Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 30-04-2008"

Transkript

1 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Handicaprådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 28. Sundhedspolitikken i Haderslev Kommune Vedtægter for bruger- og pårørenderåd Voksenudvalgets årsmål Årsberetning vedr. voksenspecialundervisningen Den kommunale redegørelse til den sociale rammeaftale for Eventuelt... 15

3 Handicaprådet, Side Sundhedspolitikken i Haderslev Kommune DIASBR / 06/560 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Af Sundhedslovens 119 fremgår det, at: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis, og i stk. 2, at: Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. I henhold til Styrelsesvedtægten for Haderslev Kommune, der blev vedtaget i februar 2006, ønskes der en sundhedspolitik. Sundhedspolitikkens formål er at skabe: Synlighed om mål og indsats Sammenhæng i indsatsen Baggrund for samarbejde med andre parter (Baggrund for økonomistyring) Sundhedspolitikken vil følge oplægget i Kommunal sundhedspolitik en KL-vejledning om indhold og indsatser (marts 2006). Heri kan læses, at en sundhedspolitik kan bestå af følgende elementer: En vision Status i forhold til borgernes sundhed Overordnede mål Indsatsområder Organisering af indsatsen Dokumentation Opfølgning På foranledning af ovenstående er Sundhedsservice tovholder for udarbejdelsen af Sundhedspolitikken. Formålet har været at få debatteret sundhed i alle serviceområder med administrationen og udvalgte interessenter. Materialet fra disse møder har som udgangspunkt dannet grundlag for det videre arbejde med Sundhedspolitikken i det pågældende serviceområde. Til brug for udvalgets drøftelse, har Sundhedsservice samlet Sundhedspolitikken og integreret de forslag til hvilke indsatsområder, mål og aktiviteter de enkelte fagudvalg har godkendt. Indholdsmæssigt ligger Sundhedspolitikken fast på nuværende tidspunkt og der vil efterfølgende kun være tale om ændringer på foranledning af fagudvalgene eller høringsparterne. Der kan dog fortsat blive tale om mindre redaktionelle og designmæssige ændringer.

4 Handicaprådet, Side 2 Økonomiske forhold De sundhedsindsatser der er udvalgt af de enkelte fagudvalg med økonomiske konsekvenser, skal som udgangspunkt afholdes indenfor egne budgetrammer. Udgifterne til sundhedsprofilen afholdes af Sundhedsudvalgets almene pulje. Udarbejdelsen af sundhedskonsekvensvurderinger og den efterfølgende uddannelse og rådgivning afholdes ligeledes af Sundhedsudvalgets almene pulje. De enkelte fagudvalg står med ansvaret for at sagerne bliver sundhedskonsekvensvurderet i forbindelse med udfærdigelsen af dagsordner. Juridiske aspekter Det fremgår af Styrelsesvedtægten for Haderslev Kommune (februar 2006), at der ønskes en sundhedspolitik. Procedure Sundhedspolitikken behandles og godkendes i eget udvalg, mhp. på at materialet kan sendes i høring. Sundhedspolitikken sendes herefter i høring i Integrations-, Senior- og Handicapråd, før endelige vedtagelse i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Sundhedschef Anne Sophie Brodersen Bilag Ændringsnotat - Sundhedspolitikken 2008 (466356) Indstilling Sundhedsservice indstiller, at: Udvalget drøfter og godkender Sundhedspolitikken til høring mhp. senere godkendelse på Byrådsmøde. Beslutning i Sundhedsudvalg den Sundhedsudvalget godkendte sundhedspolitikken til høring d. 6. marts Øvrige beslutninger: Arbejdsmarkedsudvalget godkendte sundhedspolitikken til høring

5 Handicaprådet, Side 3 d. 3. marts 2008 Udvalget for Børn og Familie godkendte sundhedspolitikken til høring d. 11. marts 2008 Udvalget for Erhverv og Kultur godkendte sundhedspolitikken til høring d. 10. marts 2008 Udvalget for Teknik og Miljø anbefalede d. 6. marts 2008 forslaget til sundhedspolitikken fremlagt i høring. Voksenudvalget godkendte sundhedspolitikken til høring d. 4. marts 2008 Økonomiudvalget godkendte sundhedspolitikken til høring den 17. marts 2008 Der er vedhæftet dagsordenen et notat som bilag, der kort beskriver de småændringer og rettelser der er inkorporeret i Sundhedspolitikken i forhold til det eksemplar der blev trykt til alle udvalgsmedlemmerne i forbindelse med udvalgsbehandlingen. Den efterfølgende procedure er en høringsperiode fra d. 1. april til d. 2. maj 2008, hvorefter sundhedspolitikken forelægges Byrådet mhp. endelig godkendelse på Byrådsmødet d. 29. maj Såfremt Sundhedspolitikken godkendes, vil den blive trykt og endeligt offentliggjort kort herefter. Sundhedsservice indstiller, at Byrådet godkender det foreliggende forslag til Sundhedspolitikken til høring med de foreslåede ændringer i ændringsnotatet Byrådet godkender en offentlig høringsperiode fra d.1 april til d. 2.maj 2008 Byrådet forelægges sagen igen d. 29. maj 2008 med henblik på endelig godkendelse Beslutning i Byrådet den Fraværende: Ingen Godkendt til offentlig høring i perioden 1. april til 2. maj 2008 med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 29. maj Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådet var enigt om, at det er et interessant oplag, der er lavet, og at der er mange gode intentioner og ideer i oplægget. Rådet ønsker imidlertid lidt større klarhed på nogle områder, såsom: - Hvordan vil man skabe resultater? - Hvordan vil kommunen fungere som rollemodel? - Hvordan vil man nå fra status quo til de ønskede mål? - Hvordan gør man det sunde valg til det lette valg? Rådet mener, at eksemplet fra side 12 under trafiksikkerhed, hvor

6 Handicaprådet, Side 4 man har præciseret, hvortil man vil nå i årligt antal trafikulykker i 2012 (skal det være 2010, da oplægget kun skal gælde i to år), er et udmærket eksempel, som kan bruges i alle de målsætninger, der er lavet på de forskellige områder. Seniorrådet har nogle kommentarer til side 18, Målsætninger - Seniorrådet mener, at det skal præciseres, at det ved fordelingen af 18 og 79 midlerne skal tages højde for vigtigheden af, at understøtte sociale tiltag og arrangementer for ældre og handicappede. Servicetilbud - i første afsnit står at Voksenservice vil arbejde for at bevare en lokal dækning med praktiserende læger. Seniorrådet mener, at det er Haderslev Kommune, der skal arbejde for det. Transport - i andet afsnit er nævnt, at der skal implementeres projekt nabotjeneste. Seniorrådet vil gerne vide, hvad projektet indeholder? - Rådet er i øvrigt af den opfattelse, at det nævnte projekt bør streges af Sundhedspolitikken, da det er Rådets opfattelse, at det er en kommunal opgave at stille transportmuligheder til rådighed. Rådet mener således ikke, at en svagelig ældre skal være afhængig af en nabos velvillighed. Generalt forespørger Seniorrådet om: - Hvad monitorere (side 15, anden og tredje spalte ) betyder? - Hvad skal der stå i fakta boksene? Seniorrådet medgiver, at det er et indbydende og læsevenligt oplæg, der er lavet, men det er problematisk for mange med "modne" øjne at læse teksten, når den er skrevet med kulørt baggrund. Beslutning i Handicaprådet den Afbud fra Knud Erik Hansen, Anne Leth, Flemming K. Jensen og Solveig Thy Gajda. Kristian Nissen deltog som suppleant for Solveig Thy Gajda. Anbefales uden bemærkninger. 29. Vedtægter for bruger- og pårørenderåd DIULVE / 07/18385 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der har gennem længere tid været arbejdet med at få harmoniseret vedtægterne for bruger- og pårørenderådene på plejecentrene, botilbuddene for handicappede og de beskyttede værksteder i Voksenservice. Baggrunden herfor er, at de sammenlagte kommuner, sognene og amtet har gjort tingene forskelligt på dette område. Der er således behov for at få udarbejdet fælles retningslinier gældende for alle de nævnte tilbud.

7 Handicaprådet, Side 5 En arbejdsgruppe har lavet et udkast til fælles vedtægter for alle disse råd. I arbejdsgruppen har deltaget 4 pårørende fra de nuværende brugerog pårørenderåd (3 fra handicapområdet og 1 fra plejecentrene) samt 3 lederrepræsentanter fra Voksenservice (2 fra handicapområdet og en fra plejecentrene). Arbejdsgruppens udkast til vedtægter er vedlagt dagsordnen som bilag. Arbejdsgruppens udkast til fælles vedtægter har været til høring i de nuværende råd, som alle har indsendt et høringssvar. De ændringer som høringssvarene lægger op til er for størstedelens vedkommende forsøgt indarbejdet i arbejdsgruppens udkast til vedtægter. Ændringsforslagene er skrevet med kursivtekst i vedlagte udkast til vedtægter. Høringssvarene har også indeholdt holdningstilkendegivelser som ikke er indarbejdet. Det drejer sig i det væsentligste om følgende: Rådet på Povlsbjerg Plejecenter ønsker, at rådet selv må bestemme hvem der skal være formand/næstformand og at disse to poster ikke behøver at besættes af brugere eller pårørende. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være i modstrid med lovens intentioner om at øge brugerens indsigt og indflydelse, hvis formands og næstformandsposten besættes af kommunens egne medarbejdere. Rådet på Hjort Lorenzencenteret udtrykker ønske om, at seniorrådet er repræsenteret i rådene. Begrundelsen for ikke at indarbejde dette i vedtægterne er følgende uddrag af punkt 29 i socialministeriets vejledning nr. 2: "For at sikre uvildigheden og for at undgå, at der bliver tvivl om ældrerådenes rolle, er det væsentligt at fastholde, at ældrerådene ikke skal beskæftige sig med konkrete opgaver, eller involveres i kommunale driftsopgaver. Derfor er det ikke en naturlig opgave for ældrerådene at deltage i bruger-/pårørendes arbejde." Rådet på bofællesskabet Catharinahjemmet påpeger, at et råd for alle bofællesskaber er for lidt og de mener ikke, at det er lederen alene som kan afgøre om der bør være flere råd. Samme holdning gør sig ikke gældende i rådet på bofællesskabet Rådmandsvej, som synes det er hensigtsmæssigt med et fælles råd, hvis der sikres en bred repræsentation. Forvaltningen kan derfor anbefale, at det fastholdes, at der nedsættes et fælles råd for alle bofællesskaber. I dette råd kan erfaringer med et fælles råd drøftes og dette kan danne grundlag for et evt. ønske om vedtægtsændringer. Rådet på bofællesskabet Catharinahjemmet ønsker tilføjet, at rådene skal inddrages ved strukturændringer. Det er forvaltningens vurdering, at den kommunale organisering og struktur er et politisk og ledelsesmæssigt anliggende. Afhængig af omfang og art sendes ændringer til høring i handiapråd, seniorråd og til godkendelse i de politiske udvalg. Strukturændringer er således ikke et anliggende for det enkelte

8 Handicaprådet, Side 6 bruger- og pårørenderåd. Økonomiske forhold Der ydes ingen vederlag til de brugere/beboere og pårørende som vælges ind rådene. Personalemæssige forhold Hvis der vælges personalererpræsentanter ind i rådene, indgår deltagelsen i rådet som en del af arbejdstiden. Juridiske aspekter Servicelovens (SEL) 17 forpligter kommunen til: at nedsætte bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem og lignende boligenheder. at udarbejde vedtægter for rådene i samarbejde med de eksisterende råd. Reglerne om bruger- og pårørende råd for plejehjem m.v. er beskrevet i kapitel 6 (punkt 46-54) i vejledning nr. 2 til serviceloven (vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse m.v.). SEL 16, stk. 2 giver endvidere kommunen mulighed for: at nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov at fastsætte rammerne for og omfanget af sådanne råds opgaver. Procedure Arbejdsgruppens udkast til vedtægter har været sendt til høring i alle de nuværende bruger- og pårørenderåd. Derefter skal oplægget til høring i Handicaprådet og Seniorrådet, hvorefter det forelægges Voksenudvalget til godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth Bilag Bilag med de nuværende råds høringssvar (450198) Oplæg til vedtægter for bruger- og pårørenderåd (402489) Indstilling Udkast til fælles vedtægter for bruger- og pårørenderåd i Voksenservice fremlægges til høring for Handicapråd og Seniorråd. Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådet har bemærket at Sillerup Plejecenter og Sommersted

9 Handicaprådet, Side 7 Plejehjem mangler på listen over de steder, som vedtægterne er gældende for. Rådet finder, at det er uhensigtmæssigt med samme vedtægter for plejecentre/hjem, bofællesskaber og beskyttede værksteder.. Seniorrådet mener, at vedtægterne skal være så fleksible, at de kan tilpasses forholdene på de enkelte steder. (det er de ikke iflg. oplægget). Rådet gør opmærksom på, at der i 5 side 2 første pind står: "Bruger- og pårørenderådene består af 5-15 medlemmer. Antallet og sammensætning fastsættes i det enkelte råds forretningsorden". - Som det er udformet, skal der først vælges antal, inden der kan udfærdiges en forretningsorden. Seniorrådet er af den opfattelse, at op til 15 medlemmer er alt for mange i et Bruger- og Pårørenderåd på et plejecenter/hjem. I stedet kunne man skrive, at Bruger- og Pårørenderådet skal bestå af mindst 5 medlemmer. Seniorrådet henleder opmærksomheden på, at såfremt det ønskes for Bruger- og Pårørenderådet, bør der være mulighed for at tilknyttes et medlem fra Seniorrådet som kontaktperson. (Seniorrådets kontaktperson skal ikke vælges og er ikke medlem af rådet). Der henvises til stk. 28 i vejledningen til loven, hvoraf, det i første afsnit fremgår: "Da ældrerådet i videst muligt omfang skal varetage alle ældres interesser og synspunkter, og tale på de ældres vegne, er det af stor betydning, at rådet etablerer og opretholder en tæt kontakt til de ældre i kommunen, herunder bruger- og pårørenderåd mv." Beslutning i Handicaprådet den Afbud: Thies Mathiasen, Ella Skellerup og Leif Petersen. Anne Leth deltog som suppleant for Leif Petersen. Notat fra handicaporganisationerne fremsendes til forvaltningen med ønske om at bemærkningerne vurderes og at sagen genoptages på næste møde. Bemærkningerne vedlægges referatet. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Inger Fleischer Udsat. Fortsat sagsfremstilling: På handicaprådets møde 27. februar 2008 afleverede Hans Jacob Hansen et skriftligt indlæg vedr. det forslag til vedtægter som en arbejdsgruppe havde lavet. Rådet besluttede at udsætte sagen og forvaltningen fik til opgave at foretage en vurdering af hvorvidt indlægget bør give

10 Handicaprådet, Side 8 anledning til en ændring af det fremsatte forslag til vedtægter. I den udstrækning som forvaltningen kan støtte indlæggets synspunkter, er disse indarbejdet i udkastet til vedtægter. Ændringerne er skrevet med kursiv tekst i lighed med de ændringer som er lavet på baggrund de nuværende råds høringssvar. Indlæggets indvendinger samler sig i det væsentligst om følgende 7 punkter 1. Vedtægternes layout ønskes opstillet i punktform så det blive mere overskueligt. Forvaltningens kommentar: Når vedtægterne er godkendte vil disse blive udsendt i et letlæseligt og overskueligt layout. 2. Principiel modstand mod fælles vedtægter for botilbud for handicappede, botilbud for ældre og værksteder. Forvaltningens kommentar: Der findes kun et og samme lovgrundlag som regulerer forpligtigelsen og mulighederne for nedsættelse af bruger- og pårørenderåd. Det er servicelovens 16 stk. 2 og 17 som uddybes i Socialministeriets vejledning nr. 2 til serviceloven. Det skønnes derfor hensigtsmæssigt at rammerne for rådenes arbejdes fastlægges i et sæt fælles vedtægter. 3. Ønske om flere råd end det forslåede vedrørende botilbud for handicappede. Forvaltningens kommentar: Det nævnes i indlægget, at der vil fremkomme forslag fra Odingsgård og Vilstrupvej om to råd i stedet for som foreslået et råd. Følgende svar er 1. april 2008 modtaget fra det nuværende råd for Odinsgården og Vilstrupvej: Det var Kontaktrådets opfattelse, at et kommende bruger- og pårørenderåd, sammensat ud fra almindelige demokratiske principper, med udgangspunkt i de foreslåede vedtægter, ville kunne varetage formålet til fordel for beboerne på såvel Vilstrupvej som Odinsgård, uden der oprettes et selvstændigt råd for hvert botilbud. Derfor anbefalede de fremmødte forslaget til vedtægter for bruger og - pårørenderåd til beslutning. Der ønskes tillige ikke kun et råd, men flere råd gældende alle de nuværende bofællesskaber. Samtidig med bemærkes, at nogen af bofællesskaberne er for små til at have et selvstændigt råd. Forvaltningen kan foreslå, at antallet af råd matcher antallet af ledere på dette område så hver leder får et råd at samarbejde med. Pt. vil det betyde, at der skal vælges tre råd i stedet for det oprindelige forslag om et råd. Forvaltningens kommentar er baseret på socialministeriets vejledning punkt 49 og 50: Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der har ansvaret for at tilrettelægge indsatsen overfor beboere på plejehjem og lignende boligenheder, herunder at definere og afgrænse de boligenheder, der skal udgøre det administrative grundlag for oprettelsen af de lokale

11 Handicaprådet, Side 9 bruger- og pårørenderåd. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte hvor mange råd, der skal nedsættes, samt hvordan rådene skal sammensættes. Brugere og pårørende skal dog udgøre flertallet i rådet. 4. Ønske om at præcisere at rådene skal sikre og ikke tjene - brugerne interesse. Forvaltningens kommentar: Ordet tjene er hentet fra Socialministeriets vejledning, men kan evt. erstattes med varetage. Ordet sikre indikerer, at rådene er tillagt et selvstændigt ansvars og kompetenceområde, hvilket ikke er tilfældet. Rådene er et samarbejds- og høringsorgan hvis primære opgave er at fungere som brugernes talerør. Citat fra Socialministeriets vejledning punkt 51: Lovgivningen om bruger- og pårørenderåd forhindrer ikke, at bruger- og pårørenderådene - udover deres primære opgaver som brugernes og de pårørendes talerør - tillige påtager sig andre opgaver, herunder arrangerer aktiviteter for områdets ældre. 5. Ønske om en uddybning af rådenes opgaver Indlægget indeholder forslag om uddybning af de holdninger og værdier der ligger til grund for arbejdet (eksempelvis godt og positiv samarbejde, hensyn og respekt for den enkelte, god dialog) Derudover indeholder indlægget forslag om, at struktur og normering skal der orienteres om og drøftes i rådene. Forvaltningens kommentar: Den beskrivelse som udkastet til vedtægterne indeholder, er helt i overensstemmelse med Socialministeriets vejledning punkt 51. Beskrivelsen giver et retvisende billede af hvad der er rådets opgaver og hvad der henhører under ledelseskompetencen det pågældende sted - eksempelvis ændring i normering og struktur. En beskrivelse af det menneskesyn og det værdigrundlag som omsorgen og støtten til borgerne er baseret på, hører ikke hjemme i en opgavebeskrivelse, men f.eks. i en handicappolitik. Forvaltningen finder således ikke grundlag for at ændre i punkt 4 i udkastet til vedtægterne. 6. Ønske om præcisering af valgproceduren. Indlægget indeholder en præcisering af valgproceduren. Forvaltningens kommentar: De ønskede præciseringer er indarbejdet i udkastet til vedtægter. Det er tillige tilføjet, at på det første valgmøde i maj måned 2008 fremlægges, som første punkt på mødet, et forslag til rådets sammensætning og størrelse. Evt. uenighed herom afgøres ved stemmeflertal blandt de fremmødte. 7. Ønske om mulighed for tilvalg af en repræsentant fra en handicaporganisation eller lignende. Forvaltningens kommentar: Af Socialministeriets vejledning punkt 49 fremgår følgende: Begrebet pårørende skal forstås bredt, og en ikkebeslægtet nærtstående, som en beboer ønsker at pege på som sin repræsentant, vil kunne vælges ind som pårørende i rådet. Det vil eksempelvis kunne være en besøgsven eller en frivillig, der har sin

12 Handicaprådet, Side 10 adgang i boligenheden. På baggrund heraf kan forvaltningen ikke anbefale at andre gives adgang til rådene. Beslutning i Handicaprådet den Afbud fra Knud Erik Hansen, Anne Leth, Flemming K. Jensen og Solveig Thy Gajda. Kristian Nissen deltog som suppleant for Solveig Thy Gajda. Handicaprådet drøftede det nye oplæg. På baggrund af drøftelserne anbefaler Handicaprådet at Voksenservice genoptager sagen. 30. Voksenudvalgets årsmål 2008 DILFPE / 08/379 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På møde den 15. januar 2008 besluttede Voksenudvalget, at der skulle udarbejdes årsmål for Der var enighed om, at de enkelte medlemmer fremsendte forslag til forvaltningen, som herefter skulle fremsætte forslag til et 1. udkast. Disse er nu sammenskrevne og vedlægges som bilag: "Årsmål 2008 Voksenudvalget". Procedure Behandles i Voksenudvalget den 4. marts 2008 Høres i Seniorråd og Handicapråd den 1. april 2008 Endelig vedtagelse den 6. maj 2008 Tovholder/informationsansvarlig Leif Petersen Bilag Forslag til årsmål 2008 (450272) Indstilling At 1. udkast til Årsmål for Voksenudvalget drøftes Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Inger Fleischer Forslag til årsmål 2008 godkendt. Samtidig vedtog udvalget, at der udarbejdes forslag til pårørendepolitik vedrørende handicappede. Sagen sendes til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

13 Handicaprådet, Side 11 Beslutning i Seniorrådet den For Seniorrådet så det ud som om, at årsmålsætningen allerede var godkendt i Voksenudvalget jvf. Udvalgets referat af 4. marts d.å. Seniorrådet foreslår, at der under: "Tilpasning af boligkapacitet og standard", tilføjes to ekstra pinde: - Ny boliglov efter 1. januar Ændring af almen boligloven (lov 44). (Udsendt fra ministeriet den 14. marts 2008). Under Hjælpemidler foreslår Rådet, som vi tidligere har henledt opmærksomheden på, at det kunne være formålstjenligt med et regionalt hjælpemiddeldepot frem for et kommunalt, for at sikre en bedre udnyttelse af hjælpemidlerne og en kortere ventetid. Vedr. politikker foreslår Seniorrådet, at der udformes en overordnet ældrepolitik for kommunen. Under pinden med frivillighedspolitikken ( 18 midler) udtrykker Seniorrådet betænkelighed ved, at midlerne skal tilpasses til bl. a. kommunens sundhedspolitik, idet Rådet er bange for, at der ikke bliver tilstrækkelige midler til de frivillige organisationers arbejde. Seniorrådet deltager gerne i en drøftelse og evaluering af organiseringen af tildeling af 79 midlerne, men anser der på nuværende tidspunkt som udmærket fungerende. Seniorrådet forventer løbende at blive hørt/inddrager i alle områder, der vedrører ældrepopulationen. Beslutning i Handicaprådet den Afbud fra Knud Erik Hansen, Anne Leth, Flemming K. Jensen og Solveig Thy Gajda. Kristian Nissen deltog som suppleant for Solveig Thy Gajda. Anbefales uden bemærkninger. 31. Årsberetning vedr. voksenspecialundervisningen DIANLE / 06/2860 ÅBEN SAG Sagsfremstilling De 4 sønderjyske kommuner indgik i november 2006 en aftale med VUC som drift af voksenspecialundervisningen. VUC har på baggrund heraf udarbejdet en årsberetning vedr. aktiviteterne i Driftsaftalen udløber hvorefter kommunen overtager opgaven. Undervisningens formål er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes handicap, at styrke de personlige kvalifikationer og øge den enkeltes handlemuligheder og livskvalitet. I 2007 har målgrupperne for undervisningen været:

14 Handicaprådet, Side 12 Erhvervet hjerneskadede Psykisk/fysisk smertebelastede Udviklingshæmmede og sent udviklede. Personer med psykiske og/eller sociale vanskeligheder Tosprogede med særlige behov Unge med særlige behov Andet I alt 77 personer fra Haderslev kommune har deltaget i undervisningen - mange har gået på flere hold. I 2007 har der været særlig fokus på Synliggørelse - Hjemmesider, kvalitetsstandarder, nyhedsbreve Læringsmiljø Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov - VUS vil blive en af aktørerne på området Kvalitetssikring - kontinuerlig evaluering fra kursisterne Introkurser - Arbejdet med udvikling af introforløb og udslusning Personale Efteruddannelse Årsberetningen er vedhæftet punktet som bilag. Økonomiske forhold Regnskabet for 2007 er til revision og er således ikke modtaget endnu. Men det er oplyst fra VUC, at kommunen vil få tilbagebetalt et mindre beløb idet udgifterne til transport ikke har været så store som forventet.. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth Bilag Årsberetning VSU 2007.pdf (471619) Indstilling Årsberetningen vedr. voksenspecialundervisningen fremlægges til orientering Beslutning i Handicaprådet den Afbud fra Knud Erik Hansen, Anne Leth, Flemming K. Jensen og Solveig Thy Gajda. Kristian Nissen deltog som suppleant for Solveig Thy Gajda. Beretningen taget til efterretning.

15 Handicaprådet, Side Den kommunale redegørelse til den sociale rammeaftale for 2009 DIANLE / 08/5832 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Alle kommuner skal hvert år udarbejde en kommunal redegørelse som skal danne grundlag for rammeaftalen mellem regionen og de 22 kommuner på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Hovedformålet med rammeaftalen er at sikre det nødvendige udbud af pladser inden for det specialiserede sociale og undervisnings område. Målet er, at borgerne får de tilbud, der er behov for. Rammeaftalen omfatter tidligere amtstilbud. Konkret drejer det sig om: Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud Midlertidige og længerevarende botilbud Kvindekrisecentre og forsorgshjem Særlige dag- og klubtilbud Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt sikrede døgninstitutioner til børn og unge Behandling af stofmisbrugere Specialrådgivningsydelser samt ydelser fra hjælpemiddelcentraler Specialundervisningsområdet, som varetages af de to landsdækkende skoler Fredericiaskolen og Nyborgskolen, som begge drives af regionen. Rammeaftalen er et værktøj til at sikre, at der sker en effektiv anvendelse af de økonomiske ressourcer. Rammeaftalen fastlægger blandt andet antallet af pladser, indholdet i tilbuddene samt takster. Rammeaftalen er dermed et redskab til planlægning og udvikling af det område, der omfatter de hidtidige amtslige tilbud. Derudover beskriver rammeaftalen en række udviklingstiltag. Det er regionsrådet, der udarbejder forslag til rammeaftalen. Dette sker i et tæt samarbejde med kommunerne i Syddanmark og på baggrund af de kommunale redegørelser. Regionen har udarbejdet de skabeloner som som skal danne grundlag for den kommunale redegørelse. Skabelonerne omfatter 1. En skabelom til brug for kommunens generelle tilbagemelding på det område som rammeaftalen omfatter. Delt op på en overordnet tilbagemelding og en tilbagemelding på hvert område for sig. Frist for indberetning 1. maj En skabelon til tilbudsoplysninger. For hvert enkelt tilbud skal indberettes antal pladser, forbrug m.m. frist for indberetning 1.

16 Handicaprådet, Side 14 maj Skabelon til ydelses- og takstoplysninger. Frist for foreløbige takster 20. juni 2008 og endelige takster 1. november Hvad angår punkt 2 vedrører dette faktuellle oplysninger og skabelonerne er pt. ved at blive udfyldt, hvorfor de ikke er vedlagte dagsordenen som bilag. Besvarelsen af punkt 3 følger budgetlægningsfasen. Fristen er som nævnt 20. juni og 1. november Serviceområderne har arbejdet med besvarelsen af punkt 1. med baggrund i de spørgsmål som stilles i skabelonen, og kan anbefale, at der svares således: Værdien af rammeaftalen skønnes ikke at være stor og kendskabet til rammeaftalen i organisationen er beskeden. Kommunens fokus er i højere grad på udviklingen af egne tilbud og i den sammenhæng samarbejdet med nabokommunerne. Kommunen har ikke oplevet problemer med at at skaffe pladser eller oplevet problemer omkring visiteringen, hvis der ses bort fra de indkøringsproblemer som følger af at finde ud af ny praksis. Kommunen har heller ikke oplevet problemer som udbyder af pladser. Kommunen har ingen planer om at overtage tilbud drevet af Region Syddanmark og har ikke udarbejdet en overrodnet strategi i relation til rammeaftalesystemet. Der har ikke været tilbud som i 2007 havde et overskud/underskud som vil påvirke taksten for Hvad angår spørgsmålene om forventet forbrug, ændring i forbrugsmønster indenfor hvert målområde er vurderingen, at der ikke forventes ændringer i forbrugsmønsteret, ligesom der ikke skønnes at være behov nye tilbud indefor rammeaftalens område. Tendensen i forhold til udviklingen af nye tilbud vil være, at kommunen i større udstrækning vil søge at lave egne tilbud, gerne i samarbejde med nabokommunerne. Procedure Den kommunale redegørelse skal forelægges til høring i Handicaprådet, til behandling i Udvalget for Børn og Familie samt Voksenudvalget og til godkendelse i Byrådet. For at kunne overholde tidsfristen (1. maj 2008) for fremsendelse af redegørelsen til regionen, er sagen i april måned 2008 behandlet af formandskabet for Handicaprådet og

17 Handicaprådet, Side 15 Voksenudvalget. Formandsbeslutningen fra henholdsvis Handicapråd og Voksenudvalget eftersendes til Byrådet forud for Byrådsmødet 24. april Sagen behandles i Udvalget for Børn og Familie den 22. april og i Byrådet den 24. april Tovholder/informationsansvarlig Chef for handicapafdelingen i Voksenservice, Anne Leth er tovholder på opgaven vedr. den kommunale redegørelse og den sociale rammeaftale. Bilag Høringssvar fra Handicaprådet - formandsskabet (480235) Indstilling Voksenservice indstiller i forening med Børne- og Familieservice at den kommunale redegørelse godkendes. Beslutning i Handicaprådet den Afbud fra Knud Erik Hansen, Anne Leth, Flemming K. Jensen og Solveig Thy Gajda. Kristian Nissen deltog som suppleant for Solveig Thy Gajda. Formandskabets høringssvar taget til efterretning. Supplerende sagsfremstilling Supplerende sagsfremstilling til Handicaprådet. Da sagen ikke kunne nå at blive behandlet i Handicaprådet før byrådsmødet den 24. april 2008 har Handicaprådets formandskab afgivet høringssvar som anført i bilag. Formandsskabet indstiller, at høringssvaret tages til efterretning 33. Eventuelt DITEME / ÅBEN SAG Beslutning i Handicaprådet den

18 Handicaprådet, Side 16 Afbud fra Knud Erik Hansen, Anne Leth, Flemming K. Jensen og Solveig Thy Gajda. Kristian Nissen deltog som suppleant for Solveig Thy Gajda. 1. Asta Freund erstatter Thies Mathiasen i rådet. 2. Henny Jacobsen, Solveig Thy Gajda og Teis Melcher deltager i Sundhedsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl Handicaprådet og suppleanter inviteres til at deltage i National konference for kommunale handicapråd den 9. juni kl på Hotel Nyborg Strand. Tilmelding til sekretariatet senest 8. maj Der arrangeres fælles transport. Nærmere detaljer udsendes senere. Følgend har tilmeldt sig: Henny Jacobsen Kristian Nissen Carsten Høgsmann.

19 Handicaprådet, Side 17 Underskriftsside Lone Ravn Irene Høgh Thies Mathiasen Knud Erik Hansen Hans Jacob Hansen Henny Jacobsen Solveig Thy Gajda Leif Petersen Teis Melcher Carsten Høgsmann Flemming K. Jensen

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Catharinahjemmet Christiansfeldvej 4 E, 02, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 24-09-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Lone Ravn og Henny Jacobsen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 08-08-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Solveig Thy Gajda, Flemming K. Jensen og Carsten

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 08-03-2010 Mødested: Plejecenter Kildebakken Varbergvej 13, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Afbud: Bodil Marie Nielsen Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Anne Leth, Carsten Høgsmann, Flemming Jensen, Peter Jensen Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 Mødested: 101 (v/kantinen) Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, 17. februar 2014 Kl. 10:00-12:00

Lukket Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, 17. februar 2014 Kl. 10:00-12:00 Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 17. februar 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 18-06-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 09:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 18-06-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 07-10-2008

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 07-10-2008 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 07-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Inger Fleischer Fraværende:

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 05-02-2008

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 05-02-2008 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 05-02-2008 Mødested: Frivillighedens Hus Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 21. september 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) Vibeke Frej ( ) Lone Karakavuk ( ) Ella

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 17-06-2009 Mødested: Mødelokale 1 Kildebakkens Plejecenter, Varbergvej 13, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Irene Høgh,

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Beretning for perioden 1/1 31/12-2007. for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune

Beretning for perioden 1/1 31/12-2007. for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune Beretning for perioden 1/1 31/12-2007 for HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Høring af handicaprådet Side 3 Handicaprådet kan tage sager op af egen drift Side 3

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 29. AUGUST 2006 KL. 15.00 BESKYTTET VÆRKSTED, LØGSTØR Indholdsfortegnelse 16. Meddelelser

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 sprotokol fra sidste

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT

Voksenudvalget REFERAT REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-04-2007 Mødested: 218 Rådhuset, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 17-04-2007

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT

Voksenudvalget REFERAT REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009 Mødested: Dalhofsminde og Forsorgshjemmet Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 03-02-2009

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.00 Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Kristine

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 20 Orientering 1 21 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde - rammeaftale 2014 2 22 Indbydelse til at bidrage

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 6 45QR-9PZR-6SM1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d. 18.-05.-2016

Referat af møde i Ældrerådet d. 18.-05.-2016 Referat af møde i Ældrerådet d. 18.-05.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 18. maj 2016 Deltagere Tidsrum 10.00 ca. 12.15 (bemærk at mødet

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune ÅRSBERETNING 2009 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Møder: Ældrerådet har i 2009 holdt 12 ordinære møder. Herudover har de af ældrerådet nedsatte arbejdsgrupper holdt et antal møder: Arbejdsgruppe for sundhed

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 28-02-2007 Mødested: Forsyning Fjordargervej 32 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jan Christensen Fraværende:

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Ældrerådet. Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Ældrerådet DAGSORDEN Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.20 Medlemmer Svend Erik Christiansen (Formand) Jens Erik Madsen

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 6 Y2RS-91RL-6FV5 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Medlemmer: Carsten Helles Rasmussen (formand) Udvalget for Børn & Ungdom Leif V. Nielsen Udvalget for Social, Sundhed

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den 12.04.10 kl. 9-12 i mødelokale 3

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den 12.04.10 kl. 9-12 i mødelokale 3 Ældrerådet Mandag den 12.04.10 kl. 9-12 i mødelokale 3 Bente Vejlesby, formand Elo Knudsen Freddy Aldenborg Niels Kjøller Peer Ravn Aage Tolberg Afbud: Flemming Vahlgreen Sigurd Arnfred Larsen, sekretær

Læs mere

Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Forretningsorden for hovedbestyrelsen Kap. 1 Hovedbestyrelsens beføjelser.1 Hovedbestyrelsens ansvar.2 Prokura m.m. Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen.

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1558 af 19/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. marts 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Marianne Jensen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. marts 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Marianne Jensen. Referat Mødelokale 2, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Frank R. Taarup Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Bemærkning: Afbud

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret MØDEINDKALDELSE Emne: Dagsorden for møde i Handicaprådet Mødedato: 8.september 2014 Kl.: 16-19 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den 16.02.2009 i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den 16.02.2009 i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 16.02.2009 i Borgmesterens Mødeværelse SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information, forespørgsler og orientering... 4 3 Lovændring Serviceloven Fast

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Maj 2012 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 023. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 22. april 2010 43 024. Orientering

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-11-2009 Mødested: Povlsbjerg Børnehave Østergade 46, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/10-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: U159 Hanne Fischer Møller (HF), Kenneth Ladefoged (KL),

Læs mere

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Sted Grønnegadecentret, 1. sal lokale Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Regnar Berdiin Referent Birgit Vejby Afbud

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 14-04-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål Gentofte Kommune 1. april 2008 STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT Brugerbestyrelsens formål Ved tilbud I Gentofte Kommune til voksne efter Servicelovens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010 26/3 2010 Revideret 3/6 2014 Forretningsorden for Centerråd ved VEU Center Fyn 1 - Sammensætning Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere