Ny udviklingsorienteret skolestruktur for Thisted Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny udviklingsorienteret skolestruktur for Thisted Kommune"

Transkript

1 Thisted, den Ny udviklingsorienteret skolestruktur for Thisted Kommune Indledning Enhedslisten de rød-grønne i Thy ligger her frem et forslag til ny folkeskolestruktur i Thisted Kommune, fordi vi er nødt til det. Et flertal i Thisted kommunalbestyrelse vedtog nemlig den 26. august 2014 at sende den såkaldte udviklingsplaner for skoleområde og dagsinstitutionsområdet til høring blandt borgerne, selv om vi var inderligt imod. I Enhedslisten forsøgte vi at samle flertal via et ændringsforslag som pålagde Børne- og Familieforvaltningen at udarbejde en ny samlet helhedsplan for de to områder, som tager hensyn til Thisted Kommunes geografiske størrelse og bosætningsmønster, det faldende børnetal, faglighed og pædagogiske nærmiljø samt økonomi. Forud for påbegyndelsen af en sådan ny forvaltningsplan afholdes der decentrale borgernøder rundt om i kommunen om visioner for Thisted Kommune herunder de enkelte lokalsamfunds fremtid. Og vi forslog endelig, at denne proces borgermøder og en ny helhedsplan skulle behandles af kommunalbestyrelsen umiddelbart efter sommerferien 2015 med henblik på en 8-ugers høringsface startende i begyndelsen af september Det ville have givet en hel anden borgerinddragelse og helhedsplan som grundlag for en ny skolestruktur. Det havde været en meget mere frugtbar proces, men blev desværre afvist af et stort flertal i Thisted kommunalbestyrelse. Det er baggrunden for, at vi nu fremlægger en samlet plan for folkeskoleområdet i Thisted Kommune. Enhedslisten Thys forslag til ny skolestruktur Den fremlagte Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune fra august 2014, som er sendt i høring, vil efter Enhedslistens de rød-grønnes opfattelse have katastrofale følger for fastholdelse og udvikling af bosætning i hele kommunen, hvis en af de to foreslåede modeller gennemføres. Med de udviklingsmuligheder som blandt andet projektet omkring Hanstholm Havn sætter på dagsordenen, og med Nationalpark Thys værdier gælder det om at gøre hele Thisted Kommune attraktiv for bosætning. Thisted Kommune bør blive foregangskommune m.h.t. at skabe attraktive udfoldelsesmuligheder og livsbetingelser i et udkantsområde. Her er blandt andet folkeskolestrukturen og strukturen for daginstitutioner afgørende faktorer. Derfor bør en plan for skolestrukturen ses i en større sammenhæng end blot faglig bæredygtighed, økonomi og efterspørgsel ud fra en snæver skolepolitisk synsvinkel. Enhedslisten Thy-Mors Forslag til skolestruktur i Thisted kommune

2 Enhedslisten er fuldt bevidst om at det forslag vi fremlægger i det følgende vil kræve en langt bredere debat, et stort folkeligt engagement og en langt mere ambitiøs tænkning m.h.t. kommunens udvikling. Alligevel vil vi forsøge i det følgende at inspirere til at se udviklingsmulighederne i netop Thisted Kommune med skolestrukturen som omdrejningspunkt. Sidst i oplægget anvises nogle ideer til at skabe finansiering for det beskrevne projekt omkring skolestrukturen, da vi er bevidste om, at det vil kræve investeringer og lokalt engagement at skabe grundlaget for, at Thisted Kommune kan blive foregangskommune med hensyn til at udvikle et udkantsområde. Betænkeligheder ved kommunens udviklingsplan Kommunens udviklingsplan siger eksplicit, at den ikke forholder sig til evt. afledte konsekvenser af fremtidige strukturændringer, såsom lokale konsekvenser for f.eks. foreningslivet og idrætsfaciliteter, udviklingen af huspriser, betydningen for forretnings og erhvervsliv og landsbyudvikling generelt. (s.2) Skolestrukturen er imidlertid afgørende for livet i hele kommunen, da en lokal skole er omdrejningspunkt for meget andet end elevernes undervisning, og der skal derfor netop tages hensyn til nogle af de faktorer, som den foreliggende udviklingsplan ikke tager højde for eller forholder sig til. Enhedslisten foreslår derfor et udgangspunkt med fokus på, at skolen netop har stor betydning for det lokale liv, nærmiljøet, foreningslivet, attraktive bosætningsområder med mere. Borgerreaktioner i blandt andet pressen viser, at borgerne netop ønsker at bevare den lokale, decentrale struktur. Der skal derfor bygges videre på dette borgerengagement, som kan skabe lokalt ejerskab til den nye struktur, der skal vedtages, så den bliver realisabel og tilfredsstillende for de lokale bysamfund i hele kommunen. Da der uomtvisteligt er udfordringer m.h.t. økonomi og faldende børnetal må der skabes en skolestruktur, som kan tiltrække og udvikle frem for at frastøde og afvikle! Med hensyn til skolestørrelser siger udviklingsplanen blandt andet: Der ses ingen sammenhæng mellem klassestørrelse og elevernes faglige præstationer (s.16) Der ses ikke nogen sammenhæng mellem skolestørrelse og elevers- og læreres trivsel (s.17), Endvidere er der ikke belæg for at konkludere, at elever med svag social baggrund lærer bedst i små eller store grupper. (s.17) Vi kan derfor ud fra et fagligt synspunkt forsvare at tænke en struktur med mindre skoleenheder, som kan samarbejde på en ny og tættere måde, og derigennem udnytte de forskellige styrker og særlige muligheder, de enkelte skoler kan tilbyde til gavn for alle skoler i kommunen. I det følgende vil der blive beskrevet en vision for dette. Enhedslisten Thy-Mors Forslag til skolestruktur i Thisted kommune

3 Udkast til visionær og udviklingsorienteret skolestruktur Skolestrukturen kan efter Enhedslistens mening ses som den grundlæggende struktur i Thisted Kommune for både undervisningsaktivitet, kultur- og foreningsliv, og dermed understøtte de lokale landsbysamfund og bosætningen i hele kommunen. De eksisterende skoler og den eksisterende bygningsmasse skal derfor tænkes ind i bredere sammenhænge end som enkeltstående folkeskoler, og blandt andet ses som et aktiv for skolerne indbyrdes ved at give mulighed for ophold/overnatning for elever fra andre skoler i forbindelse med undervisningsforløb. Endvidere skal skolerne på sigt ses som centre for placering af andre institutioner og offentlige servicetilbud, såsom daginstitutioner, ældreboliger, plejehjemspladser, borgerservice, sundhedstilbud, asylboliger/boliger til flygtninge med mere, så der på den måde kan opbygges et net af kulturcentre i kommunen med synergieffekt mellem generationerne, institutionerne og som gør det attraktivt at bo i hele kommunen. Centerskoler og afdelingsskoler Som udgangspunkt for en fremtidsrettet skolestruktur kan principperne i Thisted Kommunes udviklingsplans model 2 anvendes. I model 2 samles overbygningens klasser på få centre med en række afdelingsskoler tilknyttet. Dette princip finder Enhedslisten fornuftigt. Vi foreslår konkret, at overbygningen samles på 3 centerskoler med geografisk spredning i Hanstholm, Thisted og Hurup (se nærmere nedenfor). Hanstholm har potentiale som udviklingsområde set i lyset af projektet omkring Hanstholm Havn, og bør derfor prioriteres som centerskole med overbygning. Østre skole i Thisted foreslås indrettet som ren overbygningsskole for hele Thisted og opland i lighed med ideerne i kommunens udviklingsplans model 3. Hurup bliver det sydlige center med overbygning. For afdelingsskolerne med klasse foreslår vi en geografisk udformning og struktur som omfatter alle de øvrige i dag eksisterende skoler. Denne struktur tilgodeser hele kommunen, og giver mulighed for at bruge de lokale attraktioner i undervisningen (se nedenfor). Bevarelse af alle de nuværende skoler i kommunen giver mulighed for et nyt anvendelsessigte for bygningsmassen og en ny status som afdelingsskole i et tæt samarbejde med centerskolerne (overbygningen). En mulig skolestruktur ud fra disse principper kunne se således ud: Centerskoler (markeret med rød cirkel på kortet nedenfor) Østre Skole: Ren overbygning 7.-9./10. som samler overbygningen fra hele Thisted by og opland. Hurup Skole: 0.-9./10. Samler overbygning fra afdelingsskoler Hanstholm Skole: 0.-9./10. Samler overbygning fra afdelingsskoler Enhedslisten Thy-Mors Forslag til skolestruktur i Thisted kommune

4 Afdelingsskoler klasse Tilknyttet Hurup Skole: Vestervig Skole Bedsted Skole Koldby Skole Snedsted Skole Vorupør Skole I alt ca elever, Tilknyttet Østre Skole: Sjørring Skole Tilsted Skole Tingstrup Skole Rolighedsskolen Sennels Skole I alt ca elever, Tilknyttet Hanstholm Skole: Nors Skole Hillerslev Skole Østerild Skole Hannæsskolen (én matrikel) I alt ca. 850 elever, Det bemærkes at Vorupør skole opgraderes til klasse for at styrke lokalsamfundet og give muligheder for samspil med øvrige skoler. Placeringen af en skole helt tæt ved Vesterhavet, landingspladsen, Nordsø-akvariet med videre giver unikke undervisningsmuligheder for alle skoler. Ved et tæt samarbejde om besøg/ophold af klasser fra kommunens øvrige skoler kan der opbygges et spændende og udbytterigt skolemiljø i Vorupør. Lignende muligheder for andre afdelingsskoler beskrives nedenfor. Det bemærkes endvidere, at Hannæsskolen samles på én matrikel i Vesløs, da afstanden mellem Frøstrup og Vesløs er meget lille. En skitse af den foreslåede skolestruktur er antydet på nedenstående kort. Ideerne for samarbejdet mellem skolerne og brugen af det antydede net af cykelstier beskrives efterfølgende: Enhedslisten Thy-Mors Forslag til skolestruktur i Thisted kommune

5 Skolestruktur med 3 centerskoler (overbygningsskoler) og 14 afdelingsskoler klasse: Enhedslisten Thy-Mors Forslag til skolestruktur i Thisted kommune

6 Netværk af skolecykelstier: De enkelte skolers særpræg og særlige muligheder skal udnyttes af alle skoler ved at bygge en struktur op, som muliggør adgang på et net af cykelstier mellem skolerne som kan udnyttes i den daglige undervisning i form af ekskursioner mellem skolerne med mulighed for ophold. Dette vil være i fin overensstemmelse med folkeskolereformens betoning af bevægelse i læringen både fysisk og geografisk og vil også kunne udnyttes af turister. Thisted Kommune bør blive cyklismens foregangskommune, hvor der overalt er sikre cykelskolevej. En del af nettet er allerede etableret med cykelruten langs vestkysten og andre lokale cykelstier og kan således udbygges herfra. Den antydede placering af cykelstierne ligger fortrinsvis langs vejene, men kan også tænkes kombineret med eksisterende stier gennem plantager m.m. Det kunne være en skoleopgave sammen med eleverne i de ældste klasser at udforske og fastlægge rutenettet. Forvaltningen må udregne overslag over investeringerne i anlæggelse af nye cykelstier, men sidder allerede inde med en del erfaring fra allerede anlagte stier (Hansholm-Agger, Thisted-Vildsund med flere). Finansiering ved EU- og/eller fondsmidler beskrives senere. Udvidet brug af ekskursioner og lokal læseplan: Overskydende bygningskapacitet på de lokale afdelingsskoler i forhold til elevtallet på den enkelte skole kan i høj grad udnyttes til ekskursionsbesøg fra de øvrige afdelingsskoler/centerskoler med overnatningsmuligheder med mere, og dermed give mulighed for spændende og egenartede undervisningsforløb med masser af bevægelse rundt i kommunen. Dette kan foregå gennem udbredt brug af ekskursioner på cykel på det ovenfor beskrevne netværk af cykelstier evt. suppleret af en kommunal skoleekskursionsbus. Her nævnes blot få eksempler på lokale attraktioner som kan udnyttes i undervisningssammenhæng: Vorupør: Kystfiskeri, havbiologi, vandsport (Klitmøller) Østerild: Vindmølletestcenter (Besøgscentret fremskyndes!), naturgenopretning Hannæs: Vejlernes fugleliv, inddæmningens historie, Frøstruplejren, Kirsten Kjærs Museum Vestervig: Vestervig Kirke, kirkemusikskolen, Agger Tange, Lodbjerg Fyr, Nationalpark Thy Hanstholm: Havnen, fiskeri/fiskeauktion, bølgeenergi, Nationalpark Thy, Bunkermuseet, asylcenter Thisted: Thisted Museum, Cable Park, Eshøj Hurup: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, jernbanen, industrianlæg, Nordvest Safari... Det vil ud fra disse betragtninger være oplagt at udvikle en lokal og kommunal læseplan for fagene, som bygger på udnyttelsen af alle de særlige muligheder Thisted Kommune har at byde på med hensyn til vedvarende energi, Nationalpark og plantager, fugleområder, fjord og hav, landbrug, vandsport med mere. Dette skal udvikles i samarbejde med de faglige, pædagogiske organisationer (DLF, BUPL). Det kunne være skolernes opgave at udvikle denne læseplan det første år med frie rammer i en Enhedslisten Thy-Mors Forslag til skolestruktur i Thisted kommune

7 forsøgsordning under den nye skolereform, som netop betoner samarbejdet med de lokale miljøer, foreninger, virksomheder og lignende. Samspilsmuligheder lokalt: Med lokale afdelingsskoler kan der på sigt udvikles nye muligheder for udnyttelse af bygningsmassen i form lokale kulturcentre som kan rumme eksempelvis fælleskøkken, aktivitetslokaler for områdets beboere og foreninger, ældreboliger og integrerede daginstitution / børnehave i tilknytning til skolen (hvor det ikke allerede er realiseret), lokal asyl- og flygtningeindkvartering og lignende. Alle disse muligheder kan give en fleksibel og mangeartet udnyttelse af den bygningsmasse, der er, og give mulighed for udvikling af nye samspilsmønstre mellem børn, unge, voksne og ældre, tilflyttere og så videre. Dette er i helt i overensstemmelse med den nye skolereforms ønsker om åbning mod den omgivende verden. Thisted Kommune bør blive foregangskommune med hensyn til at skabe samspil mellem generationer og nationer! Borgerengagement og inddragelse af frivillige: For at folkeskolen kan realisere sådanne ideer, skal der skabes et engagement som ligner det man kender fra friskoler, hvor forældre og lokalsamfund er langt mere involverede og engagerede i skolen. Derfor skal en plan som denne ud til debat og bearbejdning lokalt. For at kunne realisere mange ekskursioner med overnatning inden for skolernes økonomiske rammer, skal der udvikles et tæt samarbejde med forældre/skolebestyrelser/foreninger/frivillige og så videre, som kan træde til som opsyn og støtte, når det pædagogiske personale går fra. Derfor skal planen for skolestrukturen udvikles i samarbejde med de lokale borgere i hele kommunen. Der vil måske også være mulighed for oprettelse af regulære fleksjobs, skånejobs med videre i forbindelse med skolernes aktiviteter, hvor der kan skabes meningsfulde jobs med nedsat timetal. Skolebestyrelser /lokale skoleråd: For at understøtte udviklingen af skolerne, skal der fortsat være en stærk forældrerepræsentation. Forældrerepræsentationen kunne i den foreslåede skolestruktur tænkes at foregå på to måder: På centerskolerne skal der være skolebestyrelser, som varetager den overordnede planlægning og økonomistyring og lignende sammen med lederne på centerskolerne. På afdelingsskolerne skal der være lokale skoleråd, som samarbejder med den lokale pædagogisk ansvarlige og lærerstab omkring skolens muligheder og tilbud blandt andet i forbindelse med besøg fra andre skoler. Centerskolelederen eller skolebestyrelsen kan ikke beslutte at nedlægge eller indskrænke en afdelingsskole. En sådan beslutning kan kun træffes af kommunalbestyrelsen. Enhedslisten Thy-Mors Forslag til skolestruktur i Thisted kommune

8 Fagligt miljø for personale: Det lærerfaglige udviklingsmiljø kan som også kommunens udviklingsplan påpeger tilgodeses ved, at de mindre skoler hører under centerskolerne, og deltager i det faglige udviklingsarbejde her. Endvidere kunne lærere på de mindre afdelingsskoler tilbydes ekstra linjefag, hvis der mangler kompetencer på afdelingsskolerne. Som udviklingsplanen også foreslår, skal der være en pædagogisk ledelse på alle skoler, men overordnet ledelse, administration og økonomi er samlet på centerskolerne, hvorunder alle afdelingsskolers personale hører. Det pædagogiske personale kan så vidt muligt vælge om man vil være på den store centerskole eller i de aktivitetsnære afdelingsskoler alt efter interesser og kvalifikationer. Enhedslisten er enig i, at det er det pædagogiske personales relations kompetencer og fagdidaktiske kvalifikationer som er vigtigst for skolens kvalitet og muligheden for at tilgodese og skabe trivsel for alle elever. Investeringer: På især afdelingsskolerne skal der indrettes faciliteter i form af køjesenge med videre som kan rumme klasser på besøg/overnatning og køkkenfaciliteter skal eventuelt moderniseres. Dette kunne gøres i samarbejde med forældre/lokale firmaer og som del af skoleaktiviteterne. Endvidere skal centerskolernes faciliteter kunne rumme det antal spor i overbygningen som skal oprettes. BFU-forvaltningen må lave beregninger på hvad det koster. Nettet af cykelstier er en stor investering, som dog både kan tilgodese skolerne, men også turismen og lokalbefolkningen i sin helhed. Sundhedsmæssigt vil der være perspektiver i at kunne tale for brug af cykeltransport generelt. Teknik- og Miljøforvaltningen må udarbejde et overslag over økonomi samt en tidsplan for etablering af et sådant net af cykelstier. Med planerne for Hanstholm Havns udvidelse har Thisted Kommune chancen for at vende en negativ udvikling med nettofraflytning. Men skal der kunne tiltrækkes nye firmaer og borgere til Thy bør Thisted Kommune have en visionær og gennemarbejdet bosætningsog vækstpolitik. Og vores kommune skal være en foregangskommune med hensyn til at udvikle en decentral og skolestruktur, som understøtter bosætning, lokal kultur og foreningsliv samt udvikling af arbejdspladser i hele kommunen. Finansieringsideer: En ambitiøs plan som den ovenstående kræver en grundig forberedelse med inddragelse af borgerne. For ikke at ødelægge mulighederne ved en overilet vedtagelse af en plan, som nedlægger mange lokale skoler og daginstitutioner, skal den nuværende skolestruktur og drift kunne forlænges ét år. Denne fase kan finansieres ved eksempelvis at spare på Enhedslisten Thy-Mors Forslag til skolestruktur i Thisted kommune

9 budgettet for brug af eksterne konsulenter (21 millioner i 2013!) samt ved træk på den velpolstrede kommunekasse. Finansieringen af den nye skolestruktur kræver tilførsel af ekstraordinære midler. Ved at beskrive et ambitiøst udviklings- og foregangsprojekt for en udkantskommune som vores skal der søges EU-midler og fondsmidler til finansieringen. Det skal pålægges BFUforvaltningen at undersøge alle muligheder for at skaffe midler til at realisere den skitserede skolestruktur, da det er stærkt presserende at få skabt reelle udviklingsmuligheder i Thisted Kommune, der i øjeblikket er præget af dalende indbyggertal. Thisted Kommune bør endvidere undersøge muligheden for på forsøgsbasis at få tildelt skatteudskrivningsretten uden straffesanktioner, så man lokalt reelt kan inddrage befolkningen i realistiske overvejelser om, hvad man er villig til i en periode at betale i skat for at etablere en skolestruktur, som kan fremme en positiv udvikling i kommunen med hensyn til erhvervsstruktur, indbyggertal med mere. Kan der tiltrækkes nye borgere, kan skattegrundlaget øges, og kan skatten derefter på sigt igen sættes ned. Disse muligheder hindres i øjeblikket af den meget stramme statsstyring af kommunernes økonomi. Ved at satse på en visionær og lokalt forankret skolestruktur, kan der skabes mulighed for at tiltrække nye borgere, og via Hanstholm Havn-projektet nye firmaer, hvor medarbejdere vil se Thisted Kommune som et attraktivt og progressivt sted at bosætte sig. Firmaer vil kunne brande sig på at ligge i en energirigtig og grøn kommune. For at omsætte de mange fine landspolitiske hensigtserklæringer om udvikling i udkantsområderne til virkelighed skal ministeren for by- bolig- og landdistrikter inddrages hurtigst muligt, så der kan afsættes midler på finansloven. Det er endvidere overordentligt vigtigt at presse på i det overordnede politiske system, så projektet om udvidelsen af Hanstholm Havn kan realiseres og generere udviklingsmuligheder for erhvervslivet i kommunen. Dette vil kunne skabe tilflytning af nye borgere og dermed større skattegrundlag som på sigt kan finansiere kommunens udvikling, når EU-midler og fondsmidler slipper op. Med en veludviklet, lokalt forankret skolestruktur, som beskrevet her i Enhedslisten Thys plan, vil Thisted Kommune have mulighed for at blive en attraktiv bosætningskommune! Følgende kan kontaktes, hvis DU vil videre mere eller har synspunkter og nye ideer: Asger Sylvest Pedersen, tlf , Jens Otto Madsen, tlf , Strukturplanen findes på Enhedslisten Thy-Mors hjemmeside: thy-mors.enhedslisten.dk Enhedslisten Thy-Mors Forslag til skolestruktur i Thisted kommune

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen.

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.04-K04-1-14 Dato:25.1.2015 Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. I det følgende

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Tønder Kommunes Landdistriktsråd Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Sendt pr. e-mail til: toender@toender.dk Tønder Kommune, 1. oktober 2008 Høringssvar til debatoplægget kommuneplanstrategi 2009-2021 Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning - 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

HØRINGSSVAR: RADIKALE VENSTRE THY MORS

HØRINGSSVAR: RADIKALE VENSTRE THY MORS 1 HØRINGSSVAR: RADIKALE VENSTRE THY MORS Det siges, at som man spørger får man svar. I udviklingsplanerne er det forvaltningen, der spørger og borgerne, som skal svarer. Det er blevet fortalt på borgermøder,

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Udviklingsplan. for. skoleområdet THISTED KOMMUNE. Bilag 3 Supplements materiale

Udviklingsplan. for. skoleområdet THISTED KOMMUNE. Bilag 3 Supplements materiale Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Bilag 3 Supplements materiale Indholdsfortegnelse 1. Kommissoriet... 2 2. Forskel mellem forventede indskrivninger af faktisk fødte og befolkningsprognosen...

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere

Det uundgåelige. Det politiske ønske er at få tilført ressourcer til:

Det uundgåelige. Det politiske ønske er at få tilført ressourcer til: Det uundgåelige Ændring af skolestrukturen har altid givet anledning til debat. Erfaringsmæssigt ved vi, at det er en særdeles svær opgave at få en fordomsfri debat om mulighederne for at ændre skolestrukturen.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 4 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 4: FremKom 3

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

Udviklingsplan for Brændgårdskolen 2015-16

Udviklingsplan for Brændgårdskolen 2015-16 Sammenhæng/status: 1. Kommunens mål er at 96% af elever skal inkluderes. (Andelen af ekskluderende fællesskaber skal nedbringes til maksimalt 4 procent). Det søges opnået ved at implementere inklusionsstrategien

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Udviklingsplan for Gludsted Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Oktober 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Ådalskolen 4) Skoleområdet i Ringsted Forventningerne

Læs mere

0. Indledning og overordnet plan

0. Indledning og overordnet plan Notat 7. juni 2009 Naturturisme I/S - PB-RBJ Nedsættelse af arbejdsgrupper i Nationalparkundersøgelsen 0. Indledning og overordnet plan Nationalparkundersøgelsen er nu i borgerinddragelsens fase 1 og 2,

Læs mere

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer 1. Indledning En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slog i 2015 fast, at en af årsagerne til Ribes succes er, at nogle

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Bilag 1

Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Bilag 1 Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. 1 Udviklingen af elevtal i Thisted Kommune. 2 Udregning af prognoser for udviklingen af elevtal. 4 Markedsandelen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLEOMRÅDET 2011/2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLEOMRÅDET 2011/2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 STRUKTUR... 4 FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN... 5 ÅRSHJUL EVALUERING AF ÅRETS KVALITETSRAPPORT... 6 Årshjulet Model... 8 FORVALTNINGENS BEREGNINGER I FORBINDELSE MED SKOLEVÆSNETS

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Forventningsafstemning Hensigten er give jer viden om: 1. Hvad en dansk nationalpark

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Danmark i omstilling Danskerne flytter fra landet til byerne hurtigere end tidligere. Det giver

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

VALGPROGRAM KOMMUNALVALG AALBORG FOR FREMTIDEN

VALGPROGRAM KOMMUNALVALG AALBORG FOR FREMTIDEN VALGPROGRAM KOMMUNALVALG 2005 AALBORG FOR FREMTIDEN 1 Indhold KVALITET I VELFÆRDSYDELSERNE...4 BØRN OG UNGE...4 ÆLDRE OG HANDICAPPEDE...4 SUNDHED...5 BESKÆFTIGELSE TIL ALLE...6 ET AKTIVT KULTUR, FORENINGS-

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

ROSKILDES PLANER FOR JYLLINGE

ROSKILDES PLANER FOR JYLLINGE Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Informations- og dialogaften om ROSKILDES PLANER FOR JYLLINGE Torsdag den 9. oktober 2008 Aftenens hovedtalere: Evan Lynnerup Formand for Kulturudvalget Torben Jørgensen

Læs mere

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Kort præsentation af kandidater Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Skolebestyrelsesvalg 2014 På valgmødet i april var der 9 forældre, der meldte sig som kandidater til skolebestyrelsesvalget. En

Læs mere

en stemme for din hverdag

en stemme for din hverdag Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016. Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015.

2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016. Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015. 2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015 Beretning om Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr.

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Budgettale for Det Konservative Folkeparti den 15. september 2010 Af Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund En ny økonomisk virkelighed side 2 Førtidspension

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune > Holbæk Kommune Fakta om Holbæk Kommune Ca. 70.000 indbyggere 60

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Introduktion til opsamlingsskemaerne Byrådet håber, at debatfasen vil bidrage til, at der kommer mange gode forslag til omstillingsgruppernes videre arbejde. På omstillingsgruppemødet

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Arbejdssted (kommune) Begge Tilflyttere Gjøl Jammerbugt Aalborg Anden kommune Udland Gjølboer Mor Far. Mor Far Mor Far Mor Far Mor Far Mor Far 1 2

Arbejdssted (kommune) Begge Tilflyttere Gjøl Jammerbugt Aalborg Anden kommune Udland Gjølboer Mor Far. Mor Far Mor Far Mor Far Mor Far Mor Far 1 2 Skolestruktur 00: Høringsvar Gjøl Skole - Bilag XX Tallene er fremkommet ved at tage det enkelte barn på skolen, summere til familie og se på den enkelte fa Børn Én forældre Gjølbo Arbejdssted (kommune)

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark Oktober 2012 ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET Fra Skjoldungeland til Nationalpark På de sidste bestyrelsesmøder i nationalparkprojekt Skjoldungelandet er det vurderet, at fortsat udviklings- og forankringsarbejde

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne Liv på landet Tag del i udviklingen i landdistrikterne Tag del i debatten om de danske landdistrikter Der er højt til loftet på landet. Himlen er simpelthen større. Det er den fornemmelse man får, når

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Skoleleder til Bramsnæsvigskolen. Lejre Kommune

Skoleleder til Bramsnæsvigskolen. Lejre Kommune Skoleleder til Bramsnæsvigskolen Lejre Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Lejre Kommune Skolen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 09-12-2015

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Dialogmøde og Nytårskur. Status på udvikling af landdistrikterne Fokus i 2015. 15. januar 2015. www.slagelse.dk

Dialogmøde og Nytårskur. Status på udvikling af landdistrikterne Fokus i 2015. 15. januar 2015. www.slagelse.dk Dialogmøde og Nytårskur Status på udvikling af landdistrikterne Fokus i 2015 15. januar 2015 Hvorfor det øgede fokus på landdistrikterne 1. Flere borgere i landdistrikterne eller i hvert fald fastholde

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 11. februar 2016

Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 11. februar 2016 14. februar 2016 KLM-febr-2016.docx Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 11. februar 2016 STOP Vesterhav Syd vil

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere