Beredskabsplan for spildevand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for spildevand"

Transkript

1 Beredskabsplan for spildevand Usserød Renseanlæg inkl. forsyningens kloakopland Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Info til bestyrelsen Hørsholm Håndværkersvinget 2, 2970 Hørsholm, tel

2 1 Indledning Beredskabsplanen for Usserød renseanlæg med tilhørende kloakopland er opdelt i to kapitler. 1. Administrativ del: Administrative forhold i forbindelse med beredskab. 2. Operationel del: Konkrete retningslinjer til det operationelle personale, herunder aktionskort for der beskrive hvordan forskellige beredskabssituationer skal håndteres. 1.1 Hørsholm Vands driftsansvar Hørsholm Vand har ansvaret for at opretholde normal drift af pumpestationer, bassiner og overløbsbygværker samt renseanlægget i Hørsholm kommune. Det er driftslederen, som har det overordnede ansvar for disse funktioner. Hørsholm Vand har også ansvaret for at afværge/minimere driftsstop, der kan forårsage miljøforurening/miljøkatastrofe, uhygiejniske forhold eller skabe epidemier inden for det tekniske ansvarsområde. HØRSHOLM VANDs DRIFTSANSVAR Pumpestationer AFVÆRGE/MINIMERE DRIFTSSTOP Miljøkatastrofe Bassineer Miljøforurening Overløbsbygværker Epidemi Renseanlæg DRIFTSANSVARSOMRÅDE Uhygiejninske forhold KONSEKVENSER Figur 1. Driftsansvar og konsekvenser 1.2 Målsætninger og formål Målsætningen for Hørsholm Vands beredskab er: At sikre arbejdsmiljøet At miljøuheld, der påvirker kloaksystem eller renseanlæg, håndteres på en effektiv og hensigtsmæssigt måde efter de sikkerhedsmæssige forskrifter, således at driften af renseanlæggene sikres og recipienter så vidt muligt sikres mod forurening At sikre kloakanlæg, bygninger og tekniske installationer At sikre bakteriefloraen på renseanlæggene og dermed sikre rensning af spildevandet At samspillet og kommunikationen mellem parterne internt i Hørsholm Vand, samt med eksterne parter og offentligheden, fungerer hensigtsmæssigt under et miljøuheld. Håndværkersvinget 2, 2970 Hørsholm, tel

3 2 Beredskabsplanens indhold Beredskabsplanen indeholderr retningsliner med beskrivelse af den indledende vurdering, alarmering, indsatss og opfølgning. Symbol Betegnelse SKAB OVERBLIK Stands ulykken ALARMERING Sæt det rigtige hold INDSATS Udfør Aktiv handling OPFØLGNING Evaluer & forbered STANDS ULYKKEN så den ikke udvikler sig. Foretagg en vurdering af hændelsens omfang: - Er derr en UNORMAL DRIFTSSITUATIONN - Er dett en AKUT UHELD/KRIS SE Ved UNORMAL DRIFTSSITUA ATION foretag alarmering til: - Relevante Partner - Driftsleder - Forsyningsdirektør Ved AKUT UHELD/KRISE foretag alarmering til 112: - Beredskabschef derefter til Driftsleder og Forsyningsdirektør ANVEND DET RELEVANTE AKTIONSKOA ORT Gennemfør relevant indsats herunder indsamling af dokumentation. Indsatsen kan gennemføres i samarbejde med andre relevantee aktører. Husk dokumentationn Dokumentation fra indsatsen indsamles og registreres til brug for evt. opfølgning overfor forurener samtt til erfaringsopsamling. Udfør en evaluering af forløbet med henblik på å justering af bered- skabsmateriel og AKTIONSKORT. Beredskabsplanen dækker 2 kategorier af hændelser: Unormal driftssituation Akut uheld/ /Krise Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Unormal driftssituation Unormal driftssituation betegner forhold som Hørsholm Vands eget driftspersonale kan vare tage med de ressourcer som umiddelbart er til rådighed. Akut uheld/krise - Akut uheld Akutte uheld er betegnelsen for større uheld og driftsforstyrrelser herunder r nedbrud med voldsomme konsekvenser. Det er Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, der varetager indsatsen og forestår håndteringen af akutte uheld (større uheld). Indsatslederen har ansvaret forr iværksættelse af de nødvendige foranstaltninger. Akut uheld/krise - Krisesituationer Kriseberedskab aktiveres ved ekstraordinære uvarslede hændelser eller katastrofer f.eks. større brande eller større trafikulykker, længerevarende strømsvigt [> 12 timer], sammenstyrt- af ninger og andre miljøuheld, som har væsentlig betydning for afledning og rensning spildevandet. Omfatter også hændelser med et vist varsel, f.eks. voldsomme orkan, voldsom- fald krigshandlinger. 2.1 Aktionskortt me oversvømmelse, sygdomsepidemier, forstyrrelserr af forsyningssikkerheden og i værste Håndværkersvinget 2, 2970 Hørsholm, tel

4 For at sikre at indsatsen i forbindelse med forudsigelige beredskabssituationer er kendt af personalet, er der udarbejdet en række aktionskort som driftspersonalet kan anvende som tjeklist under en beredskabssituation. Følgende aktionskort er under udarbejdelse i tæt samarbejde med driftspersonalet og det administrative personale på Hørsholm Vand. Aktionskort 1 Nedbrud af renseanlæg Aktionskort 2 Nedbrud af pumpestationer Aktionskort 3 Olie, benzin og terpentin Aktionskort 4 Gas Aktionskort 5 Kemikalier Aktionskort 6 Nedbrud af kloakledninger Aktionskort 7 Storm/stormflod Aktionskort 8 Ekstrem regn Aktionskort 9 Utilsigtet aflastning til Usserød Å fra renseanlæg, pumpestationer og udligningsbassiner Derudover er der udarbejdet aktionskort over følgende emner: Aktionskort 10 Prøveudtagning og opsporing Aktionskort 10 Opgaver før du er på uheldsstedet Alle beredskabsaktioner registreres på nedenstående skemaer. Håndværkersvinget 2, 2970 Hørsholm, tel

5 Ekstern anmeldelse: Via Beredskabscenter Via Politi Via Borger Via miljømyndigheden Ekstern anmeldelse kun i åbningstiden (ma fr: 9 13) Via hovednummer Intern anmeldelse: Via SRO Via driftsteam Via Spildevandsteam H.V. Tel Reception viderestiller opkald til VANDvagt eller URAvagt VANDvagt Tel Vurder om problemet sendes videre til URAvagt JA URAVagt: Tel URAvagt modtager information om hændelse og foretager en vurdering af situationens risikoniveau. Nej VANDvagt løser problem som alm. opgave Unormal drift URAvagt Vurderer situationens risikoniveau Akut Uheld ALARMERING: Opgaven udføres af URAvagten. Såfremt URAvagten har behov for medhjælp, tilkaldes VANDvagten ALARMERING: Beredskabscenter: Beredskabsopgaven overgår til indsatslederen, når dette er bekræftet. URAvagten stå efterfølgende til rådighed for indsatslederen med information, materiale og mandskab. URAvagten løser problem Hændelsesskema afleveres til driftsleder INFORMATION OM HÆNDELSE: Når hændelsen er underkontrol Sender URAvagten en kort SMS til: Hørsholm Vands: Direktør og Driftslede Beredskabsplan er iværksat Unormal drift eller Beredskabsplan er iværksat Akut uheld Når hændelsen er underkontrol sendes en mail til: Hørhsolm kommune: Miljø team Øvrige interessenter på mailliste, bilag X HUSK: Al kommunikation til presse skal foretages af Forsyningsdirektøren Bistår med løsning af problem Hændelsesskema afleveres til driftsleder Figur 2. Kommunikationsskema ved beredskab Håndværkersvinget 2, 2970 Hørsholm, tel

6 AKTIONSKORT 02: NEDBRUDD AF PUMPESTATIONER Seneste revision: Konsekvens: Aflastning til SKAB OVERBLIK recipient Nedbruddets sikkerhedsrisiko og omfang? Mljøskader Hvilket omfang har uheldet og hvordan vil det påvirke driften af Fiskedød kloakk og/eller renseanlæg, samt hvordan sikres vandløb og hav mod aflastning. Nedbrud af Vurdér hvornår der er fare for overløb til recipient Konsekvens: Pumpestation Stuvning i kloak Konsekvens: Spildevand på terræn Vælg beredskabssituation Skade på bolig Stor hygiejnerisiko UNORMAL DRIFTSSITUATION Lav fare for aflastning til recipient Strømsvigt - kortvarigt Nedbrud på PLC Funktionssvigt i øvrigt (mek/bio) Kritisk pumpestop, få timer Kemikalier mindre mængder Biologisk inhibering AKUTT UHELD/ /KRISE Høj fare for aflastning til recipient Strømsvigt - langvarigt Brand Ødelagte bygninger/anlæg Kritisk pumpestop, flere timer Kemikalier, store e mængder Gasudslip, metangas, H 2 S m.v.. ALARMERING Ingen behov for Alarmering g Kontakt Beredskabscenter: Informer evt. Driftsleder via SMS eller hvis der er god tid. Er der tvivl om uheldets omfang, så ring 112 Hellere en gang for meget end en gang forr lidt. INDSATS Miljøindsatsen skal gennemføre s på hurtigste og sikreste måde udenn hensyntagen til hvem, der skal afholde udgifterne. BEREDSKABSPLAN: BEREDSKABSPLAN Unormal driftssituation Akutt uheld/krise Vagten igangsætter indsats for at Vagten står til rådighed for beredskabet stoppe/begrænse konsekvenser, samt med mandskab,, materiel og information sikre den fortsatte drift af renseanlægget. I samråd med indsatsleder igangsættes indsatsen, se eksempler herunder Opgaven er din indtil du har givet den videre til rette person og at personen har bekræftet at have modtaget opgaven fra dig. OPFØLGNING Husk: Udfyld skema Notat under uheld og Hændelsesregistrering. Husk fotoregistrering Forsyningen F sikre i samarbejde med Hørsholm Kommune, Miljømyndigheden, at den fornødne oprydning foretages, herunder evt. udluftning, skylning, s slamsugning, fejning m.v. Kontakt med pressen sker altid gennem Forsyningsdirektøren. Ønskes krisehjælp kontakt Opgavelederen HØRSHOLM VAND ApS, Håndværkersv vinget 2, 2970 Hørsholm, tel

7 AKTIONSKORT 02: NEDBRUDD AF PUMPESTATIONER Seneste revision: EKSEMPLER PÅ INDSATS VED NEDBRUD AF PUMPESTATION Problem Total strømsvigt eller total funktionssvigt Eksempel på indsats ved nedbrud af pumpestation PST15 og PST23: De to største pumpestationer Bukkeballevej PST15 og Svinget PST23 har begge akkumuleringskapacitet, og dermed er der,, afhængig af nedbør, tid til at identificerr fejl inden beslutning om opstart o af nødgenerator Vurder tidspunkt for uundgåelig aflastning til Øresund Såfremt det vurderes at der kan ske aflastning til Øresund, og der ikke er sammenfald med strømsvigt på renseanlægget, vil det være muligt at indkoble den mobile nødgenerator. På begge pumpestationer er der forberedt tilslutning af nødgenerator. PST04: Pumpestationen Christiansgave PST04 er kritisk, da der ikke her er akkumule ringskapacitet. Ved nedbrud vil der umiddelbart u ske en efterfælgende aflastning til Øresund. Såfremt der ikke er sammenfald medd strømsvigt på renseanlægget, vil det være muligt at indkoble den mobile nødgenerator Øvrige Pumpestationer Øvrige pumpestationer er små og Ved mindre pumpestationer vil det være v muligt att anvende en slamsuger som akkumuleringsvolumenn såfremt der er e risiko for aflastning til recipient. Udbredelse af Strømsvigt Generelt nedbrud på PLC Funktionssvigt Software fejl Undersøg på DONG s hjemmeside omm fejlen er registreret. Kontakt DONG? på xx xx xx xx Sæt drift i manuel, og styr funktionenn fra tavlen med direkte overvågning Genstart PLC og test funktionalitet efter genindkobling Ved forsatt fejl: Kontakt Partner (PICCA) Vurder tidspunkt for uundgåelig aflastning til Usserød Å eller Øresund Aflastning Arbejdsmiljø Overvej aflastning til recipient som sidste mulighed Kontakt Driftsleder først, hvis muligt. Anvend gasdetektor og personlige værnemidler Gå ikke indd i procesbygninger eller ned i brønde, hvis der er øget sundheds risiko OVENSTÅENDE SKEMA ER UFULDSTÆNDIG, OG SKAL UDAR- BEJDES I SAMARBEJDE MED HØRSHOLM VANDs VAGTPERSO- NALET HØRSHOLM VAND ApS, Håndværkersv vinget 2, 2970 Hørsholm, tel

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2

Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2 Hvorfor bør myndigheder udarbejde risiko- og sårbarhedsanalyser?... 2 Principper i ROS-modellen...

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere