Hvordan skal TR agere i forhold til tiden og det grænseløse arbejde?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan skal TR agere i forhold til tiden og det grænseløse arbejde?"

Transkript

1 Hvordan skal TR agere i forhold til tiden og det grænseløse arbejde? Aske Christensen, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet

2 Dagens program ( ) (pause ) Oplæg Hvad er det for en udvikling? (30 min) Grænseløshed og grænseløshedsproblematikker (45) Introduktion til begrebet tidsmiljø (15 min) MED-systemet Workshop TR, tid og grænseløshed efter lov : Identifikation af lokalt forankrede grænseløshedsproblematikker og dilemmaer ved brug af fish-bone metoden : Diskussion i grupper og udarbejdelse af handlingsplan : Præsentation af gruppernes arbejde og fælles diskussion.

3 Min interesse Hvordan forandrer arbejdets indhold og mening sig, når der ændres på arbejdets tidsmæssige strukturer, rytmer og vaner? Hvilken tidsmæssig koreografi opstår der på baggrund af de tidsstrukturelle forandringer? Hvad betyder fx overgangen fra små- til storinstitutioner Hvordan ændres arbejdets normer, meningsgivere, opgaver, og hvad sker der med sammenhængskraften? Hvordan udvikles lærernes opfattelse af arbejdets kvalitet i relation til det, som den nye mål og rammestyring fastsætter? Sker der en usynliggørelse af, for lærerne, vigtige dele af arbejdet? Hvordan redefineres forholdet mellem ledelse og medarbejdere? Hvilken påvirkning har den eksterne markedsliggørelse af skole og neoliberale styringsteknologier på skolens interne arbejde og hverdagslivsorientering?

4 Hvad er det for en udvikling?

5 Paradigmer i styringen af det offentlige Det relationelle paradigme Systemisk terapi, relationel koordinering, AI, socialkonstruktivistisk tilgang Det humanistiske paradigme HR, HRM, HRD; udviklingssamtaler (MUS), kompetenceudvikling, teambuilding m.m. Det professionelle paradigme Faglige specialister faglighed og autonomi NPM marked Afbureaukratisering og deregulering samt innovation og effektivitet via konkurrence Principal-agent teori, Public choice teori. NPM via kontraktstyring Styring, dokumentation, kontrol Det bureaukratiske paradigme Arbejdsdeling og fornuftigt hierarki Leon Lerborg 2010: 37-38

6 Folkeskolen som eksempel

7

8 Baggrunden for ændringerne: NPM sproget og tankegangen i den offentlige styring I den traditionelle styring af skolen har hovedfokus været på input/output og i mindre grad på outcome. Sagt på mere jævnt dansk betyder det, at man har stillet en økonomi og nogle timerressourcer til rådighed for skolerne og holdt øje med, om eleverne nu også fik de undervisningstimer, lejrskoler mm., som var forudsætningen for skolens ressourcetildeling. Man har i mindre grad været opmærksom på, hvad der var effekten altså outcome af de mange anstrengelser og ressourcer. Lærte eleverne det, de skulle? (KL 2013: 5)

9 Fra tidsstyring til effektstyring Når tidsstyringslogikken skal afløses af effektstyringslogik, udfordrer det ideen om et bestemt serviceniveau målt i timer. Kommunalbestyrelsen bør drøfte og tage stilling til, hvor stor frihed skolerne bør have i deres bestræbelser på af indfri målene. (KL 2013: 5)

10 Det er også en intention bag reformen, at fokus flytter sig væk fra processer og tidslogikker hen mod elevernes læring. Sagt på en forenklet måde: Fokus flytter sig fra, hvad vi gør, til hvad der kommer ud af det, vi gør (KL 2013: 2)

11 Vedtagelsen af loven om lærernes arbejdstid kan også betragtes som en reform. Det er en radikal ændring, der skaber muligheder for en helt anderledes anvendelse af lærernes arbejdstid og dermed for, hvordan opgaver prioriteres, og arbejdet tilrettelægges. (KL 2013: 2)

12 Reformer giver mulighed for at skabe brud i den stærkt traditionsbundne folkeskole. Når man skal lave grundlæggende forandringer, skal man turde leve med en grad af usikkerhed i omstillingen. Usikkerhed kan være konstruktiv, når målene er klare, og der er en gensidig tillid. Det er på den grund, man skaber en ny skole baseret på en ny form for sikkerhed. (KL 2013: 3)

13 Lederen De vilkår, skolederen skal lede under, vil være meget forandrede. Når skolelederen skal tilrettelægge lærernes arbejdstid, vil der ikke være de gamle knager at hænge dispositionerne op på. Lederen skal i langt højere grad træffe individuelle beslutninger, som ikke kan begrundes i regler, men i hvad der gavner elevernes læring og trivsel bedst muligt. (KL 2013: 6)

14 Danmark i arbejde udfordringer for dansk økonomi Boks 4.9 ( ) Anvendelsen af lærernes arbejdstid er i dag reguleret i centrale overenskomster, lokale arbejdstidsaftaler og lovgivning. Modsat andre ansatte på det danske arbejdsmarked fremgår det af overenskomster og lokale aftaler, hvor meget tid en lærer skal tildeles til konkrete opgaver. Tid til forberedelse af undervisningen er ens for alle lærere, uanset hvilket fag læreren underviser i, om læreren er nyuddannet eller har mange års erfaring etc. I dag underviser en folkeskolelærer 16 timer om ugen og en gymnasielærer 9 timer om ugen i de 40 uger, et skoleår varer. På folkeskoleområdet, gymnasieområdet og en lang række øvrige skoleområder begrænser arbejdstidsaftalerne muligheden for at prioritere nye læringsformer og -aktiviteter til gavn for eleverne. (Regeringen 2012: 74)

15 A08 var en blandingsaftale (NPM), men stadig baseret på det professionelle skøn A08 (2011) : Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads. Dét gør aftalen bl.a. ved at give lærerne ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede undervisningsopgave og give skoleledelsen ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse og for at sætte mål og give retning for lærernes arbejde. Aftalen tager udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningsopgaven. Rammen skal sikre, at der er den nødvendige tid til at løse opgaven kvalificeret. Rammen udfyldes som udgangspunkt af læreren og lærerteamet med det sigte at skabe den optimale undervisning for eleverne. Det sker indenfor skolens og kommunens prioriteringer. Ledelsen og lærerne skal løbende være i dialog om mål og resultater i undervisningen.

16 Forudsigeligheden Arbejdstidsaftalerne var dog med til at sikre forudsigelighed og afskærme tid til de mange delelementer, der indgår i undervisningsarbejdet. Torn i øjet: Er det nødvendigt med så mange opgaver og så meget tid til opgaver ud over undervisningstiden? Hvordan kan der kun ledes på opgaver og ikke på timer? Hvordan får vi lederen til at lede? Hvordan styres der efter mål og måles på læringens outcome?

17 LOV Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne, jf. underbilag 2.1, omfatter med virkning fra den 1. august 2014 lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning, ungdomsskolens heltidsundervisning, ungdomskostskoler og sprogcentre, i det omfang det fremgår af den enkelte overenskomst/aftale. 2. Pr. 1. august 2014 ophæves følgende aftaler med tilhørende protokollater og bilag: a. Aftale af 3. august 2011 om arbejdstid for lærere i folkeskolen b. Aftale af 3. august 2011 om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne c. Aftale af 3. august 2011 om arbejdstid for børnehaveklasseledere d. Aftale af 17. august 2011 om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen e. Aftale af 3. august 2011 om arbejdstid for lærere ved voksenspecialundervisning f. Aftale af 3. august 2011 om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning g. Aftale af 3. august 2011 om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning h. Aftale af 3. august 2011 om arbejdstid for lærere ved kommunale sprogcentre i. Aftale af 3. august 2011 om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre j. Aftale af 31. maj 2000 om arbejdstid m.v. for læreres undervisning i ungdomsskolen og folkeskolen. k. Aftale af 3. august 2011 om arbejdstid for lærere m.fl. ved ungdomskostskoler. Lokalaftaler, herunder individuelle aftaler, samt kutymer med hjemmel i de ophævede arbejdstidsaftaler bortfalder med virkning pr. 1. august 2014.

18 3. Arbejdstid Stk. 3. Arbejdstiden tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. Bemærkning Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet. Bestemmelsen gælder ikke for lærere ved ungdomskostskoler.

19 5. Opgaveoversigt Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i normperioden. Bemærkning Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der bl.a. afstemmes forventninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse. Stk. 2. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer. Bemærkning Skoleledelsen er løbende opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid og drøfter eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov.

20 Feltnoter: Tid til lystpædagogik? Mens vi sidder på lærerværelset snakker Anne om, at det hun kalder for lystpædagogik ikke længere er til stede i arbejdet. Før ville hun bruge en masse energi på at forberede undervisningen og lave særlige forløb især til drama og musik og håndarbejde, som hun underviser i. Inden for de andre fag afspejler den manglende lystpædagogik sig især i antallet af skriftlige afleveringer. Anne fortæller, at der nu er afleveringsopgaver fire gange om året, fordi der ikke er tid til at rette oftere.

21 Manglende forberedelse At skulle performe foran klassen uden at kende manuskriptet - improvisationsteater. Fra: Hatten rundt

22 NPM i sygehussektoren Styringsformer? -> arbejdsmiljø? -> kvalitet i arbejdet? Det, der så provokerer personalet rigtig, rigtig meget, det er, hvis direktøren siger: Det kan godt være I synes, at der er noget her, der ikke foregår på betryggende vis, og I vil gøre det meget, meget bedre. Men det I laver, det er lige præcis den kvalitet I skal. Jeg er tilfreds med det. Jeg ønsker ikke en højere kvalitet her. Det er fint, bare vi når at afhjælpe kriserne, de der ventetider, de der fokusområder, som vi bliver målt på. Og at der ikke er nogen klager, så har I gjort et godt stykke arbejde. Så bliver sygeplejerskerne simpelthen dybt fornærmet på deres faglighed, for de synes ikke det er godt nok Men ledelsen vil hellere have effektiviseret. De vil hellere have driftmålopfyldelse. (Interview med fællestillidsrepræsentant fællestillidsrepræsentant fra et sygehus) (Ahrenkiel, Dybbroe & Sommer 2008)

23 Opsummering Drift af offentlige uddannelsesinstitutioner skal styres og måles som det øvrige offentlige område Det vigtige bliver det målelige, det der beviseligt kan siges at føre til et outcome; altså ikke undervisningstimer, men læring. Øget brug af individuelle (uformelle) aftaler. Skubber ansvaret over på den enkelte; den nye store grænseløshedsproblematik? Men hvad er sammenhængen mellem outcome og den kvalitet arbejdet skal opnå? Skjules den indholdsmæssige side af arbejdet? Stilles der spørgsmål ved om de ekstraopgaver, den kreative og selvdesignede undervisning du laver, også har et læringsoutcome? Hvis nej, så er det organisatorisk en illegitim handling.

24 Hvordan ændres det organisatoriske medlemskab? Faglighed Organisatorisk medlemskab Personlighed (Haslebo 2014: 22)

25 TR? Fokus på løn og ansættelsesvilkår? Fokus på definitionen af kvalitet? Fokus på konsensus blandt medarbejdere? Fokus på den enkeltes opgaveliste, set i sammenligning med de øvrige? Hvordan får man adgang til skuffeaftalerne? Fokus på, hvad den kvalitetsmæssige vej frem til outcome er?

26 Feltobservation, d. 15/4-15 Teamet skal lave elevplaner, men snakker lige nu om Hans i stedet. Teamet vil gerne have Hans med på den kommende lejrtur, men TR er blevet bekendt med, at den overtidsbetaling de vil give Hans for at tage af sted er i forholdet 1:1 i stedet for 1:1,5 i udbetalt løn eller afspadsering. Hans har været den af vikarerne, der har været klart mest på i forhold til at komme af sted, og som ifølge teamet generelt udviser størst engagement blandt vikarerne. Så ud fra en fagvurdering vil Hans være det bedste valg. De snakker om, at de skal sige nej af principelle årsager. Senere snakker de om, at Hans skal med alligevel.

27 KLF 015 forståelsespapir Ved fleksibel arbejdstid deles arbejdstiden op i fixtid og flekstid. De lærere, der anvender fleksibel arbejdstid, fører selv regnskab med den præsterede arbejdstid. Fixtid Fixtid er den tid på dagen, hvor medarbejderen skal være til stede på skolen, med mindre andet er aftalt med den nærmeste leder. Fixtiden fastlægges konkret på den enkelte skole. Fixtiden kan variere fra afdeling til afdeling, fra team til team og kan variere på ugens forskellige dage, og hen over et skoleår. Fixtiden kan også variere for de enkelte medarbejdere. Skolens ledelse har ansvaret for at tilrettelægge fixtiden. Flekstid Flekstiden er tiden umiddelbart før og efter fixtiden, hvor medarbejderen efter aftale med den nærmeste leder kan være til stede på skolen. Den ydre ramme for flekstiden er normalt tidsrummet

28 Men hvad er grænseløshed egentlig? 1. Arbejdstidsmæssig og rumlig grænseløshed 2. Organisatorisk grænseløshed 3. Kulturel grænseløshed 4. Politisk grænseløshed 5. Subjektiv grænseløshed

29 Arbejdstidsmæssig og rumlig grænseløshed IKT -> bryder grænser mellem arbejde og fritid ned. Stå til rådighed 24/7 Hjemmearbejdet blander arbejdets rum og det private rum sammen. Flekstid gør det muligt at lave en tilpasning mellem arbejdets opgaver og privatlivets opgaver i et bytteforhold. Tidspuslespillet går op. Flekstid gør det muligt, at designe arbejdet mere efter energier Men flekstid kan også bidrage til at intensivere fritiden Det kan gøre koordination mellem kolleger vanskeligere, fordi de ikke er fysisk til stede Lederne kan forsøge at skubbe til grænserne i arbejdet, ved eksempelvis at lægge møder tidligt eller sent på dagen.

30 Arbejdstidsmæssig og rumlig grænseløshed Flekstiden gjorde det muligt at være mere disponibel i sit relations- og omsorgsarbejde. Men flekstid kan også bidrage til at intensivere fritiden. På trods af aftaler for arbejdstid, kan der foregå gratisarbejde uden for arbejdspladsen.

31 Er den arbejdstidsmæssige og rumlige grænseløshed et problem i dag?

32 Organisatorisk grænseløshed tid og arbejdsdeling Industrisamfundet: Ydre styret tid, arbejdet forudsigeligt, rutinepræget og kedeligt. Tid afsat til bestemte opgaver Arbejdsdelinger; forfinede grænser mellem faggrupper Forfinet grænse mellem ledelse og medarbejdere Klare job- og kompetencebeskrivelser samt tydelig kommandovej Den organisatoriske grænseløshed: Selvforvaltning individuelt eller i grupper; fx selvstyrende teams; selv lave tidsplaner og arbejdsfordeling Nedbrydning af faggrænser Arbejdet mindre ensformigt, jobbeskrivelsen bredere og større mulighed for udvikling og læring.

33 Problemer ved den organisatoriske grænseløshed Uforudsigelighed: Fx det flydende og ombrydelige skema. Manglende afstemning af kvalitet ( baren ) Stort behov for koordinering af opgaver Uforudsigeligheden kan gøre en umiddelbar indflydelse til en illusion Fragmentering: De mange afbrydelser Forsøget på at løse flere ting på én gang for at være mere effektiv Hvem skal håndtere hvad, hvis opgave er det? Øget arbejdsintensitet Pauserne bliver til arbejde Naturlige pauser (hjernen går ned ) fyldes med (tvungent) arbejde Utydelige arbejdsbeskrivelser betyder flere opgaver på samme eller mindre tid Fået opgaver uden at have den egentlige beslutningskapacitet.

34 Feltnoter: Ledermødet Klokken 10 har de to teamkoordinatorer (TK) møde med Peter, en af afdelingsskolelederne. De nævner, at emneugen er svær at overskue, fordi der ikke er tid til planlægning af den. Der har forud været et indledende møde, hvor de skulle tænke ud af boksen, og der var kommet en lang række ideer frem, som det kunne være spændende at arbejde videre med. Nu er problemet ifølge Peter at få det omsat til praksis. Peter siger, at det ikke er noget der skal bruges for meget tid på. De to svarer, at deres kolleger ikke kan se, hvordan det skal kunne lade sig gøre, hvis det skal gøres ordentligt. Hvad er strukturen? spørger de. Peter siger, at de må spørge sig selv: Hvad er baren? Hvad er forventninger i forhold til det niveau, der kan leveres?. Tanken er, at både børn og forældre skal blandes i emneugen. Materialerne er klar og nu har vi det vi har det er nye kontekster. Næste spørgsmål er, hvem der skal stå for at få det til at ske, om det er én, der bare skal udvælges af dem, eller en der frivilligt vælger tjansen. Anne argumenterer for, at motivationen er størst, når det er en, der selv har valgt det. Og at problemet også er, at grupperne skal nedsættes og mødes. Hvornår kan de finde tiden til det? Hertil kommer det næste spørgsmål, hvordan skal børnene passes imens. Peter siger: Men jeg tænker, hvis vi nu ikke sætter baren for højt. Det skal bare være en anderledes uge, hvor der er fokus på pap. Peter forsøger med andre ord at justere forventningsniveauet omkring planlægning op til ugen og aktiviteter i selve ugen ned.

35 Interview lærer C: ( ) Nogen gange spiller det ind, hvor jeg ikke forstår deres [ledelsens] øh, altså hvorfor skal vi sidde og bruge et møde på det her. Altså det er sådan noget som, så skal I, så skal I finde ud af at være gårdvagter. Skriv jer på gårdvagter, så I skal have så og så mange, det, det er et ordentligt regnestykke. Det er lige før man skal bruge excel til at få det til at fungere ik. Så skriver man sig på, fair nok tænker jeg, jeg tænker også, ja men det er vel også nemmere. I stedet for, at Jens skal sidde og. Så gør vi det. Så bruger jeg enormt lang tid på det i et eller andet fucking teammøde. Hvad sker der så? Så laver han det hele om. I: Okay? C: Der er ikke én, der har fået den vagt, de selv har skrevet på. Hvorfor skulle vi så bruge halvanden time på det, og hvorfor skal jeg spise i en klasse jeg ikke har, altså i min forberedelsestid. Så går jeg ind og siger til ham, og han laver det om med det samme. Det er overhovedet ikke dårlig mening, men. Altså jeg forstår dem simpelthen ikke nogen gange. Det giver ikke mening. Det er simpelthen så spildt.

36 Når arbejdet er opgavestyret og ikke udmålt i tid, så bliver arbejdets timing i stedet bestemt af normer og deadlines.

37 Oplever i problemer med den organisatoriske grænseløshed?

38 Politisk grænseløshed tid og beslutningsprocesser : 37 timers arbejdsuge Den danske model og det (i princippet) aftaleregulerede arbejdsmarked Hvor går grænsen mellem arbejdsgivernes og medarbejdernes interesse? Hvem er lederen/arbejdsgiveren?

39 Politisk grænseløshed tid og beslutningsprocesser Den antagonistiske [modsætningsfulde] opfattelse af forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager, hvor man ser en grundlæggende modsætning mellem parternes interesser, er under opløsning ( ) De centrale aftaler er gradvist blevet omformet til rammeaftaler, som danner rammer for lokale aftaler om arbejdstiden Fra puljer af tid til normer for, hvor lang tid det bør tage. Nye arenaer for drøftelse af arbejdstiden opstår (såsom MUS). Ender i en underreguleret arbejdstidsform Erstattes af selvmestring

40 Nye spilleregler? Ny aktualitet for MED? MED-indflydelse og medbestemmelse NPM

41 MED-systemet Oplever I, at MED-systemet har forandret sig?

42 Hvilken form for dialog i MED?: 1. Fremlæggelse 2. Høring 3. Indflydelse Under og efter MED? Hvordan holdes ledelsen oppe på aftaler?

43 Kulturel grænseløshed Klassisk arbejdskultur Arbejde skal på ingen måde blandes med privatlivets sfære Grænseløs arbejdskultur Professionskultur Professionskultur: Den sociale kontrakt mellem profession og samfund; særlige forpligtelser til gengæld for en særlig privilegeret position. Gode løn- og ansættelsesvilkår, stor grad af autonomi og selvbestemmelse samt sikkerhed i ansættelsen Men autoriteten er dalende: serviceorientering, krav til faglighed, effektivitet og produktivitet, stilles spørgsmålstegn ved professionernes dømmekraft. Det er en tvivlsom, kritikbetynget og mistillidsposition, hvor man hele tiden stiller spørgsmålstegn til sig selv og sin faglighed.

44 Kulturel grænseløshed Grænseløs arbejdskultur Virksomhedskultur I høj inspireret af det humanistiske paradigme Eksotiske ledelsesværktøjer og strategier Orientering mod normer, værdier, mål og visioner Identifikation med virksomhedens identitet Opbygge et familiært forhold mellem virksomheden og medarbejderne

45 Oplever I problemer med den kulturelle grænseløshed?

46 Subjektiv grænseløshed Tid, personlig udvikling og selvrealisering Problem: modsætningen mellem efterspørgsel af grænseløs udviklingskultur som individer, men standardiseret tid og rammer, der begrænser en egentlig udvikling.

47 Grænseløshedsproblematikker Fra industriarbejde til nye normer og institutioner; ændrede forhold mellem modstillingen mellem ledelse og ansatte, rettighedsorienteringen og den kollektive organisering. Fleksibilitet bliver et nøgleord og kobles med den selvstyrende og individualiserede medarbejder, der har styr på sig selv og sit arbejde Teknologier bryder grænser ned og gør arbejdet flydende. Selvledelse (autonomi) bliver til en kompetence, hvor tid og opgaver skal mestres for at fremstå succesfuld og kompetent. Men det skubber også til ansvarsfordelingen af opgaver, der stadig stiger i kompleksitet og som indeholder modsætningsfyldte situationer. Arbejdet bliver et personligt projekt. Fravær af grænser bliver tolket eller markedsliggjort til et tillidsbytte- eller forhold mellem faglighed/dygtighed og grad af ansvar/selvbestemmelse. Opfatter det øgede ansvar som et gode, selvom det fører belastende situationer med sig: Skal selv håndtere konfliktfyldte, modsætningsfulde situationer.

48 Grænseløshedsproblematikker i lærerarbejdet Før: - Familie/arbejdslivsbalance - Svært at afgrænse arbejdet - Svært for nye lærere at finde en balance - Altid stå stand by - Være 24/7 bindeled mellem elever/lærere elever/forældre - Kommunikation og samarbejde med kolleger - Arbejde i weekender og aftener, også for at tage noget af intensiteten ud af arbejdet

49 Grænseløshedsproblematikker Nu: Når arbejdets opgaver individualiseres, hvordan holdes der så styr på, hvem der får hvilke aftaler hos ledelsen Hvordan bliver der samtidig bibeholdt en tillidskultur hos medarbejderne? Hvordan undgår man, at lærerens egne krav til kvalitet ikke bliver til usynligt gratisarbejde? Forståelsespapirer; hvilke problemer fører de med sig, fx omkring flextiden? Hvordan opnås og afgrænses egentid?

50 Grænseløshedsproblematikker Nu: - Hvordan skal medarbejderne løse opgaven inden for tiden? - Hvilke bestemmelser gælder, når man ikke må læne sig op af regler længere? - Er der en (realistisk) opgaveoversigt? - Er der et brugbart skema, der tager hensyn til reelle afgrænsninger mellem undervisning, forberedelse og ALLE de øvrige opgaver - Hvordan opnås tid til de øvrige opgaver, som en essentiel del af at fremme kvaliteten?

51 Grænseløshedsproblematikker Nu: Fælles retningslinjer kræver kollektiv sammenhængskraft Mening versus tilstrækkelig opgaveudførelse Prioritering af opgaver Situationsbestemt kvalitet Strategisk overskud

52 Tidsmiljø

53 Det miljø tiden skaber Forholdet mellem tidskvaliteter, opgaver i et organisatorisk perspektiv I høj grad bestemt af, hvordan tidens kvaliteter hænger sammen med den grundlæggende forståelse af arbejdets kerneopgaver. Hvad skal vi lave? Hvorfor? Hvad understøtter det? Med hvem skal vi lave det og hvor? Hvornår skal vi lave det? Hvor skal vi lave det? Hvor godt skal vi lave det? Hvilke betingelser skal gerne være til stede for at kunne lave det? Hvornår passer tiden hvornår giver den mening? Afhænger bl.a. af hvad vi laver og hvem det er rettet mod Afhænger af vores energi i løbet af dagen, placering i omgivelser, evne til omstilling, evne til at overskue

54 Formningen af tiden I arbejdslivet bliver vi i stand til at forme tidens kvaliteter til de opgaver vi skal løse. Vi skaber aktiviteter, vi skaber indhold, vi skaber aftaler, vi skaber retning for aktiviteter. Vi forsøger at forme ugens forløb, så den både kan tage hensyn til arbejdsliv og øvrigt liv. Vi forhandler hele tiden tidens grænser og strukturer. Men vores tid påvirkes og formes også af ydre omstændigheder, regler og krav. Dette er tydeligt hos en lærer der tilrettelægger og udfører planlagt og struktureret undervisning.

55 Feltnoter: Det ramte team Anne fortæller, at situationen lige nu er den, at ledelsen ikke laver fuld vikardækning, men at de øvrige lærere i høj grad må gå ind og dække for de syge kolleger. Teamet har tænkt sig at indkalde TR/AMR til et møde med ledelsen for at drøfte situationen. De føler ikke for tiden, at de bliver anerkendt for alt det ekstra arbejde, som de laver. De står i en situation, hvor de efter fyringsrunden er endt i et stort arbejdspres, og lige nu, mens jeg er der, ikke er blevet stillet nogen holdbar løsning i sigte.

56 Lineær tid og cyklisk tid Den bureaukratiske tidsorden; Arbejdets koreografi styret efter strikse tidsordener, der definerer arbejdets rytme. Kampen om arbejdstiden som en kamp om retten til en bæredygtig livsrytme. Kvantificerbar tid og kvalitativ tid Formel og uformel (lærings-)tid Tidskonflikter (Såsom at have svært ved at få enderne til at mødes) Tidsstrategier Tidsmønstre

57 Tidsbestemte grundrytmer Når vi binder opgaver op på tiden, så skaber vi holdepunkter, vi hænger hændelserne op på en knage. Det skaber rytmer i arbejdet. Vores grundrytme er afgørende for vores psyke. Vi bliver syge, når vi over tid ikke kan opretholde hverdagens grundrytmer. Der er forskel på lineær tidstænkning og cyklisk tidstænkning. Vi har brug for afveksling mellem aktivitet og hvile Det er fx MEGET krævende at være på og undervise, og kræver en overgang og restitution at kunne arbejde videre.

58 Eksempel på tidskonflikt Forberedelse Undervisning

59 Tidssociologiske begreber Hurtig tid Langsom tid Øjeblikkelig tid Komprimeret tid Mellemrumstid Fragmenteret tid Polykrom tid Tidsløs tid / Flow

60 Tidsmiljø og indflydelse 60

61 Hvornår oplever I og jeres kolleger typisk tidskonflikter, hvor det er svært at prioritere det ene frem for noget andet? Hvornår oplever I og jeres kolleger vanskelige overgange?

62 Komprimering Jeg fortæller Anne, at jeg også har set, at hun indgår i rigtig mange relationer, koordinerer og planlægger meget med hendes kolleger i løbet af dagen. Hun fortæller, at den form for interaktion især er flyttet ind i de mellemrumsperioder, der er mellem undervisningen. Før kunne det nemmere spredes ud over dagen dog med den afledte konsekvens, at det var spredt ud over hele ugen, dag og aften, hverdage og weekend. Men da arbejdet nu skal være inden for den angivne arbejdstid, så har det komprimeret sig ind i de mellemrum, der er. Det har den konsekvens, at lærerne går fra at være meget på i relationstiden som undervisningen udgør til også at være i permanent relationstid i frikvarterene.

63 Komprimering Alle mellemrum bliver brugt til arbejde og særligt koordinerende opgaver. Pausen forsvinder ud. Ingen plads til langsom tid.

64 Workshop To spørgsmål til præsentation: 1. Hvilke grænseløshedsproblematikker oplever i som TR? 2. Hvilke muligheder eller udfordringer er der forbundet med brugen af MED-systemet? 1 post-it per spørgsmål

65 EKSTRA: Information til begejstring/belastning workshoppen Princippet er at få belyst, hvad der for tiden henholdsvis begejstrer og belaster i arbejdet. Tilgangen bygger på bogen Videnarbejde og stress af Anders Buch m.fl. Der er forskellige tilgange: Den korte version: Man tager en runde (fx en gang om måneden) uden at notere det (evt i teamet). Den mellemlange version: Man tager en runde, hvor hver deltager noterer det der begejstrer og belaster på post-its. Post-its sættes op på de tegnede sildeben (1 sildeben til begejstring og 1 til belastning). Mens post-it sættes op, præsenterer medarbejderen, hvad der står og begrunder det kort. Den lange: Da det er for langt at gengive hele workshoppen her, men bogen Forebyg stress i en fælles proces af Christine Ipsen, hvor processen er forklaret klart og tydeligt.

Retten til egen tid. tid i spændingsfeltet mellem professions- og lønmodtagerstrategier

Retten til egen tid. tid i spændingsfeltet mellem professions- og lønmodtagerstrategier Retten til egen tid tid i spændingsfeltet mellem professions- og lønmodtagerstrategier Annette Kamp, Henrik Lund, Helle Holt & Helge Hvid For de syersker, der syede fanerne i begyndelsen af 1900-tallet,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Sarah Steen Jönsson (46466) Emilie Lai Kaarsberg (46346) Michael Bache Kjær (47157) Karin Enggaard (53312) Roskilde Universitet - Pædagogik

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Arbejdstidsfleksibilitet eller indflydelse

Arbejdstidsfleksibilitet eller indflydelse Indflydelse på egen arbejdstid som løsningen på tilpasningen mellem arbejdsliv og familieliv Helle Holt Artiklen diskuterer, hvordan organisationsforandringer med henblik på at gøre to arbejdspladser mere

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Psykiatrien har en lang historie som en

Psykiatrien har en lang historie som en Hvad tæller, og hvem tæller? standardisering og emotionelt arbejde i psykiatrien Annette Kamp & Betina Dybbroe Arbejdet i sundhedssektoren i Danmark såvel som i andre europæiske lande har i de sidste årtier

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012 En hyldest til MED-systemet Festskrift 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord Side 3 FTF & OAO Tillidsreform og nye partnerskaber Side 4 Bente Sorgenfrey, Formand FTF OAO om MED-systemet Side 8 Dennis

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk CO-industri Vester Søgade 12 1790 København V Telefon:

Læs mere