HS130(CE) HØJTRYKSRAMMEVÆRKTØJ. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HS130(CE) HØJTRYKSRAMMEVÆRKTØJ. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL"

Transkript

1 HS130(CE) HØJTRYKSRAMMEVÆRKTØJ BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER. OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER SAMMEN MED VÆRKTØJET TIL FREMTID REFERENCE.

2 DEFINITIONER AF SIGNALORD : Angiver en potentielt farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade. FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan medføre personskade. BEMÆRK: Fremhæver væsentlige informationer. INDEKS 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER SPECIFIKATIONER OG TEKNISKE DATA LUFTFORSYNING OG TILSLUTNINGER INSTRUKTIONER TIL BETJENING VEDLIGEHOLDELSE OPBEVARING FEJLFINDING/REPARATION

3 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER SÅDAN UNDGÅS ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER TINGSSKADE FØR BRUG AF VÆRKTØJET SKAL FØLGENDE "SIKKERHEDSINSTRUKTIONER" LÆSES OMHYGGELIGT OG VÆRE FORSTÅET. HVIS IKKE ADVARSLERNE OVERHOLDES, KAN DET MEDFØRE DØDSFALD ELLER ALVORLIG PERSONSKADE. 2. HØREVÆRN KAN VÆRE NØDVENDIGT I VISSE MILJØER Da arbejdsbetingelserne kan omfatte udsættelse for høje støjniveauer, der kan give høreskade, skal arbejdsgiveren og brugeren sikre, at eventuelt nødvendigt høreværn leveres og bruges af operatøren og andre på arbejdsstedet. FORSIGTIGHED VED BRUG AF VÆRKTØJET 1. BRUG ØJENVÆRN Der er altid fare for øjnene på grund af risikoen for støv, som blæses op af udblæsningsluften, eller et søm, der kommer flyvende på grund af forkert håndtering af værktøjet. Af disse årsager skal der altid bruges øjenværn ved brug af værktøjet. Arbejdsgiveren og/eller brugeren skal sikre brug af korrekt øjenbeskyttelse. Øjenbeskyttelsesudstyr skal overholde kravene i Rådets direktiv 89/686/EEC af 21. DEC (American National Standards Institute, ANSI Z87.1) og give frontal og sideværts beskyttelse. Arbejdsgiveren er ansvarlig for håndhævelse af brugen af øjenbeskyttelsesudstyr for brugeren af værktøjet og alle andre personer på arbejdsstedet. BEMÆRK: Briller uden sidebeskyttelse og ansigtsskærm alene giver ikke tilstrækkelig beskyttelse. 3. SØRG FOR VED BRUG AF VÆRKTØJET AT BRUGE EN SPECIEL LUFTKCOMPRESSOR OG LUFTSLANGE For at forbedre ydelsen er dens arbejdstryk indstillet højere end almindelige sømpistoler. For at kunne bruge værktøjet har du behov for en speciel luftkompressor og luftslange. Brug af brændbar trykgas (f.eks. oxygen, acetylen osv.) giver unormal forbrænding, der muligvis kan resultere i en eksplosion. Brug kun den specielle luftkompressor og luftslange. 17 bar 250 psi 23 bar 320 psi 4. BETJENING INDEN FOR DET KORREKTE TRYKLUFTOMRÅDE Værktøjet er beregnet til betjening inden for et trykluftområde på 17 til 23 bar (250 til 320 p.s.i.). Trykket skal justeres efter den type arbejde, der skal udføres. Værktøjet må aldrig betjenes, når driftstrykket overstiger 23 bar (320 p.s.i.). 3

4 Fortynder Benzin 5. BRUG IKKE VÆRKTØJET I NÆRHEDEN AF BRÆNDBARE STOFFER Brug aldrig værktøjet i nærheden af brændbare stoffer (f.eks. fortynder, benzin osv.). Flygtige dampe fra disse stoffer kan blive trukket ind i kompressoren og blive komprimeret sammen med luften, og dette kan forårsage en eksplosion. 9. UNDERSØG STRAMNINGEN AF SKRUERNE Løse eller forkert isatte skruer eller bolte kan forårsage ulykker og beskadigelse af værktøjet, når det tages i brug. Undersøg, og kontroller, at alle skruer og bolte er stramme og korrekt isat før betjening af værktøjet. 6. BRUG ALDRIG VÆRKTØJET I EN EKSPLOSIV ATMOSFÆRE Gnister fra værktøjet kan antænde atmosfæriske gasser, støv eller andre brændbare stoffer. 7. BRUG ALDRIG EN FORKERT SAMMENKOBLING Tilkoblingen på værktøjet må ikke være under tryk, når trykluften er frakoblet. Hvis der anvendes en forkert fitting, kan værktøjet være ladet med luft efter frakobling, og det kan derfor affyre et søm, når luftforsyningen er frakoblet, hvilket kan forårsage kvæstelser. 10. BERØR IKKE AFTRÆKKEREN, MEDMINDRE DU VIL AFFYRE ET SØM Når luftforsyningen er sluttet til værktøjet, må du aldrig berøre aftrækkeren, medmindre du vil affyre et søm ind i materialet. Det er farligt at gå rundt med værktøjet med trukket aftrækker, og denne og tilsvarende handlinger bør undgås. 8. FRAKOBL LUFTFORSYNINGEN, OG TØM MAGASINET, NÅR VÆRKTØJET IKKE ER I BRUG Frakobl altid luftforsyningen fra værktøjet, og tøm magasinet, når anvendelsen er afsluttet eller afbrudt, når værktøjet er uden opsyn, flyttes til et andet arbejdssted, justeres, adskilles eller repareres, og når et fastsiddende søm fjernes. 11. LAD ALDRIG AFFYRINGSHULLET PEGE MOD DIG SELV ELLER ANDRE Hvis affyringshullet peger mod personer, kan der ske alvorlige ulykker ved affyring ved en fejltagelse. Sørg for, at affyringshullet ikke peger mod personer ved tilslutning og frakobling af slangen, påfyldning eller udtagning af søm eller tilsvarende handlinger. 12. BRUG SPECIFICEREDE SØM (SE SIDE 7) Brug af andre søm end de specificerede kan bevirke fejl på værktøjet. Sørg for kun at bruge de specificerede søm ved anvendelse af værktøjet. 4

5 13. PLACER AFFYRINGSHULLET KORREKT MOD MATERIALETS OVERFLADE Hvis affyringshullet i spidsen ikke placeres korrekt, kan det forårsage, at et søm flyver op, hvilket er meget farligt. 17. FJERNELSE AF SØM EFTER AFSLUTTET ARBEJDE Hvis søm efterlades i magasinet efter afslutning af arbejdet, er der risiko for en alvorlig ulykke før genoptagelse af arbejdet, hvis værktøjet håndteres skødesløst, eller ved tilslutning af en luftkobling. Derfor skal alle søm, der er tilbage i magasinet, altid fjernes efter afslutning af arbejdet. 18. KONTROLLER FUNKTIONEN AF KONTAKTSPIDSEN HYPPIGT VED BRUG AF ET VÆRKTØJ AF KONTAKTUDLØSERTYPEN Brug ikke værktøjet, hvis udløseren ikke fungerer korrekt, da der kan affyres et søm ved et uheld. Omgå ikke korrekt betjening af kontaktudløsermekanismen. 14. HOLD HÆNDER OG KROP PÅ AFSTAND AF AFFYRINGSHULLET Ved ladning og brug af værktøjet må hverken en hånd eller nogen anden del af kroppen komme inden for værktøjets affyringsområde. Det er meget farligt at ramme hænder eller krop ved en fejl. 15. AFFYR IKKE SØM I NÆRHEDEN AF KANTER OG HJØRNER PÅ ARBEJDSMATERIALET OG TYNDT MATERIALE Arbejdsmaterialet kan måske splittes, og sømmet kan flyve og ramme nogen. 19. BRUG AF VÆRKTØJET UDEN FOR ELLER PÅ ET HÆVET OMRÅDE Ved fastgørelse af tage eller tilsvarende skrå overflader startes fastgørelsen med den nederste del, hvorefter du arbejder dig opad. Baglæns fastgørelse er farlig, da du kan miste fodfæstet. Fastgør slangen på et sted i nærheden af det område, hvor du skal affyre søm. Der kan ske ulykker, hvis der trækkes i slangen ved et uheld, eller den hænger fast. 20. BRUG ALDRIG VÆRKTØJET, HVIS NOGEN DEL AF VÆRKTØJETS KONTROLFUNKTIONER (f.eks. AFTRÆKKER, KONTAKTARM) IKKE FUNGERER, ER FRAKOBLET, ÆNDRET ELLER IKKE FUNGERER KORREKT 21. AFFYR ALDRIG VÆRKTØJET UD I LUFTEN Herved undgås fare ved fritflyvende søm og kraftig belastning af værktøjet. 16. AFFYR IKKE SØM OVEN PÅ ANDRE SØM Affyring af søm oven på andre søm kan forårsage refleksion af søm, hvilket kan give personskader. 22. ANTAG ALTID, AT VÆRKTØJET INDEHOLDER SØM 23. BETRAGT VÆRKTØJET SOM ET ARBEJDSREDSKAB 5

6 24. BRUG DET IKKE FOR SJOV 25. FYLD ALDRIG SØM PÅ VÆRKTØJET, NÅR NOGEN AF BETJENINGSFUNKTIONERNE (f.eks. AFTRÆKKER, KONTAKTARM) ER AKTIVERET 26. VÆR IFØRT HANDSKER AFHÆNGIGT AF ARBEJDSFORHOLDENE 27. VED BORTSKAFFELSE AF MASKINEN ELLER DENS DELE SKAL DE RELEVANTE NATIONALE REGLER FØLGES VÆR GENERELT FORSIGTIG I TILLÆG TIL DE ANDRE ADVARSLER I DENNE MANUAL Brug ikke værktøjet som hammer. Bær altid værktøjet i håndgrebet, og hold det aldrig i luftslangen. Værktøjet må kun anvendes til det formål, det er beregnet til. Manipuler aldrig med kontrolfunktionerne, og fjern dem aldrig (f.eks. AFTRÆKKER, KONTAKTARM) Opbevar værktøjet på et tørt sted uden for børns rækkevidde, når det ikke er i brug. Brug ikke værktøjet uden sikkerhedsadvarselsmærkaten. Modificer ikke værktøjet uden godkendelse fra MAX CO., LTD. 6

7 2. SPECIFIKATIONER OG TEKNISKE DATA 1. NAVN PÅ DELE Ramme 2 Cylinderhætte 3 Kontaktarm 4 Spids 5 Magasin 6 Aftrækker 7 Greb 8 Udblæsningslåg 9 Glider 0 Prop a Låsegreb til aftrækker VÆRKTØJSSPECIFIKATIONER PRODUKTNR. * Værktøjets kompakte design giver mulighed for at bruge det på snævre steder. 3. SØMSPECIFIKATIONER HS130 HØJDE 426 mm (16-3/4") BREDDE (ramme) 85 mm (3-3/8") LÆNGDE 571 mm (22-1/2") VÆGT ANBEFALET DRIFTSTRYK LADEKAPACITET LUFTFORBRUG 4,3 kg (9,5 lbs.) 17 til 23 bar (250 til 320 p.s.i.) 60 dykkere 5,4 l ved 23 bar (320 p.s.i.) driftstryk PRODUKTNR. HS130 SØMLÆNGDE 90 til 130 mm (3-1/2" til 5-1/8") SKAFTDIAMETER φ3,1 til φ4,2 mm (0,112" til 0,165") SKAFTTYPE Glat, ring, skrue HOVEDDIAMETER φ7,0 til φ8,5 mm (0,276" til 0,335") 7

8 ANBEFALET DRIFTSTRYK: 17 til 23 bar (250 til 320 p.s.i.). Vælg driftstrykket inden for dette område for den bedste ydelse. OVERSKRID IKKE 23 bar (320 p.s.i.). 4. TEKNISKE DATA 1 STØJ A-vægtet enkelt lydeffektniveau LWA, 1s, d 101,5 db A-vægtet enkelt lydudsendelses lydtryksniveau ved arbejdsstation LpA, 1s, d 92,0 db Disse værdier er fastlagt og dokumenteret i overensstemmelse med EN12549 : LUFTFORSYNING OG TILSLUTNINGER Læs afsnittet "SIKKERHEDSINSTRUKTIONER". HØREVÆRN KAN VÆRE NØDVENDIGT I VISSE MILJØER Da arbejdsbetingelserne kan omfatte udsættelse for høje støjniveauer, der kan give høreskade, skal arbejdsgiveren og brugeren sikre, at eventuelt nødvendigt høreværn leveres og bruges af operatøren og andre på arbejdsstedet. BRUG IKKE ANDEN KRAFTKILDE END EN TRYKLUFTKOMPRESSOR Værktøjet er beregnet til at fungere med trykluft. Betjen ikke værktøjet ved anvendelse af andre brændbare gasser (f.eks. oxygen, acetylen el.lign.), da der er fare for eksplosion. Af denne grund må der absolut ikke anvendes andet end en trykluftkompressor til at drive værktøjet. 17 bar 250 psi 2 VIBRATION Vibrationskarakteristikværdi = 6,6 m/s 2 Disse værdier er fastlagt og dokumenteret i overensstemmelse med ISO Denne værdi er en værktøjsspecifik karakteristikværdi og repræsenterer ikke indflydelsen på hånd-arm-systemet ved brug af værktøjet. En indflydelse på hånd-armsystemet ved brug af værktøjet vil f.eks. afhænge af gribekraften, kontakttrykket, arbejdsretningen, indstillingen af strømforsyningen, arbejdsstykket og understøtningen af arbejdsstykket. 23 bar 320 psi BETJENING INDEN FOR DET KORREKTE TRYKLUFTOMRÅDE Værktøjet er beregnet til betjening inden for et trykluftområde på 17 til 23 bar (250 til 320 p.s.i.). Trykket skal justeres efter den type arbejde, der skal udføres. Værktøjet må aldrig betjenes, når driftstrykket overstiger 23 bar (320 p.s.i.). 5. ANVENDELSER Rammer ved tag, gulve og vægge Gitterrammer 8

9 LUFTKOMPRESSOR/LUFTSLANGE] Fortynder Benzin Luftkompressor 17 bar 250 psi Luftslange BRUG IKKE VÆRKTØJET I NÆRHEDEN AF BRÆNDBARE STOFFER Brug aldrig værktøjet i nærheden af brændbare stoffer (f.eks. fortynder, benzin osv.). Flygtige dampe fra disse stoffer kan blive trukket ind i kompressoren og blive komprimeret sammen med luften, og dette kan forårsage en eksplosion. BRUG ALDRIG EN FORKERT SAMMENKOBLING Tilkoblingen på værktøjet må ikke være under tryk, når trykluften er frakoblet. Hvis der anvendes en forkert fitting, kan værktøjet være ladet med luft efter frakobling, og det kan derfor affyre et søm, når luftforsyningen er frakoblet, hvilket kan forårsage kvæstelser. FRAKOBL LUFTFORSYNINGEN, OG TØM MAGASINET, NÅR VÆRKTØJET IKKE ER I BRUG Frakobl altid luftforsyningen fra værktøjet, og tøm magasinet, når anvendelsen er afsluttet eller afbrudt, når værktøjet er uden opsyn, flyttes til et andet arbejdssted, justeres, adskilles eller repareres, og når et fastsiddende søm fjernes. 23 bar 320 psi Anvendes ved 17 til 23 bar (250 til 320 p.s.i.) SØRG FOR VED BRUG AF VÆRKTØJET AT BRUGE EN SPECIEL LUFTKCOMPRESSOR OG LUFTSLANGE For at forbedre ydelsen er dens arbejdstryk indstillet højere end almindelige sømpistoler. For at kunne bruge værktøjet har du behov for en speciel luftkompressor og luftslange (MAX PowerLite Compressor og MAX PowerLite Hose). Brug af gas ved højt tryk (f.eks. oxygen, acetylen osv.) giver unormal forbrænding, der muligvis kan resultere i en eksplosion. Brug kun den specielle luftkompressor og luftslange. BEMÆRK: Hyppig, men ikke overdreven smøring er nødvendig for den bedste ydelse. Olie gennem luftslangen vil smøre de indvendige dele. 9

10 4. INSTRUKTIONER TIL BETJENING LÆS AFSNITTET "SIKKERHEDSINSTRUKTIONER". 1. FØR BETJENING Check følgende før betjening. 1 Brug sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller. 2 Tilslut ikke luftforsyningen. 3 Undersøg stramningen af skruerne. 4 Kontroller, om kontaktarmen og aftrækkeren bevæger sig jævnt ved betjening. 5 Tilslut luftforsyningen. 6 Check for luftlækage. (Værktøjet må ikke have luftlækage). 7 Hold på værktøjet uden finger på aftrækkeren, og skub derefter kontaktarmen mod arbejdsstykket. (Værktøjet må ikke arbejde). 8 Hold værktøjet med kontaktarmen fri af arbejdsstykket, og træk i aftrækkeren. (Værktøjet må ikke arbejde). 9 Frakobl luftforsyningen. Hold hænder og krop væk fra affyringshullet ved affyring af søm på grund af risikoen for at ramme hænder eller krop ved en fejltagelse. SØMPÅFYLDNING Hold fingeren fra aftrækkeren, når værktøjet lades med hæfteklammer. Tryk ikke kontaktarmen mod genstanden. Hæfteklammestop 2. BETJENING Brug sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller. Der er altid fare for øjnene på grund af risikoen for støv, som blæses op af udblæsningsluften, eller et søm, der kommer flyvende på grund af forkert håndtering af værktøjet. Af disse årsager skal der altid bruges øjenværn ved brug af værktøjet. Arbejdsgiveren og/eller brugeren skal sikre brug af korrekt øjenbeskyttelse. Øjenbeskyttelsesudstyr skal overholde kravene i Rådets direktiv 89/686/EEC af 21. DEC (American National Standards Institute, ANSI Z87.1) og give frontal og sideværts beskyttelse. Arbejdsgiveren er ansvarlig for håndhævelse af brugen af øjenbeskyttelsesudstyr for brugeren af værktøjet og alle andre personer på arbejdsstedet. BEMÆRK: Briller uden sidebeskyttelse og ansigtsskærm alene giver ikke tilstrækkelig beskyttelse. PROCEDURE Hæfteklammer 1 Læg hæfteklammerne i åbningen i bagsiden af magasinet, indtil de når over hæfteklammestoppet. 10

11 MODELIDENTIFIKATION Glider 2 Træk glideren så langt som den bagerste ende af magasinet, og slip den forsigtigt. SEKVENTIEL UDLØSNING Den sekventielle udløsning kræver, at operatøren holder værktøjet mod arbejdsstykket, før der trækkes i aftrækkeren. Dette gør præcis placering af sømmet nemmere, f.eks. ved indramning, skrå hæfteklammer og samling af kasser. Den sekventielle udløsning giver mulighed for præcis placering af søm uden mulighed for at affyre endnu et søm ved rekyl som beskrevet under "Kontaktudløser". Værktøjet med sekventiel udløsning har en positiv sikkerhedsfordel, da det ikke ved et uheld kan affyre et søm, hvis det får kontakt med arbejdsstykket eller andet, mens operatøren holder aftrækkeren trukket. FORSIGTIG Hvis glideren slippes pludseligt, kan hæfteklammerne sætte sig fast eller blive affyret. TEST AF BETJENING 1 Juster lufttrykket til 17 bar (250 p.s.i.), og tilslut luftforsyningen. 2 Tryk kontaktarmen mod arbejdsstykket uden at røre ved aftrækkeren. Træk i aftrækkeren. (Værktøjet skal affyre sømmet). 3 Træk i aftrækkeren med værktøjet væk fra arbejdsstykket. Tryk derefter kontaktarmen mod arbejdsstykket. (Værktøjet skal affyre sømmet). 4 Juster lufttrykket til det mindst mulige svarende til længden af sømmet og arbejdsstykkets hårdhed. SEKVENTIEL UDLØSNING Identificeret ved ORANGE AFTRÆKKER. 11

12 AFFYRING AF SØM ENKELT AFFYRING (SEKVENTIEL UDLØSNING) Ved enkelt affyring skal kontaktarmen trykkes mod arbejdsstykket og aftrækkeren aktiveres. Værktøjet kan ikke affyre endnu et søm, før aftrækkeren frigøres, og værktøjet kan gennemgå en cyklus. AFFYRING AF SØM Når værktøjet holdes med begge hænder; 2 Hold i den bagerste del af det magasin, der skal bruges. 1 PROCEDURE 1 Tryk kontaktarmen ned. 2 Træk i aftrækkeren. Hold ikke foran på magasinet, da dine hænder kan blive kvæstet af hæfteklammer. AFTRÆKKERLÅSEMEKANISME Låsegreb til aftrækker (LÅS OP) Aftrækker (LÅS) Værktøjet er forsynet med en aftrækkerlåsemekanisme. Skub og drej aftrækkerlåsen (LOCK) for at udløse UNLOCKpositionen før affyring af søm. 12

13 FJERNELSE AF FASTSIDDENDE HÆFTEKLAMMER Hæfteklammestop 2 Skub hæfteklammehåndtaget, og fjern hæfteklammerne fra magasinet. Frakobl ALTID luftforsyningen før fjernelse af fastsiddende hæfteklammer. Gliderhåndtag PROCEDURE 1 Skub gliderhåndtaget, og frigør hæfteklammerne fra glideren. 3 Træk og sæt glideren med hånden. 4 Fjern den fastsiddende hæfteklamme i næsen ved hjælp af en dorn og en skruetrækker. Bær handsker, når de fastsiddende dykkere fjernes. Fjern ikke de fastsiddende dykkere med de bare hænder. 13

14 5. VEDLIGEHOLDELSE 1 PRODUKTIONSÅR Dette produkt er forsynet med et produktionsnummer på den nederste del af grebet på hovedenheden. De to første cifre i nummeret angiver produktionsåret. (Eksempel) D År AFFYR IKKE SØMPISTOLEN, NÅR DEN ER TOM 3 BRUG ANBEFALET OLIE Der bør anvendes velocite- eller turbine-olie til smøring af værktøjet. Ved afslutning af brug skal der kommes 2 til 3 dråber olie i luftindsugningen med en oliesprøjte. (Anbefalet olie: ISO VG32) Frakobl luftforsyningen, og tøm magasinet ved kontrol eller vedligeholdelse af værktøjet. (1) Stram alle skruer (2) Sørg for, at kontaktarmen kan bevæge sig jævnt 6. OPBEVARING 1 Når værktøjet ikke er i brug i en længere periode, skal ståldelene påføres en tynd belægning af smøreolie, så de ikke ruster. 2 Opbevar ikke værktøjet på et koldt sted. Opbevar værktøjet på et varmt sted. 3 Når værktøjet ikke er i brug, bør det opbevares på et varmt og tørt sted. Hold den uden for børns rækkevidde. 4 Alle kvalitetsværktøjer kræver service eller udskiftning af dele på grund af slid ved normal brug. 7. FEJLFINDING/ REPARATION Fejlfinding og/eller reparation må kun udføres af MAX CO., LTD. godkendte distributører eller andre specialister. 4 KONTROLLER OG VEDLIGEHOLD DAGLIGT ELLER FØR BRUG Tillæg til betjeningsinstruktionerne Ifølge den europæiske norm EN angiver lovgivningen, som gælder fra , at alle sømpistoler med kontaktaktivering skal være mærket med symbolet "Må ikke bruges på stilladser og stiger" og må ikke bruges til bestemte anvendelser. f.eks.: når skift fra et arbejdssted til et andet involverer brug af stilladser, trapper, stiger eller stigelignende konstruktioner, f.eks. taglægter, lukning af bokse eller kasser, montering af transportsikkerhedssystemer f.eks. på køretøjer og vogne. 14

15

16 Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel af hensyn til forbedringer. Specifikationer og design af produkter i denne manual kan ændres uden varsel på grund af vores løbende bestræbelser på at forbedre kvaliteten af vores produkter. Camerastraat BB Almere The Netherlands Phone: FAX: (GLOBALT websted) (EUROPÆISK websted) /00

TA116/21-13(CE) TA116/22-9(CE)

TA116/21-13(CE) TA116/22-9(CE) TA116/21-13(CE) TA116/22-9(CE) HÆFTEPISTOL BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

SN890CH2<34>(CE) PNEUMATISK SØMPISTOL

SN890CH2<34>(CE) PNEUMATISK SØMPISTOL SN890CH2(CE) PNEUMATISK SØMPISTOL BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER. OPBEVAR

Læs mere

SN883-90CH/34(CE) SN CH/34(CE)

SN883-90CH/34(CE) SN CH/34(CE) SN883-90CH/34(CE) SN883-100CH/34(CE) INDRAMNINGSHÆFTEMASKINE MED 34 GRADERS HÆLDNING BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE

Læs mere

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING MAX 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel. Undgå alvorlig skade. Læs og forstå nedenstående sikkerhedsforskrifter inden værktøjet tages i brug. 1. Anvend

Læs mere

NF565/16(CE) 16 GA DYKKERPISTOL

NF565/16(CE) 16 GA DYKKERPISTOL NF565/16(CE) 16 GA DYKKERPISTOL BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER. OPBEVAR DISSE

Læs mere

NF665/15(CE) 15 GA DYKKERPISTOL

NF665/15(CE) 15 GA DYKKERPISTOL NF665/15(CE) 15 GA DYKKERPISTOL BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER. OPBEVAR DISSE

Læs mere

TA238A/18-6(CE) TRYKLUFTDREVET HÆFTEMASKINE. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL

TA238A/18-6(CE) TRYKLUFTDREVET HÆFTEMASKINE. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL TA238A/18-6(CE) TRYKLUFTDREVET HÆFTEMASKINE BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

NF235F/18(CE) NF255F/18(CE)

NF235F/18(CE) NF255F/18(CE) NF235F/18(CE) NF255F/18(CE) TRYKLUFTDREVET DYKKERPISTOL ORIGINAL BRUGERMANUAL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER. OPBEVAR

Læs mere

CN445R2(CE) PNEUMATISK TAGSØMPISTOL

CN445R2(CE) PNEUMATISK TAGSØMPISTOL CN445R2(CE) PNEUMATISK TAGSØMPISTOL BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER. OPBEVAR

Læs mere

BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL:

BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL: HN25C HØJTRYKSTROMLESØMPISTOL TIL BETON BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL INDEN DU BRUGER DETTE VÆRKTØJ, SKAL DU LÆSE DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT FOR AT SIKRE, AT DU FORSTÅR SIKKERHEDSADVARSLERNE OG

Læs mere

HVR41G4(CE) LUFTSKRUEMASKINE

HVR41G4(CE) LUFTSKRUEMASKINE HVR41G4(CE) LUFTSKRUEMASKINE BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL Originalt sprog: Engelsk DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL:

BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL: HN120 HØJTRYKSTROMLESØMPISTOL TIL BETON BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL: INDEN DU BRUGER DETTE VÆRKTØJ, SKAL DU LÆSE DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT FOR AT SIKRE, AT DU FORSTÅR SIKKERHEDSADVARSLERNE

Læs mere

BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL:

BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL: CN452S PNEUMATISK SPOLESØMPISTOL BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL INDEN DU BRUGER DETTE VÆRKTØJ, SKAL DU LÆSE DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT FOR AT SIKRE, AT DU FORSTÅR SIKKERHEDSADVARSLERNE OG INSTRUKTIONERNE.

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol MANUAL TJEP TP45 tagpappistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol,!Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

HH10/HH10RV hydraulisk hammer

HH10/HH10RV hydraulisk hammer Før brug HH10/HH10RV hydraulisk hammer HH10 fra serienummer 1451 HH10RV fra serienummer 2741 Revideret 30.08.2011 Vi takker for Deres valg af en HYCON hammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse

Læs mere

DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual

DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual LT868 vare nr. 10710868 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Sikkerhedsinstruktioner... 6 Anvendelse...

Læs mere

MANUAL TJEP MX50 sømpistol

MANUAL TJEP MX50 sømpistol MANUAL TJEP MX50 sømpistol,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

www.sproejtepudser.dk

www.sproejtepudser.dk SPRØJTEPUDSER VEJLEDNING I BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse. 1. Vejledningens formål 2. Forhandler samt produktbeskrivelse 2.1. Forhandler 2.2. Produkt 2.3. Produktbeskrivelse 2.4. CE-mærket

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling MediumBack Net. RgoSling MediumBack. BM40110 Rev. C 2013-09-13. RgoSling Medium Back

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling MediumBack Net. RgoSling MediumBack. BM40110 Rev. C 2013-09-13. RgoSling Medium Back RgoSling Back UP/OPP OUT/UT 350 kg Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back RgoSling High Back UP/OPP OUT/UT 770 lbs 350 kg Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back 770 lbs RgoSling High Back Net UP/OPP OUT/UT 350 kg

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling Toilet LowBack. RgoSling Toilet HighBack. BM40210 Rev. B 2013-09-13. Toilet LowBack padded

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling Toilet LowBack. RgoSling Toilet HighBack. BM40210 Rev. B 2013-09-13. Toilet LowBack padded Toilet LowBack padded max max UP/OPP 350 770 OUT/UT kg lbs MEDIUM User name / Brukers navn: Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back Material: Polyester Polypropylene Polyethylene Year 2012 2013 2014 2015 Month

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131.

Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131. XF TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131. Publikation del nr. JSE 32 02 40 131 Adgang til

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

MANUAL TJEP F16/63 dykkerpistol

MANUAL TJEP F16/63 dykkerpistol MANUAL TJEP F16/63 dykkerpistol,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

ALPHA Gulvslibemaskine

ALPHA Gulvslibemaskine LPH Gulvslibemaskine Brugsanvisning OBR INTERDIMNT ps Roustvej 90-6800 Varde, DK Telefon + 45 76 94 08 22 Fax +4576940722 e-mail: cobra@cobra-interdiamant.com www.cobra-interdiamant.com VR nr.: 25 30 80

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

VÆRKTØJ TIL FASTGØRELSE AF ARMERINGSJERN ORIGINAL BRUGERMANUAL

VÆRKTØJ TIL FASTGØRELSE AF ARMERINGSJERN ORIGINAL BRUGERMANUAL RB397(CE) RB217(CE) VÆRKTØJ TIL FASTGØRELSE AF ARMERINGSJERN RB397 RB217 ORIGINAL BRUGERMANUAL DANSK ADVARSEL FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER

Læs mere

Pladevibrator Type PL20

Pladevibrator Type PL20 Brugsanvisning Varenr.: 9049036 Pladevibrator Type PL20 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugermanual Pladevibrator PL20 Varenr.: 9049036 Beskrivelse: Benzindrevet

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

BRUGERMANUAL IT 700 / 900

BRUGERMANUAL IT 700 / 900 BRUGERMANUAL IT 700 / 900 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000022 EAN nr 5709133911317 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONER OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

BRUGERMANUAL IC1 UNI IC1 UNI XL

BRUGERMANUAL IC1 UNI IC1 UNI XL BRUGERMANUAL IC1 UNI IC1 UNI XL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser 8 Mål og Vægt 9 Forsendelsesmål

Læs mere