Easy Quality Systems Aps Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 Odense C CVR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Easy Quality Systems Aps Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 Odense C 61516600 www.eqs.dk mail@eqs.dk CVR 35 41 03 17"

Transkript

1 Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 C CVR Side 1 af 10 FORRETNINGS- & LEVERINGSBETINGELSER Easy Quality Systems Aps

2 Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 C CVR Side 2 af INDGÅELSE AF AFTALER 1.1 Vilkår og betingelser i dette dokument er gældende for alle aftaler/ordrer og tilbud fra Easy Quality Systems ApS (herefter benævnt EQS), med mindre der er truffet anden skriftlig aftale. 1.2 Der foreligger først en endelig aftale, når der er fremsendt en ordrebekræftelse fra EQS. 1.3 Tilbud og garantier, som er afgivet forud for fremsendelse af en ordrebekræftelse, er kun bindende, hvis de er indeholdt i ordrebekræftelsen. Kundens eventuelle indkøbsbetingelser er ikke en del af aftalen med mindre disse er indeholdt i ordrebekræftelsen. 1.4 EQS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i bestilte produkter eller dele heraf, såfremt dette sker uden ulempe for kunden. 2. PRISER 2.1 Alle priser er eksklusiv moms og eventuelle andre offentlige afgifter. 3. BETALING OG MODREGNING 3.1 Alle leverancer skal betales netto kontant ved levering, med mindre der foreligger anden skriftelig aftale. Service- og lejeaftaler faktureres kvartalsvis forud, med mindre andet er skriftligt aftalt. 3.2 Hvis betalingen ikke sker rettidigt beregnes morarenter med 2,00 % pr. påbegyndt måned med leveringsdatoen som forfaldsdato. 3.3 Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde beløb for eventuelle modkrav, som ikke på betalingstidspunktet er anerkendt af EQS. 4. LEVERING 4.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt sker levering af software/programmel ved installation hos kunden. Risikoen overgår til kunden på det tidspunkt, hvor installationen er afsluttet. Såfremt kundens forhold medfører, at installationen ikke kan afsluttes, overgår risikoen til kunden på det tidspunkt, hvor installationen ville have været afsluttet, såfremt kundens forhold ikke havde medført en forsinkelse/udsættelse. 4.2 Såfremt leverancen ikke omfatter installation eller kunden afhenter udstyr eller programmel hos EQS, overgår risikoen til kunden ved afhentningen eller ved afsendelsen fra EQS.

3 Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 C CVR Side 3 af Såfremt leveringen forsinkes i mere end 4 uger i forhold til oprindeligt aftalt leveringstidspunkt, kan kunden hæve den del af aftalen, som er væsentligt misligholdt. Kunden kan ikke gøre krav på erstatning gældende i denne anledning. Kundens adgang til at hæve aftalen forudsætter imidlertid; (i) at forsinkelsen kan tilregnes EQS som forsætlig eller groft uagtsomt, og (ii) at kunden fremsender skriftligt påkrav om ophævelse. EQS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos kunden eller dennes kunder som følge af forsinkelse. 5. LEASING OG EJENDOMSFORBEHOLD M.V. 5.1 Kunden leaser det leverede software, og udgangspunktet er således, at ejendomsretten forbliver hos EQS. Ved ophør af aftaleforholdet uanset årsag, er kunden forpligtet til straks at afinstallere software fra egne servere. Eventuelle kopier af software på fritstående pc ere, tablets og smartphones m.v. skal straks slettes. Alle kopier skal være afinstalleret/slettet senest 3 hverdage efter ophør af aftaleforholdet. Hvis kunden undlader at afinstallere/slette software, skal han betale en konventionalbod på DKK 5.000,00 pr. ikke-slettet kopi for hver påbegyndt måned, hvor kopien/kopierne ikke er afinstalleret/slettet. 5.2 Hvis kunden har købt en eksklusiv og overdragelig licens til software, forbliver ejendomsretten hos EQS, indtil hele købesummen inklusiv eventuelle renter og omkostninger er betalt. Hvis kunden har købt en eksklusiv og overdragelig licens, vil dette fremgå klart og tydeligt af ordrebekræftelsen fra EQS. I modsat fald vil der være tale om leasing af software. 5.3 Kunden kan ikke lægge til grund, at denne har erhvervet en eksklusiv og overdragelig licens eller flere, blot fordi kunden har medvirket til finansieringen af udvikling af ny software. Hvis kunden har finansieret udvikling af ny software, skal kunden kompenseres, således at der i en periode ydes kunden en rabat/nedslag på leasingydelsen, svarende til de af kunden afholdte omkostninger til udvikling. Ejendomsretten til specifikt udviklet software forbliver hos EQS, med mindre der foreligger skriftlig aftale om det modsatte. 6. REKLAMATION 6.1 Kunden skal straks efter modtagelse foretage en grundig undersøgelse af leverancen, herunder kvalitet og mængder samt eventuelle transportskader. 6.2 Enhver reklamation over mangler eller mængdeanvisninger, som burde være opdaget ved en sådan kontrol, skal fremsættes skriftligt uden ugrundet ophold og senest 8 dage efter leverancens levering til kunden. Ved øvrige mangler skal der reklameres straks efter, at kunden burde have opdaget manglen. Såfremt der konstateres softwarefejl, skal EQS fremkomme med forslag til løsning senest 24 timer efter, at EQS har modtaget reklamation/fejlmelding fra kunden. EQS skal udbedre problemet inden rimelig tid, idet der herved skal tages højde for kompleksiteten af det konstaterede problem.

4 Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 C CVR Side 4 af For udstyr og software, der er udviklet/produceret af tredjemand, yder producenterne reklamationsret i henhold til producenternes bestemmelser. Reklamation skal ske til den af producenten anviste serviceudbyder, der i enhver henseende er ansvarlig for dialog og udbedring. EQS er således ikke ansvarlig for disse produkter, producenter og serviceudbydere, men er gerne behjælpelig med fejlmelding. 6.4 For andet udstyr og software end det i punkt 6.3 nævnte, yder EQS reklamationsret på 12 måneder fra leveringsdagen. Såfremt udstyret er solgt som brugt, ydes dog maksimalt 3 måneders reklamationsret fra leveringsdagen. Hvis software er udviklet specifikt til en kunde, skal denne gennemteste det leverede software straks efter levering. Kunden kan ikke kræve udbedring af fejl og mangler, som opdages senere end 3 måneder efter leveringstidspunktet. 6.5 Hvis EQS sørger for hosting, garanterer EQS en oppetid på 98,00 %. Såfremt der konstateres hardwarefejl, skal EQS fremkomme med forslag til løsning senest 2 timer efter, at EQS har modtaget reklamation/fejlmelding fra kunden. 6.6 Reklamationsretten omfatter ikke forhold, der kan henføres til kundens forhold, herunder el- og kabelinstallationer m.v. (ikke udtømmende). Det forhold at EQS har været involveret i bestilling af teleydelser hos tredjepart, pålægger ikke EQS et ansvar for disse ydelser. 6.7 EQS er fritaget for enhver forpligtelse i relation til det leverede i det omfang kunden uden samtykke fra EQS foretager ændringer i udstyr og/eller programmel eller tilretter/installerer andet udstyr/programmel, der kan have indflydelse på det leverede systems funktioner. I det omfang sådanne ændringer/tilføjelser medfører et merarbejde for EQS debiteres dette kunden. 7. ANSVAR FOR MANGLER 7.1 Såfremt der foreligger mangler, som EQS er ansvarlig for, er EQS efter eget valg berettiget til at afhjælpe manglerne eller foretage omlevering. Kunden er i forbindelse med igangværende afhjælpning på anfordring pligtig til at transportere det mangelfulde udstyr til EQS eller et af EQS anvist værksted. Der kan indgå elementer (eksempelvis backupdrev), der er omfattet af en skift selv garanti, det vil sige, at der fremsendes en ny enhed, som skal skiftes af kunden eller af en af EQS s teknikere efter regning. 7.2 Afhjælpning gennemføres indenfor normal arbejdstid på hverdage. Såfremt kunden ønsker afhjælpningen foretaget på andre tidspunkter, er kunden pligtig til at betale EQS differencen mellem almindelig normal timesats og timesatsen for arbejde udført udenfor det almindelige arbejdstidsrum. 7.3 Såfremt den leverede ydelse er mangelfuld, er EQS erstatningsansvarlig overfor kunden efter dansk rets almindelige regler. Erstatningen er dog begrænset til at udgøre halvdelen af kontraktsummen. Beløbsbegrænsningen har kun retsvirkning i det omfang tabet skyldes hændelige eller uagtsomme forhold. Beløbsbegrænsningen er således ikke gældende, såfremt EQS har haft forsæt til manglen.

5 Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 C CVR Side 5 af Kunden kan kun gøre mangelbeføjelser gældende, såfremt kunden har reklameret rettidigt jf. punkt 6, og nøje har overholdt de forskrifter og anvisninger, der er givet af EQS. Dette gælder både anvisninger for de enkelte produkters behandling og montering m.v., samt for EQS s anvisninger for, hvorledes kunden skal forholde sig i forbindelse med en konstateret mangel. Såfremt kunden handler imod sådanne anvisninger og derved fjerner muligheden for at finde baggrunden for en eventuel mangel vil udgangspunktet være, at der ikke foreligger en mangel. Det vil i sådanne situationer være op til kunden at dokumentere, at der foreligger/forelå en retlig relevant mangel. Det faktum at kunden har fjernet eller vanskeliggjort muligheden for at finde baggrunden/årsagen til en påstået mangel, skal tillægges processuel skadesvirkning hos kunden. 7.5 EQS s ansvar for mangler er begrænset til ovenstående afhjælpning og/eller erstatning, og EQS har intet ansvar herudover for mangler ved de leverede varer, herunder for følgeskader så som driftstab, tab af data, mistet goodwill, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos kunden eller dennes kunder. 7.6 Eventuelle reparationer eller om levering medfører ingen forlængelse af reklamationsperioden. 8. RETTIGHEDER TIL PROGRAMMEL 8.1 Kunden opnår en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at benytte det af EQS udviklede programmel m.v. og tilretning hertil, samt eventuelle af EQS udviklede tilretninger til tredjemands programmel. Ved lejeaftaler og ASP er brugsretten gældende så længe aftalen er i kraft og betales rettidigt. 8.2 Benyttelsen må alene ske på udstyr og med systemprogrammel leveret eller godkendt af EQS. 8.3 Kunden opnår licens til at anvende software/programmel på en enkelt maskine som enkeltbrugerlicens. Ved salg af flerebruger løsninger er licensen gældende til det aftalt antal navngivne brugere. Brugere der gennem tredjeparts programmel anvender data fra EQS- programmellets database, skal ligeledes have licens til EQS-programmellet. Anvendelse på flere servere, med flere databaser eller fra flere lokationer kræver, at der specifikt er købt licenser til dette. EQS er berettiget til at kontrollere og sikre, at systemerne anvendes i overensstemmelse med licensvilkårene. 8.4 Sammen med programmel kan der være leveret breve, paradigmaer, rapporter, forretningsgange og lignende til kunden. Kunden er ansvarlig for at nødvendig tilretning af disse, således at det leverede er korrekt i forhold til kundens anvendelse og den til enhver tid gældende lovgivning. Eventuelle tilretninger ligger udenfor leverancen, og vil derfor blive faktureret særskilt med mindre der foreligger skriftlig aftale om andet. Ophavsretten til det leverede tilhører EQS. 8.5 Kunden må ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser til tredjemand ved salg, pantsætning, udleje, udlån eller på anden måde med mindre der foreligger skriftlig aftale herom. 8.6 Kunden skal behandle programmellet, database, dokumentation, kursusmateriale m.v. fortroligt. Materiale leveret af EQS må ikke kopieres i videre omfang end nødvendigt for sikkerhedskopiering og må ikke udleveres til tredjemand eller på anden måde gøres offentligt kendt. Med mindre andet fremgår

6 Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 C CVR Side 6 af 10 af særskilt skriftlig aftale må kursusmateriale alene anvendes af kursister, der hos EQS har deltaget i det pågældende kursus. 8.7 Såfremt der indgår standardprogrammel fra underleverandører til EQS, skal kunden respektere underleverandørernes licensvilkår og ejendomsret til dette programmel i overensstemmelse med dansk rets til enhver tid gældende ophavsretlige regler og regler om ejendomsret. 9. PRODUKTANSVAR 9.1 EQS er ansvarlig for de leverede varers eventuelle skadeforvoldelse efter bestemmelserne i Lov om produktansvar. Ansvaret for skader på ting er dog begrænset, og kan aldrig overstige prisen for den gennemførte leverance. Såfremt skadeforvoldelse på ting eller personer sker fra tredjemandsprodukter som nævnt i punkt 5.6, kan EQS ikke gøres ansvarlig, hvorfor sådanne krav skal rettes direkte mod den pågældende skadeforvoldende tredjemand. 9.2 EQS er ikke ansvarlig for tingskader, driftstab, mistet goodwill, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos kunden eller dennes kunder. 9.3 Såfremt EQS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde EQS skadesløs i samme omfang, som EQS s ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Kunden er endvidere forpligtet til at lade sig adcitere ved samme domstol, som behandler et eventuelt erstatningskrav rejst mod EQS. 9.4 Bestemmelserne i nærværende punkt 9 gælder dog ikke i det omfang Produktansvarsloven er til hindrer herfor. 10. FORCE MAJEURE 10.1 EQS er ikke ansvarlig for forsinkelser og/eller mangler, som skyldes omstændigheder udenfor EQS s kontrol, og som ikke kunne eller burde være taget i betragtning ved aftalens indgåelse, som for eksempel krig, indførelse- eller eksportforbud, arbejdskonflikter, brand og lignende. 11. Værneting 11.1 Eventuelle tvister mellem kunden og EQS afgøres ved de dansk domstole efter dansk ret med Retten i som værneting.

7 Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 C CVR Side 7 af 10 VILKÅR FOR PROGRAMSERVICE Easy Quality Systems Aps

8 Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 C CVR Side 8 af AFTALEN OMFATTER 1.1 Fri telefonassistance til kundens fastansatte, uddannede superbrugere vedrørende programorienterede spørgsmål og problemer, der måtte opstå under brugen af de specificerede systemer. På en given version ydes telefonassistance minimum 1 år efter, at den er frigivet. 1.2 Løbende registrering af programændringsønsker med henblik på periodevis opdatering af systemerne på basis af de registrerede ønsker. 1.3 Løbende udskiftning med nye programversioner, efterhånden som der sker nyudvikling og eventuelle ændringer. Nyudvikling, ændringer og fejlrettelser sker med udgangspunkt i den nyeste version. 1.4 Vedligeholdelse af individuelle ændringer, således at det sikres, at de fungerer med fremtidige udgaver af standardprogrammellet, såfremt det i forbindelse med de enkelte ændringer udtrykkeligt er aftalt, at programserviceaftalen udvides til at omfatte disse. 2. AFTALEN OMFATTER IKKE 2.1 Instruktion af nyt personale, undervisning pr. telefon eller assistance til tredjepart. 2.2 Installation, indlægning af nye versioner, konfigurering eller genoprettelse af defekte data, programfiler m.v. 2.3 Individuelle programændringer og vedligeholdelse af breve, paradigmaer, rapporter, forretningsgange og lignende. 2.4 Assistance vedrørende problemer, som skyldes udefra kommende hændelser, uanset om dette måtte være hændeligt for kunden, samt problemer opstået som følger af fejl fra kundens side. 2.5 Assistance vedrørende problemer, som skyldes fejl og mangler ved tredjeparts produkter. Ved kundehenvendelse vil der i første omgang være fokus på at løse kundens problem, og hvis det efterfølgende viser sig at ligge uden for aftalen, vil der blive fremsendt en faktura på den ydede assistance. 2.6 Nye moduler samt versioner til afvikling på andre styresystemer, andre systemsoftware eller lignende.

9 Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 C CVR Side 9 af Opgradering af systemlicenser til for eksempel operativsystemer, databaser, Pdf-lib og Office samt tilpasning til samme. 3. GENERELT 3.1 EQS stiller minimumskrav til såvel systemsoftware som hardwarekonfiguration. Ændringer i minimumskravene varsles med minimum 3 måneder. De til enhver tid gældende minimumskrav fremgår af EQS hjemmeside og kan desuden fremsendes ved påkrav. 3.2 Fakturering sker halvårligt forud, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved manglende betaling er kunden forpligtet til at forrente fakturabeløbet med 2 % pr. påbegyndt måned. Ved manglende betaling forbeholder EQS sig ret til at undlade at yde service, indtil betalingen er EQS i hænde. 3.3 Det løbende abonnement reguleres hver den 1. juni, efter Danmarks Statistiks indeks for lønudvikling i den private sektor inden for branchekode 7209 forretningsservice, dog minimum 4 % p.a. Første gang den 1. juni efter aftalens indgåelse. 3.4 Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en aftaleperiode, dog er aftalen for begge parter uopsigelig det første år. Opsigelsen skal ske skriftligt. Hvis ikke aftalen er opsagt inden udløb af en aftaleperiode, sker der automatisk fornyelse af aftalen for en periode på 1 år. 3.5 Såfremt brugerlicensen, hvor programservice i en periode har været opsagt, ønskes ajourført og abonnementet genoptages, skal der aftales ny pris samt betales abonnement for den opsagte periode. 3.6 Ved misligholdelse fra kundens side, for eksempel uretmæssig kopiering af systemet eller anvendelse i strid med licensreglerne, forbeholder EQS sig ret til at undlade at yde service, samt at kræve dækning for mistet indtjening. 3.7 EQS pligt til at yde service suspenderes, så længe der består en force majeure eller hardship situation, der udelukker eller vanskeliggør ydelsen heraf. 3.8 EQS pligt til at yde service ophører, herunder for såvel igangværende som forestående serviceopgaver, såfremt kunden er i betalingsmisligholdelse med mere end 14 dage med betalingen af en eller flere af EQS fakturaer. 3.9 Forretnings- & leveringsbetingelser for EQS er gældende for denne aftale, med mindre det udtrykkeligt er aftalt, at disse ikke skal gælde for aftaleforholdet EQS er erstatningsansvarlig overfor kunden efter dansk rets almindelige regler, idet dog EQS ikke i noget tilfælde er ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet

10 Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 C CVR Side 10 af 10 arbejdsfortjeneste, tab af goodwill eller krav rejst af tredjemand som følge af skader opstået på grund af arbejder eller leverancer fra EQS, eller andet indirekte tab. Erstatningen er dog begrænset til at udgøre 1 års programservice. Beløbsbegrænsningen har kun retsvirkning i det omfang tabet skyldes hændelige forhold, eller forhold, som skyldes uagtsom adfærd, der ikke er grovere uagtsomhed Aftalen er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister anlægges ved de almindelige domstole med Retten i som værneting.

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra jan 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 0 Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S P E F O E E D E P L A D E SEMITECH A S ko rt f o rta lt - p e r f o r e r i n g t i l a lt INDHOLD Hvad er perforerede plader................... side 4-7 -t perforering....................................

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Generelle salgs- og leverancevilkår

Generelle salgs- og leverancevilkår Vi mener en aftale er en aftale - begge veje... Anvendelsesområde: Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for Højgaard IT fastsætter vilkårene for Højgaard IT levering af ydelser og varer til kunden.

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem J.nr. 25-27669 AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) 1 Parterne Mellem Innovative Selection ApS cvr.nr. 36892307 Kragelundsvænget 53 7080 Børkop (herefter benævnt Agenten) og XXXX cvr.nr. XXXX adresse XXXX

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTERS YDELSER MV.

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTERS YDELSER MV. ALMINDELIGE BETINGELSER FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTERS YDELSER MV. 1. februar 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER for Finanssektorens Uddannelsescenters ydelser mv. INDHOLD: A B C D E F G H I J K A Generelt

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

1.2. Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet

1.2. Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet SL-01-DK Salgs- og leveringsbetingelser for salg af reservedele, komponenter og tilbehør samt levering af reparations- og serviceydelser E. Aabo Andersen A/S 1. GENERELT 1.1. Disse almindelige salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1.

wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1. wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1.12 Indhold 1. Generelt... 3 2. Tilbud... 3 3. Priser...

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015]

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] Vedrørende indkøb af pipetteringsrobot med tilhørende serviceaftale mellem Institut for Retsmedicin, Afdeling

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamic Venues ApS serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser bør gennemlæses grundigt inden ordren bekræftes og igangsættes.

Disse salgs- og leveringsbetingelser bør gennemlæses grundigt inden ordren bekræftes og igangsættes. Tak for ordren! Disse salgs- og leveringsbetingelser bør gennemlæses grundigt inden ordren bekræftes og igangsættes. Kontrol: Venligst gennemgå specifikationerne i ordrebekræftelsen samt eventuelt medsendte

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? Screwpull proptrækkeren er udviklet af oliemanden Herbert Allen i 1979. I dag er varemærket Screwpull globalt anerkendt, og produkterne sælges i næsten ethvert industrialiseret land. Mange nye produkter

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Salg og Leveringsbetingelser af den 30. maj 2017

Salg og Leveringsbetingelser af den 30. maj 2017 Salg og Leveringsbetingelser af den 30. maj 2017 Indholdsfortegnelse: 1. Anvendelse og gyldighed...2 2. Definitioner...2 3. Aftalegrundlag -tilbud og accept...2 4. Priser og betaling...3 5. Produkter,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere