Åbenhed, adgang og deling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbenhed, adgang og deling"

Transkript

1 Strategi Åbenhed, adgang og deling Side 1

2 DEFF s strategi Indhold Indledning Om DEFF Nye udfordringer, nye muligheder Åben forskning, læring og innovation Strategiske målsætninger Indsatsområder Redaktion: Bo Öhrström, Christian Hagen Thomasen og Line Hunsbal, DEFF. Design og layout: It s all about. Strategien er illustreret med billeder fra Det Kongelige Bibliotek af Søren Nielsen. Side 2 Side 3

3 V Indledning DEFF er Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. DEFF s omverden udvikler sig hastigt, og forsknings- og uddannelsessektoren står over for en række fælles udfordringer i de kommende år. Brugernes behov og forventninger til indhold såvel som adgang ændres, og der stilles derfor krav til nye måder at anskue institutionernes rolle og kerneopgaver. Åbenhed og deling er allerede nøgleord for produktionen af forskning, og adgangen til videnskabeligt indhold øges støt. Open Access til videnskabelige artikler stiger, og presset for tilsvarende adgang til forskningsdata og -værktøjer følger med. Politikere, institutioner og forlag ønsker at fremme Open Access til forskningsartikler, og det ændrer forretningsmodellerne for publicering samt stiller nye krav til både finansieringskilder og bemandingen ved forhandlingsbordet. Det presser også økonomien i publiceringssystemet, at mængden af videnskabelige artikler og data vokser mere end lineært. Vokser gør også både udbuddet og kvaliteten af værktøjer og tjenester, der understøtter forskning og uddannelse. De akademiske systemer er ikke længere alene om at betjene forskere og studerende, men presses af private aktører som Amazon og Google, der hurtigere tilpasser sig brugernes ønsker og behov. Blandt andet lægger brugerne i stigende grad vægt på mobilitet; anvendelsen af mobile enheder som smartphones og tablets er eksploderet og fuldt integreret i de fleste brugeres hverdag. Leverandører eller samarbejdspartnere, der ikke tilbyder mobilt tilpassede løsninger, får sværere ved at overleve. De mange tilbud og den øgede adgang skærper spørgsmålet om kompetencerne til at tilgå og anvende forskningen: Er studerende i Danmark fx gode nok til at finde og bruge den viden, der bliver produceret? Ved de, hvornår Wiki og viden ikke er det samme? Hvis de rette grundlæggende kompetencer etableres tidligt, kan der senere bygges ovenpå, men det De mange tilbud og den øgede adgang skærper spørgsmålet om kompetencerne til at tilgå og anvende forskningen: Er studerende i Danmark fx gode nok til at finde og bruge den viden, der bliver produceret? kræver et holistisk blik på de studerendes digitale dannelse gennem hele deres uddannelsesforløb. Noget tilsvarende gælder i forskellig grad underviserne. Også de præsenteres løbende for og udfordres af nye IT-systemer, der rigtigt udnyttet kan effektivisere det administrative arbejde eller øge de studerendes mulighed for læring. Måden, videnskabelige resultater frembringes på, udvikler sig også hastigt. Oprindeligt gennemgik en forskningsartikel et langsommeligt peer review og blev efter godkendelse trykt i et papirbaseret tidsskrift, der blev leveret til et fysisk bibliotek. I dag foregår samme proces typisk elektronisk, og det er teknisk muligt at give mange adgang til at følge og påvirke artiklen gennem hele processen. Artiklen kan publiceres hurtigere og samtidig nå ud til flere. Den teknologiske udvikling skaber nu mulighed for og forventninger om at videnskabelige resultater ikke kun de- Den teknologiske udvikling skaber nu mulighed for og forventninger om at videnskabelige resultater ikke kun deles i form af tidsskriftsartikler, men også som fx sofistikerede visualiseringer af de rådata, der ligger bag. les i form af tidsskriftsartikler, men også som fx sofistikerede visualiseringer af de rådata, der ligger bag. Derfor er der kommet større fokus på, hvordan håndtering, genbrug og fremstilling af forskningsdata kan øge såvel mængden som kvaliteten af forskningen. Når forskningsdata i stigende grad opfattes som værdifulde aktiver for forskningsog uddannelsesinstitutionerne, øges presset for at sikre og udnytte denne værdi. Også på den internationale scene er disse problemstillinger tydelige: Åben er et nøgleord for det hollandske EU-formandskab i 2016, og i Knowledge Exchange arbejder en række europæiske lande sammen for at imødekomme de nye krav om åbenhed i både produktionen og brugen af forskning og viden. Det er i dette lys og under disse rammebetingelser, at DEFF fastlægger sin strategi for perioden Side 4 Side 5

4 DEFF s strategi Side 6 Side 7

5 V Om DEFF DEFF s formål er at fremme udvikling og samarbejde blandt fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, der stiller videnskabelig information og services til rådighed for forskere, studerende og undervisere. DEFF forhandler og indkøber store dele af den videnskabelige information og indgår kontrakter på fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekernes vegne. Siden etableringen i 1998 har DEFF arbejdet for et effektivt samarbejde mellem de deltagende institutioner, herunder at sikre en fornuftig arbejdsdeling, optimere den samlede udviklingsindsats og styrke fælles kompetenceudvikling. Det er blandt andet sket ved at gennemføre en række fælles tværinstitutionelle projekter og udvikle et konsortium, der understøtter centrale forhandlinger og indkøb af licenser på nationalt plan. DEFF har vist, at en fælles indsats giver bedre resultater for den enkelte institution for samlet set færre ressourcer. DEFF har ved at understøtte konsolidering af systemer bidraget til både at reducere kompleksitet og opnå bedre økonomi. På Open Access-området har DEFF i høj grad sat dagsordenen og koordineret institutionernes indsats. I 2013 tiltrådte en ny styregruppe under ledelse af formand Børge Obel, og den daværende strategi blev fokuseret til et mindre antal strategiske indsatsområder. I perioden blev der således igangsat projekter og aktiviteter inden for følgende strategiske indsatsområder: Digital dannelse og læring Data management af forskningsdata Digital kommunikation og interaktion i forbindelse med forskningsresultater Digitalisering af kildemateriale Konsolidering af infrastrukturen i fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne Forskningsbaseret viden ud til danske virksomheder Open Access Informations- og videnspredning via sociale medier. DEFF s formål er at fremme udvikling og samarbejde blandt fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, der stiller videnskabelig information og services til rådighed for forskere, studerende og undervisere. Herudover har DEFF igangsat projekter og aktiviteter på udvalgte områder som fx ungdomsuddannelserne. Internationalt er DEFF engageret som partner i Knowledge Exchange (KE), der er et partnerskab med fokus på at udveksle viden og erfaringer inden for blandt andet digital infrastruktur og udviklingen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til forskning og videregående uddannelser. Aktuelt fokuserer KE på indsatsområderne Open Access og Research Data og understøtter, at partnerorganisationerne udveksler viden og erfaringer om blandt andet licensforhandlinger og håndtering af forskningsdata. DEFF har således gennem årene bidraget markant til udviklingen af den danske uddannelses- og forskningssektor til gavn for forskere, studerende og samfund. Det er dette fundament, som DEFF bygger videre på med denne strategi. Fakta om DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne. DEFF samfinansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Kulturministeriet. DEFF s organisation består af: Koordinationsudvalget, der er DEFF s overordnede ledelse med repræsentanter fra de tre ministerier. Styregruppen, der planlægger, prioriterer og repræsenterer den brede kreds af interessenter. Styregruppen udpeges af koordinationsudvalget blandt DEFF s interessenter. Sekretariatet, der udfører DEFF s daglige arbejde. Sekretariatet er placeret i Slots- og Kulturstyrelsen. Knowledge Exchange Knowledge Exchange består foruden DEFF af: CSC IT Center for Science, Finland German Research Foundation (DFG), Tyskland Jisc, Storbritannien SURF, Holland. Side 8 Side 9

6 V Nye udfordringer, nye muligheder DEFF s strategi «Et centralt element i DEFF s strategi er at understøtte fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekernes udvikling og samarbejde der, hvor institutionerne i de kommende år vil have de største udfordringer og udviklingsmuligheder. Videnkredsløbet beskriver den proces, hvori forskning bedrives, og ny viden frembringes. I alle led går bevægelsen i retning af mere åbenhed og deling. Output bliver med Open Access hurtigere til input, så snart forskningen er publiceret. Forskningens resultater skal anvendes, ny viden skal produceres, opsamles og dokumenteres, men også arkiveres og bevares, så ny viden, innovation og nye ideer kan skabes med afsæt i eksisterende viden. Da institutionerne i DEFF opererer i alle led af videnkredsløbet, er det en god forståelsesramme for DEFF s samlede indsats i strategiperioden Med denne model kan de udfordringer, der knytter sig til fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekernes arbejdsområder, beskrives ud fra de tre dele af kredsløbet, der her er benævnt Input, Forskning, Læring og Innovation samt Output. Input Første led i videnkredsløbet er informationsforsyning: Forskerne skal have adgang til anden forskning bl.a. via licensbaserede tidsskrifter, og de skal kunne genbruge data. I denne del af processen stiller fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne bl.a. tidsskrifter og databaser til rådighed for forskerne og sikrer på denne måde licensbaseret informationsforsyning som udgangspunktet for ny forskning. Derudover sætter fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne fokus på såvel forskeres som underviseres og studerendes kompetencer inden for informationssøgning og understøtter dermed deres muligheder for at tilgå de omfattende informationsressourcer. Nem adgang til allerede publiceret forskning er afgørende for produktionen af nye forskningsresultater. Adgangen sker ad to veje: Adgang til artikler publiceret i licensbaserede tidsskrifter forudsætter et betalt abonnement på tidsskriftet, mens artikler i Open Access gratis kan tilgås og deles af alle. En artikel i Open Access kan enten være publiceret baseret på en publiceringsafgift (den gyldne model) og dermed være frit tilgængelig fra udgivelsesdagen, eller artiklen kan, efter udgivelse, være selvarkiveret i et grønt arkiv (eng: repository), der eksempelvis kan være tilknyttet et universitet (den grønne model). Ved den gyldne model kan biblioteket bidrage til overblikket og til at styre omkostningerne ved at publicere Open Access-artikler. Ved den grønne model kan biblioteket drive et grønt arkiv. Uanset model kan biblioteket deltage i centralt organiserede forhandlinger, hvor forlagene presses på priser og betingelser til gavn for alle institutioner. Forskning, læring og innovation I denne del af kredsløbet, hvor ny viden produceres, er nøgleordene anvendelse, opsamling og dokumentation. Konkurrencen om brugernes tid skærpes, og et væsentligt element i kampen om brugernes opmærksomhed er, at fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne kan tilbyde tidssvarende søgesystemer og andre værktøjer. Det drejer sig ikke blot om at finde midler til at anskaffe sy- ««Input «Forskning Læring Innovation «««««Output Side 10 Side 11

7 DEFF s strategi At kunne dele og genbruge data kommer i fremtiden til at spille en endnu større rolle i produktionen af forskning. Nøglen til et bæredygtigt publiceringssystem, der gør deling mulig, er et brugervenligt og tillidsvækkende system. stemerne, men også om at styrke bibliotekarernes kompetencer til at forstå og udnytte dem. Fremtidens forskere har høje forventninger til de services, der leveres, og fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne skal i tæt samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutionerne finde frem til, hvordan de også fremover kan understøtte produktionen af forskningen bedst muligt. Fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekernes fysiske rum spiller også en rolle. Det fysiske bibliotek er fortsat et centralt omdrejningspunkt på uddannelses- og forskningsinstitutionerne, og adgang til grupperum, læsesale og muligheder for at mødes personligt bliver mere og mere efterspurgt. Output Når forskning er produceret, skal den publiceres, arkiveres og bevares, så den herefter kan deles og nå ud til studerende, undervisere og andre forskere. Der er derfor i dette led dels fokus på håndtering af artikler og data, dels på brugerflader, kommunikation og kompetencer. Den elektroniske publiceringsproces har udfordret fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekernes kompetencer og systemer. Bibliotekarerne forventes at kunne rådgive forskere om detaljer i Open Access-publicering, og brugernes stigende krav om at kunne det samme på mobile som på stationære enheder udfordrer bibliotekernes systemportefølje. For bibliotekerne er der således ingen vej uden om at levere deres tjenester i et inviterende design og med nem funktionalitet også på mobile platforme. At kunne dele og genbruge data kommer i fremtiden til at spille en endnu større rolle i produktionen af forskning. Nøglen til et bæredygtigt publiceringssystem, der gør deling mulig, er et brugervenligt og tillidsvækkende system. En vigtig forudsætning for dette er, at forskning og data kan arkiveres og bevares på en sikker måde. Problemet med at bevare data vokser i takt med mængden af videnskabeligt indhold. Fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne har traditionelt spillet en rolle her, men hvis den skal fastholdes, skal bibliotekarernes kompetencer konstant holdes ajour. Der er stigende fokus på forskningsdatamanagement, og det kræver, at bibliotekerne engagerer sig i dataregistrering, metadatering samt i bevaring af data. Dette arbejder forudsætter, at både de rette systemer og de nødvendige kompetencer hos bibliotekarerne er på plads. Endelig skal forskningen også modtages og (gen)bruges af såvel studerende som undervisere og andre forskere. Det stiller høje krav til bl.a. de studerendes evne til at søge, vurdere og bearbejde informationer og dermed til undervisningen i disse kompetencer. Fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne har i mange år arbejdet med at styrke de studerendes informationskompetencer, men adskillige undersøgelser peger på, at der fortsat er brug for en fokuseret indsats på dette område. Det er ikke nok, at de studerende får digital adgang til forskningsbaseret viden, hvis de ikke har de nødvendige kompetencer til at udnytte adgangen. Sluttelig kan fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne yde en indsats for kompetenceudviklingen blandt underviserne på særligt de gymnasiale uddannelser, så de kan anvende informationssystemerne optimalt i undervisningen. Side 12 Side 13

8 V Åben forskning, læring og innovation DEFF s strategi For fremover at sikre åben forskning, læring og innovation skal DEFF understøtte fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekernes møde med ovenstående udfordringer og muligheder. Det betyder, at DEFF i strategiperioden vil arbejde på både teknisk og kompetencemæssigt at understøtte nem og lige adgang til forskningsbaseret og anvendelsesorienteret viden. Det kræver et fortsat fokus på at sammentænke og integrere de digitale systemer på uddannelses- og forskningsområdet samt en indsats for at konsolidere og forankre fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekernes digitale infrastruktur til gavn for brugerne. DEFF har et godt udgangspunkt for at realisere denne vision: Institutionerne i DEFF repræsenterer samtlige niveauer i forskningsog uddannelsessektoren, der stiller videnskabelig information og services til rådighed for forskere, studerende og undervisere på ungdomsuddannelserne, erhvervsakademierne, professionshøjskolerne og universiteterne. Dette muliggør for det første et holistisk blik på hele uddannelsesforløbet for de studerende, der i sidste ende skal bruge deres digitale dannelse til at skabe ny viden og innovation i Danmark. For det andet giver det gode muligheder for at samarbejde om videninfrastruktur med fokus på bibliotekssystemer, licensforhandling og digital dannelse til gavn for alle typer af forskningsog uddannelsesinstitutioner. DEFF har derfor følgende vision: Vejen til at opnå visionen er derfor følgende mission for DEFF: Vision DEFF skaber de bedst mulige betingelser for adgang til viden og videninfrastruktur, der understøtter forskning, læring og innovation i Danmark. Mission DEFF styrker det organisatoriske og teknologiske samarbejde mellem alle fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker i Danmark gennem udviklingsprojekter, strategiske indsatser og fælles indkøb af licenser. Side 14 Side 15

9 V Strategiske målsætninger DEFF vil understøtte en bæredygtig og åben adgang til forskning og viden DEFF vil fortsat sikre adgangen til forskning og viden samt understøtte muligheden for deling af viden. Derfor vil DEFF arbejde for en mere bæredygtig publiceringsøkologi og mere afbalancerede forretningsmodeller. Dette indebærer et stærkere fokus på at udvikle innovative processer i forbindelse med forhandling, indkøb og administration af licenser herunder, at universiteternes ledelse inddrages mere i relevante forhandlinger. Målsætningen vil fortsat være at sikre mest mulig relevant indhold, på de bedst mulige vilkår, til de lavest mulige priser. Herudover vil DEFF i strategiperioden have fokus på at synliggøre forskning samt på struktureringen af og adgangen til forskning og viden. DEFF vil blandt andet arbejde for at konsolidere de faciliteter og biblioteksservices, der giver adgang til digitale ressourcer, særligt på det gymnasiale område. DEFF vil have et stærkere fokus på at udvikle innovative processer i forbindelse med forhandling, indkøb og administration af licenser herunder, at universiteternes ledelse inddrages mere i relevante forhandlinger. 2. DEFF vil styrke informationskompetencer Det er DEFF s mål ikke blot at sørge for nem adgang til videnressourcerne, men også at styrke brugernes informationskompetencer og -bevidsthed. At skabe ny indsigt og ny viden kræver færdigheder i, hvordan man søger, anvender, producerer, bedømmer, vurderer, genbruger og kommunikerer viden samt udøver kildekritik. Både de studerende og underviserne er målgruppen for denne indsats, der udbredes på tværs af institutioner og aktører. Mere konkret vil DEFF fortsat facilitere ungdomsuddannelsernes digitale udvikling og de studerendes dannelse: De studerende skal både have adgangen til den digitale, bearbejdede viden, men også kompetencerne til at bruge denne viden. DEFF vil derfor skabe en fremtidssikret biblioteksservice på det gymnasiale område og på den måde være med til at sikre, at både undervisere og studerende kan bruge den viden, de får stillet til rådighed. 3. DEFF vil arbejde for at styrke formidling og deling af forskningsresultater Open Access har i det seneste årti indvarslet en ny måde at publicere og gøre viden tilgængelig på, og med Open Science, der samler Open Access, Open Research Data og Open Tools, udvides åbenheden yderligere. Med dette udgangspunkt vil DEFF arbejde for at tilgængeliggøre værktøjer, publikationer og data på en bæredygtig måde, så forskere, undervisere og studerende sikres lige adgang til viden, uanset hvor i forsknings- og uddannelsessektoren de befinder sig. DEFF vil således arbejde for, at formidling, distribution, publicering og deling af forskningsresultater bliver lettere. DEFF vil fremme implementeringen af Den Nationale Strategi for Open Access og arbejde for at understøtte Open Research Data og Open Science, hvor det er muligt. 4. DEFF vil understøtte en bedre håndtering og udnyttelse af forskningsdata i Danmark DEFF vil arbejde for bedre og mere konkurrencedygtig forskning i Danmark gennem effektiv opsamling, sikring, deling og genbrug af relevante forskningsdata. Forskningsdata er vigtige aktiver for såvel de danske universiteter som for Danmark både forskningsmæssigt og økonomisk. I dag får for få deres forskningsdata fremtidssikret. Data findes ofte isoleret hos forskeren, hos IT-afdelinger eller i kommercielle skytjenester og er sjældent entydigt linket til forskere, projekter og publikationer. Derfor er de svære at dele, genfinde for verifikation eller genbruge til nye forskningsformål. DEFF vil fortsat i tæt samarbejde med DeIC (Danish e-infrastructure Cooperation) styrke indsatsen for god håndtering af forskningsdata i Danmark, så den lever op til den danske kodeks for integritet i forskning. En sådan indsats skal være velplanlagt og visionær, den skal favne alle dele af datas livscyklus, og den skal gennemføres i tæt kontakt med både brugere, producenter og administratorer af data. DEFF vil således arbejde for, at formidling, distribution, publicering og deling af forskningsresultater bliver lettere. Side 16 Side 17

10 V Indsatsområder DEFF er initiativtager til den nationale Open Access-diskussion og medskaber af en historisk stor dansk satsning på udvikling af forskningsdata management. 1. Adgang til digital videnskabelig viden Baggrund Al dannelse, forskning og innovation er baseret på viden. DEFF arbejder for en kosteffektiv, bæredygtig adgang til videnskabelig viden og for, at resultaterne af offentlig finansieret forskning gøres frit tilgængelige. Den konkrete adgang er dog ikke tilstrækkelig, der skal også de rette kompetencer til: Med adgang følger behovet for at bearbejde og forstå det materiale, der gives adgang til. Dette gælder såvel elever som undervisere på ungdomsuddannelserne, de universitetsstuderende, forskerne, bibliotekarerne samt erhvervslivet. Disse grupper har forskelligt udgangspunkt, og arbejdet skal derfor tilpasses gruppernes særlige behov og vilkår samt løbende opdateres i lyset af et videnfelt, der udvikler sig hastigt. Mål med indsatsområdet Om to år er målet at have skabt resultater inden for nedenstående områder gennem projekter. Det er et krav til en projektansøgning, at den formulerer konkrete mål inden for et eller flere af områderne, samt at projektet ved gennemførelsen dokumenterer opfyldelsen af det eller de konkrete mål. 1. Forskere, studerende og erhvervsliv har adgang til mest mulig nødvendig digital videnskabelig viden for færrest mulige midler og på de bedst mulige betingelser. Dette kan ske ved at øge tilgængeligheden af videnressourcerne gennem Open Access og via kompetent forhandling af licenserne 2. Brugernes digitale læring, informationskompetencer og videnhåndtering er forbedret 2. Open Science, sociale medier og linked data Baggrund Open Science er fokusområde for EU, den danske regering og de danske forskningsmiljøer. Der foreligger nationale strategier for såvel Open Access som forskningsdata management. DEFF støtter i udstrakt grad op om disse initiativer og ambitioner. DEFF er initiativtager til den nationale Open Access-diskussion og medskaber af en historisk stor dansk satsning på udvikling af forskningsdata management. DEFF vil fortsætte dette arbejde som en del af den bredere Open Science-agenda. Her er fortsat fokus på Open Access til publikationer, men i tillæg inddrages forskningsdata (Open Data), software (Open Source) og andre infrastrukturelle elementer. De sociale medier spiller i stigende grad en rolle også for den videnskabelige kommunikation. Nye muligheder (og faldgruber) åbner sig for bibliotekerne. Eksempelvis i forhold til forskningskommunikation og -deling. Linked Open Data er et andet koncept, der er opstået i kraft af internettet. Ved at stille data frit til rådighed som små veldefinerede informations-atomer kan maskiner (og biblioteker) afdække helt nye sammenhænge. Informationen kan dermed formidles på nye effektive måder. DEFF har fokus på at afdække disse muligheder og igangsætte eksperimenter på de mest lovende områder. Mål med indsatsområdet Om to år er målet at have skabt resultater inden for nedenstående områder gennem projekter. Det er et krav til en projektansøgning, at den formulerer konkrete mål inden for et eller flere af områderne, samt at projektet ved gennemførelsen dokumenterer opfyldelsen af det eller de konkrete mål. 1. Forskningsdata indgår i højere grad i bibliotekernes arbejde og flere biblioteker understøtter flere elementer af Open Science til gavn for forskerne 2. Udbredelsen af kendskab til og kompetencer i åbne og sociale dataanvendelser er vokset blandt forskningsbibliotekerne 3. Videnspredning Baggrund Videnspredning, videnformidling og værktøjer til at analysere og vurdere det enorme informationsudbud er afgørende for forskning, læring og innovation. DEFF vil arbejde for at forbedre mulighederne for alle involverede. Forskerne skal have de bedste muligheder for at kommunikere med fagfæller samt publicere forskningsresultater hurtigt, effektivt og meriterende. Kommunikationen mellem forskere i en international videnkontekst foregår via et væld af services. DEFF vil arbejde for, at denne kommunikation og publicering sker optimalt og på et bæredygtigt grundlag. For at vurdere såvel impact som relevans af det hastigt voksende informationsudbud er der løbende behov for at videreudvikle de analytiske og bibliometriske værktøjer. Nye systemer og koncepter byder sig Side 18 Side 19

11 DEFF har gennem mange år haft konsolidering som kerneaktivitet. Konsolidering fordrer koordinering samt opnåelse af konsensus blandt aktørerne. DEFF har her en central rolle som samarbejdsorganisation for de danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. løbende til som eksempel kan nævnes altmetrics, der supplerer den citationsbaserede bibliometri. Der er behov for at afdække og afprøve mulighederne, således at de bedste nyskabelser kan indgå i bibliotekernes kompetence- og serviceudbud. Mål med indsatsområdet Om to år er målet at have skabt resultater inden for nedenstående områder gennem projekter. Det er et krav til en projektansøgning, at den formulerer konkrete mål inden for et eller flere af områderne, samt at projektet ved gennemførelsen dokumenterer opfyldelsen af det eller de konkrete mål. 1. Nye koncepter og modeller for forskningskommunikation er afdækket/afprøvet med henblik på at tilbyde nye relevante, digitale redskaber til forskere og studerende på bæredygtig vis 2. Den digitale distribution og tilgængeligheden af digitale videnskabelige materialer er øget 3. Nye koncepter og systemer indenfor forskningsanalyse, bibliometri og altmetrics er afdækket/afprøvet med henblik på at tilbyde nye services til såvel forskere som studerende, erhvervsliv og offentlighed 4. Konsolidering Baggrund DEFF har gennem mange år haft konsolidering som kerneaktivitet. Konsolidering fordrer koordinering samt opnåelse af konsensus blandt aktørerne. DEFF har en central rolle som samarbejdsorganisation for de danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Incitamentet til konsolidering er etablering af bedre services for brugerne med et lavere udgiftsniveau, hvor dette ikke kan opnås individuelt af det enkelte bibliotek. Samtidig kan der opnås arbejdsdeling mellem bibliotekerne, hvilket kan bedre den samlede økonomi. Services flytter sig fra lokale computere på institutionerne til fælles centre i skyen. Sådanne ydelser kan leveres af globale udbydere eller af en nationalt konsolideret udbyder. Mulighederne er mange og grundige undersøgelser er nødvendige. Udover økonomiske fordele er der tillige en reduktion af kompleksitet for den enkelte institution, der dermed kan fokusere på egne kerneopgaver. Mulighederne for at bruge data på en bedre måde er kun ved sin begyndelse. Konsolidering kan ske på mange områder. Eksempelvis for systemer, programversioner, arbejdsprocesser, værktøjer og data. Det kan tillige ske gennem kompetencekonsolidering, hvor ressourcepersoner i højere grad end i dag deles mellem relevante institutioner. Mål med indsatsområdet Om to år er målet at have skabt resultater inden for nedenstående områder gennem projekter. Det er et krav til en projektansøgning, at den formulerer konkrete mål inden for et eller flere af områderne, samt at projektet ved gennemførelsen dokumenterer opfyldelsen af det eller de konkrete mål. 1. Fortsættelse af konsolideringsindsatsen 2. Kosteffektive, bæredygtige og bedre services bliver tilbudt brugerne, mens services uden disse egenskaber forsvinder 3. Konsolideringsprojekter rummer forretningsmodeller udfoldet helt for finansiering og organisering efter projektperioden 4. Konsolideringsprojekter reducerer kompleksitet som forudsætning for effektivisering via arbejdsdeling og standardisering 5. Det virtuelle bibliotek på gymnasierne Baggrund De studerende fra gymnasierne udgør universiteternes, professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes råstof. På gymnasierne stifter næste generation på arbejdsmarkedet indledende bekendtskab med akademiske metoder, datahåndtering og kildekritik samt andre nødvendige informationskompetencer i vidensamfundet. De gymnasiale uddannelser udgøres af forskellige institutioner, der er kendetegnet ved få biblioteks- og informationsressourcer. Gymnasierne falder derfor ofte ned mellem to stole, når det handler om at kunne tilbyde de rette biblioteksservices, videnressourcer og -værktøjer: Folkebibliotekerne på den ene side og fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne på den anden side. Gymnasiereformen og det generelt øgede behov for forskningsbaseret undervisning i samfundet tydeliggør nytten af en gennemarbejdet løsning på dette område. Mål med indsatsområdet Om to år er målet at have skabt resultater inden for nedenstående områder gennem projekter. Det er et krav til en projektansøgning, at den formulerer konkrete mål inden for et eller flere af områderne, samt at projektet ved gennemførelsen dokumenterer opfyldelsen af det eller de konkrete mål. 1. Specifikation af et moderne, virtuelt bibliotek for gymnasieskolerne, som giver adgang til den rette digitale viden via de nødvendige bagvedliggende licensaftaler. Specifikationen skal samtidig definere de kompetencer, der knytter sig til betjeningen af det virtuelle bibliotek. 2. Sammenlignelige informations- og infrastrukturbehov løses i højere grad i fællesskab 3. Samarbejde om udviklingen af sektorens biblioteksløsning er etableret Side 20 Side 21

12

13 DEFF Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard Købemhavn V

Åbenhed, adgang og deling

Åbenhed, adgang og deling Åbenhed, adgang og deling Side 1 DEFF s strategi 2016-2019 Indhold 4 8 10 14 16 18 Indledning Om DEFF Nye udfordringer, nye muligheder Åben forskning, læring og innovation Strategiske målsætninger 2016-2019

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

DEFF Strategi og Open Science

DEFF Strategi og Open Science DEFF Strategi og Open Science Mogens Sandfær Medlem af DEFF s styregruppe 23-02-2015 DFFU Vinterintenat 2015, 27. februar 2015 1 Indhold i 5 små kapitler 1. Open Science og DEFF 2. Strategi og virkemidler

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Bilag 1 - Opgavebeskrivelse 1. BAGGRUND 1.1 Om DEFF IV Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er ejet af et konsortium bestående af Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker 1. Ansøger Projektejer: DTU Bibliotek Medansøgere: UC Sjælland, VIA, UC viden sekretariatet, Metropol,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé 2 Om DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er en tværministeriel

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015 1 Den digitale udvikling skaber nye rammer og muligheder, men også udfordringer for bibliotekernes formidling til tweens og børnefamilier. Børnene er digitale indfødte og stiller derfor naturligt store

Læs mere

KUBIS Strategi 2014-2016

KUBIS Strategi 2014-2016 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 12. december 2013 Sagsnr. 2009-017825 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Strategi 2014-2016 Indhold 1. Indledning 2. Overordnet målsætning

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Dansk Open Access Netværk

Dansk Open Access Netværk Dansk Open Access Netværk en plan for DOANs fortsatte bæredygtighedog udvikling version 0.1-3 maj 2013 Introduktion Dansk Open Access Netværk (DOAN) har siden 2009 været drevet af Danmark Tekniske Informationscenter

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Undervisningsministeriet (UVM)

Partnerskabsaftale mellem Undervisningsministeriet (UVM) Partnerskabsaftale mellem Undervisningsministeriet (UVM) og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU) samt Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) 1. Partnerskabsaftalens

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Velkomst og DEFF strategi

Velkomst og DEFF strategi Velkomst og DEFF strategi 2016-2019 Børge Obel Formand for DEFF s styregruppe DEFF konferencen 2017 Tirsdag d. 9. maj 9:30-10:00 Key-note Konferencen åbnes af DEFF s styregruppeformand Børge Obel 10:15-10:45

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Udbygning af indhold og udvikling af forretningsmodel til tidsskrift.dk

Udbygning af indhold og udvikling af forretningsmodel til tidsskrift.dk Det Kongelige Bibliotek Udbygning af indhold og udvikling af forretningsmodel til tidsskrift.dk Kasper Kelter Weinkouff Cand.mag.hum.dat Teamleder Nationalbiblioteket - Digital Udvikling og Formidling

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser.

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser. Kulturstyrelsen Adresse By Att.: DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

DEFF-styregruppen Møde 51

DEFF-styregruppen Møde 51 Referat Referat af DEFF styregruppemøde torsdag den 22. november 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5 Deltagere: Mai Buch (MB), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Viden strategi for Esbjerg Kommune Naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Videnstrategi for naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Energi Miljø Innovation Naturskab Videnstrategien for naturskab

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

November 2011 UDKAST PROJEKTBESKRIVELSE. (ej godkendt af Teknologirådets bestyrelse p.t.) Innovation med omtanke Danmark som foregangsland

November 2011 UDKAST PROJEKTBESKRIVELSE. (ej godkendt af Teknologirådets bestyrelse p.t.) Innovation med omtanke Danmark som foregangsland November 2011 UDKAST PROJEKTBESKRIVELSE (ej godkendt af Teknologirådets bestyrelse p.t.) Innovation med omtanke Danmark som foregangsland Innovation er en af drivkræfterne i det moderne samfund. Innovation

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

KaareLBK. Interessentanalyse. - de væsentligste konklusioner. København 07.03.13

KaareLBK. Interessentanalyse. - de væsentligste konklusioner. København 07.03.13 Interessentanalyse - de væsentligste konklusioner København 07.03.13 Interessentsondering Der er gennemført en mindre interessentsondering for at blive klogere på, hvilke fremtidsscenarier, som Tænketanken

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Af Svend Hylleberg, dekan 18. december 2008 1. Indledning I foråret 2007 afleverede en arbejdsgruppe med repræsentanter for bibliotekerne ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere