Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14"

Transkript

1 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe Jensen (UJ), Hanne Gammelgaard (HG), Tove Thomassen (TT, Susanne Th. Jensen (SJ), Peter B Tramm 2x (PT), Kristian Cordes 2x (KC) Fraværende m afbud: Mathias Egholm (ME) HZ: Bød velkommen til nyt medlem af bestyrelsen fra Odder Kommune, borgmester, Uffe Jensen. Desuden velkommen til den nye revisor, Uffe Jensen, som deltager ved mødets pkt 1. Også skolens økonomichef Jesper Pedersen deltog i behandlingen af dette punkt. Mht. bestyrelsessammensætningen, så er der pt en vakant plads, som bliver besat efter 1.maj. Skolen har fået oplyst at Odder Kommune har udpeget Skoleleder fra Skovbakkeskolen Jette Nauntofte til den ledige plads. 1. Årsrapport og revisionsprotokollat. (bilag 1 + 2) Årsrapport Revisor Uffe Jensen redegjorde for årsrapporten, og sammenfattende finder revisor at regnskabet er i orden, og revisor er enig i de vurderinger og regnskabsmæssige forhold, som skolens leder, Lars Blume og økonomichef, Jesper Pedersen har anført. Uffe Jensen knyttede derefter flg. bemærkninger til årsrapporten: Revisor fremhæver det høje faglige niveau og den høje trivsel, som er skolens gode grundlag for at drive skole. Driften viser et overskud, som er med til at gøre gymnasiet mere robust fremadrettet. Der har været en stigning i aktiviteter med øget omkostninger til følge. Der er kommet en ny overenskomst med en 6 % lønstigning til lærerne. Lønningerne til undervisning er steget med 1 mil kr. Administration er steget med ca. ½ mill kr. især pga. overlap af sekretærer og økonomimedarbejder. Der har således været lidt overlap på sekretærniveau og økonomiansvarlig i forbindelse med generationsskifte i personalet. Omsætning med et øget elevtal er et fint match med et positivt resultat. En overskudsgrad på 0,3 % og en relativ lav soliditetsgrad betyder, at man skal holde et ledelsesmæssigt fokus herpå. Nøgletallene er fornuftige med et pænt elevtal.

2 2 Mht. bygningsmassen, så er der en fremadrettet strategi med en udvidelse af netkapaciteten, som er et led i at imødekomme et stadigt stigende behov for netadgang overalt på skolen Bygningerne er det værd, som de står anført til; de repræsenterer en positiv merværdi. I realkredit er der en fin balance mellem risiko og rente, dvs. en god balance i lånsammensætning. Mht. forventninger til næste skoleår budgetteres der med et overskud på ca. 400 t kr. Målrapportering til Undervisningsministeriet mht. gennemførelse og elevtal udviser flotte tal. Mht. regnskabspraksis, så er der er anvendt samme praksis i år og sidste år, så tallene lader sig sammenligne. Aktiverne udgøres hovedsagelig i bygninger og mht. bygningernes scrapværdi, er der skønnet fornuftige og rimeligt. Der er stigning i tilgodehavender, som er begrundet i flexrevision og udlæg for elevers studierejser. Egenkapital og realkredit: OK 13 afspejles i den skyldige løn. Fald i ombygningsudgifter, idet de nye bygninger er ved at være færdiggjort. Pengestrømmen er positiv og der er en fornuftig likviditetssituation for skolen set på den baggrund at skolens elevtaxameter betales forud. Bestyrelsen skal ved underskrift opfylde habilitetskrav. HK: Hvordan klarer man den lille likviditet ift løn? BL: UVM udbetaler løn/taxameter forud. TT: Spørgsmål til side 4, hvor det angives at der er brugt ca. 1 mil kr. mere i løn 2013 end i Hvordan skal det forstås i forhold til tidligere udmelding om at lønudgiften så mindre ud? HZ: tallene og sammenligningen skal forholde sig til de faktiske udgifter i 2012 og Det Tove henviser til er forventninger til regnskab, som blev udarbejdet i september Denne holdt jo som bekendt ikke stik, idet regnskabsopfølgningen forudsatte et overskud på og ikke det aktuelt realiserede overskud på kr. Når den faktiske lønudgift for 2013 sammenholdes med den faktiske udgift i 2012 kan der konstateres et merforbrug på godt 1 mill. kr. Den største enkeltpost i forklaringen af merforbruget er effekten af OK 2013, herunder både lærernes lønstigning på 6 % og udgiften til udbetaling af overtid for at gøre rent bord i overgangen mellem gammel og ny overenskomst Revisionsprotokollat Revisor, Uffe Jensen, vurderer at skolen er en veldrevet skole, der dog fortsat skal arbejde på at have en positiv balance mellem udgifter og indtægter, så likviditeten må ikke blive lavere her skal der være et fortsat fokus. Revisor vurderer endvidere at der har været en fin proces vedr. OK 13, og så længe der ikke er udsving i elevtal eller for mange halve hold, så er det et fornuftigt udgiftsniveau, men der kræves stadig opmærksomhed. Fuldmagterne er i orden, så alt i alt er der fra en revisorsynsvinkel aflagt et pålideligt regnskab. Dispositionerne er indenfor formålet om at yde god undervisning til områdets unge. Regnskabet er aflagt i forhold til de gældende regler. Beholdningseftersyn er i orden, UVM tilskud er attesteret, så også disse forhold er i orden. Alle medarbejdere er korrekt indplaceret og lønområdet fungeret korrekt.

3 3 Energiomkostninger er steget men er i orden ift et faktisk forbrug i en større bygning. Der er foretaget sammenligning mellem budget og regnskab, som vurderes at give et fint styringsredskab. Til sammenligning med andre gymnasier og sektoren ligger Odder Gymnasium i den nedre del mht. soliditet og likviditet, så der skal til stadighed færre fokus herpå. Undervisningsløn ift årselever er også passende i sammenligning med andre gymnasier. Omkostninger pr elev er bl.a. påvirket af OK 13 og overlap i administrationen, som tidligere nævnt. Fornuftigt med låneomlægning. Undervisningsmiljøundersøgelse er gennemført som det er foreskrevet. Resultatløn er forvaltet fornuftigt og formalia mht. offentliggørelse på hjemmesiden er nu i orden; der manglede få, eksakte oplysninger. Bestyrelsen har overholdt sine forpligtelser. Skolen er selvforsikrende og forholdene er orden. Som bemærkning udarbejdes der næste år likviditetsrapport. Årsrapporten i sin helhed er uden påtegning og dermed i orden. TT: Er der planer om at der udbetales merarbejde til lærerne? BL: for de lærere, der vikarierer fx i forbindelse med sygdom, er der aftalt merarbejde; for resten af året 2014 regnes der ikke med betalt merarbejde. Punktet godkendt af bestyrelsen med underskrift. 2. Godkendelse af referat fra mødet d.22/01, 14. (bilag 3) Referat godkendt med underskrift 3. Meddelelser. a. Status på elevoptag 2014 og klassedannelse. BL: søgetallet er på 153, som er på niveau med sidste år, hvilket er glædeligt. Tallet betyder, at vi vil oprette 6 klasser, hvor vi regner med at få tilført ca. 15 elever fra den sydlige del af Aarhus eleverne findes, og de bor geografisk mellem Odder og Aarhus. Det vil nok blive en permanent udfordring med et søgetal på 5 ½ klasse. HZ: Det er især godt i år, at vi får 6 klasser, idet vi siger farvel til 7 klasser. Det betyder en mere jævn lærerbemanding. b. Sammensætning af ny bestyrelse. BL: Den nye bestyrelse skal vælge ét eksternt medlem på første møde 7/5, Fra maj kommer som nævnt ovenfor også Jette Nauntofte, skoleleder fra Skovbakkeskolen med i bestyrelsen, som afløser for Keld Rask fra Parkvejens Skole. c. Adgangskrav til gymnasiet. BL: I pressen har man kunnet læse om forslag om at der skulle være et optagelseskrav på karakteren 7, hvis man ønsker at komme i det almene gymnasium/stx. Hvis et sådant krav bliver indført, vil OG sandsynligvis ikke miste særlig mange elever, idet de fleste af vores elever i forvejen har gode karakterer, jvf. bilag 4. Om det så er en god idé med et sådant optagelseskrav er et

4 4 spørgsmål, for vores erfaringer siger, at man også kan blive en fornuftig student uden netop 7 i indgangskarakter der er mange andre faktorer som fx trivsel og motivation, der spiller ind. 4. Nye pædagogiske tiltag på Odder Gymnasium for skoleåret (Bilag 5) Punktet udsat til mødet i maj 5. Skoleudvikling i praksis (SIP) Undervisningsministeriet har igangsat et større udviklingsarbejde som alle ungdomsuddannelser deltager i, herunder også Odder Gymnasium. Dette projekt som er den største pædagogiske satsning i mange år skal fokusere og formidle de enkelte skolers pædagogiske udviklingsarbejde. Ministeriet ønsker dels at sikre at der sker pædagogisk udviklingsarbejde på alle skoler, og at der bliver mulighed for gensidig inspiration skolerne imellem efter devisen: Best Practise SJ orienterede bestyrelsen: Undervisningsministeriet har gennem de sidste tre år gennemført udviklingsarbejde i samarbejde med skoler og forskere fra universiteterne. Det er nu meningen at denne viden skal forankres i alle ungdomsuddannelser gennem SIP. De forskere, der har deltaget i udviklingsprojekterne, har nu sammenfattet deres forskningsresultater i korte film/vodcasts, som anvendes på SIP kurserne med henblik på videndeling og anvendelse i den fortsatte skoleudviklingsproces. Alle ungdomsuddannelser herunder OG deltager således i 2 kursusdage i foråret og 2 i efteråret med fire deltagere, to fra ledelsen og en TR- og PR- repræsentant. På kurserne arbejder skolerne i netværk á 3-4 skoler på tværs af ungdomsuddannelserne. OG er i netværk med Egå Gymnasium og Herning HF og VUC. Forud for kurserne udarbejder hver skole en analyse af egen skoleprofil baseret på nøgletal fra UNI-C (Undervisningsministeriets databank, som formidler KPI - Key Performance Indicators) Nøgletallene fortæller eksempelvis om skolens løfteevne korrigeret for socioøkonomiske forhold, hvordan de enkelte fag klarer sig, hvordan de forskellige elevgrupper efter forældreuddannelse klarer sig. KPI sammenholdes med skolens interne målinger og viden, fx ETU (elevtrivselsundersøgelser), screeninger og anden viden som skolen har. Til sammen danner disse indikatorer mere sikker viden om hvor skolerne med fordel kan sætte udvikling i gang. På OG har vi en ny målsætning og kvalitetsgruppernes arbejde, som er med til at give den kommende skoleudvikling retning. De kommende perspektiver i OG skoleudvikling præsenteres ved næste bestyrelsesmøde d Evt. Næste møde er d 7.5

5 5 Referat godkendt med underskrift: Hans E. Zeuthen Lars Bluhme Karsten Geertsen Hans Kjeldsen Hanne Gammelgaard Tove Thomassen Mathias Egholm Lene Augusta Jørgensen Peter B Tramm Kristian Cordes-Andersen Referent: Susanne Th Jensen

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi?

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Middelfart Kommune November 2013 Udarbejdet af dagtilbudschef Tove Vestergaard-Nielsen Projektet Inklusion i nærmiljøet har for mig betydet,

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Dato for udgivelse: April 2011 Forfattere: Maria Lindorf og Iben Berg Hougaard med assistance fra Christiane Præstgaard

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 DOKUMENTATIONSPROJEKTET:

KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 DOKUMENTATIONSPROJEKTET: SIDDHARTHA BAVISKAR CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD NIELS EGELUND METTE LAUSTEN MIKKEL LYNGGAARD SUSAN TETLER DOKUMENTATIONSPROJEKTET: KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 au AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Kommunaløkonomisk Forum 2015 8. og 9. januar 2015 Forord For at sikre en effektiv styring af kommunen, kræver det, at man kender sin kommune. Hvordan har vi prioriteret

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere