , ,00 21 TINGHØJ KASSEENHED NR. F , ,00 22 LANDERUPGÅRD KASSEENHED NR. F , ,93 25 NORDHØJ KASSEENHED NR. F , ,00 26 MARIELUND KASSEENHED NR. F , ,00 27 BRUNEBJERG KASSEENHED NR. F , ,00 29 FUGLEHØJ KASSEENHED NR. F ,00 241,50 30 OVERMARKSGÅRDEN, ADM. KASSEENHED NR. F , ,50 31 ÅHAVEN KASSEENHED NR. F ,50 887,00 32 VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. F , ,00 34 BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET KASSEENHED NR , ,00 F REGNBUEN - SALG GENBRUGSBUTIKKEN FUGLEREGN 500,00 500,00 KASSEENHED NR. O KANTINEN - DIESELVEJ KASSEENHED NR. O ,00 632,00 40 ASPERGERPROJEKTET FORSKUDSKASSE F , ,00 41 BOFÆLLESSKABET KAMELIA KASSEENHED NR. F , ,00 42 STØTTECENTER FOR SENHJERNESKADEDE KASSEENHED 5.000, ,00 NR. F KERNEHUSET VAMDRUP KASSEENHED F , ,00 44 BOSTEDET KLØVERBO KASSEENHED F ,00 45 AFLASTNINGSCENTER TOPPEN KASSEENHED F ,00 AFDELING UNDER BOFÆLLESSKABET BRAMDRUPDAM 032 CENTRALFORVALTNINGEN G2 500,00 500,00 02 PERSONLIG FORSKUD KASSEENHED NR. P.001 G3 500,00 500,00 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. F , ,14 10 CHECKDISPONIBLE INDSKUD F , ,85 8 Aktiver , , CENTRALFORVALTNINGEN G , , DANSKE BANK KONTONR G , ,73 DRIFTSKONTO/NEMKONTO 010 SYDBANK A/S KONTO NR , , NORDEA KONTO DRIFTSKONTO , , NYKREDIT KONTO NR , , PM-KONTO SYDBANK KONTONR , , OBS-KONTI I DANSKE BANK , , NORDEA KONTO P-AFGIFTER ,54 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN 032 NORDEA KONTO , DANSKE BANK KONTONR ,73 PARKERINGSAFGIFTER 040 SOCIALFORVALTNINGEN G , , NORDEA KONTONR DRIFTSKONTO G , DANSKE BANK KONTO NR , ,35 OVERMARKSGÅRDEN 020 DANSKE BANK KONTONR LANDERUPGÅRD , , NORDEA KONTONR REVA , , DANSKE BANK KONTONR REVA / JOB IGEN , DANSKE BANK KONTO NR ,98 SOCIALFORVALTNINGEN DRIFTKONTO 025 DANSKE BANK KONTONR PROJEKT LM ,00 GLASFIBER 20 TIDSINDSKUD F , ,71 8 Aktiver , , DEPONERING VED EJENDOMSHANDLER G , , SALG AF KÆMPESAGER 14 G , ,93

116 116 Specificeret balance Primosaldo 2011 Ultimosaldo 2011 NORDEA KONTO SALG AF FORSYTIAVÆNGET 9, VONSILD , ,48 NORDEA, KONTONR SALG AF DIESELVEJ 7, KOLDING , ,22 NORDEA KONTO STORPARCEL MATR. NR. 1 AU DALBY BY , ,73 NORDEA SALG AF MAR. NR. 53D M.FL. VAMDRUP BY ,45 NORDEA KONTO KØB AF AREAL KOLDING ÅPARK 11 TIL OPFØRELSE AF , ,89 RETSBYGNING NORDEA KONTO NR SALG AF NDR. RINGVEJ 1, KOLDING , ,19 ARBEJDERNES LANDSBANK KONTO NR LEJERBO, LYKKEGÅRDSVEJ 32A OG ,16 NORDEA STORPARCEL ØST FOR DALBYGÅRD , ,79 NORDEA KONTO NR KOLDING TEATER - SIKKERHEDSSTILLELSEFOR UDBEDRING , ,48 AF FEJL OG MANGLER NORDEA Investerings- og placeringsforeninger F , ,13 8 Aktiver , , TILGANG G , , AFGANG , , KURSREGULERINGSKONTO , ,55 08 Realkreditobligationer F , ,48 8 Aktiver , , TILGANG G , , AFGANG , , KURSREGULERINGSKONTO , ,87 10 Statsobligationer m.v. F , ,00 8 Aktiver , , TILGANG G , , AFGANG , , KURSREGULERINGSKONTO , ,00 25 Tilgodehavender hos staten F , ,76 12 Refusionstilgodehavender F , ,76 8 Aktiver , , SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNING G , , REGULERING AF STATSREFUSION FOR SOCIALE YDELSER G , SOCIALE YDELSER , , SÆRLIG DYRE ENKELTSAGER , , TILGODEHAVENDE VEDR. UDBETALT , ,78 BØRNEFAMILIEYDELSER 019 TILGODEHAVENDE, STATSREFUSION OG TILSKUD PÅ , ,00 INTEGRATIONSOMRÅDET 020 JOBCENTRE , ,02 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt F , ,21 14 Tilgodehavender i betalingskontrol F , ,24 15 ØVRIGE RESTANCER F ,81-778,96 8 Aktiver ,81-778, INDBETALINGER TIL FORDELING G ,81-778, INDBETALING TIL FORDELING G , AFREGNINGSKONTO TIL FORDELING ,81-778,96 CENTRALFORVALTNINGEN - HOVEDKASSEN 21 SKATTER OG AFGIFTER F , ,72 8 Aktiver , , EJENDOMSSKAT (BETALINGSART 056) G , , RESTANCER 2008 G , , RESTANCER , , RESTANCER , , RESTANCER , ,86 84 RESTANCER , GEBYRER M.V. G , BETALINGSART 600 G ,23 01 RESTANCER G , ,47 02 MELLEMREGNING , , BETALINGSART 601 G ,82 01 RESTANCER G , ,64 02 MELLEMREGNING , , BRUGERBETALING FOR MILJØTILSYN I H.T. G , ,88 MILJØBESKYTTELSESLOVEN (BETALINGSART 215) 001 RESTANCER G , ,88 25 AREAL- OG BYGNINGSLEJER F , ,68 8 Aktiver , , AREAL- OG BYGNINGSLEJE, G , ,75 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING (BETALINGSART 210) 020 RESTANCER 2007 G , , KOLONIHAVER (BETALINGSART 212) G1 981, RESTANCER 2009 G2 981, HUSLEJE SPROGSKOLEN (BETALINGSART 037) G , BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME (BETALINGSART ) , , RESTANCER 2005 G , , HUSLEJERESTANCER OVERFØRT TIL G , ,03 CENTRALFORVALTNINGEN (BETALINGSART 636) 001 RESTANCER G , , HUSLEJERESTANCER VEDR. BOLIGORGANISATIONER G , ,98 (BETALINGSART 609) 010 RESTANCER G , ,98

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab 2 Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 212 til

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Regnskab 2008. Side 1 af 287

Regnskab 2008. Side 1 af 287 Regnskab 2008 Side 1 af 287 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere