Referat Møde den 12. april 2011 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 12. april 2011 kl Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Referat fra mødet den 15. marts Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v Høring - Redegørelse om magtanvendelse på ældreområdet Høring - Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Nørremøllecentret Høring - Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Akt.- og Plejec. Lunden Høring - Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Hjemmet Høring - Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Ældrekollektivet Høring - Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Svaneke Plejecenter Høring - Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejehjemmet Sønderbo Høring - Opfølgende tilsyn på Plejecenter Klippebo Tilsynet på plejehjem/centreområdet Høring - Praksisplan for fysioterapi Patienttransport Orientering fra følgegruppen vedr. Kultur, Teknik, og Miljø Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed Orientering fra følgegruppen vedr. Økonomi og Budget Orientering fra Trafikkontaktrådet Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Orientering fra Danske Ældreråd Orientering fra FN s ældredags gruppen Evt. revidering af Ældrerådets forretningsorden Spørgsmål til mødet med Leila Lindén den 28. april Mødeplan for Eventuelt Orientering til pressen... 41

2 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 2 Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen:

3 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 3 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Referat fra mødet den 15. marts Godkendt. 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v. Mødeplan: Der afholdes møde med Leila Lindén torsdag den 28. april 2011 kl (ekstraordinært møde). Socialudvalgsformand Leila Lindén deltager i Ældrerådets møde den 13. september Til efterretning.

4 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 4 4. Høring - Redegørelse om magtanvendelse på ældreområdet. Socialudvalget har den 28. marts 2011 behandlet dagsordenspunkt vedrørende redegørelse om magtanvendelse på ældreområdet 1. juli december Socialudvalget besluttede at sende punktet til høring i Ældrerådet. Fristen for afgivelse af høringssvar er fastsat til 14. april Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her nedenfor: 15 Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 1. juli december K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen til efterretning Resumé Halvårlig redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet for perioden 1. juli 31. december Indstilling og beslutning Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget at redegørelsen sendes i høring i Ældrerådet Socialudvalget den 28. marts 2011: Sendes i høring i Ældrerådet.

5 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 5 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. 124 i lov om social service. Servicelovens regler ( ) om magtanvendelse omfatter en gruppe af stærkt demente borgere, en gruppe som er stærkt stigende især på grund af den øgede levealder. Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. juli 31. december 2010 modtaget 88 indberetninger. Indberetningerne omhandler primært fastholdelse i hygiejnesituationer. Der er afgivet fem indstillinger til fastholdelse af 3 borgere. Fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse ad pædagogisk vej, og hvor omsorgsprincippet har været afgørende. Antallet af fastholdelser i hygiejnesituationer opgøres pr. måned og fremsendes til sekretariatet. Antallet af månedlige fastholdelser (med tilladelser efter 126 stk. 2) indgår i denne opgørelse med absolutte antal, hvorfor antallet af disse fastholdelser ikke er direkte sammenlignelige med forrige statistik. Årsagen er, at reglerne vedr. månedlige indberetninger nu er implementeret i praksis efter reglerne blev ændret. Der er sket en stigning i magtanvendelser som myndigheden har vurderet ulovlige. Myndigheden har været i dialog med teamlederne i de konkrete situationer med henblik på en nærmere udredning, vejledning og handleplan for hvordan magtanvendelser fremadrettet forebygges. I alle de ovennævnte ulovlige som lovlige magtanvendelser er beboere og pårørende/værge orienteret og vejledt i klage- og ankemulighed i henhold til sædvanlig forvaltningspraksis, og der er ikke indkommet nogen klager. Det er fortsat Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse, at Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og-centre fortsat arbejder målrettet på at udfordre de pædagogiske alternativer til magtanvendelser. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag opgørelse over magtanvendelser Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011 Statistik 1.juli december 2010 (XLS) 1.

6 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Ældrerådets beslutning den 12. april 2011: Redegørelsen blev taget til efterretning, idet Ældrerådet anbefaler, at der fortsat arbejdes målrettet med at forebygge og reducere antallet af magtanvendelser. Dette må ske med uddannelse i psykologiske virkemidler til det personale, der tydelig nok i fremtiden skal tage sig af flere og flere demente og vanskelige beboere. 5. Høring - Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Nørremøllecentret. Socialudvalget har den 28. marts 2011 behandlet dagsordenspunkt vedrørende rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Nørremøllecentret Socialudvalget besluttede at sende punktet til høring i Ældrerådet. Fristen for afgivelse af høringssvar er fastsat til 14. april Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her nedenfor: 16 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Nørremøllecentret K

7 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 7 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen til efterretning Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet Socialudvalget den 28. marts 2011: Sendes i høring i Ældrerådet. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 6. oktober 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nørremøllecentret. Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet. Overordnet skal tilsynet belyse: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets

8 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 8 værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Det generelle indtryk af stedet Det er tilsynets overordnede indtryk, at der siden tilsynet i 2009 er sket en positiv udvikling på Nørremøllecentret, hvad angår en synlig ledelse med fokus på medarbejderne og deres omsorg for beboerne. Medarbejderne giver udtryk for synlig ledelse i dagligdagen, hvilket de oplever som meget positivt. Det er tilsynets oplevelse, at beboerne generelt er godt tilfredse med stedet og oplever sig godt behandlet. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011 Rapport uanmeldt plejehjemstil Nørremøllecentret 2010 (DOC) Ældrerådets beslutning den 12. april 2011: Ældrerådet har først følgende generelle bemærkninger vedr. plejehjem og centre: 1. Vi synes, at det er bekymrende, at der er sparet så meget på det faglige personale, at forskellige opgaver ikke bliver varetaget tilfredsstillende. Vi mener også, at der er behov for opkvalificering på visitationsområdet, så f.eks. demente ikke visiteres til almindelige plejehjem. 2. Beboere burde i yderligere omfang kunne drage nytte af aktivitetscentrene. 3. Der savnes rapportering vedr. omsorgstandpleje og fodpleje. 4. For alle plejecenter anbefales at der indledes forhandlinger med de praktiserende læger om en fast telefontid. Vedr. Nørremøllecentret: Til efterretning, idet vi bemærker at dette store center synes velfungerende, uden tvivl på grund af den synlige ledelse. Der er dog beboere, der føler sig ensomme og ikke aktiveres nok.

9 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 9 6. Høring - Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Akt.- og Plejec. Lunden. Socialudvalget har den 28. marts 2011 behandlet dagsordenspunkt vedrørende rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Aktivitets- og Plejecenter Lunden. Socialudvalget besluttede at sende punktet til høring i Ældrerådet. Fristen for afgivelse af høringssvar er fastsat til 14. april Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her nedenfor: 17 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Aktivitetsog Plejecenter Lunden K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen til efterretning Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet Socialudvalget den 28. marts 2011: Sendes i høring i Ældrerådet. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 17. november 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Aktivitets- og Plejecenter Lunden.

10 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 10 Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet. Overordnet skal tilsynet belyse: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Det generelle indtryk af stedet Det er tilsynets overordnede indtryk, at Aktivitets- og Plejecenter Lunden fremtræder som et veldrevet plejeboligtilbud. Det er tilsynets indtryk, at der er et stigende antal komplekse sygeplejerskeopgaver, blandt andet fordi beboerne bliver ældre og får flere sygdomme, men også fordi sygehuset sender beboerne hurtigt hjem. Der er blevet etableret et velfungerende samarbejde omkring den generelle vedligeholdelsestræning og samarbejdet med den gerontopsykiatriske specialkonsulent. Der er kommet mere fokus på at sikre, at de tilbud der arrangeres som led i tilbuddet af beboeraktiviteter passer til de forskellige ældres behov (mange bliver hurtigt for trætte). Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsplads. Der er givet følgende anbefaling: Denne anbefaling gælder samarbejdet med Psykiatri og Handicap i forbindelse med 141 handleplaner. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at de ydelser der aftales i handleplanen gives. Ved ændringer i en handleplan skal beboeren gives klagevejledning. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011 Final rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Aktivitets- og Plejecenter Lunden 2010 (DOC) 1.

11 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Ældrerådets beslutning den 12. april 2011: Til efterretning, idet Ældrerådet anbefaler, at der fortsat sikres beboerne en bred vifte af aktiviteter afpasset efter beboernes ønsker og ressourcer, og at de, der kan og vil også får tilbud om at være med i de aktiviteter, der foregår for byens øvrige pensionister. Den uhyggelige stilhed, der er i de fleste weekender må der gøres noget ved. Rådet noterer det lave sygefravær og tolker det som en god arbejdsplads.

12 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Høring - Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Hjemmet. Socialudvalget har den 28. marts 2011 behandlet dagsordenspunkt vedrørende rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Hjemmet Socialudvalget besluttede at sende punktet til høring i Ældrerådet. Fristen for afgivelse af høringssvar er fastsat til 14. april Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her nedenfor: 18 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet i Klemensker K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen til efterretning Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet Socialudvalget den 28. marts 2011: Sendes i høring i Ældrerådet.

13 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 13 Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 26. august 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Hjemmet i Klemensker. Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet. Overordnet skal tilsynet belyse: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Det overordnede indtryk af stedet Det er tilsynets overordnede indtryk, at Hjemmet i Klemensker fremtræder som et lille veldrevet plejehjem, hvor medarbejderne skaber en hyggelig og tryg hverdag for beboerne. Gennemsnitsalderen hos beboerne er meget høj, de ældste er 101 og 102 år. En del af beboerne har boet her i mange år. Beboerne giver udtryk for, at Hjemmet er et godt trygt sted at være, og selv om der snakkes lukning, så får det ikke lov at fylde i hverdagen. Der er givet følgende anbefaling: Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en procedure for hvem der vurderer og beslutter, om en beboer har behov for ekstern fodpleje. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet I Klemensker 2010 (DOC) 1.

14 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Ældrerådets beslutning den 12. april 2011: Til efterretning, idet Ældrerådet anbefaler - at man planlægger flytning af beboere til nyt plejecenter i god tid, og i tæt samarbejde med beboerne og deres pårørende, således at en smidig flytning kan arrangeres, og - at der i lighed med praksis ved tidligere nedlæggelser af plejehjem også fortsat bliver frit valg mht. hvilket plejecenter den enkelte beboer ønsker at flytte til, og at beboerønsker så vidt muligt imødekommes. 8. Høring - Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Ældrekollektivet. Socialudvalget har den 28. marts 2011 behandlet dagsordenspunkt vedrørende rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Ældrekollektivet i Årsdale Socialudvalget besluttede at sende punktet til høring i Ældrerådet. Fristen for afgivelse af høringssvar er fastsat til 14. april Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her nedenfor: 19 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale K

15 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 15 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen til efterretning Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet Socialudvalget den 28. marts 2011: Udvalget er opmærksomme på, at tilsynets anbefalinger og påbud efterleves. Rapporten sendes i høring i Ældrerådet. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 21. september 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Ældrekollektivet i Årsdale samt opfølgende tilsyn den 11. oktober og 4. januar Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet. Overordnet skal tilsynet belyse: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets

16 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 16 værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Det generelle indtryk af stedet uanmeldt tilsyn 21. september 2010 Det er Tilsynets overordnede indtryk og vurdering, at teamleder og medarbejdere på Ældrekollektivet er meget opmærksomme på at skabe nogle gode og trygge rammer for stedets beboere. Ældrekollektivets beboere er næsten alle stærkt demente og omsorgskrævende. Tilsynet har hæftet sig ved, at medarbejderne giver udtryk for, at der ikke er sammenhæng mellem de opgaver der skal løses, og de ressourcer der er brug for til løsning af opgaven. Der er ikke mere den samme tid til at gå en tur eller sikre den daglige ADL træning. Et par af de nye medarbejdere giver udtryk for, at de ikke føler sig godt nok introduceret til arbejdet i Ældrekollektivet. Tilsynet anmodede i 2009 teamlederen om at få hjælp fra VISO (Socialstyrelsens videnscenter på demensområdet) i forhold til hverdagens pædagogiske udfordringer i demensplejen. Det er Tilsynets indtryk fra samtale med teamleder og medarbejdere, at den undervisning og viden VISO har givet, har givet mere nuancerede måder at løse de stærkt dementes omsorgsbehov på. Det er derfor med stor undren, at der samtidig med VISO besøgte Ældrekollektivet sidste gang i juli måned 2010, er forekommet ulovlige magtanvendelser, og at dette først senere er kommet til ledelsens kendskab. Sagen har været forelagt Socialudvalget den 4. oktober 2010 umiddelbart efter Tilsynet. Tilsynet har givet påbud om korrekt håndtering af de ulovlige magtanvendelser i henhold til gældende lovgivning. Tilsynet har skærpet opmærksomhed på Ældrekollektivets opgaveløsning og aflagt to ekstra uanmeldte tilsyn. I forbindelse med det første uanmeldte tilsyn blev givet følgende henstillinger/påbud: Tilsynet påbyder, at virksomhedsleder og teamleder straks orienterer de pårørende om de kritiske hændelser, samt indberetter de ulovlige magtanvendelser til Tilsynet efter de gældende regler. Tilsynet henstiller, at det prioriteres, at der er tid til at give dokumentationen den nødvendige kvalitet. Dette af hensyn til beboernes sikkerhed og i forhold til at undgå fejl og utilsigtede hændelser. Tilsynet henstiller; at teamlederen skal sikre, at medarbejderne introduceres til stedet efter de retningslinjer, som er vedtaget for BPC. Endvidere at nye medarbejdere sikres de nødvendige kompetencer til at arbejde med stedets beboergruppe. Tilsynet henstiller; at der føres/indberettes voldsanmeldelser i henhold til reglerne. Opfølgende tilsyn Tilsynet har aflagt opfølgende uanmeldt tilsyn den 4. januar Opfølgning på påbud og henstillinger

17 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 17 Virksomhedsleder og teamleder har orienteret de pågældende pårørende, og tilsynet har modtaget kopi af skrivelser samt orientering om de afholdte møder. Teamlederen oplyser, at der har været afholdt Bruger- og pårørenderådsmøde, og at der er blevet orienteret om reglerne for magtanvendelse og den efterfølgende sagsbehandling. Lederen angiver at have et godt samarbejde med de pårørende. Det er tilsynets vurdering ved kontrol af beboerdokumentation, at journalen ikke føres systematisk. Tilsynet har kigget efter beskrevne situationer der har udløst en indberettet magtanvendelse. Dette kunne kun dokumenteres i én ud af de konkret fem situationer kontrollen omfattede. Det er tilsynets vurdering, at der skal et skærpet fokus på journalskrivning/dokumentation i den elektroniske journal. Teamlederen har oplyst, at hun afholder en forventningssamtale med nye medarbejdere og herunder introducerer til stedets forskellige kutymer og retningsgivende dokumenter. Herefter er tilrettelagt to ugers introduktionsforløb i dag og aftenvagt i en følordning. Tilsynet har talt med ny medarbejder, som dog havde 1. arbejdsdag, men kunne bekræfte planen. Tilsynet er tilfreds med denne orientering. Det er tilsynets vurdering, at der udvises omhu med at få beskrevet og indberettet magtanvendelser til Social- og Sundhedssekretariatet, og har ingen bemærkninger til dette. Tilsynet har drøftet Ældrekollektivets arbejde med egenkontrol på de områder, hvor der skal være et skærpet fokus. Tilsynet er tilfreds med det skærpede ledelsesfokus på læring og medarbejdernes samarbejde om at kunne give en mere ensartet demensomsorg uanset hvilken medarbejder der tager hånd om beboeren. Tilsynet skal henstille, at der er overensstemmelse/kan genfindes en faglig begrundelse for magtanvendelse i beboerjournalen, med den konkrete og fysiske magtanvendelse. Der skal et skærpet fokus på journalskrivning/dokumentation i den elektroniske journal. Tilsynet vurderer, at Ældrekollektivet fortsat er under skærpet tilsyn i Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011 PR2306_ PDF (PDF) Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale 2010 (DOC) 1. 2.

18 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Ældrerådets beslutning den 12. april 2011: Til efterretning, idet Ældrerådet - udtaler sin dybe beklagelse af at der er foregået grov forsømmelig behandling af beboere, netop fordi der er tale om et særligt vanskeligt klientel, - anbefaler at Tilsynet fortsat har skærpet opmærksomhed på plejecentrets opgaveløsning, og på personalets uddannelse i psykologiske løsninger frem for brug af magtanvendelse. 9. Høring - Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Svaneke Plejecenter. Socialudvalget har den 28. marts 2011 behandlet dagsordenspunkt vedrørende rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Svaneke Plejecenter2010. Socialudvalget besluttede at sende punktet til høring i Ældrerådet. Fristen for afgivelse af høringssvar er fastsat til 14. april Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her nedenfor: 20 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Svaneke Plejecenter K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget indstiller

19 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 19 Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen til efterretning Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet Socialudvalget den 28. marts 2011: Sendes i høring i Ældrerådet. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 9. september 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Svaneke Plejecenter. Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet. Overordnet skal tilsynet belyse: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Det generelle indtryk af stedet Det er tilsynets overordnede indtryk, at Svaneke Plejecenter, på trods af en nedgang i antallet af beboere og dermed også færre medarbejdere, er et velfungerende botilbud. Det er fokus på beboernes individuelle trivsel, tryghed og omsorg. Beboerne giver udtryk for, at de er meget tilfredse med stedet og den omsorg de gives.

20 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 20 Der er givet følgende anbefalinger/henstillinger: Tilsynet anbefaler, til at der udarbejdes en bedre procedure for ajourføring af handleplanerne, så det klart fremgår af planerne, at der er sket/sker en opfølgning. Tilsynet henstiller til, at Sundhedsstyrelsens regler og Ældreområdets instruks vedr. medicindosering overholdes. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2010 (DOC) Ældrerådets beslutning den 12. april 2011: Tilsynets anbefalinger tages til efterretning.

21 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Høring - Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejehjemmet Sønderbo. Socialudvalget har den 28. marts 2011 behandlet dagsordenspunkt vedrørende rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejehjemmet Sønderbo Socialudvalget besluttede at sende punktet til høring i Ældrerådet. Fristen for afgivelse af høringssvar er fastsat til 14. april Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her nedenfor: 21 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejehjemmet Sønderbo K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen til efterretning Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet Socialudvalget den 28. marts 2011:

22 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 22 Sendes i høring i Ældrerådet. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 7. september 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Sønderbo. Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet. Overordnet skal tilsynet belyse: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Det generelle indtryk af stedet Tilsynets overordnede indtryk er, at omsorgen og plejen for beboerne på Sønderbos afd. B i alt væsentligt fungerer tilfredsstillende. De fleste af beboerne er meget svækkede og har brug for hjælp til den personlige omsorg, og en del skal også have hjælp til at spise. Det er tilsynets indtryk, at medarbejderne er gode til at prioritere opgaver i mellem sig, sikre at alle beboerne kommer op, og at der skabes nogle hyggelige rammer i forbindelse med måltiderne og andet samvær. De beboere tilsynet har besøgt og talt med giver alle udtryk for tilfredshed med stedet og medarbejderne. Plejehjemmet var på tilsynstidspunktet uden teamleder pga. ferie hvorfor tilsynet har haft en opfølgende tilsynssamtale med virksomhedslederen med henblik på opfølgning af de forskellige anbefalinger. Tilsynet har taget virksomhedslederens orientering til efterretning og er af den opfattelse, at der bliver sat flere kræfter ind på af få den nødvendige ledelsesmæssige støtte, som virksomhedslederen allerede havde iværksat, op i omdrejninger, for at sikre arbejdspladsen et bedre arbejdsmiljø og dermed en sikring af beboernes hverdag. Der er givet følgende henstillinger: Tilsynet skal henstille, at der hurtigst muligt sker en opfølgning på de ledelsesmæssige problemer, samt at de interne samarbejdsproblemer mellem medarbejderne løses.

23 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 23 Tilsynet henstiller, at der udarbejdes en oversigt over de daglige/ugentlige aktivitetstilbud til beboerne, samt at denne hænges synligt op, og at beboerne informeres om tilbuddene. Tilsynet skal henstille, at de ansvarlige kontaktpersoner sikrer en løbende opdatering af beboernes handleplaner. Tilsynet skal henstille, at indflytningssamtaler varetages af en sygeplejerske og en fast assistent fra afdelingen. Dette begrundes med, at langt hovedparten af nye beboere sædvanligvis har op til flere behandlingskrævende medicinske lidelser/demenslidelser der skal planlægges ud fra. Tilsynet skal henstille, at beboernes behov for vedligeholdende træning vurderes, samt at medarbejderne gør brug af mulighederne i Træningsenhedens standarder. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 28. marts Endelig rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Sønderbo december 2010 (DOC) Ældrerådets beslutning den 12. april 2011: Tilsynets anbefalinger tages til efterretning.

24 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Høring - Opfølgende tilsyn på Plejecenter Klippebo. Socialudvalget har den 28. marts 2011 behandlet dagsordenspunkt vedrørende opfølgende tilsyn på Plejecenter Klippebo Socialudvalget besluttede at sende punktet til høring i Ældrerådet. Fristen for afgivelse af høringssvar er fastsat til 14. april Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her nedenfor: 22 Opfølgende tilsyn Plejecenter Klippebo K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen til efterretning Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet Socialudvalget den 28. marts 2011: Sendes i høring i Ældrerådet.

25 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 25 Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 7. december 2010 aflagt et opfølgende tilsynsbesøg på Plejecenter Klippebo. Tilsynet besluttede i forbindelse med det uanmeldte besøg at aflægge et opfølgende tilsyn, fordi der ved det uanmeldte tilsyn blev konstateret, at beboerne var betydeligt plejekrævende og ca. 25% havde behov for helt eller delvist behov for hjælp til at spise. Dette plejebehov var ikke en del af den aktuelle funktionsvurdering, og tilsynet vurderede, at der var grund til at tage teamleder og medarbejdernes bekymring for ressourcerne især i spisesituationen, til de svageste beboere alvorligt. Ved det opfølgende tilsyn blev det oplyst, at 50% af beboere havde helt eller delvist hjælp til at indtage deres måltider. Teamlederen har i samråd med virksomhedslederen taget forskellige initiativer for at sikre, at der er de nødvendige medarbejderressourcer tilstede, så de svageste beboeres behov for spisehjælp er sikret. Ordningen skal foreløbig løbe over ½ år, hvorefter den skal evalueres. Medarbejderne oplyser, at hjælpen til spisning tilrettelægges med fokus på afstanden mellem måltiderne, samt at alle beboerne ikke nødvendigvis ønsker at spise sammen eller spise på samme tid. Konklusion på det opfølgende tilsyn Det er tilsynets vurdering, at der er iværksat flere nødvendige initiativer dels i form af en ekstra ressourcetildeling på 6 timer og dels ved, at der sikres flere medarbejderressourcer på arbejde ved beboernes måltider. Det er tilsynets opfattelse, at der fortsat er behov for at have skærpet fokus på den spisehjælp den enkelte beboer kan få og de omstændigheder hvorunder hjælpen gives, således at måltiderne fortsat kan opfylde målsætningen i ældrepolitikkens værdier om respekt, værdighed og tryghed. Tilsynet vil have fokus på området ved ordinært uanmeldt tilsyn i Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011 Opfølgende tilsyn Plejecenter Klippebo den 7. december 2010 (DOC) 1.

26 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Ældrerådets beslutning den 12. april 2011: Til efterretning. Ældrerådet noterer med tilfredshed at der sker afprøvning af velfærdsteknologi. 12. Tilsynet på plejehjem/centreområdet. I henhold til serviceloven afholdes der mindst 1 årligt uanmeldt tilsyn på plejehjemsområdet. Tidligere var der pligt til at foretage både mindst anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg om året. Lovændringens formål var at frigøre ressourcer til, at der i stedet bl.a. kan føres et øget tilsyn med de plejeboligbebyggelser m.v., der har særligt behov herfor. Det tidligere lovkrav om at Ældrerådet skulle have tilsynsrapporterne i høring er ophævet i 2010, men Ældrerådet er yderst tilfreds med at Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at Ældrerådet fortsat høres om alle forhold der vedrører ældre, herunder således tilsynsrapporterne. Tilsynet er et fagligt tilsyn. Tilsynet omfatter indsatsen overfor beboere og lejere. Ældrerådets formand finder, at Tilsynets medlemmer udfører tilsynene på en yderst kompetent vis, og værdsætter Tilsynets meget grundige og værdifulde indsats til gavn for beboerne, således som det kommer til udtryk i rapporterne fra de uanmeldte plejehjemstilsyn. Formanden har overvejet om hvorvidt Ældrerådets medlemmer vil kunne bidrage til Tilsynets virksomhed via kendskabet til kommunens plejehjem- og centre. Formanden indstiller til overvejelser i første omgang at indbyde Tilsynet til at mødes med Ældrerådet hvor Tilsynet kan orienterede om dets virke, programmer, skemaer m.v.

27 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 27 Tilsynet indbydes til møde med Ældrerådet. 13. Høring - Praksisplan for fysioterapi Socialudvalget har den 28. marts 2011 behandlet dagsordenspunkt vedrørende praksisplan for fysioterapi. Socialudvalget besluttede at sende punktet til høring i Ældrerådet. Fristen for afgivelse af høringssvar er fastsat til 14. april Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her nedenfor: 23 Praksisplan for fysioterapi P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunernes Kontaktråd (KKR) og Regionsrådet har godkendt udkast til Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden, planperiode Praksisplanen er den første praksisplan,

28 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 28 som er blevet til i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. Planen er sendt i høring. Frist for høringssvar er den 15. april Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget a) at sagen sendes i høring i Ældreråd og i Handicapråd, og at disse høringssvar tilgår Kommunalbestyrelsen direkte b) at det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at tilslutte sig praksisplanens anbefalinger, idet disse ikke medfører ændringer for Bornholm Socialudvalget, den 28. marts 2011: a) Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd. Høringssvar tilgår Kommunalbestyrelsen direkte. b) Det anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at tilslutte sig praksisplanens anbefalinger. Sagsfremstilling Praksisplanen for fysioterapi består af tre dele: en kapacitetsbeskrivelse, en kapacitetsplan og en udviklingsplan. Kapacitetsbeskrivelsen belyser kapacitet, økonomi og tilgængelighed af det fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren for såvel almindelig, vederlagsfri og ridefysioterapi. Beskrivelsen skal danne baggrund for den fremtidige planlægning af kapaciteten. Kapacitetsplanens formål er at tilrettelægge den fremtidige kapacitet i praksissektoren samt fastlægge administrative retningslinjer for sagsbehandlingen af praksisforhold. Tilrettelæggelsen tager udgangspunkt i kapacitetsbeskrivelsen samt en beskrivelse af andre forhold, der kan påvirke kapaciteten i praksissektoren. Udviklingsplanens formål er at beskrive, hvordan det fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren ønskes udviklet i planperioden. Anbefalinger: Der planlægges fremadrettet i del to og del tre i praksisplanen. Anbefalinger er blevet til med udgangspunkt i arbejdsgruppens drøftelser samt de fund der blev gjort i kapacitets-beskrivelsen. Følgende er generelle anbefalinger, som skal konkretiseres og udmøntes i planperioden: Kapacitetsplan Kapacitet at kapaciteten fastholdes på nuværende niveau at kapaciteten analyseres og vurderes igen i planperiodens tredje år, såfremt der er væsentlige ændringer i faktorer, der kan på påvirkekapacitetsbehovet. Planlægningsområder at region og kommuner beslutter at inddele regionen i mindre planlægningsområder, der svarer til kommuneinddelingen og bydelsinddelingen i København Kommune til brug for placering af nynedsættelser og ledige kapaciteter samt i vurderingen af ansøgninger om andre praksisrelaterede forhold.

29 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 29 Flytning og geografisk placering af kapaciteter at samarbejdsudvalget udarbejder retningslinjer for behandlingen af ansøgninger om flytning af praksisadresse bl.a. med inddragelse af kriterier som beskrevet i landsoverenskomsten og nærværende plan at samarbejdsudvalget opslår ledige ydernumre i områder med lav dækningsgrad, fortrinsvis i område Byen at samarbejdsudvalget udarbejder en handlingsplan for udligning af geografiske forskelle i dækningsgrad. Tildeling af ydernummer at samarbejdsudvalget udarbejder retningslinjer for annoncering og udvælgelse af ansøgere til nynedsættelser og ledig kapacitet. Opsplitning af praksis at samarbejdsudvalget udarbejder retningslinjer for proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om flytning af kapacitet i forbindelse med opsplitning af klinik samt kriterier for godkendelse af en given ansøgning. Mobile ydernumre samarbejdsudvalget opslår nuværende ledige ydernumre med krav om tilknytning til fast praksisadresse. Udviklingsplan Med udgangspunkt i arbejdsgruppens drøftelser anbefales følgende i relation til udvikling og koordinering: Samarbejde på tværs af sektorer at samarbejdsudvalget sætter fokus på indholdet af den gode epikrise at kommunerne undersøger muligheden for en kommunal praksiskonsulentordning for vederlagsfri fysioterapi. at kommunerne udarbejder elektroniske fortegnelser over kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi at samarbejdsudvalget undersøger, hvordan samarbejdet mellem fysioterapeutpraksis og hospital og speciallægepraksis kan udvikles. Kvalitetsudvikling og faglig udvikling at samarbejdsudvalget udarbejder strategi for tildelingen af de årlige puljemidler fra den regionale kvalitetsudviklingspulje at samarbejdsudvalget udarbejder en strategi for implementering af kliniske retningslinjer at samarbejdsudvalget sætter fokus på udarbejdelse af implementeringsplaner for nationale klinisk retningslinjer. Tilgængelighed

30 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 30 at samarbejdsudvalget undersøger i hvor høj grad klinikkerne anvender elektronisk tidsbestilling at samarbejdsudvalget tager initiativ til en undersøgelse af ventetider. Ridefysioterapi at samarbejdsudvalget udarbejder rammerne for en tilsynsordning med rideskolerne og implementerer selve ordningen, herunder bør supplerende kvalitetskrav til rideskolerne for så vidt angår fysisk tilgængelighed indtænkes. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011 Praksisplan for fysioterapi (PDF) Udkast til høringssvar vedr. praksisplan for Fysioterapi (DOC) Bilag til høringsudkast (PDF) Brev (PDF) Høringsliste (DOC) Ældrerådets beslutning den 12. april 2011: Til efterretning.

31 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Patienttransport. Følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø har set på området Patienttransport. Følgegruppen har konkluderet, at der i regionskommunen ikke er en person der er ansvarlig for den samlede patientbefordring. Efter at have studeret området er følgegruppen af den opfattelse, at hele spørgsmålet er meget komplekst med forskellige regler indenfor hvert sit myndighedsområde. Helhedsindtrykket er meget forvirret og uoverskueligt for hvilke muligheder der findes i den givne situation. Følgegruppens konklusion er derfor, at man ønsker patienten sat i centrum, idet man ønsker et fælles vejledningskontor, uanset om man er hospitalsrelateret eller blot skal til praktiserende læge. Formanden for Ældrerådet indstiller punktet til drøftelse. Drøftes med Leila Lindén den 28. april Der afsendes brev til Socialudvalget. 15. Orientering fra følgegruppen vedr. Kultur, Teknik, og Miljø. Der blev afholdt møde tirsdag 29. marts 2011.

32 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 32 Følgegruppen afholdt møde den 29. marts 2011 på Ullasvej 23, Rønne. Til stede var: Jan Harvest, Bent Nielsen, Jette Kold, Verner Landin og Carl Aage Reuss. Referat: 1. Godkendelse/gennemgang af referatet Ingen bemærkninger til referatet. fra : Patientbefordring, punkt 7: Vinterregulativ, punkt 8: Videresendes til behandling i Ældrerådet. Afventer høringsperioden.. 2. Ældrerådsreferat fra mødet 15. marts 2011: Ingen bemærkninger. 3. Teknik- og miljøudvalget : : Herunder specielt punkterne 6,7,8,9,10 og 15. Blev taget til efterretning. 4. Gennemgang af referater fra brugerrådsmøderne: 5. Fritids-, kultur og forebyggelsesudvalgets møde : Østkraft: Referatet var udsendt. Taget til efterretning, idet JH kontakter DR om annoncering af strømafbrydelser. Herunder specielt punkt 9 om svømmehal på Bornholm. Ingen bemærkninger. 6. Møde med Rønne Havn: BN har aftalt møde onsdag kl Man skal bl. a. drøfte tilgængelighed for biler og gående, generel orientering om igangværende og kommende planer samt rundvisning. 7. Eventuelt: Med henvisning til den afholdte temadag om bl. a. synlighed, drøftede man det ønskelige i at få vedtaget en strategi for synliggørelse af ældrerådets arbejde og indsats. Eventuelt. Fastlæggelse af møder for kl på Ullasvej. Tirsdag 10. maj 2011 Onsdag 18.maj.2011 kl på Rønne havn Onsdag 8. juni 2011.

33 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 33 Erindringsliste til møde med - Steen Colberg Snerydning for pensionister. Ref: jh Ældrerådet bemyndigede følgegruppen til at afgive høringssvar vedr. vinterregulativ på Ældrerådets vegne. Ældrerådets medlemmer får mulighed for at kommentere svaret inden afsendelsen. 16. Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed. Næste møde planlagt til den 11. april kl Følgegruppen afholdt møde den 11. april 2011 på Ullasvej 23, Rønne. Tilstede var: Else Marie Carlslund, Randy Korp, Ragna Folkmann og Vibeke Rivold. Referat: 1 Siden sidst Referat fra vores sidste møde den Ingen kommentarer Dialogmøde med Socialudvalget den Referat fra socialudvalgsmøde den Referat fra Ældrerådsmøde Det udsendte notat taget til efterretning. Referatet drøftet og medfører en del spørgsmål som vi tager med til mødet med Leila Lindén. Vi ser frem til hvem, der kommer med fra medarbejdere m.m. i følgegruppen for Snorrebakken, etape 2, og vi deltager gerne med en repræsentant fra ældrerådet (RF).

34 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 34 Eventuelle høringssvar - dagsorden til ældrerådsmøde : o Magtanvendelse på ældreområdet o Rapporter fra uanmeldte plejehjemstilsyn o Opfølgende tilsyn på Plejeceter Klippebo o Praksisplan for fysioterapi Spørgsmål til Leila Lindén til ekstraordinært ældrerådsmøde den 28. april Mødet med hospitalsdirektør Kurt Espersen var et godt møde. Hospitalsdirektøren kom dog ikke så meget ind på patienternes tarv. Alle bilag til høring blev drøftet inklusive det fremsendte forslag fra ældrerådsformand Inge Lorentzen. Vi har nogle overordnede generelle kommentarer vedrørende ressourcer og visitation: Vi synes, at det er bekymrende, at der er sparet så meget på det faglige personale, at forskellige opgaver ikke bliver varetaget tilfredsstillende. Vi mener også at der er behov for opkvalificering på visitationsområdet, så f.eks. demente ikke visiteres til almindelige plejehjem. Vi har noteret os tilsynets anbefalinger og tager disse til efterretning. Vi tilslutter os generelt Inge Lorentzens høringsforslag, som har lettet SOS-gruppens arbejde. Vi har dog nogle få forslag til ændringer. Vi mener f.eks. ikke, at Ældrerådet kan pålægge nogen ansatte, at de skal orientere Socialudvalget, sådan som det anbefales flere steder i materialet. Under punkt C om uanmeldt plejehjemstilsyn på Lunden vil vi foreslå, at man udelader: roser stedets høje aktivitetsniveau. Kunne ønske, der var lige så livligt på alle vore hjem og centre. Rådet Under punkt D om uanmeldt plejehjemstilsyn Årsdale vil vi foreslå at man udelader de sidste 5 linier i afsnittet. SOS-gruppen foreslår følgende emner til ældrerådets drøftelse med Leila:

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Referat Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 25. oktober 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Besøg

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 11. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om nye udpegninger til Handicaprådet... 2 2. Orientering og visitering til Heldagsskolen... 2 3. Invitation

Læs mere

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 12. april 2011...3 3.

Læs mere

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Referat Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 22. oktober 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Referat Møde den 11. januar 2011 kl

Referat Møde den 11. januar 2011 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. januar 2011 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 14. december 2010...3 3. Besøg af formanden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på.

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen - Opfølgning på tidligere tilsyn - Samarbejde og kommunikation

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 19. februar 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006 Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby og i Frederiksborg i 2006 Embedslægeinstitutionerne har siden 2002 udført sundhedsfaglige plejehjemstilsyn. I 2006 var det 5. gang Embedslægeinstitutionerne

Læs mere

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl Referat Møde mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 31. juli 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Besøg

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22. oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Høringssag - Tilpasning af vinterindsats/ ændring af vinterregulativ... 2 3. Høringssag

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen Siden tilsynet 2012, har der været meget lille udskiftning i

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune.

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. Årsrapport 2006 Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. I år 2006 indgik Frederiksberg kommune og Embedslægeinstitutionen kontrakt om at føre tilsyn på bostederne for

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune 2008 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark Sorsigvej 35 6760 Ribe Tlf.: 7222 7950 Fax: 7222 7440 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune

Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune Institution: Plejecenter Søndervang Besøgsdato: 27. november 2012 1. Leves der op til de ældrepolitiske målsætninger, herunder: Ydes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Struer Kommune 2011 Tilsynene i Struer Kommune har gennemført

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Fyrglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE SANKT NIKOLAJ VEJ 4 1953 FREDERIKSBERG C CENTERLEDER HELLE BAGGER [ Tilsynet er aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. /1-17-172/1 sif Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Thisted Kommune 2010 Tilsynene i Thisted Kommune har gennemført i alt otte tilsynsbesøg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Rudkøbing Plejehjem

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Odense Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Odense Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Odense Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Odense Kommune har gennemført

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 07-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneuniverset Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne

Læs mere

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Kirke Stillinge Plejecenter Stillingevej 48 4200 Slagelse Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-1583/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Ringkøbing-Skjern Kommune 2012 Tilsynene i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26-02-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre Tilsynsførende:

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Der blev den 15. december 2010 udført tilsyn på Ishøj Kommunes plejehjem, Torsbo og Kærbo. Ifølge lovændring om regelforenkling i kommunerne, skal der

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet

Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet Jour.nr.: 4-17-24/2 Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20-08-2007 Telefon: 49191212 E-post: oresundshjemmet@fredensborg.dk

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Indholdsfortegnelse 066. Orientering fra Ældrerådets formand 110 067. Orientering fra Knud Bech Jensen,

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Internt notat. Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013. Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012

Internt notat. Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013. Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012 Internt notat Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013 Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012 Tidligere forelæggelser Socialudvalget fik senest forelagt årsberetning over tilsynsvirksomheden

Læs mere

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse Furesø Kommune Ældreområdet Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 12. maj 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl Referat Møde den 11. juni 2013 kl. 10.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 14. maj 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Orientering

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. december 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. december 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Fortsat drøftelse fra sidste møde - Revidering af kvalitetsstandard for personlig

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård J. nr.:4-17-214/4 P nr.: 1003271490 Tilsynsrapport 2009 Ørbygård Adresse: Medelbyvej 6, 2610 Rødovre Kommune: Rødovre Leder: Hanne Henriquis Dato for tilsynet: 28.januar 2009 Telefon: 36 37 08 80 E-post:

Læs mere

Bo Bertelsen Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Pia Strandbygaard, sygeplejerske. 19. marts 2013

Bo Bertelsen Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Pia Strandbygaard, sygeplejerske. 19. marts 2013 Uanmeldt tilsyn Den 19. marts 2013 Bytoften Bytoften 7476 7400 Herning. Leder. Bo Bertelsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Bytoften, Bytoften

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Nørremøllecentret

Tilsynsrapport 2010 Nørremøllecentret J. nr.: 4-17-227/5 P nr.: 100 330 7883 Tilsynsrapport 2010 Nørremøllecentret Adresse: Paradisvej 68, 3730 Nexø Kommune: Bornholms Regionskommune Leder: Bente Bresemann og Helle Alexandersen Dato for tilsynet:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Sørvad Plejecenter Langgade 16, 7550 Sørvad Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Sørvad Plejecenter Langgade 16, 7550 Sørvad Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 7.08.015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Sørvad Plejecenter Langgade 16, 7550 Sørvad Helle Sjøstrand Sørensen Pia

Læs mere

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 15. januar 2013...3 3. Dialogmøde med Socialudvalget...3 4. Fremtidige møder med

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

1. Får hjælp til personlig pleje og bad.

1. Får hjælp til personlig pleje og bad. Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere