Notat. Handlingsplan for Digitaliseringsprojektet. Handlingsplan følger på efterfølgende sider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Handlingsplan for Digitaliseringsprojektet. Handlingsplan følger på efterfølgende sider"

Transkript

1 Notat Handlingsplan for Digitaliseringsprojektet Handlingsplan følger på efterfølgende sider 10. oktober 2011 Sagsbeh: HB Sagsnr.: /30 Emnenr.: Dokumentnr.: Frederiksberg Stadsarkiv

2 Digitaliseringsprojektet: Kulturarv Frederiksberg Handlingsplan Kultur & Fritid Frederiksberg Stadsarkiv 2011

3 Frederiksberg Kommunalbestyrelse afsatte i Budget 2011 fra årligt kr. til digitalisering af kulturarven på kommunens museer og kulturelle institutioner. I forlængelse heraf tiltrådte Kultur og- Fritidsudvalget ved mødet d. 7. februar 2011 at gennemføre et digitaliseringsprojekt med deltagelse af følgende institutioner: Bakkehusmuseet, Storm P Museet, Revymuseet, Cisternerne Museet for moderne Glasknust, Frederiksberg Hovedbibliotek samt Frederiksberg Stadsarkiv. Efterfølgende har Cisternerne Muset for moderne Glasknust meddelt, at dette ikke ønsker, at indgå i Digitaliseringsprojektet, mens det er blevet anset for hensigtsmæssigt at inddrage kommunens kunstsamling i projektet. Denne kunstsamling beror til dels i kælderetagen på Møstings Hus, mens den øvrige del er ophængt i forskellige lokaler på rådhuset. Digitaliseringsprojektet har til formål: at digitalt evighedsbevare og formidle de dele af de institutionernes samlinger, som aktuelt og fremover vil have særlig interesse for borgerne i bredeste forstand, og som bidrager til forståelsen af de særlige kultur- og byhistoriske forhold, som indgår som centrale elementer i brandingen af Frederiksberg som by at sikre varig elektronisk bevaring af de øvrige dele af institutionernes samlinger, der i øvrigt har forsknings- og formidlingsmæssige værdi og hvis fremtidige bevaring er truet som følge af enten fysisk nedbrydning eller den teknologiske udvikling. at sikre en fælles digital formidling af Frederiksbergs kulturarv Projektet tænkes gennem i to faser: Fase 1: Perioden : Digitalisering af de dele af samlingerne, som har særlig stor interesse for borgerne og byens brand, og/eller er under fysisk eller elektronisk nedbrydning Fase 2: Perioden fra : Digitalisering af materialer, som har interesse for borgerne i almindelighed, deres direkte benyttelse, særlig forskningsmæssig interesse og/eller som vil stå overfor fysisk/teknologisk nedbrydning. Til de videre drøftelser af Digitaliseringsprojektets målsætninger, opgaver og rammer er der nedsat et Kulturarvsforum, der fra sommeren 2011 tillige har opovertaget de opgaver, der tidligere har været henlagt i Museumsforum. Frederiksberg Stadsarkiv varetager Digitaliseringsprojektet koordinerende og administrative opgaver. Status: 2011 Umiddelbart efter igangsættelsen af Digitaliseringsprojektet besluttedes det at igangsætte følgende initiativer i 2011: 1. Scanning af todimensionalt materiale 2. Udarbejdelse af en samlet handlingsplan for projektet 3. Forarbejde til etablering af en fælles digital formidlingsplatform for Frederiksbergs kulturarv 4. Præsentation af de første elementer i en kommende fælles formidlingsplatformen for Frederiksbergs kulturarv Ad. 1. Scanning af todimensionalt materiale Todimensionale materialer udgør hovedbestanden i institutionernes samlinger. I betragtning af at en fuldstændig digitalisering af institutionernes samlinger vil strække sig over mange år, koncentreres digitaliseringsindsatsen på dette område i første omgang til de dele, der anses at have størst formidlingsmæssig værdi for borgerne: Bakkehusmuseets samling af breve, fotos og gæstebøger Arkiv 1 og 2 i Bakkehussamlingen ved Frederiksberg Hovedbibliotek Revymuseets samlinger af manuskripter, noder, programmer og fotos. Dele af Stadsarkivets og Hovedbibliotekets billedsamlinger, der i 2012 vil udgøre en integreret billedsamling under Stadsarkivet dog således at den resterende del af de pa-

4 pirbaserede fotos scannes ved senere lejlighed, og at glasbilleder og dias scannes ved Stadsarkivets egen foranstaltning. Storm P Museets tegningssamling. I overensstemmelse med gældende nationale og internationale udbudsregler er der indhentet tilbud på scanning af de nævnte materialer fra fire danske virksomheder. Da laveste bud er givet af Mikrodan A/S, er opgaven overdraget til nævnte virksomhed til en kontraktfastsat pris på kr. Det forventes, at scanningsopgaven afsluttes omkring årsskiftet 2011/2012, hvorefter de enkelte institutioner vil modtage originalmaterialet retur og på harddiske i digitaliserede udgaver heraf. Disse udgaver vil blive lagret på egne servere, hvorfra de enkelte institutioner igen kan trække materialet ind på de særlige registrerings- og formidlingsplatforme, der anvendes. Ad 2. Handlingsplan Af hensyn til tilrettelæggelsen af det samle Digitaliseringsprojekt har Stadsarkivet i tæt samarbejde med institutionerne endvidere undersøgt: 1. de øvrige materialer, der ud fra en formidlingssynsvinkel og bevaringshensyn yderligere bør digitaliseres ved de enkelte institutioner 2. eksisterende registrerings- og formidlingsplatforme, der allerede anvendes på de enkelte institutioner og hvilke yderligere platforme, der må anses for hensigtsmæssige for institutionernes udnyttelse af det digitaliserede materiale 3. mulighederne for at etablere en for institutionerne fælles digital formidlingsplatform for Frederiksbergs kulturarv Resultaterne heraf fremlægges i foreliggende handlingsplan. Ad Formidling På grundlag af de i gangværende forarbejder med hensyn til etablering af en fælles digital formidlingsplatform for Frederiksbergs kulturarv vil Stadsarkivet vil i starten af 2012 præsenterer portalen Kulturarv Frederiksberg, der i første omgang vil rumme links til de registrerings- og formidlingsplatforme, med tilhørende digitalt materiale, som nogle af institutionerne allerede har taget i anvendelse. I samme forbindelse præsenteres en case, der illustrerer, hvordan det digitaliserede materiale via en smartsphone-løsning kan formidles omkring et bestemt temaer. Der er for 2011 afsat kr. til denne del af projektet. Digitalisering af materialesamlingerne I forhold til Digitaliseringsprojektets målsætninger rummer institutionernes samlingerne følgende materialetyper, som i de følgende år skal digitaliseres: 1. Øvrige to-dimensionale materialer, der umiddelbart kan scannes: Fotos, dokumenter, protokoller m.m. 2. Tre- dimensionale og andre materialer, der kræver digital affotografering: Genstande, malerier m.v. 3. AV-materialer, der kræver særlige digitale løsninger: Film, video, lydbånd m.m. Ad.1. Øvrige to- dimensionale materialer Udover de materialer, der scannes i 2011, besidder institutionerne betydelige to-dimensionale, der har relevans for Digitaliseringsprojektet jf. Bilag 1. Således den resterende del af Bakkehussamlingen, Hovedbiblioteks genealogiske samling, yderligere fotografier og over dias og glasbilleder ved de forskellige institutioner. Herudover avisudklip og artikelsamlinger ved flere institutioner og store serier af skattemøder og mandtalslister på Stadsarkivet. Ad 2. Digital affotografering Navnlig museernes samlinger omfatter materialetyper, der kræver digital affotografering. Fortrinsvis malerier, buster, enkeltgenstande samt scenografi.

5 Ad. 3. AV- materialer Samlingerne ved Stadsarkivet og to af museerne, Revymuseet og Storm P Museet, består herudover forskellige former for AV-materiale. Film af forskellig båndbredde, videobånd af forskellige standarder (Betamax/U-matic) og lydbånd i form af spolebånd og kassettebånd. Herudover plader og valser med lydgengivelser. Prioriteringer og anbefalinger En samlet digitalisering af de angivne materialer vil udgøre 3,0 mio. kr. Da omkostninger af denne størrelsesorden falder udenfor Digitaliseringsprojektets bevillingsrammer, bør digitaliseringsindsatsen i første omgang koncentreres til de materialer, der har størst formidlings- og forskningsmæssige betydning og/eller er direkte truet af fysisk/teknologisk nedbrydning. Det anbefales således, at der indenfor de angivne år gennemføres digitalisering af følgende: 2012: Materialer af høj formidlings- og forskningsmæssig værdi: o fotografier ved Bakkehusmuseet, Storm P Museet samt Stadsarkivet o Den resterende del af Bakkehussamlingen o Digital affotografering af malerier, enkeltgenstande, buster, scenografi m.m. ved samling institutioner, men med særlig tyngdepunkt på de tre museer samt kommunens kunstsamling 2013: Samtlige AV-materialer på museerne og halvdelen af denne type materialer på Stadsarkivet. Materialer som har høj formidlings- og forskningsmæssig betydning, og samtidig er under teknologisk nedbrydning. 2014: Materialer af betydelig forsknings- og formidlingsværdi: o Avisudklip- og artikelsamlinger ved Bakkehusmuseet, Revymuseet samt Stadsarkivets lokalsamling o Tegninger, plakater m.m. ved Bakkehusmuseet og Revymuseet o Dias og glasbilleder ved Revymuseet og Storm P Museet o Den resterende del af Stadsarkivets filmsamling, der er under teknologisk nedbrydning Herudover vil der efterfølgende være behov for digitalisering af følgende materialer: Øvrige arkivalier og genstande fra museerne Stadsarkivets samling af dias og glasbilleder Stadsarkivet række af skattebøger for perioden til en estimeret omkostning på kr. idet o en meget betydelig del af bindene i denne række er allerede fysisk nedbrudte eller står overfor snarlig nedbrydning, som følge af meget hyppig benyttelse på Stadsarkivets læsesal og tidligere i Frederiksberg Kommunes Skattedirektorat o disse er en særdeles anvendt kildegruppe for slægtsforskere, og øvrige tilsvarende arkivinstitutioner i Danmark til dette formål allerede har digitaliseret eller planlægger at digitalisere tilsvarende materialer o disse er en vigtig kilde til Frederiksberg sociale og demografiske udvikling i nævnte periode Stadsarkivet række af mikrofilm af arkivet samlinger af Mandtalslister og Flyttemeldingsprotokoller for perioden idet o disse er en særdeles anvendt kildegruppe for slægtsforskere og øvrige tilsvarende arkivinstitutioner i Danmark til dette formål allerede har digitaliseret eller planlægger at digitalisere tilsvarende materialer o disse er en vigtig kilde til Frederiksberg sociale og demografiske udvikling i nævnte periode For så vidt angår Hovedbiblioteks genealogiske samling anbefales, at der ikke gennemføres en digitalisering af denne, idet: o denne rummer slægtshistoriske fremstilling vedrørende hele Danmark, og hermed ikke i sig selv er et udtryk for Frederiksbergs kulturarv

6 o dubletter af salingens værker som hovedregel forefindes på Det kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket i Århus o denne ikke er under fysisk nedbrydning og opbevares under betryggende forhold på Hovedbiblioteket Registrerings- og formidlingsplatforme Under selv digitaliseringsprocessen vil det digitaliserede materiale løbende fra de udførende firmaer blive leveret på mobile harddiske og vil herfra blive lagret på institutionernes servere, hvorfra de disse igen kan trække materialet ind særlige registrerings- og formidlingsplatforme. Ud fra formidlings- og forskningsmæssige hensyn er det derfor afgørende, at moderne museums- og arkivinstitutioner benytter elektroniske registreringssystemer, der via opmærkning og søgestrukturer sikrer, at de enkelte musealier og arkivalier ubesværet kan fremfindes i fysisk form på institutionerne og at disse samtidig, såfremt de foreligger digitalt, kan søges og forevises via internettet med de tilknyttede relevante data enten via søgning på internettets forskellige søgesystemer eller ved anvendelse af de enkelte institutioners registrerings- og formidlingsplatforme. Registreringen af såvel digitaliserede som originale fysiske materialer i institutionernes samlinger er ressourcekrævende for de enkelte institutioner, hvorfor dette arbejde i forbindelse med Digitaliseringsprojektet skal tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige og effektive måde. For indeværende har institutionerne i større eller mindre omfang implementeret digitale registrerings- og formidlingsplatforme, der opfylder ovenstående, mens der i andre tilfælde skal ibrugtages tilsvarende systemer for optimalt at kunne udnytte det materiale, der digitalt vil blive stillet til rådighed via Digitaliseringsprojektet. Museerne Som statsanerkendt museum har Storm P Museet påbegyndt anvendelse af Kulturarvsstyrelsens fælles digitale registreringssystem REGIN. Museet vil bruge REGIN til det materiale, der digitaliseres i forbindelse med digitaliseringsprojektet og som afsæt for en digital formidlingsstrategi. Registreringerne er allerede tilgængelig via ligesom museet tillige allerede udvikler forskellige digitale formidlingsløsninger. De to øvrige museer, Bakkehusmuseet og Revymuseet, kan efter forventet snarlig godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen, tillige anvende REGIN. Frederiksberg Hovedbibliotek Institutionen har allerede implementeret sitet til registrering og digital formidling Bakkuhussamlingens manuskripter, breve m.m. Frederiksberg Stadsarkiv: Institutionen har allerede implementeret sitet til registrering og digital formidling af den byhistoriske billedsamling. Billeder registreret her ranker højt på Google. I en ny udgave af systemet georegistreres billederne med udgangspunkt i Googlekoordinater. Sitet anvendes allerede til formidling af digitale filmklip fra Stadsarkivets filmsamlinger. Klippene kan søges via Google og der er indgået aftale om fortsat drift og udvikling af filmkanalen. Filmklippene vil blive registreret bl.a. med udgangspunkt i Google-koordinater og vist via Google Maps. Samtidig udvikles der en iphone-applikation (app), hvorfra der kan der hentes temaer fra filmkanalen, vises videoer og information om disse, linkes til kort fra video, sendes mail med link samt anvendes kort med markeringer af, hvorfra der er videooptagelser. Stadsarkivet har endvidere iværksat et udviklingsprojekt på i forbindelse med institutionens Facebook-side. Her øges synligheden med to ugentlige opdateringer og opfordringer til brugerne om at gå i dialog med institutionen, om hvad man kunne tænke sig fra herfra.

7 Stadsarkivet har endvidere færdigudviklet og fuldt implementeret arkivdatabasen FREDBAS, der registrerer og indeholder oplysninger om samtlige af institutionens kommunale og private arkivalier. Registreringerne i Fredbas rankes tillige Google. Der er endnu ikke udviklet digitale registrerings- og formidlingsplatforme for: Samtlige dele af Stadsarkivets byhistoriske AV-samling Senere digitale dele af institutionens samling af skattebøger og mandtalslister/flyttemeldingsprotokoller Frederiksberg Kommunes kunstsamling Der arbejdes for tiden på modeller for en digital registrerings- og formidlingsplatform for denne samling, herunder udførelse af registrerings- og formidlingsarbejdet ved evt. ekstern finansiering. Prioriteringer og anbefalinger Da digitale registrerings- og formidlingsplatforme er helt afgørende for optimal udnyttelse af de digitaliserede materialer Digitaliseringsprojektet vil stille til rådighed for institutionerne opfordres: Frederiksberg Stadsarkiv til at udvikle og ibrugtage registrerings- og formidlingsplatforme til håndtering af institutionen samling af byhistorisk AV-materiale samt senere digitale udgaver af dele af institutionens samling af skattebøger og mandtalslister/flyttemeldingsprotokoller Der til, at det arbejde der p.t. pågår med hensyn til tilvejebringelse af eksterns finansiering af en digital registrering og formidling af Frederiksberg Kommunes kunstsamling forsættes Fælles digital formidlingsplatform: Kulturarv Frederiksberg Digitaliseringsprojektets tilvejebragte digitale materiale vil kunne søges og digitalt fremfindes via de forskellige registrerings- og formidlingsplatforme, som institutionerne hver for sig anvender eller vil tage i anvendelse og således sikre en fælles digital formidlingsplatform for Frederiksbergs kulturarv, idet en sådan platform: kan dokumentere og fortælle om måden, byen Frederiksberg, er blevet til på, har udviklet sig, hvorfor byen i dag ser ud, som den gør. Hele den fysiske virkelighed, som borgerne til daglig er omgivet af. er med til at gøre den fælles frederiksbergske by- og kulturhistorie konkret, give den enkelte borger forståelse for identitet og ophav, uanset om man er tilflyttet eller barnefødt, at bidrage til at skabe forståelse for kultur, mentalitet og de kollektive erindringsfællesskaber, som er opbygget over tid. Strategiske overvejelser I 2010 udkom rapporten Kulturarven i Norden og de sociale medier, Den gennemgående konklusion i rapporten, at det ikke er brugerne -, der finder det digitale indhold, men at det digitale indhold finder brugerne. Fordi brugernes venner eller kontakter taler om det, sender det videre og markerer det som favoritter på diverse netværk. Det gælder også for kulturarvsmateriale og det vigtige spørgsmål for kulturinstitutionerne er her, hvilke platforme, der skal anvendes, når der formidles historie og kultur, og hvordan disse anvendes. Kulturministeriet udgav i 2008 rapporten Reach Out. Inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden. I rapporten påpeges det bl.a., at der er tre grunde til, at kulturinstitutionerne skal tale med deres brugere, involvere dem og blive dygtigere til at skaffe sig viden om deres vaner, behov og præferencer: For kulturinstitutionerne er det afgørende at tiltrække nye brugergrupper, ikke mindst børn og unge, så man også på sigt kan være relevant for publikum. Oplevelsesøkonomiens udfordring til kulturinstitutionerne: At appellere til et bredt publikum og skabe oplevelser, som publikum gerne vil betale for. Det kræver bl.a., at

8 man kender, forstår og inddrager viden om brugernes behov, vaner og situation i arbejdet med at udvikle nye kulturtilbud og give bedre service omkring dem. Spørgsmålet om, hvordan det professionelle kulturliv kan tage samspillet med brugerne ind i en bevidst tilrettelagt kunstnerisk eller kulturfaglig kvalitetsudvikling. Det er vigtigt, da deltagelse, dialog og deling af oplevelser, tanker og viden i dag er blevet en selvfølge for mange brugere. Tre formidlingstendenser, som bør således danner grundlag for den videre digitale fælles formidlingsstrategi i Digitaliseringsprojektet, idet det digitaliserede materiale og institutionerne skal være: til stede lokalt gennem geografisk indekseret digitalt materiale og mobile applikationer (apps) aktivt og synligt til stede på de sociale medier (først og fremmest Facebook) til stede på Google og andre centrale søgeplatforme I 2009 udkom rapporten Digitalisering af kulturarven. Endelig rapport fra Digitaliseringsudvalget. Rapporten omhandler forskellige tiltag til digitalisering af den statslige del af kulturarven. Hovedformålet med at digitalisere er, at materialet (film, billeder, lyd o.a.) gøres tilgængeligt. Det er afgørende at samordne den tværgående brugbarhed i form af metadata, der kan eksponere materialet i gængse søgemaskiner (typisk Google). Den konkrete formidling af materialet trives dog iflg. rapporten bedst med decentraliseret initiativ og kreativitet lokalt hos institutionerne selv. Portalløsninger er især velegnede til sektorspecifikke løsninger beregnet til bestemte brugergrupper (f.eks. undervisningsportalen EMU, herunder e-museum). Afgørende er dog, at formidling af den digitale kulturarv sker på den for borgeren mest optimale måde, således at kulturarven præsenteres i forskellige sammenhænge uanset hvilken indgang borgeren benytter. Fælles formidlingsform Med hensyn til portalløsninger eller fælles formidlingsplatforme vil målet være at skabe en samlet digital platform for de mange data, således at de frederiksbergske institutionernes samlinger ikke blot formidles fra lokalt anvendte mere fag- og institutionsspecifikke registreringsog formidlingsplatforme, men tillige ud fra en samlet Frederiksberg-sammenhæng og måske herfra i sammenhæng med fremtidige regionale, nationale og internationale platforme. Flere forskellige løsninger har været undersøgt og det peger i retning af der etableres En kulturportal skal have karakter af en fælles præsentation af institutionerne og samlingerne, adgang til registrerings- og formidlingsplatforme og give mulighed for visning af de andre digitale formidlingsformer, der tages i anvendelse. Herudover skal den fælles formidlingsplatform betjene sig af fremtidssikrede formidlingsværktøjer. Fremtidens formidlingsværkstøjer Danmarks Tekniske Museum har netop lanceret et undervisningsforløb i form af en app til smartphones: Energikrisen på Mobil. Det forventes, at brug af smartphones vil blive mere og mere almindeligt brugt til formidling på kulturinstitutionerne i de kommende år - jf. App en på Teknisk Museum kan downloades til elevernes egne smartphones, ligesom museet har indkøbt et antal Ipads, som elever og andre besøgende kan låne. I app en opfordres eleverne til at rejse tilbage i tiden til energikrisen i 1973 i et undervisningsforløb, der trækker paralleller op til i dag, idet spørgsmålet her stilles: Du skal nu rejse tilbage i tiden, og se, om du ville have gjort tingene anderledes Tag tilbage og ændr historien det er din egen fremtid, der er på spil!. Formidlingsformer er også anvendt til digitale rundvisning på museer og ved særlige digitale gademuseer, hvor app-løsningen anvendes til at via geokodninger i det aktuelle bybillede, at vise historiske billeder og filmklip fra konkrete lokaliteter. Formen er bl.a. anvendt af The Mu-

9 seum of London - og i Danmark af Museet Den gamle By for så vidt angår Århus midtby - Kulturformidling på smartsphones rummer betydelige anvendelsesmuligheder: Institutionerne kan således ved denne fælles tilrettelagte formidlingsløsning, efterfølgende enkeltvis eller i fælles tværinstitutionelle projekter koordineret i Kulturarvsforum anvende det digitaliserede materiale til en stor og varietet buket af formidlingstemaer omkring forskellige emner og/eller tilrettelagt for forskellige målgrupper. For tiden kan bl.a. design- og kommunikations virksomheden Bysted A/S udviklet særlige mobile applikationer på kultur området jf. Naturmobil-og-Kulturmobil-oplevelser-under-aben-himmel Prioriteringer og anbefalinger På denne baggrund anbefales det: at det, at der udvikles en fælles formidlingsplatform for det digitaliserede materiale via en smartsphone-løsning således at denne løsningsmodel: o stilledes til rådighed for de enkelte institutioner, til disse videre formidling af det digitaliserede materiale o anvendes til udvikling af tværinstitutionelle digitale formidlingsprojektet projekter, hvor valg af de enkelte temaer koordineres i Kulturarvsforum at der udvikles en fælles portalen, der vil få navnet: Kulturarv Frederiksberg og : o rumme links til samtlige af de lokale registrerings- og formidlingsplatforme, som de i digitaliseringsprojektet deltagende institutioner vil have taget i anvendelse til registrering og formidling af disses samlinger - såvel de digitaliserede dele som de dele, der forsat vil foreligge i original form o bringe de serier af målgruppeafgrænsede temaer, der ved app-applikationer udvikles af institutionerne enkeltvis og i fællesskab o bringe oplysninger om Frederiksbergs kulturarvsinstitutioner, deres virksomhed og aktiviteter og med links til disses hjemmesider Årsplaner: Efter ovenstående anbefalinger gennemføres Digitaliseringsprojektet i perioden efter følgende årsplaner: 2012 Der digitaliseres følgende o fotografier ved Bakkehusmuseet, Storm P Museet samt Stadsarkivet til o Den resterende del af Bakkehussamlingen o Digital affotografering af malerier, enkeltgenstande, buster, scenografi m.m. ved samling institutioner men med særlig tyngdepunkt på de tre museer samt kommunens kunstsamling Fælles digital formidlingsplatform: Kulturarv Frederiksberg o I begyndelsen af året præsenteres portalen Kulturarv Frederiksberg samt en case, der illustrerer, hvordan det digitaliserede materiale via en smartsphoneløsning kan formidles omkring et bestemt temaer. o Der færdigudvikles en fælles formidlingsplatform for det digitaliserede materiale baseret en smartsphone-løsning. o De enkelte institutioner indenfor den til digital formidlingen afsatte rådighedssum cases baseret på smartsphone-løsning. o Portalen Kulturarv Frederiksberg udbygges løbende i takt med at det digitaliserede materiale integreres i institutionernes registrerings- og formidlingsplatforme og udvikling af formidlingstemaer

10 Der gennemføres digitalisering af: Samtlige AV-materialer på museerne og halvdelen af denne type materialer på Stadsarkivet. Materialer som har høj formidlings- og forskningsmæssig betydning og samtidig er under teknologisk nedbrydning. Fælles digital formidlingsplatform: Kulturarv Frederiksberg o De enkelte institutioner udarbejder indenfor den til digital formidling afsatte rådighedssum formidlingstemaer baseret på smartsphone-løsning. o Koordineret af Kulturarsvforrum udvikler institutionerne i fællesskab tværinstitutionelle formidlingstemaer indenfor den til digital formidling afsatte rådighedssum o Portalen Kulturarv Frederiksberg udbygges løbende i takt med at det digitaliserede materiale integreres i institutionernes registrerings- og formidlingsplatforme og udviklingen af temaer, der tages op til digital formidling cases Der digitaliseres følgende: o Avisudklip- og artikelsamlinger ved Bakkehusmuseet, Revymuseet samt Stadsarkivets lokalsamling o Tegninger, plakater m.m. ved Bakkehusmuseet og Revymuseet til o Dias og glasbilleder ved Revymuseet og Storm P Museet, idet materialer af denne art på Stadsarkivet digitaliseres på samme tid ved institutionens foranstaltning. o Den resterende del af Stadsarkivets filmsamling, der er under teknologisk nedbrydning Fælles digital formidlingsplatform: Kulturarv Frederiksberg o Der udvikles indenfor den valgte formidlingsløsning supplerende løsnings- og søgemuligheder o De enkelte institutioner udarbejder indenfor den til digital formidling afsatte rådighedssum formidlingstemaer cases baseret på smartsphone-løsning. o Koordineret af Kulturarsvforrum udvikler institutionerne i fællesskab tværinstitutionelle temaformidling indenfor den til digital formidling afsatte rådighedssum o Portalen Kulturarv Frederiksberg udbygges løbende i takt med at det digitaliserede materiale integreres i institutionernes registrerings- og formidlingsplatforme og udviklingen af den tematiske digitale formidling Budget Som det fremgår falder Digitaliseringsprojektet i to dele: Scanning og digitalisering af materialer på institutionerne og tilrettelæggelse af platforme for digital formidling af dette materiale. De til Digitaliseringsprojektet afsatte midler anvendes til de nævnte dele på følgende måde: Materialedigitalisering Digital formidling Total kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Total kr kr kr. Frederiksberg Stadsarkiv, 12. oktober 2011 Henning Bro Stadsarkivar, Ph.d.

11 Bilag 1: Opgørelse til skanning og affotografering digitalisering af Frederiksbergs kulturarv side 1(3) 3D genstande Sekventielt Film: 35mm Bakkehusmuseet 738 Malerier, buster, medaljoner, æsker m.v Kr ,- 500 Malerier o.l. Kr ,- 252 Malerier, buster, scenografier, indrammet etc Kr ,- Storm P. -Museet Piber, malerier,indrammet m.v. Kr ,- 3 celloidfilm: 2 stk 35mm 1 stk 16mm 20 Malerier o.l. Kr ,- 2 stk 35mm Møstings Hus og Rådhusets Revymuseet Frederiksberg Kommunes Biblioteker Frederiksberg Stadsarkiv 10 Malerier o.l. Kr. 560,- I alt: stk affotograferes ****Stk gnmsnitl. kr. 56,- Ca. kr ,- kørsel 70 dg kr ,- + assistent til rådighed 66 stk heraf 55 uspec. 16mm 8 mm Film uspecificeret: 10 uspec ?? => (Tilbud på de 3: Kr ,- fra LB-film) 1 stk 8mm <=Kr ,-?? 50 uspec. (5 haster) <= Kr ,-?? <=Kr ,-? Betamax 4 ***a kr. 350 kr. 1400,- 4 stk. ialt kr ,-

12 U-matic 5 ***a kr. 350 kr. 1,750 5 stk ialt kr ,- Lydbånd spolebånd Plader sml. Nat.diskoteket +unika 200? ***a kr. 200 pr. s. Valser 20 *** a kr (Foredr. Hist.- Top.Selsk.) ***45 min pr. s. kr. 260 kr stk ialt kr ,- unika 200? kr ? 20 stk kr ,- 3D i alt: Kr ,- Opgørelse til skanning og affotografering digitalisering af Frederiksbergs kulturarv side 2(3) 2D Avisklip A3: Bakkehusmuseet s. Stk. kr. 2,40 kr ,- Storm P. -Museet Møstin gs Hus og Rådhusets Revymuseet Frederiksberg Kommunes Biblioteker s. stk.kr. 2,40 kr ,- Frederiksberg Stadsarkiv I alt: Avisklip s. Kr ,-

13 Artikler/avisk lip A4: Manuskript /breve folio: Bøger s. avisklip A4 stk1,60 kr , s. stk.kr.1,60 kr s. a kr. 1,60 kr , s. Folio/A3 str a kr. 2,40 kr ,- Slægtsbøger: a ca 200 s.: sider a kr. 0,80 Kr ,- Skattebøger: 60 stk a34x45cm opsl.kr.1,60 Kr ,- 750 stk b44x57cm opsl. a 2,40 kr Artikler s. Kr ,- Folio s. kr ,- Slægtsbøger 1.3mio. s. kr ,- Skattebøger opsl. A + B opsl. kr ,- Fotos mind-re end A5 Fotos større end A4 Tegninger plakater Plakater kort i stort format Dias <A5 bl. stk. kr.6,00,- kr ,- 40 *stk. 6,00 kr. 240,- 50 stk. 25,00 kr stk.kr.25,00 50 a kr. 25,00 kr a kr. 14,00 kr. 980,- 657 <A5 blandede 6,00,- kr ,- 729 fotobogsider og 50 store a* kr. 6,00 i alt kr ,- 100 a kr 14,00kr.1.400, - Glasbil- 513 bl. str. incl. 9 glasdias a kr. 14,00 kr , <A5 bl.. stk. 6,00,- kr , a kr. 25,00 kr a kr. 14,00 kr ,- Fotos stk kr ,- Store fotos stk. 819 kr ,- Tegninger plakater stk. 750 kr ,- KT kort plakater1.100 kr Dias stk kr

14 leder a kr. 25,00 Kr Mikrofilm 2D fortsat 150 a kr. 25,00 Kr a kr. 25,00 Kr Mandtalslister 891 spoler a 400= a kr. 0,90, kr Mikrofilm stk kr D i alt Mikrodanpriser og cirka-priser fra Statsbiblioteket Nationaldiskoteket, LBfilm og fotograf Henrik Wichmann. Negativer Bakkehusmuseet Storm P. -Museet 483+6x6+48 ruller x36=2197 a *kr6,00,- = kr rulle positivbilleder a 40? (24, 36 el 40 stk) a kr pris som negativer **25,00 max Møstin gs Hus og Rådhusets Revymuseet Frederiksberg Kommunes Biblioteker Frederiksberg Stadsarkiv Negativer 2197 kr *1 rulle positiver kr Kr *Tal fra Mikrodan, Flemming Hansen, **Pris positivrulle fra Scanpixel.dk ***Statsbibliotekets juni priser forudsætter problemfri afspilning. Excl. levering af formidlingskopier i f.eks. mp3, som tilkøbes.

15 15

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed - M E D H E N B L I K P Å A T Ø G E B O R G E R N E S M U L I G H E D E R F O R B E N Y T T E L S E A F S A M L I N G E R N E Masterafhandling af Heidi

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde Bilag 4 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Brugerne som medskabere Digital Historie & Kunst Flere brugere af kommunens historiske

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense -

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - - Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - 1 Vedtaget i efteråret 2009 før kommunevalget delte nogle håndøre ud til vælgere. Sendte brev til

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

Kassation af billeder. Et problem?

Kassation af billeder. Et problem? Et problem? Hvor? Hvad? Hvornår? Hvor? Hvad? Hvornår? Charles Peirce (1839-1914) Tegn: Alle ting, som giver os associationer om andre ting Symbol: Er tegn i kraft af deres brug. Ikoner: Ligner eller imiterer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Af Eva Fønss-Jørgensen Statsbiblioteket 21. september 2002 Kulturministeriets Udvalg om Bevaring af den Digitale Kulturarv har bedt

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

NOTAT. Projektforslag "Opgangen" DIGITALISERING AF FREDERIKSBERGS KULTURARV

NOTAT. Projektforslag Opgangen DIGITALISERING AF FREDERIKSBERGS KULTURARV NOTAT Projektforslag "Opgangen" 23. april 2012 Sagsbehandler: T Dok.nr.: 2012/0000074-14 Frederiksberg Stadsarkiv DIGITALISERING AF FREDERIKSBERGS KULTURARV Denne opgang er 123 år gammel. Den taler til

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR Aalborg 19-11-2014 OVERBLIK Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Avisdigitalisering hvordan Tilgængelighed hvordan får man adgang? Spørgsmål?

Læs mere

DIGITAL KULTURARV. Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket

DIGITAL KULTURARV. Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket DIGITAL KULTURARV Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket 1 Agenda Digital kulturarv Hvad gemmer vi? Radio/TV Netarkivet.dk Aviser Rippede CD ere og DVD ere Andre samlinger Digital

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Notat Kultur og Fritid Byhistorie og museer på Frederiksberg Kulturhistoriske institutioner Byhistorie

Notat Kultur og Fritid Byhistorie og museer på Frederiksberg Kulturhistoriske institutioner Byhistorie Notat 23. maj 2011 Sagsbeh: I Sagsnr.: 2011-3547 Dokumentnr.: 2011-61999 Kultur og Fritid Serviceområdet Byhistorie og museer på Frederiksberg Frederiksbergs by- og kulturhistorie indtager en central rolle

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler Ver. 03.06.15 Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler 1 Hvad og hvor meget må du kopiere? Digitalkopiering eller fotokopiering? Kildehenvisning skal på kopierne Sådan opgør

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne Skaber det bedst mulige bibliotekstilbud inden for de politisk fastlagte prioriteringer og budgetrammer. Vision - vi vil: Udvikle

Læs mere

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser.

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser. Kulturstyrelsen Adresse By Att.: DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale

Læs mere

Materialerne må meget gerne være af digital eller elektronisk form, og de skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk

Materialerne må meget gerne være af digital eller elektronisk form, og de skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk Ansøgningsskema Ansøgning til puljemidler for Ungdomsuddannelserne marts 2012 Materialer til brug i enkeltfag gymnasiale uddannelser 1 Grundlæggende Der kan søges midler til udvikling af materialer til

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne.

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne. Notat SEGES P/S Koncern Digital Stedfæstede instrukser ved brug af Recho Ansvarlig JPH Projekt: 7463, Kompetenceudvikling - når landmanden har tid og behov Oprettet 12-2015 Side 1 af 6 Stedfæstede instrukser

Læs mere

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Frederiksbergmuseerne søger hermed Frederiksberg Kommune om øget driftsbevilling; 1.1 mio. kr. til hhv. efterlevelse af museumslovens krav og

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner -udfordringer og strategier v/ Diba Terese Markus Naturvidenskabeligt IT Kompetencecenter Københavns Universitet Udgangspunktet De studerende Teknologistærke

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Politiske mål for Kultur-og Fritidsområdet - foreløbig godkendt på UKFN juni-møde

Politiske mål for Kultur-og Fritidsområdet - foreløbig godkendt på UKFN juni-møde Notat Sagsnr.: 2012/0001874 Dato: 21. juni 2012 Titel: Politiske mål for Kultur-og Fritidsområdet - foreløbig godkendt på UKFN juni-møde Sagsbehandler: Nina Wodstrup Jensen Direktionskonsulent UDVALGET

Læs mere

IT-vejledning. 1. Overordnet formål. Teknisk

IT-vejledning. 1. Overordnet formål. Teknisk 1. Overordnet formål Med projektet ønsker vi at fastholde og styrke Vestergårdsskolens position som den førende folkeskole i Aarhus Kommune på det pædagogiske IT-område og undersøge tabletcomputerens potentiale

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Hvem er vi & hvad gør vi?

Hvem er vi & hvad gør vi? Hvem er vi & hvad gør vi? KULTUR- OG SKOLETJENESTEN KULTUR- OG SKOLETJENESTEN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS OPGAVER Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland informerer om undervisningsmaterialer, pædagogiske

Læs mere

Referat fra Brugerrådsmødet den 27. oktober 2015 Rigsarkivet i København

Referat fra Brugerrådsmødet den 27. oktober 2015 Rigsarkivet i København Referat fra Brugerrådsmødet den 27. oktober 2015 Rigsarkivet i København 1. Velkomst Allan Vestergaard bød velkommen. 2. Siden sidst Skolestuen er nu blevet lydisoleret, hvilket har medført en markant

Læs mere

MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM M AR IAGERFJORD KO M M U N E

MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM M AR IAGERFJORD KO M M U N E MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM MILJØMENTOR HVAD ER EN MILJØMENTOR? En mentor er en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale data på miljøområdet

Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale data på miljøområdet Projekt kommunalreformens forvaltningsgrundlag og digital forvaltning på miljøområdet Miljøministeriet CFK j.nr. Ref.: kich/bla/cab Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Fortidens ansigter projiceret levende formidling

Fortidens ansigter projiceret levende formidling Rapport: Fortidens ansigter projiceret levende formidling Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42-03-0025 Kontaktperson:

Læs mere

Bilag 1 vedr. DRs specialiserede on demand-tilbud

Bilag 1 vedr. DRs specialiserede on demand-tilbud Bilag 1 vedr. DRs specialiserede on demand-tilbud DRs on demand-tilbud er organiseret således, at DR TV udgør den samlende digitale indgang til DRs tv-indhold, hvor hele befolkningen kan tilgå både aktuelt

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Unges brug og ikke-brug af museer Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Hvorfor er der såmeget fokus i dansk kulturpolitik påden sværeste gruppe af museumsbrugere?

Læs mere

Digitalisering og fremtidsperspektiver på digital innovation i kommunalt regi!

Digitalisering og fremtidsperspektiver på digital innovation i kommunalt regi! Digitalisering og fremtidsperspektiver på digital innovation i kommunalt regi! Afdelingschef Kim Gulvad Svendsen Natur og Miljø Baggrund og udfordringer! Der er i Aarhus kommune fokus på at inddrage og

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Mobil læring i autentiske rum understøttet af mobiler, ipads og andre tablets Projektet sætter fokus på læring i autentiske

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 01.12.2011 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Amtmandsstien 1, 4700 Næstved Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Bertel Hansen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Formålet med denne strategi er at sikre, at Notas ansatte besidder de kompetencer, der er nødvendige, for at Nota kan opfylde de mål, der er beskrevet i den overordnede

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

Kulturarv for alle. Vi bevarer kulturarven, fordi kulturarven repræsenterer samfundets udvikling gennem tiderne og VEJE TIL VIDEN KULTURARV FOR ALLE

Kulturarv for alle. Vi bevarer kulturarven, fordi kulturarven repræsenterer samfundets udvikling gennem tiderne og VEJE TIL VIDEN KULTURARV FOR ALLE KULTURARV FOR ALLE VEJE TIL VIDEN Kulturarv for alle af ANNE METTE RAHBÆK DIREKTØR Kulturstyrelsen Samarbejde med kulturinstitutioner og borgerne det skal der til, for at kulturarven bliver for alle. Data

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Lidt om digitale billeder

Lidt om digitale billeder 60+Bornholm Grundlæggende pc-vejledning Lidt om digitale billeder Kameraet 1 Et digitalt kamera virker stort set som et gammeldags kamera - filmen er bare erstattet af en chip, der kan måle billedets lys

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen

Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen 15. marts 2016 Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen Indhold 1. Hvad kan man anvende Instagram til?... 2 2. Sådan oprettes en profil på Instagram... 2 3. Valg af brugernavn... 2 4. Valg af profilnavn...

Læs mere

Computerens anatomi. Flashklip for børn

Computerens anatomi. Flashklip for børn Computerens anatomi Flashklip for børn Rapport der beskriver vores arbejde med at fremstille produkter, der kan formidle information om computerens opbygning til børn. Anders og Asger 11-05-2011 Indhold

Læs mere

Hvad skal vi med bibliotekarer, når vi har Google?

Hvad skal vi med bibliotekarer, når vi har Google? Hvad skal vi med bibliotekarer, når vi har Google? Jeg har søgt på nettet, men det er uoverskueligt! er en standardreplik bibliotekaren møder igen og igen. Kender du Faktalink? er et ligeså ofte stillet

Læs mere

Svømmehal på museum ESSAYS

Svømmehal på museum ESSAYS Svømmehal på museum 113 Tænk sig, hvis man kunne omskabe en svømmehal eller en idrætshal fra 1960 erne eller 1970 erne til et museum. Så kunne man virkelig formidle det tankegods og den virkelighed, der

Læs mere