Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen University College Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen University College Sjælland"

Transkript

1 Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen University College Sjælland Undervisningsministeriet juni 2010

2 Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen University College Sjælland Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, at bestyrelsen for en professionshøjskole skal indgå en udviklingskontrakt med undervisningsministeren. Formålet med udviklingskontrakten er at understøtte: Kvalitetsudvikling i de videregående uddannelser på Undervisningsministeriets område. Sammenhæng mellem de politiske målsætninger på området og kravene til de enkelte institutioner. Synliggørelse og dokumentation af institutionernes præstation og opnåede resultater. Ledelsesmæssigt fokus og råderum for den enkelte institutionsledelse og bestyrelse med ansvar for at arbejde målrettet på opfyldelsen af de fastsatte resultatkrav. Klar og åben dialog mellem ministeriet og den enkelte institution om prioritering af målsætninger, institutionens strategi og opfølgning på fastsatte resultatkrav. Udviklingskontraktens indhold Udviklingskontrakten for omfatter fire hovedmålsætninger i overensstemmelse med de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger for ministeriets område: 1. Høj faglig kvalitet 2. Uddannelse til flere 3. Udviklingsorienterede institutioner 4. Effektiv institutionsdrift De fire hovedmålsætninger omsættes i udviklingskontrakten i en række målsatte resultatkrav, indikatorer og milepæle: Nærværende dokument indeholder desuden en kort præsentation af institutionens mission og vision. Denne del samt institutionens anførte strategiske betragtninger, øvrige bemærkninger m.v. indgår ikke i selve udviklingskontrakten. Udviklingskontraktens status og varighed Udviklingskontrakten indebærer ikke, at gældende lovgivning, budget- og bevillingsregler, overenskomster m.v. tilsidesættes. Udviklingskontraktens parter tager forbehold for, at opfyldelsen af udviklingskontraktens enkelte resultatkrav kan forudsætte forhold, hvis tilvejebringelse ikke er en del af udviklingskontrakten. Udviklingskontrakten gælder fra 1. juni 2010 til 31. december Udviklingskontrakten kan efter dialog mellem parterne ændres i kontraktperioden, hvis ministeriet eller den enkelte institution finder anledning hertil. Opfølgning og afrapportering Opfølgning på udviklingskontrakterne sker i form af en årlig afrapportering på de opstillede resultatkrav, indikatorer og milepæle. Den årlige afrapportering sker koordineret med institutionernes aflæggelse af ressourceregnskabet. Afrapportering og øvrig opfølgning kan give anledning til at justere eller præcisere udviklingskontrakten i løbet af kontraktperioden på grundlag af dialog mellem Undervisningsministeriet og den enkelte institution herom. Det forventes i øvrigt, at ledelsen og bestyrelsen ved institutionerne gennem kontraktperioden gør Undervisningsministeriet opmærksom på forhold af væsentlig betydning for opfyldelsen af udviklingskontraktens målsætninger. 2

3 Øvrige forhold Indgåelsen af kontrakten indebærer, at institutionens andel af den bevilling, der er afsat i henhold til aftalen af 5. november 2009 om udmøntning af globaliseringspuljen kan udbetales. Institutionen vil modtage et særskilt bevillingsbrev. 3

4 1. Professionshøjskolen University College Sjællands redegørelse for institutionens strategiske perspektiv University College Sjælland er efter sine første leveår (1.0) på vej ind i en vækstfase, hvor den decentrale campustanke har vist sin værdi, samtidig med at kravene til de tværgående funktioner øges væsentligt i kraft af akkrediteringskrav, ressourceregnskab, kvalitetssikring og dermed behovet for intern styring og koordinering. De første resultater af aftagerundersøgelser, evaluering af grunddannelser og studenter-tilfredshedsmålinger peger sammen med afrapportering af udviklingskontrakt 08/09 på behov for udvikling af uddannelser, undervisning, praktik, bachelorprojekt og udviklingsarbejde. Planer for vejledning og frafald og for praktik og professionssamarbejde skal realiseres på tværs af hele UC Sjælland. Hertil kommer nødvendigheden af udvikling af forskellige uddannelsesformater, der kan bringe nye unge studerende ind i forskellige nye typer IT-baserede læringsformer. Oprettelse af 3 nye videncentre vil endvidere bringe forskning og udvikling tættere på det europæiske niveau, og styrke den aktive internationalisering af uddannelser og udviklingsaktiviteter. Til understøttelse heraf forberedes en ECTS labeling/akkreditering inden for de næste 5 år. Markedet for efter- og videreuddannelse er regionalt ved at åbne sig på trods af den stadig hårdere konkurrence og de knappere offentlige midler. Til sammen danner disse krav grundlaget for udvikling af UC Sjælland (2.0) frem mod 2012, hvor uddannelsesudvikling og videncenterfunktion står i centrum. UC Sjælland har indgået partnerskabsaftale med Erhvervsakademi Sjælland. Aftalen skal bl.a. medvirke til at udvikle nye tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og tilhørende efter- og videreuddannelser. Under partnerskabsaftalen er der nedsat en styregruppe Professionshøjskolen University College Sjællands vision og mission Nedenfor fremgår Professionshøjskolen University College Sjællands formulerede mission og vision: Mission University College Sjælland udvikler og omsætter erhvervs- og professionsbaseret anvendt teori og metode om praksisnære, komplekse og udviklingsorienterede erhvervsfunktioner til offentlige institutioner og private virksomheder. University College Sjælland vil etablere tværgående videncentre indenfor kerneområder, der er erhvervs- og professionsrettede med stærke internationale relationer, der aktivt skal udveksle kundskaber og værdier med borgere, virksomheder, kommuner og regioner for at skabe viden, vækst og velfærd. Vision University College Sjælland vil være en professionel og anerkendt videnaktør og facilitator i region Sjælland, der med høj professionsfaglig og tværfaglig kvalitet indgår i opgaver med at sikre og udvikle den praksisnære videnanvendelse på arbejdspladser i stat, region, kommuner og virksomheder. Uddannelsesniveauet i region Sjælland skal hæves for at forbedre levevilkår, sundhed og erhvervsmuligheder i det globaliserede samfund. Eksisterende grund-, efter - og videreuddannelser skal kvalitetsudvikles i samspil med erhverv, professioner og forskning. Videnomsætning skal forbindes med virksomheder, kommuner og regioner i et fælles udviklende samarbejde til gavn for borgere, offentlige og private virksomheder i region Sjælland. Dynamisk samarbejde om læring, formidling, innovation og internationalt udsyn skal understøttes af høj kvalitet i de fysiske, æstetiske, sociale og pædagogiske rammer. 4

5 2. Udviklingskontraktens resultatkrav, indikatorer og milepæle Udviklingskontrakten for omfatter fire hovedmålsætninger: 1. Høj faglig kvalitet 2. Uddannelse til flere 3. Udviklingsorienterede institutioner 4. Effektiv institutionsdrift De fire hovedmålsætninger omsættes nedenfor i en række målsatte resultatkrav, indikatorer og milepæle: Resultatkravene omsætter hovedmålsætningerne til konkrete ambitioner, hvis realisering lægges til grund for kontraktens opfyldelse af hovedmålsætningerne. Indikatorerne angiver, hvorledes opfyldelsen af de enkelte resultatkrav i kontrakten skal måles. Milepælene angiver den målsatte værditilvækst på indikatoren på angivne måletidspunkter. Som udgangspunkt angives én milepæl for hvert af de år, kontraktperioden forløber over. Under de enkelte hovedmålsætninger redegøres indledningsvist for den overordnede uddannelsespolitiske forankring samt institutionens strategiske forankring af pågældende hovedmålsætning.

6 Hovedmålsætning 1: Uddannelser af høj faglig kvalitet Formålet med Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser af 31. marts 2008 er at sikre praksisnære uddannelser, der på et internationalt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i den private og den offentlige sektor. Der er med den politiske aftale af 5. november 2009 om udmøntning af globaliseringsmidler til de videregående uddannelser afsat betydelige midler til kvalitetsudvikling på de videregående uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. Den fornemmeste opgave for de videregående uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område er at uddanne fagligt stærke og professions- og erhvervsorienterede dimittender. Uddannelser af høj kvalitet skal gøre det attraktivt og udfordrende at tage en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Praktikken i uddannelserne skal udvikles med klare målsætninger for brobygningen mellem uddannelsernes teoretiske del og funderingen i praksis. De studerendes oplevede sammenhæng mellem teori og praksis - mellem viden og beskæftigelse - spiller en væsentlig rolle for de studerendes interesse for og gennemførelse af uddannelserne. Aftagerne skal inddrages i udvikling af udannelserne og de faglige miljøer på uddannelsesinstitutionerne. Systematisk kontakt og dialog i partnerskaber mellem uddannelsesinstitutionerne og offentlige og private virksomheder er af vital betydning for uddannelsernes relevans og derigennem kvaliteten af professionernes leverede velfærdsydelser til borgere på det sundhedsfaglige, sociale og pædagogiske område og erhvervslivets innovationskraft og værditilvækst inden for det teknisk-merkantile område. Det er særligt vigtigt, at erfaringer og resultater fra professions- og erhvervsrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter indarbejdes effektivt og systematisk i uddannelserne. De studerende skal præsenteres for og arbejde målrettet med den nyeste viden inden for de respektive professioner og erhverv, bl.a. gennem deres praktik og afgangsprojekter. En styrket internationalisering er et vigtigt led i kvalitetsudviklingen af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne. Antallet af studerende, der gennemfører et udlandsophold som en del af deres studium, skal øges. Derudover skal undervisningsophold i udlandet indgå som led i undervisernes kompetenceudvikling og samtidig understøtte de studerendes udgående mobilitet. Professionshøjskolen University College Sjællands strategiske forankring af Uddannelser af høj faglig kvalitet I henhold til mission og vision ønsker UCSJ i perioden : At styrke den faglige kvalitet på et internationalt sammenligneligt niveau ved at øge det regionale samarbejde med professioner og aftagere og dermed skabe udviklingsbaseret vækst i praksisnær videnanvendelse på uddannelsen og på arbejdspladsen. At styrke de studerendes afgangsprojekter og deres anvendelighed i det lokale udviklingsarbejdet i samspillet mellem uddannelse, region, kommune og virksomheder. At lette overgangen mellem uddannelse og arbejde gennem øget karriererådgivning, systematisk dimittendkontakt og styrket aftagersamarbejde. At sikre og udvikle anvendelsen af IT som læringsplatform, der kan skabe grobund for innovation i læring og arbejde, samt At styrke internationalisering gennem øget udveksling, flere ECTS belagte kurser afviklet på engelsk og gennem forberedelse til ECTS/DS akkreditering. Resultatkrav Indikator Milepæle Bemærkninger 1.1. Stærkt samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne De studerendes vurdering af samspillet mellem praktikforløb og uddannelsens teoreti- Bedre tilfredshed med praktikforberedelse. Samlet Undervisningsministeriet forventer at indarbejde indikatorer vedr. studentertilfredshed som centralt fastsatte indikatorer i kontrakterne fra næste år i forlængelse af kvalitetssikring af dataaggre- 6

7 ske del gennemsnitscore for alle uddannelser 70) gering til afrapporteringen. UC Sjælland har dog valgt at målsætte studentertilfredsheden i udviklingskontrakten allerede fra UC Sjælland har gennemført studentertilfredshedsundersøgelse november Målsætning med udgangspunkt i sprg Dimittender med stærke faglige og professions- og erhvervsrettede kompetencer Andel af studerendes bacheloropgaver, der tager afsæt i institutionens forsknings- og udviklingsprojekter og/eller et konkret samarbejde med ekstern aktør fra praksis. minimum for hver uddannelse 45 % samlet gennemsnit for alle uddannelser 60 % minimum for hver uddannelse 60 % samlet gennemsnit for alle uddannelser 75 % minimum for hver uddannelse 75 % samlet gennemsnit for alle uddannelser 85 % Ved bacheloropgaver med afsæt i institutionens FoU-projekter forstås opgaver, som udarbejdes i sammenhæng med et eller flere af institutionens FoU-projekter (f.eks. som delprojekt) efter nærmere aftale mellem institutionen og den studerende. Samarbejdet kan komme i stand gennem f.eks. opslag fra institutionen eller henvendelse fra den studerende. Ved bacheloropgaver med afsæt i et konkret samarbejde med ekstern aktør forstås enten opgaver, der tager afsæt i en offentlig eller privat virksomheds konkrete ønske om belysning af en given problemstilling (f.eks. i forbindelse med den studerendes praktikforløb) eller opgaver, hvor den studerende indsamler empirisk data (interview, spørgeskema, observation mv.) i forbindelse med opgaven eller opgaver med udgangspunkt i eget eller andres praktikforløb. Ved afrapportering af kontrakten på denne indikator anmoder ministeriet om, at institutionen foretager en særskilt opgørelse af andelen af opgaver, der tager afsæt i en offentlig eller privat virksomheds konkrete ønske om belysning af en given problemstilling. Vejledning for professionsbachelorprojekter udarbejdet juni Nyt tværgående koncept for bachelorprojekt, vejledning og udviklingsarbejde Nyt koncept til høring hos aftage- 7

8 re Andelen af dimittender, der 0-1 år efter fuldførelse er i beskæftigelse eller i videre uddannelse minimum for hver minimum for hver minimum for hver uddannelse 80 % uddannelse 81 % uddannelse 82 % samlet gennemsnit samlet gennemsnit samlet gennemsnit for alle uddannelser for alle uddannel- for alle uddannel- 87,6 % ser 88,0 % ser 88,4 % Målsat for ordinære uddannelser. Skal afrapporteres med særskilte opgørelser af frekvenser for a) beskæftigelse og b) videre uddannelse 1.3 Målrettet anvendelse af IT for at styrke undervisningens kvalitet Aftagernes vurdering af dimittendernes faglige kvalifikationer og evne til at håndtere praksisudfordringer De studerendes vurdering af omfang og kvalitet i uddannelsernes anvendelse af IT Aftagerundersøgelse konceptudvikles medio 2010 og gennemføres ultimo 2010 Målsætning afventer undersøgelsens resultater Bedre tilfredsheds med udstyr og materialer. samlet gennemsnitscore for alle uddannelser 59 Målsætning afventer undersøgelsens resultater Data tilgår på baggrund af gennemførelse af aftagerundersøgelse (fælles koncept og metode) med aggregering af data på uddannelses-, institutions- og sektorniveau. Undervisningsministeriet forventer at indarbejde indikatorer vedr. studentertilfredshed som centralt fastsatte indikatorer i kontrakterne fra næste år i forlængelse af kvalitetssikring af dataaggregering til afrapporteringen. UC Sjælland har dog valgt at målsætte studentertilfredsheden i udviklingskontrakten allerede fra Målsætning med udgangspunkt i sprg Uddannelser med et Andel af de stude- Studerende målsættes som andelen af et givet 8

9 stærkt internationalt udsyn rende, der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet 11 % 12 % 13 % års færdiguddannede, som i løbet af studiet har gennemført et studie- eller praktikophold i udlandet på mindst to uger Andel af undervisere, der gennemfører et undervisningsophold i udlandet 1 % 2 % 3 % Undervisere målsættes som andelen af fastansatte undervisere på grund-, efter- og videreuddannelse, som i et givet regnskabsår har gennemført et undervisningsophold i udlandet på mindst 2 uger Data tilvejebringes fra ressourceregnskabets indikator 13 om internationale ophold Andel af medarbejdere, der gennemfører et undervisningsophold i udlandet 6,7 % 9 % 11 % Medarbejdere målsættes som andelen af fastansatte medarbejdere (på grund-, efter- og videreuddannelse, i forsknings- og udviklingsstilinger samt i relevante støttefunktioner) som i et givet regnskabsår har gennemført et udlandsophold der til sammen i omfang svarer til mindstekravet for et Erasmus undervisningsophold Andel af uddannelserne, der er forberedt på ECTS labeling 1 uddannelse med 1. 3 uddannelser med 1. og 5 uddannelser med 1., 2. studieår forberedt for 2. studieår forberedt for og 3. studieår forberedt for ECTS/DS labeling. ECTS/DS labeling. ECTS/DS labeling. Sikre vilkår for internationalisering og kvalitativ forbedring af studentertilfredshedsundersøgelsen hvad angår organisering af uddannelse og undervisning. Måles som andel af uddannelser og uddannelsers studieår, der er forberedt på ECTS/DS labeling 9

10 Hovedmålsætning 2: Uddannelse til flere Opfyldelsen af den politiske målsætning om, at mindst halvdelen af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse hviler i væsentlig grad på, at det lykkes at nedbringe frafaldet på professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne. Den klare ambition om øget gennemførsel er afspejlet som et centralt indsatsområde i den politiske aftale om udmøntning af globaliseringsmidlerne på de videregående uddannelser. En mere fleksibel tilrettelæggelse af uddannelsernes udbud med bl.a. øget anvendelse af netbaseret læring skal bidrage til at tiltrække flere studerende og understøtte øget gennemførelse på uddannelserne. Uddannelsesinstitutionerne har ansvar for at sikre forsyningen og et dækkende udbud af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser af høj kvalitet i de enkelte regioner. Derudover skal institutionerne bidrage til den regionale erhvervsudvikling og indgå i relevante samarbejder og udviklingsprojekter om bl.a. efteruddannelse af medarbejdere inden for de enkelte professioner og erhverv. Institutionerne har en særlig opgave i at sikre, at den nyeste viden er tilgængelig for medarbejderne på arbejdsmarkedet, og institutionernes udbud af efter- og videreuddannelse skal udgøre en nem, hurtig og løbende adgang til faglig ajourføring og kompetenceudvikling for medarbejdere i offentlige og private virksomheder. Professionshøjskolen University College Sjællands strategiske forankring af Uddannelse til flere I henhold til mission og vision ønsker UC Sjælland i perioden : At mindske frafald gennem øget vejledning og fastholdelse især på det første studieår, øge samarbejdet med Studievalgscentre og sætte fokus på praktik og klinik i samarbejde med region, kommuner og virksomheder. At styrke samarbejdet med de studerende om studiemiljø og det IT-baserede læringsmiljø samt at variere de tilbudte uddannelsesformer så de i højere grad matcher de studerendes forskelligartede livssituationer og bliver fleksible løsninger på fremtidens uddannelsesbehov. At sikre en regional uddannelsesdækning og styrke efter- og videreuddannelse gennem større sammenhæng mellem arbejdsmarkedets fremtidige behov og UCSJ-tilbud, herunder en øget brug af IT som læringsredskab. Resultatkrav Indikator Milepæle Bemærkninger 2.1 Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår minimum for hver minimum for hver minimum for hver uddannelse 77 % uddannelse 78 % uddannelse 79 % samlet gennemsnit samlet gennemsnit samlet gennemsnit for alle uddannelser for alle uddannel- for alle uddannel- 83 % ser 86 % ser 87 % Målsat for ordinære uddannelser Data tilvejebringes gennem forløbsstatistik svarende til ressourceregnskabets indikator 7. Forløbsstatistikken introduceres medio Opgøres for hver grunduddannelse De studerendes Undervisningsministeriet forventer at indarbejde 10

11 vurdering af uddannelsens indsats for at gøre studiemiljøet attraktivt Studieglæde (sp. 1-4): samlet gennemsnitscore for alle uddannelser 70. Udbytte (sp. 5-7): samlet gennemsnitscore for alle uddannelser 70. Loyalitet (sp. 8-11): samlet gennemsnitscore for alle uddannelser 78. indikatorer vedr. studentertilfredshed som centralt fastsatte indikatorer i kontrakterne fra næste år i forlængelse af kvalitetssikring af dataaggregering til afrapporteringen. UC Sjælland har dog valgt at målsætte studentertilfredsheden i udviklingskontrakten allerede fra Målsætningerne er baseret på spørgsmålene Fleksibilitet i de videregående uddannelser Andel af uddannelser udbudt med fleksible former for tilrettelæggelse, henholdsvis: a) job/uddannelse b) særlige spor/toninger c) netbaseret undervisning d) øvrige fleksible tilrettelæggelsesformer a) job/uddannelse 22 % b) særlige spor/toninger 11 % c) netbaseret undervisning 56 % d) øvrige fleksible tilrettelæggelsesformer 22 % a) job/uddannelse 33 % b) særlige spor/toninger 11 % c) netbaseret undervisning 78 % d) øvrige fleksible tilrettelæggelsesformer 100 % a) job/uddannelse 33 % b) særlige spor/toninger 11 % c) netbaseret undervisning 78 % d) øvrige fleksible tilrettelæggelsesformer 100 % Målsættes for de nævnte tilrettelæggelsesformer i det omfang det vurderes meningsfuldt og relevant for den enkelte institution. Ved målsætning af netbaseret undervisning forstås ikke kun fulde netudbud af en hel uddannelse, men også udbud, hvor dele af uddannelsen udbydes netbaseret (herunder blended learning) og udbud, hvortil der er udviklet og integreret særlige læringsplatforme og digitale læremidler mv. med henblik på at tiltrække flere studerende og/eller facilitere studerendes fleksible gennemførelse af uddannelsen. Eksisterende eksempler: Skolebaseret læreruddannelse Indskolingspædagog Netpaed, netlaer, netsund Ridepædagog Ugeformat Månedsformat Long distance Målet er bl.a. at dagsformatet erstattes af et ugeformat. 11

12 2.3 Sikring af den regionale uddannelsesdækning Udarbejdelse af strategi for sikring af den regionale uddannelsesdækning Strategi udarbejdes Evt. målsætninger opstilles Evt. målsætninger opstil- på grundlag af forelagt les på grundlag af forelagt strategi strategi Jf. ministeriets skrivelse af 18. maj 2010 vedr. rammesætning af udarbejdelsen af strategien. 2.4 Målrettet udbud af efter- og videreuddannelse til de aftagende professioner og erhverv Aftagernes vurdering af sammenhængen mellem arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling og professionshøjskolernes udbud af efter- og videreuddannelse 2010: Aftagerundersøgelse 2011: Målsætning afven- 2012: Målsætning afven- konceptudvikles medio ter undersøgelsens resulter undersøgelsens resul og gennemføres tater tater ultimo 2010 Data tilgår på baggrund af gennemførelse af aftagerundersøgelse (fælles koncept og metode) med aggregering af data på uddannelses-, institutions- og sektorniveau. Milepælene fastsættes når konceptet er kendt. 12

13 Hovedmålsætning 3: Udviklingsorienterede institutioner De videregående uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriet s område har de seneste år arbejdet målrettet på konsolideringen af fagligt stærke uddannelsesinstitutioner, som kan udgøre et centralt bindeled mellem forskning, uddannelse og arbejdsmarked ved at uddanne højt kvalificerede dimittender og bidrage til udvikling og anvendelse af ny viden på både det sundhedsfaglige, sociale, pædagogiske og teknisk-merkantile område. En stærk udviklingsorientering på uddannelsesinstitutionerne fordrer først og fremmest, at udvikling af ny viden understøtter kvalitetsudviklingen af uddannelserne. De nye lovgivningsmæssige rammer for uddannelserne stiller krav om, at undervisningen baseres på den nyeste viden i tæt samspil med både forskningssektoren og praksis. Uddannelsesinstitutionernes videncenterfunktion spiller her en afgørende rolle. Udvikling af ny viden skal endvidere bidrage til forbedring af den offentlige velfærdsproduktion og erhvervslivets konkurrenceevne. Uddannelsesinstitutionerne skal samarbejde med både offentlige og private virksomheder fra de aftagende professioner og erhverv om udvikling af ny viden, som innovativt kan omsættes i praksis. Uddannelsesinstitutionerne skal gennem deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter levere et væsentligt bidrag til tilvejebringelsen og formidlingen af ny anvendelig viden og herigennem varetage et væsentligt medansvar for at tilvejebringe uddannelser og udviklingsaktivitet, som genererer viden til gavn for samfundets fremtidige velfærd. Samspillet med forskningssektoren, private virksomheder, kommuner og regionerne skal være bærende for implementeringen af den nyeste viden i de enkelte professioner og erhverv. Der er med den politiske aftale af 5. november 2009 om udmøntning af globaliseringsmidler til forskning og udvikling afsat særskilte midler til professions- og ingeniørhøjskolernes produktion, omsætning og formidling af ny viden i samarbejde med forskningssektoren. Professionshøjskolen University College Sjællands strategiske forankring af Udviklingsorienterede institutioner I henhold til mission og vision ønsker UC Sjælland i perioden : At skabe en øget forsknings- og innovationskapacitet bl.a. gennem etablering af 3 fagligt stærke videncentre, der repræsenterer UC Sjællands faglige styrkeområder i forhold til det omgivende samfund lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. At øge sin ph.d.-produktion og dermed styrke mulighederne for at kunne udbyde professionsmasteruddannelser i samarbejde med øvrige UC er, samt at kunne opnå flere godkendte ansøgninger om projektmidler nationalt og internationalt i samarbejde med udenlandske universiteter. At styrke samarbejdet med forskningsinstitutioner om anvendt forskning i praksisnære og professionsrelevante fagområder, herunder at øge de studerendes medvirken i det lokale og regionale udviklingsarbejde gennem bachelorprojekter og systematisk videnudvikling. At styrke den eksterne og interne videnformidling gennem brug af UC-Viden, systematiske videnproduktioner, der kan anvendes i undervisning og i praksis samt øge fokus på anvendt forskning og innovation i regioner, kommuner og virksomheder. Resultatkrav Indikator Milepæle Bemærkninger 3.1 Konsolidering af stærk udviklingskapacitet Andel af samlede årsværk anvendt på forsknings- og udviklingsaktiviteter 9 % 12 % 16 % Data tilgår delvist fra ressourceregnskabets indikator 4. Ledelse og TAP-årsværk anvendt på forsknings- og udviklingsaktiviteter skal medregnes. Forsknings- og udviklingsaktivitet defineres med udgangspunkt i OECD' s Frascati Manual (2002) som: 13

14 * Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter * Kompetenceudvikling, der sigter mod at kvalificere til forsknings- og udviklingsarbejde, herunder ph.d.-forløb. * Ledelse og administration af forsknings- og udviklingsprojekter mv. * Formidling af forsknings- og udviklingsprojekter mv. 3.2 Produktion, omsætning og anvendelse af ny viden skal sikre en målrettet kvalitetsudvikling af uddannelserne Andel af undervisere og øvrige fastansatte medarbejdere og ledere med færdiggjort ph.d. 3 % 3,8 % 4,3 % De studerendes vurdering af, hvorvidt undervisningen er baseret på den nyeste viden fra praksis og forskning/udvikling inden for uddannelsen. Koblingen mellem teori og praksis: samlet gennemsnitscore for alle uddannelser 73 Undervisningsministeriet forventer at indarbejde indikatorer vedr. studentertilfredshed som centralt fastsatte indikatorer i kontrakterne fra næste år i forlængelse af kvalitetssikring af dataaggregering til afrapporteringen. UC Sjælland har dog valgt at målsætte studentertilfredsheden i udviklingskontrakten allerede fra UC Sjælland har gennemført studentertilfredshedsundersøgelse nov Målsætning med udgangspunkt i sprg Udvikling af ny viden i samspil med forskning og praksis skal generere innovation og vækst på det offentlige og private arbejdsmarked Antal og andel af institutionens samlede forsknings- og udviklingsprojekter som er igangsat i samarbejde med: a) Forskningsinstitutioner, herunder antal gennemførte ph.d.- forløb samt antal projekter under de strategiske forskningsprogrammer. a) Forskningsinst.: 36 a) Forskningsinst.: 40 a) Forskningsinst.: 44 projekter (40 %) projekter (40 %) projekter (40 %) b) Kommuner: 14 projekter b) Kommuner: 20 projek- b) Kommuner: 28 projek- (15 %) ter (20 %) ter (25 %) c) Regioner: 14 projekter c) Regioner: 20 projekter c) Regioner: 22 projekter (15 %) (20 %) (20 %) d) Øvrige udd.inst: 9 projekter d) Øvrige udd.inst: 10 d) Øvrige udd.inst: 17 (10 %), projekter (10 %), projekter (15 %), heraf 1 sammen med heraf 3 sammen med heraf 5 sammen med erhvervsakademier og erhvervsakademier og erhvervsakademier og ingeniørhøjskoler ingeniørhøjskoler ingeniørhøjskoler Data kan p.t. ikke tilvejebringes i fuldt omfang fra ressourceregnskabets indikator 14 om udviklingsprojekter og eksterne samarbejder (da institutionens samlede antal forsknings- og udviklingsprojekter inkl. interne projekter ikke indgår i ressourceregnskabet). Da flere af nævnte eksterne parter vil indgå i samme projekt vil de målsatte andele kunne summere til mere end 100 pct. For opgørelsen af institutionens samlede antal 14

15 b) Kommuner c) Regioner, herunder de regionale vækstfora d) Øvrige uddannelsesinstitutioner, herunder særskilt erhvervsakademier og ingeniørhøjskoler. e) Øvrige offentlige danske institutioner (f.eks. andre ministerier) f) Danske private virksomheder g) Udenlandske private virksomheder h) Udenlandske uddannelsesinstitutioner i) Øvrige udenlandske institutioner (f.eks. EU) e) Øvrige off. danske inst.: 7 projekter (8 %) f) Danske private virk.: 5 projekter (5 %) g) Udenlandske private virk: 13 projekter (14 %) h) Udenlandske udd.inst.: 5 projekter (5 %) i) Øvrige udenlandske inst.: 3 projekter (3 %) I alt: 90 projekter (115 %) e) Øvrige off. danske inst.: 10 projekter (10 %) f) Danske private virk.: 8 projekter (8 %) g) Udenlandske private virk: 15 projekter (15 %) h) Udenlandske udd.inst.: 8 projekter (8 %) i) Øvrige udenlandske inst.: 5 projekter (5 %) I alt: 100 projekter (136 %) e) Øvrige off. danske inst.: 17 projekter (15 %) f) Danske private virk.: 11 projekter (10 %) g) Udenlandske private virk: 17 projekter (15 %) h) Udenlandske udd.inst.: 11 projekter (10 %) i) Øvrige udenlandske inst.: 8 projekter (7 %) I alt: 110 projekter (162 %) forsknings- og udviklingsprojekter inkl. interne projekter uden eksternt samarbejde henvises til definitionen af FoU-projekter (bilag 1). Ved samarbejde med nævnte eksterne parter forstås, at disse efter nærmere aftale er involveret i projektet ved f.eks. at deltage i projektplanlægning og/eller - styring yde sparring, rådgivning mv. under projektet med henblik på kvalitetssikring af dette deltage i afprøvning, dataindsamling mv. i forbindelse med projektet. varetage konkrete opgaver i relation til projektet eller (med)finansiere projektet. Aftalen kan være formaliseret i form af kontrakt, samarbejdsaftale mv. eller bekræftet gennem mail, brev mv. I foråret 2010 har UCSJ etableret: Education lab - Videncenter for udvikling af uddannelse og undervisning, med ELYK EU-projekt VISUEL - Videncenter for Sundhed, Ernæring og Læring, med PRO HIP Interreg-projekt, Øresund CUPP - Videncenter for Udvikling af Praktik og Professioner Omfang af ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter Beløb: 12 mio. kr. Beløb: 14 mio. kr. Beløb: 16 mio. kr. Andel: 48 % Andel: 52 % Andel: 55 % Data tilvejebringes fra ressourceregnskabets indikator 14 om udviklingsprojekter og eksterne samarbejder. Målsætning af ekstern finansiering af forskningsog udviklingsaktivitet skal foretages som ét samlet beløb med periodisering på de enkelte regn- 15

16 skabsår på baggrund af indtægtsført ekstern finansiering, dvs. det samlede omfang af ekstern finansiering af FoU-aktivitet for hhv og Derudover målsættes den eksterne finansierings andel af det samlede regnskab for FoU aktivitet, dvs. inkl. institutionens egen investering i aktiviteten, herunder tildelte midler fra UVM til formålet. Forsknings- og udviklingsaktivitet gennemført som indtægtsdækket virksomhed indgår i opgørelsen. Ved afrapportering af kontrakten på dette punkt skal institutionen opgøre ekstern finansiering fordelt på finansieringskilder, jf. indikator 3.3.1, pkt. a)-i). 3.4 Effektiv og målrettet formidling af professions- og erhvervsrettet forskning og udvikling Antal gennemførte eksternt rettede formidlinger af forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for hvert af følgende medier for formidling: Artikler i fagligt anerkendte tidsskrifter Faglige artikler og indlæg i fagblade, aviser, TV/radio, web og konferenceindlæg Bøger eller dele heraf Afholdelse af a) artikler i fagligt anerkendte tidsskrifter 25 b) faglige artikler og indlæg i fagblade, aviser, TV/radio, web og konferenceindlæg 50 c) bøger eller dele heraf 35 d) afholdelse af større konferencer 5 I alt 125 formidlinger a) artikler i fagligt anerkendte tidsskrifter 30 b) faglige artikler og indlæg i fagblade, aviser, TV/radio, web og konferenceindlæg 65 c) bøger eller dele heraf 40 d) afholdelse af større konferencer 6 I alt 141 formidlinger a) artikler i fagligt anerkendte tidsskrifter 35 b) faglige artikler og indlæg i fagblade, aviser, TV/radio, web og konferenceindlæg 80 c) bøger eller dele heraf 45 d) afholdelse af større konferencer 7 I alt 167 formidlinger Opgøres samlet for institutionen. 16

17 større konferencer 17

18 Hovedmålsætning 4: Effektiv institutionsdrift De videregående uddannelsesinstitutioner på ministeriets område har været og er fortsat i en etablerings- og omstillingsproces som følge af de seneste års omfattende institutionelle reformer. Flertallet af institutionerne er meget sammensatte enheder, som favner en række meget forskelligartede institutioner. Deraf følger en variation i administrativ praksis, i udbud af uddannelser, geografisk områdemæssig dækning og antal af udbudssteder. Den fremadrettede opgave for institutionerne er at sikre, at institutionerne fungerer som enhedsinstitutioner med en smidig og koordineret opgavevaretagelse på tværs af institutionen og dermed også en effektiv ressourceanvendelse på institutionerne. Det er afgørende at sætte udviklingen indenfor institutionernes opgavevaretagelse og ressourceanvendelse på dagsordenen og anvende denne som grundlag for en dialog såvel på institutionen som mellem den enkelte institution og Undervisningsministeriet bl.a. for at sikre en optimal ressourceanvendelse i forhold til institutionernes kerneaktivitet, at gennemføre uddannelser af høj kvalitet. Professionshøjskolen University College Sjællands strategiske forankring af Effektiv institutionsdrift I henhold til mission og vision ønsker UC Sjælland i perioden : At skabe transparens i undervisernes tidsforbrug med henblik på at styrke anvendt tid til undervisning og udvikling og dermed bedre vilkårene for formidling af den nyeste viden indenfor forskning og profession. At skabe en mere effektiv institutionsdrift ved at øge de økonomiske og tidsmæssige rammer for undervisning og udvikling og forbedre IT drift og kommunikation internt i UC Sjælland At sikre en langsigtet prioritering af ressourceanvendelse såvel økonomisk som tidsmæssig. Resultatkrav Indikator Milepæle Bemærkninger 4.1 Målrettet prioritering af undervisernes arbejdstid til undervisning og udviklingsaktiviteter Andel af samlede underviserårsværk faktisk anvendt på: Undervisning Aktiviteter knyttet til undervisning Øvrige aktiviteter Forsknings- og udviklingsaktiviteter a) undervisning 27 % b) aktiviteter knyttet til undervisning 55 % c) øvrige aktiviteter 10 % d) forsknings- og udviklingsaktiviteter 8 % a) undervisning 27 % b) aktiviteter knyttet til undervisning 50 % c) øvrige aktiviteter 10 % d) forsknings- og udviklingsaktiviteter 13 % a) undervisning 27 % b) aktiviteter knyttet til undervisning 45 % c) øvrige aktiviteter 10 % d) forsknings- og udviklingsaktiviteter 18 % Data tilvejebringes og definitioner anvendes svarende til ressourceregnskabets indikator 4 om fordeling af undervisernes arbejdstid 18

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA - Københavns erhvervsakademi

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA - Københavns erhvervsakademi Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA - Københavns erhvervsakademi Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA Københavns

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Sjælland

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Sjælland Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Sjælland Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Århus

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Århus Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Århus Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Syddanmark

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Syddanmark Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Syddanmark Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Nordjylland

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Nordjylland Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Nordjylland Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi SydVest

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi SydVest Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi SydVest Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen UCC

Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen UCC Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen UCC Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Dania

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Dania Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Dania Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i Århus

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i Århus Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i Århus Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i København

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i København Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i København Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Lillebælt

Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Lillebælt Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Lillebælt Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Lillebælt

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Lillebælt Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Lillebælt Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University

Læs mere

Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi MidtVest

Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi MidtVest Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi MidtVest Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt University College Sjælland 25. april 2012

Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt University College Sjælland 25. april 2012 Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Sjælland 25. april 2012 Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 University College Sjællands udviklingskontrakt-resultater for

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionhøjskolen Metropol

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionhøjskolen Metropol Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionhøjskolen Metropol Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionhøjskolen

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og VIA University College

Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og VIA University College Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og VIA University College Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og VIA University

Læs mere

Milepæle Her angives den eller de tilhørende. indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten)

Milepæle Her angives den eller de tilhørende. indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten) Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 Professionshøjskolen University College Sjælland Sammenfatning af målopfyldelsen Med 56 % helt opfyldte, 22 % der ikke er opfyldt og 22% der er delvist

Læs mere

Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt University College Sjælland 23. april 2013

Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt University College Sjælland 23. april 2013 Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Sjælland 23. april 2013 Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 University College Sjællands udviklingskontrakt-resultater for

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

3.3. Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og Professionhøjskolen Metropol

3.3. Udviklingskontrakt mellem Undervisningsministeriet og Professionhøjskolen Metropol 3.3 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionhøjskolen Metropol Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionhøjskolen

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark

Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark Jacob Holme, NOKUTs fagskolekonferanse 2015 Det danske videregående uddannelsessystem Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser 16.04.2009. 08-0924 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Notat Side 1 2 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Forord FTF fremlægger

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

At styrke sin position som maritim videnaktør og uddannelsespartner gennem øget forsknings- og udviklingsaktivitet.

At styrke sin position som maritim videnaktør og uddannelsespartner gennem øget forsknings- og udviklingsaktivitet. 1. SIMACs videnstrategi 2016-2017. SIMAC uddanner til Danmarks maritime sektor og befinder sig i et regionalt område med en lang og stærk tradition for rederivirksomhed og skibsbygning. SIMAC har som maritim

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 27. marts 2015 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være 1 Rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Bemærkninger Lavt frafald blandt de studerende på

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Videnstærke erhvervsakademier

Videnstærke erhvervsakademier Videnstærke erhvervsakademier Oplæg ved direktør Inge Mærkedahl 17. januar 2013 1 Styrket udviklings- og evidensbasering på FL13 52,3 mio. årligt til erhvervsakademierne til styrket udviklings- og evidensbasering

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE - SEMINAR FOR ERHVERVSAKADEMIERNE Formål med seminaret At kvalificere Erhvervsakademiernes konkrete arbejde med forskningstilknytning og udviklings-

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd]

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007 [CVU Sjælland og CVU Syd] [Der udfyldes ét samlet skema for institutionens målbare succeskriterier] [Her angives en sammenfatning

Læs mere

Nyt fra Uddannelsesministeriet

Nyt fra Uddannelsesministeriet Nyt fra Uddannelsesministeriet Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser Kontorchef Jette Søgren Nielsen, Uddannelsespolitisk Center Ny styrelse - Styrelsen for Videregåede

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

Baggrundsnotat. Sammenfatning

Baggrundsnotat. Sammenfatning Baggrundsnotat Baggrundsnotat om det formelle styringsgrundlag for erhvervsakademier og professionshøjskolers arbejde med videngrundlag og videnomsætning Videngrundlaget for erhvervsakademiuddannelserne

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft NOTAT 16-0367 - ANAN - 06.04.2016 KONTAKT: Andy Andresen - ANAN@FTF.DK - TLF: 33 36 833 36 88 11 FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft I de kommende trepartsforhandlinger

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem Fra uddannelserne til direktion og bestyrelse

1. Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem Fra uddannelserne til direktion og bestyrelse Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 23-okt-2013 Udarbejdet af OLSJ Journalnummer Dokumentnavn 316643.Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem.docx Dokumentnummer 1. Ledelsesinformation

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020

FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020 FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020 HVEM HVORHEN KEA udbyder videregående uddannelser målrettet erhvervslivet i Danmark og i udlandet. KEA bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702.

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702. Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere