Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø"

Transkript

1 Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

2 Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks Aalborg Tlf.: Fax: Internet: Miljøtilsynsmyndighed Miljøministeriet, Miljøcenter Århus. Branche Forarbejdning af visse råstoffer mv. Hovedaktivitet Fremstilling af cement til hjemme- og eksportmarkedet. Listepunkt B 101. Cementfabrikker (i) (s) CVR-nummer P-nummer NACE-kode fremstilling af cement. Matrikelnumre 1a, 1k, 1l, 1m, 1p, 1n, 1o Rørdal under Aalborg Jorder. Væsentlige biaktiviteter K212. Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse (CemMiljø). Ejerforhold Aalborg Portland A/S er 75% ejet af Cementir España S.L., Madrid, Spanien og 25% ejet af Globocem S.L., Spanien. Ultimativ ejer er Caltagirone S.p.A. Væsentligste miljøgodkendelser 18. december 2009 Miljøgodkendelse og revurdering omfatter miljøgodkendelse af udvidelse af aktiviteterne på genbrugspladsen og revurdering af virksomhedens ældre miljøgodkendelser. 6. december 2006 Godkendelse af overgangsplan for Fyldpladsen. 6. december 2006 Godkendelse af nedlukningsplan for Tippen. 28. juli 1992 Etablering af privat fyldplads. 29. november 1991 Endelig vandindvindingstilladelse. 29. juni 1990 Tilladelse i henhold til miljøbeskyttel ses loven til at aflede sani tært spilde vand til det kommunale spildevands anlæg. 31. august 1983 Godkendelse af eksisterende fyldplads. Aalborg Portland er ikke omfattet af miljø mini ste riets risikobekendt gørelse, der om handler krav til opbevaring og transport af stoffer, der kan give anledning til alvorlig fare for omgivel serne i tilfælde af uheld. Revisorerklæring/EMAS-registrering Den af ledelsen aflagte Miljøredegø rel se 2009 for Aalborg Port land A/S er gennemgået og kontrolleret talmæssigt af revisions firmaet KPMG og verificeret af Bureau Veritas Certification, jf. EMAS-deklarationen. Verifikator: Bureau Veritas Certification Akkrediteringsnr.: DANAK 6002 Dato for bekræftelse af redegørelsen: 9. april 2010 Se revisorerklæring og EMAS-registrering på side 32. Kortfattet kvalitativ beskrivelse Miljøredegørelse 2009 omfatter moder selskabet Aalborg Port land beliggende Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst. Aalborg Portland er en af landets store industri virksomheder. Fabrikken inkl. kridtgrav dækker et samlet areal på i alt 344 ha, heraf udgør kridtgraven 170 ha. Ud over cementproduktionen er der to interne fyldpladser, hvor den ene er fyldt op og lukket ned samt en genbrugsplads. Der produceres følgende cementtyper: BASIS cement, RAPID cement, AALBORG WHITE cement, Element cement samt Lavalkali sulfatbestandig cement. Herudover fremstilles der andre cementtyper til eksport. I 2009 blev der produceret 1,6 mio. ton produkter. Ca. 35% af den samlede produktion blev eksporteret. I forbindelse med produktionen udledtes røggasser, affald, spildevand, over - flade- og kølevand, som påvirker miljøet. Læs mere her om i afsnittene: De væsentligste miljøpåvirkninger og Stof strømmen. Miljøredegørelsen omhandler perioden 1. januar december Næste Miljøredegørelse vil senest blive udsendt i april 2011.

3 Indhold 00 Generelle oplysninger 02 Nordic Cements miljø og arbejdsmiljø i Hoved- og nøgletal / Værditilvækst 05 Investeringer i miljøforbedringer 06 Miljøvision 07 Miljø- og energipolitik 08 Fremstilling af cement og miljøindikatorer 10 Klimamål 2010 for Aalborg Portland 11 Nano-klinker skal reducere CO 2 -udslip 12 Overordnet miljøhandlingsplan Miljøledelsessystemet 16 De væsentligste miljøpåvirkninger 20 Aalborg Portlands produkter og distribution 22 Målemetoder og beregningsgrundlag 24 Stofstrømmen, status 2009 cementfabrikken i Aalborg 26 Arbejdsmiljø redegørelse 31 MiljøInfoSystemet 32 Den uafhængige revisors påtegning 32 EMAS-registrering 33 Ordforklaring

4 Nordic Cements miljø og arbejdsmiljø i 2009 Den globale finanskrise har bevirket et dramatisk stort fald i efterspørgsel på cement og har således betydet et fald i produktionen på 37%. Alligevel er der arbejdet videre på aktiviteterne i den fastlagte miljøhandlingsplan for at nå de opstillede mål for 2009 for eksternt miljø, energi og arbejdsmiljø. Arbejdet er prioriteret efter de aktiviteter, der giver størst reduktion for indsatsen. Den reducerede efterspørgsel på cement har naturligt betydet et stort fald i fabrikkens forbrug og absolutte udledning. Men det har samtidig betydet, at det specifikke elforbrug ikke er faldet tilsvarende bl.a. på grund af, at der er en nødvendig grundlast fra maskiner, der skal køre, selvom alt hovedmaskineri periodevis ikke er i drift. Som en del af Danmarks tunge industri med en stor eksport i konkurrence med cementleverandører fra Europa og resten af verden er det væsentligt for virksomhedens ejere, at der politisk skabes et økonomisk klima, der kan sikre mod konkurrenceforvridning på grund af isolerede danske eller europæiske særafgifter. Miljøkrav i kommende klima- og energiaftaler, herunder CO 2, bør udvikles og koordineres langsigtet og internationalt, så investorer og ejere kender de lovkrav, virksomhederne skal leve op til og hermed kravene til kommende investeringer, som vil gavne den miljøbeskyttelse, der er nødvendig world-wide for at reducere forbrugersamfundets globale, miljømæssige fodaftryk. Det er Aalborg Portlands mål positivt og aktivt at reducere virksomhedens miljømæssige fodspor, og i forbindelse med udviklingen af en mere energivenlig cementtype FUTURECEM er der i 2009 med godt resultat kørt et fuldskalaforsøg, som på sigt kan reducere brændselsforbruget og dermed udledninger af bl.a. CO 2 fra ovndriften. Samtidig fortsætter arbejdet med at erstatte kul, petroleumskoks og olie med alternative brændsler fremstillet af affald med et så højt indhold af CO 2 -neutralt biobrændsel som muligt. Fokus på energioptimering er fortsat i 2009, og siden indsatsen startede i 2008, er der opnået besparelser på brændsel og elektricitet på 28 mio. KWh svarende til ca husstandes årlige elforbrug. Indsatsen reducerer fabrikkens om - kostninger til køb af energi, produktionens påvirkning af det eksterne miljø, herunder CO 2, og hjælper net- og distributionsselskaberne med at leve op til den indgåede aftale med regeringen om at reducere energiforbruget i Danmark. I 2009 er Aalborg Portlands gældende miljøgodkendelser blevet revurderet af Miljøcenter Århus efter de europæiske miljøregler IPPC (Integrated Prevention and Pollution Control), og resultatet er en ny samlet miljøgodkendelse, der er gældende fra den 18. december Den nye miljøgodkendelse udgør således en væsentlig og nødvendig del af grundlaget for Aalborg Portlands License to Operate. Godkendelsen har været sendt i offentlig høring, og der er ikke indkommet klager over miljøcentrets afgørelse. Aalborg Portland deltog den 28. marts 2009 i WWF Verdensnaturfondens kampagne Sluk lyset Danmark med meget synlig effekt, idet vi slukkede alt lys, som kunne undværes under hensyntagen til sikker færdsel og arbejdsmiljø. I Miljø- og energigruppen følger ledelsen op på de mål, der er sat for miljø, energi, CO 2 og arbejdsmiljø, og med baggrund heri samt i ledelsens evaluering for 2009 justeres handlingsplaner og mål for 2010 i nødvendigt omfang, 2 Aalborg Portland

5 Miljøredegørelsen, der kortfattet beskriver årets aktiviteter på miljøområdet, dækker Aalborg Portlands danske cementaktiviteter og giver bl.a. en beskrivelse af fabrikkens væsentligste miljøpåvirkninger i forbindelse med produktionen af tons grå og hvid cement til vores kunder i Danmark og det øvrige Nordeuropa så Aalborg Portlands ressourcer og indsats i forhold til miljøpolitik og de besluttede mål bliver udnyttet optimalt. Aalborg Portland har i 2009 haft stor fokus på at reducere antallet af arbejdsulykker, og målet er fortsat at undgå ulykker. I 2008 blev der til Arbejdstilsynet anmeldt 20 arbejdsulykker, hvilket var meget lavt i forhold til tidligere år. Derfor var et af målene for 2009 at nedbringe ulykkerne med 25% svarende til max. 15 ulykker. Der er gjort forskellige tiltag til at nedbringe antallet af ulykker, og den store indsats af alle har medført, at der i 2009 er anmeldt 17 arbejdsulykker, hvilket betyder, at antallet af anmeldte ulykker er reduceret med 15% i forhold til I 2009 blev et nyt webbaseret værktøj til håndtering af APVhandlingsplanerne taget i brug. Det skete for at opnå en mere effektiv og synlig håndtering af APV-handlingsplanerne samt en harmonisering af arbejdsmetoden. En projektgruppe bestående af udvalgte sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere valgte IPL-systemet. I første kvartal af 2009 stod flere områder over for den 3-årlige APV-gennemgang, og derfor blev undervisning og hermed den endelige afprøvning af IPL udført i forbindelse hermed. Der er adgang for alle medarbejdere til IPL-databasen, og det forventes, at handlingsplanerne bliver mere dynamiske, da sikkerhedsgrupperne nu selv løbende kan opdatere aktiviteterne. Miljøredegørelse 2009 målgruppe Aalborg Portlands Miljøredegørelse 2009 er tænkt som en let adgang for inter esse grupper til at sætte sig ind i virksom hedens væsentligste miljøpåvirkninger og de tiltag, der gøres for at gennemføre løbende for bedringer. Samtidig gives også et indtryk af, hvordan systemet for miljø ledelse benyttes og udvikler sig. Miljøredegørelse 2009 opfylder kravene i bekendtgørelsen om grønne regnskaber. Interessegrupperne er: Kunder, medarbejdere, leverandører, nuværende og fremtidige investorer, pengeinstitutter, for sikringsselska ber, myndigheder, naboer, politi ske grupper og interesse - organisationer (såkaldte NGO er: Non Governmental Organizations). Frands I. Grex Direktør, Nordic Cement 9. april 2010 miljøredegørelse

6 Regnskabstal Moderselskabet Aalborg Portland A/S Hoved- og nøgletal DKK mio RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter 7 7 Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Nedskrivning kapitalandele dattervirksomheder 0 6 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat (EBT) Selskabsskat Årets resultat BALANCE Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt NØGLETAL Egenkapitalens forrentning 12% 5% Egenkapitalandel 63% 72% Antal ansatte, ultimo Værditilvækst DKK mio Oversigt over værditilvækst og Aalborg Portlands samfundsnytte fordelt på interessegrupper Nettoomsætning Anvendt materialeforbrug, tjenesteydelser, afskrivninger mv. 625 Værditilvækst i alt til fordeling 526 Fordeling Det offentlige 238 Medarbejdere 167 Henlæggelser 100 Renter af fremmedkapital 21 Fordeling i alt 526 Det offentlige Moms 72 Selskabsskat (SAMBI) 36 Kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag 87 Grønne afgifter 36 Øvrige afgifter 7 Det offentlige i alt 238 Kapitalindskydere Henlæggelser 100 Renter af fremmedkapital 21 Kapitalindskydere i alt 121 Medarbejdere Løn og pension mv. efter kildeskat 167 Medarbejdere i alt 167 Miljøredegørelse 2009 omfatter moderselskabet Aalborg Portland A/S beliggende Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst. 19% 4% 45% Værditilvækst Det offentlige Medarbejdere Henlæggelser Renter af fremmedkapital 32% 4 Aalborg Portland

7 Investeringer i miljøforbedringer Aalborg Portland foretager hvert år store investeringer i miljøforbedringer og energi optimering. I perioden fra er der i alt investeret DKK 173,3 mio. i mange forskellige miljøforbedringer. I 2009 er der i alt investeret DKK 20,1 mio. i miljø- og arbejdsmiljøforbedringer samt energibesparende projekter. Investeringerne er foretaget i Aalborg Portland A/S samt via Aalborg Portlands 100% ejerskab i CemMiljø A/S. Blandt de mange projekter er: Projektering og indkøb af ny low-no X -hovedbrænder til ovn 87. Omlægning af trykluftsystemet. Projektering af transportsystem for alternativt brændsel fra CemMiljø. Gennemførelse af ATEX-tiltag ved hvidt kulmølleri. Grønne afgifter De grønne afgifter er på DKK 36,4 mio., hvoraf PSO-afgifter, råstofafgifter samt affaldsafgifter udgør de største beløb. Miljø Ud over investeringer i miljøforbedringer, driftsomkostninger, grønne afgifter og omkostninger/ressourcer til drift af sikkerhedsorganisationen afholder Aalborg Portland omkostninger til drift af afdelingerne Miljø & Energi og Arbejdsmiljø & Sikkerhed. Driftsomkostninger hertil var på i alt DKK 4,8 mio. miljøredegørelse

8 Miljøvision Alle virksomheder i Aalborg Portland A/S skal være ansvarlige virksomheder, der fremmer en bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling Aalborg Portland ønsker at fremme en bæredygtig udvikling ud fra følgende: Miljø skal være en integreret del af udviklingen i virksomhedens aktiviteter, herunder at reducere det miljømæssige fodaftryk. Miljøindsatsen skal forankres gennem deltagelse af alle medarbejdere og i dialog med omverdenen. Produktion og økonomisk fremgang skal ske uden relativ stigning i energiforbrug, emission, kemikalieforbrug, affald og øvrigt ressourceforbrug for de enkelte produkter. Miljøindikatorer skal synliggøre en bæredygtig udvikling. Ressourceeffektivitet skal fremmes ved bl.a. substitution af ikke-fornyelige ressourcer og indførelse af nye teknologier. Det globale perspektiv inddrages bl.a. ved handel med CO 2 -kvoter for emission, Joint Implementation og Clean Development Mechanism. 6 Aalborg Portland

9 Miljø- og energipolitik Politikken gælder for cementfabrikken i Aalborg, CemMiljø A/S og siloanlæg i Danmark. Politikken er at: Overholde gældende lovkrav og relevante myndighedskrav. Hvis en overskridelse konstateres, vil vi underrette myndighederne og udarbejde handlingsplaner for afhjælpning. Fremme en bæredygtig udvikling og renere teknologi under hensyn til det økonomisk ansvarlige. Sætte offensive mål for den fremtidige indsats og revurdere vores mål én gang om året på ledelsens målsætningsseminar. Sikre at vores produkter bidrager til, at vores kunder kan nå deres miljømål, bl.a. ved at gennemføre og medvirke til udvikling af miljørigtige cement- og betonprodukter, som forbedrer betons livscyklus. Beskytte miljøet, herunder reducere emissioner og forbrug af energi og råstoffer pr. ton cement for de enkelte cementtyper ved bl.a. energieffektivisering og -styring. For at sikre ovenstående forpligter vi os til at: Opretholde og udvikle et system til procesledelse, der omfatter eksternt miljø, energi og CO 2. Systemet er certificeret efter ISO 14001, DS 2403 og Energistyrelsens tillægskrav hertil samt registreret efter EMAS-forordningen. Synliggøre vores politik, mål, handlingsplaner og resultater på området ved årligt at udarbejde og offentliggøre en Miljøredegørelse og Grønt Regnskab. Udarbejde og bruge indikatorer som styringsredskab til at nå fastsatte mål. Vurdere vores produkter, anlæg og større ombygninger i relation til politikkens område. Være en aktiv samarbejdspartner i den danske miljø- og energipolitik ved at udnytte alternative råmaterialer og brændsler. Informere vores leverandører og underleverandører om relevante fremgangsmåder og krav. Indtage en aktiv og åben holdning til information, viden og dialog med kunder, medarbejdere, myndigheder, naboer, organisationer og andre samarbejdspartnere. Uddanne og motivere medarbejderne for at sikre, at vi lever op til kravene i politik, mål og handlingsplaner. Undgå yderligere konkurrenceforvridende grønne afgifter og reducere det eksisterende afgiftstryk. miljøredegørelse

10 Fremstilling af cement og miljøindikatorer Cement fremstilles ved brug af kridt og sand, der udgør de centrale råstoffer i produktionen af alle cementtyper hos Aalborg Portland. De to naturligt forekommende råstoffer udvindes i henholdsvis virksomhedens kridtgrav og ved Hals Barre og Løgstør Rende, hvor sandsugningen samtidig tjener til at holde Limfjordens sejlrender farbare. Fremstilling af cement Aalborg Portland producerer grå cement efter semi-tør metoden. I første del af processen slemmes kridtet op i en slemmetromle, mens sandet males i en sandmølle. Herefter blandes materialerne til færdigslam, som sprøjtes ind i tørreknuseren og tilsættes flyveaske. Med varm røggas forvandler tørreknuseren materialet til råmel, der via udskillecyklonen transporteres til cyklonforvarmerne, som varmer råmelet op til 750 C. I kalcinatorerne varmes materialet yderligere op til 900 C, og derved udskilles kuldioxiden, før turen går til den 74 meter lange rotérovn. Her sker der en gradvis opvarmning til C, hvorved materialet brændes til cementklinker, der efter afkøling finmales i cementmøllen med tilsætning af nogle få procent gips. Et kvalitetsprodukt Det færdige resultat er cement, der er klar til at indgå i store og små bygningsopgaver i Danmark og udlandet. Et kvalitetsprodukt som er let at anvende i beton, mørtel mv., og som overalt tilfører bygninger og konstruktioner styrke, stabilitet og holdbarhed. Aalborg Portland fremstiller både hvid og grå cement. Miljøindikatorer Aalborg Portlands ledelse har fastlagt miljøindikatorer (KPI) for fremstilling af cement i tabellen nedenfor. Formålet med at opstille miljøindikatorer har været at opnå et hurtigt overblik over udviklingen i udvalgte miljødata. Der sker en kvartalsvis opfølgning på miljøindikatorerne. De bliver brugt som styringsredskab for planlægning af miljøindsatsen, som er nærmere beskrevet under vores klimamål og overordnet miljøhandlingsplan på side Mål Miljøindikatorer Enhed Grå produktion Energi GJ/tTCE 4,70 4,67 4,54 4,39 4,43 4,10 CO 2 Kg/tTCE NO X Kg/tTCE 2,73 2,39 1,97 2,01 2,14 2,05 Hvid produktion Energi * GJ/tTCE 6,58 7,17 7,15 6,59 6,86 6,96 CO 2 * Kg/tTCE NO X * Kg/tTCE 3,83 4,10 3,36 3,26 2,75 2,75 Grå og hvid produktion Ulykkesfrekvens Ulykker/mio. timer 21,02 15,97 38,15 20,35 26,86 22,10 Ulykkesfravær Timer/1.000 timer 1,24 0,90 1,89 2,16 2,85 2,57 Deponeret affald Kg/tTCE -0,18 9,63 11,28 7,62 11,51 8,16 Vand (eget vandværk) m 3 /ttce 0,81 0,84 0,84 0,84 0,99 0,99 * Korrigeret for genvinding af varme fra røggasserne ved fremstilling af hvid cement 8 Aalborg Portland

11 miljøredegørelse

12 Klimamål 2010 for Aalborg Portland Klima og energi MÅL 2009 STATUS 2009 MÅL 2010 Minimum 40% af brændselsenergien til grå pro - duktion (ovn 87) erstattes af alternativt brændsel, som reducerer CO 2 -udledningen. Etablering af anlæg påbegyndes i Færdiggørelse af udendørs lageranlæg er påbegyndt. Investering er bevilget, og projektet er grundet ændrede markedsforhold for affald under revurdering. F Målsætningen er, at minimum 40% af brændselsenergien til grå pro duktion (ovn 87) erstattes af alternativt brændsel, som reducerer CO 2 -udledningen. Det bevilgede projekt forventes afsluttet i I 2009 er målet at erstatte 22% af brændselsenergien, som fordeler sig således for ovn 87: CemMiljø-brændsel 19% Kød- og benmel 2% Glycerin 1% Målet er nået. Det er lykkedes at erstatte 29% af brændselsenergien til ovn 87. F I 2010 er målet at erstatte 30% af brændselsenergien, som fordeler sig således for ovn 87: CemMiljø-brændsel 22% Kød- og benmel 1% Glycerin 1,5% Neddelte dæk 4% Papirmasse 1,5% I produktionen af hvid cement på ovnene 73/79 og 74/78 erstattes 9% af brændselsenergien med kød- og benmel. Målet er nået. Der er erstattet 9,1% af brændselsenergien med kød- og benmel. V I produktionen af hvid cement erstattes 9% af brændselsenergien med kød- og benmel. Fortsætte anvendelsen af biobrændsler for at reducere CO 2 -udledningen med ton CO 2. I 2009 gennemføres: 1. CO 2 -reduktion på ton ved anvendelse af ton kød- og benmel, svarende til erstatning af GJ fossilt brændsel, heraf ton til hvide ovne. Det samlede mål er ikke nået pga. fald i produktion. Der er reduceret ton CO 2 ved følgende bidrag: F Fortsat fokus på at reducere CO 2 -udledning. CO 2 -udledning fra grå produktion reduceres med 1,5% i forhold til 745 kg CO 2 /ttce i CO 2 -reduktion på ton ved anvendelse af ton CemMiljø-brændsel, herunder medregnet rene biobrændsler, svarende til erstatning af GJ fossilt brændsel. 1. CO 2 -reduktion på ton ved anvendelse af ton kød- og benmel, svarende til erstatning af GJ fossilt brændsel, heraf ton til hvide ovne. 2. CO 2 -reduktion på ton ved anvendel se af ton CemMiljø-brændsel og andre biomasser, svarende til erstatning af GJ fossilt brændsel. F CO 2 -udledning * fra hvid produktion reduceres med 2% i forhold til kg CO 2 /ttce i * Korrigeret med andel, der vedrører varme fra genvinding til fjernvarmenet. Projekt FUTURECEM fortsætter i 2009 og afsluttes i Projekt FUTURECEM, der støttes af Højteknologifonden, har gennemført fuldskalaforsøg med at producere en ny klinkertype, der er baseret på nanoteknologi og vil indgå i fremtidens cement med reduceret CO 2 -udledning. Projektet afsluttes i A Med erfaring fra projekt FUTURECEM er målet at udvikle cementtyper, der på lang sigt måske kan fremstilles med et lavere energiforbrug og op til 30% mindre CO 2 -udledning for visse typer. I 2010 igangsættes: Fuldskalaforsøg med de nye nano-klinker ved formaling i cementmølleriet. Afprøvning af den nyudviklede cement hos vores kunder med henblik på verificering af cementegenskaber og accept blandt byggeriets aktører. Målsætning for elbesparelse er 6% reduktion i det specifikke elforbrug i 2010 i forhold til 131,4 KWh/ ttce i 2005 ved uændret produktsortiment. Dette opnås ved at gennemføre energispareprojekter og fastholde en energieffektiv produktion. Det totale elforbrug er faldet. Opfyldelse af 2010-målsætning er p.t. 2,7% stigning, svarende til et specifikt elforbrug på 135,0 KWh/tTCE. Årsag er fabrikkens grundlast af el, som ikke falder tilsvarende den lavere produktion. A I 2010 forventes fortsat lav produktion og uændret grundlast, hvorfor 2010-målsætning om 6% reduktion i det specifikke elforbrug i forhold til 131,4 KWh/tTCE i 2005 ikke er mulig at nå. Der fokuseres konkret på elbesparende tiltag og grund - last i I 2009 er målet en elbesparelse på MWh ved elbesparende tiltag, svarende til 1% reduktion i forhold til 126,9 KWh/tTCE i målet er nået, da der er sparet MWh ved elbesparende tiltag. Det specifikke elforbrug er dog steget 4,7% i forhold til 2008, da fabrikkens grundlast overstiger besparelsen i det specifikke elforbrug. F I 2010 er målet en elbesparelse på MWh ved elbesparende tiltag. Målet er opfyldt Målet er ikke opfyldt F Forbedringsmål V Vedligeholdelsesmål A Aktivitetsmål 10 Aalborg Portland

13 Målet med FUTURECEM er at udvikle cementtyper, der på langt sigt måske kan fremstilles med et lavere energiforbrug og 30% mindre CO 2 -udledning for visse typer Nano-klinker skal reducere CO 2 -udslip På Aalborg Portlands cementfabrik i Aalborg blev der i november gennemført et forsøg med at producere nye grå Nano-klinker, der i løbet af det næste års tid skal kunne reducere virksomhedens udledning af CO 2 til atmosfæren med ca ton om året. Det er på kort sigt effekten af produktionsforsøget, der fremadrettet rummer lovende muligheder. De nye klinker er skræddersyet til brug sammen med nye, aktive materialer, hvor resultatet bliver lavere energiforbrug og reduceret udledning af CO 2 pr. ton cement. Der er lavet forsøg med den ny klinkertype i laboratorierne hos Aalborg Portland og inano i Århus. Det er på baggrund af disse miniskala-forsøg, at det ny produktionsforsøg nu bliver afprøvet i fuld skala. Ved forsøget blev der fremstillet ton klinker. Direktør Carsten Gaarn-Larsen fra Højteknologifonden besøgte Aalborg Portland for at følge forsøget. Det var en tilfreds Carsten Gaarn-Larsen, der sammen med udviklingsdirektør Jesper Sand Damtoft og senior projektleder Tommy Bæk Hansen kunne konstatere, at forsøget fulgte de lagte planer og producerede de nye klinker efter de opstillede mål. Klinkerprojektet er et delprojekt i FUTURECEM: Fremtidens cement baseret på nanoteknologi. Det er et samarbejde mellem Aalborg Portland, inano ved Århus og Aalborg Universiteter samt GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland). Det samlede budget for samarbejdet er 20 mio. kr., hvoraf Højteknologifonden finansierer halvdelen. I Aalborg fremstiller vi cement ved at brænde råmaterialerne kridt, sand og flyveaske i vores cementovne ved C. Herved fremkommer et mellemprodukt, som i cementbranchen kaldes klinker. Klinkerne formaler vi herefter sammen med andre materialer i en cementmølle, hvorved det endelige produkt cement fremkommer. FUTURECEM skal sikre en fremtidig produktionsform, hvor nye, aktive pulvermaterialer fremstillet på basis af almindeligt forekommende råmaterialer i Danmark erstatter en del af de energikrævende klinker. Samtidig udvikles særlige klinker, der er skræddersyet til brug sammen med de nye, aktive materialer. Målet med FUTURECEM er at udvikle cementtyper, der på langt sigt måske kan fremstilles med et lavere energiforbrug og 30% mindre CO 2 -udledning for visse typer, og som samtidig kan bevare eller endda forbedre styrke og holdbarhed i forhold til den cement, vi fremstiller i dag. Set på baggrund af de klinker, som vi producerede, er vi optimistiske, siger Jesper Sand Damtoft, vi har et rigtigt godt udgangspunkt for fremtidig succes med vores Nanoklinker. Vi skal nu have Nano-klinkerne NKL grundigt afprøvet ved formalingsforsøg, hvor vi vil prøve klinkerne i fuld skala. Hvis alt går godt, håber vi, at de nye klinker kan afløse de nuværende klinkertyper FKL og FKH. Men det kræver, at egenskaberne af de cementer, som vi fremstiller med de nye klinker, er tilfredsstillende for vores kunder, slutter Jesper. miljøredegørelse

14 Overordnet miljøhandlingsplan 2010 MÅL 2009 STATUS 2009 miljø- og energiledelse Opretholde certificering efter ISO 14001, EMAS, DS 2403, OHSAS Gennemført verifikation af CO 2 -udledning således at de nødvendige CO 2 -kvoter for 2008 kan returneres i kvoteregistret senest den 30. april Opretholde aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen for Afslutte de resterende 3 særlige undersøgelser i Fortsat fokus på energistyring ved regelmæssigt at følge op på energinøgletallene. Fortsætte arbejdet med at miljøvurdere leverandører. Audit er gennemført den juni Certifikater er fornyet. CO 2 -audit er gennemført ved ekstern verifikator, og CO 2 -kvoter for 2008 er returneret til kvoteregistret. Alle 4 særlige undersøgelser er gennemført i vedr. fillercementer og lavenergiklinker, der reducerer energiforbrug og CO 2 -emission. Alle undersøgelser er afrapporteret til Energistyrelsen. Der er etableret en organisering af energiområdet, hvor bl.a. en nøgletalsgruppe arbejder med årsagsforklaring, hvis nøgletal har været uden for acceptværdi. Som led i samarbejdet med leverandører er der udarbejdet Miljø-state ment til kontrakt, som der vil blive taget udgangspunkt i, når leverandører miljøvurderes. eksternt miljø Den specifikke NO X -emission fastholdes på 2,3 kg/ttce svarende til niveauet i Der forventes et fald i den totale udledning på 558 ton NO X pga. faldende produktion. Ved at videreudvikle produktsortimentet øges anvendelse af fillermateriale. Dermed reduceres mængden til fyldplads med ton i forhold til 2008 ( ton) svarende til en reduktion på 50%. Målet er nået. Den specifikke NO X -emission er fastholdt på 2,3 kg/ttce. I total udledning er der sket et fald på ton NO X eller 34% i forhold til 2008 pga. et større fald i produktion end forudsat i budget. Målet er ikke nået pga. det generelle produktionsfald, der også har ramt cementtyper med fillermaterialer. Der er deponeret ton affald til egen fyldplads, hvilket giver en reduktion på 1,3% i forhold til arbejdsmiljø Ved hjælp af sygefraværssamtaler at kortlægge om arbejdsmiljøforhold giver anledning til sygefravær Arbejdspladsvurderinger (APV) inddrages. Løbende opfølgning på handlingsplaner for APV. Opfølgning sker i afdelingernes sikkerhedsudvalg. APV-kortlægning er afsluttet således: ADM: Afsluttet pr. 31. maj 2009, dog Technical Centre pr. 15. juli Fabrik: Afsluttet 15. september Havn: Afsluttet november Løbende opdatering af APV-skemaer. 75% af APV erne skal være revurderet inden for halvandet år. Nyt system til sikring af synlige handlingsplaner for APV samt opfølgning herpå fuldt operativt i januar Der udbydes rygestopkurser i Der opfordres til deltagelse i sundhedsfremmende, eksterne aktiviteter. I den forbindelse ydes der støtte til deltagelse i Limfjordsløbet og Lundbyløbet. 3 kostkampagner gennemført i samarbejde med ISS og kantineudvalget. Aftale mellem europæiske arbejdsgivere og arbejdstagere vedr. arbejde med og risiko for udsættelse for respirabelt silica. Dette deltager Aalborg Portland selvfølgelig i. Indrapportering til NEPSI via Cembureau klargøres. Max. 3% fravær i 2009 (ekskl. langtidssyge). Der afholdes kvartalsvise møder med styregruppen for fraværs- og fastholdelsespolitikken, der udarbejder planer for nødvendige tiltag. Aalborg Portland vil undgå arbejdsulykker og i 2009 nedbringe antallet af arbejdsulykker med 25% i forhold til 2008 niveau. Der gennemføres nødvendige kampagner i samarbejde med hovedsikkerhedsudvalget. 12 Aalborg Portland Pr er 36% af alle APV er revurderet. IPL-kurser afholdt. Nuværende APV er er indtastet i IPL af sikkerhedsgrupperne. Der er udbudt rygestopkursus december Kursus er påbegyndt 15. januar DHL-stafet afholdt den 26. august 2009 med 7 tilmeldte hold. Tilsammen løb de 175 km. 4 kostkampagner er gennemført. Måleprogram er justeret og igangsat. Der har været 2,2% fravær. Fraværssamtaler er afholdt. Møde i sygefraværsgruppen afholdes umid delbart inden møde i samarbejdsudvalget. Der er anmeldt 17 ulykker. Antallet af ulykker er reduceret 15% i forhold til Der arbejdes fortsat grundigt med arbejdsulykkerne i sikkerhedsudvalgene og i hovedsikkerhedsudvalget. Plan for miljø- og sikkerhedsinspektioner i 2009 udarbejdet. Der er afholdt 7 ud af 8 planlagte MIL/SIK-inspektioner.

15 A A A MÅL 2010 Opretholde certificering efter ISO 14001, EMAS, DS 2403, OHSAS Gennemført verifikation af CO 2 -udledning, således at de nødvendige CO 2 -kvoter for 2009 kan returneres i kvoteregistret senest den 30. april Indgå aftale om energieffektivisering vedr. elektricitet med Energistyrelsen for Miljømål i afdelingerne Foruden den overordnede handlingsplan arbejder alle afdelinger med egne mål. Målet er opfyldt Målet er ikke opfyldt I 2009 er 18 ud af 22 mål opfyldt, inkl. klimamål på side 10. A Fortsat fokus på energistyring ved regelmæssigt at følge op på energinøgletallene. F V Forbedringsmål Vedligeholdelsesmål A Fortsætte arbejdet med at miljøvurdere leverandører. A Aktivitetsmål F Den specifikke NO X -emission reduceres til 2,2 kg/ttce i forhold til V Ved at videreudvikle produktsortimentet øges anvendelse af fillermateriale. Dermed reduceres mængden til fyldplads med ton i forhold til 2009 ( ton) svarende til en reduktion på 34%. A Ved hjælp af sygefraværssamtaler at kortlægge om arbejdsmiljøforhold giver anledning til sygefravær Arbejdspladsvurderinger (APV) inddrages. F Løbende opdatering af APV-skemaer. 75% af APV erne skal være revurderet senest 1. juli A Der afholdes rygestopkurser i A Der opfordres til deltagelse i sundhedsfremmende, eksterne aktiviteter. V 3 kostkampagner gennemføres i samarbejde med ISS og kantineudvalget. V Max. 3% fravær i 2010 (ekskl. langtidssyge). A Der afholdes kvartalsvise møder med styregruppen for fraværs- og fastholdelsespolitikken, der udarbejder planer for nødvendige tiltag. F Aalborg Portland vil undgå arbejdsulykker og i 2010 nedbringe antallet af arbejdsulykker med 18% i forhold til 2009 niveau. A Der gennemføres nødvendige kampagner i samarbejde med hovedsikkerhedsudvalget. miljøredegørelse

16 Miljøledelsessystemet På Aalborg Portland har vi et integreret procesledelsessystem, som beskriver flowet og arbejdsgangene i alle virksomhedens processer. Systemet lever op til kravene i de standarder, som virksomheden er certificeret efter. Det drejer sig i øjeblikket om følgende: DS/EN ISO 14001, EMAS (for fabrikken i Aalborg), OHSAS 18001, Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 923, DS 2403, DS/EN ISO 9001, Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 6 af 9. oktober 2002 vedr. bulkskibe, Sikkerhedsstyrelsens retningslinier for SikkerhedsKvalitetsStyring vedr. elarbejde og installation, Terrorsikring af havnefaciliteter ISPS og DS/EN 197-1/-2 vedr. produktkvalitet af cement. At systemet er et integreret system har betydning for den enkelte medarbejder, idet der tænkes og handles i processer, uanset om det er miljø, energi, kvalitet eller arbejdsmiljø, det drejer sig om. Med baggrund i virksomhedens fastlagte politikker er der beskrevet målsætninger for de enkelte processer og opstillet mål og handlingsplaner for disse. De gennemgående og bærende elementer i systemet er miljøpolitik, -mål og -handlingsplaner. Ledelsens evaluering Der sker en løbende ledelsesopfølgning på miljøledelsessystemet ved møder i Miljø- og energigruppen. I juni 2009 blev der afholdt målsætningsseminar for 2010, hvor miljøpolitik, -mål og -handlingsplaner blev revurderet, og i januar 2010 afholdt ledelsen den årlige evaluering af indsatsen i 2009 og af ledelsessystemet. Under evalueringen blev alle væsentlige hændelser og aktiviteter i 2009 gennemgået. Af væsentlige emner fra evalueringen kan følgende nævnes: Aalborg Portlands CO 2 -udledning for 2008 er verificeret med positiv erklæring til brug for kvoteindberetningerne i april CO 2 -overvågningsplanen for er auditeret af eksterne og interne auditorer. CO 2 -overvågningsplanen for perioden er opdateret og godkendt af Energistyrelsen. Verifikation af EMAS-registrering blev foretaget i marts. I september auditerede Bureau Veritas Certification miljø-, arbejdsmiljø- og energiledelsessystemet med et godt resultat. Der er som led i opfølgningen på miljøledelsessystemet afholdt 8 møder i Miljø- og energigruppen, inkl. 3 opfølgninger på status for miljømålene. Der er i årets løb idriftsat et nyt system til registrering af afvigelser, og der er gennemført uddannelse af medarbejdere i at anvende systemet til at registrere afvigelser. Opfølgning på status for miljømål 2009 i den overordnede miljøhandlingsplan blev gennemgået. Energiledelse Den reorganiserede indsats for energiområdet er fortsat i Der er etableret en energisparegruppe med reference til Miljø- og energigruppen. Denne gruppe er ansvarlig for at holde fabrikkens energikortlægning opdateret, således at indsatsområder for energibesparelser identificeres og vurderes. 14 Aalborg Portland

17 Forslagene udpeges af energifokusgrupper i de enkelte områder af fabrikken. Det er ligeledes energisparegruppen, der er ansvarlig for rapportering af særlige undersøgelser og rapportering af virksomhedens energidata til Energistyrelsen. Der er etableret en energinøgletalsgruppe, der har ansvaret for registrering og overvågning af væsentlige energiforbrug og nøgletal for de enkelte anlæg. På baggrund af disse forbrug opstilles nøgletal til overvågning og opfølgning. Der er indgået 19 delaftaler i med Energicenter Aalborg om at undersøge muligheder for at reducere såvel el- som brændselsforbrug. Heraf er 8 afsluttet med en årlig besparelse på ca KWh. Der er indsendt hensigtserklæring til Energistyrelsen om fortsat at være aftalevirksomhed for elektricitet. Miljødialog For at sikre og styrke den løbende miljødialog med interessenterne har Aalborg Portland i øjeblikket følgende væsentlige aktiviteter i gang: Løbende kontakt med centrale og decentrale miljømyndigheder i Danmark og EU, idet der hele tiden foregår udvikling af lovforslag og regler, som vil påvirke virksomheden. Inddragelse af miljøoplysninger fra underleverandører via reviderede leveringskontrakter, der omtaler miljø. Miljøredegørelse 2009 udsendes medio april I 2009 havde Aalborg Portland 84 besøg og i alt gæster, som bl.a. fik orientering om miljø og havde lejlighed til at stille spørgsmål. Aalborg Portlands medarbejdere holder indlæg på eksterne kurser og møder. Miljøredegørelse og Grønt Regnskab 2007 og 2008 ligger på Aalborg Portlands hjemmeside. De er downloadet gange i løbet af Medarbejdere i afdelingerne deltager i energi- og miljøfokusgrupper. I 2009 er der etableret et samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening (DOF) om regelmæssige møder om planlægning af vedligeholdelse af de omfattende naturområder i de tidligere råstofområder, der stadig udgør fabriksarealer. Samarbejdet sikrer, at der tages det bedst mulige hensyn til både fauna og flora med baggrund i DOF s kendskab til bl.a. fuglelivet ud fra de årlige optællinger i området. Miljøredegørelsen sendes til en lang række interessenter i ind- og udland, bl.a. naboer, ejere, myndigheder, politikere, Danmarks Naturfredningsforening, kunder og leverandører. I alt udsendes ca. 600 eksemplarer. Herudover ligger Miljøredegørelsen tilgængelig for alle medarbejdere på fabrikken samt på hjemmesiden. For at sikre den bedst mulige motivation og dialog med vores eksterne og interne interessenter om den indsats, vi gør på miljøområdet, vil vi gerne opfordre alle til at komme med synspunkter og forslag til forbedringer af vores rapportering. Krav til leverandører Miljøkrav til leverandører er en af tidens udfordringer. I forbindelse med de omfattende organisatoriske tilpasninger i virksomheden har Aalborg Portland revurderet indsatsen i forhold til leverandører. I de generelle kontrakter med underleverandører er der tilføjet et punkt, der beskriver Aalborg Portlands systematiske indsats med miljø, energi og arbejdsmiljø, herunder certificeringer af ledelsessystemerne. Samtidig gør Aalborg Portland det klart, at der lægges vægt på at samarbejde med leverandører, der er certificerede samt er miljø- og socialt bevidste. Aalborg Portland forbeholder sig ret til at gennemføre audit af relevante miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold, der relaterer sig til samarbejdet. miljøredegørelse

18 De væsentligste miljøpåvirkninger Cementfremstilling er forbundet med et stort forbrug af råstoffer og energi. Produktionen giver dermed anledning til en række direkte miljøpåvirkninger i form af udledning af røggasser, affald, støj, spildevand mv. Væsentlighedskriterier Miljøpåvirkningerne er på baggrund af miljøkortlægninger udvalgt efter følgende kriterier: Store mængder/store udgifter, spredning og effekt, vilkår i miljøgodkendelser og hensyn til naboerne. Der er lagt vægt på mængde, spredning og effekt, således at de forskellige miljøpåvirkninger kan sammenlignes. Denne vurdering ligger til grund for nedenstående afsnit samt Stofstrømmen side Aalborg Portland anser ikke lugt for relevant for miljørapporteringen pga. produktionsprocessens karakter samt det faktum, at fabrikken er beliggende i stor afstand fra de nærmeste naboer. Der foregår ikke udledning til jorden. Miljøgodkendelse Miljøpåvirkningerne er reguleret i fabrikkens miljøgodkendelser og tilladelser, der stiller vilkår til driften, herunder: Emissionsvilkår for alle væsentlige kilder til luftforurening, der omfatter ovne, cement- og kulmøller, kølerskorsten samt kedelcentral. Vilkår for støj fra fabrikken. Krav til håndtering og indberetning af alvorlige driftsforstyrrelser og uheld. Krav til drift af oplagspladser for råmaterialer og brændsler. Krav til drift af fabrikkens deponi. Udledning af processpildevand, kølevand, regnvand mv. Overholdelse af kravene i godkendelsen samt det daglige miljøarbejde på fabrikken er med til at sikre, at der ikke er væsentlige gener forbundet med at være nabo til fabrikken. 16 Aalborg Portland

19 Luftemissioner kg pr. ton TCE CO NO X,SO 2,CO CO 2 NO X SO 2 CO ,1 3,1 0,50 0, ,3 2,9 0,61 0, ,4 2,4 0,55 0, ,3 2,3 0,55 0,70 910,3 2,3 0,53 0,75 Røggasser De samlede udledninger hænger direkte sammen med producerede mængder. Udledningerne fra fabrikken har været faldende i forhold til Dette skyldes, at den samlede produktion er faldet med deraf faldende udledninger. CO 2 CO 2 -emissionen er faldet i mængde pga. faldende produktion. Det relative tal er steget primært som følge af forskydning mellem grå og hvid produktion, hvor CO 2 fra hvid produktion udgør en større del end i de foregående år. NO X I perioden fra er der udviklet og etableret rensningsudstyr på alle ovne, således at ovnene kan overholde emissionsvilkår på 800 mg/nm 3 fra Som følge heraf er den relative udledning faldet gennem årene til og med 2008 og fastholdt i Faldet i den absolutte udledning i 2009 skyldes den reducerede produktion. SO 2 SO 2 -emissionen er faldet i mængde som følge af lavere produktion, og den relative emission er faldet tilsvarende pga., at den fulde rensningskapacitet på de hvide ovne har kunnet anvendes overfor en mindre produktion. CO CO-emissionen er faldet i mængde som følge af lavere produktion. Der er konstateret en mindre stigning i det relative CO-niveau fra Årsagen er etablering af anlæg til reduktion af NO X -emission på de hvide ovne, hvor der køres tættere på grænsen for dannelse af CO. Støv Støv-emissionen er faldet både i mængde og relativt som følge af lavere produktion. Henvendelser vedr. støvudslip pga. driftsforstyrrelser er beskrevet på side 19. Krav til alternative brændsler I forbindelse med anvendelse af alternative brændsler overholdes de krav, der er gældende for cementfabrikker i bekendtgørelse om forbrænding af affald, herunder også dioxin. Af tabellen herunder fremgår de 5 væsentligste kilder til luftforurening, kravene til dem samt Aalborg Portlands nuværende gennemsnitlige emissionsniveau. Støvemissionen, NO X og SO 2 opgøres ved gennemsnit af kontinuerlige registreringer. Aalborg Portlands krav er gældende som døgnmiddelværdier. Der er for overskuelighedens skyld i præsentationen angivet gennemsnitligt døgnniveau over året. I løbet af 2009 har der været et mindre antal overskridelser af døgnmiddelkravene til NO X, SO 2, CO og støv. Disse er indberettet via månedlig rapportering til Miljøcenter Århus. Krav og emissioner under drift Alle værdier er angivet som mg/nm3 tør røggas ved 10% iltindhold NOx SO2 Støv Gennemsnitligt Gennemsnitligt Gennemsnitligt Krav * niveau 2009 ** Krav * niveau 2009 ** Krav * niveau 2009 ** Varmegenvinding ovn 73/ Varmegenvinding ovn 74/ Varmegenvinding ovn Ovn Ovn , * Døgnmiddelværdi i henhold til miljøgodkendelse ** Årsmiddelværdi miljøredegørelse

20 Affald Affald sorteres så tæt på kilden som muligt ved placering af beholdere, containere samt olie- og kemikaliestationer rundt om på fabrikken. Affaldet bortskaffes til genanvendelse, forbrænding eller deponering i henhold til Aalborg kommunes affaldsregulativer. Total mængde affald ligger på niveau med 2008, men er steget relativt. Årsagen er, at recirkulering af støv fra hvide til grå ovne ikke har været muligt i fuldt omfang pga. forholdsvis større fald i grå produktion end hvid produktion. Dette har medført deponering på egen fyldplads. Endvidere har det generelle produktionsfald betydet, at recirkulering af fillermaterialer til blandingscementer er faldet og dermed har nødvendiggjort deponering. Vandforsyning Vandforbruget er faldet pga. faldende produktion. Recirkulering af filtratvand fra varmegenvindingerne foregår nu som en naturlig del af driften, og denne vandmængde er ligeledes faldet pga. faldende produktion. Der blev i 2007 etableret afværgeboringer til sikring af fabrikkens vandforsyning mod vand forurenet med tri- og tetrachlormethan, der med overvejende sandsynlighed stammer fra de arealer, som Forsvaret har lejet af Aalborg Portland. Det forurenede vand finder anvendelse til teknisk vandforbrug på fabrikken. I 2008 er der set en stor effekt af afværgeboringerne, og vandanalyserne af boringerne ligger nu under grænseværdierne for tri- og tetrachlormethan. I 2009 ligger vandanalyserne fortsat under grænseværdierne, men da der stadig findes tri- og tetrachlormethan i afværgeboringerne, fortsætter afværgepumpningen som hidtil. Spildevand Spildevandsmængderne er faldet både i 2008 og 2009 i forhold til Dette skyldes dels nedgangen i produktion, dels at afledningen af regnvand fra et område ved ovn 87 er afskåret i 2008, så det ledes direkte til fjorden i stedet for til det offentlige renseanlæg. Affald mængde i ton Total affald Genanvendelse Bygge- og anlægsaffald Jern og metaller Papir og pap ,5 2,4 3,8 Elektronikskrot og batterier 3 4 4,5 3,6 2,7 Andet genanvendeligt Forbrænding Blandet brændbart Dagrenovation Deponering Fabrikkens deponi Eksternt deponi Olie- og kemikalieaffald Olie Kemikalier Aalborg Portland

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER MILJØREDEGØRELSE OG GRØNT REGNSKAB 2008 MILJØREDEGØRELSE OG GRØNT REGNSKAB 2008 GENERELLE OPLYSNINGER Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 271 Offentligt. Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 271 Offentligt. Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 271 Offentligt Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2010 Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej

Læs mere

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2010 Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE OG GRØNT REGNSKAB 2006. Member of the Cementir Group

MILJØREDEGØRELSE OG GRØNT REGNSKAB 2006. Member of the Cementir Group MILJØREDEGØRELSE OG GRØNT REGNSKAB 2006 Member of the Cementir Group Indhold omslag Generelle oplysninger Hoved- og nøgletal / Værditilvækst 1 Implementering af overvågningsplan for CO 2 2 Miljøredegørelsen

Læs mere

M I L J Ø R E D E G Ø R E L S E O G G R Ø N T R E G N S K A B 2 0 0 1

M I L J Ø R E D E G Ø R E L S E O G G R Ø N T R E G N S K A B 2 0 0 1 MILJØREDEGØRELSE OG G R Ø N T R E G N S K A B 2 0 0 1 MILJØREDEGØRELSE OG GRØNT REGNSKAB 2001 AALBORG PORTLAND INDHOLDSFORTEGNELSE Omslag Generelle oplysninger Hoved- og nøgletal for koncernen / miljøindikatorer

Læs mere

Member of the Cementir Group

Member of the Cementir Group Member of the Cementir Group M I L J Ø R E D E G Ø R E LS E O G G RØ N T R E G N S KA B 2 0 0 5 INDHOLD omslag Generelle oplysninger Hoved- og nøgletal / Værditilvækst 1 Bæredygtighed hvad gør Aalborg

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2014 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

MILJØREDEGØRELSE 2014 Grønt regnskab og arbejdsmiljø MILJØREDEGØRELSE 2014 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 E-mail: cement@aalborgportland.com

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Grønt regnskab og arbejdsmiljø Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2012 Indhold 2 Miljø, energi og arbejdsmiljø i 2012 4 Generelle oplysninger 5 Miljøvision, miljø- og energipolitik 6 Fremstilling af cement 7 Aalborg Portlands

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Indhold. Hoved- og nøgletal for koncernen / miljøindikatorer. 1 Bæredygtighed. 2 Aalborg Portland i udvikling mod miljømålene

Indhold. Hoved- og nøgletal for koncernen / miljøindikatorer. 1 Bæredygtighed. 2 Aalborg Portland i udvikling mod miljømålene A A L B O R G P O R T L A N D A / S M I L J Ø R E D E G Ø R E L S E O G G R Ø N T R E G N S K A B 2 0 0 0 Indhold Omslag forrest Omslag forrest Generelle oplysninger Hoved- og nøgletal for koncernen /

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE. Grønt regnskab og arbejdsmiljø

MILJØREDEGØRELSE. Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2013 MILJØREDEGØRELSE Grønt regnskab og arbejdsmiljø OVERBLIK 2013 S10 S12 S14 RESSOURCEEFFEKTIVT SAMARBEJDE 514.000 tons alternative brændsler og råmaterialer genanvendt BESPARELSE AF ENERGI 76 mio. kwh

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 Vores papirarbejde er i orden - også når det handler om miljøet Johnsen Graphic Solutions A/S har gennem mere end 20 år ført en dokumenteret og målrettet miljøpolitik til gavn

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

miljøredegørelse og grønt regnskab 2007

miljøredegørelse og grønt regnskab 2007 miljøredegørelse og grønt regnskab 2007 Member of Indhold omslag Generelle oplysninger Hoved- og nøgletal / Værditilvækst 2 Miljøredegørelsen 2007 4 Miljøvision, politik og bæredygtighed 5 Aalborg Portlands

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Notat om VVM-screening af ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i Aalborg Portlands hvide ovne

Notat om VVM-screening af ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i Aalborg Portlands hvide ovne Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00320 Ref. benjo 7. april 2010 Til: Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg Kopi til: Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Notat om VVM-screening

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Miljøredegørelse og Grønt Regnskab 2002

Miljøredegørelse og Grønt Regnskab 2002 Miljøredegørelse og Grønt Regnskab 2002 Indholdsfortegnelse Omslag Generelle oplysninger Hoved- og nøgletal / miljøindikatorer 1 Alle miljøaspekter dækkes 2 En aktiv samarbejdspartner 4 Miljøvision, politik

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Indhold. Generelle oplysninger Hoved- og nøgletal / Værditilvækst. omslag. 1 Miljømæssige udfordringer. 2 Samarbejde, ansvarlighed, kompetence

Indhold. Generelle oplysninger Hoved- og nøgletal / Værditilvækst. omslag. 1 Miljømæssige udfordringer. 2 Samarbejde, ansvarlighed, kompetence M I L J Ø R E D E G Ø R E L S E O G G R Ø N T R E G N S K A B 2 0 0 3 omslag Indhold Generelle oplysninger Hoved- og nøgletal / Værditilvækst 1 Miljømæssige udfordringer 2 Samarbejde, ansvarlighed, kompetence

Læs mere

CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER 2014 Aalborg Portland 2014 AALBORG PORTLAND EN AF NORDENS STØRSTE PRODUCENTER AF CEMENT Gennem 125 år har virksomheden været en vigtig del af erhvervslivet i Danmark ikke

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER VI GØR DET ENKELT AT BYGGE MED AMBITION Aalborg Portland A/S Forsidefoto: Storebæltsbroen. AALBORG PORTLAND EN AF NORDENS STØRSTE PRODUCENTER AF CEMENT Aalborg Portland

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 217 FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 FAXE KOMMUNE CO2-UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 Revision 2 Dato 217-5-119 Udarbejdet af Thomas Rønn Kontrolleret

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER M I L J Ø R E D E G Ø R E L S E O G G R Ø N T R E G N S K A B 2 0 0 4 GENERELLE OPLYSNINGER Navn og beliggenhed: Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf. 98 16 77 77 Fax 98 10

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Indledning Det grønne regnskab 2007 for Greve Kommune præsenterer ressourceforbruget i bygninger, der administreres

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere